Number of found documents: 218621
Published from to

Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami
Klesa Jan; Jiří Šimek; Paul Emil
2019 -
Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami. V následujících kapitolách je provedena rešerše jednomotorových a dvoumotorových vrtulníků se zastavenými motory o podobném výkonu a zhodnocena možnost re-motorizace. Práce v prvním přiblížení řeší koncepční návrh nového reduktoru a jeho připojení ke stávajícímu motoru H80 bez provedení změn na turbíně, kompresoru či spalovací komoře. Jsou vyhodnoceny kritické komponenty výsledného návrhu a ty jsou zkontrolovány na statickou pevnost a kritická únavová poškození. Poslední kapitola je věnována návrhu olejového systému.This master thesis provides a feasibility study of the reduction gearbox for the turboprop H80 engine produced by GE AC. Purpose of this new engine is for turboshaft applications, so this thesis aims to the requirements for engine integration into the rotorcraft. A first step in the process is a survey as an introduction into differences between turboprop and turboshaft engines for both one and two engine rotorcraft applications. Only engines with alike shaft horsepower are gathered and on the basis of this research, which provides sufficient insight on the operational costs and engines performances, suitable helicopter for integration is chosen. Core of this work is a first insight into design process of turboshaft reduction gearbox with no influence on the compressor, turbines or combustion chamber and its integration with the engine H80. Most critical parts of whole design are analysed, loads applied and safeties against fatigue verified. Last chapter focuses on the modification of the engine oil system. Keywords: vrtulník; turbo-hřídelový motor; reduktor; koncepční návrh; olejový systém; termodynamický cyklus; helicopter; turboshaft engine; reduction gearbox; conceptual design process; engine oil system; thermodynamic cycle Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami

Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími ...

Klesa Jan; Jiří Šimek; Paul Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Koncepční návrh zemědělského letounu
Brabec Jiří; František Brož; Theiner Robert
2019 -
Práce se zabývá prvotním návrhem zemědělského práškovacího (hasicího) letounu. Návrh sestává z rešerše používaných a dříve vyráběných stejně zaměřených typů spolu s rozborem užitečného zatížení, volby základních geometrických charakteristik, výpočtu hmotností hlavních částí letounu spolu s hmotovou obálkou, aerodynamických charakteristik (vztlaková čára, polára a momentová čára), letových výkonů a tvorbou obrysu letounu pomocí CAD softwaru Siemens NX 12. Práce je zaměřena na jednoduchost konstrukce s nízkými výrobními náklady letounu, čemuž je uzpůsobena zejména volba pohonné jednotky spolu s jednoduchou geometrií křídla a ocasních ploch. V návaznosti na výpočet letových výkonů byly navrženy 2 modifikace za účelem zlepšení výkonů, pro obě změny byly výkony znovu vypočteny a porovnány s původními výsledky.Thesis is concerned with initial design of agricultural crop dusting (firefighting) aircraft. Design consist of research of aircrafts in use and earlier made similarly focused types along with a analysis of payload, choice of basic geometry characteristics, calculation of main component mass together with weight and balance envelope, aerodynamic characteristics (lift curve, drag polar and pitching moment curve), flight performance and composition of 3D model using CAD software Siemens NX 12. Thesis is focused on a simplicity of the design with low cost aircraft production. With it corresponds especially choice of the engine and simple wing and empenage geometry. In connection to flight performance calculation, 2 modifications were designed in order to to make performance better. New performance calculation with both modification considered was created and compared with the original one. Keywords: zemědělský letoun; práškování; hašení; koncepční nátvr; agricultural airplane; crop dusting; firefighting; conceptual design Available in digital repository of ČVUT.
Koncepční návrh zemědělského letounu

Práce se zabývá prvotním návrhem zemědělského práškovacího (hasicího) letounu. Návrh sestává z rešerše používaných a dříve vyráběných stejně zaměřených typů spolu s rozborem užitečného zatížení, volby ...

Brabec Jiří; František Brož; Theiner Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh motorového lože UL letounu s motorem B25
Helmich Martin; Marek Havlík; Sommer Tomáš
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce motorového lože ultralehkého letounu pro zástavbu motoru B25 značky MW Fly. První část práce je věnována analýze pohonné jednotky, rešerši používaných motorových loží a studii požadavků leteckých předpisů pro tento typ konstrukce. Druhá část práce se zaměřuje na stanovení zatížení na základě požadavků předpisů, návrh konstrukce motorového lože a pevnostní analýzu. Závěrem práce je provedena pevnostní kontrola, hmotový rozbor a návrh krytu motoru.This master thesis deals with the design of the engine mount of an ultralight aircraft for instal-lation the MW Fly B25 engine. The first part of thesis is devoted to the analysis of the power unit, research of used engine mounts and study of the requirements of aviation regulations for this type of construction. The second part of the thesis focuses on the determination of loads based on requirements of regulations, design of the engine mount and strength analysis. At the end of the thesis is carried out strength check, mass analysis and design of the engine hood. Keywords: motor; motorové lože; MWFly; ultralehky; analýza mkp; engine; engine mount; MWFly; ultralight; mkp analysis Available in digital repository of ČVUT.
Návrh motorového lože UL letounu s motorem B25

Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce motorového lože ultralehkého letounu pro zástavbu motoru B25 značky MW Fly. První část práce je věnována analýze pohonné jednotky, rešerši používaných ...

Helmich Martin; Marek Havlík; Sommer Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Demonstrátor vstřikovače raketového motoru
Kousal Jaroslav; Daniel Satke; Lejček Lubor
2019 -
Předmětem této diplomové práce je podrobně rozebrat všechny běžně používané koncepce vstřikovačů raketových motorů a vybrat tu, která se nejlépe hodí pro demonstrátor vstřikovače pracující s vodou za poměrně nízkých tlaků do 700 kPa. Vybraný dubletový vstřikovací prvek, kde se sráží přímo palivo s okysličovadlem, je dále analyzován spolu s různými počty a vzory uspořádání vstřikovacích prvků. Pro vybraný vzorec jedenácti prvků jsou poté navrženy přívodní kanálky, zvlášť pro palivo a okysličovadlo. Pomocí CFD jsou optimalizovány tlakové ztráty v těchto přívodních kanálcích. Navržený demonstrátor vstřikovače raketového motoru je nakonec vyroben a úspěšně otestován za různých podmínek.Aim of this master thesis is to extensively analyze all common rocket engine injector designs and choose the one which can be relatively easily tested with water, i.e. used for cold testing, under relatively low pressures of up to 700 kPa. Chosen unlike doublet impinging element is further analyzed alongside various numbers and patterns of elements. For selected pattern of eleven elements are then designed inlet manifolds, separate for fuel and oxidizer. Optimization of pressure losses in these manifolds is addressed in detail using CFD. Designed demonstrator of rocket engine injector is eventually manufactured and successfully tested under diverse conditions. Keywords: Demonstrátor vstřikovače raketového motoru pro testy za studena; Analýza vzorce uspořádání dubletového vstřikovacího prvku; Návrh přívodních kanálků a optimalizace tlakových ztrát; Rocket engine injector demonstrator for cold testing; Unlike doublet impinging element pattern analysis; Manifolds design and pressure loss optimization Available in digital repository of ČVUT.
Demonstrátor vstřikovače raketového motoru

Předmětem této diplomové práce je podrobně rozebrat všechny běžně používané koncepce vstřikovačů raketových motorů a vybrat tu, která se nejlépe hodí pro demonstrátor vstřikovače pracující s vodou za ...

Kousal Jaroslav; Daniel Satke; Lejček Lubor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule
Barák Karel; Pavel Baránek; Žižkovský Nikola
2019 -
Cílem této práce je konstrukční návrh náboje sklopné stavitelné vrtule a jeho pevnostní kontrola. K tomu účelu je v úvodní části vypracována rešerše stávajících systémů. Další část se zabývá stanovením zatížení vrtulového náboje od listů vrtule. Následuje konstrukční návrh. Pevnostní kontrola prvků navrženého náboje je prováděna průběžně při návrhu jednotlivých částí.This thesis deals with hub design for folding and adjustable propeller. In the first part of this thesis, the overview of systems and principles was made. Second part is fo-cused on propeller hub loads analysis. This work is completed by the hub design and strength analysis. Keywords: vrtule; sklopná vrtule; stavitelná vrtule; unašeč; náboj vrtule; zatížení náboje; zatížení vrtule; folding propeller; adjustable propeller; propeller loads; propeller hub Available in digital repository of ČVUT.
Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule

Cílem této práce je konstrukční návrh náboje sklopné stavitelné vrtule a jeho pevnostní kontrola. K tomu účelu je v úvodní části vypracována rešerše stávajících systémů. Další část se zabývá ...

Barák Karel; Pavel Baránek; Žižkovský Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza křídla celokompozitového letounu pro zvýšené zatížení
Dvořák Milan; Veronika Maloušková; Barák Karel
2019 -
Práce se zabývá výpočtem zvýšeného zatížení a následnou pevnostní analýzou křídla letounu Phoenix Air U15. Zvýšené zatížení je způsobeno použitím nového křídlového nástavce, který rozpětí zvětšuje z původní délky 15 m na 17 m. V práci jsou stanoveny letové obálky podle předpisu UL-II. Výpočty jsou porovnány i s variantou při použití nástavce na křídlo pro získání rozpětí 15 m . Teoretická část práce se věnuje popisu letounu a geometrii křídla s FBG senzory, které jsou v letounu instalovány a byly použity při statické zkoušce. Výsledkem práce je MKP model křídla, na který je aplikováno zvýšené zatížení, k jehož kalibraci sloužila data ze statické zkoušky.This project focuses on analyzing the strength of a Phoenix Air UL15 aircraft's wing by modeling increasing wingspan loads. The load increase was gained by using a novel wing-extender, which increased the wingspan from 15 m to 17 m. The flight envelopes were calculated according to the UL-II regulation. Prior to modeling, a static test was conducted to analyze the aircraft and its wings with FBG sensors. Finally, an FEM model utilizing the increased load, calibrated with the static test data, was created to determine how the Phoenix Air UL15 aircraft functions under differing wingspan loads. Keywords: Celokompozitový letoun; Pevnostní analýza; Phoenix Air U15; Křídlový nástavec; Zvětšení rozpětí křídla; Zvětšení zatížení; MKP; Composite aircraft; Phoenix Air U15; Strength analysis; Wing-extenter; Wingspan increase; Increased load; FEM Available in digital repository of ČVUT.
Analýza křídla celokompozitového letounu pro zvýšené zatížení

Práce se zabývá výpočtem zvýšeného zatížení a následnou pevnostní analýzou křídla letounu Phoenix Air U15. Zvýšené zatížení je způsobeno použitím nového křídlového nástavce, který rozpětí zvětšuje z ...

Dvořák Milan; Veronika Maloušková; Barák Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh alternativního elektrického pohonu letounu L13 Vivat
Brabec Jiří; Eva Raichlová; Barák Karel
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem remotorizace motorizovaného kluzáku L-13 Vivat elektrickým pohonem. Součástí práce je rozbor současného stavu letounu a předpisové základny, ze kterého se následně vychází při výběru elektrického pohonu a baterií, výpočtu letových výkonů, konstrukčním návrhu zástavby a pevnostním výpočtu vedoucím k dimenzování návrhu zástavby.This thesis deal with draft of remotorization with electric motor of motorized glider L-13 Vivat. The part of the thesis is analysis of actual condition of the glider and regulation base, which are used for choise of electric motor and batteries, calculation of flight performance, design of placement electric motor and batteries and strenght calculation which for dimensioning design of placement. Keywords: Letoun; elektromotor; baterie; předpisová základna; výkon; účinnost; kapacita baterií; násobek; zatížení; Airplane; electric motor; batteries; regulation base; performance; efficiency; capacity of batteries; load Available in digital repository of ČVUT.
Návrh alternativního elektrického pohonu letounu L13 Vivat

Tato diplomová práce se zabývá návrhem remotorizace motorizovaného kluzáku L-13 Vivat elektrickým pohonem. Součástí práce je rozbor současného stavu letounu a předpisové základny, ze kterého se ...

Brabec Jiří; Eva Raichlová; Barák Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu
Barák Karel; Pavel Glončák; Kučera Jaromír
2019 -
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících se v provozu, ze kterého se stanoví početní zatížení. Následuje dimenzování sestavy podvozku, návrh kinematiky, hmotový rozbor a pevnostní kontrola.The aim of this diploma thesis is to design a Landing gear of an unconventional ultralight airplane according to building standard UL2-I. Part, which sets the load cases of all kinds of landings occurring in operation, from which the load is determined. Following are the LG assembly design, kinematics design, mass analysis and strength control. Keywords: Kinematika zatahování podvozku; UL letoun; kompozitové pružnice; Kinematice of Landing gear; UL airplane; Composite spring Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu

Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících ...

Barák Karel; Pavel Glončák; Kučera Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry
Kabele Petr; John Adamek; Biggs David
2019 -
Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit úroveň jejich bezpečnosti a určit, zda je nutné jejich zesilování. Provádění nelineární analýzy těchto konstrukcí je obvykle složité vzhledem k jejich velmi nepravidelným geometrickým tvarům, přirozené variabilitě materiálů i nedostatku experimentálních dat. Toto konstatování zejména platí pro zděné kostely, jakým je například Kostel sv. Anny, který byl postaven v 18. století v České Republice a patří do tzv. skupiny broumovských kostelů. Rešeršní část této diplomové práce je zaměřena na moderní metody analýzy únosnosti zděných konstrukcí a na možnosti stochastické analýzy s využitím náhodných polí. Předložená práce detailně popisuje specifickou metodiku pro určení tlakové pevnosti zdiva a prezentuje její využití, výsledky a diskusi na příkladu Kostela sv. Anny. V práci je použit přístup založený na víceúrovňovém 2D modelování pomocí metody konečných prvků. Na mezoskopické úrovni byly na základě statistické analýzy zdiva malé kameny zahrnuty společně s maltou do fáze zhomogenizované matrice, zatímco velké kameny byly uvažovány jako diskrétní nehomogenity. Materiálové charakteristiky zmíněné matrice pak byly určeny pomocí modelů na mikroúrovni, ve kterých byly jako jednotlivé fáze uvažovány pouze malta (matrice) a malé kameny (nehomogenity). Mikromodely byly vytvořeny na základě pozorovacích oken, která byla umístěna do náhodně generované statisticky ekvivalentní morfologie mikrostruktury. Simulací zkoušek v jednoosém tlaku a tahu byla získána statistická rozdělení tlakové a tahové pevnosti, tuhosti a lomové energie. Na mezoúrovni pak byly celková tuhost a tlaková pevnost určeny simulacemi testů v jednoosém tlaku na modelech sestávajících z velkých kamenů zasazených do zhomogenizované matrice. Při prvním způsobu výpočtu byly vlastnosti matrice uvažovány jako konstantní v celém jejím objemu, přičemž byly použity střední hodnoty parametrů vypočtených z mikroúrovňových modelů. Při druhém způsobu pak byla použita pro parametry náhodná pole, čímž byla zohledněna přirozená variabilita a nehomogenita matrice. Popsaná víceúrovňová studie byla navíc provedena pro dvě různé prahové hodnoty velikosti definující "malé" kameny, aby byl určen vliv této hodnoty. Na základě výpočtů provedených na mezoúrovňových modelech s matricí s konstantními vlastnostmi byla určena průměrná tlaková pevnost zdiva v rozsahu 0,95-0,9 MPa, přičemž nižší hodnota odpovídá modelům, kde matrice měla větší objemové zastoupení. Byl pozorován obecný trend, že tlaková pevnost klesala od hodnoty pro samotnou maltu, přes hodnoty získané z mikroúrovňových modelů, až k hodnotám z mezoúrovňových modelů. Tento jev je přisuzován vysokým koncentracím napětí ve fázi malty/matrice, které byly vyvolány nepravidelnou topologií kamenů. Modely, kde byla variabilita matrice zohledněna pomocí náhodných polí, vykazovaly podobné mechanismy porušení jako modely s konstantní matricí a jejich pevnosti byly o 5-6 % nižší. S ohledem na takto malý vliv na pevnost i režim porušení je vliv prostorové variability vlastností matrice považován za nevýznamný. Na závěr byly výsledky studie ověřeny pomocí kvalitativních metod. Tyto výsledky mohou být použity pro modelování pomocí ekvivalentního kontinua a další analýzu kostela sv. Anny.Historic structures are an important cultural aspect of societies as they tie the present day to the past. To preserve these historic structures, understanding of the structural behavior is necessary to help determine the safety level and verify if strengthening is required. In most cases, the non-linear structural analysis of these structures is difficult to perform due to the highly irregular geometric features, the inherent variability within the materials, as well as the limited amount of experimental data available. This is especially true in the case of masonry churches such as St. Ann's Church, which was constructed in the 18th century in the Czech Republic and belongs to the so-called Broumov group of churches. The state-of-art review encompassed within the work focuses on current methodologies for analyzing the strength of masonry structures and the viability of stochastic analysis along with the utilization of random fields. The present work details a specific methodology, subsequent application, and a presentation and discussion of the results for the overall compressive strength of the masonry walls of St. Ann's Church. A multi-scale 2D finite element modelling approach was adopted. Based on the statistical analysis of the walls, in a mesoscale-level representation of masonry, small stones were grouped in with the mortar and treated as a matrix component with homogenized properties, while large stones were treated as discrete inhomogeneities. To characterize this matrix component, microscale-level models were used, in which only the small stones and mortar were represented as inhomogeneity and matrix phases, respectively. These models were built using test-windows placed in randomly generated, statistically equivalent microstructure morphologies. By simulating uniaxial compression and tension tests, statistical distributions for compressive and tensile strength, stiffness, and fracture energy were determined. On the mesoscale-level, overall stiffness and compressive strength were determined by simulating uniaxial compression tests on models considering only the large stones embedded in the homogenized matrix. An initial calculation was run with uniform properties for the matrix using mean values obtained from the micro-scale models. Secondly, random fields were utilized to describe the matrix properties to account for the inherent variability and inhomogeneity of the matrix. Furthermore, the multi-scale study was performed for two different threshold sizes defining the "small" stones to compare differences. Based on the analyses completed for the meso-scale models with uniform matrix, the average compressive strength was calculated to be 0.95-0.9 MPa, with the lower bound values coming from models with decreased projected stone area. Overall, the compressive strength decreased from the mortar to micro-scale to mesoscale-levels due to high stress concentrations in the mortar/matrix material caused by the irregular topology of the stones. The models where matrix variability was represented with random fields exhibited similar failure mechanisms but with strengths 5-6% lower than the models with a uniform matrix. Considering such low changes in strength with little to no influence on the development of the failure mechanisms, the effect of the spatial variability of the matrix properties was considered insignificant. Lastly, qualitative methods were utilized to validate the results to be used in equivalent continuum-based modelling and further analysis of St. Ann's Church. Keywords: historické konstrukce; analýza konstrukcí; nelineární analýza metodou konečných prvků; zděné stěny; mikromodelování; prostorová variabilita materiálových parametrů; náhodná pole; historical structures; structural analysis; nonlinear finite element analysis; masonry walls; micro-modelling; spatial variability of material parameters; random fields Available in digital repository of ČVUT.
Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry

Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což ...

Kabele Petr; John Adamek; Biggs David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church
Krejčí Tomáš; Brenda Natalie Podio; Kočí Jan
2019 -
Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním z těchto architektonických skvostů je kostel sv. Anny ve Vižňově od Killiana Ignáce Dientzenhofera. Díky svému umístění a kvůli nedostatku údržby po mnoha desetiletí se kostel nachází v poškozeném stavu. Cílem této práce je analýza dopadu klimatických podmínek zejména teplotních změn na současný stav kostela. Základem analýzy je trojrozměrná numerická simulace přenosu tepla po dobu jednoho roku vycházející z klimatických dat a měření in situ, ve kterých jsou zahrnuty účinky větru a slunečního záření. Získaná teplotní pole jsou použita jako zatížení do následné mechanické analýzy stavu napjatosti a poškození konstrukce. Ve statickém konečně prvkovém modelu je nejdříve uvažováno lineární elastické působení materiálu pro získání základní představy o odezvě konstrukce na teplotní zatížení. Následně je analýza rozšířena o model nelineárního chování materiálu za účelem predikce možného poškození vlivem klimatických podmínek. Výsledky počítačové simulace, které jsou konfrontovány se současným stavem, ukazují na periodické teplotní namáhání konstrukce s horšími účinky v zimním období. Mezi nejzranitelnější části stavby patří stěny kolem schodiště spojující zvonici s hlavní lodí a západním koncem hlavní lodi a sakristie. Výsledky výpočtů jsou dále analyzovány s přihlédnutím k výsledkům předchozích studií provedených na tomto kostelu. Tuto termomechanickou analýzu lze využít jako podporu pro další plánované sanace a rekonstrukce.The Broumov Group of Churches, Baroque style monuments rich in history and architectural progression, is a symbol of Czech Republic's cultural heritage. The churches, built in a short amount of time, have several defining features making them unique for their architecture and cultural heritage. The St. Ann Church, built by Killian Ignaz Dientzenhofer in the early 18th century, belongs to the Broumov Group of Churches located in the small village of Viznov. Unfortunately, the church is found in its current damaged state in part due to its remote location and lack of maintenance over the decades. The aim of this thesis is to simulate the behaviour of the St. Ann Church caused by climatic loading mainly due to temperature changes during the year, and their effect on the stress state and a possible damage evolution of the church. A detailed condition assessment is completed to understand the structure and current damaged state. A one-way coupled heat transfer analysis to simulate the distribution of temperatures for a one-year cycle using in-situ measurements and climatic data is performed. Insolation, wind effects and changes in air temperature around the structure are included in the heat transfer analysis. The computed temperature fields are used as loading for the static analysis of the St. Ann Church. The 3D thermo-mechanical analysis focuses on masonry church walls. Subsequently, a mechanical analysis is followed as a prognosis of a current stress state and possible crack nucleation. The static model is completed using linear elastic then nonlinear material properties. The stresses, deformations and structure behaviour obtained by means of the 3D finite element model are compared with damages observed on site. Results show that the structure is periodically under temperature strain, with more adverse conditions affecting the structure under winter climatic loading. The most vulnerable parts of the structure include the thinly walled staircase connecting the bell tower to the main nave, the west end of the main nave near openings and the sacristy foundations and openings. The results from the numerical model are compared to observations made on the current state of the structure. Results of the computation are analyzed in cooperation with the results of previous analyses of the structure. The thermo-mechanical analysis is used as support for further structure reconstruction and rehabilitation. Keywords: zdivo; nelineární analýza; klimatické podmínky; přenos tepla; numerická analýza; MKP; termomechanická analýza; rekonstrukce; prognóza vývoje trhlin; masonry church; nonlinear analysis; climatic conditions; heat transfer; numerical analysis; FEM; thermo-mechanical analysis; rehabilitation; a prognosis of crack evolution Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church

Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době ...

Krejčí Tomáš; Brenda Natalie Podio; Kočí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases