Number of found documents: 229742
Published from to

Netopýr černý v lokalitě Bílá Třemešná
GOTTLANDOVÁ, Adéla; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je literární rešerší zaměřující se především na druh netopýra černého (Barbastella barbastellus) v lokalitě Bílá Třemešná, konkrétně v zimovišti přehradní nádrže Les Království, a jeho životní a úkrytovou strategii. Zabývá se ochranou letounů (Chiroptera) v rámci území České republiky, neboť netopýří zimující aktivita je velmi citlivá na působení vnějších faktorů. This bachelor thesis is a literary research focused mainly on the species of the Barbastella barbastellus in the locality Bílá Třemešná in wintering ground of Les Království dam and its life and shelter strategy. It deals with the protection of Chiroptera within the territory of the Czech Republic, as bat wintering activity is very sensitive to the influence of external factors. Keywords: netopýr černý; Barbastella barbastellus; ochrana; zimoviště; hibernace; životní cyklus; přehrada; Les Království; echolokace.; black bat; Barbastella barbastellus; protection; wintering; hibernation; life cycle; dam; Les Království; echolocation. Available in digital repository of UPOL.
Netopýr černý v lokalitě Bílá Třemešná

Tato bakalářská práce je literární rešerší zaměřující se především na druh netopýra černého (Barbastella barbastellus) v lokalitě Bílá Třemešná, konkrétně v zimovišti přehradní nádrže Les Království, ...

GOTTLANDOVÁ, Adéla; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji
MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad práce, zaměstnavatel a cizinec. Tato část také popisuje základní formy zaměstnávání cizinců. Praktická část si klade za cíl zjistit, jaké jsou odlišnosti v zaměstnávání cizinců v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Pro praktickou část byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru. The bachelor thesis focuses on employment of foreigners from perspective of employees of the Labour Office of the Czech Republic in the Olomouc Region. The theoretical part describes key terms such as labour market, Labour Office, employer and foreigner. This part also describes basic forms of employment of foreigners. The aim of the practical part is find out distinctions of employment of foreigners in particular districts of the Olomouc Region. Qualitative research in form of a semistructured interview was used for the carried ouf of the practical part. Keywords: Trh práce; zaměstnavatel; zaměstnávání; cizinec; úřad práce; Olomoucký kraj; Labour market; employer; employment; foreigner; Labour Office; Olomouc Region Available in digital repository of UPOL.
Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji

Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad ...

MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov
TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V teoretické části je uvedena lokalizace, charakteristika přírodních poměrů a důvod ochrany tohoto území. Další část popisuje metodiku a historické výzkumy. V praktické části práce je uveden současný stav rezervace, výsledky vlastního mapování vzácných cévnatých rostlin a návrh optimálního managementu. The bachelor´s titled Mapping selected andangered and specially protected species of vascular plants in Moravske Prusy nature reserve in Vyskov district deals with issue of species protection. In the theoretical part are presented localization, characteristics of natural conditions and reason for the protection of this territory. The next part contain methodology and historical researches. In the practical part is presented contenporary condition of reserve, results of own mapping of rare vascular plants and optimal management design. Keywords: přírodní rezervace; Červený seznam; ohrožené druhy; zvláště chráněné druhy; management; nature reserve; Red list; endangered species; specially protected species; management Available in digital repository of UPOL.
Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov

Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V ...

TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů
ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních vztahů. Poznatky z teoretické části jsou srovnány se zjištěním z realizovaného výzkumu. Prostřednictvím společnosti Celé Česko čte dětem a jejich projektu byly realizovány rozhovory nejen s dětmi, ale také se seniorkami. Ve výzkumné části bylo formulováno šest výzkumných předpokladů. Celkem byly uskutečněny dva rozhovory. Poznatky zjištěné na základě rozhovorů byly zpracovány kvalitativně. Výzkum prokázal, že projekt prohlubuje čtenářskou gramotnost a napomáhá rozvoji mezigeneračních vztahů. Byly potvrzeny všechny výzkumné předpoklady. Četba a předčítání může upevňovat vztah mezi dětmi a seniory. Díky projektu se podařilo podpořit vztahy mezi seniory a dětmi ze školy. U některých dětí se potvrdil zájem o četbu a knihy. Je velmi důležité podporovat děti v zájmu o knihy a četbu. Čtení knih má vliv na rozvíjení jazykové kultury a vyjadřovací schopnosti. The bachelor thesis is focused on reading fairy tales in both the family and school environments. It contains a more detailed description of the readings and the effects of reading on the children's development. It explores the influence reading has on deepening intergenerational relationships. The findings from the theoretical part are compared with the findings from the realized research. Through the company "Celé Česko čte dětem" and its project, there were interviews with children and seniors. Using two different sets of interview questions, six research assumptions were formulated in the research section. The findings of the interviews were processed qualitatively. The research has shown that the project deepens reading literacy and helps to develop intergenerational relationships. All research assumptions were confirmed. Reading together can strengthen the relationship between children and the elderly. Thanks to the project, we managed to improve relations between seniors and school children. Some children have confirmed an interest in reading and books. It is very important to support children in the interest of books and reading in general. Reading affects the development of both expression and the language culture. Keywords: rodina; mezigenerační vztahy; pohádky; mezigenerační učení; senior; školní družina; family; intergenerational relationships; fairy tales; intergenerational learning; senior; school club Available in digital repository of UPOL.
Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů

Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních ...

ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metody řešení lineárních elektrických obvodů
MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady pro procvičení jednotlivých metod. The aim of this bachelor thesis is to clarify the way of solving linear electric circuits and explain the regularities in them. The practical part of the bachelor thesis contains solved examples for practicing individual solving methods. Keywords: metody řešení obvodů; lineární obvody; teorie obvodů; circuit solving methods; linear circuits; circuit theory Available in digital repository of UPOL.
Metody řešení lineárních elektrických obvodů

Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady ...

MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Báje, pověsti a pohádky Vizovicka
KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální autory a sběratele a poslední kapitola analyzuje motivy a náměty bájí, pověstí a pohádek z Vizovicka. This Bachelor thesis seeks to focus on Vizovice region and its reflection in literature, specifically in its myths, legends and fairy tales. First chapter introduces the Vizovice region itself. The second chapter presents regional writers, collectors and significant personalities and finally, third chapter analyses the motives and topics for the myths, legends and fairy tales from Vizovicko. Keywords: Vizovicko; báje; pověst; pohádka; sběratelství; Vizovicko; mythos; legend; fairy tale; collectibles Available in digital repository of UPOL.
Báje, pověsti a pohádky Vizovicka

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální ...

KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika edukačního procesu u žáků základních škol s diagnózou epilepsie
KOŇAŘOVÁ, Vlasta; CHRASTINA, Jan
2019 - Czech
Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí školního věku. V různé míře ovlivňuje kvalitu života nemocného dítěte a zatěžuje ho nejen po stránce biologické, ale i v oblasti psychické a sociální. Odráží se také ve výchově a vzdělávání takto nemocných dětí a to velmi různorodě. Cílem bakalářská práce je charakterizovat epilepsii v kontextu školního prostředí a specifikovat faktory, které ovlivňují edukaci žáků základní školy s epilepsií. Předložit relevantní dohledané zdroje (v podobě základních teoretických východisek) o specifikách epileptického žáka v oblasti psychických, kognitivních a emocionálních funkcí. Znalost těchto specifik je nezbytná pro pedagogické pracovníky, kteří přichází do styku s dítětem/žákem. Současně si práce klade za cíl předložit relevantní dohledané poznatky (v podobě základních teoretických východisek) o informovanosti a postojích učitelů v doméně dopadů epilepsie na vzdělávání a kvalitu života dětí (žáků) s epilepsií. Epilepsie není jen problémem medicínským, ale i problémem z pohledu speciální pedagogiky a sociální péče. Nezbytná je tedy komplexní péče o nemocné děti a spolupráce všech zúčastněných na výchovném a vzdělávacím procesu. Epilepsy is one of the most common neurological diseases in school-age children. Epilepsy affects to a varying degree the quality of life of a sick child and affects the child in a biological as well as psychological and social area. The illness is also reflected in the upbringing and education of such ill children, and this is very diverse. The aim of this bachelor´s thesis is to characterize epilepsy in the context of school environment and to specify factors that influence the education of primary school pupils with epilepsy. It also presents relevant sources (in the form of basic theoretical background) about the specifics of the epileptic pupil in the area of mental, cognitive and emotional functions. Detailed knowledge of these specifics is necessary for educators who come into contact with the child/ the pupil. At the same time, the aim of this bachelor´s thesis is to present relevant findings about teachers' awareness and attitudes in the domain of epilepsy impact on education and quality of life of children with epilepsy. Epilepsy is not only a medical problem but also a problem from the perspective of special pedagogy and social care. It is therefore necessary to provide comprehensive care for sick children and cooperation of all participants in the educational and training process is necessary. Keywords: epilepsie; epileptický; záchvat; syndrom; chronické onemocnění; vzdělávání; dítě; žák; škola; znalost; postoj; pedagog; kognitivní deficit; psychické změny; Epilepsy; epileptic; seizure; syndrome; chronic disease; education; children; pupil; school; knowledge; attitude; attitude teacher; cognitive deficit; psychological change Available in digital repository of UPOL.
Specifika edukačního procesu u žáků základních škol s diagnózou epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí školního věku. V různé míře ovlivňuje kvalitu života nemocného dítěte a zatěžuje ho nejen po stránce biologické, ale i v oblasti ...

KOŇAŘOVÁ, Vlasta; CHRASTINA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pedagogické hodnocení dětí v MŠ v kontextu technicky zaměřených činností
NOVÁKOVÁ, Veronika; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá pedagogickým hodnocením dětí v mateřské škole v kontextu technicky zaměřených činností. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska problematiky pedagogického hodnocení dětí v mateřské škole, jimiž jsou: dítě předškolního věku, technická výchova v mateřské škole a její zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a pedagogické hodnocení. Praktická část obsahuje soubor ověřených metodických listů, jejichž součástí jsou hodnotící kritéria s hodnotícími indikátory. This bachelor thesis deals with pedagogical evaluation of children in kindergarten in the context of technically oriented activities. The theoretical part is focused on the theoretical basis of the issue of pedagogical evaluation of children in kindergarten, which are: pre-school child, technical education in kindergarten and its integration in the Framework Educational Program for pre-school education and pedagogical evaluation. The practical part contains a set of verified methodological sheets, which include evaluation criteria with evaluation indicators. Keywords: dítě předškolního věku; technická výchova; hodnocení; tvořivost; mateřská škola; preschool child; technical education; evaluation; creativity; kindergarten Available in digital repository of UPOL.
Pedagogické hodnocení dětí v MŠ v kontextu technicky zaměřených činností

Bakalářská práce se zabývá pedagogickým hodnocením dětí v mateřské škole v kontextu technicky zaměřených činností. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska problematiky pedagogického ...

NOVÁKOVÁ, Veronika; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Životní styl učitelů na základních školách na Rožnovsku
KUBJÁTOVÁ, Svatava; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na životní styl pedagogů základních škol, především na důležitost pohybové aktivity a na zdravotní problémy související s prací pedagoga. Cílem teoretické části je definovat pojem životní styl a všechny oblasti s ním spojené. Nedílnou součástí teoretické části je také definovat osobnost pedagoga a náročnost tohoto povolání v souvislosti se zdravotními problémy. Do praktické části bakalářské práce byli zapojeni učitelé prvního i druhého stupně základních škol na Rožnovsku. Výsledky mají zmapovat životní styl pedagogů a určit, zda se jejich profese na kvalitě jejich životního stylu nějakým způsobem podílí. My bachelor thesis is focused on the lifestyle of pedagogues in elementary schools, but mostly on the importance of physical activity and health problems related to the work of pedagogue. The main goal was to define the concept of lifestyle and other parts connected to it. An integral part of theoretical section is to define the character of pedagogue and difficulty of this type of profession in connection with health problems. Teachers from first and second grade of elementary schools in Rožnov region were involved into the practical section of this bachelor thesis. The results are supposed to describe the lifestyle of teachers and if their occupation in some way participates on the quality of their lifestyle. Keywords: Životní styl; osobnost učitele; profese učitele; pohybová aktivita; zdraví; Lifestyle; character of teacher; profession of teacher; physical aktivity; health Available in digital repository of UPOL.
Životní styl učitelů na základních školách na Rožnovsku

Bakalářská práce je zaměřena na životní styl pedagogů základních škol, především na důležitost pohybové aktivity a na zdravotní problémy související s prací pedagoga. Cílem teoretické části je ...

KUBJÁTOVÁ, Svatava; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poruchy držení těla a přehled metod jejich hodnocení
KÖHLEROVÁ, Kristýna; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Cílem této práce bude zjistit, početnost dětí s vadným držením těla u vybrané skupiny dětí. Ve své práci se zabývám držením těla u dětí, jeho poruchami, faktory ovlivňujícími držení těla, metodami pozorování držení těla, prevencí a kompenzací vadného držení těla. Výzkum bude pozorovat držení těla u dětí staršího školního věku 11 - 14 let. A budu srovnávat výskyt vadného držení těla u dívek a chlapců. Nejdříve dle odborné literatury popíšu somatický vývoj dítěte, držení těla a jeho vady, faktory ovlivňující držení těla, prevenci a kompenzaci vadného držení těla. Za použití odborných metod pozorování držení těla zpracuji výzkumné šetření. Vyberu vzorek dětí ve věku 11 - 14 let. K vyšetření použiji tyto metody pozorování: Matthiaseho test, Postojové standardy pro chlapce a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera. The aim of this work is to find out the amount of children with defective posture in a selected group of children. I deal with the posture of children, its disorders, factors influencing postural habits, methods of posture observation, prevention and correcting of faulty posture. The research is going to observe the posture of older school children aged 11-14. I am also going to compare the incidence of faulty posture in girls and boys. According to the literature, it is firstly needed to describe the somatic development of the child, the posture and its defects, factors affecting the posture, prevention and correcting of the defective posture. I am going to conduct a research using professional methods of posture observation of a chosen sample of children aged 11-14. There are going to be used following methods for the examination: Matthias test, Postural standards for boys and girls according to Klein, Thomas and Mayer. Keywords: Držení těla; pohybový systém; somatický vývoj; poruchy; metody; zdravá škola; Body posture; movement systém; somatic development; disorders; methods; healthy school Available in digital repository of UPOL.
Poruchy držení těla a přehled metod jejich hodnocení

Cílem této práce bude zjistit, početnost dětí s vadným držením těla u vybrané skupiny dětí. Ve své práci se zabývám držením těla u dětí, jeho poruchami, faktory ovlivňujícími držení těla, metodami ...

KÖHLEROVÁ, Kristýna; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases