Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 216038
Published from to

Identifikace parametrů pokročilých konstitutivních modelů zemin
Šejnoha Michal; Tomáš Kadlíček; Boháč Jan
2019 -
Tato prace se zabyva kalibracnmi metodami pro tri pokrocile materialove modely, jmenovite elastoplasticky Cam-Clay, Von Wolersdoovuv hypoplasticky model pro hrubozrnne zeminy a Masnuv hypoplasticky model pro jemnozrnne zeminy s nalezitymi konstitutivnmi rovnicemi a kalibracnmi postupy pro materialove parametry. Nasledne je provedena sensitivn analyza materialovych parametru, jejz vysledky jsou zohledneny pri vyvoji kalibracnho programu ExCalibre. Tento program urcuje materialove parametry na zaklade zkousek stlacitelnosti a triaxi alnch zkousek. Nasledne je provedena korelace mezi materialovymi parametry a materialovymi charakteristikami zemin. Prace je zakoncena prkladem implementace Von Wolersdoova hypoplastickeho modelu do programu GEO5 MKP.This thesis is dedicated to the development of calibration methods for three advanced constitutive models of soils, namely elastoplastic Cam-Clay model, Von Wolersdo's hypoplastic model to coarse grained soils and Masin's hypoplastic model for ne grained soils. Corresponding constitutive equations and recommended calibration methods for their parameters identication are thoroughly described. Following the results of a sensitivity analysis which was performed on the models parameters, a development of a calibration software ExCalibre is described. The calibration software determines the models parameters on the basis of compression and triaxial laboratory experiments. Subsequently, the correlation analysis is performed for hypoplastic models to establish the link between the models parameters and soil properties. The thesis is concluded with an implementation of the hypoplastic sand model into the GEO5 FEM software. Keywords: kalibrace; hypolasticita; elastoplasticita; software; korelace; calibratium; hypoplasticity; elastoplasticity; software; correlation Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace parametrů pokročilých konstitutivních modelů zemin

Tato prace se zabyva kalibracnmi metodami pro tri pokrocile materialove modely, jmenovite elastoplasticky Cam-Clay, Von Wolersdoovuv hypoplasticky model pro hrubozrnne zeminy a Masnuv hypoplasticky ...

Šejnoha Michal; Tomáš Kadlíček; Boháč Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem
Eliášová Martina; Roman Kalamar; Kuklík Pavel
2019 -
V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. Přitom je nutné uvážit, že oproti dosavadním materiálům běžně používaným na nosné konstrukce má sklo sice dostačující pevnost v tlaku, ale již ne v tahu a navíc je křehké, takže k jeho porušení dochází náhle bez viditelné deformace a tudíž i bez varování. Skleněné konstrukce se proto často kombinují s jinými materiály tak, aby byly co nejlépe využity vlastnosti každého z nich. Pro navrhování nosných skleněných či hybridních konstrukcí dosud nejsou k dispozici žádné předpisy a pravidla, tudíž se vychází z výsledků nepříliš rozsáhlých výzkumů. K dispozici jsou pouze předpisy či tabulky pro základní konstrukční případy, např.: tepelně izolační skla. Novým architektonickým prvkem je skleněný sloup, který využívá nejvýznamnější přednosti skla, tedy transparentnost. Skleněný sloup je složený pouze ze skleněných tabulí do uzavřeného čtvercového průřezu s využitím nejnovějších typů lepidel. Chování reálného sloupu je popsáno v následující disertační práci a ověřeno pomocí numerických modelů v programu ANSYS a pomocí analytického modelu.The current architecture is significantly marked with glass that is newly used for carrier elements and structures. The design of these structures requires a sufficient amount of information concerning their behaviour under load. It must be considered that, in comparison with support structure materials used until now, glass is sufficiently endurable in compression but not in tension and it is also fragile. As a result, failure occurs suddenly without visible deformation and thus without warning. Glass structures are therefore usually combined with other materials so as to make the best use of each of their features. So far there are no rules or regulations available for designing glass or hybrid carrier structures so it is mostly based on results of not very extensive research. There are only regulations and tables for the purposes of basic design cases, e.g. heat insulating glass. The glass column represents a new architectural element, which takes advantage of the most significant benefit of glass, i.e. transparency. The glass column is composed merely of glass sheets which form an enclosed square cross-section and are glued together with the latest types of adhesives. The behaviour of the real column is described in the following dissertation work and verified with numerical models in ANSYS as well as the analytical model. Keywords: sklo; sloup; ztráta stability; návrhové přístupy; lepidlo; numerický model; experimentální ověření; náraz; analytický model; glass; column; loss of stability; design approaches; glue; numerical model; experimental verification of glass column; impact; analytical model Available at various departments of the ČVUT.
Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem

V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. ...

Eliášová Martina; Roman Kalamar; Kuklík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Význam zelených střech při zmírňování efektu městských tepelných ostrovů v rozdílných klimatických podmínkách
Měšťanová Dana; Šárka Konášová; Kuda František
2019 -
Green roof infrastructure is gaining popularity in European countries as well as in other countries all over the world. Green roof is more than just soil and plants on a roof but consists of specialized membranes and drainage system to support vegetation on top of buildings. The mitigation of the urban heat islands and the reduction of cooling loads in buildings are the main advantages of this roofing system. Therefore, green roofs can play a significant role in helping cities to adapt to climate changes. In order to demonstrate this role, it is essential to conduct experimental and modeling studies to provide consistent results. The objective of this research is to evaluate the effects of the green roofs on reduction of excess heat in three urban areas with different climate conditions; Prague, Rio de Janeiro, and Sydney, based on the evidence of occurrence of the heat islands. The effect was examined at a precinct scale; 600 m x 600 m. Modelling testes three scenarios; conventional roof, extensive green roof, and intensive green roof. The methodology consists of seven steps: software validation, modeling, simulation, energy requirement calculation, discounted payback period, data analysis, and conclusion. Data from this simulation is used to demonstrate potential energy savings in case of reduction of energy demand for space cooling. The results of this research shows that implementation of green roofs is an effective strategy in tackling excess heat on the local neighborhood scale and also in reducing energy demand for cooling during summer period. The data demonstrates that green roofs have a beneficial effect on the urban heat islands by lowering the air temperature within the cities during the summer, in case of Prague by 0.49 °C, Sydney by 0.72 °C, and Rio de Janeiro by 0.92 °C. The most significant reduction was achieved in Sydney and Rio de Janeiro due to their climate condition and urban form. Given these results, green roof infrastructure should be considered as an effective tool by local authorities and city councils in order to improve the quality of living in urban areas and create energy efficient cities.Green roof infrastructure is gaining popularity in European countries as well as in other countries all over the world. Green roof is more than just soil and plants on a roof but consists of specialized membranes and drainage system to support vegetation on top of buildings. The mitigation of the urban heat islands and the reduction of cooling loads in buildings are the main advantages of this roofing system. Therefore, green roofs can play a significant role in helping cities to adapt to climate changes. In order to demonstrate this role, it is essential to conduct experimental and modeling studies to provide consistent results. The objective of this research is to evaluate the effects of the green roofs on reduction of excess heat in three urban areas with different climate conditions; Prague, Rio de Janeiro, and Sydney, based on the evidence of occurrence of the heat islands. The effect was examined at a precinct scale; 600 m x 600 m. Modelling testes three scenarios; conventional roof, extensive green roof, and intensive green roof. The methodology consists of seven steps: software validation, modeling, simulation, energy requirement calculation, discounted payback period, data analysis, and conclusion. Data from this simulation is used to demonstrate potential energy savings in case of reduction of energy demand for space cooling. The results of this research shows that implementation of green roofs is an effective strategy in tackling excess heat on the local neighborhood scale and also in reducing energy demand for cooling during summer period. The data demonstrates that green roofs have a beneficial effect on the urban heat islands by lowering the air temperature within the cities during the summer, in case of Prague by 0.49 °C, Sydney by 0.72 °C, and Rio de Janeiro by 0.92 °C. The most significant reduction was achieved in Sydney and Rio de Janeiro due to their climate condition and urban form. Given these results, green roof infrastructure should be considered as an effective tool by local authorities and city councils in order to improve the quality of living in urban areas and create energy efficient cities. Keywords: Green roof; Urban heat island effect; ENVI-met; Cooling degree day method; Green roof; Urban heat island effect; ENVI-met; Cooling degree day method Available at various departments of the ČVUT.
Význam zelených střech při zmírňování efektu městských tepelných ostrovů v rozdílných klimatických podmínkách

Green roof infrastructure is gaining popularity in European countries as well as in other countries all over the world. Green roof is more than just soil and plants on a roof but consists of ...

Měšťanová Dana; Šárka Konášová; Kuda František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Linky - jádro systému
Chludil Jiří; Libor Plíšek; Berka Roman
2019 -
Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné fasády. Jádro poskytuje ovládání celého informačního systému, spravuje a řídí nainstalované serverové aplikace, obsluhuje klientské aplikace a zprostředkovává komunikaci mezi nimi. Obsahem této bakalářské práce je analýza existujících řešení a podrobná analýza stávajícího a nového informačního systému. Další součástí této práce je detailní návrh nového informačního systému. Po kompletním návrhu je v této práci popsán postup implementace pomocí technologií Node.js a Express.js za použití průběžné integrace (continuous integration) a verzovacího systému Git. Jako poslední je zde popsán průběh testování a možný budoucí vývoj softwarového jádra i celého informačního systému.The Linky project is an interactive light installation on the south side of the facade of the CTU building in Prague. This bachelor thesis deals with the creation of software core, which enables correct operation of the light facade. The core provides control of the entire information system, manages and control installed server applications, operates client applications, and mediate communication between them. The content of this thesis is an analysis of existing solutions and a detailed analysis of the current and new information system. Another part of this work is a detailed design of a new information system. After the complete design, this work describes the implementation process using Node.js and Express.js technologies using continuous integration and the Git versioning system. Lastly, there are described the progress of testing and possible future development of the software core and the whole information system. Keywords: Linky FEL ČVUT; serverová aplikace; backend; jádro; světelná instalace; světelná fasáda; REST; API; informační systém; Node.js; Linky FEL CTU; server application; backend; core; light installation; light facade; REST; API; information system; Node.js Available at various departments of the ČVUT.
Linky - jádro systému

Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné ...

Chludil Jiří; Libor Plíšek; Berka Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém na podporu organizace šachových turnajů
Glazar Filip; Jana Maříková; Hunka Jiří
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému na organizaci šachových turnajů. Důraz je kladen především na losování typu round-robin a švýcarský. Nejprve je rozebrána daná problematika, následně jsou analyzovány již existující programy a cílová skupina uživatelů. Na základě toho jsou vytvořeny požadavky na systém a návrh aplikace.Subject of this bachelor thesis deals with design and implementation of system for chess tournaments organization. Chess pairing systems round-robin and swiss are in the main focus. The problematic of chess tournament organization is describe, then the existing programs and potencional users are analyzed. Based on that functional, nonfunctional and use cases are listed. Keywords: šachy; párovací program; švýcarský systém; round-robin; React; Spring; chess; pairing program; swiss system; round-robin; React; Spring Available at various departments of the ČVUT.
Systém na podporu organizace šachových turnajů

Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému na organizaci šachových turnajů. Důraz je kladen především na losování typu round-robin a švýcarský. Nejprve je rozebrána daná problematika, ...

Glazar Filip; Jana Maříková; Hunka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

StudyPad - aplikace pro Android
Balík Miroslav; Roman Levinzon; Gattermayer Josef
2019 -
StudyPad je kombinace služby pro pořizovani poznámek a sociálni sitě s cilem pomoci studentům zapamatovat si různé informace. Cilem práce je vyvinout aplikaci pro OS Android, která bude sloužit jako klient. Tento text uvádí přehled stávajicich řešeni, obsahuje analýzu domény a požadavků, popis a výběr archi-tektury aplikace, jeji implementaci a testování.StudyPad is a combination of a note-taking service and a social network, aimed at helping students to memorise different pieces of information. The goal of this thesis is to develop an application for Android OS that will serve as the client. This text acknowledges existing solutions, contains domain and requirements analysis, description and the choice of application's architecture its implementation and testing. Keywords: Mobilní aplikace; Android; Kotlin; MVVM; Clean architecture; vzdělávání; Mobile application; Android; Kotlin; MVVM; Clean architecture; education Available at various departments of the ČVUT.
StudyPad - aplikace pro Android

StudyPad je kombinace služby pro pořizovani poznámek a sociálni sitě s cilem pomoci studentům zapamatovat si různé informace. Cilem práce je vyvinout aplikaci pro OS Android, která bude sloužit jako ...

Balík Miroslav; Roman Levinzon; Gattermayer Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců
Mrázková Kateřina; Tomáš Uhlík; Vaněček David
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce obsahuje teoretická východiska elektronického vzdělávání. V praktické části se věnuje specifikaci a ovládání základních činností v kurzu. Přínos své práce spatřuji ve vytvoření elektronického obsahu, který může najít využití i v reálném provozu organizace. Zároveň bude sloužit i jako opora při praktické práci budoucích administrátorů a tutorů.This bachelor thesis deals with the use of e-learning as a tool for further education. The main goal is to create an electronic content of the training which will serve as a study support for both new and current employees. The thesis contains theoretical basis of e-learning. The practical part deals with specification and control of basic training activities. The benefits of my thesis I find in creating an electronic content which can be used in real-life organization operations. It will also serve as an utility for practical work of future administrators and tutors. Keywords: E-learning; LCMS; LMS; Moodle; on-line vzdělávání; SCORM; vzdělávací kurz; E-learning; LCMS; learning course; LMS; Moodle; Online education; SCORM Available at various departments of the ČVUT.
Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců

Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících ...

Mrázková Kateřina; Tomáš Uhlík; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Abstrakce v posilovaném učení
Platt Robert; Ondřej Bíža; Maldonado Lopez Juan Pablo
2019 -
Abstrakce je důležitý nástroj pro inteligentního agenta. Pomáhá mu řešit složité úlohy tím, že ignoruje nedůležité detaily. V této práci popíši nový algoritmus pro hledání abstrakcí, Online Partition Iteration, který je založený na teorii homomorfismů Markovských rozhodovacích procesů. Můj algoritmus dokáže vytvořit abstrakce ze zkušeností nasbíraných agentem v prostředích s vysokodimenzionálními stavy a velkým množství dostupných akcí. Také představím nový přístup k přenášení abstrakcí mezi různými úlohami, který dosáhl nelpších výsledků ve většině mých experimentů. Nakonec dokážu správnost svého algoritmu pro hledání abstrakcí.Abstraction is an important tool for an intelligent agent. It can help the agent act in complex environments by selecting which details are important and which to ignore. In my thesis, I describe a novel abstraction algorithm called Online Partition Iteration, which is based on the theory of Markov Decision Process homomorphisms. The algorithm can find abstractions from a stream of collected experience in high-dimensional environments. I also introduce a technique for transferring the found abstractions between tasks that outperforms a deep Q-network baseline in the majority of my experiments. Finally, I prove the correctness of my abstraction algorithm. Keywords: strojové učení; posilované učení; abstrakce; robotická manipulace; homomorfismy Markovsých rozhodovacích procesů; deep learning; machine learning; reinforcement learning; abstraction; robotic manipulation; markov decision process homomorphisms; deep learning Available at various departments of the ČVUT.
Abstrakce v posilovaném učení

Abstrakce je důležitý nástroj pro inteligentního agenta. Pomáhá mu řešit složité úlohy tím, že ignoruje nedůležité detaily. V této práci popíši nový algoritmus pro hledání abstrakcí, Online Partition ...

Platt Robert; Ondřej Bíža; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Heterogenní kernel
Motl Jan; Samuel Fabo; Vašata Daniel
2019 -
Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli spracovať kategorické dáta, sme schopní priviesť do numerickej formy hlavne pomocou metód one-hot-encoding (OHE) alebo target-encoding. Nevýhodou OHE je, že signifikantne zvyšuje dimenzionalitu dát, ak je počet hodnôt v kategorických príznakoch (kardinalita) vysoká. Táto práca prináša riešenie pre zmiešané dáta, s potenciálne vyššou kardinalitou kategorických príznakov. Je tu predstavený nový kernel, ktorý vie pracovať so zmiešanými dátami a má veľmi dobré výsledky merania času a pamäte na dátach s vysokou kardinalitou. Predstavujem tu hlavne tzv. kategorický vektorový súčin, ktorý imituje klasický vektorový súčin po OHE ako aj kategorické Euklidovské vzdialenosti imitujúce klasický prístup po OHE. Tento heterogénny kernel vie pracovať ako lineárny, polynomiálny, a RBF kernel. Výsledky meraní ukázali, že tento kernel vie urýchliť výpočet a zmenšiť prírastok pamäte, ak by dataset obsahoval ako numerické, tak kategorické príznaky o vyššej kardinalite. Tento fakt bol taktiež demonštrovaný na reálnych datasetoch.Machine learning methods using kernel functions are well explored, but most of the kernel functions work only with numerical input. To let these numerical kernels work with categorical features, we need to use preprocessing methods such as one-hot-encoding (OHE) or target-encoding. The disadvantage of OHE is that it significantly increases the dimensionality of the data whenever the number of values in categorical features (cardinality) is high. This thesis proposes a solution for mixed data with potentially high cardinality categorical features. A new kernel for heterogeneous data is introduced, having good runtime and memory results on data with higher cardinality. Here, I introduce categorical dot product, imitating dot product after OHE, same as categorical Euclidean distances, imitating classical approach after OHE. This heterogeneous kernel can work as linear, polynomial, and RBF kernel. Results of measurements have shown how this kernel can decrease the runtime and lower the memory consumption if the dataset contains both numerical and categorical features of high cardinality. I also demonstrated this fact on real datasets. Keywords: Nominálne dáta; kategorické dáta; heterogénne dáta; kernel metódy; klasifikácia; podporné vektory; SVM; kernelová hrebeňová regresia; vysoká kardinalita; chýbajúce hodnoty; chýbajúce dáta; predspracovanie dát; Nominal data; categorical data; heterogeneous data; kernel methods; classification; support vector machine; kernel ridge regression; high-cardinality; missing data; missing values; data preprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Heterogenní kernel

Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli ...

Motl Jan; Samuel Fabo; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy
Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého procesu vzniku aplikace - analýzy požadavků, návrhu uživatelského rozhraní, výběru technologií, vlastní implementace s využitím frameworku React a testování aplikace. Výstupem je funkční a uživatelsky přívětivá webová aplikace, která umožňuje vytvořit myšlenkovou mapu rozšířenou o interaktivní prvky a nastavit vzhled všech jejích součástí pomocí jednoduchého přiřazení tříd.This bachelor thesis focuses on the development of a web application for creating interactive mind maps. At the beginning, the basic concepts are defined and existing software is evaluated. The main subject of this thesis is the description of the whole development process - requirements analysis, user interface design, technology selection, actual implementation with the help of the React framework and testing of the application. The output is a functioning and user-friendly web application that enables the user to create a mind map extended with interactive elements and to style all mind map elements with a simple class assignment. Keywords: myšlenková mapa; mentální mapa; interaktivní myšlenková mapa; diagram; interaktivní; prezentace; webová aplikace; interaktivní aplikace; React; mind map; interactive mind map; diagram; interactive; presentation; web application; interactive application; React Available at various departments of the ČVUT.
Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní ...

Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases