Number of found documents: 616
Published from to

The Czech Economy Development - 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2018 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Keywords: hrubý domácí produkt; trh práce; ekonomika; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
The Czech Economy Development - 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2018

Analysis - Consumer price indices - 4th quarter of 2017
Český statistický úřad
2018 - Czech
Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total. Čtvrtletní analýza vývoje indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem. Keywords: spotřební koš; cenový index; potraviny; doprava; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Analysis - Consumer price indices - 4th quarter of 2017

Quarterly analysis on consumer price indices (cost of living) in the Czech Republic by CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for households in total.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Position of the Czech labor market within the EU - 3rd quarter 2017
Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
2018 - Czech
Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries. Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Keywords: Evropská unie; trh práce; zaměstnanost; srovnávací analýza Available in a digital repository NRGL
Position of the Czech labor market within the EU - 3rd quarter 2017

Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries.

Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17
Trhlíková, Jana
2018 - Czech
In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities newly admitted to 1st year of secondary and higher vocational education in the school year 2016/17. It complements statistical surveys that follow the development of the educational and vocational structure of pupils in secondary and tertiary vocational education, published annually by the National Institute of Education. V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve šk. roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává. Keywords: postižené dítě; střední školy; vyšší odborné školy; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17

In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

Quarterly LFS analysis on topic of the day - 4th quarter of 2017
Petráňová Marta; Mejstřík Bohuslav
2018 - Czech
Analysis to the NR according to the results of the Labour Force Sample Survey. Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. Keywords: zaměstnanost; trh práce; míra nezaměstnanosti; pracovní síla; ekonomicky aktivní obyvatelstvo Available in a digital repository NRGL
Quarterly LFS analysis on topic of the day - 4th quarter of 2017

Analysis to the NR according to the results of the Labour Force Sample Survey.

Petráňová Marta; Mejstřík Bohuslav
Český statistický úřad, 2018

Producer price indices - 4th quarter of 2017
Český statistický úřad
2018 - Czech
Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work). Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví). Keywords: zemědělství; průmysl; cenový index; stavební práce Available in a digital repository NRGL
Producer price indices - 4th quarter of 2017

Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work).

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

The development of employees wages - 4th quarter of 2017
Holý, Dalibor
2018 - Czech
Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly. Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci. Keywords: průměrná mzda; zaměstnanci; zaměstnanost; trh práce Available in a digital repository NRGL
The development of employees wages - 4th quarter of 2017

Commentary to the NR about average wages, a view on the wages distribution half-yearly.

Holý, Dalibor
Český statistický úřad, 2018

Education of employed persons - 2015
Český statistický úřad
2018 - Czech
Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob přináší hlavní závěry národních výstupů mezinárodně srovnatelného šetření Continuing Vocational Training Survey 2015 (CVTS 5), které statisticky zachycuje oblast firemního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly publikace se zaměřují zejména na následující oblasti: důraz, který je ve firmách kladen na vzdělávání, jeho praktická organizace, hodnocení a reakce firem na toto hodnocení; účast zaměstnanců v různých formách vzdělávání, témata vzdělávání a soulad s potřebami firmy; finance ve firemním vzdělávání; omezení a překážky, které firmy ve vzdělávání zaměstnanců limitují, případně mu brání; spolupráce firem a škol, její frekvence a důvody ne/spolupráce; problémy s obsazováním volných pracovních míst a nabírání absolventů do firem. Součástí publikace je i kapitola představující metodologii šetření a tabulková příloha s výstupy šetření v podrobných členěních. Keywords: vzdělání; zaměstnanci; odborné vzdělání; vzdělávací systémy Available in a digital repository NRGL
Education of employed persons - 2015

Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob přináší hlavní závěry národních výstupů mezinárodně srovnatelného šetření Continuing Vocational Training Survey 2015 (CVTS 5), které statisticky zachycuje oblast ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2018 - English
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: ekonomika; hrubý domácí produkt; trh práce; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017

The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2018

Position of the Czech labor market within the EU - 4th quarter 2017
Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
2018 - Czech
Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries. Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. Keywords: Evropská unie; srovnávací analýza; trh práce; zaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Position of the Czech labor market within the EU - 4th quarter 2017

Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic compared to other EU countries.

Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases