Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 558621
Published from to

Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings
Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
2021 -
Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním architektonickým stylem, který proměnil krajinu. Broumov je jedinečný region na severovýchodě České republiky, který se vyznačuje nejen přírodními podmínkami a krásou, ale také bohatým kulturním dědictvím. Nachází se zde několik desítek architektonicky cenných kulturních památek, které dotvářejí krajinu této oblasti. Pozoruhodný je komplex kostelů, které byly postaveny v krátkém období od roku 1709 do roku 1743 otcem a synem Dientzenhoferem. Tyto kostely, díky své jedinečnosti, jsou známé jako Broumovská skupina kostelů. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit znalosti a dovednosti starověkých zedníků na příkladu čtyř kostelů z Broumovské skupiny. Práce byla zaměřena zejména na základové konstrukce. Určitou specifičností je navíc odhad vlivu financí na kvalitu stavebních prací. Po historickém přehledu a představení geologických podmínek regionu se práce zaměřila na výpočet hloubky deformačních zón v podloží, která zejména ovlivňuje nelineární průběh sedání. K jejich určení bylo použito několik metod. Počínaje analytickou metodou pomocí softwaru DEPTH. Pro numerické řešení byl použit software GEO5 FEM. Stejné výpočty byly také provedeny podle ruského standardu pomocí softwaru Foundation. Toto posloužilo nejen k porovnání uvedených metod, ale k jejich určité verifikaci. Vstupní parametry popisující vlastnosti půdy byly převzaty na základě vizuálních prohlídek a doporučení katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výsledky získané pomocí těchto různých metod se využily k porovnání kvality základových konstrukcí dílčích kostelů. Nakonec byly analyzovány některé z možných příčin poškození stavebních materiálů, zejména kamene. Pro případ sanace byla navržena doporučení a některá řešení.The Czech Republic is home to many historical monuments and places, including fairy-tale castles, iconic geomorphological features, and picturesque villages. Many churches and chapels in the countryside were built in the 17th and 18th centuries using a Baroque architectural style to transform the landscape. Broumov is a unique region in the northeast of the Czech Republic, that is distinguished not only by its natural conditions and beauty but also by its rich cultural heritage. There are several dozens of architecturally valuable cultural monuments, that complete the typical landscape of this area. One of remarkable monuments is the complex of churches, that were built in a short period from 1709 to 1743 by famous bohemian architects father and son Dientzenhofer. This complex due to its uniqueness is known as the Broumov group of churches. The main goal of this dissertation was to evaluate the knowledge and skills of ancient masons on the example of four churches in the Broumov group, with a focus on foundation structures. In addition, there is a certain specificity in an estimation of the impact of funding and the amount of money on the quality of the construction work. After a historical overview and presentation of the geological conditions of the region, the work was focused on the calculation of the depth of influence zones in the subsoil, which mainly affects the non-linear character of settlement. Several methods were used to determine them. Starting with the analytical method by means of DEPTH software, then GEO5 FEM software was used for the numerical solution. Additionally, the same calculations were also performed according to the Russian standard using Foundation software. Thus, the methods were not only compared but verified as well. Input parameters describing soil properties were taken based on visual inspections and recommendations of the Department of Geotechnics CTU in Prague. The results obtained using these different methods were used to compare the quality of the foundation structures of particular churches. Finally, some of the possible causes of damage to building materials, especially stone, were analysed. Recommendations and some solutions were proposed for the case of remediation. Keywords: Baroko; interakce stavby s podložím; sedání základů; kulturní dědictví; Baroque; soil-structure interaction; foundation settlement; cultural heritage Available in digital repository of ČVUT.
Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings

Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. ...

Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.
Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
2021 -
Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost mostu určuje jeho přípustné zatížení k ověření bezpečnosti a v normách a směrnicích existují metody k jejímu stanovení. Platí to pro ocelové, železobetonové a dřevěné mosty ale pro zděné klenbové mosty není přijata žádná konsistentní metoda. Práce nejprve identifikuje existující metody a sofware použitelné k určení zatížitelnosti zděných klenbových mostů. Lze je shrnout do těchto kategorií: normy, semiempirické metody, metody založené na mezní únosnosti a numerické metody. Mnohé z nich používají jednodušší 2D modely místo 3D modelů protože nelineární 3D výpočet je mnohem obtížnější a dražší. Třídimensionální podstata mostů se často nerespektuje a příčné efekty se zanedbávají . V tomto kontextu je cílem práce je poskytnout opravné koeficienty pro 2D nelineární výpočty které pokryjí odchylky v příčném směru v případové studii mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.M odely jsou vytvořeny v software RFEM. Kompletní je analýza v lineárně pružném režimu při nesymetrickém zatížení. Opravné faktory jsou vypočteny pro několik příčných řezů podél rozpětí jednoho pole, kde mohou vzniknout mechanismy. Byla provedena analýza senzitivity na změny materiálovýchparametrů k ověření konsistence výsledků. Konečným cílem disertace je použít tento přístup na 2D nelineární model vytvořený v nekomerčním software stavební fakulty ČVUT a poskytnout aktualizovanou zatížitelnost zděného klenbového mostu v Poniklé. Rozšíření znalostí o očekávaných rozdílech mezi 2D a3D modely může pomoci vytvořit přesnější modely zatížitelnosti a snížit nároky na vstupní data. Je tedy naším zájmem porozumět rozdílům mezi 2D a 3D modely. Hlavním cílem diplomové práce je srovnat tyto rozdíly na případu mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.Masonry arch bridges are a unique and important part of the world’s bridge stock. Many were built over 100 years ago, and in that time changing traffic patterns and loading conditions require updated information of their current usage. Bridge load rating is the method of determining the load carrying capacity of all bridges, to verify safety, and methods exist in codes that can be applied. However, the applicability of these load rating techniques is limited to steel, reinforced concrete, and timber bridges. For masonry arch bridges, no one method is adopted consistently to examine these bridges. The work herein presented, first identifies all of the methods and software that exist in order to determine the load rating of masonry arch bridges. Load rating methods typically fall under the following categories: codes, semi-empirical methods, limit analysis-based methods, and numerical methods. Many of these methods utilize 2D models instead of 3D models, as it is much more difficult and expensive to perform a nonlinear 3D analysis. The intrinsic nature of bridges in three-dimensions is often not considered, disregarding any transverse effect due to their components. In this context, the primary objective of this thesis is to provide correction factors for nonlinear 2D solutions which cover the transverse fluctuations the case study of the Poniklá Bridge located in Bohemia in the Czech Republic. Models are created in the software RFEM. The analysis completed is linear elastic under unsymmetrical live loading. Correction factors are calculated at locations along the span of the arch where possible failure mechanisms can be created. A sensitivity analysis of material properties was carried out to validate the model. The final objective of this thesis is to apply this approach to a 2D nonlinear model, created using a non-commercial software designed in the CTU Faculty of Civil Engineering, and to provide an updated load rating for the masonry arch bridge at Poniklá. The growth of knowledge regarding the expected difference between 2D and 3D models can help to make load rating models more accurate and easier to carry out with less input data. Keywords: zatížitelnost; zděné klenbové mosty; příčné efekty; konečné prvky; srovnání 2D/3D; load rating; masonry arch bridge; transverse effects; finite element; comparison; 2D/3D Available in digital repository of ČVUT.
Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.

Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich ...

Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření
Kencl Lukáš; Pavol Mulinka; Moucha Alexandru
2021 -
Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem jsou často používána, když existuje jasná představa o provozních vzorech, které mají být detekovány, zatímco detekce anomálií je preferovaným řešením, známe-li pouze normální chování monitorovaného systému. Oba přístupy vyžadují předchozí znalosti o sledovaném systému, buď o jeho normálních provozních profilech nebo o specifických vzorech anomálií, což efektivně znemožňuje jejich využití pro detekci a interpretaci neznámých provozních vzorů. V této práci představujeme Hi-Clust, automatický a univerzálně použitelný způsobanalýzy síťového provozu založený na hierarchickém klastrování, který dokáže detekovat a charakterizovat anomálie pomocí tzv. ``black-box'' přístupu, tedy bez nutnosti spoléhat se na jakékoli pravdivostní hodnoty trénovacích vzorků. Hi-Clust řeší kombinovanou detekci a interpretaci anomálií ve vícerozměrných síťových datech pomocí strojového učení bez učitele a při detekci a interpretaci vzorů se spoléhá na metody hierarchického klastrování. Hi-Clust lze použít na analýzu jakéhokoliv druhu vnořených nebo hierarchicky strukturovaných vícerozměrných dat. Aplikaci navrženého přístupu demonstrujeme na dvou odlišných klasifikačních scénářích: (i) tranzitní Internetový provozu a (ii) aktivní měřeních latence Cloudu. Pro oba případy popisujeme postup aplikace, porovnáváme různé metody automatické identifikace měření popisujících zjištěné události a navrhujeme metody extrakce prvků a jejich vhodných sad.. Hlavní výhodou Hi-Clustu je jeho schopnost objevit zcela nové vzory v datech. Tu prakticky demonstrujeme na využití Hi-Clust přístupu, založeného na strukturované interpretaci vzorů, pro klasifikaci síťového provozu. Také, i když nepřímo, ukazujeme jak Hi-Clust nalézá zcela nové vzory v porovnání se standartními metodami založenými na anotaci datasetů.Automatic detection and interpretation of network traffic anomalies through machine learning is a well-known problem, for which no general solution is available. Supervised learning solutions are often employed when there is a clear idea of the traffic patterns to be detected, whereas anomaly detection (i.e., detection of outliers) is the preferred solution when only the normal behaviour of the monitored system is known. Both approaches require prior knowledge about the monitored system, either the normal operation profiles or the specific anomalies patterns. As a consequence, both approaches have clear limitations when it comes to detecting, and interpreting unknown events. In this work we present Hi-Clust, an universally applicable hierarchical densitybased clustering approach for unsupervised network traffic analysis, which can both detect and characterize anomalous behaviours in a completely black-box manner, without relying on any ground-truth. Hi-Clust tackles the combined detection and interpretation of anomalies in multi-dimensional network data as an unsupervised machine learning task, relying on hierarchical clustering techniques for pattern discovery and interpretation. Hi-Clust can be applied to the unsupervised analysis of any kind of nested or hierarchically structured multi-dimensional data. We apply this approach to two distinct classification scenarios: (i) transit Internet traffic and (ii) active Cloud latency measurements. We describe the application procedure in both scenarios, benchmarking different methods for automatic identification of relevant features describing the detected events and propose methods of feature extraction and their suitable sets in both scenarios. The main contribution of Hi-Clust is its ability to discover novel data patterns. Consequently, we demonstrate Hi-Clust’s capability to carry out network traffic classification by interpretation of patterns with a structural approach. We also indirectly show how Hi-Clust discovers additional anomalies in comparison to traditional methods of labeling datasets. Keywords: Počítačové Sítě; Cloud; Latence; Klasifikace; Interpretace; Strojové učení bez učitele; Networks; Cloud; Latency; Classification; Interpretation; Unsupervised machine learning Available in digital repository of ČVUT.
Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření

Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem ...

Kencl Lukáš; Pavol Mulinka; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Datový generátor
Pečimúth, Andrej; Kopecký, Michal; Božovský, Petr
2021 - Slovak
The work focuses on the design of a tabular data generator. Our solu- tion reads the structure of input data coming from different sources. This schema can be further modified using a graphical environment. Parame- terizable generators are associated with each column. The generators and their parameters are automatically selected by the system so that the output records resemble the input ones. The output set of records respects integrity constraints. Multiple output formats are supported. The work combines the advantages of existing web and native solutions. We bring functional- ity previously only available in native applications to the web environment. In addition, we have solved the problem of circular dependencies between tables. 1 Práce se zaměřuje na návrh generátoru tabulkových dat. Naše řešení čte strukturu vstupních dat pocházejících z různých zdrojů. Toto schéma lze dále upravovat pomocí grafického prostředí. Ke každému sloupci jsou přiřazeny parametrizovatelné generátory. Generátory a jejich parametry jsou automat- icky vybírány systémem tak, aby se výstupní záznamy podobaly vstupním. Výstupní sada záznamů respektuje omezení integrity. Podporováno je více výstupních formátů. Práce kombinuje výhody stávajících webových a na- tivních řešení. Do webového prostředí přinášíme funkce, které byly dříve dostupné pouze v nativních aplikacích. Kromě toho jsme vyřešili problém kruhových závislostí mezi tabulkami. 1 Keywords: databáze|data|generátor; database|data|generator Available in a digital repository NRGL
Datový generátor

The work focuses on the design of a tabular data generator. Our solu- tion reads the structure of input data coming from different sources. This schema can be further modified using a graphical ...

Pečimúth, Andrej; Kopecký, Michal; Božovský, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě
Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
2021 - English
Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In this thesis, we study the viscous relaxation of an impact-deformed icy shell of a dwarf planet Pluto. Motivation for this work is the position of Sputnik Planitia, a 1000 km wide, nitrogen-filled elliptic basin, which is located very close to Pluto-Charon tidal axis. Given this unlikely position on Pluto's sur- face, it was suggested that the basin was formed elsewhere and the whole body reoriented afterwards. For the reorientation to occur, the basin has to generate a positive gravity anomaly for which a combination of impact-related subsurface ocean uplift, ejecta blanket and accumulation of nitrogen ice was suggested. How- ever, to maintain the orientation towards the minimum principal axis of inertia until today, the ocean uplift must be present on timescales of billions of years, which may be achieved due to an insulating layer of high viscosity clathrates at the ice/ocean interface. We solve Pluto's ice shell evolution by the finite element method in 2D spherical axisymmetric geometry with an evolving free surface and assuming a viscous rheology. Our results show that the thermal effect of the im- pact... Název práce: Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě Autor: Martin Kihoulou Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí práce: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Katedra geofyziky Abstrakt: V této práci studujeme viskózní relaxaci impaktem deformované ledové slupky trpasličí planety Pluto. Motivací je poloha eliptické, 1000 km široké pánve Sputnik Planitia, která se nachází v těsné blízkosti slapové osy. Vzhledem k její neobvyklé poloze se usuzuje, že pánev vznikla jinde a k přiblížení ke slapové ose došlo reorientací celého tělesa. Aby k reorientaci tímto směrem mohlo dojít, musí mít gravitační anomálie oblasti pánve kladné znaménko. Jedná-li se o im- paktní pánev, lze jej docílit izostatickým výzdvihem podpovrchového oceánu, impaktními ejekty a naakumulovaným volatilním dusíkem. Aby si pánev novou polohu ve směru nejmenšího hlavního momentu setrvačnosti zachovala dodnes, výzdvih oceánu musí být přítomen řádově miliardy let. Tomu by mohla pomoci izolační vrstva vysokoviskózních klatrátů na rozhraní oceánu a ledu. Deformaci ledové slupky řešíme metodou konečných prvků ve 2D sférické axisymetrické ge- ometrii s volným povrchem a viskózní reologií. Naše výsledky ukazují, že termální účinek impaktu a... Keywords: Pluto|viskózní deformace|relaxace kráterů|axisymetrická geometrie; Pluto|viscous deformation|crater relaxation|axisymmetric geometry Available in a digital repository NRGL
Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě

Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In ...

Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Generování kresby dle slovního popisu
Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
2021 - English
Keywords: zpracování přirozeného jazyka; generování obrázků; natural language processing; image generation Available in a digital repository NRGL
Generování kresby dle slovního popisu

Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Generování textu ze strukturovaných dat
Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2021 - English
In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset containing statistical data about basketball matches paired with descriptive summaries. First, we analyse the dataset and propose several prepro- cessing methods (e.g. Byte Pair Encoding). Next, we train a baseline model based on the Encoder-Decoder architecture on the preprocessed dataset. We discuss several prob- lems of the baseline and explore advanced Deep Neural Network architectures that aim to solve them (Copy attention, Content Selection, Content Planning). We hypothesize that our models are not able to learn the structure of the input data and we propose a method reducing its complexity. Our best model trained on the simplified data manages to outperform the baseline by more than 5 BLEU points. 1 V tejto bakalárskej práci skúmame možnosti generovania textu v prirodzenom ja- zyku podmieneného štruktúrovanými vstupnými dátami. Konkrétne trénujeme hlboké neurónové siete na datasete RotoWire, ktorý obsahuje štatistické údaje o basketbalovom zápase spárované s ich súhrnmi. Najprv analyzujeme dataset a navrhneme niekoľko me- tód preprocessingu (napríklad Byte Pair Encoding). Následne trénujeme základný model založený na architektúre Encoder-Decoder na pripravenom datasete. Popíšeme niekoľko problémov základného modelu a skúmame niekoľko pokročilých neurónových architektúr, ktoré majú tieto problémy riešiť (Copy Attention, Content Selection, Content Planning). Naša analýza naznačuje, že modely nedokážu pochopiť štruktúru vstupných dát. Navr- hujeme preto metódu na zjednodušenie jej zložitosti. Náš najlepší model vytrénovaný na zjednodušených dátach prekonáva základný model o viac ako 5 bodov BLEU. 1 Keywords: generování textu|strukturovaná data|zpracování přirozeného jazyka|neuronové sítě; text generation|structured data|natural language processing|neural networks Available in a digital repository NRGL
Generování textu ze strukturovaných dat

In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset ...

Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti
Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
2021 - English
In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory safety features have only a small effect on the performance of most programs. 1 Keywords: programming language; compilers|memory management|reference counting|garbage collecting|performance|type systems Available in a digital repository NRGL
Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti

In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory ...

Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion
Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
2021 - Czech
The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed regardless of the initial configuration of the game. That allows an immediate start without waiting for the evolution of the opponent. The basis of this scheme is a recurrent neural network evolved by neuroevolution of its weights. Its inputs are made from representation of current game state and its output is the valuation of cards, which leads to their purchase. Second part of a player's move, the so-called action phase, is controlled by heuristics. The thesis is not limited to a single method of AI development but compares different types of evolution and different numbers of neurons in the hidden layer. According to the completed experiments the neural network evolved by competitive co-evolution with populations swapped according to their skill was the strongest opponent. Results of AI development are then compared with conclusions made on the basis of other artificial intelligencies for the Dominion game with most of these confirmed. Obsahem této práce je jednoduché uživatelské rozhraní pro základní verzi karetní hry Dominion a návrh umělé inteligence schopné tuto hrát. Ta je navržena bez ohledu na počáteční konfiguraci hry, což umožňuje okamžitý start bez čekání na vývoj protivníka. Základem návrhu je rekurentní neuronová síť vyvinutá pomocí neuroevoluce vah. Jejím vstupem je popis herní situace a návratovou hodnotou ohodnocení karet, na základě kterého umělá inteligence provede jejich nákup. Druhá část tahu, tzv. fáze akce, je pak řízena za pomoci heuristiky. Práce se neomezuje na jedinou metodu pro vývoj inteligence, ale srovnává různé typy evoluce a odlišné počty neuronů ve skryté vrstvě. Na základě experimentů byla nejsilnějším protihráčem umělá inteligence vyvinutá kompetitivní koevolucí se střídáním populací podle jejich kvality. Výsledky vývoje jsou pak porovnány se závěry učiněnými na základě jiných umělých inteligencí pro stejnou hru, z nichž většinu potvrzují. Keywords: neuroevoluce|umělá inteligence; neuroevolution|artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion

The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed ...

Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Analyzátor logů
Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
2021 - English
Keywords: logy|analýza|parsování; logs|analysis|parsing Available in a digital repository NRGL
Analyzátor logů

Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases