Number of found documents: 539545
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Role sester v krizové připravenosti Českého červeného kříže na mimořádné události v České republice.
BALARINOVÁ, Lucie; IVANOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Výzkumná část disertační práce má přinést naplnění následujících dílčích cílů: identifikace existence krizové připravenosti v ČČK; zmapování role sestry ČČK na konkrétní mimořádné události vČR; deskripce vývoje sestry vČČK; mapování existence krizové připravenosti u budoucích sester v ČR. Odpovědi na dílčí cíle by měly vést k saturaci jednoho hlavního cíle, kterým je deskripce a analýza role sestry v krizové připravenosti ČČK na mimořádné události v ČR. Pro výzkum je zvolen smíšený typ výzkumu a konkrétně se jedná o Typ IV B vícefázový výzkumný design smíšeného výzkumu - sekvenční. Výzkum je strukturován do dvou na sebe vzájemně navazujících fází Pro výzkum je zvolen smíšený typ výzkumu a konkrétně se jedná o Typ IV B vícefázový výzkumný design smíšeného výzkumu - sekvenční. Výzkum je strukturován do dvou na sebe vzájemně navazujících fází. Výzkum celkově přinesl zjištění o měnící se roli sestry v ČČK. Z výsledku je zřejmé, že v kontextu ČČK hovoříme o obecnější roli zdravotníka ČČK, která zároveň svou náplní v podobě poskytování zdravotnické první pomoci zastává na poli ostatních nestátních neziskových organizaci výhradní postavení. Autorka poukazuje na příklady ze zahraničí a považuje za přínosné propojení problematiky dobrovolných sester/zdravotníků se sestrami profesionálními v oblasti krizové připravenosti. This research studies specifically Czech Red Cross and the role of nurses in disaster preparedness for emergency events in the Czech Republic. It also looks at interconnection with professional nurses. The research element of this thesis is to bring about the following objectives: to identify the existence of disaster preparedness within the Czech Red Cross; to set out the role of the Czech Red Cross nurse on an example of a single disaster event in the Czech Republic; to describe the development of a nurse within the Czech Red Cross; to map out disaster preparedness of future nurses within the Czech Republic. The answers to these individual objectives should lead to a single main aim - the description and analysis of the role of a nurse in disaster preparedness of the Czech Red Cross for emergency events in the Czech Republic. Mixed methods research approach has been chosen for this study. Specifically, it is Type IV B multiphase mixed methods sequential research design. The research is structured in two follow-up phases. Overall, the research found that the role of a nurse within the Czech Red Cross is changing. It is clear from the results that in the context of the Czech Red Cross we can talk of a more general role of a health professional. Such a more general role, which also encompasses medical first/emergency aid, can be found taking an exclusive place within other non-governmental nonprofit organization. The author highlights examples from abroad and believes it beneficial to overlap the topic of voluntary nurses/health professionals with the topic of professional nurses, in the context of disaster preparedness. Keywords: dobrovolná sestra; dobrovolník; Český červený kříž; krizová připravenost; mimořádná událost; povodeň; smíšený výzkum; praktická sestra; všeobecná zdravotní sestra; Nurse volunteer; volunteer; Czech Red Cross; disaster preparedness; emergency event; flood; mixed methods research; nurse; general nurse practitioner Available in digital repository of UPOL.
Role sester v krizové připravenosti Českého červeného kříže na mimořádné události v České republice.

Výzkumná část disertační práce má přinést naplnění následujících dílčích cílů: identifikace existence krizové připravenosti v ČČK; zmapování role sestry ČČK na konkrétní mimořádné události vČR; ...

BALARINOVÁ, Lucie; IVANOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

English grammar on the Internet
HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2019 - English
Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického jevu s využitím Internetu jako hlavního zdroje informací, pracovních listů, cvičení a her. Závěrečná práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje nezbytnou roli gramatiky v procesu učení, rozlišuje induktivní a deduktivní přístup ve výuce, vysvětluje rozdíl mezi gramatikou psanou a mluvenou a zabývá se její výukou na základních školách. Dále jsou zde uvedeny rady pro efektivní plánování hodiny a faktory, které je vhodné dodržovat při vysvětlování gramatiky. Práce také uvádí obtíže, které mohou nastat při výuce a procvičování minulého a předpřítomného času. Poslední kapitola této části uvádí možnosti využití Internetu v hodinách anglického jazyka. Praktická část obsahuje příklady tří plánů hodin, které jsou zaměřeny na minulý a předpřítomný čas. Zahrnut je také krátký dotazník, který byl využit pro získání zpětné vazby od žáků. This final project deals with English grammar on the Internet. The thesis is focused on learning and teaching grammar, especially on tenses - past simple and present perfect, with the aid of the Internet as the main source of information, worksheets, exercises and games. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the essential role of grammar in the learning process. It explains the difference between the written and spoken grammar, as well as between deductive and inductive approach. Basic principles for effective lesson planning are included. The thesis also provides factors which should be followed by a teacher when explaining new grammar. Finally, specific difficulties presented by teaching tenses and the potential of the Internet in teaching English grammar are described. The practical part of the thesis brings examples of three lesson plans. In the end, a short questionnaire, which was used as a feedback from pupils, is included. Keywords: důležitá role gramatiky; gramatika psaná a mluvená; deduktivní přístup; induktivní přístup; princip účinnosti; princip přiměřenosti; minulý čas; předpřítomný čas; Internet; interaktivní online cvičení; procvičování; webové stránky; sociální sítě;; the importance of grammar; spoken and written grammar; deductive approach; inductive approach; efficiency principle; appropriacy principle; past simple; present perfect simple; the Internet; interactive online exercises; practice; websites; social software; Available in digital repository of UPOL.
English grammar on the Internet

Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického ...

HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině
MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
2019 - Czech
Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu a přirozené ekosystémy. V této rigorózní práci jsou předloženy poznatky ze dvou studií o tomto druhu. První studie shrnuje poznatky o potravním chování na podzim a v zimě v období semenných roků dubu a vlivu přikrmování. Druhá studie se věnuje vlivu kvality prostředí na reprodukční schopnosti samců prasete. Preferovanou přírodní složkou potravy byly žaludy dubu, které jsou energeticky velmi bohatou potravou, která zásadním způsobem ovlivňuje potravní chování prasat v semenných rocích. Kukuřice je energeticky srovnatelná s žaludy a byla z předkládaných složek nejčastěji preferovaná, avšak využívaná byla až po zkonzumování žaludů na lokalitě. Semenné roky a přikrmování tak mohou zásadně zvýšit šanci prasat na přežití zimy a podporují vývoj populace. Kvalita prostředí, určována zejména potravou, byla významným činitelem, který ovlivňuje fyzický vývoj samců divokých prasat. V prostředí poskytujícím dostatek potravy, klidu a krytu rostou prasata rychleji a reprodukční zralost u nich nastává dříve. V prostředí méně úživném jsou dlouhodobě vystavována stresu, což se projevuje pomalejším růstem těla, varlat a produkcí spermií v pozdějším věku. Tyto dvě studie poskytují částečnou odpověď na vysokou reprodukční úspěšnost a nárůst populace prasete divokého v posledních letech. Wild boar (Sus scrofa) is a native species of European ecosystems. It is often discussed in connection with the rapid population growth and problems for cultural landscape and natural ecosystems. In this rigorous thesis are presented findings from two studies on this species. The first study summarizes dietary behavior in autumn and winter during the oak seed years and the influence of feeding. The second study deals with the impact of environmental quality on the reproductive capacity of wild boar males. Oak acorns were the preferred natural ingredient of the diet. It is very energy-rich diets that affect the diet behavior of boars in the seed years. Maize is energetically comparable to acorns and has been most often preferred from feed ingredients. It was consume after consumption of acorns on the site. Seed years and feeding can significantly increase the chances of wild boars surviving the winter season and contribute population development. The quality of the environment, determined mainly by diet, was a significant factor affecting the physical development of male wild boars. In an environment with a lot of diet, tranquility and cover, boars grow faster and reproductive maturity occurs earlier. In a less nutritious environment, they are exposed to stress for a long time, resulting in slower growth of the body, testes and later sperm production. These two studies provide a partial response to the high reproductive success rate and increase in wild boar population in recent years. Keywords: prase divoké; potrava; chování; krmení; prostředí; reprodukce; varlata; wild boar; diet; behavior; feeding; environment; reproduction; testicles Available in digital repository of UPOL.
Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině

Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu ...

MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Riešenie striech pre sekundárne školy
LACÚCHOVÁ, Magda; MOLNÁR, Josef; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Cieľom bakalárskej práce je bližšie priblížiť riešenie striech na konkrétnych pôdorysoch. V učebnom texte ako zbierke úloh sú poskytnuté základné teoretické poznatky, ktoré sú aplikované na zadaných pôdorysoch striech. The aim of this Bachelor Thesis is to describe solving of roofs of certain roof plans in more detail. There are provided elementary theoretic views which are applied on the given roof plans in the textbook (collection of exercises). Keywords: deskriptívna geometria; riešenie striech; strecha; pôdorys strechy; priesečnica rovín; strešná rovina; odkvapová hrana; descriptive geometry; roof solving; roof; roof plan; intersection of planes; plane of roof; gutter edge Available in digital repository of UPOL.
Riešenie striech pre sekundárne školy

Cieľom bakalárskej práce je bližšie priblížiť riešenie striech na konkrétnych pôdorysoch. V učebnom texte ako zbierke úloh sú poskytnuté základné teoretické poznatky, ktoré sú aplikované na zadaných ...

LACÚCHOVÁ, Magda; MOLNÁR, Josef; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky
HRUBÁ, Michaela; RICHTEREK, Lukáš; NEZVALOVÁ, Danuše
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je motivace studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu učitelství fyziky. Cílem této práce bylo zmapovat pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů motivaci studentů učitelství fyziky ve všech ročnících studia pro výběr zvoleného studijního programu a jejich předchozí zkušenosti ze střední školy. This bachelor thesis explores the motivation of the students of the Faculty of Science PUO to study programs for prospective physics teachers. The aim of this thesis is to map the motivation of the faculty physics teachers' program students in all years of study for the chosen programme and their previous experience from secondary schools through questionnaires and structured interviews. Keywords: Motivace; učitelská profese; motivace ke studiu na profesi učitele; motivace ke studiu učitelství fyziky; Motivation; teacher profession; motivation for studying on teacher profession; motivation for studying on physics teacher Available in digital repository of UPOL.
Motivace studentů PřF UP ke studiu učitelství fyziky

Tématem bakalářské práce je motivace studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu učitelství fyziky. Cílem této práce bylo zmapovat pomocí dotazníků a strukturovaných ...

HRUBÁ, Michaela; RICHTEREK, Lukáš; NEZVALOVÁ, Danuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Diferenciální a homodynní optická detekce
FRICK, Matúš; JEŽEK, Miroslav; PECHOUŠEK, Jiří
2019 - English
V této bakalářské práci jsem provedl detailní charakterizaci základního kvantového pulzního homodynního detektoru. Charakterizuji nábojově citlivý zesilovač, fotodiody a nastavené optické soustavy. Provádím kalibraci na vakuový stav světla a detekuji kvantový šum světla. Ověřuji linearitu a další vlastnosti detektoru, jako je elektrický šum, šířka pásma. Dále jsem vytvořil kvantový generátor náhodných čísel pomocí homodynního detektoru. Náhodné bity jsou převzaty z měřeného kvantového šumu rychlostí 4 Mbit/s a ověřeny pomocí DIEHARDER testů. In this Thesis, I perform a detailed characterization of the basic quantum pulsed homodyne detector. I characterize the charge sensitive amplifier, the photodiodes and required optical setup. I execute the calibration to the vacuum state and I detect the quantum noise of light. I verify the linearity and other properties of the detector such as electric noise, bandwidth. Furthermore, I create a quantum random number generator using homodyne detector. Random bits are extracted from the measured quantum noise with the rate of 4 Mbit/s and verified using DIEHARDER battery of tests. Keywords: homodynní detektce; kvantová detektce; kvantový detektor; fotodetektor; Homodyne detection; Quantum detection; Quantum detectors; Photodetector Available in digital repository of UPOL.
Diferenciální a homodynní optická detekce

V této bakalářské práci jsem provedl detailní charakterizaci základního kvantového pulzního homodynního detektoru. Charakterizuji nábojově citlivý zesilovač, fotodiody a nastavené optické soustavy. ...

FRICK, Matúš; JEŽEK, Miroslav; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociální podnikání v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky
KROČIL, Ondřej; POSPÍŠIL, Richard; POSPÍŠIL, Richard
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá vztahem konceptu sociálního podnikání a politiky zaměstnanosti České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V první výzkumné části je zkoumán vliv sociálního podnikání na naplňování potřeb politiky zaměstnanosti ve vybraném regionu České republiky - Olomouckém kraji. Druhá část výzkumu se zabývá mírou informovanosti o sociálním podnikání u vysokoškolských studentů jakožto možných sociálních podnikatelů a u osob se zdravotním postižením jakožto hlavní cílovou skupinou sociálních podniků v Olomouckém kraji. Třetí výzkumná část je věnována tématu metod měření dopadu sociálních podniků na své okolí. Závěrečná výzkumná kapitola se soustředí na sociální podnikání v kontextu legislativ zemí Evropské unie. This thesis deals with the relationship between the concept of social entrepreneurship and employment policy of the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and research part. The research part examines the impact of social entrepreneurship on meeting the needs of employment policy in the selected region of the Czech Republic - the Olomouc Region. The second part of the research deals with the level of awareness of social entrepreneurship among university students as possible social entrepreneurs and people with disabilities as the main target group of social enterprises in the Olomouc Region. The third research section examines the topic of methods for measuring the impact of social enterprises on their stakeholders. The final research chapter focuses on social entrepreneurship in the context of EU countries legislation Keywords: Sociální podnikání; integrační sociální podnik; politika zaměstnanosti; trh práce; znevýhodněné osoby; Social entrepreneurship; work-integration social enterprise; employment policy; labour market; disadvantaged people Available in digital repository of UPOL.
Sociální podnikání v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky

Předložená disertační práce se zabývá vztahem konceptu sociálního podnikání a politiky zaměstnanosti České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V první výzkumné části je ...

KROČIL, Ondřej; POSPÍŠIL, Richard; POSPÍŠIL, Richard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii
GOTTWALDOVÁ, Klaudie; BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, Kateřina; POLÁKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretická část práce zahrnuje základní informace o transmisním elektronovém mikroskopu, nanotechnologiích, značení buněk pomocí nanočástic a způsobech lokalizace nanočástic v buňkách. Poté se zabývá způsoby přípravy různých materiálů pro zobrazení pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Experimentální část zahrnuje ukázku konkrétního způsobu přípravy buněčného vzorku pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretické poznatky a podrobný návod byly zpracovány v materiálu pro studenty, který je přílohou této práce. This bachelor thesis deals with the issue of preparation of cell samples for transmission electron microscopy. The theoretical part of the thesis includes basic information about transmission electron microscope, nanotechnologies, labeling of cells using nanoparticles and methods of localization of nanoparticles in cells. Then it includes methods of preparing various materials for transmission electron microscopy. The experimental part includes an example of a concrete method of preparing a cell sample for transmission electron microscopy. The theoretical knowledge and detailed instructions are elaborated in the material for students, which is attached to this work. Keywords: transmisní elektronová mikroskopie; buněčné vzorky; nanotechnologie; nanočástice; materiál pro studenty; transmission electron microscopy; cell samples; nanotechnologies; nanoparticles; material for students Available in digital repository of UPOL.
Příprava buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretická část práce zahrnuje základní informace o transmisním elektronovém ...

GOTTWALDOVÁ, Klaudie; BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, Kateřina; POLÁKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Násilí ve filmu Quentina Tarantina
MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních postav. V teoretické části představuje teorie násilí a agresivity, kterou poté využívá pro analýzu v praktické části. The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part introduces theory of violence and aggression which is used for the analysis. Keywords: Quentin Tarantino; násilí; pomsta; agrese; film; Hanební pancharti; Kill Bill; Quentin Tarantino; violence; aggression; film; Inglourious Basterds; Kill Bill Available in digital repository of UPOL.
Násilí ve filmu Quentina Tarantina

Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních ...

MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases