Number of found documents: 92
Published from to

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren
Poláček, Lumír
2008 - German
Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren Mitteleuropas ("landwirtschaftliches Hinterland") und den Fragen der Sicherung des Wirtschaftsbetriebs dieser Zentren. Der Sammelband beinhaltet 25 meist archäologische, aber auch archäobotanische Beiträge aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Er handelt sich um einen Beitrag zu wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Frühmittelalters. Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25. - 27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center ("zemědělské" zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku. Volume from the international meeting at Mikulčice in the days 25th - 27th May 2005. The main topic is problematic of the structure of settlement in the surroundings of the Early Mediaeval centres ("agrarian" hinterland) and questions of ability running-up a centre. Volume contains 25 mostly archaeological articles from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria and Hungary. It is a contribution to the economical and social problematic of the Early Middle Ages. Keywords: early medieval centres; economic hinterland; archaeology; Middle Europe Available at various institutes of the ASCR
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren ...

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Příspěvek paleontologie a etnologie k poznání pohřebního ritu lovce DV 16
Nývltová Fišáková, Miriam; Sázelová, S.
2008 - Czech
Fauna nalezená v objektu chaty, kde byl pohřben lovec DV16 vykazuje několik nápadných odlišností od zbytku sídliště. Kosti zvířat jako lišek, zajíců a vlků jsou koncentrovány blízko sebe, což znamená, že kostry byly víceméně v anatomické poloze a dají se přiřadit k jednomu jedinci. Podle analýzy sezónních přírůstků cementu zubů bylo zjištěno, že zvířata pocházející z chaty byla ulovena během jedné sezóny a to brzy na jaře (únor-duben). Tyto skutečnosti, navíc korespondující s archeologickými poznatky, by mohly naznačovat rovněž dobu lovcova pohřbu, během kterého byla zvířata s největší pravděpodobností dána vcelku přímo k mrtvému muži. During the archaeological research, which was made at the locality Dolní Věstonice was uncovered a recessed hut. Compared to the rest of settlement the animals from this object are remarkably distinguishing. The bones of foxes, hares and wolves are closely concetrated to each other, so it seems that they were mostly in the anatomic position and that they are belonging to one individual. In addition these bones are constituing noticeable accumulations around the body of deceased. All animals were hunted in the early spring (February-April), which is resulting from the analysis of the seasonal increaments of the cementum on the roots of teeth. It seems that these animals were probably given to the deceased man, so they could indirectly show the time period of the hunter’s burial. Keywords: Burial rite; Gravettian; Upper Palaeolithic; Tooth microstructure; kožešinová zvířata; živočichové Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek paleontologie a etnologie k poznání pohřebního ritu lovce DV 16

Fauna nalezená v objektu chaty, kde byl pohřben lovec DV16 vykazuje několik nápadných odlišností od zbytku sídliště. Kosti zvířat jako lišek, zajíců a vlků jsou koncentrovány blízko sebe, což znamená, ...

Nývltová Fišáková, Miriam; Sázelová, S.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Interpretace moravských objektů slovanského kultu
Klanica, Zdeněk
2007 - Czech
V současné době dochází na Moravě k novým interpretacím starších nálezů, spojovaných dosud s realizací předkřesťanských slovanských kultů. Autoři některých studií při svých závěrech neberou v úvahu známý srovnávací materiál, výsledky naší i zahraniční archeoreligionistiky a také příbuzných vědních disciplin. Nowadays, new interpretations occur in Moravia related to older findings, connected so far with the realization of pre-Christian Slavic cults. In their conclusions, the authors of some essays do not take into their consideration known comparative material, results of domestic and foreign archaeoreligionistics and related scientific disciplines. Keywords: Moravia; 8-10th century; ritual objects; interpretation; historické metody Available at various institutes of the ASCR
Interpretace moravských objektů slovanského kultu

V současné době dochází na Moravě k novým interpretacím starších nálezů, spojovaných dosud s realizací předkřesťanských slovanských kultů. Autoři některých studií při svých závěrech neberou v úvahu ...

Klanica, Zdeněk
Archeologický ústav, Brno, 2007

Parcela ve vývoji raného a komunálního města
Procházka, Rudolf
2007 - Czech
Parcela představuje základní prostorovou jakož i vlastnickou jednotku středověkého města. Její kořeny lze sledovat v antice, první doklady pravidelné parcelace lze najít v raném středověku. Městské parcely na slovanských teritoriích jsou produktem sociálních změn a západního vlivu ve 13. století. Archeologie může sledovat počátky městské parcelace a její změny. Konfrontací plánů, písemných a archeologických pramenů ukazuje většinou nerovnoměrnou parcelaci od počátků komunálního města. The house plot constitutes the basic and spatial as well as property rights unit of the medieval town. The regular allotment has its roots in antiquity and the first example of the regular allotment out of the Roman empire territory could be found in early Middle Age. The town plots in the Slavic territories can be seen as the product of the social changes and the western influence in the 13th century. Archaeology can follow the origins of the town allotment and its changes. The confrontation of the plans, written and archaeological sources shows mostly the unequal allotment- structure since the beginnings of the communal towns. Keywords: Early and Late Middle Age; Middle and North Europe; Town; Plot; raný středověk; středověk Available at various institutes of the ASCR
Parcela ve vývoji raného a komunálního města

Parcela představuje základní prostorovou jakož i vlastnickou jednotku středověkého města. Její kořeny lze sledovat v antice, první doklady pravidelné parcelace lze najít v raném středověku. Městské ...

Procházka, Rudolf
Archeologický ústav, Brno, 2007

Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava)
Juchelka, Jiří
2007 - Czech
Článek pojednává o mohylovém pohřebišti lužické kultury v Hněvošicích využívaném v mohylovo - lužickém období (RBC2/D). The article discusses the tumulus cemetery of the Lusatian culture in Hněvošice, which was used in tumulus/lusatian period (RBC2/D). Keywords: Tumulus; Lusatian culture; lusatian cemetery; kultura; pohřebiště Available at various institutes of the ASCR
Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava)

Článek pojednává o mohylovém pohřebišti lužické kultury v Hněvošicích využívaném v mohylovo - lužickém období (RBC2/D)....

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2007

Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005
Svoboda, Jiří; Hajnalová, M.; Horáček, I.; Novák, Martin; Přichystal, A.; Šajnerová, A.
2007 - Czech
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu nově objevených mezolitických lokalit situovaných pod skalními převisy v areálu soutěsky řeky Kamenice (Okrouhlík, Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, Ferdinandova soutěska, Kostelní rokle). Skalní převis Okrouhlík, patřící do období staršího mezolitu, byl díky plytkému uložení nálezových vrstev prozkoumán v celé jeho ploše. Výzkum tak zachytil vnitřní uspořádání sídliště: centrální ohniště ze systémem kotlíkovitých jamek v okolí a dvě okrajová ohniště vyplněná kameny. Analýza kamenné industrie z hlediska surovinového složení, typologie a traseologie je doplněná analýzami archeobotanických a archeozoologických vzorků. This paper introduces a group of newly discovered Mesolithic rockshelter sites, clustered at the confluence of two rocky canyons in the sandstone region of North Bohemia, Czech Republic (Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, Ferdinandova soutěska, Kostelní rokle). The Okrouhlík rockshelter, representative of the Early Mesolithic stage, was excavated almost completely, demonstrating internal within-site patterning: a central hearth, system of surrounding kettle-shaped pits, and two large, stone-filled, marginally located hearths. Analyses of the environmental data, fauna, and raw material, typological and use-wear analyses of lithic artifacts are included. Keywords: Nothern Bohemia; Mesolithic; rockshelter; stratigraphy; planigraphy; archeobotany; archeozoology; lithic artifacts; raw material; traseology; stratigrafie Available at various institutes of the ASCR
Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu nově objevených mezolitických lokalit situovaných pod skalními převisy v areálu soutěsky řeky Kamenice (Okrouhlík, Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, ...

Svoboda, Jiří; Hajnalová, M.; Horáček, I.; Novák, Martin; Přichystal, A.; Šajnerová, A.
Archeologický ústav, Brno, 2007

Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic
Vlach, Marek
2007 - Czech
V letech 2003 a 2004 byla Ústavem archeologické památkové péče Brno v rámci záchranného výzkumu odkryta polokulturní lokalita SZ od obce Sudoměřice. Evidovány byly mj. pozůstatky sídliště z mladší a pozdní doby římské. Komponenta je reprezentována zbytky čtyř zahloubených chat, dvěma sídlištními jámami a souborem movitých nálezů. V jeho rámci dominuje keramika místní produkce, dále pak byly evidovány např. nálezy římskoprovinciální keramiky, germánských spon, hřebenů a ostruhy. During the years 2003 and 2004 Institute for Archaeological Heritage Conservation Brno excavated a polycultural site NW of Sudoměřice. Among others there were recognized remains of the barbarian settlement from the Late Roman Period. The archaeological component is represented by the rests of four sunken-floor dwellings, unidentified settlement pits and the assemblage of movable items. Besides dominating pottery of local production there were observed e.g. categories of roman-provincial pottery, Germanic brooches, combs and spur. Keywords: Roman period; Sudoměřice; Germanic tribes; settlement; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic

V letech 2003 a 2004 byla Ústavem archeologické památkové péče Brno v rámci záchranného výzkumu odkryta polokulturní lokalita SZ od obce Sudoměřice. Evidovány byly mj. pozůstatky sídliště z mladší a ...

Vlach, Marek
Archeologický ústav, Brno, 2007

Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě
Klanicová, Soňa
2007 - Czech
Zpracování souboru terry sigillaty z germánskách lokalit (sídliště, pohřebiště) na Moravě. Největší intenzita importu terry sigillaty na moravské území spadá do druhé poloviny 2. – 1. poloviny 3. století. Objevují se především výrobky hrnčířských dílen v Rheinzabernu, Lezoux a Westerndorfu a v menší míře výrobky z jižní Galie, Heiligenbergu a Pfaffenhofenu. The file Samian ware from Germanic sites (settlement, burials) in Moravia were studied. The biggest intensity of import Samian ware in Moravian area falls into the second half of the 3rd century. Especially pottery products appear in Rheinzabern, Lezoux and Westerndorf and also less commonly products from South Gallia, Heiligenberg and Pfaffenhofen. Keywords: Samian ware; pottery; Roman period; Moravia; hrnčířina Available at various institutes of the ASCR
Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě

Zpracování souboru terry sigillaty z germánskách lokalit (sídliště, pohřebiště) na Moravě. Největší intenzita importu terry sigillaty na moravské území spadá do druhé poloviny 2. – 1. poloviny 3. ...

Klanicová, Soňa
Archeologický ústav, Brno, 2007

Osteologická analýza kostí z raně středověkého Přerova
Sůvová, Z.; Procházka, Rudolf; Weiter, L.
2006 - Czech
Článek podává hlavní výsledky osteologické analýzy zvířecích kostí z archeologického výzkumu horizontu 2.pol. 10.- 1.pol. 11. stol. z raně středověkého hradu v Přerově. Mezi domácími zvířaty převažují kosti prasete následovaného turem, překvapuje vysoký podíl kostí koně a lovné zvěře. Druhová skladba podporuje teorii o přítomnosti polské vojenské posádky panovníka Boleslava Chrabrého na přerovském hradě na počátku 11. stol. The article presents the osteological analysis from the early medieval castle of Přerov (period of the 2st half 10st - half of the 11st century). Within the collection prevail the bones of pig, followed with cattle. There occured also relatively high part of the horse- and quarry bones. The animal structure support the theory of the placement of the polish troop of the sovereign Boleslav the Brave in the castle of Přerov in the beginning of the 11th century. Keywords: Moravia; Přerov; Early Middle Age; kosti; analýza Available at various institutes of the ASCR
Osteologická analýza kostí z raně středověkého Přerova

Článek podává hlavní výsledky osteologické analýzy zvířecích kostí z archeologického výzkumu horizontu 2.pol. 10.- 1.pol. 11. stol. z raně středověkého hradu v Přerově. Mezi domácími zvířaty převažují ...

Sůvová, Z.; Procházka, Rudolf; Weiter, L.
Archeologický ústav, Brno, 2006

K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie
Komoróczy, Balázs
2006 - Czech
Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Mušov-Neurissen, které byly přisuzovány táboru římského vojska, vedeného Tiberiem v r. 6 po Kr. proti Marobudovi. Detailní rozbory a komparace s archeologickými strukturami a nálezy z území římských provincí ukázaly, že pro datování těchto objektů do poč. 1. stol. po Kr. chybí odpovídající paralely i historické důvody. Jejich předlohy se nacházejí i v mladším kontextu a jsou odvoditelné od běžných vojenských i civilních římských architektonických forem. Proto je nutno s nimi počítat v rámci stavebních struktur, vybudovaných římskou armádou u Mušova v době markomanských válek. The essay analyses archaeological structures founded at locality Mušov-Neurissen, which in previous publications had been ascribed to roman military camp leaded by Tiberius in 6 year AD against Marobud. Detailed analysis and comparisons with archaeological structures and findings from the territory of roman provinces have shown that for dating of these objects into beginning of the 1st century AD relevant parallels as well a historic reasons are missing. Their models appear also in later context and they are deduced from common military and civil roman architectonic forms. For that reason it is neccesary to count them upon within building structures constructed by roman army at Mušov during the Marcomannic wars. Keywords: roman archaeology; roman military; architecture; architektura Available at various institutes of the ASCR
K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie

Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Mušov-Neurissen, které byly přisuzovány táboru římského vojska, vedeného Tiberiem v r. 6 po Kr. proti Marobudovi. Detailní ...

Komoróczy, Balázs
Archeologický ústav, Brno, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases