Number of found documents: 541273
Published from to

The Concept of Black Womanhood in Toni Morrison's Fiction
NOVOTNÁ, Gabriela; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Tato práce se zabývá vyobrazením afroamerických žen v díle Toni Morrison. Teoretická část uvádí Toni Morrison v kontextu afroamerické literatury. Tato část obsahuje mimo jiné i popis hlavních témat jejích románů. Analytická část se zaměřuje na jednotlivé postavy v románech Nejmodřejší oči, Sula a Milovaná. The diploma thesis deals with the concept of black womanhood in Toni Morrison's fiction. The theoretical part introduces Toni Morrison in context of African-American literature. The main themes and topics of her novels are explored as well. The analytical part focuses on individual female characters in Morrison's three novels - The Bluest Eye, Sula and Beloved Keywords: Toni Morrison; afroamerické ženy; analýza; Milovaná; Sula; Nejmodřejší oči; Toni Morrison; black womanhood; analysis; Beloved; Sula; The Bluest Eye Available in digital repository of UPOL.
The Concept of Black Womanhood in Toni Morrison's Fiction

Tato práce se zabývá vyobrazením afroamerických žen v díle Toni Morrison. Teoretická část uvádí Toni Morrison v kontextu afroamerické literatury. Tato část obsahuje mimo jiné i popis hlavních témat ...

NOVOTNÁ, Gabriela; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Osoby s psychickým onemocněním v kontextu speciální pedagogiky
HRACHOVÁ, Aneta; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje psychické onemocnění a nejčastější diagnózy psychiatrické praxe v České republice. Zabývá se také postavením osob s psychickým onemocněním v oboru speciální pedagogika a v systému péče o tyto osoby. Praktická část diplomové práce se věnuje výzkumnému šetření, které se zaměřuje na odborníky pracující s lidmi s psychickým onemocněním. The Diploma thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes mental illnesses and the most common diagnosis of psychiatric practice in the Czech Republic. It is also engaged in footing of people with mental illness in the field of special education and system of care. The practical part of the thesis contains a research that is focused on specialists working with mentally ill people. Keywords: Osoby s psychickým onemocněním; psychické onemocnění; speciální pedagogika; zdravotní péče; sociální péče; multidisciplinární tým.; Persons with mental ilness; mental illness; special pedagogy; health care; social care; multidisciplinary team. Available in digital repository of UPOL.
Osoby s psychickým onemocněním v kontextu speciální pedagogiky

Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje psychické onemocnění a nejčastější diagnózy psychiatrické praxe v České republice. Zabývá se také ...

HRACHOVÁ, Aneta; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Střediska výchovné péče a jejich působení na žáky základní školy s poruchami chování
HLÁVKA NEZHYBOVÁ, Adéla; ŽLUNKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá žáky základní školy s poruchami chování. Dále je zaměřená na střediska výchovné péče a terminologii týkající se poruch chování. Ve výzkumné části se klade důraz na působení středisek výchovné péče na žáky s poruchou chování a snaží se odhalit příčiny preventivně výchovných pobytů žáků. Výsledkem empirické části je zjištění toho, do jaké míry preventivně výchovný pobyt zapůsobil na žáky. The bachelor thesis deals with pupils of elementary school with behavioral disorders. Furthermore, it focuses on educational care centers and terminology related to behavioral disorders. In the research part the emphasis is placed on the activities of educational care centers for pupils with disabilities behavioral disorder and try to reveal the causes of preventive educational stays of pupils. The result of the empirical part is to find out to what extent the preventive educational stay has affected the pupils. Keywords: Porucha chování; střediska výchovné péče; žák základní školy; rodinné prostředí; výchova; Behavioral disorders; educational care centres; primary school pupil; family situation; upbringing Available in digital repository of UPOL.
Střediska výchovné péče a jejich působení na žáky základní školy s poruchami chování

Bakalářská práce se zabývá žáky základní školy s poruchami chování. Dále je zaměřená na střediska výchovné péče a terminologii týkající se poruch chování. Ve výzkumné části se klade důraz na působení ...

HLÁVKA NEZHYBOVÁ, Adéla; ŽLUNKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Invazní mech Campylopus introflexus na severovýchodě České republiky
KOCIÁN, Petr; HRADÍLEK, Zbyněk
2019 - Czech
Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) je mech pocházející z jižní polokoule, který se v Evropě invazně šíří. V České republice bylo dosud zaznamenáno na 130 lokalit, z toho na severovýchodě sedmnáct. V letech 2013-2017 probíhalo cílené mapování druhu na severovýchodě České republiky, které přineslo z území zcela nová zjištění o jeho rozšíření. Během mapování bylo zaznamenáno 315 nových lokalit. Na základě těchto údajů byla vytvořena mapa rozšíření Campylopus introflexus na severovýchodě České republiky. Většina lokalit se nachází v pahorkatině a podhůří mezofytika a jen několik málo lokalit bylo dosud zaznamenáno v oreofytiku. Mech se vyskytuje především ve větších lesních komplexech s výsadbou jehličnanů (mýtiny, prosvětlené lesy a jejich okraje) a také na antropicky ovlivněných stanovištích tvořených navážkami uhelné hlušiny. Ojedinělý výskyt byl zjištěn na železničním svršku. V území osidluje především prosvětlené biotopy s žádnou nebo minimální vegetací orientované zejména na jihozápad. Heath Star-moss (Campylopus introflexus) is a moss originating from the southern hemisphere and is invasive in Europe. Until recently, about 130 localities were recorded in the Czech Republic, 17 of which in the northeastern part of the country. In the years 2013-2017, a survey of the species took place in the NE part of the Czech Republic, which provided completely new data on the distribution of the species in the region. During this survey, 315 new localities were recorded. Based on the new data, a distribution map of Campylopus introflexus in the NE part of the Czech Republic was created. The species is found predominantly in the Mesophyticum, where most sites are located in hills. Only a few sites have been reported from the Oreophyticum so far. In the region, the moss is found mainly in larger coniferous forest complexes (clearings, light forests and forest margins) and also in man-made habitats formed by coal mining waste. A unique occurrence was found on a railway bed. The species inhabits mainly sunlit habitats with no or sparse vegetation, mainly southwest faced. Keywords: Campylopus introflexus; Česká republika; severní Morava a Slezsko; invaze; neofyt; mapa rozšíření; jehličnaté lesy; navážky uhelné hlušiny; Campylopus introflexus; Czech Republic; northern Moravia and Silesia; invasion; neophyte; distribution map; coniferous forests; coal mining waste sites Available in digital repository of UPOL.
Invazní mech Campylopus introflexus na severovýchodě České republiky

Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) je mech pocházející z jižní polokoule, který se v Evropě invazně šíří. V České republice bylo dosud zaznamenáno na 130 lokalit, z toho na severovýchodě ...

KOCIÁN, Petr; HRADÍLEK, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Logopedická prevence v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm
RUBNEROVÁ, Kateřina; KYTNAROVÁ, Lucie
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapování stavu logopedické prevence v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm. Dílčím cílem pak bylo zjištění, jaké činnosti jsou v rámci prevence uskutečňovány nejvíce a zda je dostatek pedagogů s logopedickým vzděláním. Teoretická část obsahuje vymezení logopedické intervence a prevence, zabývá se komunikací, vývojem řeči, narušenou komunikační schopností a jejími nejčastěji se vyskytujícími typy. Praktická část je věnována samotnému výzkumnému šetření a analýze dat. Výzkum měl kvantitativní charakter s použitím metody dotazníků. Do šetření byli zapojeni všichni pedagogové z celkem čtyř státních mateřských škol v uvedeném městě. The main aim of this thesis was to map the condition of speech therapy prevention in kindergartens in Rožnov pod Radhoštěm. A partial goal was to find out what activities are being carried out most in terms of prevention and whether there are enough pedagogues with speech therapy education. The theoretical part includes the definition of speech therapy intervention and prevention, deals with communication, speech development, impaired communication ability and its most common types. The practical part is devoted to the research and data analysis itself. The research was quantitative using the questionnaire method. All teachers from a total of four kindergartens in the city were involved in the survey. Keywords: Logopedická prevence; mateřská škola; komunikace; vývoj řeči; narušená komunikační schopnost; Speech therapy prevention; kindergarten; communication; speech development; communicative disability Available in digital repository of UPOL.
Logopedická prevence v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapování stavu logopedické prevence v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm. Dílčím cílem pak bylo zjištění, jaké činnosti jsou v rámci prevence uskutečňovány ...

RUBNEROVÁ, Kateřina; KYTNAROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv biotických a abiotických faktorů na reprodukční úspěšnost koniklece velkokvětého v přírodní památce U Strejčkova lomu mezi obcemi Grygov a Krčmaň
ČECHÁKOVÁ, Nikola; MÁLKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bude vyhodnotit vliv biotických (sešlap, okus a utrhnutý květ) a abiotických (teplota a srážky) faktorů působící na reprodukční úspěšnost koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). K porovnání vlivů poslouží dva typy výzkumných ploch, kdy jedna bude ohraničená proti sešlapu a okusu a druhá neohraničená (kontrolní). V teoretické části bude podána lokalizace a přírodovědná charakteristika přírodní památky U Strejčkova lomu. The main goal of this bachelor thesis will be to evaluate the influence of biotic (tread, eaten parts of the plant and torn blossom) and abiotic (temperature and precipitation) factors affecting the reproductive success of Pulsatilla grandis. Two types of research areas will be used to compare influences. One of which will be confined to tread and the other will be boundless. In the theoretical part there will be mentioned the localization and naturalistic characteristics of the natural monument U Strejčkova lomu. Keywords: Pulsatilla grandis; biotické a abiotické faktory; přírodní památka; silně ohrožený druh; reprodukční úspěšnost; výzkumné plochy; U Strejčkova lomu; Pulsatilla grandis; biotic and abiotic factors; natural monument; severely endangered species; reproductive successresearch areas; U Strejckova lomu Available in digital repository of UPOL.
Vliv biotických a abiotických faktorů na reprodukční úspěšnost koniklece velkokvětého v přírodní památce U Strejčkova lomu mezi obcemi Grygov a Krčmaň

Hlavním cílem bakalářské práce bude vyhodnotit vliv biotických (sešlap, okus a utrhnutý květ) a abiotických (teplota a srážky) faktorů působící na reprodukční úspěšnost koniklece velkokvětého ...

ČECHÁKOVÁ, Nikola; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Píseň lesa
DOSTÁLOVÁ, Michaela; MICHÁLEK, Ondřej
2019 - Czech
Textová část diplomové práce je doprovodným materiálem k praktické práci, která sestává ze souboru deseti hlubotisků s tématikou přírody, které jsou doplněny o texty na sebe navzájem navazující. Teoretická část se zabývá historií grafiky, jejím dělením a několika umělci. Praktická část popisuje postup práce při tvorbě tiskových matric. Didaktická část nahlíží na možnosti využití tématu přírody v praxi. Thesis is only an accompanying text to the art part of thesis. The thesis is divided into three parts - theoretical, practical and pedagogical. Theoretical part introduces the research that provided basis for creation of this series. It covers a history and characteristics of printmaking techniques, theoretical information concerning the graphic technique in art and the description of vernis mou and aquatint technique. The theoretical part also presents some sources of my inspiration. The practical part is viewed as crucial: it contains abstractly and realisticaly approached series of 10 intaglio prints concerning the theme "Nature". The last part of my thesis concerns the implementation of theory into pedagogical practices through. Keywords: grafika; grafické techniky; měkký kryt; akvatinta; hlubotisk; tisk z hloubky; Print; Printmaking; Techniques; Vernis Mou; Aquatint; Intaglio printing. Available in digital repository of UPOL.
Píseň lesa

Textová část diplomové práce je doprovodným materiálem k praktické práci, která sestává ze souboru deseti hlubotisků s tématikou přírody, které jsou doplněny o texty na sebe navzájem navazující. ...

DOSTÁLOVÁ, Michaela; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pohádky Oscara Wilda v projektovém vyučování pro druhý stupeň základní školy v hodinách českého jazyka
KNOPFOVÁ, Hana; JAKUBÍČEK, Daniel; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací projektové výuky s názvem Oscar Wilde a jeho pohádky na základní škole ve Znojmě, konkrétně v 7. třídě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a sice část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována projektové výuce, cílům českého jazyka a pohádkám Oscara Wilda. Praktická část navazuje na část teoretickou a je založena na návrhu projektu a jeho realizaci. Součástí praktické části je nejen popis aktivit a jejich reálný průběh, ale také pracovní listy, které mohou učitelé využít při výuce českého jazyka. The diploma thesis deal with the design and realization of an educational project called Oscar Wilde and his fairy-tales at the elementary school in Znojmo, in the seventh grade, specifically. The thesis is split into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the educational project itself, the aims of the Czech language classes and the fairy-tales of Wilde. The practical part continues the work of the theoretical and focuses on design and realization. There are not only activity descriptions and their real-time progress, but also worksheets that teachers can use during classes. Keywords: Projektová výuka; Oscar Wilde; základní škola; český jazyk; pohádky Oscara Wilda; Educational project; Oscar Wilde; elementary school; Czech language classes; Oscar Wilde's fairy-tales Available in digital repository of UPOL.
Pohádky Oscara Wilda v projektovém vyučování pro druhý stupeň základní školy v hodinách českého jazyka

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací projektové výuky s názvem Oscar Wilde a jeho pohádky na základní škole ve Znojmě, konkrétně v 7. třídě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a sice ...

KNOPFOVÁ, Hana; JAKUBÍČEK, Daniel; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kochleární implantát v životě jedince se sluchovým postižením
VYKYDALOVÁ, Radka; LANGER, Jiří
2019 - Czech
Cílem diplomové práce bylo přiblížit život jedince s kochleárním implantátem. V textu se zabýváme sluchem a sluchovým postižením, kochleárním implantátem a procesem jeho implantace. Poslední kapitola teoretické části je věnována osobnosti a vývoji jedince se sluchovým postižením a jeho rodině. V praktické části je zpracována kazuistika uživatelky kochleárního implantátu, doplněna o pohledy a postřehy samotné uživatelky, její matky, surdopedky ze speciálně pedagogického centra a spolupracujících logopedek. The aim of this diploma thesis was to describe a life with a cochlear implant. The theoretical part deals with hearing and hearing impairment, cochlear implant and the process of its implantation. Last chapter of the theoretical part concerns the personality and the development of an individual with a hearing impairment, and their family. In the practical part, a case history of a cochlear implant user is elaborated, complemented by the views and perceptions of the user, as well as those of her mother, a surdopedist at the Specialist Pedagogical Centre and the collaborating speech therapists. Keywords: sluchové postižení; kochleární implantát; kochleární implantace; psychologické aspekty sluchového postižení; hearing impairment; cochlear implant; cochlear implantation; psychological aspects of hearing impairment Available in digital repository of UPOL.
Kochleární implantát v životě jedince se sluchovým postižením

Cílem diplomové práce bylo přiblížit život jedince s kochleárním implantátem. V textu se zabýváme sluchem a sluchovým postižením, kochleárním implantátem a procesem jeho implantace. Poslední kapitola ...

VYKYDALOVÁ, Radka; LANGER, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kuchyně 21. století
RICHTEROVÁ, Veronika; HAVLÍK, Vladimír
2019 - Czech
Praktickou částí diplomové práce je video instalace, která reaguje na současnou nadprodukci potravin a mechanizaci výrobního procesu. Teoretická část se věnuje vztahu člověka k potravinám a uvádí vybrané umělce, kterým sloužilo jídlo jako zdroj inspirace. Didaktická část představuje návrh edukačního programu. The practical part presents a video installation that shows a reaction of the contemporary food overproduction and a production process mechanization. The theoretical part deals with a relationship between a man and food. It also introduces chosen artists to whom food served as an inspiration. The didactic part designs an education program. Keywords: Jídlo; nadprodukce potravin; obžerství; video instalace; environmentální výchova; konzum; spotřební chování; průmyslová výroba; Food; food overproduction; gluttony; video installation; environmental education; consumption; consumer behaviour; industrial production Available in digital repository of UPOL.
Kuchyně 21. století

Praktickou částí diplomové práce je video instalace, která reaguje na současnou nadprodukci potravin a mechanizaci výrobního procesu. Teoretická část se věnuje vztahu člověka k potravinám a uvádí ...

RICHTEROVÁ, Veronika; HAVLÍK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases