Number of found documents: 8380
Published from to

Nový typ koronaviru - zájem, chování a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál – únor 2021
Čadová, Naděžda
2021 - Czech
Více než čtyři pětiny (82 %) českých občanů starších 18 let se v první polovině února 2021 velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Téměř třetina (31 %) respondentů uvedla, že měla na základě příznaků podezření, že má onemocnění COVID-19. Pouze o málo více než desetina (12 %) českých občanů nezná osobně nikoho, o kom ví, že měl testem potvrzené onemocnění COVID-19. Přibližně devět z deseti českých občanů nosí roušky či respirátory (94 %) a dbá na zvýšenou hygienu (89 %). Co se týče dalšího vývoje situace ohledně šíření koronaviru v České republice, zde byla v první polovině února česká veřejnost poněkud rozpolcena, když zlepšení očekávala přibližně třetina veřejnosti (31 %), dalších 29 % zhoršení a přibližně třetina (34 %) očekávala stagnaci. K dalšímu vývoji situace v Evropě a ve světě pak byli čeští občané o něco málo optimističtější, když nejčastěji respondenti vyjadřovali názor, že se tato situace bude dále zlepšovat. In its research, the Public Opinion Research Centre focused on the coronavirus crisis and citizens' experiences with it. In February more than four-fifths (82%) of Czech citizens over the age of 18 were interested in the situation regarding the new coronavirus that causes COVID-19. Almost a third (31%) of respondents said they had suspected of having COVID-19, based on symptoms. Keywords: coronavirus; COVID-19; symptoms Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru - zájem, chování a očekávání české veřejnosti - Naše společnost - speciál – únor 2021

Více než čtyři pětiny (82 %) českých občanů starších 18 let se v první polovině února 2021 velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2021

COVID 19 a finanční situace domácností a dopad na zaměstnání- Naše společnost - speciál – únor 2021
Tuček, Milan
2021 - Czech
Dvě třetiny dotázaných (67 %) uvedly, že příjmy jejich domácnosti zůstaly v době pandemie COVID-19 stejné, více než čtvrtina (28 %) uvedla, že se snížily, z toho 8 %, že výrazně. U 5 % domácností se příjem zvýšil. Výsledná zjištění se v průběhu pandemie prakticky neliší. Téměř tři pětiny domácností uvedly, že by za současné situace dovedly vycházet s financemi více než půl roku. 4 % domácností již nyní s financemi nevychází, dalších 6 % by vydrželo nejdéle měsíc. Hodnocení finanční se od prosince výrazně změnilo ve prospěch optimistického pohledu. Two-thirds of respondents (67%) said their household incomes remained the same during the COVID-19 pandemic, with more than a quarter (28%) saying they had fallen, of which 8% significantly. In 5% of households, income increased. The resulting findings are practically the same during a pandemic. Almost three-fifths of households said that they could manage on finances for more than half a year in the current situation. 4% of households no longer come up with finances, another 6% would last a maximum of a month. The financial rating has changed significantly since December in favor of an optimistic view. Keywords: coronavirus; COVID-19; income; finances Fulltext is available at external website.
COVID 19 a finanční situace domácností a dopad na zaměstnání- Naše společnost - speciál – únor 2021

Dvě třetiny dotázaných (67 %) uvedly, že příjmy jejich domácnosti zůstaly v době pandemie COVID-19 stejné, více než čtvrtina (28 %) uvedla, že se snížily, z toho 8 %, že výrazně. U 5 % domácností se ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2021

Zhotovení a prezentace fotografií formou tzv. newprintů
Bohdan, Vlado; Mašterová, Katarína
2021 - Czech
Jádrem památkového postupu je praktický návod na zhotovení tzv. newprintů - nových analogových fotografií – černobílých bromostříbrných pozitivů (zvětšenin anebo kontaktních kopií) z originálních historických negativů. Předpokladem porozumění postupu je znalost práce v temné komoře. Památkový postup je určen veřejným i soukromým sbírkám a institucím, které usilují o prezentaci negativů již nežijícího fotografa formou pozitivu, blížícího se dílu autora v co nejbližší možné míře. Postup byl vypracován na specifické sbírce negativů Josefa Sudka s náměty reprodukcí uměleckých děl a architektury. Součástí textu jsou teoretická zdůvodnění postupu i ukázky jeho praktického užití. The core of the conservation procedure is in the method for making so-called “new prints” – new analogue photographs – black and white gelatine silver-bromide prints (blow-ups or contact copies) of the original historical negatives. The prerequisite for understanding the procedure is knowledge of dark room work. This original procedure is intended for private collections and institutions which aim to present negatives of a deceased photographer in a way which is as close to the author’s original intention as is currently possible. The procedure was developed on a specific collection of Josef Sudek’s negatives with the topic of reproductions of art works and architecture. Theoretical justification for the procedure, as well as examples of its practical outcomes, are also part of the text. Keywords: photography; analogue photography; darkroom; print; Josef Sudek Available at various institutes of the ASCR
Zhotovení a prezentace fotografií formou tzv. newprintů

Jádrem památkového postupu je praktický návod na zhotovení tzv. newprintů - nových analogových fotografií – černobílých bromostříbrných pozitivů (zvětšenin anebo kontaktních kopií) z originálních ...

Bohdan, Vlado; Mašterová, Katarína
Ústav dějin umění, 2021

Veřejnost o očkování, včetně očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál – únor 2021
Čadová, Naděžda
2021 - Czech
Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu realizovaném v první polovině února 2021 podrobněji zaměřilo na téma očkování obecně a konkrétně pak na postoje veřejnosti k očkování proti onemocnění COVID-19. Čtyři pětiny (80 %) českých občanů v první polovině února 2021 souhlasily s tím, že očkování je zárukou toho, že se u nás nerozšíří některé nebezpečné nemoci. Pouze přibližně desetina českých občanů souhlasí s tím, že očkování je zbytečné, protože není účinné a proti nemoci nás stejně neochrání (12 %) a že nemoci, proti kterým nás má očkování chránit, jsou již úplně nebo téměř úplně vymýceny (11 %). Ochotu nechat se naočkovat proti onemocnění COVID-19 vyjádřily v našem průzkumu přibližně tři pětiny dotázaných (59 %). Negativní postoj k očkování zaujala asi třetina (33 %) oslovených. Respondenti, kteří se chtějí nechat očkovat, jako nejčastější důvod svého rozhodnutí uváděli, že chtějí zůstat zdraví, ochránit se před onemocněním COVID-19, z něhož mají obavy, nebo že chtějí zamezit závažnému průběhu tohoto onemocnění (41 %). Dotázaní, kteří se podle svých slov očkovat proti onemocnění COVID-19 nechtějí, jako nejčastější důvod uváděli, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle a není tak dostatečně otestovaná (22 %). In February Public Opinion Research Centre focused on vaccination. Four-fifths (80%) of Czech citizens agreed that vaccination is a guarantee that some dangerous diseases will not spread in our country. Approximately three-fifths of respondents (59%) expressed willingness to be vaccinated against COVID-19. About a third (33%) of respondents took a negative attitude towards vaccination against COVID-19. Keywords: coronavirus; COVID-19; vaccination Fulltext is available at external website.
Veřejnost o očkování, včetně očkování proti onemocnění COVID-19 - Naše společnost - speciál – únor 2021

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu realizovaném v první polovině února 2021 podrobněji zaměřilo na téma očkování obecně a konkrétně pak na postoje veřejnosti k očkování ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2021

Nový typ koronaviru – obavy, média, informace a narativy – Naše společnost – speciál – únor 2021
Spurný, Martin
2021 - Czech
V souvislosti s šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 se více než čtyři pětiny českých občanů starších 18 let obávají omezení zdravotní péče pro pacienty s jinými nemocemi než COVID-19 (85 %), zhoršení ekonomické situace v České republice (83 %) a o zdraví svých blízkých (81 %). Oproti poslednímu dotazování v prosinci 2020 se výrazně, o dvacet procentních bodů, zvedly obavy občanů z nedostatečné kapacity nemocnic, jehož se v únoru obávaly přibližně dvě třetiny (67 %) obyvatel. In connection with the spread of a new type of coronavirus SARS-CoV-2, more than four-fifths of Czech citizens over the age of 18 fear limited health care restrictions for patients with diseases other than COVID-19 (85%), deteriorating economic situation in the Czech Republic (83%) and the health of their loved ones (81%). Compared to the last survey in December 2020, citizens' concerns about the insufficient capacity of hospitals, which were feared by approximately two-thirds (67%) of the population in February, have risen significantly, by twenty percentage points. Keywords: coronavirus; COVID-19; concerns; fear Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru – obavy, média, informace a narativy – Naše společnost – speciál – únor 2021

V souvislosti s šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 se více než čtyři pětiny českých občanů starších 18 let obávají omezení zdravotní péče pro pacienty s jinými nemocemi než COVID-19 (85 %), ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2021

Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech
Synovcová Borovičková, Jana; Lehečka, Boris; Valentová-Bobková, Kateřina
2021 - Czech
Cílem metodiky je připravit cesty, jakými lze využívat informace narativních pramenů o hmotných památkách. Je založena na zpřístupnění editovaného textu, získání informací v něm obsažených a jejich začlení do sítě informací získaných jinde, které pak využívá v rámci nástrojů umožňujících pochopení textu i pro jeho rejstříkování. The aim of the methodology is to prepare ways in which the information of narrative sources on material monuments can be used. It is based on making the edited text accessible, obtaining the information contained in it and incorporating it into the network of information obtained elsewhere, which it then uses as part of tools enabling the comprehension of the text and for its indexing. Keywords: digitisation; editions; databases; XML TEI5; narrative sources Available in digital repository of the ASCR
Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech

Cílem metodiky je připravit cesty, jakými lze využívat informace narativních pramenů o hmotných památkách. Je založena na zpřístupnění editovaného textu, získání informací v něm obsažených a jejich ...

Synovcová Borovičková, Jana; Lehečka, Boris; Valentová-Bobková, Kateřina
Historický ústav, 2021

Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - únor 2021
Červenka, Jan
2021 - Czech
Pouze relativní většina českých občanů na úrovni o málo více než dvou pětin hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru, jako přiměřené, o málo více než třetina za přiměřená pokládá opatření na podporu ekonomiky. Oproti prosinci 2020 se hodnocení reakce státu na pandemii výrazně zhoršilo, a to zejména v případě hodnocení přiměřenosti a účinnosti opatření proti šíření koronaviru. Only a relative majority of Czech citizens, at a level of just over two-fifths, evaluate what the Czech state has done against the spread of coronavirus as appropriate, and a little more than a third consider measures to support the economy to be appropriate. Compared to December 2020, the assessment of the state's response to the pandemic has deteriorated significantly, especially when assessing the adequacy and effectiveness of measures against the spread of coronavirus. Keywords: coronavirus; COVID-19; measures Fulltext is available at external website.
Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 - Naše společnost - speciál - únor 2021

Pouze relativní většina českých občanů na úrovni o málo více než dvou pětin hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru, jako přiměřené, o málo více než třetina za přiměřená pokládá ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2021

Nový typ koronaviru – obavy, média a informace o něm – Naše společnost – speciál – prosinec 2020
Spurný, Martin
2021 - Czech
Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu zaměřilo na obavy v souvislosti s šířením koronaviru, na to, jak se čeští občané v informacích o novém typu koronaviru orientují a také jak často informace o něm sledují v médiích. V souvislosti s šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 se čtyři pětiny (80 %) českých občanů obávají zhoršení ekonomické situace v ČR, srovnatelný podíl (76 %) se obává o zdraví svých blízkých, naopak nejméně se lidé obávají zhroucení zásobování (29 %) a pak také nedostatečné kapacity nemocnic (47 %). In its special research, the Public Opinion Research Center focused on concerns about the spread of coronavirus, how Czech citizens orientate themselves in information about a new type of coronavirus, and also how often they follow information about it in the media. In connection with the spread of a new type of coronavirus SARS-CoV-2, four-fifths (80%) of Czech citizens fear the deterioration of the economic situation in the Czech Republic, a comparable proportion (76%) are concerned about the health of their loved ones, on the contrary people are least worried about supply collapses (29%) and then about insufficient hospital capacity (47%). Keywords: coronavirus; Media; Covid-19 Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru – obavy, média a informace o něm – Naše společnost – speciál – prosinec 2020

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém speciálním výzkumu zaměřilo na obavy v souvislosti s šířením koronaviru, na to, jak se čeští občané v informacích o novém typu koronaviru orientují a ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2021

Ohlédnutí za volbami do zastupitelstev krajů – Naše společnost – speciál – listopad 2020
Červenka, Jan
2021 - Czech
Ve svém listopadovém speciálním šetření se CVVM SOÚ AV ČR vrátilo k říjnovým volbám do krajských zastupitelstev. Šetření konkrétně zjišťovalo, co bylo pro dotázané hlavním tématem těchto voleb, zda se voleb zúčastnili, jaký byl důvod jejich účasti, případně neúčasti, kdy se tak rozhodli, kterou stranu volili a proč, zda se orientovali při výběru spíše na stranu nebo na konkrétní kandidáty a jak jsou spokojeni s výsledky voleb. In its November special survey, the Public Opinion Research Centre returned to the October 2020 regional elections. Specifically, the survey investigated what was the main topic of the elections for the respondents, whether they participated in the elections, what was the reason for their participation or non-participation, when they had decided which party to vote for and why, and how are they satisfied with the election results.. Keywords: election; Regional Election; Decision making Fulltext is available at external website.
Ohlédnutí za volbami do zastupitelstev krajů – Naše společnost – speciál – listopad 2020

Ve svém listopadovém speciálním šetření se CVVM SOÚ AV ČR vrátilo k říjnovým volbám do krajských zastupitelstev. Šetření konkrétně zjišťovalo, co bylo pro dotázané hlavním tématem těchto voleb, zda se ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2021

Názory české veřejnosti na principy a používání Protiepidemického systému (tzv. PES) - Naše společnost - speciál - únor 2021
Hanzlová, Radka
2021 - Czech
Nadpoloviční většina (53 %) české veřejnosti se přiklání k tomu, že by se o opatřeních proti šíření koronaviru mělo rozhodovat podle aktuálních okolností, 42 % je pro zavádění opatření stanovených v jednotlivých stupních rizika protiepidemického systému. Naprostá většina (68 %) české veřejnosti považuje používání Protiepidemického systému (tzv. PES) vládou a odpovědnými orgány za špatné, pouze necelá čtvrtina (24 %) za dobré. Principy Protiepidemického systému (tzv. PES) používaného od listopadu 2020 obecně považuje více než polovina (54 %) dotázaných za špatné, téměř dvě pětiny (38 %) pak za dobré.Principy Protiepidemického systému (tzv. PES) používaného od listopadu 2020 obecně považuje více než polovina (54 %) dotázaných za špatné, téměř dvě pětiny (38 %) pak za dobré. Téměř tři pětiny (59 %) české veřejnosti považují nastavení Protiepidemického systému (tzv. PES) z hlediska vypočítávání stupňů rizika a nastavení stupňů pohotovosti a souvisejících opatření za špatné, za dobré pouze necelé tři desetiny (29 %). In its research, the Public Opinion Research Centre focused on the coronavirus crisis and citizens' experiences with it. The research also included several questions related to the Anti-Epidemic System (so-called PES). Keywords: coronavirus; Anti-Epidemic System; PES Fulltext is available at external website.
Názory české veřejnosti na principy a používání Protiepidemického systému (tzv. PES) - Naše společnost - speciál - únor 2021

Nadpoloviční většina (53 %) české veřejnosti se přiklání k tomu, že by se o opatřeních proti šíření koronaviru mělo rozhodovat podle aktuálních okolností, 42 % je pro zavádění opatření stanovených v ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases