Number of found documents: 217034
Published from to

Srovnání služebních zákonů a jejich možný vliv na depolitizaci a profesionalizaci státní služby v České republice
ONDRÁČEK, Rostislav; HORÁKOVÁ, Monika
2019 - Czech
Autor se v diplomové práci věnuje tomu, zda Zákon č. 234/2013 Sb., o státní službě naplňuje svůj cíl depolitizace a profesionalizace a průběžně jej srovnává se Zákonem č. 218/2002 Sb., služební zákon. Vedle úvodu a závěru je diplomová práce rozdělena do dalších čtyř kapitol, které se dále člení na podkapitoly. V první kapitole popisuje základní pojmy, kterými jsou veřejná služba, veřejní zaměstnanci, státní služba, státní zaměstnanci, systémy státní služby a jejich dělení na kariérní a meritní systém. V druhé kapitole popisuje vývoj služebního práva na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána právní úprava státní služby v České republice, jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. Ve čtvrté kapitole provádí srovnání služebních zákonů a také v jejím rámci hledá odpovědi na položené výzkumné otázky: Má zákaz vykonávání funkcí v politických stranách, tak jak je stanoven v ZSS, dostatečný vliv na depolitizaci? Je způsob přijímání do služebního poměru a obsazování služebních míst dle ZSS dostatečnou zárukou pro depolitizaci? Má právní úprava řízení státní služby dle ZSS dostatečný vliv na depolitizaci? Dále v této kapitole zmiňuje soudní přezkum služebních předpisů. Author deals with a question whether Act no. 234/2014 Coll., the Civil Service Act fulfills its goal of depoliticization and professionalization and continually compares it with with Act no. 218/2002 Coll., the Civil service act. In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into four other chapters, which are further divided into subchapters. In the first chapter he describes basic terms, which are public service, public employees, civil service, civil servants, civil service systems and their division into career and merit system. In the second chapter he describes the development of service law in the Czech Republic. The third chapter describes the legal regulation of the civil service in the Czech republic, both at the constitutional level, and at the legal level. In the fourth chapter, he performs a comparsion of the service acts and also seeks answers to the research questions asked: Does the prohibition on performing functions in political parties, as set out in the Civil Service Act, have sufficient influence on depoliticization? Is the method of admission to the service and the filling of service posts according to the Cicil Service Act a sufficient guarantee for depoliticization? Does the legal regulation of civil service management according to the Cicil Service Act sufficient influence on depoliticization? Furthermore, in this chapter he mentions the judical review of the service regulations. Keywords: Státní služba; Služební poměr; Státní zaměstnanec; Depolitizace; Náměstek pro státní službu; Státní tajemník; Civil service; Service relationship; Civil servant; Depoliticization; Deputy Minister for Civil Service; Secretary of State Available in digital repository of UPOL.
Srovnání služebních zákonů a jejich možný vliv na depolitizaci a profesionalizaci státní služby v České republice

Autor se v diplomové práci věnuje tomu, zda Zákon č. 234/2013 Sb., o státní službě naplňuje svůj cíl depolitizace a profesionalizace a průběžně jej srovnává se Zákonem č. 218/2002 Sb., služební zákon. ...

ONDRÁČEK, Rostislav; HORÁKOVÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi
KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s nedodržováním zdravého životního stylu. Součástí práce je dotazníkové šetření a výsledky provedené diagnostiky tělesného složení. The diploma thesis is focused on observing the healthy lifestyle of teachers regardless of their age and length of practice. It summarizes teachers' lifestyles and highlights the potential risks associated with a healthy lifestyle. The part of the thesis is a questionnaire survey and results of the body composition diagnostics. Keywords: Učitelé; zdravý životní styl; Teachers; healthy lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi

Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s ...

KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách
DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho specifické charakteristiky, mýty ve společnosti a jeho vývoj v primárním vzdělávání. Součástí je kapitola, která přibližuje vzdělávání, identifikaci a diagnostiku nadaných žáků, legislativu, přístupy ke vzdělávání a další rozvoj žáků. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, výstupem jsou tři případové studie žáků navštěvující specializované třídy pro mimořádně nadané. Cílem práce je zhodnotit, zda specifické projevy u vybraných mimořádně nadaných žáků ovlivňují vyučovací proces ve specializovaných třídách pro mimořádně nadané. The thesis deals with the specifics of exceptionally gifted children influencing teaching. The terms such as gift, talent and some natural ability models are explained in the theoretical part of this thesis. It describes gifted pupil, his specific characteristic, prejudices of gifted people in our society and his development in primary education. In the theoretical part is also a chapter which explains education, identification and diagnostics of gifted pupils, legislation, access to education and other development of pupils. In the practical part we present the qualitative research based on three case studies of gifted pupils in the special classes. The aim of the thesis is to evaluate if specifics of selected exceptionally gifted pupils influence teaching in the special classes. Keywords: nadání; talent; nadaný žák; mimořádně nadaný žák; primární vzdělávání; charakteristiky nadaných žáků; výuka; problémy nadaných žáků; gift; talent; gifted pupil; exceptionally gifted pupil; primary education; characteristics of gifted pupils; education; problems of gifted pupils Available in digital repository of UPOL.
Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách

Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho ...

DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ
SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část nastíní problematiku a uvede některé způsoby rozvoje geometrické představivosti. Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných pomocí didaktického testu, a to pomocí hypotéz a výzkumné otázky. The thesis "Tasks for development Geometry imagination of Math Kangaroo at elementary school" deals with geometry imagination of children at the second- and third-class elementary school. The thesis is divided into two parts. The theoretical part points out the issue and shows some of the ways how to develop the geometry imagination. Practical part is focused on analysis of data obtained by didactic test through hypothesis and researched question. Keywords: Geometrie; geometrická představivost; prostorová představivost; základní škola; 1. stupeň ZŠ; Geometry; geometry imagination; spatial imagination; primary school; elementary school Available in digital repository of UPOL.
Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do ...

SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úprava pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením
URBÁNKOVÁ, Karin; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úpravou pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením. Jako první jsme se zabývali problematikou sluchového postižení, a také komunikačními systémy osob se sluchovým postižením. Dále jsme se zaměřili na čtení osob se sluchovým postižením a možnosti rozvoje četby. Následně jsme se věnovali metodice úpravy textů, na které jsme poté navázali v praktické části diplomové práce. V této části jsme na konkrétních příkladech demonstrovali jednotlivé kroky pro úpravu knih. The thesis deals with adaptation of legends from the Olomouc region for pupils with hearing handicap. At first, we have dealt with a problematic of hearing impairment and deaf communication systems. As the next we devoted to the reading and possibilities of development of reading of people with hearing handicap. Then we devoted to the methodology of an adjustment of books and we connected it with a practical part of the thesis. In this practical part we demonstrated each step of the adaptation of books and presented them on concrete examples. Keywords: sluchové postižení; komunikační systémy neslyšících; čtení neslyšících; úprava knih; zjednodušené texty; Hearing impairment; communication systems of the deaf; reading books by the deaf; book adjustment; simplified texts Available in digital repository of UPOL.
Úprava pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením

Diplomová práce se zabývá úpravou pověstí z Olomouckého kraje pro čtenáře se sluchovým postižením. Jako první jsme se zabývali problematikou sluchového postižení, a také komunikačními systémy osob se ...

URBÁNKOVÁ, Karin; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka
ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných expozicích a didakticky analyzuje vybrané příklady edukačních programů tohoto zaměření v českých a zahraničních muzeích. Didaktická část diplomové práce je zaměřena na tvorbu, realizaci a evaluaci vlastních edukačních programů pro Vlastivědné muzeum Jesenicka. Nejprve vymezuje profil instituce, Vlastivědného muzea Jesenicka, pro které se návrh edukačních programů vytváří a kde se následně bude tato koncepce realizovat. Dále analyzuje současné přírodovědecky zaměřené prezentace Vlastivědného muzea Jesenicka z hlediska edukačních možností. Poté představí vlastní návrh doprovodných vzdělávacích programů pro tyto přírodovědné prezentace, konkrétně pro stálou expozici Fauna a Flora Jesenicka a geologicky zaměřenou výstavu Spirála času Země. Doprovodné vzdělávací programy budou zaměřeny pro žáky 2. stupně ZŠ. V závěru práce, na základě realizace vzdělávacích programů v praxi student zhodnotí a evaluuje své návrhy. V práci se taktéž promítnou diskuze s odbornými pracovníky ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. The diploma thesis called The Educational Programs for Natural Exhibitions of the Museum of Natural History of Jesenicko in the theoretical part deals with education of the natural sciences expositions and didactic analyzes selected examples of educational programs of this kind in Czech and foreign museums. The didactic part of the thesis is focused on the creation, implementation and evaluation of own educational programs for the Museum of Natural History of Jesenicko. At the first it defines the profile of the institution, the Museum of Natural History of Jesenicko, for which the design of educational programs is created and where will subsequently be implemented this conception. Furthermore, it analyzes contemporary natural science-oriented presentations of the Museum of Natural History of Jesenicko in terms of educational possibilities. Then he will present his own design of accompanying educational programs for these science presentations, specifically for the permanent exhibition Fauna and Flora of Jeseník and the geologically focused exhibition Spirála Času Země. The accompanying educational programs will be aimed at pupils of the 2nd grade of elementary school. In conclusion, based on the implementation of educational programs, the student evaluates her/his proposals. The work will also include discussions with experts in cooperation with the Museum of Natural History in Olomouc. Keywords: Přírodovědné expozice; edukační programy; muzejní edukace.; The Educational Programs; The Natural Exhibitions; The Education of Museum Available in digital repository of UPOL.
Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka

Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných ...

ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Překlad a vytvoření titulků k filmu S. Volkova Rozhovory s Jevgenijem Jevtušenkem, lingvistický a kulturologický komentář k filmu.
HORECKÁ, Monika; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2019 - Czech
Tato magisterská práce se věnuje překladu dokumentárního filmu a tvorbě titulků k němu. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, audiovizuální překlad, teorii titulkování, dokumentární kinematografii a film. Její součástí je také kapitola o básníkovi J. A. Jevtušenkovi a novináři S. M. Volkovovi, stejně jako pojednání o daném filmu. Hlavním úkolem praktické části byl překlad a tvorba titulků, a to na základě veškerých poznatků získaných z teorie. Spadá sem také lingvistický a kulturologický komentář. Součástí práce je rovněž příloha, která obsahuje titulky k filmu. This diploma thesis deals with the translation of a documentary film and subtitle creation for it. The theoretical part is focused on the theory of translation, audiovisual translation, the theory of subtitling, documentary cinematography and film. It also includes a chapter about the poet Y. A. Yevtushenko and the journalist S. M. Volkov, as well as basic information about the film. The main task of the practical part was to translate the film and create subtitles for it, based on all the lessons learned from the theory. This part also includes a linguistic and culturological commentaries. Finally, the work also includes an annexe that contains the subtitles for the film. Keywords: překlad; teorie překladu; audiovizuální překlad; překladové transformace; překladatelský postup; translatologie; lingvistický komentář; kulturologický komentář; titulky; druhy titulků; titulkování; film; dokumentární film; translation; translation theory; audiovisual translation; types of translation transformations; methods of transaltion; translatology; linguistic commentary; culturological commentary; subtitles; types of subtitles; subtitling; film; documentary film Available in digital repository of UPOL.
Překlad a vytvoření titulků k filmu S. Volkova Rozhovory s Jevgenijem Jevtušenkem, lingvistický a kulturologický komentář k filmu.

Tato magisterská práce se věnuje překladu dokumentárního filmu a tvorbě titulků k němu. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, audiovizuální překlad, teorii titulkování, dokumentární ...

HORECKÁ, Monika; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivační systémy při inkluzivním vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole
FOLWARCZNÁ, Iveta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2019 - Czech
Tato práce se zabývá motivačními systémy při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci inkluzivního vzdělávání. Nejdříve jsou popsány poruchy autistického spektra a jejich symptomatologie. Dále jsou uvedeny informace ohledně inkluzivního vzdělávání, motivace a motivačních systémů. Prostřednictvím rozhovorů s asistentkami pedagoga autorka práce zjišťuje, jak pracují s motivací u těchto dětí. Dále proběhly rozhovory s rodiči těchto dětí, pro doplnění informací prostřednictvím kazuistiky. The Diploma Thesis is focused on motivation systems relating to inclusive education of children with autism. Firstly, autism disorders and their symptomatology are discribed together with the information linked to the inclusive education, motivation and motivation systems. The author, through the interviews with teaching assistants, finds out how assistants work with the motivation of these children. For more information according to the casuistics, parents of children were interviewed, too. Keywords: autismus; poruchy autistického spektra; PAS; motivace; motivační systém; asistent pedagoga; kazuistika; Autism; autism spectrum disorders; ASD; motivation; motivation systems; teaching assisant; casuistics Available in digital repository of UPOL.
Motivační systémy při inkluzivním vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole

Tato práce se zabývá motivačními systémy při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci inkluzivního vzdělávání. Nejdříve jsou popsány poruchy autistického spektra a jejich ...

FOLWARCZNÁ, Iveta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ekonomická socializace a trávení volného času dětí
MARKOVÁ, Tereza; LEMROVÁ, Soňa
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ekonomické socializace dětí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje odbornou terminologii z oblasti socializace, ekonomické socializace, rodiny, peněz, finanční gramotnosti a dětí ve světě financí. Výzkumná část je zaměřena na názory, postoje a zkušenosti současných či budoucích rodičů týkající se dětí a peněz. The thesis is focused on the issue of economic socialization of children. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines professional terminology of socialization, economic socialization, family, money, financial literacy and children in the world of finance. The research part is focused on opinions, attitudes and experiences of current or future parents concerning children and money. Keywords: socializace; ekonomická socializace; rodina; peníze; děti; finanční gramotnost; kapesné; volný čas; socialization; economic socialization; family; money; children; financial literacy; pocket money; leisure time Available in digital repository of UPOL.
Ekonomická socializace a trávení volného času dětí

Diplomová práce je zaměřena na problematiku ekonomické socializace dětí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje odbornou terminologii z oblasti socializace, ekonomické socializace, ...

MARKOVÁ, Tereza; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hledání Svatého grálu v české literatuře počátku 20. století
SLÍVA, Jiří; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na českou prózu iniciačního žánru počátku 20. století. Cílem práce je popsat a zhodnotit motivy duchovní cesty, které jsou v dílech obsažené, zjistit jejich vztah k autorům, vlivy předchozí i soudobé literatury a prostřednictvím rozboru vyložit jejich spojitost s archetypálními symboly starověkých mýtů a středověkých románů o Svatém grálu. The dissertation is focused on the Czech prose of the initiation genre of the beginning of the 20th century. The aim of the dissertation is to describe and evaluate the motives of the spiritual path, which are contained in the works, to find out their relation to the authors, influences of the previous and contemporary literature, and to analyze their connection with the archetypal symbols of the ancient myths and medieval novels of the Holy Grail. Keywords: Archetyp; mýtus; iniciační žánr; mystika; okultismus; Svatý grál; motiv světla; nevědomí; Archetype; myth; initiation genre; mysticism; occultism; Holy Grail; motif of light; unconscious Available in digital repository of UPOL.
Hledání Svatého grálu v české literatuře počátku 20. století

Diplomová práce je zaměřena na českou prózu iniciačního žánru počátku 20. století. Cílem práce je popsat a zhodnotit motivy duchovní cesty, které jsou v dílech obsažené, zjistit jejich vztah k ...

SLÍVA, Jiří; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases