Number of found documents: 747
Published from to

Exegetická metoda Mikuláše z Lyry ve staročeském překladu komentáře k Matoušovu evangeliu
Lukšová, Zuzana
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá exegetickou metodou Mikuláše z Lyry (†1349) založenou na důkladném rozboru doslovného smyslu Písma, která je popsána ve dvou prolozích k jeho nejvýznamnějšímu dílu Postilla litteralis super totam Bibliam. Tato metoda je demonstrována na ve staročeském překladu tohoto Lyrova komentáře k Matoušovu evangeliu (rukopis NK ČR XVII C 20). This paper focuses on Nicholas of Lyra’s (†1349) exegetic method described in the two prologues to his most important opus Postilla litteralis super totam Bibliam, which is based on a thorough analysis of the literal sense of the Scriptures. In this paper, this method of Lyra is demonstrated on the examples of the Old Czech translation of Lyra’s commentary on Matthew’s Gospel (the manuscript NL of the Czech Republic XVII C 20). Available at various institutes of the ASCR
Exegetická metoda Mikuláše z Lyry ve staročeském překladu komentáře k Matoušovu evangeliu

Příspěvek se zabývá exegetickou metodou Mikuláše z Lyry (†1349) založenou na důkladném rozboru doslovného smyslu Písma, která je popsána ve dvou prolozích k jeho nejvýznamnějšímu dílu Postilla ...

Lukšová, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2018

Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
2018 - Czech
Příspěvek vychází ze dvou věcně řazených slovníků Daniela Adama z Veleslavína: latinsko-česko-německého díla Nomenclator … tribus linguis z r. 1586 a česko-latinsko-řecko-německého slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598, analyzujeme zejména sémantická pole názvů týkajících se vinařství a léčiv a léčebných postupů. Veleslavín často uváděl více českých jednoslovných ekvivalentů za jeden cizojazyčný (vinař, vinohradník), aby tak lépe vysvětil pojem vyjádřený cizím slovem. Nevyhýbal se pojmenováním obrazným (sirotek, tj. révový keř tvořený jedním výhonkem) a cizojazyčným (gargara, tj. kloktadlo). Pokud jednoslovný výraz neexistoval, Veleslavín užíval různě strukturovaných spojení slov a opisů významu (viničná tyčka, lékařství pro kejchání, mast na dírky potové, lékařství, kteréž vrásky shlazuje a shání). Slovníky obsahují poměrně málo neologismů. U nových derivátů či kompozit můžeme shledávat slovotvorné postupy, které jsou v souladu s českým jazykovým systémem (hříženice, tj. odnož vinné révy, zubitrh, tj. kdo trhá zuby). Nově vytvořené lexémy vesměs nepřetrvaly do současné češtiny a vyskytují se pouze ve slovnících, které z Veleslavínových lexikografických prací vycházely, zvláště K. Z. Vusína a J. K. Rohna, ale i J. Dobrovského a J. Jungmanna. The paper is based on two ideological (or systemic) dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín: Latin-Czech-German Nomenclator .... tribus linguis from 1586, and Czech-Latin-Greek-German dictionary Nomenclator quadrilinguis from 1598. We mainly focus on the semantic fields analysis of the vocabulary related to viticulture, medicaments, and medical treatments. In order to better explain the foreign term, Veleslavín often mentioned more Czech one-word equivalents for one foreign word (e.g. vinař, vinohradník – vine-grower) or equivalents of foreign (i.e. not originally Czech) origin (e.g. gargara – gargle). In case a one-word equivalent did not exist, Veleslavín used differently structured group of words and periphrases to convey the meaning (viničná tyčka – vineyard bar, lékařství pro kejchání – medicine for sneezing, mast na dírky potové – sweat-holes liniment, lékařství, kteréž vrásky shlazuje a shání – medicine that smooths up wrinkles). The dictionaries contain rather few neologisms. In case of new derivations and compounds, we find word-formation techniques applied in accordance with the Czech language system (hříženice, i.e. grapevine offshoot, zubitrh, i.e. who pulls out teeth). Most of the newly created lexemes did not survive till the contemporary Czech and they are only to be found in the dictionaries originating in Veleslavín`s lexicographical works, especially those by K. Z. Vusín and J. K. Rohn, as well as J. Dobrovský and J. Jungmann. Keywords: Terminology; Humanistic Czech; Daniel Adam of Veleslavín; Dictionary Available at various institutes of the ASCR
Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína

Příspěvek vychází ze dvou věcně řazených slovníků Daniela Adama z Veleslavína: latinsko-česko-německého díla Nomenclator … tribus linguis z r. 1586 a česko-latinsko-řecko-německého slovníku ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2018

Elektronický slovník staré češtiny v kontextu slavistickém
Vajdlová, Miloslava
2018 - Czech
Elektronický slovník staré češtiny zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Obsahuje lexémy v rozmezí hesel A–M a přib- – Ž, neboť abecedně navazuje na nedokončený Staročeský slovník (na–při, Praha 1968–2008). Jedná se o slovník autorský a nedokladový, zaměřený na zpracování apelativní slovní zásoby. Díky své metodě, při níž nediferenčně rekonstruuje sémantickou strukturu lexikální jednotky se zohledněním jejího vnitřního vývoje, je ESSČ (i přes nedokladovost) významným informačním zdrojem, využitelným v rámci bohemistiky, slavistiky i etymologie. The Electronic Dictionary of Old Czech (ESSČ, http://vokabular.ujc.cas.cz) is focused on Czech vocabulary from its first records to the end of the 15th century. ESSČ deals with the part of the alphabet processed in the incomplete Old Czech Dictionary (na–při, Praha 1968–2008), providing entries of the alphabetical extent A–M and přib- – Ž. ESSČ lacks a unifying editing work, being an authorial dictionary in which exemplifications of particular meanings of lexical units are also missing. The dictionary mainly focuses on appellatives. Due to the descriptive method, residing in the reconstruction of the entire semantic structure of lexical units emphasizing their inner semantic development, ESSČ represents a relevant source of use in the field of Czech or Slavonic studies and in etymology. Keywords: Electronic dictionary of Old Czech; Old Czech lexicon; Czech diachronic lexicography Available at various institutes of the ASCR
Elektronický slovník staré češtiny v kontextu slavistickém

Elektronický slovník staré češtiny zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Obsahuje lexémy v rozmezí hesel A–M a přib- – Ž, neboť abecedně navazuje ...

Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2018

Staročeský překlad Výkladů hebrejských jmen jako specifický zdroj lexikálních jednotek
Pytlíková, Markéta
2018 - Czech
Tento článek se zabývá staročeskou památkou „Výklady hebrejských jmen“, která je jedinečným zdrojem pro průzkum staročeské slovní zásoby. Z průzkumu vzorku 89 hapax legomen vyplynulo, že většina těchto ojediněle doložených slov byla velmi pravděpodobně pevnou součástí soudobého lexika. This article deals with the Old Czech translation of “Interpretationes hebraicorum nominum”, a unique source for the research in the Old Czech lexicon. Our survey of a sample of 89 hapax legomena showed that most of these scarcely attested words were most probably an integral part of the contemporary lexicon. Keywords: translation; interpretation; names; Bible; Old Czech; hapax legomenon; Výklady hebrejských jmen; Interpretationes hebraicorum nominum Available at various institutes of the ASCR
Staročeský překlad Výkladů hebrejských jmen jako specifický zdroj lexikálních jednotek

Tento článek se zabývá staročeskou památkou „Výklady hebrejských jmen“, která je jedinečným zdrojem pro průzkum staročeské slovní zásoby. Z průzkumu vzorku 89 hapax legomen vyplynulo, že většina ...

Pytlíková, Markéta
Ústav pro jazyk český, 2018

Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2018 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes. Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Existují ještě dnes tradiční dialekty?
Kloferová, Stanislava
2018 - Czech
Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost). The main goal of the lecture is to ansver the guestion as to whether or not traditional dialects still exist in contemporary Czech. When we look at the situation of modern languages we can see the global tendency of slowly fading of dialects.\nThe lecturer will present maps taken from Czech Language Atlas. Attention will be focused on the striking differences in the perspective of Czech and Moravian speech. There are several types of differences, for example in vocabulary (překážet x zavazet) in word formation (slánka x solnička, líný x lenošný), in morphology (sršeň f. x sršeň m., kobliha f. x koblih m.) or in phonetics (mák x mak, lhát x lhat, moucha x mucha). Keywords: bohemistics; dialectology; traditional territorial dialect; social prestige of a dialect Available at various institutes of the ASCR
Existují ještě dnes tradiční dialekty?

Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2018

Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře
Mžourková, Hana
2018 - Czech
Přestože je tzv. laická lingvistika nedílnou a důležitou součástí výzkumu v oblasti postojů k jazyku, v českém prostředí dosud zůstávala poněkud stranou. Vyjadřování postojů k jazyku ze strany běžných uživatelů přirozeně zahrnuje i reflexi jazykových pravidel, která je ze své podstaty bohatým zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat. Článek analyzuje laická pravidla, jež se objevují v dotazech jazykové poradně oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český, a ukazuje je jako důležitý zdroj dat pro vytváření jazykových příruček. In investigating the language attitudes of the laypersons, the particular importance is attached to Folk-linguistics, still less explored field in Czech linguistics. Nonlinguists’comments about linguistic topics also include the codified language rules reflection, a rich source of linguistic and sociolinguistic data. This text brings results of the analysis of laypersons’ language rules that are often present in questions for the Language Consulting Centre of the Department of the Language Cultivation of the Czech Language Institute and shows their importance for the language handbooks-making process. Keywords: folk-linguistics; layperson’s language rule; language consulting; language cultivation Available at various institutes of the ASCR
Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře

Přestože je tzv. laická lingvistika nedílnou a důležitou součástí výzkumu v oblasti postojů k jazyku, v českém prostředí dosud zůstávala poněkud stranou. Vyjadřování postojů k jazyku ze strany běžných ...

Mžourková, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Neologismy z oblasti módy
Lišková, Michaela
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá novými slovy v dynamické oblasti módy. Neologismy jsou zde chápány jako neologismy v užším smyslu i jako příležitostná pojmenování. Jsou představena slova týkající se módy ze tří českých slovníků neologismů (1994, 1998, 2004). Přidány jsou výrazy z otevřeného e-slovníku Čeština 2.0 a z vlastní excerpce. Nové nápadité výrazy jsou důkazem plnokrevného života národního jazyka i jazykové tvořivosti nositelů jazyka a stávají se užitečným dokumentem o kultuře doby. Aktuální český slovník neologismů citelně schází. The article deals with new words in dynamic area of fashion. Neologisms are understood here as neologisms in the narrower sense as well as nonce words. There are presented words related to fashion from the three Czech dictionaries of neologisms (1994, 1998, 2004). Expressions from the open e-dictionary Čeština 2.0 and our own excerpts are added. New inventive expressions are proof of the full-blooded life of the national language and proof of the language creativity of the bearers of the language, and thus become a useful document on the culture of the period. The current Czech dictionary of neologisms is substantially missing. Keywords: fashion; neologism; nonce word; dictionary; lexicography Available at various institutes of the ASCR
Neologismy z oblasti módy

Příspěvek se zabývá novými slovy v dynamické oblasti módy. Neologismy jsou zde chápány jako neologismy v užším smyslu i jako příležitostná pojmenování. Jsou představena slova týkající se módy ze tří ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2018

Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině
Svobodová, Andrea
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá substantivy tvořenými příponami -stvo a -stvie a jejich četností a vztahem zejména ve staré češtině. Jeho cílem je na základě bohatě žánrově rozrůzněného textového materiálu 14. a 15. století vysledovat počátky významové diferenciace těchto původně významově i funkčně synonymních sufixů. The paper deals with nouns derivated with suffixes -stvo and -stvie and is focused on their relationship and frequency in Old Czech especially. The aim of the research is to map the roots of semantic differentiation of these originally semantically and functionally synonymous suffixes, based on the genre different text material of the 14th and 15th centuries. Keywords: Old Czech; Lexicology and Word-Formation; textology; lexicography; phonology Available at various institutes of the ASCR
Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině

Příspěvek se zabývá substantivy tvořenými příponami -stvo a -stvie a jejich četností a vztahem zejména ve staré češtině. Jeho cílem je na základě bohatě žánrově rozrůzněného textového materiálu 14. a ...

Svobodová, Andrea
Ústav pro jazyk český, 2018

K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen
Pytlíková, Markéta
2018 - Czech
Tento článek se zabývá staročeskou literární památkou Výklady hebrejských jmen z hlediska překladatelského stylu. Přístup staročeského anonymního překladatele byl zkoumán na vzorku 89 hapax legomen, z průzkumu vyplynulo, že překladatel se snažil užívat ekvivalenty ústrojně zapadající do soudobého lexika a že usiloval o překlad konkordantní, a to i v rámci celých slovních čeledí. This article deals with the Old Czech translation of Interpretationes Hebraicorum nominum, focusing on the style of its anonymous translator. The translator’s approach has been surveyed within a sample of 89 hapax legomen, the survey showed that the translator aimed to use the equivalents which were or could be an integral part of the contemporary Old Czech lexicon and that he made efforts to translate concordantly, even in the context of the whole word families. Available at various institutes of the ASCR
K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen

Tento článek se zabývá staročeskou literární památkou Výklady hebrejských jmen z hlediska překladatelského stylu. Přístup staročeského anonymního překladatele byl zkoumán na vzorku 89 hapax legomen, z ...

Pytlíková, Markéta
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases