Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 500338
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Veřejný prostor v podzemí
Kaplan Ivan; Zuzana Tlachová; Hexner Michal
2019 -
Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní prostředí a aspekty psychologické a fyziologické, které spolu vzájemně souvisí. V oblasti plánování vychází z aktuálních konceptů (trvale udržitelný rozvoj měst) a modelů územního plánování (kompaktní město a město krátkých vzdáleností). Práce si klade otázky ohledně způsobu využití podzemního prostoru, jeho definice a specifických vlastností. Definici zakládá na 2 pojmech – „veřejný prostor“ a „podzemí“. Specifické vlastnosti potom určuje na základě odborné literatury. Práce také hledá odpověď na otázku plánování pražského podzemního veřejného prostoru a to ve 3 úrovních – strategie, plán a detail. Jejím cílem je prokázat, že Praha má potenciál využívat a plánovat podzemí jako veřejný prostor. Tuto hypotézu ověřuje a potvrzuje na základě sběru příkladů podzemních veřejných prostorů, analýzy vybraných vědeckých článků a publikací i plánů a metodik hlavního města Prahy.The dissertation thesis examines underground public space in terms of its use and planning. It tries to put it in context. It outlines several aspects, including ownership, financial costs, the environment, and psychological and physiological aspects which are all interrelated. In the area of planning it is based on current concepts (sustainable urban development) and spatial planning models (compact city and short-distance city). The thesis asks questions about the use of underground space, its definition and specific properties. The definition is based on 2 terms - "public space" and "underground". Specific properties are then determined on the basis of literature. The thesis also seeks to answer the question of planning Prague underground public space on three levels - strategy, plan and detail. Its aim is to prove that Prague has the potential to use and plan the underground as a public space. This hypothesis is verified and confirmed on the basis of collection of examples of underground public spaces, analysis of selected scientific articles and publications as well as plans and methodologies of the Capital City of Prague. Keywords: Podzemí; veřejný prostor; územní plánování; Praha; Underground; public urban space; urban planning; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Veřejný prostor v podzemí

Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, ...

Kaplan Ivan; Zuzana Tlachová; Hexner Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků
Lucki Michal; Catalina Burtscher; Vašinek Vladimír
2019 -
Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu podle aplikace: a) materiálu s nízkým kontrastem indexu lomu, b) materiálu s vysokým kontrastem indexu lomu. Rozbocovace s nizkým kontrastem indexu lomu nachází uplatnení v telekomunikacích; rozbocovace s vysokým kontrastem se používají hlavne pro aplikace ve fotonických integrovaných obvodech. Pro rozbocovace typu Y s nízkým kontrastem byl navržen a simulován standardní 1x32 rozbocovac pomocí komercne dostupného programového nástroje OptiBPM. Na základe výsledku simulace byly analyzovány optické vlastnosti standardního prístupu k návrhu techto clánku. Konstrukce typu Y se vyznacuje vysokou nerovnomernosti, vložnými ztrátami a pomerne velkými rozmery konstrukce. Hluboká studie simulovaných výsledku ukázala, že konstrukce takových optických rozbocovacu silne závisí na použité strukture vlnovodu. Optimalizací se výrazne zlepšily delící vlastnosti navrženého rozbocovace s delícím pomerem 1 x 32. Na základe techto výsledku byl navržen rozbocovac s nízkou ztrátou a konstrukcí s 1x64 kanály. Délka optimalizovaného 1x64 rozbocovace typu Y byla snížena na témer tretinu své puvodní hodnoty a navíc se zlepšila rovnomernost výstupu. Krome vyhodnocení použitých standardních tvaru rozbocovacu typu Y, byl optimalizován nový tvar geometrie rozbocovace. Použitím tohoto tvaru se výrazne snížil rozptyl svetla. Problémem použití tohoto nového tvaru bylo, že zahrnuje jísté nepresností. Dalším úkolem této disertacní práce bylo proto odstranit nedostatky rešení a aplikovat tento tvar na rozbocovace typu Y s vysokým delícím pomerem. Pro aplikace navržených optických rozbocovacu v telekomunikacích jsem zkoumala vliv ruzných optických rozbocovacu v prístupových sítích jako jsou napríklad GPON a XG-PON od ITU-T se službami typu tripple-play (tj. prenos dat, hlasu a video). Dosažené parametry pasivních optických prvku byly zacleneny do simulací vybraných pasivní optických sítí. V prípade vysokého kontrastu indexu lomu byl navržen a optimalizován rozbocovac na bázi na bázi nitridu kremicitého, s 1x8 Y kanály a se strukturou žebrového vlnovodu (shallow-rib).In this doctoral thesis the design, simulation and optimization of high splitting ratio 1xN Y-branch passive optical splitters (N=16) were performed. Two main research areas are the design, simulation and optimization of high splitting ratio splitters based on: a) low index contrast and b) high-index-contrast material platforms. Low index contrast splitters have main applications in telecommunication and high index contrast splitters are mainly used for the applications in photonics integration circuits. For the low index contrast Y-branch splitters a standard 1x32 Y-branch splitter was designed and simulated by the commercially available software tool, OptiBPM. Based on the simulation results, the optical properties of the standard Y-branch approach were analyzed. This design features high non-uniformity, insertion loss and large size of the designed structure. Deep study of the simulated results shown that the design of such optical splitters depends strongly on the used waveguide structure. Optimizing this structure, the splitting properties of the designed 1x32 Y-branch splitter were strongly improved. Based on these results the low loss, high uniformity 1x64 Y-branch splitter was designed. In this case, the length of “low loss length optimized” 1x64 Y-branch splitter was reduced to nearly one to third of its original value and additionally non-uniformity was also improved. Beside the evaluation of the used standard Y-branch shapes, a new shape of the Y-branch splitter was optimized. Using this shape the scattering of light was strongly reduced. The problem of using this new shape was that it contains of some inaccuracies. Therefore the next task of this PhD thesis was to eliminate these shortcomings and to make this shape applicable for high splitting ratio Y-branch splitters. Keywords: pasivní optické prvky; rozbocovac typu Y; rozbocovac MMI; FTTH; nitrid kremicitý; optický vlnovod; návrh; simulace; optimalizace; ztráty ohybu; žebrový vlnovod; rozdelovac výkonu; optické delení; integrovaná optika a telekomunikace; passive optical components; Y-branch splitter; MMI splitter; FTTH; silicon nitride; optical waveguide; design; simulation; optimization; bend losses; rib waveguide; power splitter; optical splitting; integrated optics and telecommunication Available in digital repository of ČVUT.
Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků

Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a ...

Lucki Michal; Catalina Burtscher; Vašinek Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu
Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
2019 -
Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně soustavou dynamických pochodů, z nichž nejvýznamnější jsou počáteční náběh tepelného výkonu, nebo výrazná změna parametrů způsobující změnu tepelného výkonu, a také chladnutí. Z důvodu velké rozmanitosti otopných ploch je práce zaměřena pouze na otopná tělesa, a to na nejrozšířenější druh otopných těles, totiž tělesa desková. Pro zvolené otopné těleso byla nalezena přechodová charakteristika a byl určen řád této křivky. Byla uvedena metodika vyhodnocení aktivní teplosměnné plochy ve fázi náběhu deskového otopného tělesa. Dále byla vytvořena simulace provozu deskového otopného tělesa osazeného regulačním ventilem s termostatickou hlavicí. Pro hodnocení dynamiky otopných ploch byl využit nový parametr vycházející z metody podle Strejce. Na základě matematického popisu dynamických dějů tato práce nabízí, společně s analyticko-experimentálním přístupem, zcela nový způsob stanovení dynamiky chování otopných těles. Byl popsán a sestaven diskrétní autoregresní matematický model v softwaru MATLAB, který využívá přístupu black-box. Model byl ověřen naměřenými daty termovizní technikou a je využitelný a dostupný pro praxi.Steady heat output of heating appliances is already very well described. Therefore, a dissertation is dedicated exclusively to the analysis and description of the processes of dynamic states. The entire operation of the heating appliances is actually a system of dynamic processes, of which the most important are the initial heat-up or significant change in parameters resulting in a heat output change, and also cool-down of radiators. Because of the great diversity of heating surfaces, dissertation is focused only on panel radiators, as the most widespread kind of radiators. For the chosen radiator a transient characteristic was found and the order of this curve was determined as well. The evaluation methodology for active heat transfer area during heat-up phase was mentioned. Furthermore, the simulation of operation of panel radiator equipped with valve and thermostatic head was created. For the evaluation of the dynamics of the heating appliances has been utilized a new parameter based on the Strejc´s method. On the basis of a mathematical description of dynamic processes, this work offers, together with the analytical-experimental approach, a completely new way of determining the dynamic behaviour of the radiators. It was described and drawn up a discrete autoregressive mathematical model in MATLAB software that uses a black-box approach. The model was validated with the data measured by thermal imaging technology and is usable and available for practice. Keywords: dynamické chování; deskové otopné těleso; regulace; tepelný výkon; simulace MATLAB; black-box model; termovize; dynamic behaviour; panel radiator; control; heat output; simulation; MATLAB; black-box model; thermal imaging Available in digital repository of ČVUT.
Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu

Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz ...

Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her
Pevný Tomáš; Jan Kohout; Lórencz Róbert
2019 -
Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se vzdálenými službami a zpřístupnění byznys procesů koncovým uživatelům a dalším systémům. Bohužel, současný přístup k návrhu a architektuře systému obvykle nezohledňuje byznys pravidla, přestože jsou součástí validace vstupu v uživatelském rozhraní, definují předpoklady jednotlivých kroků byznys procesů, ale i invarianty v úložišti dat. Jelikož se byznys pravidla prolínají se celým systémem, současný návrh je nedokáže zapouzdřit na jednom místě. Mimo to, ostatní zájmy a součásti systému v různých komponentách interagují s byznys pravidly, což vede vývojáře k linearizaci vícerozměrného prostoru tvořeného vzájemně nezávislými zájmy a komponentami. Výsledkem této linearizace je velký počet duplicit ve zdrojovém kódu, což výrazně zvyšuje chybovost a pracnost údržby systému.Contemporary enterprise information systems put high demands on existing development approaches. While these systems implement growing number of business processes, they maintain consistency of persisted data, integrate remote services, and expose the domain to end users and other systems. Unfortunately, existing development approaches usually do not recognize business rules as a significant concern, although they are defined by a business domain and cross-cut throughout a whole system. Since they participate in input validation in the user interface, in preconditions of business processes, and in invariants in a persistent storage, there is no single focal point, which makes them difficult to encapsulate. In addition, they tangle together with other concerns participating in various components of a system. Since existing development approaches often fail to separate concerns, developers must manually linearize this multidimensional space into linear source code, which produces high amount of repetitions and code duplication. Subsequent maintenance of a system is highly error prone and requires significant efforts. Keywords: informační systémy; oddělení zájmů; aspektově-orientované programování; modelem-řízený vývoj; byznys pravidla; údržba systému; Enterprise Information Systems; Separation of Concerns; Aspect-oriented Programming; Model-driven Development; Business Rules; Maintenance Available in digital repository of ČVUT.
Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her

Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a ...

Pevný Tomáš; Jan Kohout; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases