Number of found documents: 541941
Published from to

Tenzometrické měření za vyšších teplot
Doubrava Karel; Lukáš Zaslavskij; Padovec Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické měření obecně, dále je kladen větší důraz na měření za vyšších teplot. V následné experimentální části je provedeno měření za vyšších teplot se snahou vyšší teplotu kompenzovat vlastnostmi tenzometru nebo způsobem zapojení. Tato část je doplněna o porovnání s teoretickým výpočtem zatížení.This bachelor's thesis is concerned about strain gauge measuerement at higher temperatures. Its goal is to observe problems that ocurs at higher temperatures and possibilities of their compensation. In the introductary chapters basics of strain gauge measurement are described, then the focus is on measurement at higher temperatures. In experimental part measurement at higher temperatures is done with effort to compensate higher temperature with properities of strain gauges or wiring method. This part is supplemented by teoretical load calculation. Keywords: tenzometrie; odporový tenzometr; vyšší teplota; strain gauge measurement; resistance strain gauge; higher temperature Available at various departments of the ČVUT.
Tenzometrické měření za vyšších teplot

Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních ...

Doubrava Karel; Lukáš Zaslavskij; Padovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota
Bušek Jaroslav; František Kráčmar; Novák Martin
2019 -
Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení soutěžního úkolu. Následně práce popisuje vývoj a výrobu vlastního robota obsahující návrh šasi, volbu výkonové a řídicí elektroniky včetně kompletního vývoje desky plošných spojů. Dále pak algoritmus pro autonomní jízdu v otevřeném prostoru. Pozornost je věnována návrhu Kalmanova filtru a jeho využití pro přesnější určení polohy robota. Je představena jeho základní struktura s konkrétní implementací pro tuto úlohu. S tím je spojen experiment pro identifikaci stejnosměrného motoru.The aim of this work is to realize a prototype of an autonomous robot according to the rules of the ARLISS competition, which is supposed to simulate orbital missions on the planet Mars. The introduction is an overview of existing approaches to solving the competition task. Subsequently, the thesis describes development and production of own robot containing chassis design, choice of power and control electronics including complete development of printed circuit board. Furthermore, the algorithm for autonomous driving in open space. Attention is paid to the Kalman filter design and its use for more precise positioning of the robot. Its basic structure with concrete implementation for this task is presented. This is connected to an experiment to identify a DC motor. Keywords: robot; diferenciální řízení; IMU; GPS; autonomní navigace; Kalmanův filtr; identifikace DC motoru; robot; differential steering; IMU; GPS; autonomous navigation; Kalman filter; DC motor identification Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota

Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení ...

Bušek Jaroslav; František Kráčmar; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky
Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
2019 -
Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre posúdenie je v práci vytvorený špecifický model RAG zameraný na zmenový proces. Model RAG je podporený vytvorením BPMN a FRAM modelov, ktoré objasňujú vzťahy funkcií vnútri procesu. Výsledkom práce je vytvorenie profilu zmenového procesu v spoločnosti vyrábajúcej lietadlovú techniku, ktorej zmenový proces a proces schvaľovania návrhu na zmenu je riadený a zaznamenanie súčasného stavu štyroch potenciálov procesu pomocou navrhnutého modelu RAG.The subject of this master thesis is a presentation of the "Safety-II" concept and the resilience measuring tool Resilience Assessment Grid (RAG) and the evaluation of its application in the aircraft production. For the purpose of the evaluation of a specific RAG model for a change process is created. Model RAG is supported by creation of BPMN and FRAM models which clarify relations among the functions inside the management of change process. The outcome of the thesis is a creation of a change process profile in a company producing aircraft components, in which change process and approval of the engineering proposed change is managed, and a recording of a current state of four process potentials by creation of the RAG model. Keywords: Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; riadenie bezpečnosti; zmenový proces; Resilience Assessment Grid; Resilience engineering; FRAM; Safety management; Change process Available at various departments of the ČVUT.
Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky

Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe ...

Lališ Andrej; Frederika Sekeľová; Kučera Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky
Novák Martin; Jaroslav Petráš; Lettl Jiří
2019 -
V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce zařízení sestávající z takovéhoto motoru, který má na obou stranách jak radiální, tak axiální magnetická ložiska, jehož rotor se točí bez mechanického tření se vzduchovou mezerou. V následné experimentální části je provedeno měření BH křivky a vyhodnocení relativní permeability zakoupených feromagnetických plechů. Na konci je popsána celková realizace, která spočívala ve výrobě jednotlivých modulů metodou 3D tisku plastu, dále výrobě statoru BLDC motoru a elektromagnetů pro aktivní ložiska.In the theoretical part this thesis is focused on history and description of an active and passive magnetic bearing and brushless direct current motor. In the design part the development of modular conception of device is shown consisting of this electric motor with radial and axial bearing on each side. The rotor rotates without mechanical friction with an air gap. In an experimental part measurement of BH curve and relative permeability of feromagnetic sheets metal were made. At the end all of the realization is described that is expressed through 3D printing plastic parts, production of BLDC motor's stator and electromagnets for active magnetic bearing. Keywords: Aktivní magnetické ložisko; pasivní magnetické ložisko; bezkartáčový stejnosměrný motor; BH křivka; relativní permeabilita; optické senzory; 3D tisk; Active magnetic bearing; passive magnetic bearing; brushless direct current motor; BH curve; relative permeability; optical sensors; 3D print Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky

V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce ...

Novák Martin; Jaroslav Petráš; Lettl Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců
Polánecká Anna; Lukáš Polanský; Endrizalová Eva
2019 -
Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu firmy. Práce se orientuje na kvalitu produktů nízkonákladových a síťových leteckých společností a posouzení všeobecně přijatých názorů, že nízkonákladoví dopravci nabízejí horší služby.The aim of this work is to analyze the current form of the airlines product, to identify the key aspects of the low-cost carrier product and to predict the product development with regard to the sustainability of the business model. The work focuses on the quality of products of low - cost and network carriers and the assessment of generally accepted opinions that low-cost carriers offer worse services. Keywords: nízkonákladový letecký dopravce; síťový letecký dopravce; RPK; ASK; vytížení letů; revenue managment systém; vedlejší příjmy; obchodní model; ceny letenek; flotila; low cost carrier; network carrier; RPK; ASK; load factor; revenue managment system; ancillary revenue; business model; air ticket price; fleet Available at various departments of the ČVUT.
Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců

Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou ...

Polánecká Anna; Lukáš Polanský; Endrizalová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT
Socha Vladimír; Mario Šafárik; Štumbauer Oldřich
2019 -
Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných naměřených parametrů z výzkumného vzorku dobrovolně přihlášených třiceti uchazečů zvážení možného zavedení nových metod výcviku s důrazem kladeným na prvotní výcvik začínajících pilotů. Měřené parametry zahrnují data z průběhů absolvovaných letů na trenažéru a fyziologická data, ze kterých byla pro účely vyhodnocení zvolena konkrétně data z naměřené srdeční činnosti. Pro statistickou analýzu dat byl využit shlukovací algoritmus DBSCAN, jenž umožnil analyzovat všechny čtyři měřené manévry. Konkrétně jde o horizontální přímočarý let, horizontální zatáčku o 360° a stoupavou a klesavou zatáčku o 180°. Z výsledků vyplývá, že existuje určitý prostor pro využití data-driven výcviku, což by do budoucna při správném přístupu mohlo přinést změnu ve výcviku začínajících pilotů.This thesis titled "Design and Verification of Methods for Pilot Skills Evaluation in EBT" is aimed towards introducing the problematics of pilot training in the civil aviation industry. The aim is to consider whether there is any room for improvement in general aviation training procedures, especially for newcomer future pilots. To aid this topic, data collected in the past were used. With the help from this data set which included flight performance recordings and physiological measurements of all thirty subjects who volunteered for this experiment, I was able to gather the necessary data to reach a conclusion. For data analysis a clustering algorithm called DBSCAN was used, which lead to separation of all the four maneuvers that had been flown on the flight simulation device. These four maneuvers consisted of straight and levelled flight, horizontal 360° turn and climbing and descending 180° turn. Achieved results lead to a conclusion, that there is room for improvement and also room for possible implementation of data-driven training, which could be the correct way to utilize for future beginner pilots. Keywords: Data-driven výcvik; DBSCAN; pilotáž; pilotní výcvik; shlukovací analýza; variabilita srdečního rytmu; výcvik založený na důkazech; clustering analysis; Data-driven training; DBSCAN; Evidence Based Training; heart rate variability; pilot training Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT

Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných ...

Socha Vladimír; Mario Šafárik; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště
Češpíro Zdeněk; Adam Babor; Lopot František
2019 -
Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí práce je návrh spouštění brzdného systému vozíku a návrh nouzového brzdění. Obsahem práce jsou kontrolní výpočty vybraných konstrukčních uzlů, které jsou důležité vzhledem k bezproblémovému provádění testů a vzhledem k bezpečnosti obsluhy zařízení.The content of this diploma thesis is the design of the carriage on the acceleration test stand including the track. The carriage will be used for acceleration tests of components used in the automotive industry. Part of the thesis is the design of starting the braking system of the cart and the design of emergency braking. The content of the thesis is the control calculations of selected construction parts, which are important due to the trouble-free execution of the tests and the safety of the operator. Keywords: vozík; akcelerační testy; dráha; carriage; acceleration tests; track Available at various departments of the ČVUT.
Návrh vozíku a jeho dráhy pro zkušební akcelerační stanoviště

Obsahem předkládané diplomové práce je návrh vozíku akceleračního zkušebního stanoviště včetně dráhy. Vozík bude použit na akcelerační testy komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Součástí ...

Češpíro Zdeněk; Adam Babor; Lopot František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku Witte Nejdek
Brdek Vladimír; Patrik Čákora; Hýbl David
2019 -
Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity, studiem trendu charakteristik podniku a komplexními indexy hodnocení podniku. Stejně tak je vytvořena analýza konkurence. S tou je v kratším časovém období WITTE s.r.o. porovnán pro zhodnocení konkurenceschopnosti podniku. Na základě zjištěných informací je zpracována předpověď budoucího vývoje s nastíněním možných cest vývoje a zhodnocením.The thesis is about financial analysis of WITTE Nejdek s.r.o. company with prognosis of future development. Fundamentals of company financing are used for creating the financial analysis WITTE Nejdek s.r.o. using financial and productivity indicators, studying the trend of characteristics of the company and complex indices for company evaluation. Analysis of competition is made as well. WITTE Nejdek s.r.o. is compared to the competition in a shorter time period to obtain information of its competitiveness. As a result, the prognosis of future development is made with evalution. Keywords: Finanční analýza; WITTE; Nejdek; automotive; krize; prognóza; finanční ukazatelé; ukazatelé produktivity; Financial analysis; WITTE; Nejdek; automotive; crisis; prognosis; financial indicators; productivity indicators Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku Witte Nejdek

Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ...

Brdek Vladimír; Patrik Čákora; Hýbl David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3
Hofreiter Milan; Vladyslav Grechka; Šmejkal Ladislav
2019 -
Bakalářská práce je věnována vytvoření nástroje pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Teoretická část zahrnuje seznámení s normou IEC EN 61131-3, a s vývojovým systémem Mosaic. Větší pozornost je věnována programovacím jazykům pro PLC a některým nástrojům v systému Mosaic. V praktické části byl vytvořen program jako uživatelská příručka, která obsahuje teorii, příklady a kontrolní otázky.The bachelor thesis is devoted to creating a tool for teaching PLC programming according to IEC EN 61131-3. The theoretical part includes familiarization with the IEC EN 61131-3 standard and the Mosaic development system. More attention is paid to programming languages for PLC and some tools in the Mosaic system. In the practical part was created a program as a user manual, which contains theory, examples and control questions. Keywords: programovaní PLC; norma IEC 61131; programovací jazyk; Mosaic; programovací nástroj; PLC programming; standart IEC 61131; programming language; Mosaic; programming tool Available at various departments of the ČVUT.
Nástroj pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3

Bakalářská práce je věnována vytvoření nástroje pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Teoretická část zahrnuje seznámení s normou IEC EN 61131-3, a s vývojovým systémem Mosaic. Větší ...

Hofreiter Milan; Vladyslav Grechka; Šmejkal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optické metody meření deformace nebo posunutí
Hošek Jan; Petr Písařík; Němcová Šárka
2019 -
Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními jevy, kterých se při měření využívá. Experimentální část se věnuje měření posuvu objektu pomocí pole koherenční zrnitosti. Vhodnosti uspořádání měřící soustavy, pro získání přesných výsledků. Pro vyhodnocení posuvu pole koherenční zrnitosti je využita korelační funkce.The bachelor thesis presents possibilities of optical measurement of geometrical shape of an objects and the possibilities of optical translation measurement. The bachelor thesis descripts individual measurement methods and also deals with the optical and physical phenomena used in measurement. The experimental part deals with the measurement of the translation of the object using the speckles. The best layout of the measurement system arrangement to obtain accurate results. Correlation functions are used to evaluate the shift of the speckle. Keywords: Posuv objektu; optické měření geometrického tvaru; koherenční zrnitost; korelace polí koherenční zrnitosti; Object translation; optical measurement of geometric shape; speckle; speckle correlation method Available at various departments of the ČVUT.
Optické metody meření deformace nebo posunutí

Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními ...

Hošek Jan; Petr Písařík; Němcová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases