Number of found documents: 550897
Published from to

Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY
Líkař Petr; Petr Had; Černý Milan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na vyčkávacím místě dráhy a stát, dokud jej neobdrží. V první části práce je popsána problematika letadel při vyčkávání na vzlet z křižovatky a je vymezen základní rámec legislativy s tím související. Následující část je zaměřena na popis a zobrazení modelové situace popsaného problému. Modelová situace je vytvořena na základě průměrné minimální vzdálenosti os pojezdových drah od vyčkávacího místa na vybraných letištích v Evropě. V další části jsou popsány technické možnosti, kterými lze dosáhnout řešení dané problematiky a následné vyhodnocení použitelnosti jednotlivých řešení v reálném provozu na letišti. Poslední část práce nabízí návrh řešení uvedené modelové situace s využitím technologie, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější v předchozí části práce.The aim of this bachelor thesis is to propose and describe methods, which are able to detect aicraft positions in such cases, when the aircraft crew does not receive a permit to line up while taxiing, and is therefore obliged to stop at a holding point and remain there until the aircraft obtains the permit. The 1st section of the thesis describes the matter of airplanes waiting for the line up at a cross-section holding point and outlines the basic scope of the related legislation. The following part is focused on the description and a graphic demonstration of the issue. The situation model has been made according to the average distance of the taxiway centerlines from the holding points on selected airports in Europe. The next section defines technical possibilites, with which it may be feasible to create a solution of the issue, including the applicability evaluation of the individual solutions in the real-life traffic on the airport. The last part of the thesis offers a suggestion of the solution, which is projected on a situation model, using the technology which was classified as the most suitable in the preceding part of the thesis. Keywords: vyčkávací místo dráhy; pojezdová dráha; pohybová plocha; systém detekce pozice; bezpečná vzdálenost; modelová situace; runway-holding position; taxiway; movement area; position detection system; safe distance; situation model Available in digital repository of ČVUT.
Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY

Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na ...

Líkař Petr; Petr Had; Černý Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití Unit Load Device v letecké dopravě
Bínová Helena; Veronika Procházková; Štumbauer Oldřich
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na nákladní leteckou dopravu. Zabývá se stručnou historií, vlastnostmi a používáním leteckých kontejnerových jednotek. Následně rozděluje tyto jednotky podle typů a vlastností. V neposlední řadě se zaměřuje na moderní směr, kterým se nákladní letecká doprava ubírá.The bacherol work focuses on air cargo transports. It takes a brief history, properities and also introduces use of unit load devices. It also subsequently divides these units by type and property. In an uninterrupted series, it focused on modern direction tah cargo air transport takes todas Keywords: kontejnerová jednotka; náklad; nákladový prostor; kontejner; paleta; unit lodad device; cargo; cargo space; container; pallete Available in digital repository of ČVUT.
Použití Unit Load Device v letecké dopravě

Bakalářská práce se zaměřuje na nákladní leteckou dopravu. Zabývá se stručnou historií, vlastnostmi a používáním leteckých kontejnerových jednotek. Následně rozděluje tyto jednotky podle typů a ...

Bínová Helena; Veronika Procházková; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor
Hajzler Ota; Jan Štůla; Chleboun Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré programy, které pokryjí celou škálu činností dispečerů a budou také simulovat veškeré vlivy, které do práce dispečerů vstupují.Subject of this thesis „Design of a Software Interface for OCC Simulator“ is to create a draft of simulator for flight offices that would be used out of real air traffic. The goal is for the simulator to contain all applications that are used by flight officers and that would cover a wide field of actions of a flight officer and they would simulate all influences which come into a flight officers’ work. Keywords: simulátor; UML; výcvik; diagramy; dispečink letecké dopravy; letecký dispečer; moduly; letecká doprava; simulator; unified modeling language; training; diagrams; operations control center; flight officer; modules; air transport Available in digital repository of ČVUT.
Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor

Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby ...

Hajzler Ota; Jan Štůla; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a modelování procesu zásobování
Teichmann Dušan; Anna Fedorova; Madryová Anna
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou analýzu časového průběhu poptávky a popis metodiky řízení zásob. Praktická část práce obsahuje použití statistické analýzy a metodu optimalizace řízení zásob popsanou v teoretické části. Praktická část dále obsahuje porovnání dosažených řešení s reálným stavem.The subject of the bachelor thesis "Analysis and Modeling of Supplying Process" is to optimize the inventory management of tobacco products. The theoretical part includes an introduction to logistics processes, a statistical analysis of the time course of demand and a description of inventory management methodologies. The practical part includes the use of statistical analysis and the method of inventory management optimization described earlier in the theoretical part. The practical part also contains a comparison of the achieved solutions with the real state. Keywords: Zásoba; model zásobování; Chí-kvadrát test; reálná poptávka; spotřeba; dodávka; dodací lhůta; nákladová funkce; optimální velikost dodávky; Supply; supplying model; Chi-square test; real demand; consumption; delivery; delivery time; cost function; optimum delivery size Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a modelování procesu zásobování

Předmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou ...

Teichmann Dušan; Anna Fedorova; Madryová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti
Stojić Slobodan; Martin Dillinger; Keller Ladislav
2019 -
Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí doporučení pro způsob řešení mimořádných událostí na letišti Praha a sepsání pracovních postupů pro Oddělení provozní bezpečnosti. V metodice je popsána součinnost záchranných a vyšetřovacích složek při letecké nehodě a jsou stanoveny typové činnosti Oddělení provozní bezpečnosti s kladením důrazu na koordinaci zásahu, ochranu zdraví a včasné započetí ohledání trosek. Cílem práce je proaktivně zlepšit připravenost vyšetřovacích složek na mimořádnou událost na letišti, čímž se dosáhne zvýšení úrovně provozní bezpečnosti.The aim of this bachelor thesis named Proposal of Accident and Incident Investigation Methodology at the Airport is the analysis of the current approach to the aircraft accident investigation, the proposal of recommendation of dealing with the emergency at Prague Airport and writing up of operating procedures for the Department of Safety. In this methodology there is the description of rescue and investigative sections cooperation and determination of model activities of the Department of Safety that focus on the intervation coordination, health protection and early initiation of debris inspection. The aim of this thesis is to proactively improve readiness of investigative sections for emergency at the airport that enhance the level of the operational safety. Keywords: šetření leteckých nehod; forenzní inženýrství; krizové řízení; provozní bezpečnost na letišti; Aircraft Accident Investigation; Forensic Engineering; Crisis Management; Airport Safety Available in digital repository of ČVUT.
Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti

Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí ...

Stojić Slobodan; Martin Dillinger; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service
Koláčová Daniela; Matúš Kováč; Vittek Peter
2019 -
Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa definujú pojmy nevyhnutné pre širšie uvedenie do problematiky batožín, je predstavený batožinový lístok, o ktorom práca pojednáva, je vysvetlený spôsob odbavovania batožín, či už so štandardným papierovým lístkom alebo s RFID batožinovým lístkom. História RFID štítku je doplnená o jeho technické parametre a vypichnuté sú najdôležitejšie výhody v používaní RFID štítku v doprave ale aj v ostatných priemyselných odvetviach. Výhody a prípadné nevýhody používania vyššie spomínaného systému sú v práci rozoberané z dvoch uhľov pohľadov. Na jednej strane sa práca venuje leteckej spoločnosti a nevyhnutných požiadavkov na zavedenie daného systému, na strane druhej sa rovnaké aspekty popisujú z pohľadu letiska/prevádzkovateľa letiska. Praktická stránka tejto práce spočíva v analýze ekonomickej rentability zavedenia tohto systému pre leteckú spoločnosť a pre prevádzkovateľa letiska, kde sú k dispozícií jednotlivé konkrétne finančné hodnoty poskytnuté priamo spoločnosťou Travel Service. Cieľ nasledovnej bakalárskej práce spočíva v prvom rade šíriť osvetu pre laickú verejnosť ohľadne postupov a nových technológií odbavovania batožín no tiež môže slúžiť ako konkrétna ekonomická analýza pre spoločnosť Travel Service ohľadne prípadného zavedenia RFID batožinových lístkov pre ich sídlo, letisko Václava Havla v Prahe.This bachelor thesis called RFID tags and their application at Prague Airport and for Travel Service company deals with the uniqueness of the RFID system in modern history in the way of baggage handling. At the beginning of the thesis, the terms necessary for a broader introduction to the luggage issue are defined. The history of the RFID tag is complemented by its technical parameters and the most important advantages in the use of the RFID tag in transport as well as in other industries are outlined. Advantages and possible disadvantages of using the above-mentioned system are discussed from two angles. On the one hand, the work deals with the airline and the necessary requirements to implement the system, on the other hand the same aspects are described from the perspective of the airport / airport operator. The practical part of this work is to analyse the economic viability of implementing this system for the airline and for the airport operator, where individual specific financial values are provided directly by Travel Service. The aim of the following bachelor thesis is primarily to spread education to the general public about the procedures and new technologies of baggage handling, but it can also serve as a concrete economic analysis for Travel Service regarding the possible introduction of RFID luggage tickets for their headquarters, Václav Havel Airport in Prague. Keywords: Batožina; batožinový lístok; ekonomika; financie; letecká spoločnosť; letisko; Praha; systém; Travel Service; Airline; airport; baggage; baggage tag; economics; financial; Prague; system; Travel Service Available in digital repository of ČVUT.
RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service

Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania ...

Koláčová Daniela; Matúš Kováč; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320
Hospodka Jakub; Adam Čevela; Plos Vladimír
2019 -
Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé scénáře a poruchy letounu, s kterými se studenti mohou setkat při jejich případném typovém výcviku u budoucího zaměstnavatele. Dále je mým cílem popsat instalaci přídavných modulů a úpravu scenérií simulace, pro další rozvoj simulátoru a udržení jeho aktuálnosti.The main goal of this bachelor thesis is to acquaint students with service of the instructor's station of the Airbus A320 on basis of a comprehensive handbook, which is going to be a part of the station as a whole. More precisely, set up different scenarios and failures of the aircraft, which they can encounter later in a career during their type-rating at a future employer. Part of my goal is also describing the installation of additional modules, editing and improving sceneries of the simulation, for a further development of the simulator as well as keeping it up to date. Keywords: Airbus; A320; simulátor; instruktor; stanice; typový výcvik; Airbus; A320; simulator; instructor; station; type rating Available in digital repository of ČVUT.
Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320

Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé ...

Hospodka Jakub; Adam Čevela; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Logistika v internetové společnosti
Březina Edvard; Ondřej Kopta; Pilát Daniel
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a návrh na jejich úpravu a zavedení do internetového obchodu.The subject of this bachelor thesis "Logistics in internet company" is to analyze the current state of logistics of internet shop in AUTO KOPTA Ltd., to find weaknesses and threats and to propose their modification and introduction into internet shop. Keywords: logistika; logistický řetězec; e-komerce; e-shop; zásoby; skladování́; balení; distribuce; marketing; on-line platby; internetová společnost; logistics; logistics chain; e-commerce; e-shop; supplies; warehousing; packaging; distribution; marketing; online payments; internet company Available in digital repository of ČVUT.
Logistika v internetové společnosti

Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a ...

Březina Edvard; Ondřej Kopta; Pilát Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích
Čarský Jiří; Andreas Papadopulos; Vitouš David
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské a základní školy "Juventa" v Milovicích. Na základě údajů získaných z provedených průzkumů, jejich zpracováním a vyhodnocením je cílem dopravu zoptimalizovat do stavu, který vyhovuje příslušným normám, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požadavkům dané lokality na základě jejího charakteru a počtu obyvatel v ní žijících. Návrh řešení dojížďky dětí do škol je navrhnut především s důrazem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, se zlepšením podmínek pro nemotorové druhy dopravy a veřejnou dopravu oproti současnému stavu.The subject of the bachelor thesis "Optimization of parking policy and escort of school children in Milovice" is an analysis of the current state of stationary traffic in the area of Mladá, analysis of traffic intensity and characteristics near kindergarten and elementary school "Juventa" in Milovice. Based on data obtained from surveys, their processing and evaluation, the objective is to optimize the traffic to a state that complies with the relevant standards, safety and smoothness of road traffic and the requirements of this particular locality based on its character and population. The proposal of school commuting solutions is designed primarily with an emphasis on the safety of all road users, with improved conditions for non-motorized modes of transport and public transport compared to current situation. Keywords: Milovice; studie; bezpečnost; dojížďka do škol; dopravní průzkumy; doprava v klidu; organizace dopravy; zklidňování dopravy; cyklotrasy; veřejná doprava; Milovice; study; safety; school commute; traffic surveys; stationary traffic; traffic organization; traffic calming; cycle routes; public transport Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích

Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik ...

Čarský Jiří; Andreas Papadopulos; Vitouš David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary
Jareš Martin; Jiří Vecko; Jacura Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" je analyzovat současný stav provozu na řešené trati a na základě této analýzy následně navrhnout opatření, která by provoz na trati zatraktivnila, a to jak z pohledu infrastrukturních úprav, tak i dalších opatření, která by měla pozitivní efekt.The subject of the bachelor thesis "Improving Traffic on the Railway Line No. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" is an analysis of the current state of operation on the line and on the basis of this analysis, subsequently propose measures that would make the operation on the line more attractive, both in terms of infrastructure adjustments and other measures that would have a positive effect. Keywords: Železniční trať 111; Středočeský kraj; Kralupy nad Vltavou; Velvary; integrovaný dopravní systém; Pražská integrovaná doprava; Railway Line No. 111; Central Bohemian Region; Kralupy nad Vltavou; Velvary; integrated transport system; Prague integrated transport Available in digital repository of ČVUT.
Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary

Předmětem bakalářské práce "Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" je analyzovat současný stav provozu na řešené trati a na základě této analýzy následně ...

Jareš Martin; Jiří Vecko; Jacura Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases