Number of found documents: 13300
Published from to

Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech
GUBÁNI, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské gramotnosti s ostatními předměty, v tomto případě hlavně s matematikou. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií, kde je nastíněno, co je čtenářská a matematická gramotnost, slovní úlohy a k čemu slouží pracovní listy. Druhá část je praktická, jež ukazuje vytvořené pracovní listy s vybranými partiemi učiva z matematiky, které byly zadány žákům na ZŠ. Dále v diplomové práci nejdete spolupráci se žáky při vyplňování pracovních listů a následnou analýzu jejich gramotnosti a postupu řešení. The thesis deals with the issues that are tied with reading and mathematical literacy. The literacy is being considered by solved exrcises at the second grade of elementary school. The purpose of this work is to bring nearer the connectedness between reading literacy and other subjects - in this case mainly math. The work is divided into two parts. The first part deals with the theory, in which there is outline of the description of reading and mathematical literacy, verbal exercises and what is the function of working sheets. The second part is practical. There are put created working sheets with chosen topics from math, which were given to the pupils at the elementary school. The cooperation with pupils wihtin filling the working sheets can be also found in this thesis. The analysis of this literacy and processes of solving are attached in the end. Keywords: čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; gramotnost; slovní úlohy; problém; základní škola; pracovní list; matematika; reading literacy; mathematical literacy; literacy; verbal exercises; issue; elementary school; working sheet; math Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech

Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské ...

GUBÁNI, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ
VIKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ

VIKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka
KASALOVÁ, Nikola
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka

KASALOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling
KRÁLOVÁ, Valentina
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem této práce je popsat archetypy hrdinů vyskytujících se ve zkoumaných příbězích a také vylíčit typy zkoušek, kterými tito hrdinové na své cestě musí projít. Následující část práce se pokouší vypozorovat převažující typy archetypů hrdiny a rovněž zkoušek s ohledem na měnící se literární žánry. Praktická část poukazuje na podobnosti mezi všemi romány od J.K. Rowlingové s hlavním zaměřením na mateřské a otcovské postavy a jejich opakující se rysy. This diploma thesis deals with the heroes of J.K. Rowling´s novels, including her Harry Potter fantasy series, her Cormoran Strike detective series and her adult novel The Casual Vacancy. The aim of the thesis is to describe the archetypes of the heroes appearing in the stories and also to depict the types of the trials these heroes have to pass on their journey. In the following part the thesis observes the predominant type of the archetypes and the trials with respect to changing literary genres. The practical part points out the similarities between all Rowling´s novels with the main focus on mother and father figures and their repetitive characteristic features. Keywords: J.K. Rowlingová; hrdinové; archetypy; zkoušky; román zkoušek; mateřské postavy; otcovské postavy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Imperfect Heroes of J.K. Rowling

Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem ...

KRÁLOVÁ, Valentina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
PLACATKOVÁ, Monika
2019 - Czech
Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární hudby. V teoretické části tyto žáky charakterizujeme z pedagogicko-psychologického a lingvo-didaktického hlediska. Dále pojednáme o motivaci a teorii rozmanitých inteligencí. Definujeme styl hudby, kterým se tato práce zabývá, a odpovíme na otázky proč a jak s tímto stylem hudby pracovat. Praktická část bude zahrnovat dotazníková šetření žáků i učitelů a vyhodnocení získaných dat. The focus of this Diploma thesis is to find out the state of teaching through music in ELT classes at the higher level of primary school. The main concentration is the area of contemporary modern popular music. The theoretical part will be occupied with characteristics of these pupils from pedagogico-psychological and linguo-didactic points of view. Next it will deal with motivation and the Theory of multiple intelligences. The music style this work focuses on will be defined, and answers concerning why and how to work with it will be answered. The practical part will consist of teachers' and pupils' questionnaire surveys and their evaluation. Keywords: ELT; populární hudba; ELT; popular music Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ

Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární ...

PLACATKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky
CHADOVÁ, Magdalena
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu středoškolského studia, tak absolvují stejné testy připravené Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Práce obsahuje analýzu žákovských řešení vybraných problematických úloh. Bylo zjištěno, že značná část testovaných žáků měla s řešením vybraných úloh obtíže. Poslední část práce obsahuje sbírku úloh, která byla vytvořena na základě zjištěných výsledků při testování žáků. This thesis deals with uniform maths entrance examination for secondary school studies in education fields with a graduate exam. Thus, all primary school pupils applying for this form of secondary education will take the same tests prepared by Centre for Results in Education. The work includes an analysis of pupil's solutions of selected problematic tasks. A significant proportion of the tested pupils were found to have difficulties in dealing with the selected tasks. The last part of the work contains a collection of tasks that was created on the bases of the results obtained when testing pupils. Keywords: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; Jednotné přijímací testy z matematiky do oborů s maturitní zkouškou; problematické úlohy; Framework Programme for Elementary education; Centre for Results in Education; uniform maths entrance exams for secondary school studies; problematic tasks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu ...

CHADOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách
KŘIKLÁN, Tomáš
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, popsat jednotlivé aspekty výslovnosti i v kontextu s češtinou, stručně nastínit historii výuky anglického jazyka z pohledu výslovnosti a vyobrazit současný postoj k výuce výslovnosti. V neposlední řadě je cílem teoretické části práce vyzdvihnout metody, cíle, modely, výuky výslovnosti a jejich důležitost. Výzkum, který je veden formou pozorování hodin a dotazníkovým šetřením mezi učiteli, má za cíl zjistit, jak vypadá výuka výslovnosti na základních školách, jestli učitelé vůbec učí správnou výslovnost, jakou pro to mají podporu v učebnicích, jaké si pro výuku výslovnosti stanovují cíle, jaké aspekty anglické výslovnosti učí, popřípadě jaké používají metody. V rámci pozorování hodin se dále nabízí cíl alespoň částečně (v rámci možností) zhodnotit úroveň výslovnosti učitelů. This diploma thesis deals with pronunciation teaching in English lessons in elementary education. The aims of this thesis are to describe how Czech curricular documents deal with pronunciation teaching within English lessons, to describe aspects of English pronunciation including contrast with the Czech language, to summarize history of English teaching from the pronunciation point of view, and to describe current approaches to teaching English pronunciation. Last but not least the aim of this thesis is also to highlight methods, objectives, models for English pronunciation teaching and their importance. The research is conducted in two ways - observing English lessons and questionnaire survey amongst teachers. Its aims are to find out whether teachers teach the correct pronunciation within their English lessons, how they are supported by used textbooks, what their aims for pronunciation teaching are, which aspects of English pronunciation they focus on and what methods they use for it. There is one more aim set within observing lessons and that is to briefly review the level of teachers' pronunciation. Keywords: Výslovnost; metodologie; didaktika; výuka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách

Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, ...

KŘIKLÁN, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2019 - German
Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část představí základní znaky pohádkového žánru a zároveň hlavní principy propagandistické manipulace v moderních dějinách. Praktická část práce se zaměří na srovnání vybraných pohádkových děl bratří Grimů a ve filmovém zpracování nacistické propagandy, dále se v analýze děl zaměří na didaktické záměry, literární a filmový jazyk a formy manipulace ve filmu jako prostředek propagandy. This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The diploma thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces general signs of fairy tale genre and main principals of propaganda manipulation in modern history. The practical part focuses on a comparison of selected Grimm brothers 'fairy tales and movie processing of Nazi propaganda. Furthermore, the analysis focuses on didactic intensions, literary and film language and forms of manipulation in a movie as an instrument of propaganda. Keywords: fairy tale; Grimm brothers; propaganda; literary comparison; fairy tale analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit

Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání v kontextu genderových specifik vyučujících
VANČURA, Jakub
2019 - Czech
V teoretické části této práce se pokusím předložit definice jednotlivých nezbytných pojmů, se kterými se v práci bude dále pracovat. Jedná se především o definice stresu, učitelského povolání a genderu. Teoretická část práce taktéž slouží jako přehled dosavadních poznatků týkajících se oblasti pracovního stresu učitelů. V poslední řadě se pokusím osvětlit problematiku spojenou s měřením a interpretací vybraných studií zabývající se pracovním stresem učitelů. V praktické části jsou stanoveny tři výzkumné problémy. První zkoumá spojitost biologického pohlaví učitele a stupně pociťovaného vyhoření, druhý výzkumný problém zkoumá spojitost osobnostního typu učitele a stupně pociťovaného vyhoření, poslední výzkumný problém dává problematiku pracovní zátěže do kontextu inkluzivního prostředí. V zásadě došlo ke zjištění, že jednotlivé mediátory nemají na pociťovanou pracovní zátěž učitele signifikantní vliv. Firstly, the theoretical framework of this thesis presents definitions of terms that will be needed further on in the thesis. Primarily, there are definitions of stress, teaching profession and gender. The theoretical part of the thesis also serves as an overview of existing knowledge about the occupational stress of teachers. Lastly, I will try to elucidate the problems associated with measuring and interpreting selected studies on the occupational stress of teachers. The practical part of the thesis states three research problems. The first one explores the connection between the teacher's biological sex and the degree of occupational burnout, the second research problem examines the connection between the personality type of the teacher and the degree of occupational burnout and the last one puts the teacher's workload in the context of an inclusive environment. In principle, it has been established that individual mediators have no significant influence on the perceived workload of the teacher. Keywords: biologické pohlaví; gender; maskulinita; feminita; androgynie; stres; pedagog; inkluze; biological sex; gender; masculinity; femininity; androgyny; stress; educator; inclusion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní zátěž učitelů a její zvládání v kontextu genderových specifik vyučujících

V teoretické části této práce se pokusím předložit definice jednotlivých nezbytných pojmů, se kterými se v práci bude dále pracovat. Jedná se především o definice stresu, učitelského povolání a ...

VANČURA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston
KLIMEŠOVÁ, Daniela
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston

KLIMEŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases