Number of found documents: 541967
Published from to

Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky
Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, tedy tlustostěnné nádoby a nalisované spoje. V poslední části je proveden konstrukční návrh celé převodovky, a to jak jednostupňové, tak i dvoustupňové, spolu s obrázky modelů a výkresy sestav.This bachelor thesis deals with a design of a wound worm drive. The first part contains research about worm drives. The next part is about the necessary formulas for the design of the worm drive, specifically thick wall containers and pressed joints. The last part contains design of the whole worm gear, both 1-speed and 2-speed, along with pictures and assembly drawings of the worm drives. Keywords: Vinutá šneková převodovka; šnek; šnekové kolo; pružina; konstrukční návrh; tlustostěnná nádoba; nalisovaný spoj; Wound worm drive; worm; worm gear; spring; design; thick wall container; pressed joint Available at various departments of the ČVUT.
Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro ...

Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru
Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is about experimental defining of center of mass and inertia matrix using laser Tracker. Keywords: Statika; fyzika; těžiště; setrvačnost; moment setrvačnosti; Laser Tracker; Statics; physics; CoG; inertia; laser tracker Available at various departments of the ČVUT.
Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru

Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is ...

Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy
Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
2019 -
Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.This thesis focuses on solution of multiple body systems consisting of flexible bodies. Presented are two methods of solution and both of them are then put to use on a 2D mechanism with closed kinematic loop. Keywords: Mechanika; Dynamika; RFE; MBS; Lagrangeovy rovnice smíšeného typu; Baumgartova stabilizace; poddajná tělesa; Mechanics; Dynamics; RFE; MBS; Lagrange equations of mixed type; Baumgarte stabilization; deformable bodies Available at various departments of the ČVUT.
Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy

Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou ...

Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů
Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
2019 -
Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí práce je analýza silového působení na původní díl. Proces topologické optimalizace vedl k vzniku několika variant nové geometrie zadaného dílu. Jednotlivé varianty následně prošly zpětnou pevnostní analýzou metodou konečných prvků. Cílem práce je vytvoření geometrie s lepšími mechanickými vlastnostmi a případné úspory hmotnosti. Závěrem je diskutována i ekonomická stránka problému.The thesis deals with topological optimization using finite element method in cooperation with the production technology of metallic 3D printing. The methods are applied to gas turbine engine control. Part of the thesis is the analysis of the force effect on the original part. The process of topological optimization led to the creation of several variants of the new geometry of the given part. The individual variants subsequently underwent a back-strength analysis by finite element method. The aim of the thesis is to create a geometry with better mechanical properties and possible weight savings. Finally, the economic aspect of the problem is discussed. Keywords: Topoligická optimalizace; metoda konečných prvků; zpětná analýza; kovový 3D tisk; Topoligic optimization; finite element method; back-to-back analysis; metallic 3D printing Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů

Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého ...

Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov
Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat spojitých veličin, jako je teplota, nebo výkon. Hlavním krokem je převedení dat z časové oblasti do oblasti frekvenční za pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace. Tyto transformace jsou nadále analyzovány nástroji jako je shluková analýza a Kohonenova samoorganizační mapa.This thesis deals with data analysis and fault detection of heating, ventilating, air-conditioning (HVAC) system. Key phenomenon for evaluating a fault are oscillations in data. This work analyzes binary data oscillation as well as discreetly measured data of continuous quantity such as temperature or power. Main step is a data transformation from time domain into a frequency domain using fast Fourier transformation algorithm. These transformations are analyzed with tools like cluster analysis and Kohonen self-organizing map. Keywords: Technika prostředí budov; Detekce poruch; Oscilace v datech; Fourierova transformace; Shluková analýza; Samoorganizační mapa; HVAC; fault detection; data oscillations; Fourier transform; cluster analysis; self-organizing map Available at various departments of the ČVUT.
Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov

Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i ...

Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel
Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
2019 -
With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detectorWith the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detector Keywords: autonomní vozidla; rcnn; rychlejší rcnn rychlejší-rcnn; detekce chodců; HOG + SVM; objektivní detekce; autonomous vehicles; rcnn; fast-rcnn faster-rcnn; pedestrian detection; HOG+SVM; objective detection Available at various departments of the ČVUT.
Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel

With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens ...

Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent
Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
2019 -
Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický rozbor dynamických zkoušek v soutěži MotoStudent. V druhé části práce jsou provedeny zkoušky jízdní dynamiky závodního motocyklu v simulačním prostředí počítačových simulačních programů a je provedeno jejich následné vyhodnocení.The master thesis "Simulation of driving dynamics of the MotoStudent competition motorcycle" deals with the tests of driving dynamics within the MotoStudent competition. The first part of this thesis describes the dynamic tests that are compulsory in the MotoStudent competition. In the second part tests of driving dynamics are carried out in the simulation environment using computer simulation programs and the results are analysed. Keywords: Soutěž MotoStudent; motocykl; dynamika; akcelerace; brzdění; simulace; MotoStudent competition; motorcycle; dynamics; acceleration; breaking; simulation Available at various departments of the ČVUT.
Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent

Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je ...

Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu
Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace pro výrobu a obsluhu a vytvoření obslužného programu tohoto zařízení.This diploma thesis deals with the design of a device enabling concurrent access of two control systems (PLC and measuring card) to one controlled device (laboratory model). The aim of this work is to make a prototype, documentation for production and operation and to create a service program for this device. Keywords: PLC; Tecomat; Řídicí systém; Měřící karta; LabJack; Signál; PLC; Tecomat; Controlling system; Measuring card; LabJack; Signal Available at various departments of the ČVUT.
Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení ...

Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách
Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
2019 -
Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje stejná kryptocyrrence za výrazně odlišné ceny na různých burzách. Současný nákup / prodej na různých místech by proto generoval zisk, absolutně bez rizika. Tento druh obchodování se nazývá arbitráž. Lze to shrnout tak, že hlavním cílem práce je ověřit, zda takový systém může existovat či nikoliv, a také napsat webovou stránku pro zobrazení získaných výsledků.This work is, mainly, dedicated to trading cryptocyrrencies between different exhnangers that provide high safety, reliability and so-called API. Nowadays, there are situations where at the same instance the same cryptocyrrency is traded at significantly different prices at different exchanges. Concurrent purchase/sales at various locations would therefore generate profits, absolutely without risk. This kind of trading is called arbitration. It can be summed up by saying that the main aim of the thesis is to verify whether such a system can exist or not and also to write a website to display the obtained results. Keywords: API; cryptocyrrency; blockchain; exchanger; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple; API; kryptocyrrence; blockchain; výměník; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple Available at various departments of the ČVUT.
Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách

Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné ...

Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů
Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
2019 -
ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEMANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEM Keywords: Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM; Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM Available at various departments of the ČVUT.
Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů

ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real ...

Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases