Number of found documents: 106222
Published from to

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Hinterbuchner, Lukáš; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
2019 - Czech
Thesis title: The responsibility of an employee for damage The subject of the thesis is the responsibility of an employee for damage. The thesis offers in the first place a comprehensive summary of the current legislation of the topic. The main purpose of the thesis is to summarize the legislation of the labor- law and of the employee`s responsibility for any damage done to the employer where for this purpose there are analyzed particular sorts of the responsibility distinguished by the Labor Code. In details there are described first of all specific conditions that must be fulfilled to claim the responsibility on the employee for the damage, the possibility of the employee to disclaim it is not neglected either. The thesis focuses on the main differences that distinguish the particular sorts of the responsibility from each other. An attention is given to the links between labor law and other legal codes, especially the civil one where the connection is the closest whereas the understanding of this mutual relation is very essential to understand the stated topic. The thesis is not formulated as only theoretical however there is a practical view of the topic included which is mingled mostly by decision-making practice of courts which generates some answers to unclear explanation of the legislations,... Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Tématem dané práce je odpovědnost zaměstnance za škodu. Práce nabízí především ucelený pohled na současnou právní úpravu dané oblasti pracovního práva. Hlavním cílem práce je analyzovat současnou pracovněprávní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, kdy za tímto účelem jsou rozebrány jednotlivé typy odpovědností, které Zákoník práce rozlišuje. Detailně se u každého typu odpovědnosti práce zaobírá především konkrétními podmínkami, které musejí být splněny, aby byla založena odpovědnost zaměstnance za škodu, kdy není opomenuto případné možnosti zaměstnance se liberovat. Práce je rovněž zaměřena na hlavní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé typy odpovědností navzájem odlišují. Velká pozornost je v práci věnována rovněž provázanosti pracovního práva s ostatními právními odvětvími, zejména pak s právem občanským, se kterým má vztah nejbližší, kdy pochopení tohoto vzájemného vztahu je velmi podstatné pro pochopení celé dané problematiky. Práce není koncipována pouze jako teoretická, ale je zahrnut i praktický pohled na dané téma, které se prolíná zejména s rozhodovací praxí soudů, která tak poskytuje odpovědi na některé nejasnosti vzniklé při výkladu právních norem zakotvených především... Keywords: Pracovní právo; Zákoník práce; Občanský zákoník; Odpovědnost; Škoda; Příčinná souvislost; Zavinění; Zaměstnanec; Zaměstnavatel; Náhrada škody; Labor law; Labor Code; Civil Code; Responsibility; Damage; Casual link; Culpability; Employee; Employer; Compensation for damage Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Thesis title: The responsibility of an employee for damage The subject of the thesis is the responsibility of an employee for damage. The thesis offers in the first place a comprehensive summary of ...

Hinterbuchner, Lukáš; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2019

Sociolekt cyklistiky
Mynářová, Gabriela; Janovec, Ladislav; Palkosková, Olga
2019 - Czech
Keywords: cyklistika; sociolekt; slovotvorba; slovník; cyklistika; sociolekt; slovotvorba; slovník Available in a digital repository NRGL
Sociolekt cyklistiky

Mynářová, Gabriela; Janovec, Ladislav; Palkosková, Olga
Univerzita Karlova, 2019

Odhalené preference pro rekreaci v přírodě - česká a evropská perspektiva
Kaprová, Kateřina; Melichar, Jan; Brůha, Jan; Šauer, Petr
2019 - English
K. Kaprová (2019): Revealed preferences for outdoor recreation in natural areas - Czech and European perspective Abstract of the Doctoral Dissertation The dissertation thesis focuses on the investigation and synthesis of recreation welfare benefits associated with natural areas in the Czech Republic and in Europe. The dissertation thesis consists of five case studies. These represent various geographic levels of analysis: the level of one single recreation locality, the national level that takes into account large natural recreation sites in the Czech Republic (including protected areas), and a synthesis of results of studies on the European level. The methodological approach is based on the theory of environmental economics and employs non-market valuation techniques based on methods of revealed preferences, namely the hedonic pricing method and two types of travel cost modelling. In Study I, we examine how the presence and characteristics of urban greenery affect property prices in Prague. The results confirm that proximity to greenery and its area are important determinants of housing prices in Prague, which means that residents realize the positive values provided by urban greenery, including recreational ecosystem service. Benefits to residents differ with the type of greenery. Urban forests have the... K. Kaprová (2019): Revealed preferences for outdoor recreation in natural areas - Czech and European perspective Abstrakt disertační práce Disertační práce se zabývá analýzou a syntézou rekreačních hodnot spojených s přírodními územími v České republice a v Evropě. Práce sestává z pěti případových studií s různou geografickou úrovní analýzy: od analýzy jedné rekreační lokality přes analýzu velkých přírodních rekreačních území v České republice (včetně chráněných území), po syntézu výsledků evropských studií poptávky po rekreaci. Metodologie práce vychází z teorie environmentální ekonomie a netržního oceňování environmentálních statků a služeb, konkrétně je aplikována metoda hedonické ceny a metoda cestovních nákladů. Studie I se zabývá vlivem městské zeleně (městských lesů a maloplošných zvláště chráněných území) na cenu nemovitostí v Praze. Výsledky studie ukazují, že blízkost k zeleni a plocha zeleně jsou významnými faktory ovlivňujícími ceny nemovitostí, což naznačuje, že obyvatelé Prahy pozitivně vnímají přítomnost městské zeleně včetně jejích rekreačních přínosů. Velikost přínosů poskytovaných rezidentům se liší podle typu městské zeleně. Městské lesy ovlivňují ceny nemovitostí nejvíce. Maloplošná zvláště chráněná území mají rovněž pozitivní vliv na cenu nemovitostí, ale efekt je nižší než efekt lesů.... Keywords: Poptávka po rekreaci; rekreační hodnota; rekreační užitek; rekreační území; chráněná území; přírodní území; městská zeleň; rekreace v přírodě; lesy; metoda cestovních nákladů; model jednoho místa; model náhodného užitku; metoda hedonické ceny; přenos hodnot; meta-analýza; netržní oceňování; metody odhalených preferencí; Recreation demand; recreation value; recreation welfare; protected areas; natural areas; urban greenery; forests; travel cost method; single-site model; random utility model; hedonic pricing method; benefit transfer; meta-analysis; non-market valuation; revealed preferences Available in a digital repository NRGL
Odhalené preference pro rekreaci v přírodě - česká a evropská perspektiva

K. Kaprová (2019): Revealed preferences for outdoor recreation in natural areas - Czech and European perspective Abstract of the Doctoral Dissertation The dissertation thesis focuses on the ...

Kaprová, Kateřina; Melichar, Jan; Brůha, Jan; Šauer, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Sociolekt požárního sportu
Vnuková, Kateřina; Janovec, Ladislav; Holanová, Radka
2019 - Czech
Keywords: požární port; slovník; sociolekt; dictionary; fire sport; sociolect Available in a digital repository NRGL
Sociolekt požárního sportu

Vnuková, Kateřina; Janovec, Ladislav; Holanová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Vliv foam rolleru na svalové napětí po zátěži
Patschová, Miroslava; Lopot, František; Tlapáková, Eva
2019 - Slovak
Title: The effect of foam roller on muscle tone after physical load Objectives: The aim of this thesis was to summarize theoretical knowledge about muscle, changes in muscle tension and possibilities of its affect. The aim of the practical part was to find out the effect of the foam roller on muscle tone after exercise. Methods: Practical part of this thesis was processed in biomechanical laboratory at FTVS UK in Prague and included 16 probands. We measured muscle tone of biceps brachii, m. triceps surae and m. quadriceps femoris before exercise, then the probands performed an activity aimed at increasing the muscular tension of the musculature mentioned above, after which we measured the muscle tension again. The foam rolling of each muscle group lasted for 60 seconds and then we measured the muscle tone for the last time. A myotonometer device was used and the data were transmitted by KISTLER MULTICHANNEL CHARGE AMPLIFIER and processed by the DeweSoftX3 (64 bit) programme in SIRIUS DEWEsoft S-BOX2 computer. At the end, we compared measured values with subjective sensations of the probands who filled quick questionnaire. Results: The measurement showed that after exercise, the muscular tensions of the muscle groups we selected increased, and at the same time that the application of the foam roller... Vplyv foam rolleru na svalové napätie po záťaži Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnúť teoretické poznatky týkajúce svalového napätia a možnos jeho ovplyvňovania. Cieľom praktickej časti práce bolo zistiť napätie po cvičení. Prahe a zúčastnilo sa ho 16 probandov, ktorým bolo zmerané svalové kľude, následne vykonali fyzickú aktivitu zameranú na zvýšenie svalového napätia opäť zmeral bol použitý myotonometer a vyhodnotenie prostredníctvom programu DeweSoft počítači SIRIUS DEWEsoft S ho sa dáta prenášali pomocou zosilňovača Namerané hodnoty sme prenášali do tabuliek v porovnali so subjektívnym pocitom probandov, ktoré sme zisťovali krátkym ukázalo, že po cvičení došlo k zvýšeniu svalové napätia nami vybraných svalových skupín a zároveň, že aplikácia penového valca po tomto cvičení má vplyv na zníženie svalového napätia. Subjektívny pocit probandov vyhodnotený Kľúčové slová: ženie svalového napätia, spúšťový bod, fascie, relaxácia svalstva po fyzickej aktivite, masáž, myofasciálna automasáž, penový valec Keywords: svalové napätie; zníženie svalového napätia; spúšťový bod; fascie; relaxácia svalstva po fyzickej aktivite; masáž; myofasciálna automasáž; penový valec; muscle tension; decrease of muscle tension; trigger point; fascia; muscle relaxation after physical activity; massage; self-myofascial release; foam roller Available in a digital repository NRGL
Vliv foam rolleru na svalové napětí po zátěži

Title: The effect of foam roller on muscle tone after physical load Objectives: The aim of this thesis was to summarize theoretical knowledge about muscle, changes in muscle tension and possibilities ...

Patschová, Miroslava; Lopot, František; Tlapáková, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Konfigurace hrudníku u pacientů s depresivními poruchami a její ovlivnění pomocí fyzioterapie
Novotná, Anna; Smolíková, Libuše; Stackeová, Daniela
2019 - Czech
Depressive disorder occurs worldwide predominantly from 6 to 20 %. However, the exact percentage value cannot be precisely given. In a major of patients, unfortunately, depressive disorder remains undiscovered and cannot be diagnosed as well as treated properly. Annually, the number of patients with depressive disorder increases linearly. The depressive disorders can be split in primary and secondary occurrences based on different internal diseases. Moreover, there are also a great amount of somatic manifestations associated with depression. This bachelor thesis focuses on these manifestations, specifically on the chest area and its connection with problematic posture, breathing stereotype and depression. The theoretical part of this thesis describes the posture and breathing functions influenced by the patient's mental state. Additionally, it also deals with physiotherapeutic methods that are able to break the vicious circle of deteriorating postural and breathing functions accompanying changes in the patient's mental health. Practical part includes a case report of three patients. One suffers from depression due to late diagnosis of cystic fibrosis and afterbirth depression. The second patient copes with depression due to a difficult life situation. The last patient suffers from a combination of... Depresivní porucha se světově vyskytuje s prevalencí od 6 do přibližně 20 %. Přesné procento není možné udat. U většiny pacientů zůstává depresivní porucha nerozpoznána a není ji možné diagnostikovat a správně léčit. Každý rok pacientů s depresivní poruchou lineárně přibývá. Výskyt deprese se dělí na primární a sekundární, která je důsledkem jiného interního onemocnění. S depresí se pojí i množství somatických projevů. Bakalářská práce se zaměřuje na tyto somatické projevy, konkrétně na oblast hrudníku a její spojitost s problematickou posturou, dechovým stereotypem a depresí. Teoretická část práce popisuje posturu a dechové funkce, které jsou ovlivněny psychickým stavem pacienta. Dále se zabývá fyzioterapeutickými metodami a přístupy, které mohou přerušit bludný kruh zhoršujících se posturálních a dechových funkcí se změnami psychického stavu pacienta a naopak. Praktická část obsahuje kazuistiku tří pacientek. První z nich trpí depresivními stavy v důsledku pozdní diagnostiky cystické fibrózy a poporodních depresí. Druhá pacientka se potýká s depresivními stavy v důsledku náročné životní situace. Třetí pacientka trpí kombinací depresivní a schizoafektivní poruchy bez známých příčin. Kazuistika se zabývá terapeutickou intervencí fyzioterapie u těchto pacientek. Práce shrnuje poznatky ohledně vlivu... Keywords: depresivní porucha; hrudník; psychosomatika; fyzioterapie; respirační problematika Available in a digital repository NRGL
Konfigurace hrudníku u pacientů s depresivními poruchami a její ovlivnění pomocí fyzioterapie

Depressive disorder occurs worldwide predominantly from 6 to 20 %. However, the exact percentage value cannot be precisely given. In a major of patients, unfortunately, depressive disorder remains ...

Novotná, Anna; Smolíková, Libuše; Stackeová, Daniela
Univerzita Karlova, 2019

Kompenzace chybějícího odporu vzduchu při běhu na běžeckém pásu
Švejdová, Monika; Pokorný, Jan; Procházka, Michal
2019 - Czech
This work is focused on compensation of missing air resistance while running on a treadmill. The aim is to find the possibilities of compensation and its verification by a slight inclination of the treadmill. For the verification, we used the heart rate values of (6) probands obtained while running on a treadmill with different grade and while outdoor running at the same speed. The output of this thesis is the determination of the treadmill grade compensation at speed of 10,5 km/h and 13,5 km/h. Práce je zaměřena na vyrovnání absence odporu vzduchu při běhu na běžeckém pásu. Cílem je nalezení možností kompenzace a ověření kompenzace pomocí sklonu pásu. K ověření jsme použili hodnoty tepových frekvencí probandů získaných během na pásu s korekcí sklonu a během na přirozeném povrchu identickou rychlostí. Výstupem práce je stanovení kompenzace sklonem pásu při rychlostech 10,5 km/h a 13,5 km/h. Keywords: Běh na běžeckém pásu; odpor vzduchu; tepová frekvence; sklon pásu Available in a digital repository NRGL
Kompenzace chybějícího odporu vzduchu při běhu na běžeckém pásu

This work is focused on compensation of missing air resistance while running on a treadmill. The aim is to find the possibilities of compensation and its verification by a slight inclination of the ...

Švejdová, Monika; Pokorný, Jan; Procházka, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Moskva - Petuški v českém překladu
Ščotková, Markéta; Janovec, Ladislav; Skibina, Varvara
2019 - Czech
Keywords: lexikálně-translatologická analýza; Moskva - Petuški; Milan Dvořák; překlad; lexical-translatological analysis; Moscow - Petushki; Milan Dvorak; translation Available in a digital repository NRGL
Moskva - Petuški v českém překladu

Ščotková, Markéta; Janovec, Ladislav; Skibina, Varvara
Univerzita Karlova, 2019

Rehabilitace u pacientů před transplantací plic
Jordáková, Magdalena; Babková, Lenka; Obešlo, Marek
2019 - Czech
Lung transplantation is the method of treatment for patients with end-stage lung disease. The main theoretical part of this bachelor's thesis is focused on the possibilities of rehabilitation in lung transplant candidates. This rehabilitation concept includes patient's education, individually designed exercise program, techniques of respiratory physiotherapy, nutrition therapy and psychological support. The practical section of this bachelor's thesis incorporates a case report of a lung transplant candidate who underwent 4 months of preoperative rehabilitation program. Tha main difference after completing preoperative rehabilitation was found in maximal inspiratory muscles strength, which increased of 17,71 cmH2O. Transplantace plic patří mezi metody léčby určené pro pacienty s pokročilým stádiem plicního onemocnění. Hlavní teoretická část bakalářské práce popisuje rehabilitační postupy u pacientů před transplantací plic. Do předoperační plicní rehabilitace patří edukace pacienta, individuálně sestavená cvičební jednotka, techniky respirační fyzioterapie, nutriční terapie a péče o emoční ladění pacienta, jeho motivaci a psychickou podporu. V praktické části bakalářské práce je uvedena kazuistika pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí před transplantací plic, který absolvoval 4 měsíce předoperačního rehabilitačního programu. Při porovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření pacienta došlo k nejvýraznější změně v oblasti maximální síly nádechových svalů, která se zlepšila o 17,71 cmH2O. Keywords: Transplantace plic; kandidáti pro transplantaci plic; dýchání; respirační fyzioterapie; pohybová léčba; plicní rehabilitace; Lung transplantation; lung transplantation candidates; breathing; respiratory physiotherapy; movement therapy; pulmonary rehabilitation Available in a digital repository NRGL
Rehabilitace u pacientů před transplantací plic

Lung transplantation is the method of treatment for patients with end-stage lung disease. The main theoretical part of this bachelor's thesis is focused on the possibilities of rehabilitation in lung ...

Jordáková, Magdalena; Babková, Lenka; Obešlo, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017
Ondráčková, Anna; Kobesová, Alena; Kövári, Martina
2019 - Czech
The goal of this bachelor thesis is to explore the total number of patients that were treated in center of spasticity at Department of rehabilitation and sports medicine University Hospital Motol in 2013-2017 and access their clinical profile. The theoretical part is dedicated to spasticity, to clinical scales that assess spasticity and to therapy of spasticity. The practical part sum up the avarage dosage of botulinum toxin into a muscle, the most common applied muscles and the subjective efect of the therapy. This part also contains two casuistics. All the results are summarized in tables and graphs. Cílem této bakalářské práce je zjistit celkový počet pacientů vyšetřených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v období 2013-2017 a popsat jejich klinický profil. V teoretické části této práce je vymezen pojem spasticita, popsány základní klinické škály hodnotící spasticitu a možnosti léčby se zaměřením na terapii botulotoxinem. V praktické části jsou, kromě celkového počtu pacientů a jejich klinického profilu, uvedeny průměrná dávka botulotoxinu na sval, nejčastěji aplikované svaly a subjektivní efekt terapie. Dále jsou zde popsány dvě kazuistiky. Výsledky jsou sumarizovány v tabulkách a grafech. Keywords: Spasticita; terapie; botulotoxin; Spasticity; therapy; botulotoxin Available in a digital repository NRGL
Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017

The goal of this bachelor thesis is to explore the total number of patients that were treated in center of spasticity at Department of rehabilitation and sports medicine University Hospital Motol in ...

Ondráčková, Anna; Kobesová, Alena; Kövári, Martina
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases