Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 487192
Published from to

Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty
BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také hydrologické a mimoprodukční funkce půdy. Eroze půdy může měnit nejen fyzikální a chemické vlastnosti půdy, ale i biologické a navíc tyto charakteristiky mohou reagovat na změny podmínek prostředí dříve, než ostatní parametry. Také živiny v půdě a organická hmota podléhají ztrátám kvůli erozi. Kromě ekologických škod způsobuje eroze půdy i škody ekonomické, jako jsou finanční ztráty nebo zvyšování nákladů na pěstování plodin. Je tedy žádoucí studovat vliv erozních procesů na biologické, chemické a fyzikální vlastnosti půd. Práce si klade za cíl 1) vyhodnotit zmiňovaný dlouhodobý vliv erozních procesů na různých částech svahů na vybrané chemické vlastnosti týkající se organické hmoty, biologické vlastnosti vyjádřené aktivitou půdních enzymů a fyzikální vlastnosti a posoudit, která ze sledovaných vlastností nejvíce odráží probíhající erozi; 2) vyhodnotit vliv aplikace různých typů a dávkování exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. První část práce vychází ze studií provedených v oblasti jižní Moravy na půdách typu černozem. Prokázala se značná intenzita erozních procesů na studované vlastnosti půdy v jednotlivých částech svahů. Bylo zjištěno kvalitnější složení půdní organické hmoty v depozičních oblastech, což je potvrzeno větším obsahem celkového humusového materiálu a huminových kyselin v organické hmotě. Naopak u obsahu vápníku a pH byly zjištěny statisticky významné vyšší hodnoty v erozních částech svahů. To je potvrzením intenzivních erozních procesů. Vliv eroze na enzymatickou aktivitu byl také potvrzen, depoziční oblasti vykazovaly větší mikrobiální biomasu a enzymatickou aktivitu ve srovnání s erozními oblastmi. Nejvíce byly ovlivněny charakteristiky chemické, související s množstvím a kvalitou organických látek a se zásobou přijatelných živin (P). Druhá část práce byla věnována vlivu aplikace a dávkování exogenní organické hmoty (EOM) na aktivitu půdních enzymů. Výzkum probíhal na maloparcelkových polních pokusech v lokalitě Pusté Jakartice v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím různých dávek EOM bylo do půdy dodáváno různé procento dusíku v organické formě. Prokázali jsme, že aplikace EOM vede k poměrně rychlým změnám v enzymatické aktivitě. Aktivity celulázy, kyselé a alkalické fosfatázy byly stimulovány nejvyššími dávkami EOM. Zvyšující se obsah C, N a P dodávaný prostřednictvím EOM pozitivně ovlivňoval aktivitu celulázy a fosfatáz. Složení a kvalitu různých typů odpadů a organické hmoty je dobré brát v úvahu při využití v zemědělství. Soil erosion, especially water erosion is generally considered as a major cause of soil degradation and associated changes in soil properties, significantly affecting crop yields and also aggravating hydrological and non-productive soil functions. Soil erosion can change not only the physical and chemical properties of the soil, but also the biological, and in addition, these characteristics can respond to changes in environmental conditions earlier than other parameters. Also, soil nutrients and organic matter are subject to losses due to erosion. In addition to the environmental damage, soil erosion also causes economic damage, such as financial losses or increased crop costs. It is therefore desirable to study the effect of erosion processes on the biological, chemical and physical properties of soils. The aim of the thesis is to first evaluate the above mentioned long-term impact of erosion processes in different parts of slopes on selected chemical properties related to organic matter, biological activity of soil properties expressed enzymes, physical properties and to assess which of the observed properties reflects the most significant erosion; second, to evaluate the effect of application of different types and dosage of exogenous organic matter on soil activity of selected enzymes. The first part of this work is based on studies carried out in the area of South Moravia on chernozem soils. Significant intensity of erosion processes on the studied soil properties in different parts of slopes was proved. A better composition of soil organic matter in deposition areas was found, which is confirmed by higher content of total humus material and humic acids in organic matter. In contrast, in the calcium content and pH were statistically significantly higher in the erosion areas slopes. This is a confirmation of intense erosion processes. The effect of erosions on enzymatic activity was also confirmed, deposition areas showed greater microbial biomass and enzymatic activity in comparison with the erosion regions. Most were affected by the chemical characteristics related to the amount and quality of organic substances and with a supply of available nutrients (P). The second part is devoted to the influence of the application and dosage of exogenous organic matter (EOM) on the activity of soil enzymes. The research was conducted on small-plot field trials in the Puste Jakartice area in the Moravian-Silesian Region. Different percentages of nitrogen in the organic form were supplied to the soil through various doses of EOM. We have demonstrated that the application of EOM leads to relatively rapid changes in enzymatic activity. Cellulase activity, acidic and alkaline phosphatase were stimulated with the highest doses of EOM. Increasing the content of C, N and P supplied through the EOM positively influenced cellulase and phosphatase activity. The composition and quality of different types of waste and organic matter should be taken into account when used in agriculture. Keywords: půda; vodní eroze; enzymatická aktivita; živiny; exogenní organická hmota; biologické; chemické a fyzikální vlastnosti; soil; water erosion; enzymatic activity; nutrients; exogenous organic matrer; biological; chemical and physical properties Available in digital repository of UPOL.
Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty

Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také ...

BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy
CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka eroze částečně řeší normami Správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou (DZES), konkrétně standardy DZES 4 (Minimální pokryv půdy) a DZES 5 (Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze). Tato opatření však nejsou dostatečná k ochraně půdy ohrožené erozí. Proto jsme svědky různých negativních změn v krajině a prostředí. Z hlediska pedologického, poskytuje vědecká literatura významné informace o změnách fyzikálních, chemických a některých biologických (zejména mikrobiologických) vlastností půdy během eroze a o negativním dopadu na rostlinnou výrobu. Existuje však nedostatek informací o účinku na epigeické bezobratlé živočichy. Tato práce se zabývá využitím především epigeických společenstev bezobratlých živočichů jako indikátorů změn v krajině. Jedná se o víceleté studie, které nám napomáhají pochopit změny, které se v posledních letech v krajině udály. Nashromážděný materiál čítá desetitisíce bezobratlých živočichů, z nichž vybrané skupiny byly určovány do druhů. Jedná se především o střevlíkovité brouky (Carabidae) a pavouky (Araneae), kteří slouží jako výborní bioindikátoři změn v krajině. Byly zjištěny signifikantní rozdíly v početnosti jedinců na studovaných liniích svahu, pozorována polohová distribuce jednotlivých společenstev brouků a pavouků vlivem odtoku vody, či změn v zásobenosti půdy živinami souvisejících s transportem půdy. To indikuje značný vliv vodní eroze na půdní faunu. Dalším cílem této práce bylo testování různého typu odchytu bezobratlých živočichů a posouzení vlivu zemědělského managementu na společenstva půdních bezobratlých. Soil degradation leads to reduced soil productivity and it has adverse effects on the environment. Water erosion is the major factor affecting soil degradation in Europe and in the Czech Republic. Currently, the issue of erosion is partly addressed by the standards of the Good Agriculture and Environmental Condition (DZES), specifically DZES 4 (Minimum Soil Coverage) and DZES 5 (Minimum Soil Management Level for Erosion). However, these measures are not sufficient to protect soil threatened by erosion. Therefore, we are witnessing various negative changes in the landscape and the environment. From the soil science point of view, scientific literature provides important information about changes in the physical, chemical and several biological (especially microbiological) properties of soil during erosion and their negative impact on crop production. However sufficient information about their effect on epigeic invertebrates is lacking. This work addresses the use of, in particular, the epigeic communities of invertebrates as indicators of changes in the landscape. It is a multi-annual study that provides an insight into the landscape changes that have occurred over the recent years. The collected material comprises tens of thousands of invertebrates, of which selected groups were determined to species level. These are mainly Carabidae and Araneae, which are excellent bioindicators of landscape changes. Significant variation in the abundance of individuals along the studied slope lines were found, which may indicate the effects of selective transport of beetle and spider communities during water runoff events, or the effects of nutrient variation related to downslope soil transport. This indicates that soil erosion has considerable impact on the composition of invertebrate assemblages. Another aim of this work was to test different methods of invertebrate trapping and to asses the impact of agricultural management on soil invertebrate communities. Keywords: Klíčová slova: půda; degradace; eroze; Carabidae; Araneae; Kewords: soil; degradation; erosion; Carabidae; Araneae Available in digital repository of UPOL.
Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy

Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka ...

CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy
ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
2019 - Czech
Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi druhy, které se nejčastěji vyskytují v mateřské škole. Rovněž se seznámíme s možnostmi logopedické prevence v mateřské škole. V empirické části byl zvolen kvalitativní výzkum. Jako metody sběru dat byly použity pozorování, vstupní a výstupní diagnostika a metodika dle Dvořáka a Štěpána. Každá diagnostika byla doplněna zvukovým záznamem. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part contains three chapters and deals with the development of speech. Furthermore, impaired communication skills, especially those species that most often occur in kindergarten. We will also get acquainted with the possibilities of speech therapy prevention in kindergarten. The qualitative research was chosen in the empirical part. The methods of data collection were observation, input and output diagnostics and training program of Dvorak and Stepan. Each diagnostics was supplied with a soundtrack. Keywords: mateřská škola; řeč; logopedie; výslovnost; kindergarten; speech; speech therapy; pronunciation Available in digital repository of UPOL.
Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy

Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi ...

ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD
ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho pozornost byla trénována pomocí relaxačních technik. Práce byla pojata jako případová studie. The bachelor thesis deals with the development of attention in pupil with ADHD. The main goal is evaluation of proposed procedures for development of attention in pupil with syndrome ADHD, that were trained at home. The pupil´s attention was trained by relaxation techniques. This thesis was compiled as a case study. Keywords: Žák; syndrom ADHD; rozvoj; porucha pozornosti; relaxační techniky; Pupil; syndrome ADHD; development; attention deficit disorder; relaxation techniques Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD

Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho ...

ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství
SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění duševního zdraví. Výzkumná část, rozdělená na úvod a výsledky výzkumu a diskuse, odráží výzkum, který byl proveden u dvou skupin respondentů - mladistvých ZŠ a křesťanské mládeže. Jejím cílem je posoudit postoje žáků k faktorům, které zásadně ovlivňují kvalitu jejich života a možnou roli spirituality při volbě v oblastech vztahů, hodnot, volbě partnera, trávení volného času a zdraví. The thesis deals with the issue of experiencing spirituality with a focus on Christianity in the area of theoretical knowledge. It represents meditation, prayer, fasting and study as a possible way to consolidate mental health. The research part, divided into the introduction and results of research and discussion, reflects the research that was carried out in two groups of respondents - juvenile primary school and Christian youth. Its aim is to assess pupils' attitudes towards factors that fundamentally influence their quality of life and the possible role of spirituality in choosing between relationships, values, partner choice, leisure and health. Keywords: Spiritualita v křesťanském pojetí; meditace; modlitba; půst; studium; mezilidské vztahy; volný čas; hudba; zdraví; víra; mladiství; respondent; Spirituality in the Christian concept; meditation; prayer; fasting; study; interpersonal relationships; leisure; music; health; faith; youth; respondent Available in digital repository of UPOL.
Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství

Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění ...

SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v planetární geografii
TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii. The bachelor thesis deals with the basic chapters of planetary geography and explains the basic concepts. Further the bachelor thesis points to the use of mathematics in planetary geography. Keywords: Planetární geografie; geografie; matematika v planetární geografii; Země; Slunce; Měsíc; vesmír; planetary geography; geography; mathematics in planetary geography; earth; sun; moon; universe Available in digital repository of UPOL.
Matematika v planetární geografii

Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii....

TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy
KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé dospělosti, mapuje institucionální výchovou - její legislativní ukotvení, přehled pracovníků zařízení, celkově shrnuje možnosti mladých dospělých po odchodu z institucionální výchovy. Cílem praktické části je komparace představ budoucnosti mladých dospělých, odcházejících z výchovného ústavu s následnou skutečností. Zhodnocení úspěšnosti začlenění do společnosti v oblasti bydlení, mezilidských vztahů, pracovního uplatnění a volnočasových aktivit. První část, zaměřená na představy účastníků výzkumného šetření, je vedena prostřednictvím dotazníků, následná realita je zkoumána pomocí rozhovorů. Rozhovory jsou pro zachování objektivity doplněny o rozhovory s pracovníky zařízení. This bachelor thesis focuses on institutional care, especially young adults leaving the institutional care. The theoretical part characterizes the stage of life of young adulthood, maps institutional care - its legal basis and foundations, overview of the employees of institutional care and overall summarizes the possibilities and opportunities of young adults after leaving institutional care. The aim of the practical part isthe comparation of ideas of future of the young adults, leaving the institutional care with its reality, evaluation of the success of integration in housing area, interpersonal relationships, employment and leisure time activities. The first part of this research focuses on the ideas about future of the participants of this research. The data was obtained via questionnaire and the following reality was researched via interviews and interviews with the employees to remain objective. Keywords: mladý dospělý; institucionální výchova; výchovný ústav; odchod; young adults; institutional care; departure Available in digital repository of UPOL.
Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy

Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé ...

KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.
ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
2019 - Czech
Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. Jedná se především o botanický průzkum M. Dančáka a M. Duchoslava a rukopisy vedoucího práce Z. Hradílka. V rámci ÚSES se ve zkoumaném území nachází maloplošná chráněná území. Od roku 2014 je tato oblast Evropsky významnou lokalitou (EVL Hustopeče - Štěrkáč). Byly vybrány celkem 4 lokality, na kterých byl proveden botanický průzkum, např. břehy řeky Bečvy, lesy poblíž pobřeží Bečvy, podmáčená louka, močály. The thesis deals with the botanical survey of selected localities of the flooded area of Bečva near Hustopeče nad Bečvou and the considered Skalička waterworks. There are data about flora in Bečva river landscape. These are a botanical surveys by M. Dančák and M. Duchoslav and the manuscripts of the leading work of Z. Hradílek. Within the ÚSES, small-scale protected areas are located in the area under survey. Since 2014 this area has a European significant site (EVL Hustopeče - Štěrkáč). A total of 4 sites were selected for botanical exploration, such as the shorelines of the Bečva River, forests near the Bečva shoreline, waterlogged meadows, marshes. Keywords: Bečva; květena; Hustopeče nad Bečvou; Morava; Česká republika; Bečva; Flora; Hustopeče nad Bečvou; Moravia; Czech republic Available in digital repository of UPOL.
Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.

Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. ...

ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.
PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se hlavně věnujeme technické výchově, lateralitou a aktéry edukační jednotky technické výchovy základní školy. Praktická část má kvantitativní design. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Hlavním cílem práce bylo zmapovat dostupnost pomůcek pro žáky preferující levou ruku a náhled učitelů na problematiku leváctví v hodinách technické výchovy. Výzkumného šetření se zúčastnilo 71 respondentů z celé české republiky. The diploma thesis dealt mainy with the pupils preferring the left hand in lessons of technical education at primary school. The thesis has a theoretical and practical part. In the actors of the educational unit of basic education. The practical part has a quantitative design. The mani research method was the questionnaire. The main aim of the work wwas to map the availability of aids for pupils prefering the left hand and the view of teachers on the issue of left handedness in the lessons of technical education. 71 respondents from Czech Republic participated in the research. Keywords: Technická výchova; lateralita; didaktické a metodické pomůcky technika; leváctví; Technical education laterality; didactic and methodical aids technique; left-handedness Available in digital repository of UPOL.
Žák s preferencí levé ruky v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy.

Diplomová práce se zabývala především žákem preferující levou ruku v hodinách technické výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se ...

PAŠKOVÁ, Lucie; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku
KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ORL. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část slouží jako východisko pro následný výzkum. Jsou zde rozebrána témata nádorů hlavy akrku, jejich léčba, kvalita života a faktory, které ji ovlivňují. Praktická část představuje samotný výzkum, jeho cíle a poté předkládá fakta získaná průzkumným šetřením. Zvýsledků tohoto šetření bylo prokázáno, že dotazovaní pacienti mají velice dobrou kvalitu života, a nejčastěji se u nich vyskytují problémy s polykáním, slinami, řečí abolestí. Dále můžeme také konstatovat, že nejsou významné rozdíly ve vnímání kvality života u mužů a žen. The thesis deals with the quality of life in patients with head and neck tumors. The issue is monitored using a standardized questionnaire (UW-QOL) in patients with head and neck cancer treated at the ENT department. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part serves as a foundation for subsequent research. The topics of head and neck tumors, their treatment, quality of life and factors influencing it are discussed. The practical part presents the research itself, its objectives and then presents the facts obtained by the exploratory survey. The results of this investigation have shown that the interviewed patients have a very good quality of life, and most often they have problems with swallowing, saliva, speech, and pain. Furthermore, we can also note that there are no significant differences in the perception of the quality of life in men and women. Keywords: kvalita života; otorinolaryngologie; nádory hlavy a krku; quality of life; otorinolaryngology; head and neck tumors Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku

Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ...

KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases