Number of found documents: 5597
Published from to

Rodičia a marketingové formy cielené na deti. povedomie, postoje a výchovné prístupy
Šuvadová, Kristína; Šťastná, Lucie; Wolák, Radim
2019 - Slovak
The master thesis "Parents and marketing forms targeted at children: awareness, attitudes and educational approaches" describes marketing and advertisement methods that aims towards children and also parental perception of these methods. The children's segment is quite popular in the marketing industry, mainly because young consumption behaviour is easily affected. Parents play a big role in influencing children's perception, which is why I chose to focus on parents as well. Parents need to know about these advertisement and marketing's forms if they want to influence their children in a correct way. The theoretical part of the thesis describes characteristics of media education in the family, marketing forms aimed on children, approaches and strategies of parents in media education and also the reaction of children to the given advertising forms. The practical part discusses the description of the chosen research technique, namely qualitative research consisting of semi-structured in-depth interviews. The aim of these in-depth interviews was to find out the level of orientation of preschool children in the child-targeted marketing forms. The goal was to establish their attitudes towards these advertising forms and describe how they approach this area in the education of their children. Negative... Diplomová práca "Rodičia a marketingové formy cielené na deti: povedomie, postoje a výchovné prístupy" sa zaoberá marketingovými a reklamnými formami, ktoré sa snažia osloviť detské publikum a ich vnímanie zo strany rodičov. Detský segment je v marketingovom priemysle pomerne obľúbený a to predovšetkým kvôli tomu, že detské konzumné správanie je ľahko ovplyvniteľné. Veľký vplyv na deti však majú ich rodičia a práve preto je téma práce zameraná na nich. Na to, aby rodičia vedeli správne nasmerovať svoje deti je potrebná ich znalosť a správne vnímanie daných marketingových a reklamných foriem. Teoretická časť práce zahŕňa charakteristiku mediálnej výchovy v rodine, marketingových foriem cielených na deti, prístupy a stratégie rodičov v mediálnej výchove a tiež reakcie detí na dané reklamné formy. Praktická časť práce rozoberá popis zvolenej výskumnej techniky a to konkrétne kvalitatívneho výskumu pozostávajúceho z pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Cieľom hĺbkových rozhovorov bolo zistiť úroveň orientácie rodičov detí v predškolskom veku v oblasti marketingových foriem s cielením na deti. Cieľom práce bolo tiež zistenie ich postojov k opísaným reklamným formám a tiež to, ako k tejto oblasti pristupujú vo výchove svojich detí. Výsledné negatívne postoje rodičov k reklamným formám vo... Keywords: mediálna výchova; rodičovská mediácia; rodina; mediálna gramotnosť; rodičovské postoje a prístupy; výchova; media education; parental mediation; family; media literacy; parental attitudes and approaches; upbringing Available in a digital repository NRGL
Rodičia a marketingové formy cielené na deti. povedomie, postoje a výchovné prístupy

The master thesis "Parents and marketing forms targeted at children: awareness, attitudes and educational approaches" describes marketing and advertisement methods that aims towards children and also ...

Šuvadová, Kristína; Šťastná, Lucie; Wolák, Radim
Univerzita Karlova, 2019

Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy
Rezešová, Dagmar; Krejčí, Hana; Anderlová, Kateřina
2019 - Slovak
HILLOVÁ, Dagmar: The role of nutritionist in care of pregnant and breastfeeding women. [Thesis]. Charles University in Prague, 1st faculty of medicine; Nutritional specialist. Supervisor: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Prague, 2019, 66p. The thesis deals with the application of the profession of nutritional therapist/specialist in the care of pregnant and nursing women. In the first half of the theoretical part, there are described individual differences in particular nutritional issues, between the period of pregnancy and the period of breastfeeding. In the second half of the theoretical part, the issue of nutrition health literacy and the characteristics of the professional relationship between the gynecologist and the nutritionist are discussed. The aim of the thesis was to design a real concept of how to include the profession of nutritional therapist/specialist in routine care for pregnant and breastfeeding women so that the current possibilities of specialized outpatient departments are taken into account. The chosen problem was solved by empirical research using the questioning method, where the currently provided nutritional services, deficit areas in the issue of nutrition of pregnant and breastfeeding women were examined and the individual attitude of the respondents in this issue was... HILLOVÁ, Dagmar: Rola nutričného terapeuta v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. [Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta; Nutričný špecialista. Vedúci práce: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Praha, 2019, 66s. Diplomová práca sa zaoberá uplatnením profesie nutričného terapeuta/špecialistu v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. V prvej polovici teoretickej časti sú popísané jednotlivé odlišnosti v konkrétnych nutričných otázkach, medzi obdobím tehotenstva a obdobím dojčenia. V druhej polovici teoretickej časti je otvorená problematika zdravotnej gramotnosti v súvislosti s výživou a charakteristika profesionálneho vzťahu medzi gynekológom a nutricionistom. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť reálny koncept, ako zaradiť profesiu nutričného terapeuta/špecialistu do rutinnej starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy tak, aby boli zohľadnené aktuálne možnosti špecializovaných ambulancií. Zvolený problém bol riešený empirickým výskumom s využitím dotazníkovej metódy, kedy boli preskúmané aktuálne poskytované nutričné služby, deficitné oblasti v problematike výžive tehotných a dojčiacich žien a tiež zisťovaný individuálny postoj respondentiek v tejto problematike. Na základe týchto zistení, boli navrhnuté oblasti, v ktorých je predpoklad, že by nutričná intervencia priniesla... Keywords: Tehotenstvo; dojčenie; výživa; nutricionista; medziodborová spolupráca; pregnancy; breastfeeding; nutrition; nutricionist; interdepartmental cooperation Available in a digital repository NRGL
Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy

HILLOVÁ, Dagmar: The role of nutritionist in care of pregnant and breastfeeding women. [Thesis]. Charles University in Prague, 1st faculty of medicine; Nutritional specialist. Supervisor: MUDr. Hana ...

Rezešová, Dagmar; Krejčí, Hana; Anderlová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

Mediálna reprezentácia súčasných politických líderiek a gender diskurz v online prostredí
Blažiová, Lucia; Vochocová, Lenka; Reifová, Irena
2019 - Slovak
The quantitative and qualitative analysis of the media representation of political leaders in the articles published on the Facebook pages and of the form of discussion under the articles creates fairly comprehensive picture of the discourse on the issue of women at the top political positions in the online environment. Although gender does not appear to be one of the most important factors influencing the tone of the analyzed texts, it is possible to identify several tendencies that are related to gender in both articles and comments. Except for positive tone when evaluating political actions and opinions of female politician, which highlighted the stereotypical characteristics of women (patience, compromise, etc.), articles and comments are negative. Other identified forms of media representation of female politicians were usage of images of power and weaknesses (female too strong is associated with negative tone); associating women with emotions (both extremes - absence of emotions and over-emotionality  are associated with negative tone); and using privacy-related topics such as family, fashion, hobbies (a woman who is not interested in these areas, and thus does not fall into the stereotypical image of a woman, is again depicted negatively). Analysis of the comments in the online discussion... Kvantitatívna a kvalitatívna analýza toho, ako vyzerá mediálna reprezentácia politických líderiek v článkoch publikovaných na facebookových stránkach a akú podobu má diskusia užívateľov pod danými článkami nám vytvára pomerne komplexný obraz o diskurze na tému pôsobenia žien na najvyšších politických pozíciách v online prostredí. Napriek tomu, že gender sa nejaví ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich tón analyzovaných textov, v článkoch aj príspevkoch je možné identifikovať niekoľko tendencií, ktoré s genderom súvisia. Okrem pozitívneho hodnotenia politických aktivít a postojov, pri ktorom boli vyzdvihnuté vlastnosti stereotypne spojené so ženami (trpezlivosť, kompromis apod.), sú články a príspevky negatívne. V článkoch boli identifikované ďalšie spôsoby, ktoré médiá používajú v rámci reprezentácie političiek  zobrazovanie sily a slabosti (pričom na príliš veľká sily je zobrazovaná negatívne); spájanie žien s emóciami (oba extrémy - absencia i precitlivelosť  sú zobrazované negatívne); a témy súvisiace so súkromím, ako napr. rodina, móda, koníčky (žena, ktorá sa o tieto oblasti nezaujíma, a tým nespadá do stereotypnej predstavy ženy, je opäť zobrazovaná negatívne). Z príspevkov v online diskusii bolo zistené, že ženy vykazujú vyššiu mieru negatívnych príspevkov voči političkám, čo... Keywords: feminizmus; gender diskurz; mediálna reprezentácia; politické líderky; Facebook; online diskusie; feminism; gender discourse; media representation; female politic leaders; Facebook; online discussion Available in a digital repository NRGL
Mediálna reprezentácia súčasných politických líderiek a gender diskurz v online prostredí

The quantitative and qualitative analysis of the media representation of political leaders in the articles published on the Facebook pages and of the form of discussion under the articles creates ...

Blažiová, Lucia; Vochocová, Lenka; Reifová, Irena
Univerzita Karlova, 2019

Charakteristické rysy a témata současné kolumbijské literatury. Drogové násillí a osobní zkušenost
Socháňová, Šarlota; Poláková, Dora; Housková, Anna
2019 - Slovak
The aim of this diploma thesis is to point out how personal experience and memories on the drug violence that was common in Colombia during 80's - 90's reflect in the novelistic works of a few contemporary Colombian writers. The thesis is based on the following five novels: Noticia de un secuestro (Gabriel García Márquez), El olvido que seremos (Hector Abad Faciolince), El ruido de las cosas al caer, Reputaciones (Juan Gabriel Vásquez) a La luz difícil (Tomás González). Aforementioned books were published after the year 2000 (Noticia de un secuestro makes an exception), thus they come from the writers that represent same generation. Almost all of the analyzed books are connected with the topic of terrorism of drug mafia and they take interest in the life of ordinary people. By analyzing novels, the thesis tries to point out also another topics, such as death or power of the fame and public opinion in the country. In each novel are analyzed also autobiographical features, language style and the process of the creation of the text. The last chapter contains memories and opinions of ten Colombian respondents which we can compare with the memories of the writers. Thanks to these opinions we can imagine not only the past of Colombia but partly also her current state. Key words: contemporary Colombian... Cieľom diplomovej práce je okrem iného, poukázať na to, ako sa osobná skúsenosť a spomienky na obdobie 80.-90. rokov, spojené v Kolumbii s drogovým násilím, odrážajú v románovej tvorbe súčasných kolumbijských spisovateľov. Východiskom práce je päť nasledujúcich diel: Noticia de un secuestro (Gabriel García Márquez), El olvido que seremos (Hector Abad Faciolince), El ruido de las cosas al caer, Reputaciones (Juan Gabriel Vásquez) a La luz difícil (Tomás González). Jedná sa o knihy, ktoré vznikli po roku 2000 (s výnimkou románu Noticia de un secuestro), pochádzajú teda od autorov približne rovnakej generácie a takmer všetky prepája téma terorizmu narkomafie a záujem o život bežných ľudí. Pomocou analýzy diel sa však práca snaží poukázať aj na iné témy, ako napríklad smrť, či sila slávy a verejnej mienky v krajine. Vo všetkých románoch sa okrem tém analyzujú aj autobiografické črty, jazykový štýl a spôsob tvorby textu. Na záver práce je pridaná kapitola, ktorá obsahuje pre porovnanie so spomienkami autorov, spomienky a názory desiatich respondentov kolumbijskej národnosti. Vďaka nim si okrem minulosti Kolumbie vieme sčasti predstaviť aj jej súčasný stav. Kľúčové slová: súčasná kolumbijská literatúra, Juan Gabriel Vásquez, Tomás González, Hector Abad Faciolince, Gabriel García Márquez, drogové násilie,... Keywords: súčasná kolumbijská literatúra|Juan Gabriel Vásquez|Tomás González|Hector Abad Faciolince|Gabriel García Márquez|drogové násilie|osobná skúsenosť|bežný život|sláva; contemporary Colombian literature|Juan Gabriel Vásquez|Tomás González|Hector Abad Faciolince|Gabriel García Márquez|drug violence|personal experience|ordinary life|fame Available in a digital repository NRGL
Charakteristické rysy a témata současné kolumbijské literatury. Drogové násillí a osobní zkušenost

The aim of this diploma thesis is to point out how personal experience and memories on the drug violence that was common in Colombia during 80's - 90's reflect in the novelistic works of a few ...

Socháňová, Šarlota; Poláková, Dora; Housková, Anna
Univerzita Karlova, 2019

České prostředí očima slovenských umělců
Peťková, Adriána; Čeňková, Jana; Halada, Jan
2019 - Slovak
The diploma thesis deals with a creation of three significant Slovak representatives who are Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and their view of the Czech nation and its culture. Their craft indeed exceeds boundaries of the Slovak republic and its well-known also to many people in the Czechia. The paper is aimed to deepen knowledge of the Slovak art especially literature at the Czech environment and to find out how the three chosen artists see it. Three separate chapters are devoted to the lives of Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and circumstances of their creation which always individually zoom in also periods when the Czech environment influenced or shaped them mostly, apart from other significant information. The chapters together create a basis of a an analysis of the literary works which are specifically focused on the Czech environment or which create a knowledge about it. Thanks to this analysis we tried to map out which image is constructed by author's literary works about the Czechia and to point out to Czech-Slovak relationships also a quarter century after separation of the two neighboring nations. We looked closer to their current connection at the last part of the paper which is especially dedicated to the literary creation and translation to the Czech... Diplomová práca sa zaoberá tvorbou troch výrazných slovenských predstaviteľov, ktorými sú Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek a Milan Lasica, a ich pohľadom na český národ i jeho kultúru. Ich umenie totiž presahuje hranice Slovenskej republiky a je známe tiež mnohým ľuďom v Česku. Práca má za cieľ prehĺbiť poznatky o slovenskom umení, najmä literatúre v českom prostredí a zistiť, ako sa naň pozerajú traja vybraní umelci. Životom Dominika Tatarku, Ľubomíra Feldeka a Milana Lasicu, ako aj okolnostiam ich tvorby, sú venované tri samostatné kapitoly, ktoré osobito, okrem iných signifikantných informácií, približujú vždy aj obdobia, kedy ich české prostredie ovplyvnilo či formovalo najväčšmi. Tie spoločne tvoria východisko k analýze ich literárnych diel, ktoré sú špecificky zamerané na české prostredie alebo ktoré o ňom vytvárajú poznatky. Pomocou tejto analýzy sme sa snažili zmapovať, aký obraz autori vytvárajú svojimi literárnymi dielami o Česku, a poukázať na česko-slovenské vzťahy aj vyše štvrť storočia po rozdelení dvoch susediacich národov. Na ich súčasné prepojenia sme sa bližšie pozreli v poslednej časti práce, ktorá je predovšetkým zameraná na knižnú tvorbu a preklad do češtiny, ako aj na vzájomné porozumenie slovenského a českého jazyka. Súčasťou práce sú tiež rozhovory s Milanom Lasicom a... Keywords: Dominik Tatarka; Ľubomír Feldek; Milan Lasica; slovenská literatúra a kultúra; české prostredie; Dominik Tatarka; Ľubomír Feldek; Milan Lasica; Slovak literature and culture; Czech environment Available in a digital repository NRGL
České prostředí očima slovenských umělců

The diploma thesis deals with a creation of three significant Slovak representatives who are Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and their view of the Czech nation and its culture. Their ...

Peťková, Adriána; Čeňková, Jana; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Středověké a novověké krypty na území Čech, Moravy a Slovenska
Solárová, Petra; Slivka, Michal; Bednár, Peter
2019 - Slovak
The Master's thesis deals with medieval and modern crypts on the territory of Czech, Moravia and Slovakia. The aim is to review the examined crypts, which have already been published. This Master's thesis is divided into three parts. In the first part, the overview of research and methodology work are summarized. Following parts are dedicated to evaluation of crypts on examined territory - to correct understanding of their meaning, architecture and funeral facility. The third part includes a processed catalog of archaellogically examined crypts. Keywords crypt, church, funeral, architecture, coffin Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla Keywords: krypta|kostol|pochovávanie|architektúra|truhla; crypt|church|funeral|architecture|coffin Available in a digital repository NRGL
Středověké a novověké krypty na území Čech, Moravy a Slovenska

The Master's thesis deals with medieval and modern crypts on the territory of Czech, Moravia and Slovakia. The aim is to review the examined crypts, which have already been published. This Master's ...

Solárová, Petra; Slivka, Michal; Bednár, Peter
Univerzita Karlova, 2019

Zobrazení severského státu blahobytu v žánru nordic noir: případ Dánska
Michalková, Dominika; Matějka, Ondřej; Kasáková, Zuzana
2019 - Slovak
Nordic noir is a distinctive component of the current Nordic cultural export, which has become increasingly popular in recent years not only in Europe. One of the main characteristics of this genre is the description of tensions between the seemingly insignificant and peaceful social climate in the Nordic environment and the murders, racism, inequality and other malfunctioning mechanisms that occur beneath the surface. This creates an ideal spare for criticizing the welfare state. Denmark, as a representative of its Scandinavian model, is also one of the countries where nordic noir has spread very quickly. Therefore, this master thesis will be devoted to analyzing the criticism of the welfare state in the Danish series The Killing in order to demonstrate socio-critical tendencies in the aforementioned genre. It will further examine how they are approached and what specific aspects are subjected to criticism. The work aims to contribute to the current debate by presenting specific examples based on a detailed analysis of the selected case. predstavuje výraznú zložku aktuálneho severského kultúrneho exportu, ktorý Európe dostáva v posledných rokoch čoraz väčší priestor. Jednou z charakteristík tohto žánru je opis napätia medzi na prvý pohľad zdanlivo nevýraznou vraždami, rasizmom, nerovnosťou tejto spoločnosti vyskytujú pod povrchom. To vytvára ideálne prostredie pre kritiku štátu blahobytu. škandinávskeho modelu je zároveň jednou z rozšíril ihneď v začiatkoch. Táto práca sa preto bude venovať analýze kritiky štátu blahobytu v Zločin spomínanom žánri. Ďalej presk aké konkrétne aspekty podliehajú kritike. Práca má za cieľ prispieť do aktuálnej debaty konkrétnymi príkladmi na základe podrobného rozboru Keywords: nordic noir; štát blahobytu; Dánsko; sociálna kritika; seriál; Škandinávia; nordic noir; welfare state; Denmark; social criticism; series; Scandinavia Available in a digital repository NRGL
Zobrazení severského státu blahobytu v žánru nordic noir: případ Dánska

Nordic noir is a distinctive component of the current Nordic cultural export, which has become increasingly popular in recent years not only in Europe. One of the main characteristics of this genre is ...

Michalková, Dominika; Matějka, Ondřej; Kasáková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Airbnb a víceúrovňové vládnutí: případová studie Prahy
Svobodová, Veronika; Jüptner, Petr; Průdková, Karolína
2019 - Slovak
This master thesis is a case study that deals with the concept of multilevel governance and its applicability in the regulation of the modern trend in shared economy - the digital platform Airbnb. The base resource for the study is the territory of the capital city of Prague, where this phenomenon has a massive impact on the problems in legislative issues. The political debate on this agenda fills the headlines of media news and tends to lead to major changes or mobilization of the electorate in the upcoming years. The enormous rise of developing this service has put politics at all levels of government ahead of serious legislative and political challenges. Application of the Airbnb service example on our theory forms the core of the empirical part of the research. The aim of this thesis is to examine the importance and role of each individual level based on the concept of multilevel governance in relation to the regulation of the Airbnb phenomenon. The main part of the thesis is devoted for processing semi-structured interviews with the main representatives of each individual level, media monitoring and analysis of available resources. Based on research is obvious that the basic postulates of the multi-level governance approach can be considered as valid because they are displayed at all selected... Táto magisterská práca je prípadovou štúdiou, ktorá sa zaoberá problematikou koncepcie viacúrovňového vládnutia a jeho využiteľnosti v regulácii novodobého trendu zdieľanej ekonomiky - digitálnej platformy Airbnb. Východiskom k práci je územie hlavného mesta Praha, v ktorom tento fenomén masívne naráža na problémy legislatívneho charakteru. Politická diskusia smerujúca k tejto agende zaplňuje titulné stránky mediálnych správ a má tendencie viesť až k závažným zmenám či mobilizácii elektorátu v najbližších rokoch. Závratné tempo rozvoja tejto služby postavilo politiku a úrovne vládnutia pred vážne legislatívne a politické výzvy. Empirická časť práce skúma význam a rolu jednotlivých úrovní na základe konceptu viacúrovňového vládnutia vo vzťahu k riešení regulácie fenoménu Airbnb. Hlavná časť práce je venovaná využitiu pološtruktúrovaných rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi jednotlivých úrovní, monitoringu médií a analýze dostupných zdrojov. Na základe šetrenia je zrejmé, že základné postuláty prístupu viacúrovňového vládnutia môžu byť pokladané za platné, pretože sa prejavujú na všetkých skúmaných úrovniach. Keywords: Airbnb; viacúrovňové vládnutie; Praha; regulácia; národná úroveň; regionálna úroveň; lokálna úroveň; zdieľaná ekonomika; komunálna politika; Airbnb; multilevel government; Prague; regulation; national level; regional level; local level; shared economy; municipal policy Available in a digital repository NRGL
Airbnb a víceúrovňové vládnutí: případová studie Prahy

This master thesis is a case study that deals with the concept of multilevel governance and its applicability in the regulation of the modern trend in shared economy - the digital platform Airbnb. The ...

Svobodová, Veronika; Jüptner, Petr; Průdková, Karolína
Univerzita Karlova, 2019

Posmrtná cesta v době Válčících států a Han na základě písemných a archeologických pramenů
Solanič, Dmitrij; Maršálek, Jakub; Zádrapa, Lukáš
2019 - Slovak
1 Abstract The purpose of this work is to evaluate the post-mortem journey of the soul theory in the Warring States and early Han dynasty periods. Since this theory is presented by it's propoents as an alternative to the so-called "happy-home" theory, before starting his own analysis the author first introduces both theories citing the main arguments of their proponents. Author's own analysis consists of two parts: interpretation of archeological sources consisting of four tombs and translations of passages from textual sources connected to burial ritual dating to said period. Throughout the work, the author views all sources from the standpoint of both theories and evaluates their applicability of said theories to those sources. Through his own analysis, the author reaches the conclusion that neither the theory of post-portem journey, not the "happy-home" theory prove suitable when it comes to explaining the presence burial articles in tombs of said period and their theses do not seem to be reflected in the period's literature. The author considers the role that the deceased played in their society to be a better key to explaining burial articles than either of the theories concerning what the ancient people thought followed after death. Keywords: journey, post-mortem journey, "happy home", afterlife,... 1 Abstrakt Úlohou tejto práce je zhodnotiť teóriu posmrtnej cesty duše v dobe Bojujúcich štátov a rannej dynastie Han. Keďže táto teória je jej proponentami prezentovaná ako alternatívna voči tzv. teórii "šťastného domova", autor v kapitole predchádzajúcej jeho vlastnú analýzu najprv predstavuje obe teórie, vymenúvajúc hlavné argumenty ich proponentov. Vlastná analýza pozostáva z dvoch častí: interpretácie archeologických prameňov v podobe štyroch vybraných hrobiek a prekladov pasáží vybraných dobových textových prameňov, ktoré sa venujú hrobovému rituálu. Autor sa priebežne pozerá na pramene optikou oboch teórii a hodnotí ich použiteľnosť na dané pramene. Vlastnou analýzou autor prichádza k záveru, že teórie posmrtnej cesty ani "šťastného domova" nie sú vhodnými pre vysvetlenie prítomnosti hrobových predmetov v hrobkách daného obdobia a ich tézy sa mu nezdajú byť odrazené ani v dobovej literatúre. Autor za lepší kľúč k objasneniu hrobovej výbavy než predstavy o záhrobí považuje spoločenskú rolu zosnulého. Kľúčové slová: cesta, posmrtná cesta, "šťastný domov", záhrobie, Bojujúce štáty, Han, Zenghou Yi, Baoshan, Mawangdui. Keywords: cesta|posmrtná cesta|"šťastný domov"|záhrobí|Válčící státy|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui; journey|post-mortem journey|"happy home"|afterlife|Warring States|Han|Zenghou Yi|Baoshan|Mawangdui Available in a digital repository NRGL
Posmrtná cesta v době Válčících států a Han na základě písemných a archeologických pramenů

1 Abstract The purpose of this work is to evaluate the post-mortem journey of the soul theory in the Warring States and early Han dynasty periods. Since this theory is presented by it's propoents as ...

Solanič, Dmitrij; Maršálek, Jakub; Zádrapa, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Globální krylovovské metody pro řešení lineárních algebraických problémů s maticovým pozorováním
Rapavý, Martin; Hnětynková, Iveta; Tichý, Petr
2019 - Slovak
In this thesis we study methods for solving systems of linear algebraic equati- ons with multiple right hand sides. Specifically we focus on block Krylov subspace methods and global Krylov subspace methods, which can be derived by various approaches to generalization of methods GMRES and LSQR for solving systems of linear equations with single right hand side. We describe the difference in construction of orthonormal basis in block methods and F-orthonormal basis in global methods, in detail. Finally, we provide numerical experiments for the deri- ved algorithms in MATLAB enviroment. On carefully selected test problems we compare convergence properties of the methods. 1 V tejto práci sa venujeme štúdiu metód na riešenie sústav lineárnych algeb- raických rovníc s násobnou pravou stranou. Konkrétne sa zameriame na blokové Krylovove metódy a globálne Krylovove metódy, ktoré vzniknú rôznymi prístupmi k zovšeobecneniu metód GMRES a LSQR na riešenie lineárnych sústav s vektoro- vou pravou stranou. Popíšeme podrobne rozdiel v konštrukcii ortonormálnej bázy v blokových a F-ortonormálnej bázy v globálnych metódach. Nakoniec sa venu- jeme numerickému testovaniu odvodených algoritmov v prostredí MATLAB. Na vhodne vybraných testovacích problémoch porovnáme konvergenčné vlastnosti jednotlivých metód. 1 Keywords: Krylovov priestor; globálne metódy; lineárny algebraický problém; násobné pozorovania; Krylov subspace; global methods; linear algebraic problem; multiple observations Available in a digital repository NRGL
Globální krylovovské metody pro řešení lineárních algebraických problémů s maticovým pozorováním

In this thesis we study methods for solving systems of linear algebraic equati- ons with multiple right hand sides. Specifically we focus on block Krylov subspace methods and global Krylov subspace ...

Rapavý, Martin; Hnětynková, Iveta; Tichý, Petr
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases