Number of found documents: 541363
Published from to

Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů
Bruhm Hartmut; Jakub Havlíček; Svoboda Tomáš
2019 -
Přesná lokalizace a mapování pomáhají robotům orientovat se v prostředí. V této práci je zkoumáno, jak může být kvalita simultánní lokalizace a mapování zlepšena architektonickými plány. Zvláštní pozornost je věnována vlivu integrace drobných chyb odometrie a environmentálních variací z architektonických plánů.Accurate localization and mapping help the robots to navigate in the environment. In this thesis, it is investigated how the quality of simultaneous localization and mapping can be improved by priors extracted from architectural plans. Particular attention is paid to the influence of integrating minor odometry errors and environmental variations from the architectural plans. Keywords: SLAM; mřížka obsazenosti; ICP; architektonické plány; ROS; mobilní robot; SLAM; occupancy grid; ICP; architectural plans; ROS; mobile robot Available at various departments of the ČVUT.
Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů

Přesná lokalizace a mapování pomáhají robotům orientovat se v prostředí. V této práci je zkoumáno, jak může být kvalita simultánní lokalizace a mapování zlepšena architektonickými plány. Zvláštní ...

Bruhm Hartmut; Jakub Havlíček; Svoboda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka
Bošanský Branislav; Prokop Šilhavý; Kuželka Ondřej
2019 -
Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si formalizovali problém adversariální klasifikace jako hru se strikt\-ním omezením na chybu prvního typu v prostoru smířených strategií, která je téměř s nulovým součtem. K této reprezentaci jsme vytvořili algoritmus, který nám přesně určí hodnotu hry. Algoritmus inkrementálního generování strategií se v tomto případě skládá ze tří částí: z lehce upraveného LP na řešení omezené hry, z obecné optimalizační funkce pro nalezení optimální reakce útočníka a z klasifikátoru, který přibližně hledá optimální reakci obránce. Vytvořili jsme framework používající algoritmus inkrementálního generování strategií pro řešení problému klasifikace akcí útočníka a otestovali jsme ho na doménách s různorodou strukturou a~s~různě dimenzionálním prostorem akcí útočníka. Experimenty využívaly tři různé klasifikátory: rozhodovací stromy, SVM a neuronové sítě. Výsledky ukázaly, že algoritmus konverguje, ale jeho časová náročnost rapidně roste s počtem dimenzí prostoru útočníkových akcí.This thesis examines the usability of Double-Oracle algorithm for finding a~Nash equilibrium in infinite games. Especially, it focuses on finding a robust solution for classification of adversarial action. At first, we have formalized an adversarial classification problem as an almost zero-sum game with hard false-positive constraint in expectation. For this representation, we have found an algorithm, which gives us the exact value of the game. Double Oracle applied in this game consists of three parts: slightly modified LP for solving the restricted game, general optimization for finding the attacker's best response, and a classifier for an approximation of the defender's best response. We have created a framework for using DO for classification of adversarial actions, and we have evaluated it on predefined domains with various structures and a~various number of dimensions. The experiments have been performed with three classifier types: decision tree, SVM, and neural network. The experimental results have shown that the algorithm converges, but the computation time grows fast with the number of dimensions. Keywords: algoritmus inkrementálního generování strategií; adversariální klasifikace; nekonečné hry; Double Oracle; adversarial machine learning; infinite games Available at various departments of the ČVUT.
Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka

Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si ...

Bošanský Branislav; Prokop Šilhavý; Kuželka Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Alokace výpočetních a komunikačních prostředků pro Mobile Edge Computing s paralelním zpracováním
Bečvář Zdeněk; Martina Matějková; Hudousek Ondřej
2019 -
Mobilní sítě páté generace (5G) přináší množství nových užití a aplikací s přísnými požadavky na latence. "Mobile Edge Computing" (MEC) jakožto nový koncept, který podporuje přenos výpočetně náročných úloh na okraj mobilní sítě, je považován za řešení pro snížení latencí. Paralelní zpracování úloh v MEC systému má za úkol dále snížit celkový čas výpočtu. Přestože problému paralelního zpracování v MEC systémech se dostalo mezi vědci mnoho pozornosti, existující řešení se zaměřují na scénáře s jedním uživatelem, případně na dělení výpočetních prostředků na samotném okraji mobilní sítě. Tato diplomová práce předpokládá systém s více uživateli, kteří sekvenčně odesílají rozdělené úlohy přímo na klastr vybraných základnových stanic s výpočetními prostředky. Je navržen algoritmus pro optimální dělení úloh a alokaci prostředků. Efektivita navrženého algoritmu je pomocí simulací porována s existujícími řešeními. Navržený algoritmus snižuje celkový čas výpočtu až o 48% při porovnání s další metodou využívající paralelního zpracování a až o 78% ve srovnání s metodou bez paralelního zpracování.In the fifth generation (5G) mobile networks, new use cases and applications with strict requirements for latency emerge. Mobile Edge Computing (MEC) is a novel concept, which supports the offloading of computationally demanding tasks to the edge of the mobile network, and is considered a promising solution to reduce the latencies. The parallel processing of the task in the MEC system aims to further minimize the task's completion delay. Although the problem of parallel processing in the MEC has received attention among researchers, the existing works either assume a single-user scenarios, or focus on partitioning of the computation resources at the edge. In this thesis, a multi-user scenario is considered, with users offloading the partitioned tasks sequentially to the selected clusters of computing eNBs. An algorithm is proposed for the optimal task partitioning and resource allocation. The efficiency of the proposed algorithm is then simulated and compared to other existing approaches. The proposed algorithm decreases the task completion delay by up to 48% when compared to another method exploiting parallel processing and by up to 78% in comparison with a non-partitioning methods. Keywords: "Mobile Edge Computing"; dělení úloh; paralelní zpracování; přidělování prostředků; Mobile Edge Computing; task partitioning; parallel processing; resource allocation Available at various departments of the ČVUT.
Alokace výpočetních a komunikačních prostředků pro Mobile Edge Computing s paralelním zpracováním

Mobilní sítě páté generace (5G) přináší množství nových užití a aplikací s přísnými požadavky na latence. "Mobile Edge Computing" (MEC) jakožto nový koncept, který podporuje přenos výpočetně náročných ...

Bečvář Zdeněk; Martina Matějková; Hudousek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí
Boháč Leoš; Matěj Jehlička; Černý Martin
2019 -
Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady jejich vhodných použití v souladu s výhodami SDN. Práce se dále soustředí na návrh a realizaci dostupného testovacího pracoviště, které nalézá svoje primární uplatnění v prvním seznámení a výuce v oblasti SDN a NFV. Následují kapitola nabízí vypracované vzorové laboratorní úlohy pro výuku SDN a NFV.The diploma thesis evaluates current state of software defined networking. We have analyzed common challenges in networking and possible solutions provided by SDN. It creates a summary of available hardware and software platforms and examples of use according to the benefits of SDN. The thesis also focuses on the design and implementation of an affordable test bed, which finds it's main use as a teaching tool for the first steps in learning SDN and NFV. Next chapter includes laboratory assignments for learning SDN and NFV. Keywords: SDN; laboratorní platforma; RaspberryPi; Open vSwitch; SDN; test bed; RaspberryPi; Open vSwitch Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí

Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových ...

Boháč Leoš; Matěj Jehlička; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nádražní budovy na trase Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice
RICHTEROVÁ, Tereza; ŠVÁCHA, Rostislav
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá dějinami a typologií nádražních budov na trase Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice. Práce také řeší význam železniční tratě pro urbanismus přilehlých obcí a věnuje se fenoménu nádražních ulic. The submitted thesis deals with history and typology on the train station buildings on the railway from Staré Město to Luhačovice. The thesis treats importance of the railway in a point of view of urbanism of the nearby municipatilies and deal with phenomenon of railway stations street. Keywords: Architektura; nádraží; stanice; výpravní budova; dráha; železnice; Staré Město; Uherské Hradiště; Kunovice; Vésky; Popovice; Hradčovice; Havřice; Uherský Brod; Újezdec u Luhačovic; Polichno; Biskupice; Luhačovice; historie; typologie; Miloš Fikr; nádražní ulice; Architecture; railway station; station; station building; track; railway; Staré Město; Uherské Hradiště; Kunovice; Vésky; Popovice; Hradčovice; Havřice; Uherský Brod; Újezdec u Luhačovic; Polichno; Biskupice; Luhačovice; history; typology; Miloš Fikr; railway station street. Available in digital repository of UPOL.
Nádražní budovy na trase Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice

Předkládaná práce se zabývá dějinami a typologií nádražních budov na trase Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice. Práce také řeší význam železniční tratě pro urbanismus přilehlých obcí a ...

RICHTEROVÁ, Tereza; ŠVÁCHA, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Lexikální ukrajinismy v mluvě volyňských Čechů
SKOTÁKOVÁ, Jasna; VEPŘEK, Miroslav
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá analýzou lexikálních ukrajinismů v mluvě Volyňských Čechů. Zahrnuje nejen jazykovou interferenci ukrajinštiny, ale také ruštiny a poukazuje na specifický lingvistický jev - suržyk. Práce vychází z nahrávek získaných přímo na Volyni, převážně v Žitomirské oblasti. Jazyková data zpracovaná nejprve pomocí korpusové analýzy jsou dále tříděna do tří celků: lexikální kalky, lexikální přejímky a suržyk. V podrobnější analýze jsou lexémy dále členěny podle slovních druhů, ale také dle specifických sémantických okruhů, jako jsou mezijazyková homonyma a ukrajinské reálie. Analýza také částečně pracuje s kritikou dosavadních výzkumů v této oblasti a má snahu poukázat na problematická místa, která by měla být revidována. The presented work deals with the analysis of lexical Ukrainianisms in the speech of Volhynian Czechs. It includes not only the linguistic interference of Ukrainian language but also Russian language and points to a specific linguistic phenomenon called suržyk. The work is based on recordings obtained directly in Volhynia, mainly in the Zhytomyr region. Language data processed first by corpus analysis are further divided into three parts: lexical calcs, lexical acceptance and suržyk. In a more detailed analysis, the lexemes are further subdivided by word classes, but also by specific semantic circuits, such as interlingual homonyms and Ukrainian realities. The analysis also partly works with criticisms of research in this area so far and seeks to highlight the bottlenecks that should be revised. Keywords: Volyňská čeština; lexikální interference; korpusová lingvistika; ukrajinština; ruština; suržyk; mezijazyková homonyma; volyňští Češi; Žitomyr; Volhynian Czech; lexical interference; corpus linguistics; Ukrainian language; Russian language; suržyk; homonyms interlingual; Volhynian Czechs; Zhytomyr Available in digital repository of UPOL.
Lexikální ukrajinismy v mluvě volyňských Čechů

Předkládaná práce se zabývá analýzou lexikálních ukrajinismů v mluvě Volyňských Čechů. Zahrnuje nejen jazykovou interferenci ukrajinštiny, ale také ruštiny a poukazuje na specifický lingvistický jev - ...

SKOTÁKOVÁ, Jasna; VEPŘEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

OBRAZ JANA CAMPANA VODŇANSKÉHO V ROMÁNU MISTR KAMPANUS ZIKMUNDA WINTERA
NOWAKOVÁ, Dorota; KOLÁŘOVÁ, Jana
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popis obrazu postavy Jana Campana Vodňanského v historickém románu Mistr Kampanus Zikmunda Wintera. Práce přibližuje Winterovu tvorbu a jeho specifický způsob práce. Blíže popisuje jeho jediný román - Mistra Kampana a následně se zaměřuje na postavení historického románu na přelomu 19. a 20. století. Ve stručnosti představuje život Jana Campana Vodňanského, českého humanistického básníka. Na základě teoretických poznatků analyzuje způsob, jakým je v románu tato postava vykreslená. Na závěr se pokouší popsat celkový obraz postavy Jana Campana Vodňanského ve Winterově románu. The aim of this bachelor thesis is to describe the image of Jan Campanus Vodňanský as depicted in the historical novel Mistr Kampanus of Zikmund Winter. Winter's work and his specific way of working is presented in this thesis. His only novel - Master Kampanus is introduced in this academic text and the position of the historical novel at the turn of the 19th and 20th centuries is also mentioned. The thesis brings information about life of Jan Campanus Vodňanský, a Czech humanist poet. Based on theoretical knowledge, the way this character is depicted in the novel is analyzed in the second half of the text. In conclusion, this bachelor thesis presents the overall image of Jan Campanus Vodňanský in Winter's novel. Keywords: historický román; literární postava; Mistr Kampanus; Zikmund Winter; Jan Campanus Vodňanský; historical novel; literary character; Mistr Kampanus; Zikmund Winter; Jan Campanus Vodňanský Available in digital repository of UPOL.
OBRAZ JANA CAMPANA VODŇANSKÉHO V ROMÁNU MISTR KAMPANUS ZIKMUNDA WINTERA

Cílem této bakalářské práce je popis obrazu postavy Jana Campana Vodňanského v historickém románu Mistr Kampanus Zikmunda Wintera. Práce přibližuje Winterovu tvorbu a jeho specifický způsob práce. ...

NOWAKOVÁ, Dorota; KOLÁŘOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoj sociálních pracovníků k homoparentalitě
KARGEROVÁ, Kateřina; VOHÁNKA, Vlastimil
2019 - Czech
V bakalářské práci se pokusím zjistit postoje sociálních pracovníků k homoparentálním rodinám. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, které jsou řazené do kapitol. Součástí práce jsou hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky, které jsou podrobně analyzovány. První část práce je zpracována formou kompilace, a je zaměřena na ústřední témata práce, jimiž jsou homosexualita, homoparentalita, registrované partnerství a vymezení pojmu postoje. Zaměřila jsem se taktéž na vymezení homoparentálních rodin a sociální práci s těmito rodinami. Ve druhé části je zpracována metodologie kvalitativního výzkumu a kvalitativní výzkumné rozhovory. The aim of this bachelor thesis is to find out attitudes of social workers to homoparental families. The paper is divided into two main parts, which are further divided into chapters. The work includes in-depth interviews with social workers, which are subsequently analyzed in detail. The first part of the paper is in form of compilation focusing on the central themes of the paper, such as of homosexuality, homoparentality, registered partnership, and definition of the term attitude. It also defines homoparental families and social work with such families. The second part of the paper deals with methodology of the qualitative research as well as qualitative research interviews. Keywords: homosexualita; homoparentalita; sociální práce; homosexuality; homoparentality; social work Available in digital repository of UPOL.
Postoj sociálních pracovníků k homoparentalitě

V bakalářské práci se pokusím zjistit postoje sociálních pracovníků k homoparentálním rodinám. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, které jsou řazené do kapitol. Součástí práce jsou hloubkové ...

KARGEROVÁ, Kateřina; VOHÁNKA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jungove psychologické typy v kontexte výtvarného umenia
TUHOVČÁKOVÁ, Gabriela; STRATILKOVÁ, Martina
2019 - Czech
Cieľom práce je predstaviť recepciu umeleckej tvorby prizmatom Jungovej typológie osobnosti. Prvá kapitola sa zaoberá širším kontextom Jungovej teórie osobnosti. V druhej kapitole predkladá charakteristiku Jungovho konceptu psychologických typov. Ten je v tretej časti doplnený o poznatky Sira Herberta Reada. Posledná časť práce sa zameriava na identifikovanie vzťahu Jungových psychologických typov a preferencií vybraných smerov výtvarného umenia, ktoré sú doplnené o spojitosti s kognitívnymi štýlmi. The aim of this work is to introduce the reception of artistic creation by the means of Jung's typology of personality. The first chapter deals with the wider context of Jung's personality theory. The second chapter presents the characteristics of Jung's concept of psychological types. The third part is enriched by Sir Herbert Read´s ideas on how to reform the educational system in arts as well as comprehension of children´s creative processes. The last part of the thesis is focused on the identification of the relationship between Jung's psychological types and the preferences of selected art styles with a connection to cognitive styles. Keywords: Jung; psychologické typy; výtvarné umenie; kognitívne štýly; percepcia; abstrakcia; estetická výchova; Jungian; psychological types; visual arts; cognitive styles; perception; abstraction; art education Available in digital repository of UPOL.
Jungove psychologické typy v kontexte výtvarného umenia

Cieľom práce je predstaviť recepciu umeleckej tvorby prizmatom Jungovej typológie osobnosti. Prvá kapitola sa zaoberá širším kontextom Jungovej teórie osobnosti. V druhej kapitole predkladá ...

TUHOVČÁKOVÁ, Gabriela; STRATILKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.
URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí práce je tvorba školního předmětu Pěstitelské práce a chovatelství, jeho harmonogramu, obsahu a vzdělávacích cílů. Předmět bude zpracován na základě vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Jedná se o studii se zřetelným uplatněním v praxi. Společným cílem je vytvořit multifunkční prostor, který nebude náročný na údržbu a bude ho možné využívat k co možná nejvíce aktivitám. Prostory zahrady mohou využívat členové chovatelského, přírodovědného kroužku a žáci v rámci volitelných předmětů. Dílčím cílem práce je mimo jiné i vytvoření plánu výsadby jednotlivých záhonů. K výběru vhodných rostlin je potřebné akceptovat klimatické a půdní podmínky lokality. The final work deals with the creation of the design of the modifications of the school garden "Pod Vrbou" for the primary school and kindergarten Mšené- lázně. This work will serve as a project on the basis of which the garden will be modified. Part of the work is the creation of the school subject Growing Work and Breeding, its schedule, content and educational goals. Learning outcomes of the course unit The subject will be elaborated on the basis of educational area Man and the world of work in general education program for basic education. The common goal is to create a multi-functional space that is not maintenance-intensive and can be used for as many activities as possible. The premises of the garden can be used by members of the breeders' club, science club and pupils in optional subjects. The partial goal of the thesis is, among other things, to create a plan for planting individual beds. It is necessary to accept the climatic and soil conditions of the site to select suitable plants. Keywords: pěstitelské práce; chovatelství; školní zahrada; obsah učiva; osazovací plán; vyvýšené záhony; venkovní učebna.; ultivation work; breeding; school garden; curriculum content; planting plan; raised beds; outdoor classroom. Available in digital repository of UPOL.
Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.

Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí ...

URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases