Number of found documents: 751
Published from to

Dějová jména se slovotvornými sufixy -nka a -tka a datace jejich vzniku
Poledňáková, Barbora
2018 - Czech
V příspěvku konfrontujeme poznatky D. Šlosara k slovotvorným sufixům dějových jmen -nka a -tka s materiálovou základnou staročeských slovníků dostupných na Vokabuláři webovém, staročeskou kartotékou OVJ ÚJČ AV ČR a Lexikální databází humanistické a barokní češtiny. Cílem je ověřit dataci vzniku daných jmen a jejich množství. This article is about verifying the conclusions of D. Šlosar concerning deverbal nouns denoting an activity with suffixes -nka and -tka. We focus in particular on the dating of their origin and on their quantity. For verification we use materials of the Department of Language Development of ÚJČ AV ČR. Keywords: deverbal noun denoting an activity; word-forming suffix -nka; word-forming suffix -tka; dating of the word origin; Dušan Šlosar Available at various institutes of the ASCR
Dějová jména se slovotvornými sufixy -nka a -tka a datace jejich vzniku

V příspěvku konfrontujeme poznatky D. Šlosara k slovotvorným sufixům dějových jmen -nka a -tka s materiálovou základnou staročeských slovníků dostupných na Vokabuláři webovém, staročeskou kartotékou ...

Poledňáková, Barbora
Ústav pro jazyk český, 2018

Exegetická metoda Mikuláše z Lyry ve staročeském překladu komentáře k Matoušovu evangeliu
Lukšová, Zuzana
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá exegetickou metodou Mikuláše z Lyry (†1349) založenou na důkladném rozboru doslovného smyslu Písma, která je popsána ve dvou prolozích k jeho nejvýznamnějšímu dílu Postilla litteralis super totam Bibliam. Tato metoda je demonstrována na ve staročeském překladu tohoto Lyrova komentáře k Matoušovu evangeliu (rukopis NK ČR XVII C 20). This paper focuses on Nicholas of Lyra’s (†1349) exegetic method described in the two prologues to his most important opus Postilla litteralis super totam Bibliam, which is based on a thorough analysis of the literal sense of the Scriptures. In this paper, this method of Lyra is demonstrated on the examples of the Old Czech translation of Lyra’s commentary on Matthew’s Gospel (the manuscript NL of the Czech Republic XVII C 20). Available at various institutes of the ASCR
Exegetická metoda Mikuláše z Lyry ve staročeském překladu komentáře k Matoušovu evangeliu

Příspěvek se zabývá exegetickou metodou Mikuláše z Lyry (†1349) založenou na důkladném rozboru doslovného smyslu Písma, která je popsána ve dvou prolozích k jeho nejvýznamnějšímu dílu Postilla ...

Lukšová, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2018

K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy)
Šimečková, Marta
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá otázkou spisovnosti a nespisovnosti češtiny 16. až 18. století. Je poukázáno na rozdílné chápání termínu spisovná čeština v dnešním slova smyslu a ve starších vývojových obdobích češtiny, pro něž je navrženo užívat, v návaznosti na O. Koupila aj. bohemistů, spojení kulturní čeština. Na čtyřech konkrétních jazykových jevech, totiž na protetickém v-, úžení é > í, náslovném ou- a diftongizaci ý > ej je sledována postupná unifikace jazyka dobových tisků, jež později vedla k vytvoření dnešní spisovné češtiny. Článek mj. vyvrací starší názory o jazykovém rozkladu pobělohorského období, naopak upozorňuje na linearitu mezi jazykem humanistickým, barokním a raně obrozeneckým. Nowadays the Czech literary (formal) language system in understood as a system of language resources used nationally in official speechas, written and spoken, which is set in the relevant codification manuals. The lecturer will analyze the question of formal (cultural) Czech language in the period from the 16th to the 18th centuries. She will present several examples from literature along with accompanying analysis. She will offer the typology of humanistic Czech language und baroque Czech language and its most important features, focusing especially on spelling and orthography. This lecture is strongly recommended to all students interested in the historical grammar of Czech language. Keywords: linguistics; standard Czech; old Czech; phonology; language change Available at various institutes of the ASCR
K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy)

Příspěvek se zabývá otázkou spisovnosti a nespisovnosti češtiny 16. až 18. století. Je poukázáno na rozdílné chápání termínu spisovná čeština v dnešním slova smyslu a ve starších vývojových obdobích ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2018

Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století
Voleková, Kateřina
2018 - Czech
Článek se zaměřuje na latinsko-české slovníky z 15. století, které obsahují slovesa v 1. os. sg. ind. préz. Tyto slovníky odrážejí vývoj vidového systému českého slovesa. Pro staročeské slove so je charakteristická rozsáhlá vidová homonymie a postupné pronikání sekundárních ā-kmenových imperfektiv. The article focuses on the Latin–Czech dictionaries from the 15th century that list verbs in the 1 st person singular of present indicative. These dictionaries reflect the development of the vebal aspect in the Czech language. The verbs are characterized by an extensive aspectual homonymy and a gradual emergence of secondary ā-stem imperfective verbs. Keywords: Old Czech; verb; non-actuality; dictionary Available at various institutes of the ASCR
Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století

Článek se zaměřuje na latinsko-české slovníky z 15. století, které obsahují slovesa v 1. os. sg. ind. préz. Tyto slovníky odrážejí vývoj vidového systému českého slovesa. Pro staročeské slove so je ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2018

Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny
Lišková, Michaela
2018 - Czech
Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o vybraných aspektech exemplifikace, jako je přiměřená délka exemplifikace jako celku i délka jednotlivých příkladů, typičnost, srozumitelnost příkladů a další obashové aspekty. Zvláštní pozornost je věnována stereotypům týkajícím se pohlaví, věku, etnicity, národnosti a náboženství. The Academic Dictionary of Contemporary Czech has been prepared at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., since 2012. The conceptual principles govern general rules for creating the dictionary exemplification. This article deals with selected exemplification aspects, as the adequate length of the exemplification as a whole and the length of individual examples, typicality, example clarity and other content aspect. Special attention is paid to stereotypes concerning gender, age, ethnicity, nationality and religion. Keywords: metalexicography; monolingual dictionary; exemplification; stereotype Available at various institutes of the ASCR
Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny

Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2018

K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“
Šimek, Štěpán
2018 - Czech
Studie nejprve podává stručný popis kategorií, které tvoří rámec odhalující sémickou strukturu lexikální jednotky, na jehož základě byl analyzován vývoj stč. kde za účelem jeho co nejobjektivnějšího lexikografického popisu v diachronním slovníku. Následně představuje nástin tohoto zpracování, dokládaný citacemi z dobových textů. The article focuses on the description of newly developed framework consisting of components which constitute the structure of semes of the Old Czech adverb/conjunction kde. The framework was employed in the description of the semantic and grammatical development of the complex lexical unit in a diachronic dictionary. The particular meanings of kde are summarized and attested by quotations from mediaeval texts. Keywords: diachrony; lexicon; lexicological analysis; functional-structural description; semem; lexicographical processing Available at various institutes of the ASCR
K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“

Studie nejprve podává stručný popis kategorií, které tvoří rámec odhalující sémickou strukturu lexikální jednotky, na jehož základě byl analyzován vývoj stč. kde za účelem jeho co nejobjektivnějšího ...

Šimek, Štěpán
Ústav pro jazyk český, 2018

Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu
Kroupová, Magdalena; Čurdová, Veronika
2018 - Czech
Příspěvek je věnovaný analýze lexikografického zpracování sloves pohybu a manipulace v současných výkladových slovnících vybraných slovanských jazyků a připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. Jejich lexikografické zpracování přináší několik zásadních otázek; příspěvek je zaměřený zejména na vymezení a zachycení sémantických rysů determinovanost a indeterminovanost a na popis distinktivních rysů jednotlivých sloves a jejich relevance v lexikografickém popisu významu. This paper deals with an analysis of dictionary treatment of verbs of motion and verbs of transport in contemporary western Slavic dictionaries and forthcoming Akademický slovník současné češtiny (Academic Dictionary of Contemporary Czech). Lexicographical processing of given verbs raises several issues; the paper focuses on the delimitation and description of semantic features of determinate and indeterminate verbs, and distinctive semantic features of the verbs and their relevance in the lexicographical description of meaning. Keywords: verbs of motion; verbs of transport; definition; lexicography; monolingual dictionary Available at various institutes of the ASCR
Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu

Příspěvek je věnovaný analýze lexikografického zpracování sloves pohybu a manipulace v současných výkladových slovnících vybraných slovanských jazyků a připravovaném Akademickém slovníku současné ...

Kroupová, Magdalena; Čurdová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2018

Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině
Svobodová, Andrea
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá substantivy tvořenými příponami -stvo a -stvie a jejich četností a vztahem zejména ve staré češtině. Jeho cílem je na základě bohatě žánrově rozrůzněného textového materiálu 14. a 15. století vysledovat počátky významové diferenciace těchto původně významově i funkčně synonymních sufixů. The paper deals with nouns derivated with suffixes -stvo and -stvie and is focused on their relationship and frequency in Old Czech especially. The aim of the research is to map the roots of semantic differentiation of these originally semantically and functionally synonymous suffixes, based on the genre different text material of the 14th and 15th centuries. Keywords: Old Czech; Lexicology and Word-Formation; textology; lexicography; phonology Available at various institutes of the ASCR
Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině

Příspěvek se zabývá substantivy tvořenými příponami -stvo a -stvie a jejich četností a vztahem zejména ve staré češtině. Jeho cílem je na základě bohatě žánrově rozrůzněného textového materiálu 14. a ...

Svobodová, Andrea
Ústav pro jazyk český, 2018

Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku
Ireinová, Martina
2018 - Czech
Slovník nářečí českého jazyka vznikající od roku 2011 v dialektologickém oddělení ÚJČ AV ČR. Tento slovník jako první v českém prostředí zpracovává lexikální zásobu všech dialektů českého národního jazyka. Slovníková hesla (s náslovím A–Č) jsou dostupná na internetových stránkách (https://sncj.ujc.cas.cz/). Materiálovou základnou je Archiv lidového jazyka, založený v roce 1952, v němž je uložen bohatý nářeční materiál. Nářeční slovník je propojen pomocí odkazů s výkladovými slovníky spisovné češtiny, s Českým jazykovým atlasem, se Slovníkem pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku a se Slovníkem pomístních jmen v Čechách. The Dictionary of Czech Dialects has been processed in the Department of Dialectology of the Czech Language Institute of the CAS since 2011. As the first work of its kind in the Czech area, this dictionary deals with the vocabulary of all dialects of the Czech national language. The dictionary entries (beginning with A–Č) are accessible on the webpage https://sncj.ujc.cas.cz/. The material basis is formed by the Archive of Folk Speech, established in 1952, which contains a rich dialect material. By means of references, the dictionary is interconnected with monolingual dictionaries of Standard Czech, with the Czech Linguistic Atlas, the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms, and the Dictionary of Bohemian Anoikonyms. Keywords: dialects; Dictionary of Czech Dialects; Czech Linguistic Altas Available at various institutes of the ASCR
Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku

Slovník nářečí českého jazyka vznikající od roku 2011 v dialektologickém oddělení ÚJČ AV ČR. Tento slovník jako první v českém prostředí zpracovává lexikální zásobu všech dialektů českého národního ...

Ireinová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2018

Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy
Hoffmannová, Jana
2018 - Czech
Příspěvek ukazuje současné pronikání zábavnosti, zábavní funkce téměř do všech komunikačních sfér (srov. infotainment, politainment, edutainment atd.) a její podíl na intenzivním míšení stylů. Dokumentuje to především prostřednictvím speciálních slangů, které se stávají atraktivním prostředkem reklamního působení institucí na širokou veřejnost a spojení zábavní funkce s funkcí persvazivní. Příklady jsou vybrány hlavně z publikace Slang pražských dopraváků (kde slouží k propagaci městské hromadné dopravy) a z Česko-filharmonického a filharmonicko-českého slovníku (kde slouží k propagaci koncertů vážné hudby). V závěru příspěvku je pak aspoň naznačeno, jak se v posledních letech při propagaci koncertů (hudebního festivalu Pražské jaro) uplatňuje – spolu s prostředky slovního humoru a jazykové komiky – vizualizace a multimodalita (např. zajímavé výtvarné koláže). This paper demonstrates the current permeation of entertainment and the entertainment function into nearly all communicative spheres (cf. infotainment, politainment, edutainment and others) and its role in the intensive mixing of styles. It documents this primarily through specialized slang, which is becoming an attractive means for institutions to advertise to the broader public and is a combination of the entertainment function and the persuasive one. The examples are selected mainly from the publication Slang pražských dopraváků (The Slang of Prague Transport Employees), which serves to promote the city public transportation, and from the Česko-filharmonický a filharmonicko-český slovník (Czech-Philharmonic and Philharmonic-Czech Dictionary), the purpose of which is to promote classical music concerts. The conclusion then contains a brief consideration of how, in recent years, visualization and multimodality (e.g. interesting artistic collages), along with wordplay and language humor, are utilized in the promotion of concerts (the Prague Spring music festival). Keywords: style mixing; entertainment; advertising communication sphere; slang; language humor; visualization; multimodality Available at various institutes of the ASCR
Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy

Příspěvek ukazuje současné pronikání zábavnosti, zábavní funkce téměř do všech komunikačních sfér (srov. infotainment, politainment, edutainment atd.) a její podíl na intenzivním míšení stylů. ...

Hoffmannová, Jana
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases