Number of found documents: 123874
Published from to

Problematika právní úpravy drogových deliktů v českém trestním zákoně
Janošíková, Veronika; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2021 - Czech
The issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code Abstract The thesis deals with the alcohol and drug-related substantive crimes and aims to provide the reader with the detailed analysis of the basic substituent elements of a crime with the analysis of the basic terms of the problematic and application of the existing case law. The analysis of some vague terms which are the subject of unending discussion of both the legal community and the general public is also provided in the thesis. I processed the thesis with the focus on the substantive law with emphasis on the drug- related crimes regulated in legislative provisions § 284 to § 287 of the Criminal Code and further on the chosen crimes from the area of secondary drug-related criminal activity, especially on the crime of endangerment under the influence of drugs or alcohol according to provision § 274 of the Criminal Code and the crime of drunkenness according to provision § 360 of the Criminal Code. The thesis is divided into eleven chapters. The first chapter is dedicated to the problematic of addictive substances in terms of their characteristics, division into groups according to their properties and effects and within them are listed the most known addictive substances. Furthermore, it focuses on the individual risks... Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Tato práce se zaměřuje na hmotněprávní problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek a klade si za cíl poskytnout čtenáři podrobný rozbor skutkových podstat trestných činů spolu s rozborem základních pojmů problematiky a aplikací stávající soudní judikatury. V rámci této práce je též poskytnut rozbor některých neurčitých pojmů, které jsou předmětem neutuchající diskuze právní obce i široké veřejnosti. Tuto práci jsem zpracovala se zaměřením na rovinu hmotněprávní s důrazem na drogové trestné činy upravené v ustanoveních § 284 až § 287 TZ a dále na vybrané trestné činy z oblasti sekundární drogové kriminality, zejména pak na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 TZ a trestný čin opilství dle ust. § 360 TZ. Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První kapitola je věnována problematice návykových látek z hlediska jejich charakteristiky, dělení do skupin dle jejich vlastností a účinků a v jejich rámci jsou uvedeny nejznámější návykové látky. Dále se zaměřuje na jednotlivá rizika spojená s jejich užíváním za účelem snadnější orientace čtenáře v navazujícím textu práce. Kapitola druhá je zaměřena na vývoj právní úpravy na mezinárodní úrovni se zdůrazněním právní normotvorby OSN a... Keywords: Trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy; Substantive Criminal law; Substance Abuse; Drug-Related Crimes Available in a digital repository NRGL
Problematika právní úpravy drogových deliktů v českém trestním zákoně

The issue of legal regulation of drug related crimes in Czech criminal code Abstract The thesis deals with the alcohol and drug-related substantive crimes and aims to provide the reader with the ...

Janošíková, Veronika; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

Státní zástupce v řízení před soudem
Kotoun, Adam; Tlapák Navrátilová, Jana; Tejnská, Katarína
2021 - Czech
The public prosecutor in the proceeding before the court Abstract The thesis is primarily focused on the position, role and competence of the public prosecutor before the court. The aim of the thesis is, among others, to provide potential readers with a relevant piece of information for treatise of the system of the public prosecutor's office, circumstances of its origin and development or legal entrenchment as well as competences defined by law, both criminal and non-criminal. The thesis primarily deals with the competence of the public prosecutor in the proceeding before the court, and that is not only in the terms of current legal status, but also from the perspective of possible legislative changes in the future. By means of this the partial issue of criminal proceedings is defined and subsequently analysed. Furthermore, it is followed up by some of the aforementioned difficulties resulting from the legal regulation of the Code of Criminal Procedure, which could become the subject of legislative changes in this area of law in the future. In a broader sense, the reference is made to the fact that it should be in the general interest of the public prosecution to exercise its competences in a way which is acceptable in countries that support the doctrine of the democratic rule of law of the 21st century.... Postavení státního zástupce v řízení před soudem Rigorózní práce je zaměřena především na postavení, roli a působnost státního zástupce před soudem. Cílem práce je mimo jiné poskytnout potenciálním čtenářům relevantní informace pro účely dílčí studie nejen soustavy státního zastupitelství, okolností jejího vzniku a vývoje nebo právního zakotvení, ale i zákonem stanovené působnosti, a to jak trestní, tak té netrestní. Primárně je směřováno na trestní působnost státního zástupce v řízení př pohledu platného právního stavu, ale i možných legislativních změn do budoucna. Prostřednictvím tohoto je definována a následně analyzována tato dílčí problematika trestního řízení. Dále je navázáno na některá uvedená úskalí plynoucí z právní úpravy kodexu trestního procesu, která by se v budoucnu mohla stát předmětem legislativních změn v tomto odvětví práva. V širším slova smyslu je poukazováno na tu skutečnost, že by mělo být v celospolečenském zájmu, aby veřejná žaloba vykonávala svou působnost takovým způsobem, který je akceptovatelný ve státech, které podporují doktrínu demokratického právního státu ve 21. století. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první kapitole jsou vymezeny některé historické souvislosti důležité pro vývoj veřejné žaloby. Následuje kapitola analyzující jednotlivé modely veřejné žaloby,... Keywords: státní zástupce; řízení před soudem; obžaloba; Public prosecutor; Proceeding before the court; Indictment Available in a digital repository NRGL
Státní zástupce v řízení před soudem

The public prosecutor in the proceeding before the court Abstract The thesis is primarily focused on the position, role and competence of the public prosecutor before the court. The aim of the thesis ...

Kotoun, Adam; Tlapák Navrátilová, Jana; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2021

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii
Pechová, Monika; Marešová, Alena; Zoubková, Ivana
2021 - Czech
The Issue of an Offender's Personality in Criminology Abstract The major topic of my diploma thesis is the issue of an offender's personality in criminology. The aim of this thesis is to introduce the reader to the issue from criminological perspective, to make him familiar with various opinions on an offender's personality which have developed throughout the history, and to describe the phenomenon of juvenile delinquency and criminality against children and juveniles. The cardinal topic of the first part is scientific discipline criminology with its historical roots, distribution to particular subdisciplines, and relation to other criminal sciences. The second part provides a summary of main criminological schools and theories which have been formed since the beginning of criminological thinking and had different opinions on offender and his personality. The term criminal offender has various meanings from the view of substantive criminal law, procedural criminal law, and the view of criminology. These meanings are explained in the third part. The most important is the fourth part which deals with an offender's personality, relevant internal and external factors that are affecting human personality and the best-known typologies focused on offender's biological dispositions, psychological dispositions, and... Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Abstrakt Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou osobnosti pachatele v kriminologii. Cílem této práce je uvést čtenáře do této problematiky z kriminologického pohledu, seznámit ho s různými názory na osobnost pachatele, které se vyvíjely v průběhu dějin, a představit mu fenomén kriminality mládeže a kriminality proti mládeži. Ústředním tématem první části této práce je vědní obor kriminologie včetně jeho historických počátků, jeho členění na podobory a vztah k dalším kriminálním vědám. Druhá část přináší přehled základních kriminologických škol a směrů, které vznikaly od počátku kriminologického myšlení a měly odlišné pohledy na pachatele a jeho osobnost. Pojem pachatel trestného činu a jeho různá pojetí z hlediska trestního práva hmotného, trestního práva procesního a z hlediska kriminologického jsou rozebrány v části třetí. Klíčovou je pro tuto práci část čtvrtá, která se věnuje osobnosti pachatele. Nabízí přehled nejvýznamnějších vnitřních i vnějších činitelů ovlivňujících osobnost člověka a nejznámější typologie pachatelů zaměřené na biologické dispozice pachatele, psychické dispozice pachatele a na vliv sociálního prostředí. Poznání pachatelovy osobnosti a jeho motivace ke spáchání činu hrají významnou roli jak při rozhodování o jeho vině a... Keywords: osobnost pachatele; kriminologie; kriminalita mládeže; offender's personality; criminology; juvenile delinquency Available in a digital repository NRGL
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii

The Issue of an Offender's Personality in Criminology Abstract The major topic of my diploma thesis is the issue of an offender's personality in criminology. The aim of this thesis is to introduce the ...

Pechová, Monika; Marešová, Alena; Zoubková, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace
Kosto, Yuliia; Matolín, Vladimír; Feyer, Vitaliy; Williams, Federico José
2021 - English
Title: Study of cerium oxide thin films for biosensing applications Author: Yuliia Kosto Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstract: The presented scientific work was conducted in two main directions. The first one is an investigation of the simple biomolecules (glycine and sarcosine) bonding to cerium oxide model films by surface science techniques: photoelectron and near-edge X-ray absorption spectroscopies. Adsorption chemistry and thermal stability of the molecules on the oxides were studied in relation to the oxidation state of ceria cations, film morphology, and molecular deposition method. The oxygen vacancies in the oxide were shown to affect the adsorption geometry of glycine and stimulate molecular decomposition. The polycrystalline oxide morphology provided stabilizing effect on the glycine adlayer. Sarcosine deposited in vacuum formed densely packed adlayer with the molecules directed outwards. Interestingly, the results revealed that molecular film deposited from the aqueous solution, in contrast to deposition in vacuum, induces continuous reduction of the cerium oxide during thermal annealing. The second part is a study of polycrystalline cerium oxide thin films as an electrode for electrochemical and electrochemiluminescent... Název práce: Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace Autor: Yuliia Kosto Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstrakt: Prezentovaná vědecká práce probíhala ve dvou hlavních směrech. Prvním z nich je zkoumání vazby jednoduchých biomolekul (glycin a sarkosin) na modelových vrstvach oxidu ceru povrchovými technikami: fotoelektronovou spektroskopií a absorpční rentgenovou spektroskopií v blízkosti hrany. Byla studována adsorpční chemie a tepelná stabilita molekul na oxidech v závislosti na oxidačním stavu kationů ceru, morfologii vrstev a na způsobu depozice molekul. Ukázalo se, že kyslíkové vakance v oxidu ovlivňují adsorpční geometrii glycinu a stimulují rozklad molekuly. Morfologie polykrystalického oxidu vykazovala stabilizační účinek na adsorbované vrstvě glycinu. Sarkosin deponovaný ve vakuu vytvořil hustě uspořádanou adsorbovanou vrstvu s molekulami směřujícími ven. Zajímavou skutečností plynoucí z naměřených výsledků je fakt, že molekulární vrstva nanesená z vodného roztoku, na rozdíl od depozice ve vakuu, indukuje kontinuální redukci oxidu ceru během tepelného žíhání. Druhým směrem této práce je studium polykrystalických tenkých vrstev oxidu ceru jako elekrody pro elektrochemickou a elektrochemiluminiscenční... Keywords: oxid ceru|biosensor|peroxid vodíku|aminokyselina|fotoelektronová spektroskopie; cerium oxide|biosensor|hydrogen peroxide|amino acid|photoelectron spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Studium tenkých vrstev oxidu ceru pro biosenzorické aplikace

Title: Study of cerium oxide thin films for biosensing applications Author: Yuliia Kosto Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. Abstract: ...

Kosto, Yuliia; Matolín, Vladimír; Feyer, Vitaliy; Williams, Federico José
Univerzita Karlova, 2021

Právo na informační sebeurčení a nedovolené šíření sexuálních záznamů
Dvořáková, Michaela; Hofmannová, Helena
2021 - Czech
This diploma thesis deals with the issue of non-consensual pornography, which consist in the publication of intimate images or recordings without consent of the person depicted. This phenomenon strongly infringes the individual's right to privacy and to informational self-determination. The objective of this paper is to define the phenomenon explored, to specify the breached fundamental rights, and to summarize the legal tools eligible for the victim's defence. At the end of the paper, the possibilities to criminalize the act by the Penal Code are discussed. Tato diplomová práce se věnuje problematice nekonsenzuální pornografie, která spočívá ve zveřejňování intimních snímků či nahrávek bez souhlasu vyobrazené osoby. Tento fenomén tak zásadním způsobem zasahuje do práva na soukromí a na informační sebeurčení jednotlivce. Účelem této práce je přiblížení zkoumaného jevu, vymezení základních práv, k jejichž porušení dochází, a shrnutí právních prostředků, jimiž se vůči jednání může oběť bránit. V závěru práce je rozvedena úvaha o možnosti kriminalizace činu trestním zákoníkem. Available in a digital repository NRGL
Právo na informační sebeurčení a nedovolené šíření sexuálních záznamů

This diploma thesis deals with the issue of non-consensual pornography, which consist in the publication of intimate images or recordings without consent of the person depicted. This phenomenon ...

Dvořáková, Michaela; Hofmannová, Helena
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o bankovních odhadech kreditního rizika
Štěpánková, Barbora; Krištoufek, Ladislav; Teplý, Petr; Seow, Hsin-Vonn; Ansell, Jake
2021 - English
The aim of the thesis is to bring new insights into banks' internal credit risk estimates and their application in estimation of credit transition matrices, which are an important part of credit risk modelling with limited publicly available sources. The doctoral thesis consists of three essays that jointly analyse features of bank- sourced credit risk data and practicalities of transition matrices estimation. In the first essay, I empirically test two assumptions widely used for estimation of transition matrices: Markovian property and time homogeneity. The results indicate that internal credit risk estimates do not satisfy the two assumptions, showing evidence of both path-dependency and time heterogeneity even within a period of economic expansion. Contradicting previous findings based on data from credit rating agencies, banks tend to revert their past rating actions. The second essay analyses the extent to which transition matrices depend on the characteristics of the underlying overlapping bank-sourced credit risk datasets and the aggregation method. It outlines that the choice of aggregation approach has a substantial effect on credit risk model results. I also show that bank-sourced transition matrices are more dynamic than those produced by credit rating agencies and introduce industry-specific... Cílem práce je přinést nové poznatky o výstupech bankovních modelů kreditního rizika a o využití těchto dat při odhadu kreditních migračních matic. Ty jsou důležitou součástí modelování kreditní rizika, ale jejich veřejně dostupné zdroje jsou v současnosti velice omezené. Disertační práce se skládá ze tří esej propojených analýzou vlastností kreditních dat a náležitostí odhadu migračních matic. První eseji prezentuje empirické testy dvou předpokladů běžně používaných při odhadu migračních matic: Markovovu vlastnost a časovou homogenitu. Výsledky naznačují, že bankovní odhady kreditního rizika tyto dva předpoklady nesplňují, jelikož vykazují znaky závislosti na předchozích stavech i na čase, přestože se výzkum soustředí pouze na období ekonomické expanze. V rozporu s předchozími zjištěními založenými na údajích od ratingových agentur mají banky tendenci zvrátit své předchozí změny v ratingu, což znamená, že po zlepšení přichází zhoršení a naopak. Druhá esej analyzuje, do jaké míry migrační matice závisí na charakteristikách bankovních dat - například velikosti průniku portfolií mezi bankami a míře rozdílů v jejich odhadech rizika, a metodě agregace. Výsledky indikují, že volba přístupu k agregaci jednotlivých portfolií má podstatný vliv na výsledky modelování kreditního rizika. Při porovnání bankovních matic... Keywords: Kreditní riziko; migrační matice; simulace; bankovnictví; bankovní regulace; Credit risk; Transition matrices; Simulation; Banking; Bank regulation Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o bankovních odhadech kreditního rizika

The aim of the thesis is to bring new insights into banks' internal credit risk estimates and their application in estimation of credit transition matrices, which are an important part of credit risk ...

Štěpánková, Barbora; Krištoufek, Ladislav; Teplý, Petr; Seow, Hsin-Vonn; Ansell, Jake
Univerzita Karlova, 2021

Analýza složení a degradace léčivých látek a léčivých přípravků z 18. a 20. století
Kudláček, Karel
2021 - Czech
The dissertation focused on the analysis of twenty historical remains of pharmaceutical substances and pharmaceutical preparations dating to the 18th and 20th century by liquid and gas chromatography with UV-spectrometric or mass spectrometric detection. The analytical approach was chosen with regards to the age and pharmaceutical forms of the analyzed historical remain. The authenticity of the sample was verified by identifying the active ingredients, their possible degradation products and other excipients by tandem mass spectrometry. The fragmentation of some analytes was also studied by tandem mass spectrometry. The stability of historical pharmaceutical preparations from the 20th century was assessed on the basis of a decrease in the concentration of active substances compared to the content declared by the manufacturer or, in case of historical pharmaceutical remains from the 18th century, on the basis of active substance concentrations determined in the historical residue and current reference material. A multi-analytical approach combining five analytical methods, the results of which complement each other, was used to analyze the historical remains of ointments. While the active substances identified in ipecacuanha were found to be partially degraded, they were completely degraded in senna... Dizertační práce se zaměřila na analýzu dvaceti historických pozůstatků léčivých látek a léčivých přípravků datovaných do 18. a 20. století metodami kapalinové a plynové chromatografie s UV spektrometrickou a hmotnostní detekcí. Analytický přístup byl zvolen s ohledem na stáří a lékovou formu analyzovaného léčivého přípravku. Autenticita historických léčivých látek a léčivých přípravků byla ověřena identifikací účinných látek, jejich možných degradačních produktů a dalších pomocných látek tandemovou hmotnostní spektrometrií a případně porovnáním s novodobými referenčními materiály. Tandemovou hmotnostní spektrometrií byla rovněž studována fragmentace vybraných analytů. Stabilita historických pozůstatků léčiv z 20. století byla hodnocena na základě poklesu koncentrace účinných látek v porovnání s obsahem deklarovaným výrobci nebo v případě historických pozůstatků léčiv z 18. století na základě porovnání koncentrací účinných látek stanovených v historickém pozůstatku a v současném referenčním materiálu. K analýze historických pozůstatků mastí byl použit multianalytický přístup kombinující pět analytických metod, jejichž výsledky se vzájemně doplňují. Zatímco účinné látky identifikované v droze ipekakuanhy byly nalezeny částečně degradované, v extraktu senny byly degradovány zcela. V případě léčivých... Keywords: dlouhodobá stabilita; degradace; GC-MS; hmotnostní spektrometrie; HPLC-MS; rozklad; decomposition; degradation; GC-MS; long term stability; mass spectrometry; HPLC-MS Available in a digital repository NRGL
Analýza složení a degradace léčivých látek a léčivých přípravků z 18. a 20. století

The dissertation focused on the analysis of twenty historical remains of pharmaceutical substances and pharmaceutical preparations dating to the 18th and 20th century by liquid and gas chromatography ...

Kudláček, Karel
Univerzita Karlova, 2021

Výběr ústavních soudců v České republice a na Slovensku
Svoboda, Jiří; Hřebejk, Jiří
2021 - Czech
Thesis focuses on institutional aspect of selection of constitutional judges in Czechia and in Slovakia, personal aspect of selection, i.e. identification of the groups of recruitment and requirements and qualities of the judges. Thesis also focuses on the process, i.e. procedural aspects within which the key authorities (presidents and parliaments) compare and choose individual candidates. Based on this analysis the student will identify strengths and weaknesses of both systems, which could lead to paralysis of court in question. Práce se zaměřuje na institucionální aspekt (tj. formální právní úpravu) výběru ústavních soudců v České a Slovenské republice. Poté se zaměří na personální aspekt, v nemž je identifikováno, odkud se rekrutují kandidáti na funkci ústavního soudce v obou zemích a jaké vlastnosti se od nich očekávají. Následně je podroben analýze procesní aspekt, tj. jaká měřítka při výběru ústavních soudců aplikují klíčové ústavní orgány (prezident ČR, Senát ČR, Národná rada a prezident SR). Na základě analýzy těchto tří aspektů jsou identifikovány silné a slabé stránky obou systémů a jejich rizikové prvky, které mohou vést k paralýze dotčeného ústavní soudu. Keywords: výběr; volba; ústavní soud; soudce; prezident; soudní moc; zákonodárná moc; výkonná moc; parlament; senát; národná rada; selection; election; constitutional court; judge; president; judicial power; legislative power; executive power; parliament; senat; national council Available in a digital repository NRGL
Výběr ústavních soudců v České republice a na Slovensku

Thesis focuses on institutional aspect of selection of constitutional judges in Czechia and in Slovakia, personal aspect of selection, i.e. identification of the groups of recruitment and requirements ...

Svoboda, Jiří; Hřebejk, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech
Němec, Viktor; Frinta, Ondřej
2021 - Czech
Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems Abstract The diploma thesis is devoted to the establishment and revocation of the adoption of a minor child in the Czech Republic, the Netherlands and the Australian state of New South Wales. The thesis consists of an introduction, seven parts and a conclusion. In the first part the author deals with the historical development of the institute of adoption in the Czech territory, explaining the idea and conception of adoption according to Czech Civil Code and its division according to theoretical typology. The second part discusses the conditions of adoption. The author pays special attention to the position of the child and his / her best interest, as discussed by Czech law and international human rights conventions. Further explanation is focused on adopter and the position of child's parents. The third part of this thesis is focused on adoption service and adoption's procedurals in the court. In this section, the author describes how the child is adopted. It also deals with the legal position of persons involved in the proceedings, representation and proceedings obstacles. In the fourth part, attention is focused on the consequences of adoption decisions for the child and other persons. The author emphasizes the difference... Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech Abstrakt Diplomová práce se věnuje vzniku a zrušení osvojení nezletilého dítěte v České republice, v Nizozemsku a v australském státě Nový Jižní Wales. Práce obsahuje úvod, sedm částí a závěr. V první části se autor věnuje vývoji institutu osvojení především na českém území, vysvětlení pojmu osvojení a jeho pojetí podle českého práva v občanském zákoníku a dále dělení osvojení podle teoretické typologie. V druhé části jsou probrány předpoklady pro vznik osvojení. Zvláštní pozornost autor věnuje postavení dítěte a jeho (nejlepšímu) zájmu, jak o něm mluví české právo i mezinárodní úmluvy o lidských právech. Další výklad je zaměřen na postavení rodičů osvojovaného dítěte a na postavení osvojitele. Třetí část této diplomové práce se zabývá zprostředkováním osvojení a procesními aspekty řízení o osvojení před soudem. Autor v této části přibližuje, jak probíhá celý osvojovací proces. Dále se věnuje postavení zúčastněných osob v řízení před soudem, zastoupení a překážkám v řízení. Ve čtvrté části je pozornost směřována na následky rozhodnutí o osvojení, na to, jak se mění postavení dítěte a dalších osob; autor zdůrazňuje rozdíl oproti dřívější právní úpravě. Pátá část je věnována zrušení osvojení; autor vysvětluje, v čem spočívá určitá kontroverze tzv.... Keywords: Osvojení; Osvojitel; Osvojenec; Rodinné právo; Adoption; Adopter; Adoptee; Family Law Available in a digital repository NRGL
Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech

Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems Abstract The diploma thesis is devoted to the establishment and revocation of the adoption of a minor child in the ...

Němec, Viktor; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a předkupní právo spoluvlastníků
Vacek, Aleš; Thöndel, Alexandr; Frinta, Ondřej
2021 - Czech
Cancellation and Settlement of Co-ownership and Pre-emptive Right of Co-owners Abstract The thesis is focused on the cancellation and settlement of co-ownership and pre- emptive right of co-owners. The goal of the thesis is to analyse the situations when one of the co-owners decides to leave the co-ownership. For it there is an institute of the cancellation and settlement of co-ownership or a transfer of co-ownership share in which the co-owner can be limited by pre-emptive right of the other co-owners. The result of the analysis is also a valorisation of imperfections of legislation and a proposal of their solutions. The thesis consists of introduction, five parts and conclusion. It draws information from legal regulations, legal literature, case law and other. After short introduction, the second part of the thesis deals with historical development of co-ownership with a view to the development basic phases. This part ends with the principles of recodification of private law in section of co-ownership. These principles were the way-outs for current legislation. The next part of the thesis deals with general characteristics of co-ownership and its selected basic elements such as subjects and an object of co-ownership. The co- ownership share is also mentioned there. The fourth part and the fifth part of... Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a předkupní právo spoluvlastníků Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a předkupní právo spoluvlastníků. Cílem práce je analyzovat případy, kdy se některý ze spoluvlastníků rozhodne ze spoluvlastnictví odejít. K tomuto účelu mu může posloužit institut zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nebo převod spoluvlastnického podílu, kde však může být omezen předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Výsledkem analýzy těchto institutů je také zhodnocení nedostatků právní úpravy a návrh jejich řešení. Práce se skládá z úvodu, pěti částí a závěru. Čerpá z právních předpisů, odborné literatury, judikatury a dalších zdrojů. Po krátkém úvodu je druhá část práce věnována historickému vývoji spoluvlastnictví se zaměřením na základní etapy vývoje. Tato část je zakončena principy rekodifikace soukromého práva v oblasti podílového spoluvlastnictví, které se staly východisky současné právní úpravy. Následující část práce se zabývá obecnou charakteristikou spoluvlastnictví a jeho vybraných základních prvků, jako jsou subjekty a předmět spoluvlastnictví. Stranou nezůstává ani pojem spoluvlastnického podílu. Klíčovými pasážemi práce jsou části čtvrtá a pátá. První z nich podrobně rozebírá institut zrušení a vypořádání... Keywords: Podílové spoluvlastnictví; zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví; předkupní právo; Co-ownership; cancellation and settlement of co-ownership; pre-emptive right Available in a digital repository NRGL
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a předkupní právo spoluvlastníků

Cancellation and Settlement of Co-ownership and Pre-emptive Right of Co-owners Abstract The thesis is focused on the cancellation and settlement of co-ownership and pre- emptive right of co-owners. ...

Vacek, Aleš; Thöndel, Alexandr; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases