Number of found documents: 29234
Published from to

Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
2021 - Czech
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů

Kučera, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Spotrebné správanie na trhu s vybranými kozmetickými komoditami
Kántorová, Marcela
2020 - Slovak
Kantorová, M. Spotřební chování na trhu s vybranými kosmetickými komoditami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním žen v České republice na trhu kosmetických produktů na péči o pleť. V rámci orientační analýzy je zkoumán trh kosmetiky a osobní péče a jeho vývojové trendy v České republice i ve světě. Primární výzkum realizovaný na základě dotazníkového šetření se věnuje identifikaci spotřebitelských preferencí a zvyklostí při nákupu kosmetických produktů na péči o pleť a faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování. Na základě primárních dat je provedena shluková analýza, pomocí které jsou definovány 4 spotřebitelské segmenty působící na trhu kosmetických produktů na péči o pleť. Následně jsou formulována doporučení pro subjekty daného trhu. Kántorová, M. Consumer behaviour on the market of selected cosmetic commodities. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2020. Final thesis deals with consumer behaviour of women on the skin care products market in the Czech Republic. Within the framework of the secondary analysis the market of cosmetics and personal care and its development trends in the Czech Republic and in the world is examined. The primary research is being conducted on the basis of a questionnaire survey and is focused on identifying consumers' preferences and habits during buying skin care products and also identifying factors influencing the buying decision. Based on the primary data, a cluster analysis is being conducted to define four consumer segments operating on the skin care products market. Subsequently, recommendations for the subjects of the given market are formulated. Keywords: kosmetika; marketingový výzkum; péče o pleť; spotřebitelské chování Available in digital repository of Mendel University.
Spotrebné správanie na trhu s vybranými kozmetickými komoditami

Kantorová, M. Spotřební chování na trhu s vybranými kosmetickými komoditami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním žen v České ...

Kántorová, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení rizik ve vybraném podniku
Kubík, Nikolaj
2020 - Slovak
Primárním cílem této diplomové práce bylo navržení doporučení pro řízení rizik ve vybraných ubytovacích zařízeních. K identifikaci rizik posloužili vybrané nástroje analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Rozeznané rizika byli následně ohodnoceny a z daných výsledků byli vytvořeny zmíněné návrhy doporučení, jak k jednotlivým rizikům přistupovat. Na závěr byli vytvořené návrhy zobecněny pro dané odvětví. Primary aim of this diploma thesis was to create proposals for the risk management in chosen accommodation facilities. Based on tools, that have been commonly used for analysis of external and internal environment, identification of the risks was made. After that, the value was assigned to each of the identified risks and based on the results, concrete proposals were created. At the end, these proposals were generalized for the hotel industry. Keywords: analýza rizik; přístupy k rizikům; riziko; vnější prostředí; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Řízení rizik ve vybraném podniku

Primárním cílem této diplomové práce bylo navržení doporučení pro řízení rizik ve vybraných ubytovacích zařízeních. K identifikaci rizik posloužili vybrané nástroje analýzy vnějšího a vnitřního ...

Kubík, Nikolaj
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
2020 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině. The bachelor thesis focuses on labour market in Ukraine. The main goal is to evaluate the flexibility of labour market in Ukraine, to represent it characteristics and to define possible measures for improving flexibility of labour market in Ukraine. The first part of the thesis focusses on theoretical background of the term flexibility, it types and forms. Further described in the bachelor thesis are detailed characteristics of labour market in Ukraine and its comparison to Czech Republic, which was chosen as a country to compare most of the Ukrainian’s statistics with. There can be found recommendations how to solve current issues with labour market flexibility in Ukraine in the final part of this thesis. Keywords: flexibilita trhu práce; trh práce; Ukrajina Available in digital repository of Mendel University.
Flexibility of labour market in Ukraine

Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení ...

Mandziuk, Karyna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice
Matějková, Veronika
2020 - Czech
Matějková, V. Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů ve věku 18-26 let na trhu s vínem v České republice. Zahrnuje analýzu trhu s vínem, zejména zkoumá vývoj produkce a spotřeby této komodity v České republice a srovnává tyto ukazatele se situací ve vybraných státech Evropské unie. Nedílnou součástí práce je i analýza chování daného segmentu spotřebitelů a identifikace preferencí, zvyklostí a dalších faktorů, které ho ovlivňují. V souladu s provedenými rozbory a na základě výsledků dotazníkového šetření jsou navržena doporučení pro marketingovou komunikaci v odvětví malých vinařství v České republice. Matějková, V. Consumer Behavior on the Wine Market in the Czech Republic. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020. The Diploma thesis deals with the behavior of consumers aged 18-26 on the wine market in the Czech Republic. It includes an analysis of the wine industry, detailing the development of production and consumption of this commodity in the Czech Republic and comparing these indicators with the situation in selected countries of the European Union. The analysis of the behavior of a given segment of consumers and identification of preferences, habits and other factors that influence it makes up an essential part of the thesis. The performed analysis along with results from the survey provide data for suggested recommendations concerning marketing communication in the small winery sector in the Czech Republic. Keywords: Česká republika; chování spotřebitele; malá vinařství; trh s vínem Available in digital repository of Mendel University.
Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice

Matějková, V. Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů ve věku 18-26 let na ...

Matějková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company
Mingazova, Regina
2020 - English
Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online služeb. Proto aby zanalyzovat tržní trendy, společnost Yandex byla prostudována kvůli jejímu vedoucímu postavení na digitálním trhu. Dostupné druhotné údaje byly prostudovány spolu s prvotnými údaji, které byly shromážděné prostřednictvím dotazníku (n = 438) a hloubkových rozhovorů (n = 5). Základní závěry obsahují nejžádanější kategorie online služeb, nejčastěji používaný gadget pro použití online služeb, role designu rozrhaní a vliv demografických a geografických faktorů. This bachelor thesis focuses on research of the current trends on the Russian market of online services. The objective of this work is to give recommendations to start-ups that are just entering the sphere of online services. In order to analyse market trends, the Yandex company was studied due to its leading position on the Russian digital market. Available secondary data was analysed along with the primary data collected via questionnaire survey (n = 438) and in-depth interviews (n = 5). The main findings contain the most demanded categories of online services, the most frequently utilized gadget for online services use, the role of the interface design and the influence of demographical and geographical factors. Keywords: chování spotřebitelů; online služby; online trendy; ruský trh; společnost Yandex Available in digital repository of Mendel University.
Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company

Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online ...

Mingazova, Regina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Vplyv obalu a etikety na rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe džúsov
Nemergut, Ján
2020 - Slovak
Diplomová práce se zaobírá vlivem obalu a etikety na rozhodování generace Y při nákupu ovocných džusů. Cílem této práce je identifikovat působení vzhledu obalu džusů a navrhnout doporučení pro producenty těchto nápojů. Pro naplnění tohoto cíle je využit kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření (n = 384), a také kvalitativní výzkum (n = 38) kombinující technologii eye-trackingu s hloubkovým rozhovorem a slepým testem. Význam je kladený především na zjištění hlavních atributů a motivů ovlivňujících spotřebitele při nákupu džusů spolu s odhalením působení barev a grafických prvků na rozhodování spotřebitelů. Zkoumaná je také relevance materiálu a tvaru obalů v souvislosti s nákupním záměrem spotřebiteů generace Y. S ohledem na získané poznatky jsou v závěru práce navrhnuta doporučení pro výrobce ovocných džusů. The present diploma thesis deals with impact of packaging and labelling on purchase decision of juices by generation Y. The aim of the thesis is to identify the influence of juice packaging and propose recommendations for producers of these beverages. Quantitative research in the form of a questionnaire survey (n = 384) is used to achieve this goal, as well as qualitative research (n = 38), combining eye-tracking technology with in-depth interview and blind test. The emphasis is mainly placed on identification of the main attributes and motives, affecting consumer buying behaviour of juices, together with revealing the influence of colours and graphic elements on consumer decision-making. The relevance of the material and shape of the packaging in relation to the consumers' purchase intention of the generation Y is also researched. In the light of the findings, recommendations for producers of fruit juice are suggested at the end of the thesis. Keywords: džus; eye-tracking; generace Y; slepý test; vliv obalu a etikety Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv obalu a etikety na rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe džúsov

Diplomová práce se zaobírá vlivem obalu a etikety na rozhodování generace Y při nákupu ovocných džusů. Cílem této práce je identifikovat působení vzhledu obalu džusů a navrhnout doporučení pro ...

Nemergut, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.
Nováková, Pavlína
2020 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE analýza a Porterův model pěti sil a vnitř-ního prostředí – Princip klíčových faktorů. Poznatky z analýzy jsou využity při se-stavení SWOT matice, ze které je vybrána vhodná strategie. The bachelor thesis deals with the proposal of a suitable strategy for the com-pany Kamila Chocolates, s.r.o. which will improve its position on the market. The strategy is designed based on the analysis of the external environment – PESTE Analysis and Porter’s Five Forces Model and the internal environment – Key Fac-tors Principle. The knowledge from the analysis are used of construction SWOT matrix from which a suitable strategy is chosen. Keywords: PESTE analýza; Porterův model pěti sil; princip klíčových faktorů; strategie; SWOT matice Available in digital repository of Mendel University.
Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE ...

Nováková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Spotřební chování na trhu s kávou
Novotná, Bára
2020 - Czech
Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V rámci tohoto poznání je zjišťována situace týkající se produkce, spotřeby, exportu, importu a cen kávy. Dále se práce zaměřuje na poznání chování spotřebitele na trhu s kávou a jednotlivé faktory, které spotřebitele ovlivňují. Na základě výsledků z vlastního dotazníkového šetření jsou spotřebitelé rozděleni za pomoci shlukové analýzy do jednotlivých segmentů. Pro tyto segmenty jsou následně navržena vhodná doporučení. Stejně tak jsou vhodná doporučení navržena také pro nabídkovou stranu. Novotná, B., Consumer behaviour in the coffee market. Diploma thesis. Brno: Mendelova univerzita in Brno, 2020. This thesis is devoted to the study of coffee problematic on the market in the Czech Republic and worldwide. As part of the study there are explored production, consumption, export, import and prices of coffee. Next, the thesis focuses on the cognition of consumer behaviour in the coffee market and the various factors that may have an influenece on their decision. Based on the results of the survey, consumers have been divided into particular segments with the help of cluster analysis. At the end, there are included appropriate recommendations for each segment group, as well as suggestions to the suppliers. Keywords: Káva; marketing; marketingový výzkum; spotřební chování; trh s kávou Available in digital repository of Mendel University.
Spotřební chování na trhu s kávou

Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V ...

Novotná, Bára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace
Oulehlová, Dana
2020 - Czech
Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších stran, tedy věřitelů, při přeměně. Toto je ukázáno i na praktickém příkladu společnosti podstupující fúzi. Práce obsahuje přehled jejich závazků a analýza jejího jednání vůči věřitelům. Také doporučení pro tyto a další věřitele, jak se v této situaci mají chovat oni, aby nepřišli o své nesplacené pohledávky. Oulehlová, Dana. Protection of the lender in the transformation of a business corporation. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The text describes the general transformation of business corporations, the protection of weaker parties, especially creditors, during the transformation. This is also shown in a practical example of a merging company. The thesis contains an overview of their obligations and analysis of their behavior towards creditors. Also recommendations for these and other creditors, how they should behave in this situation, so that they do not lose their outstanding claims. Keywords: fúze; ochrana věřitelů; přeměna obchodní korporace; věřitel; závazky Available in digital repository of Mendel University.
Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace

Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších ...

Oulehlová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases