Number of found documents: 37717
Published from to

Řady odražečů pro bezčipovou RFID
Polívka Milan; Jaroslav Havlíček; Láčik Jaroslav
2020 -
Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), které fungují bez polovodičových čipů. Cílem práce je prozkoumat různé inovativní elektromagnetické planární struktury, které lze použít pro návrh bezčipových RFID štítků dosahujících lepších parametrů, než stávající návrhy. Požadovanými kvalitami jsou vysoká kapacita uložené informace na plochu štítku a to jak u štítků pracujících ve frekvenční tak i časové oblasti, vysoká spektrální kapacita uložené informace (pouze u štítků pro frekvenční oblast) a velká efektivní odrazná plocha (RCS), která je úměrná čtecímu dosahu. Dále je důležité, aby byla bitová informace spolehlivě čitelná, a aby byly elektromagnetické vlastnosti štítku nezávislé na materiálu předmětu, na kterém je umístěn. Prvním krokem ve výzkumu zaměřeném na zlepšení vlastností bezčipových RFID štítků pracujících ve frekvenční oblasti bylo vyšetření různých planárních odražečů, které jsou zpravidla jejich základními stavebními prvky. Jako nejvhodnější odražeč pro další výzkum byl zvolen dipól se zakončením ve tvaru spirály díky jeho velké RCS odezvě, které dosahuje při zachování vysoké bitové kapacity, a to jak spektrální, tak plošné. Při zkoumání vlastností nového štítku složeného z vhodných odražečů se často ukazuje, že je nutné zlepšit spolehlivost jeho čtení prostřednictvím minimalizace vzájemných vazeb mezi jednotlivými odražeči. Toho lze docílit např. přeuspořádáním jednotlivých odražečů ve štítku, úpravou geometrie odražeče popř. mohou být obě metody použity najednou. Práce je rovněž zaměřena na jeden typ štítku pracujícího v časové oblasti. Stávající bezčipový RFID systém založený na principu sekvenčního čtení bitů v blízké zóně čtečky byl navržen s využitím rezonátorů typu přerušený prstenec. Výrazného navýšení datové hustoty na jednotku délky štítku tohoto systému bylo dosaženo uplatněním půlvlnných dipólů v návrhu štítku a mikropáskovým vedením s λ/4 pahýlem tvořícím čtečku. Posledním cílem práce bylo zkoumání využitelnosti struktur zahrnujících odražeče v kombinaci s kovovou deskou pro návrh bezčipového štítku s elektricky neměnnými parametry při umístění na dielektrické či kovové objekty. Jsou představeny dvě různé koncepce dvacetibitových štítků s velkou RCS odezvou.Thesis is devoted to the chipless radio-frequency identification (RFID). The goal of this branch is to help RFID with finding new applications by decreasing manufacturing cost of RFID transponders (tags), which is achieved by avoiding the usage of a semiconductor chip. The aim of the thesis is to investigate various electromagnetics planar structures, which can be employed for chipless RFID tags with improved performance parameters. Desired qualities are high spatial bit capacity of transponders operating both in frequency and time domain (number of coding bits of the transponder per its square size), high spectral bit capacity (in case of transponders working in frequency domain) and high radar cross section (RCS) response allowing high reading range of a transponder. Other important qualities of a transponder are reliability of tag reading and a platform tolerance (an independence of its electromagnetic properties from a material of a tagged object). The first approach towards research of chipless RFID transponders working in frequency domain with enhanced properties was to investigate performance parameters of various planar scatterers, which are basic building parts of majority of these chipless RFID transponders. The S-loaded dipole was recognized as the most suitable scatterer for subsequent research because of its efficient trade-off between strength of its RCS response and both spectral and spatial bit capacity. When a new transponder consisting of a suitable type of scatterer is examined, a need for an improvement of reading reliability via reducing mutual coupling between scatterers in a transponder usually emerges. This was achieved by rearranging the scatterers in the transponder and via slight changes in their topology. Both methods can be used together in one design. The thesis is also focused on one type of time domain transponder. Already published near field chipless RFID system with sequential bit reading was enhanced by substituting split ring resonators for half wavelength dipoles and an open shunt λ/4 stub as a reader. Per-unit-length data density was significantly increased. The last goal of the thesis was to investigate feasibility of structures consisting of a scatterer array closely coupled to a metallic plate for a chipless RFID transponder with electrically invariable parameters when it is attached to dielectric or metallic objects. Two different concepts of 20-bit transponders with high RCS responses are presented. Keywords: Bezčipová rádiová identifikace; činitel jakosti; kódovací kapacita; radarový průřez; řada odražečů; transpondér pro libovolné materiály; Chipless radiofrequency identification; coding capacity; platform tolerant transponder; quality factor; radar cross section; scatterer array Available in digital repository of ČVUT.
Řady odražečů pro bezčipovou RFID

Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), ...

Polívka Milan; Jaroslav Havlíček; Láčik Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ekologické centrum
Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
2020 -
Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú prostredie bez prírody. Návštevníka obklopuje iba ľudské dielo, ktoré však svojím programom ponúka cesty na ochranu a záchranu životného prostredia.Educational Pavilions of the Ecological Center are located in an open natural Area, east of the Railway Station in Prague´s Kbely District. Two Masses are placed within tight Pit bellow the Level of Terrain, thus creating an Enironment without Nature. Visitor is surrounded only by human Artwork, but It offers Ways to protect and save the Environment. Keywords: Ekologické centrum; Výukový pavilón; Ekocentrum; Praha; Kbely; Ecological Center; Educational Pavilion; Ecocenter; Prague; Kbely Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické centrum

Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod ...

Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
2020 -
Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená dokončit myšlenky a úmysly, se kterými byly okolní domy stavěny, ale také vnést do této rozvíjející se pražské čtvrti něco nového a současného. Projekt je navrhován do kontextu nynějšího nemilosrdného trhu s nemovitostmi, a je tomu přizpůsobena velikost bytů i ostatních prostor.The city apartment building is located in Karlín on the border of Art Nouveau and Classicist built-up area. From one side, the corner house turns into a crossroads and from the other it should belong to the complex structure of the Karlín courtyards. To complete the block means completing the ideas and intentions with which the surrounding houses were built, but also bringing something new and contemporary to this developing Prague quarter. The project is designed in the context of the current merciless real estate market, and so the size of apartments and other premises is adapted to it. Keywords: bytový dům; nájemní dům; Karlín; beton; vnitroblok; dvůr; apartment house; courtyard; concrete; rental housing Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. ...

Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady
Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
2020 -
V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky mezi budovou Českého rozhlasu a bytovým domem na ulici Vinohradská a vytvořením hmoty, která tento blok pomyslně uzavírá. Navrhovaný bytový dům je na svažitém pozemku a je kolmo k ulici Římská. Úmyslem bylo navrhnout objekt, který poskytne obyvatelům bydlení v lukrativní části centra Prahy a zajistí jim i soukromí v navrženém dvoře za domem.In my bachelor thesis I dealt with the solution of space behind the National Museum. It is a plot of land between Rubešova, Římská and Vinohradská streets on the location of the former Transgas building. My idea was to complete the block by design a bulding in an empty space between the building of the Český rozhlas and the apartment building on Vinohradská Street and creating a mass that closes the block. The designed apartment building is on a sloping plot and is vertical to Římská street. The idea was to design an object that would provide residents with a living in the lucrative part of the center of Prague and also provide them with privacy in the designed courtyard behind the house. Keywords: Bydlení; komunita; centrum; soukromí; Praha; Muzeum; Transgas; Housing; Community; Town center; Privacy; Prague; Museum; Transgas Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady

V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit ...

Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
2020 -
Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú hlavne s časťou novej zástavby Vinohrad. V bakalárskej práci bol riešený štvorposchodový objekt z budovy A - ulice Španělská.The buildig is located on slopping land in Prague 2, Vinohrady. Task was designed complex for mobile and immobile seniors. Place for their peaceful life. New designed objects refer to surrounding building. The building communicates mainly with part of te new development. In the bachelor thesis was solved four - storey building from object A - street Španělská. Keywords: Domov pro seniory; mobilní; imobilní; Praha 2; Vinohrady; Home for seniors; mobile; immobile; Prague 2; Vinohrady Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú ...

Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
2020 -
Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní a secesní architektury i vzorků mladších vrstev pražského Karlína. Hledání současné formy důstojného standardu městského bydlení a způsobu, jak v srdci metropole žít s klidem a zelení na dosah.A city corner as a specific role of a building, the role which closes an unfinished city block and simultaneously shapes a space of a crossroad in front of itself. A design of a modern building in the context of various structures mainly in classicistic and Art Nouveau styles and also of some younger architectural layers of Prague Karlín. Searching for a contemporary form of a standard of a municipal housing with dignity and a way how to live in a very hearth of a capital in a peace and a nature. Keywords: Karlín; domov; slunce; oblouk; klid; vzduch; Karlín; home; sunshine; arc; peace; air Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných ...

Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bydlení, Mladá Boleslav
Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
2020 -
Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. Aby došlo k nabourání sídlištní kompozice, zvolila jsem z tohoto důvodu terasovitý vzhled.The subject of this thesis was to design a building, which will be not only a parking house, but also will have some added value for the housing estate. The building is composed of residential, parking and commercial parts. I chose terrace look, because I wanted to hack the aspect of housing estate composition. Keywords: bydlení; parkovaní; Mladá Boleslav; Terasy; sídliště; housing; parking; Mladá Boleslav; Terrace; housing estate Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení, Mladá Boleslav

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. ...

Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních
Hoffmann Karel; Martin Haase; Raida Zbyněk
2020 -
Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) a měření extrémních impedancí založeném na interfe-rometrických měřicích přístupech. Nová metoda pro charakterizaci nejmenšího možného útlumu EMI/RFI filtrů v jejich závěrném pásmu na vyšších megahertzových a gigahertzových kmitočtech je vyvinuta a experimentálně ověřena na profesionálním EMI/RFI filtru. Dále, je odvozena originální nejistotní analýza interferometrických měření extrémních impedancí, odhalující základní limity ovlivňující dosažitelnou přesnost měření. Výsledky analýzy jsou ověřeny pomocí synteticky vygenerovaných měření v prostředí programu MATLAB.The thesis is primarily focused on microwave measurements that are influenced by the interference of coherent signals. Specifically, it investigates two different microwave measurements – measurements of electromagnetic interference (EMI) or radio-frequency interference (RFI) filters and measurements of extreme impedances based on interferometric measurement approaches. A new method for characterization of lowest possible insertion loss of EMI/RFI filters in their stop bands at high megahertz or gigahertz frequencies is developed and experimentally verified on a~professional EMI/RFI filter. Further, an~uncertainty analysis of interferometric measurements of extreme impedances, revealing fundamental limits influencing achievable measurement accuracy and precision, is presented and verified using synthetically generated measurements in MATLAB environment. Keywords: Aditivní šum; diferenční vid; elektromagnetický interferenční filter (EMI); extrémní impedance; interferometrická metoda; mikrovlnné měření; Monte Carlo simulace; multiplikativní šum; nejistotní analýza; potlačení nejistoty; radio-frekvenční interferenční filtr (RFI); Souhlasný vid; S-parametry; Additive noise; common mode (CM); differential mode (DM); electromagnetic interference (EMI) filter; extreme impedances; interferometric method; microwave measurement; mixed-modes; Monte Carlo simulation; multiplicative noise; radio-frequency interference (RFI) filter; S-parameters; uncertainty analysis; uncertainty suppression Available in digital repository of ČVUT.
Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních

Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) ...

Hoffmann Karel; Martin Haase; Raida Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska
Dynybyl Vojtěch; Jakub Chmelař; Němček Miloš
2020 -
Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných servisních zásahů. Konvenční metody monitorování ložisek, založené např. na vibrodiagnostice, nejsou dostatečně citlivé, aby jimi bylo možné efektivně detekovat začínající problémy spojené s lokální absencí mazací vrstvy, nebo její nedostatečnou tloušťkou, a poškozením tak předcházet. V této práci je použita existující metoda pro snímání stavu mazání valivých ložisek k doposud nepublikované aplikaci přímého monitorování mazací vrstvy. Metoda je založena na využití vlastností povrchových akustických vln, které jsou prostřednictvím páru piezo-elektrických elementů aktivně buzeny na povrchu vnějšího kroužku ložiska a opět snímány. V této práci je popsána metoda vyhodnocení takového signálu, která umožňuje provést hodnocení stavu mazací vrstvy. Neboť nebyla identifikována žádná jiná metoda, která by umožňovala nezávislé ověření výsledků vyhodnocení, byl pro návrh experimentu a následné ověření popsané metody použit matematický model ložiska a Reynoldsovou rovnicí popsaný model mazací vrstvy. Výsledky provedených experimentálních měření se ukázala být ve velmi dobré shodě s predikcemi z modelů. Společně s poskytnutou interpretací chování signálu za konkrétních podmínek, při které byly využity výsledky aktuálních výzkumů, tak byla pozorování vývoje mazací vrstvy v ložisku prostřednictvím popsané metody vyhodnocení ověřena.This dissertation thesis addresses a topic of lubrication film monitoring in rolling element bearings. According to statistical data, lubrication problems are behind most of bearing failures. Sensitivity of conventional bearing monitoring methods, such as vibration-based monitoring, is in most cases insufficient to detect problems with local absence of lubrication film or its low thickness and to prevent the failures. In this thesis, an existing method for bearing lubrication monitoring is used, but in yet unpublished application of direct monitoring of lubrication film. The method stands on active excitation of surface acoustic waves at outer ring of bearing and their subsequent sensing. In this thesis a signal evaluation method, which allows an assessment of the lubrication film is presented and described. Due to absence of another method which would allow independent verification of obtained results, a coupled bearing mathematical model and a lubrication film model described by Reynolds equation, was used to design the experiment and verify results. Evaluated results of experimental measurements showed a good agreement with predictions obtained by models. Together with provided interpretation of results, which was based on published results of other researchers, the observation of lubrication film in the bearing was verified. Keywords: Mazáni; Elastohydrodynamiké mazání; EHL; Povrchové akustické vlny; Lambda; Rayleigho vlny; Bearing; Lubrication; Elastohydrodynamic lubrication; EHL; Surface Acoustic Waves; Lambda; Rayleigh waves Available in digital repository of ČVUT.
Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska

Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných ...

Dynybyl Vojtěch; Jakub Chmelař; Němček Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky
Kabele Karel; Alžběta Dederová Kohoutková; Hirš Jiří
2020 -
Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ji ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu větrání při minimalizaci energetické náročnosti technických systému budov. Pro vybraný případ přirozeného větrání je vytvořen numerický simulační model turbulentního proudění vzduchu v zařízené učebně obsazené lidmi. Model je ověřen porovnáním s řízeným experimentálním měřením v klimatické komoře skutečné velikosti učebny, ve které je nainstalován tepelný model člověka s ovladatelnými povrchovými teplotami. Model je využitelný pro simulace přirozeného větrání skutečných učeben, pro stanovení průtoku vzduchu a rozložení teplot. Další možností je výběr optimální polohy umístění čidel pro sledování stavu vnitřního prostředí ve zkoumané místnosti. Při přidání bodového zdroje škodlivin je možno model zároveň použít pro sledování přenosu škodlivin prostoremThe dissertation thesis is focused on indoor air quality and thermal comfort in school buildings. An analysis of current problems of ventilation in existing school buildings is performed and the relevant factors are identified. Actual legislative requirements on the calculation procedure of ventilation are summarized taking into account minimal energy demand on building services systems. Numerical simulation model of turbulent airflow in a classroom occupied by people with internal equipment was set up. The model was verified by the results of experimental investigation performed in a climate chamber of relevant parameters with thermal manikin installed. Airflow simulation in real classrooms can be provided by the model, ventilation rate and corresponding temperature fields can by determined. Another advantage of the model is the choice of optimal location of the IEQ sensors for investigation of IAQ in any room. By addition of the source point of pollutant, the model can be used tor tracing of pollutant transport in indoor environment. Keywords: kvalita vnitřního ovzduší; větrání školních budov; proudění vzduchu v učebně; simulace turbulence CFD; klimatická komora; měření proudění vzduchu; indoor air quality; ventilation of school buildings; airflow in classroom; turbulence simulation in CFD; climate chamber; airflow measurements Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky

Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ...

Kabele Karel; Alžběta Dederová Kohoutková; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases