Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 488198
Published from to

Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci
TESAŘOVÁ, Dagmar; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v populaci se zvyšuje v poměrném zastoupení i v absolutních číslech. Tato práce se věnuje mladým seniorům v kohortě 63-73 let a zkoumá jejich osobní přípravu na stáří. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak se senioři připravovali a připravují na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu současného systému sociální pomoci? K zodpovězení výzkumné otázky byly stanoveny tyto dílčí cíle: 1. Zjistit, jak senioři prožívají své stáří. 2. Zjistit, zda se orientují v současném systému sociální pomoci ČR. 3. Zjistit, zda se mají na koho obrátit v souvislosti s potenciálně klesající soběstačností. Na základě analýzy odborné literatury a pramenů jsem zpracovala teoretická a další konceptuální východiska pro empirickou část. Pro realizaci výzkumného projektu byla zvolena kvalitativního výzkumná strategie a provedeny kvalitativní rozhovory s mladými seniory. The thesis is devoted to seniors. Seniors are an important target group of social work, which will gain in importance as a result of expected demographic changes in the Czech population. The number of seniors in the population increases in proportional representation even in absolute numbers. This work deals with young seniors in a cohort of 63-73 years and examines their personal preparation for old age. The aim of the research was to find out how seniors were preparing and preparing for potentially declining self-sufficiency in the context of the current social assistance system? To answer the research question, the following sub-goals have been set: 1. To find out how seniors experience their old age. 2. To find out whether they are familiar with the current system of social assistance in the Czech Republic. 3. To find out who to contact with potentially declining self-sufficiency. Based on the analysis of literature and sources, I have elaborated theoretical and other conceptual bases for the empirical part. A qualitative research strategy was chosen to carry out the research project and qualitative interviews with young seniors were conducted. Keywords: senioři; mladí senioři; příprava na stáří; konečnost; systém sociální pomoci ČR; aktivní stárnutí; umění stárnout; koordinátor péče pro seniory; seniors; young old seniors; preparation for old age; finality; system of social assistance in the Czech Republic; active aging; the art of aging; senior care coordinator Available in digital repository of UPOL.
Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci

Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v ...

TESAŘOVÁ, Dagmar; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Žák se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
MILOŠOVÁ, Jitka; TICHÁ, Iveta
2019 - Czech
Závěrečná práce se zaměřuje na problematiku specifických poruch učení na 1.stupni základní školy. Zabývá se obtížemi, které žáky provázejí. Součástí práce je etiologie a klasifikace specifických poruch učení, diagnostika, pedagogicko-psychologická poradenství, vliv rodiny, přístup k žákům, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán a hodnocení žáků. The final thesis focuses on the issue of specific learning disabilities at primary school. It deals with the difficulties that students are experiencing. The thesis also includes etiology and classification of specific learning disabilities, diagnostics, pedagogical-psychological counseling, family influence, access to pupils, support measures, individual education plan and pupil evaluation. Keywords: Specifické poruchy učení; základní škola; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie;individuální vzdělávací plán; diagnostika; pedagogicko-psychologická poradenství; podpůrná opatření; hodnocení.; Specific learning disabilities; primary school; dyslexia; dysgraphia; dysortography; dyscalculia; individual educational plan; diagnostics; pedagogical-psychological counseling; supportive measures; evaluation. Available in digital repository of UPOL.
Žák se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy

Závěrečná práce se zaměřuje na problematiku specifických poruch učení na 1.stupni základní školy. Zabývá se obtížemi, které žáky provázejí. Součástí práce je etiologie a klasifikace specifických ...

MILOŠOVÁ, Jitka; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

'
CHURA, Anna; VEPŘEK, Miroslav
2019 - Czech
V disertační práci je pomocí sémantické analýzy vymezen deterministický terminologický kruh titulárních lexémů staroslověnského sociálně-politického lexika pro definici státních, náboženských a militaristických středověkých společenských statusů: "cár", "král", "kníže", "vladatel", "vladyka", "vlastelin", "vůdce", "vojevoda", "igmn", "igumen", "oblastel". Na základě studia jejich kultivace ve dvaceti šesti slovnících dávného staroslověského jazyka, byla provedena komparativní vědecká analýza lexikografie, sémanticko-fonetické a slovotvorné genezy, pravopisu, frekvence užití a srovnávací lingvistické, obsahové a historické proměny během středověku a moderního období. In this dissertation, a deterministic terminological circle of titular lexemes of Old Slavic socio-political vocabulary referring to the definition of state, religious and military medieval social statuses, such as "tsar" (tzar), "korol" (king), "knyaz'" (prince), "vladatel" (sovereign), "vladyka" (archbishop), "vlastelin" (lord), "vozhd'" (leader), "voivoda" (voivode, commander), "ihemon", "ihumen" (hegumen, Father Superior), "oblastel'" (ruler, master) is presented by means of semantic analysis. A comparative scientific analysis of lexicography, semantic phonetic and word-formative genesis, orthographic, frequency of usage as well as comparative linguistic, content and historical transformations that occurred during the medieval and modern periods is carried out on the basis of studying their cultivation in the twenty six dictionaries of the ancient Slavic language. Keywords: Kličová slova: davná staroslověnská sociopolitická slovní zásoba; stát; náboženský; vojenský titul; středověký; staroslověnské kroniky; srovnávací analýza; ukrajinský jazyk; český jazyk; lexikografická; fonetická; slovotvorní; pravopisní; frekvenční; lingvistiká; obsahova; historická analýza.; Key words: ancient Slavic socio-political vocabulary; state; religious; military titles; medieval; Old Slavic chronicles; comparative analysis; the Ukrainian language; the Czech language; lexicographic; phonetic; word-formative; orthographic; frequency; linguistic; content; historical analysis. Available in digital repository of UPOL.
'

V disertační práci je pomocí sémantické analýzy vymezen deterministický terminologický kruh titulárních lexémů staroslověnského sociálně-politického lexika pro definici státních, náboženských a ...

CHURA, Anna; VEPŘEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

STŘEDOVĚKÉ MĚSTO UHERSKÝ BROD
ŠTEFÁNKOVÁ, Kateřina; KRÁKORA, Pavel
2019 - Czech
Práce se zabývá městem Uherský Brod jednak ve vztahu k historické době středověk a jednak ve vztahu k místním dějinám a významným událostem či osobnostem. První kapitola se snaží přiblížit historické období středověk, tak, jak probíhalo na evropském kontinentě. Nastiňuje postupné osidlování Evropy po rozpadu římského impéria od vzniku prvních států a s tím související vznik středověkých měst. Druhá kapitola se věnuje vzniku města Uherský Brod od pravěku až po moderní dějiny, přičemž se nejvíce věnuje období středověku, kdy povýšením na královské město nabyl na svém významu. Další kapitola se věnuje nejvýznamnějším osobnostem v souvislosti s městem Uherský Brod. Poslední kapitola formou projektové výuky a exkurzního vyučování využívá regionální historii města. 769/5000 The thesis deals with the town of Uherský Brod both in relation to the historical period of the Middle Ages and in relation to local history and important events or personalities. The first chapter tries to explain the historical period of the Middle Ages, as it was done on the European continent. It outlines the gradual settlement of Europe after the collapse of the Roman Empire since the emergence of the first states and the associated emergence of medieval cities. The second chapter is devoted to the origin of the town of Uherský Brod from prehistory to modern history, while the most devoted to the Middle Ages, when the promotion to the royal city gained its importance. The next chapter deals with the most important personalities in connection with the town of Uherský Brod. The last chapter uses the regional history of the city in the form of project teaching and excursion. Keywords: Uherský Brod; středověk; regionální dějiny; středověké město; historie; Jan Amos Komenský; projektová výuka; exkurze; městské právo; privilegia; městská správa; poddanské město; královské město; Uherský Brod; Middle Ages; regional history; medieval town; history; Jan Amos Comenius; project teaching; excursion; city law; privileges; town administration; serf town; royal town Available in digital repository of UPOL.
STŘEDOVĚKÉ MĚSTO UHERSKÝ BROD

Práce se zabývá městem Uherský Brod jednak ve vztahu k historické době středověk a jednak ve vztahu k místním dějinám a významným událostem či osobnostem. První kapitola se snaží přiblížit historické ...

ŠTEFÁNKOVÁ, Kateřina; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"Reprodukční zdraví u dospívajících dívek"
HASNÍKOVÁ, Alice; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
"Reprodukční zdraví u dospívajících dívek"

HASNÍKOVÁ, Alice; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě
ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a metodologické. V teoretické části se věnuji tématu rodina pečující o dítě s mentálním postižením a popisuji jednotlivé druhy mentálního postižení. Další kapitola se zaměřuje na reakce rodičů na zjištění postižení a zvládání této situace. Dále uvádím, jaké krizové momenty mohou v takové rodině nastat, a také se věnuji oblasti sourozeneckých vztahů. V následující kapitole popisuji bilancování života rodiny, do kterého patří také stres v rodině, budoucnost dítěte, stanovování cílů a také rodinná resilience. V metodologické části píši o tom, kvalitativní výzkum, případová studie, co je cílem práce a jaké jsou výzkumné otázky. Dále popisuji, jaký je výzkumný soubor. Polostrukturovaný rozhovor popisuji jako metodu sběru dat, kterou budu používat, dále kódování jako metodu zpracování dat. Další kapitolou je etika výzkumu a dále následují výsledky výzkumu The main aim of this graduation thesis was develop a case study of a qualitative research. The theme of thesis is balancing and setting the goals in family taking care of child with mental disability. Bachelor thesis consists of two parts and it is theoretical and methodological. Theoretical part is focus on family taking care of child with mental disability and I describe a species of mental disability. The next chapter focus on a reaction of parents when they find out the child is mental disability and coping with this situation. Further I indicate which crisis moments can occur in this family and I write about sibling relationships. In the following chapter I describe balancing of family life, where belongs stress in family, future of child, setting the goals and family resilience. In methodological part I write what is the qualitative research, case study, what is the main goal of the thesis and what are the research questions. Next I describe research sample. I describe semi-structured interview as a method of data collection, next is coding like a method of data processing. Other chapter is an ethics and results of research. Keywords: mentální postižení; dítě s mentálním postižením; rodina; rodina pečující o dítě s mentálním postižením; sociální práce s lidmi s mentálním postižením; sourozenecké vztahy; stres v rodině; budoucnost dítěte; stanovování cílů; resilience rodiny; případová studie; mental disability; child with mental disability; family; family taking care of child with mental disability; social work with people with mental disability; sibling relationship; stress in family; future of child; setting the goals; resilience of family; case study Available in digital repository of UPOL.
Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě

Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to ...

ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problematika specifických poruch učení na Střední odborné škole v Bruntále
MACHOVÁ, Hana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Závěrečná práce se v teoretické části zabývá specifickými poruchami učení, v praktické části podává obraz výskytu specifických poruch učení a jejich nejčastějších typů u žáků Střední odborné školy v Bruntále a analýzu výsledků dotazníkového šetření mezi pedagogy na této škole. Uvedené údaje jsou porovnány s údaji zjištěnými na Střední škole služeb v Bruntále v roce 2008. In its theoretical part this thesis is focused on specific learning disabilities, in the practical part it brings a picture of the occurrence of specific learning disabilities and their most frequent types at Střední odborná škola in Bruntál; it also analyses the results of a questionnaire survey among pedagogues at the school. The author compared the quoted data to the data gathered at Střední odborná škola služeb in Bruntál in 2008. Keywords: Specifické poruchy učení; specifické poruchy učení na střední škole; evidence žáků se specifickými poruchami učení; školní poradenské pracoviště; Specific learning disabilities; specific learning disabilities at secondary school; school registration of students with specific learning disabilities; school counselling facility Available in digital repository of UPOL.
Problematika specifických poruch učení na Střední odborné škole v Bruntále

Závěrečná práce se v teoretické části zabývá specifickými poruchami učení, v praktické části podává obraz výskytu specifických poruch učení a jejich nejčastějších typů u žáků Střední odborné školy v ...

MACHOVÁ, Hana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociální práce v dětských domovech se zaměřením na přípravu dítěte na samostatný život
HANÁK, Jan; DOLEŽEL, Jakub
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá popisem sociální práce s klienty dětských domovů v rámci jejich přípravy pro budoucí samostatný život. Zaměřuje se také na součinnost sociálních pracovníků a vychovatelů v dětském domově. Ve výzkumné části odpovídám na otázku, jakými metodami a v jakých směrech jsou děti v dětských domovech připravovány na život, který je čeká po odchodu z dětského domova. V mé práci využívám kvalitativního výzkumu, který jsem realizoval formou polostrukturovaných rozhovorů. Daná zjištění mohou být užitečná pro různé rozvíjení nových metod práce sociálních pracovníků, kteří působí v dětských domovech. The Bachelor Thesis deals with the description of social work with clients of children's homes as a part of their preparation for their future independent life. It also focuses on the cooperation of social workers and tutors in the children's homes. In the research section, I answer the question, which methods are being used and in which ways children in children's homes are prepared for life after leaving children's homes. In my work I am using qualitative research, which I carry out in the form of semi-structured interviews. The findings may be useful for the development of new methods of work for social workers who work in children's homes. Keywords: dětský domov; klient; sociální práce; sociální pracovník; součinnost; vychovatel; children's home; client; cooperation; tutor; social work; social worker Available in digital repository of UPOL.
Sociální práce v dětských domovech se zaměřením na přípravu dítěte na samostatný život

Bakalářská práce se zabývá popisem sociální práce s klienty dětských domovů v rámci jejich přípravy pro budoucí samostatný život. Zaměřuje se také na součinnost sociálních pracovníků a vychovatelů v ...

HANÁK, Jan; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Financování regionů v rámci regionální politiky EU
NETOLICKÁ, Pavla; MATOUŠEK, Pavel; ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Financování regionů v rámci regionální politiky EU je uskutečňováno na základě šestiletých programových obdobích, která stanoví konkrétní pravidla pro získávání finančních prostředků. Tato práce se zabývá porovnáním programových období probíhajících v letech 2007-2013 a 2014-2020 a zhodnocením změn, které proběhly v souvislosti s pokusem o zvýšení efektivity regionální politiky. První část pojednává o historickém vývoji strukturální politiky. V další etapě práce charakterizuje obě programová období v oblastech programových dokumentů, cílů, financování, fondů a efektivity. Závěrečná část pak srovnává tyto oblasti, hodnotí změny v období 2014-2020 a uvádí úvahy de lege ferenda. The financing of regions within the EU regional policy is based on six-year programming periods which determine specific rules for fund raising. This thesis deals with the comparison of the programming periods running in 2007-2013 and 2014-2020 and the evaluation of the changes that took place in connection with the attempt to increase the effectiveness of the regional policy. The first part discusses the historical development of the structural policy. Next phase of the thesis characterizes both programming periods in the areas of program documents, aims, financing, funds, and efficiency. The final part then compares these areas, evaluates the changes in the period 2014-2020 and presents considerations de lege ferenda. Keywords: Regionální politika EU; Evropská unie; regiony; financování; programové období; Regional policy of the EU; European Union; regions; financing; programming period Available in digital repository of UPOL.
Financování regionů v rámci regionální politiky EU

Financování regionů v rámci regionální politiky EU je uskutečňováno na základě šestiletých programových obdobích, která stanoví konkrétní pravidla pro získávání finančních prostředků. Tato práce se ...

NETOLICKÁ, Pavla; MATOUŠEK, Pavel; ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči
MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou náhradními rodiči manželé, potřebují také podporu pro svůj vztah. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakou podporu by pro své manželství potřebovali pěstounské páry pro své manželství. Konceptuální část definovala hlavní pojmy. Návazný kvalitativní výzkum s pěstounskými páry vysledoval konkrétní možnosti podpory pro jejich manželství. Ty jsem rozdělila do pěti oblastí podle poskytovatele podpory: 1. vnější podpora, 2. podpora manželů navzájem, 3. duchovní podpora, 4. podpora společenství, přátel a blízké rodiny a 5. "bonusová podpora". This bachelor thesis focuses on the needs of marriages in the case of parents with custody of children in alternative family care. The support of foster-parent family above all aims at the care about the entrusted child. Provided that the foster parents are a married couple, they are in need of assistance to their relationship, too. The goal of this explorative research has been to find out the volume of assistance that the foster-parent couples would require for their marriage. The principcipal concepts has been defined in the conceptual part of this work. The consequent qualitative research carried out with foster-parent couples has traced out specific possibilities of assistance concerning their marriage. I have divided them into 5 fields according to the provider of the assistance: 1. External assistance, 2. Mutual assistance between the parents, 3. Spiritual assistance, 4. Assistance of the community, friends and family and 6. "bonus assistance". Keywords: manželství; náhradní rodinná péče; potřeby manželů pro jejich vztah; podpora pěstounských rodin; marriage; substitute family care; spouses' needs for their relationship; support for foster families Available in digital repository of UPOL.
Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči

Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou ...

MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases