Number of found documents: 128284
Published from to

Akreční disky v kontextu slapového trhání hvězd v jádrech galaxií
Štolc, Marcel; Karas, Vladimír
2021 - English
Stars can be stretched and ripped apart by the super-massive black hole at the core of a galaxy. The remnant gaseous trail gradually circularizes in a ring of mass that spreads by the viscous forces into an accretion disc. In this thesis we have studied the spectral line profle time evolution of radiation refected by the accretion disc located around a super-massive black hole. We assume the central body to be a slowly rotating or non-rotating super-massive black hole with no charge, in the frst approximation represented by the Schwarzschild solution. In a sense of Shakura-Sunyaev standard accretion disc model with the kinematic viscosity parameter α ≈ 1 we allow the accretion disc evolution to be guided by the angular momentum transfer equation with the initial mass ring located at the tidal radius being the product of tidal disruption of a star passing by a super-massive black hole. During the simulations we keep varying the mass of the central body while we keep the mass and the radius of the star constant (M = 1M⊙ and R = 1R⊙), i.e. taking into account the solar-type stars only. We defer the prospects of the full analysis involving spin (and charge) of the central body for the future study as it will be necessary to use the equations for the redshift factor and the accretion disc evolution... Hvězdy mohou být protaženy a roztrhány super-masivní černou dírou v jádru galaxie. Zbytková plynná stopa postupně cirkularizuje v hmotnostní prstenec, který se působením viskózních sil vyvíjí v akreční disk. V této práci jsme studovali evoluci časových proflů spektrálních čar záření odraženého akrečním diskem umístěným kolem super-masivní černé díry. Předpokládáme, že centrální těleso bude pomalu rotující nebo nerotující super-masivní černá díra bez náboje, v první aproximaci reprezentovaná Schwarzschildovym řešením. Ve smyslu mo- delu Shakura-Sunayevova standardního akrečního disku s parametrem kinema- tické viskozity α ≈ 1 povolíme akrečnímu disku vyvíjet se podle rovnice přenosu momentu hybnosti s počátečním hmotnostním prstencem umístěným na slapovém poloměru, který je výsledkem slapového trhání hvězdy prolétávající kolem super- masivní černé díry. Během simulací měníme hmotnost centrálního tělesa, zatímco hmotu a poloměr hvězdy udržujeme konstantní (M = 1M⊙ and R = 1R⊙), tj. bereme v úvahu jen hvězdy slunečního typu. Odkládáme vyhlídky plné analýzy zahrnující spin (a náboj) centrálního telesa pro budoucí studium, protože bude nutné použít rovnice pro posun frekvence... Keywords: Galaxie -- černé díry -- akreční disky -- záření; Galaxy -- black holes -- accretion discs -- radiation Available in a digital repository NRGL
Akreční disky v kontextu slapového trhání hvězd v jádrech galaxií

Stars can be stretched and ripped apart by the super-massive black hole at the core of a galaxy. The remnant gaseous trail gradually circularizes in a ring of mass that spreads by the viscous forces ...

Štolc, Marcel; Karas, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

Zhodnocení výživy extraligových hokejistů a srovnání s běžnou populací
Balušková, Denisa; Vilikus, Zdeněk; Větrovská, Renata
2021 - Czech
The subject of the research and the research problem is the effort to evaluate the nutrition of extra-league hockey players and its comparison with the general population. The nutrition of an ice hockey player is usually not one of the most discussed topics in the field of sports, yet it has a great impact on sports performance. The goals were to compare the basic macronutrients, energy intake, number of meals or fluid intake. The theoretical part of the thesis is written about the characteristics of hockey and the nutrition of hockey players in the field of intake of carbohydrates, proteins, fats, drinking regime and supplements. In the practical part of the work is a quantitative research survey monitoring the diet of hockey players and its practical composition. A comparative method was used to compare the two groups, anthropometry for body analysis, online questionnaires for monitoring habits and recorded daily menus. It was important to note that most top players have limiting knowledge of nutrition issues. Education of elite athletes in the field of nutrition can ensure the development of their full sport potential. Námětem výzkumu a výzkumným problémem je snaha o zhodnocení výživy extraligových hokejistů a její srovnání s běžnou populací. Výživa hráče ledního hokeje obvykle nepatří k nejvíce diskutovaným tématům v oblasti sportu, přesto má velký dopad na sportovní výkon. Jako cíle bylo stanoveno porovnání jednak základních makronutrientů, jednak energetického příjmu, počtu jídel či příjmu tekutin. V teoretické části práce je psáno o charakteristice hokeje a o výživě hokejistů v oblasti příjmu sacharidů, proteinů, tuků, pitného režimu a suplementů. V praktické části práce je provedeno kvantitativní výzkumné šetření sledující stravu hokejistů a její praktické složení. Byla použita komparativní metoda pro srovnání obou skupin, antropometrie pro tělesnou analýzu, online dotazníky pro sledování zvyklostí či kvality potravin a zapsané jídelníčky pro porovnání nutrientů. Důležité bylo zjištění, že většina vrcholových hráčů má limitující znalosti o nutriční problematice. Edukace elitních sportovců v oblasti nutrice pak může zajistit rozvoj jejich plného sportovního potenciálu. Keywords: extraligoví hokejisté; výživa; hokej; výkon; pro-hockey players; nutrition; hockey,performance Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení výživy extraligových hokejistů a srovnání s běžnou populací

The subject of the research and the research problem is the effort to evaluate the nutrition of extra-league hockey players and its comparison with the general population. The nutrition of an ice ...

Balušková, Denisa; Vilikus, Zdeněk; Větrovská, Renata
Univerzita Karlova, 2021

Srovnání složení a cen volně prodejných léků a vybraných doplňků stravy ke snížení hmotnosti
Radová, Zuzana; Bartošová, Olga; Štenglová Netíková, Irena
2021 - Czech
The bachelor thesis deals with the comparison of OTC drugs and dietary supplements to reduce weight. Orlistat and selected dietary supplements are compared in terms of their composition and price. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the thesis briefly describes the issue of overweight and obesity, especially in terms of pathogenesis, diagnosis, therapy and subsequent complications. The Orlistat chapter describes the pharmacokinetics, mechanism of effect, dosage and side effects of this sole registered OTC drug on the Czech market. The final chapter of the theoretical part describes the components in selected dietary supplements, which are rated in the theses. Because they are usually plant extracts as components, information about relevant plants is also included in the paper for its completeness. The practical part of the bachelor thesis is devoted to the comparison of two generic drugs for the treatment of overweight and obesity and selected dietary supplements to support weight reduction. Generic medicaments containing orlistat do not differ in their composition, there is different price in the order of tens CZK between generics. The price differs by up to 48,5 % between the pharmacy and the e-shop. Selected dietary supplements were compared... Bakalářská práce se zabývá porovnáním volně prodejných léků a doplňků stravy ke snížení tělesné hmotnosti. Orlistat i vybrané doplňky stravy jsou srovnávány z hlediska jejich složení a ceny. Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je stručně popsána problematika nadváhy a obezity, zejména z hlediska patogeneze, diagnostiky, terapie a následných komplikací. V kapitole Orlistat je popsána farmakokinetika, mechanismus účinku, dávkování a nežádoucí účinky tohoto jediného registrovaného, volně prodejného léku na českém trhu. Závěrečná kapitola teoretické části popisuje složky ve vybraných doplňcích stravy, které jsou hodnoceny v této práci. Jelikož se většinou jedná o rostlinné extrakty, jsou pro úplnost do práce zahrnuty i informace o příslušných rostlinách. Praktická část bakalářské práce je věnována porovnání dvou generických léčivých přípravků na terapii nadváhy a obezity a vybraných doplňků stravy na podporu redukce hmotnosti. Generické přípravky s obsahem orlistatu se svým složením mezi sebou neliší, cenou se mezi sebou liší při koupi v lékárně i na e-shopu v řádu desítek korun, ale cena mezi lékárnou a e-shopem se liší až o 48,5 %. Vybrané doplňky stravy byly porovnány na základě shodných složek a jejich množství obsažené v jedné tabletě a v denní... Keywords: nadváha; obezita; orlistat; doplňky stravy; overweight; obesity; orlistat; dietary supplements Available in a digital repository NRGL
Srovnání složení a cen volně prodejných léků a vybraných doplňků stravy ke snížení hmotnosti

The bachelor thesis deals with the comparison of OTC drugs and dietary supplements to reduce weight. Orlistat and selected dietary supplements are compared in terms of their composition and price. The ...

Radová, Zuzana; Bartošová, Olga; Štenglová Netíková, Irena
Univerzita Karlova, 2021

Zázvor a brokolice jako superpotraviny
Techlovská, Anežka; Meisnerová, Eva; Ryšánková, Marie
2021 - Czech
The aim of the Bachelor's thesis is to investigate the infamous "superfoods" and to find out how nutrition therapists feel about this group of foods. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is based on scientific articles and studies and examines the characteristics of two specific representatives of "superfoods": ginger and broccoli. Each of these foods is looked at primarily in terms of chemical composition, the content of the most important substances and their potential effects on human health. The practical part is aimed at nutritionists and other food therapists. It took the form of a survey to find out whether professionals are familiar with 'superfoods' and their selected representatives, whether they recommend this group of foods in their practice and what their opinion of it is. The results showed that the vast majority of nutritionists consider ginger and broccoli to be superfoods and recommend both for consumption in their practice, but less than half recommend superfoods in general. A plurality of experts think that ginger is analgetic, antiemetic and antioxidant, while less than half think that it prevents the development of neuro-degenerative diseases, lowers LDL cholesterol and counteracts the development of malignant diseases. The... Cílem Bakalářská práce je prozkoumat mediálně znamé "superpotraviny" a zjistit, jak se k této skupině staví odborníci v oblasti nutriční terapie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z vědeckých článků a studií a zkoumá charakteristiky dvou konkrétních zástupců "superpotravin": zázvoru a brokolice. Na každou z těchto potravin je nahlíženo především z hlediska chemického složení, obsahu nejvýznamnějších látek a jejich potenciálních účinků na lidské zdraví. Praktická část je zaměřena na odborníky v oblasti výživy. Proběhla formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda odborníci znají "superpotraviny" a jejich vybrané zástupce, zda tuto skupinu potravin doporučují ve své praxi a jaký na ni mají názor. Z výsledků vyšlo najevo, že drtivá většina odborníků na výživu považuje zázvor a brokolici za superpotraviny a obé doporučují ke konzumaci ve své praxi, ale méně jak polovina doporučuje superpotraviny ve své praxi obecně. Nadpoloviční většina odborníků si myslí, že zázvor působí analgeticky, jako antiemetikum a má antioxidační účinky, zatím co méně jak polovina si myslí, že působí proti rozvoji neuro-degenerativních onemocnění, snižuje hladinu LDL cholesterolu a působí proti rozvoji maligních onemocnění. Většina si myslí, že látky obsažené v brokolici... Keywords: superpotraviny; zázvor; brokolice; superfoods; ginger; broccoli Available in a digital repository NRGL
Zázvor a brokolice jako superpotraviny

The aim of the Bachelor's thesis is to investigate the infamous "superfoods" and to find out how nutrition therapists feel about this group of foods. The thesis is divided into a theoretical and a ...

Techlovská, Anežka; Meisnerová, Eva; Ryšánková, Marie
Univerzita Karlova, 2021

Ochrana osobních údajů se zaměřením na jejich zpracování a ochranu v civilním letectví
Hodek, Jan; Svoboda, Pavel
2021 - Czech
Personal Data Protection with Focus on Processing and Protection in Civil Aviation This diploma thesis focuses on the matter of EU legal regulation of personal data protection and reflects it in the field of civil aviation with focus on commercial air transport, as commercial air transport is at this moment the area of civil aviation where most of the personal data processing and operations with them are made. The goals of this diploma thesis are mainly to describe respective personal data processing in civil aviation and finding out whether GDPR represents an insurmountable legal obstacle for air carriers and civil aviation to operate or whether it is just another complicated act of legislation that air carriers and other entities in civil aviation must reflect. The first chapter of the thesis briefly introduces the history of personal data protection while presenting some of its past and current sources of legislation. Moreover, the first chapter introduces certain legal institutes of current EU personal data protection legislation and draws attention to the continuity and discontinuity of GDPR with the previous one. The second chapter of the thesis provides a short introduction to the topic of civil aviation legislation and describes the relationship between this legislation and GDPR. The... Ochrana osobních údajů se zaměřením na jejich zpracování a ochranu v civilním letectví Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku právní úpravy ochrany osobních údajů EU, přičemž se pokouší tuto problematiku reflektovat v rovině civilního letectví s důrazem na obchodní leteckou dopravu. Právě v rámci obchodní letecké dopravy totiž dochází v civilním letectví ke zpracování největšího množství osobních údajů a k nejvyššímu počtu operací prováděných s osobními údaji. Cílem diplomové práce je především popsat jednotlivá zpracování osobních údajů v civilním letectví a zhodnotit, zda GDPR představuje pro letecké dopravce a civilní letectví nepřekonatelnou právní překážku pro provozování dané činnosti, nebo se jedná pouze o další komplikovaný právní předpis, ke kterému musí přihlížet letečtí dopravci a další subjekty pohybující se v civilním letectví. První kapitola diplomové práce se stručně věnuje historii ochrany osobních údajů, resp. uvádí některé její historické a současné prameny právní úpravy. Následně první kapitola představuje některé právní instituty ochrany osobních údajů a upozorňuje na kontinuitu a diskontinuitu GDPR s předchozí právní úpravou. Druhá kapitola diplomové práce stručně seznamuje s problematikou právní úpravy civilního letectví a popisuje vztahy mezi touto právní úpravou a... Keywords: Ochrana osobních údajů; Zpracování osobních údajů; Civilní letectví; Obchodní letecká doprava; Bezpilotní letadla; Personal Data Protection; Personal Data Processing; Civil Aviation; Commercial Air Transport; Unmanned Aircrafts Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobních údajů se zaměřením na jejich zpracování a ochranu v civilním letectví

Personal Data Protection with Focus on Processing and Protection in Civil Aviation This diploma thesis focuses on the matter of EU legal regulation of personal data protection and reflects it in the ...

Hodek, Jan; Svoboda, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Funkční specializace paralogů EXO70A a EXO70B podjednotky exocystu EXO70 u Arabidopsis
Markovič, Vedrana; Žárský, Viktor; Yalovsky, Shaul; Ovečka, Miroslav
2021 - English
Many studies in different eukaryotes have shown the importance of the vesicle-tethering exocyst complex for cellular processes dependent on intensive polarized secretion. The plant exocyst complex is crucial for regulation of cell polarity, morphogenesis, and defence. In land plants, gene encoding the EXO70 exocyst subunit multiplied into many paralogs, but only a few of them have been functionally described. In this thesis, the EXO70A2 isoform, a member of the EXO70.1 subfamily, was found to be the main EXO70 exocyst subunit involved in the canonical function of the exocyst complex in Arabidopsis pollen. EXO70A2 is important for several stages of pollen development-pollen grain maturation, germination, and pollen tube growth. Pollen-expressed EXO70A2 was the only EXO70 isoform able to substitute for the function of EXO70A1 in the sporophyte, but not vice-versa. This indicates partial functional redundancy of these two closely related isoforms and a high specificity for pollen-related processes. The finding that the exocyst is targeted to the plasma membrane via EXO70A1 subunit is further elaborated in the thesis. EXO70A1 binds plasma membrane via interactions with specific phospholipids that form a unique plasma membrane-lipid signature in plants. Other isoform, EXO70B1 from the EXO70.2 subfamily,... SOUHRN Studium komplexu exocyst poutajícího sekreční váčky u eukaryot ukazuje jeho zásadní význam pro buněčné procesy závislé na intenzivní a polarizované buněčné sekreci. U rostlin exocyst reguluje buněčnou polaritu, podmiňuje morfogenetické procesy a přispívá i k obranným reakcím. Gen kódující podjednotku exocystu EXO70 v rostlinách proliferoval do celé genové rodiny, přičemž pouze u některých isoforem EXO70 byly zatím popsány jejich funkce. Tato dizertační práce odhalila, že isoforma EXO70A2 z podrodiny EXO70.1 je hlavní isoformou EXO70 sloužící jako podjednotka komplexu exocyst při exocytóze v pylu. EXO70A2 je zásadní pro několik fází vývoje pylu u huseníčku - zrání pylových zrn, jejich klíčení a růst pylové láčky. Zatímco pylově specifická isoforma EXO70A2 má schopnost nahradit isoformu EXO70A1 fungující ve sporofytu, funkční substituce k opačném směru možná není, což dokazuje omezenou redundanci těchto dvou blízce příbuzných isoforem a vysokou specificitu funkcí EXO70 v pylu. V práci je dále popsáno zjištění, že exocyst je rekrutován k plazmatické membráně prostřednictvím EXO70A1. Tato podjednotka interaguje prostřednictvím konzervovaných lyzinových zbytků se specifickými fosfolipidy, které tvoří unikátní znak rostlinné membrány. Další isoforma, EXO70B1 z podrodiny EXO70.2, se účastní regulace... Keywords: exocyst; secretion; exocytosis; autophagy; EXO70;; exocyst; secretion; exocytosis; autophagy; EXO70; Available in a digital repository NRGL
Funkční specializace paralogů EXO70A a EXO70B podjednotky exocystu EXO70 u Arabidopsis

Many studies in different eukaryotes have shown the importance of the vesicle-tethering exocyst complex for cellular processes dependent on intensive polarized secretion. The plant exocyst complex is ...

Markovič, Vedrana; Žárský, Viktor; Yalovsky, Shaul; Ovečka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry
Nováčková, Anna; Zbytovská, Jarmila; Cvačka, Josef; Doležal, Pavel
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Anna Nováčková Supervisor doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Title of Doctoral Thesis Study of substances affecting permeability of the skin barrier The skin barrier plays a vital role in protecting the human body and enables mammals' life on dry land. The epidermis has the primary barrier function due to several cells' layers, which gradually differentiate to their final stage, the stratum corneum (SC). SC is formed by stratified keratinocytes (known as corneocytes) surrounded by a lipid matrix. This intercellular matrix consists of an approximately equimolar ratio of ceramides, free fatty acids and cholesterol. These are particular substances formed in the epidermis from their precursors during the keratinocyte's differentiation, and their arrangement into the multilamellar structure is essential for the impermeability of the skin barrier. However, some substances or factors can disrupt the skin barrier. It is usually an undesirable process of lipid disbalance resulting in disorders or diseases of the skin barrier. On the other hand, specific substances have been developed for a reversible disruption of the skin barrier (so-called enhancers) to allow drug... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Anna Nováčková Školitel doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Název disertační práce Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry Kožní bariéra hraje zásadní roli v ochraně lidského organismu a umožňuje tak savcům suchozemský život. Hlavní bariérovou funkci má epidermis díky několika vrstvám buněk, které se postupně diferencují do svého konečného stádia, rohové vrstvy (stratum corneum, SC). SC je tvořeno zrohovatělými keratinocyty (tzv. korneocyty) obklopenými lipidovou matrix. Tato mezibuněčná hmota se skládá z přibližně ekvimolárního množství ceramidů, volných mastných kyselin a cholesterolu. Jsou to látky velmi specifické, tvořené v epidermis z prekurzorů během diferenciace keratinocytů a jejich správné uspořádání do multivrstevných lamel je zásadní pro nepropustnost kožní bariéry. Některé látky nebo faktory však mohou kožní bariéru narušit. Většinou se jedná o narušení nežádoucí, kdy dochází k nerovnováze lipidů, což zapříčiní poruchy a onemocnění kožní bariéry. Avšak existují i látky, které byly cíleně vyvinuty pro reverzibilní narušení kožní bariéry (tzv. enhancery), aby umožnily průnik léčiv při (trans)dermálním podávávání. Cílem této práce bylo studovat obě tyto... Keywords: kožní bariéra; lipidové modely stratum corneum; biofyzikální hodnocení; trans-; dermální podání léčiv; nanočásticové systémy; skin barrier; stratum corneum lipid models; biophysical evaluation; trans-; dermal drug delivery; nanoparticle systems Available in a digital repository NRGL
Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Anna Nováčková Supervisor doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. ...

Nováčková, Anna; Zbytovská, Jarmila; Cvačka, Josef; Doležal, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Příprava farmaceutických formulací na bázi polymerních a lipidických nosičů
Kubačková, Jana; Zbytovská, Jarmila; Panáček, Aleš; Štěpánek, František
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Jana Kubačková Supervisor Assoc. Prof. Jarmila Zbytovská, Mgr., Dr. rer. nat. Co-supervisor PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Title of Doctoral Thesis Preparation of pharmaceutical formulations based on polymeric and lipid carriers Nanomedicine allows application of nanoscaled drug delivery carriers to achieve a therapy that can be tailored in terms of e.g. controlled release, site-specific delivery and protection of an active substance. From multiple nanoplatforms available for drug delivery, advantage was taken of biocompatible and biodegradable polymers and lipids to enable targeted intracellular delivery, delivery of a poorly water-soluble drug and delivery of a sensitive macromolecule. In the study with biodegradable polymeric nanomaterial we worked with experimental poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymers. The formulations were optimised for targeting to phagocytic macrophages - of size up to 300 nm and negative surface charge. For this purpose, two linear and one branched PLGA were screened in combination with one of four surfactants in low concentrations (0.1-1%). These PLGA polymers were formulated into nanoparticles and loaded with a hydrophilic fluorescent dye Rhodamine B... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Jana Kubačková Školiteľ Assoc. Prof. Jarmila Zbytovská, Mgr., Dr. rer. nat. Konzultant PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Názov dizertačnej práce Příprava farmaceutických formulací na bázi polymerních a lipidických nosičů Nanomedicína umožňuje aplikáciu nanonosičov, ktorých úlohou je podávanie liečiv s cieľom dosiahnutia na mieru prispôsobenej terapie. Úlohou nanonosičou je medzi inými aj umožniť riadené uvoľňovanie liečiva, miestne špecifickú distribúciu a ochranu účinnej látky. Z viacerých nanoplatforiem dostupných na distribúciu liečiva sa táto práca zameriava na biokompatibilné a biologicky odbúrateľné polyméry a lipidy. Tieto materiály boli formulované tak, aby bolo umožnené cielené intracelulárne dodanie, dodanie liečiva málo rozpustného vo vode a dodanie senzitívnej makromolekuly. V štúdii s biologicky odbúrateľným polymérnym nanomateriálom sme pracovali s experimentálnymi polymérmi kysliny poly(mliečnej-ko-glykolovej) (PLGA). Formulácie boli optimalizované na zacielenie do fagocytujúcich makrofágov, t.j. nanočastice s veľkosťou do 300 nm a negatívnym povrchovým nábojom. Na tento účel sa testovali dva lineárne a jeden rozvetvený PLGA polymér v kombinácii s jednou zo štyroch povrchovo... Keywords: farmaceutické polymery; imobilizace; biodegradabilita; mikročástice; nanočástice; pharmaceutical polymers; immobilization; biodegradability; microparticles; nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Příprava farmaceutických formulací na bázi polymerních a lipidických nosičů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Jana Kubačková Supervisor Assoc. Prof. Jarmila Zbytovská, Mgr., Dr. rer. nat. ...

Kubačková, Jana; Zbytovská, Jarmila; Panáček, Aleš; Štěpánek, František
Univerzita Karlova, 2021

Odhad varianční matice pro filtraci ve vysoké dimenzi
Turčičová, Marie; Mandel, Jan
2021 - English
Estimating large covariance matrices from small samples is an important problem in many fields. Among others, this includes spatial statistics and data assimilation. In this thesis, we deal with several methods of covariance estimation with emphasis on regula- rization and covariance models useful in filtering problems. We prove several properties of estimators and propose a new filtering method. After a brief summary of basic esti- mating methods used in data assimilation, the attention is shifted to covariance models. We show a distinct type of hierarchy in nested models applied to the spectral diagonal covariance matrix: explicit estimators of parameters are computed by the maximum like- lihood method and asymptotic variance of these estimators is shown to decrease when the maximization is restricted to a subspace that contains the true parameter value. A similar result is obtained for general M-estimators. For more complex covariance mo- dels, maximum likelihood method cannot provide explicit parameter estimates. In the case of a linear model for a precision matrix, however, consistent estimator in a closed form can be computed by the score matching method. Modelling of the precision ma- trix is particularly beneficial in Gaussian Markov random fields (GMRF), which possess a sparse precision matrix. The... Problém odhadu vysokodimenzionální varianční matice na základě malého výběru se objevuje v mnoha oblastech, mimo jiné v prostorové statistice a datové asimilaci. V této práci se zabýváme metodami odhadu varianční matice prostřednictvím její regularizace a kovariančních modelů, které jsou využitelné ve filtračních algoritmech. Kromě odvo- zení několika teoretických vlastností zvolených odhadů je na základě lineárního modelu pro inverzi varianční matice navržen též nový filtrační algoritmus. Po krátkém shrnutí základních odhadovacích technik používaných v datové asimilaci se práce zabývá kova- riančními modely. Pro vnořené parametrické modely, které jsme následně aplikovali na varianční matici ve spektrálním prostoru, jsme ukázali určitý typ hierarchické struktury: asymptotický rozptyl maximálně věrohodného odhadu parametru se nemůže zvětšit, po- kud se při maximalizaci omezíme na parametrický podprostor obsahující skutečnou hod- notu parametru. Podobný výsledek jsme získali také pro obecné M-odhady. U složitějších kovariančních modelů již metoda maximální věrohodnosti neposkytuje explicitní tvar od- hadu, ale maximalizaci je nutné provést numericky. V případě lineárního modelu pro inverzi varianční matice (tzv. matici přesností) lze však odvodit konzistentní odhad v ex- plicitním tvaru pomocí metody score... Keywords: score matching|gaussovské markovské náhodné pole|vnořené parametrické prostory|ensemblový Kalmanův filtr|vysoká dimenze; score matching|Gaussian Markov random field|nested parameter spaces|ensemble Kalman filter|high dimension Available in a digital repository NRGL
Odhad varianční matice pro filtraci ve vysoké dimenzi

Estimating large covariance matrices from small samples is an important problem in many fields. Among others, this includes spatial statistics and data assimilation. In this thesis, we deal with ...

Turčičová, Marie; Mandel, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě
Vávra, Jakub
2021 - Czech
Hemoproteins represent very important components of many living organisms. Participation in the processes of oxygen transport and storage, electron transport or enzymatic catalysis of reactions involving oxygen or hydrogen peroxide are commonly known functions of hemoproteins. Recently, there has been discovered a new group of hemoproteins. The main feature of this new group of proteins is their ability to detect changes in heme concentration (heme-responsive proteins) or changes in diatomic gas concentration (gas-responsive heme-containing sensor proteins) in their vicinity. Detection of these concentration changes generates signals that induce structural changes of the respective sensor proteins. Finally, the structural changes of the respective sensor proteins affect their functions or activities. The subject of this diploma thesis is the preparation and characterization of the eukaryotic heme sensor Bach1. We especially focused on the ability of Bach1 to bind heme molecules and on the comparison of various Bach1 properties in its apoform and holoform. Determination of the exact amount of heme molecules that specifically interact with heme sensor Bach1 represents very important part of this thesis. We also studied the effect of different redox states of heme iron and the presence of interaction... Hemoproteiny představují vzhledem k jejich širokému výskytu a rozmanitým funkcím nepostradatelnou součást mnoha živých organismů. Mezi typické funkce hemoproteinů patří participace na transportu a uskladnění kyslíku v živých organismech, transport elektronů v rámci dýchacího řetězce či enzymová katalýza reakcí, kterých se účastní kyslík, případně peroxid vodíku. Poměrně nedávno byla objevena nová skupina hemoproteinů, jejíž zástupci disponují schopností detekovat buď změny koncentrace hemu (senzorové proteiny, které detekují hem), nebo změny koncentrace dvouatomových molekul plynů (hemové senzorové proteiny, které detekují plyny) v jejich okolním prostředí. Signály generované v rámci této detekce způsobují strukturní změny příslušných senzorových proteinů a ovlivňují tak jejich funkce. Předmětem této diplomové práce je příprava a následná charakterizace eukaryotického senzorového proteinu Bach1, který detekuje hem. Důraz je kladen především na interakční schopnosti proteinu Bach1 s heminem a komparaci vlastností apoformy a holoformy Bach1. Pozornost je věnována hlavně počtu molekul heminu, které jsou schopny specificky interagovat s Bach1, a to za různých podmínek (odlišný redoxní stav iontu železa v hemu, přítomnost interakčních partnerů Bach1 apod.). Součástí této práce je také analýza vlivu... Keywords: hemové proteiny; senzorové proteiny detekující hem; Bach1; transkripční faktory; transdukce signálu; hemoproteins; heme sensor proteins; Bach1; transcription factors; signal transduction Available in a digital repository NRGL
Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě

Hemoproteins represent very important components of many living organisms. Participation in the processes of oxygen transport and storage, electron transport or enzymatic catalysis of reactions ...

Vávra, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases