Number of found documents: 236949
Published from to

Návrh nízkoenergetického rodinného domu v Žižicích
Hanzalová Lenka; Oskar Soukup; Paroubková Jitka
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům v obci Žižice. Rozsah práce odpovídá stavebnímu řízení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a obalových konstrukcí včetně návrhu stavebních detailů. Práce také řeší návrh a posouzení tepelně technických vlastností.This bachelor thesis deals with designing and elaborating project documentation of a detached house in the Žižice village. The scope of the thesis complies with construction procedure requirements and it is focused on the designing of construction completion and envelope structures. The design of construction details are included. The thesis also designs and assesses thermal-technical quality. Keywords: Rodinný dům; cihelný blok; dvougenerační; plochá střecha; nízkoenergetický; suterén; Detached house; clay block; two generation; flat roof; low-energy; basement Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nízkoenergetického rodinného domu v Žižicích

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům v obci Žižice. Rozsah práce odpovídá stavebnímu řízení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a ...

Hanzalová Lenka; Oskar Soukup; Paroubková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Variantní řešení dálničního nadjezdu s ohledem na užitou technologii výstavby
Foglar Marek; Anna Hrubá; Bednář Jan
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá technologií výstavby silničního nadjezdu pomocí pevné skruže. Návrhy a statickými posouzeními jsou porovnány varianty přestavné skruže a varianty celé skruže s ohledem na návrh a vedení předpjatých kabelů v konstrukci.This bachelor thesis is focused on technology of contruction road flover with assistance of solid falsework. The variants of recontructed falsework and variant of whole falsework are compared by project and static analysis with respect at design and conduction of pressed cables in the construction. Keywords: Most; předpětí; předpjatý beton; spojitý nosník; betonový most; trámový most; vyrovnání zatížení; pevná skruž; postupná výstavba; TDA; Bridge; prestressing; prestressed concrete; continuous beam; concrete bridge; girder construction; load balancing; solid falsework; gradual construction; TDA Available in digital repository of ČVUT.
Variantní řešení dálničního nadjezdu s ohledem na užitou technologii výstavby

Tato bakalářská práce se zabývá technologií výstavby silničního nadjezdu pomocí pevné skruže. Návrhy a statickými posouzeními jsou porovnány varianty přestavné skruže a varianty celé skruže s ohledem ...

Foglar Marek; Anna Hrubá; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Alternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potok
Vráblík Lukáš; Zuzana Ferstová; Gřunděl Michal
2020 -
Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou variantách lišících se uložením konstrukce, včetně návrhu předpětí a následného posouzení. Hlavní důraz je kladen na návrh a optimalizaci předpětí.The subject of this bachelor is the alternative design of prestressed bridge with three spans on Highway D3 over Hodejovice creek. The result of the work is an alternative design of the construction, which is prepared in two variants, which are stored in the structure, including the design of prestressing and subsequent assessment. The main influence is on design and optimization of prestressing. Keywords: Most; dálnice; dálniční most; deskový most; návrh mostu; předpjatý beton; předpjatý most; betonová konstrukce; Bridge; highway; highway bridge; slab bridge; bridge design; prestessed concrete; prestressed bridge; concrete construction Available in digital repository of ČVUT.
Alternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potok

Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou ...

Vráblík Lukáš; Zuzana Ferstová; Gřunděl Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Obchvat obce Hazlov
Vébr Ludvík; Michael Pilař; Ježková Jaromíra
2020 -
Cílem bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu obce Hazlov za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obce. Pro návrh obchvatu je nutné seznámení s problematikou daného území, návrh variantních tras a po vyhodnocení všech kritérií zvolení výsledné varianty. Výstupem bakalářské práce je výkresová dokumentace na úrovni studie, ve které jsou hodnoceny jednotlivé návrhy tras obchvatu podle různorodých kritérií a výsledná varianta je podrobněji rozpracována. Součástí je také průvodní a technická zprava, výpočty, vlastní dopravní průzkum, odhad stavebních nákladů a fotodokumentace.The goal of this bachelor thesis is elaboration of bypass of the municipality Hazlov to prevent transit traffic from entering the municipality. In order to design the bypass, it is necessary to study the problems of the given area, design alternative routes and after evaluation of all criteria choose the resulting variant. The outcome of this bachelor thesis is design documentation at the level study, which evaluates the individual designs of bypass routes per various criteria. The resulting variant is elaborated into higher level of detail. Thesis also includes an accompanying and engineering report, computations, own traffic survey, estimation of construction costs and photo documentation. Keywords: Obchvat; Hazlov; trasa; varianty; směrové řešení; výškové řešení; náklady; Bypass; Hazlov; route; variants; vertical alignment; horizontal alignment; costs Available in digital repository of ČVUT.
Obchvat obce Hazlov

Cílem bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu obce Hazlov za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obce. Pro návrh obchvatu je nutné seznámení s problematikou daného území, ...

Vébr Ludvík; Michael Pilař; Ježková Jaromíra
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Lávka Černý Kříž
Foglar Marek; Jan Janoušek; Vašátko Radek
2020 -
Bakalářská práce se zabývá alternativním návrhem lávky na Černém Kříži na Šumavě. Lávka leží v 1. zóně NP Šumava a přemosťuje Studenou Vltavu. V rámci studie byli zpracovány tři varianty, ze kterých byla jedna vybrána k podrobnému posouzení.This bachelor thesis deals with alternative design of the Black Cross footbridge. Footbridge is situated in 1st zone of NP Šumava and it spans Studená Vltava river. Four variants were considered, of which one was chosef for a detailed design. Keywords: Lávka pro pěší; železobetonová konstrukce; oblouková konstrukce; Footbridge; reinforced concrete structure; arch structure Available in digital repository of ČVUT.
Lávka Černý Kříž

Bakalářská práce se zabývá alternativním návrhem lávky na Černém Kříži na Šumavě. Lávka leží v 1. zóně NP Šumava a přemosťuje Studenou Vltavu. V rámci studie byli zpracovány tři varianty, ze kterých ...

Foglar Marek; Jan Janoušek; Vašátko Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rekonstrukce mostu na Kladně
Vráblík Lukáš; Karolína Rysová; Blažek Miroslav
2020 -
Tato práce se zabývá kompletní rekonstrukcí betonového mostu na Kladně. Byla navržena nová vrchní stavba ve dvou variantách. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová deska, která byla posouzena statickým výpočtem, analyzována na namáhání v různých stavebních stádií. Největší část byla věnována návrhu a optimalizaci přepětí. Práce obsahuje technickou zprávu, základní statický návrh včetně posouzení a výkresovou dokumentaci mostu.This paper concerns complete reconstruction of concrete bridge in Kladno city. A new superstructure was designed in two variants. The main load-bearing structure consists of a prestressed concrete slab, which was assessed by static calculation and analyzed for stresses in various construction stages. The largest part was devoted to the design and optimization of prestressing. The work contains technical report, basic static design including assessment and drawing documentation of the bridge. Keywords: beton; betonový most; silniční most; deskový most; předpětí; předpjatý most; rekonstrukce; most; Bridge structure; concrete; concrete bridge; highway bridge; slab bridge; prestressing; prestressed bridge; reconstruction Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce mostu na Kladně

Tato práce se zabývá kompletní rekonstrukcí betonového mostu na Kladně. Byla navržena nová vrchní stavba ve dvou variantách. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová deska, která byla ...

Vráblík Lukáš; Karolína Rysová; Blažek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analytická studie porovnávající výsledné mechanické vlastnosti betonu vyrobeného v laboratorních a průmyslových podmínkách
Fládr Josef; Eva Prokopová; Huňka Petr
2020 -
Bakalářská práce porovnává výsledné mechanické vlastnosti betonů vyrobených v laboratorních a průmyslových podmínkách. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje vlastnosti základních surovin pro výrobu betonu, stanovuje zásadní parametry ovlivňující výsledné vlastnosti ztvrdlého betonu a popisuje zásadní rozdíly při výrobě betonu v laboratorních a průmyslových podmínkách. Experimentální část je věnována výrobě betonových vzorků podle stejné receptury a ze stejných surovin v prostředí laboratoře a v prostředí betonárny a provedení zkoušek základních vlastností ztvrdlého betonu (objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v příčném tahu, pevnosti v tahu ohybem a statického modulu pružnosti). Výsledky zkoušek z obou prostředí jsou porovnány mezi sebou a závěrem zhodnoceny s teoretickými předpoklady.The bachelor thesis compares mechanical performance of concrete made in laboratory and industrial conditions. The work is divided into a theoretical part and an experimental part. The theoretical part describes the properties of the main components needed to make concrete, determines the key parameters that influence the final performance of hardened concrete, and describes the main differences when concrete is made in laboratory and industrial conditions. The experimental part is dedicated to the production of concrete test specimens, using the same formula and components, in the laboratory environment and the environment of a concrete plant, and the testing of the main performance of the hardened concrete (density, compressive strength, tensile splitting strength, flexural strength and secant modulus of elasticity in compression). The test results from the two different environments are compared and reviewed in context with the theoretical assumptions. Keywords: průmyslová výroba betonu; výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; Manufacture of ready-mixed concrete; making and curing of specimens for strength tests Available in digital repository of ČVUT.
Analytická studie porovnávající výsledné mechanické vlastnosti betonu vyrobeného v laboratorních a průmyslových podmínkách

Bakalářská práce porovnává výsledné mechanické vlastnosti betonů vyrobených v laboratorních a průmyslových podmínkách. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje ...

Fládr Josef; Eva Prokopová; Huňka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Postoje středoškoláků ke studiu střední odborné školy
Dobrovská Dana; Petr Štaubert; Vobořilová Jarmila
2020 -
Bakalářská práce „Postoje středoškoláků ke studiu střední odborné školy“ se zaměřuje na faktory, které ovlivnily volbu studijního oboru u žáků studijního oboru Dopravní prostředky na střední škole v Ústeckém kraji. Současně zjišťuje kvalitu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a individuálních praxí tak, jak ji vnímá žák. Dále se zaměřuje na to, co bude pro žáky rozhodující při volbě budoucího zaměstnání a na to, zda by dále pokračovali ve studiu oboru, v jiném oboru nebo zvolili jinou variantu.The Bachelor thesis „Attitudes of Secondary School Students towards the Study of Secondary Vocational School“ focuses on the factors that influenced the choice of the field of study among the students of the field of study Trans-portation means at the secondary school in the Ústí Region. At the same time, it includes the search of the teaching quality of general education subjects, vocational subjects and individual school practical classes as perceived by the students. It also focuses on what will be decisive role for students in choosing their future job and whether they would continue their studies in or outside the field or not at all. Keywords: Motivace; faktory; postoje; hodnoty; osobnost; Motivation; factors; attitudes; values; personality Available in digital repository of ČVUT.
Postoje středoškoláků ke studiu střední odborné školy

Bakalářská práce „Postoje středoškoláků ke studiu střední odborné školy“ se zaměřuje na faktory, které ovlivnily volbu studijního oboru u žáků studijního oboru Dopravní prostředky na střední škole v ...

Dobrovská Dana; Petr Štaubert; Vobořilová Jarmila
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika
Mrázková Kateřina; Adéla Kovářová; Svoboda Petr
2020 -
Cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika. Přípravy by měly sloužit k atraktivní a kvalitní výuce programu ArchiCAD na středních školách stavebních, obor vzdělání 36—47-M/01 Stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen předmět Počítačová grafika, kurikulární dokumenty vztahující se k výuce tohoto předmětu, CAD systémy (podrobněji grafický program ArchiCAD) a teorie příprav na vyučování. Na základě teoretických poznatků jsou v rámci praktické části sestaveny písemné přípravy pro výuku předmětu Počítačová grafika.The object of this thesis is creating model preparations for technical subject teaching Computer Graphics. Preparations should serve for attractive and high-quality teaching of ArchiCAD at secondary schools of civil engineering, branch 36—47-M / 01 Construction. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the subject Computer Graphics, curriculum documents related to the teaching of this subject, CAD systems (in more detail about graphical program ArchiCAD) and theory of teaching preparation. Based on the theoretical knowledge, in the practical part of the work are made preparations for teaching Computer Graphics. Keywords: stavitelství; vzorové přípravy; Počítačová grafika; ArchiCAD; učitel; vyučovací hodina; civil engineering; model preparation; Computer Graphics; ArchiCAD; teacher; lesson Available in digital repository of ČVUT.
Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika

Cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu Počítačová grafika. Přípravy by měly sloužit k atraktivní a kvalitní výuce programu ArchiCAD na středních školách ...

Mrázková Kateřina; Adéla Kovářová; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Je domácí vzdělávání rovnocennou alternativou k veřejnému školství? (Případ USA)
Lorenzová Jitka; Jaroslav Vorlíček; Jirkovská Blanka
2020 -
Cílem této práce je najít odpověď na výzkumnou otázku, zdali je do-mácí vzdělávání rovnocennou alternativou standardnímu vzdělávání, které nabízí systém veřejného školství. Tohoto záměru je dosaženo za pomocí analýzy vybraných publikací, které se zabývají testování doma vzdělávané mládeže za pomocí standardizovaných testů SAT, ACT, ITBS a TAP, oproti kontrolní skupině tvořené žáky primárního a sekundárního školství v USA. Kromě rozboru dosažených výsledků v standardizovaných testech znalostí, je rovněž diskutována problematika deficitu socializace u doma vzdělávané mládeže.The aim of this thesis is to find the answer to the research que-stion whether home education is an equivalent alternative to stan-dard education offered by the public education system. This goal is achieved by analyzing selected publications dealing with testing home-educated youth using standardized SAT, ACT, ITBS, and TAP tests, as opposed to the US primary and secondary school control group. In addition to the analysis of achieved results in standar-dized knowledge tests, the issue of socialization deficit in home educated youth is also discussed. Keywords: domácí vzdělávání; John Holt; socializace; SAT; ACT; ITBS; TAP; standardizované testy; homeschooling; unschooling; K – 12; socialisation; John Holt; SAT; ACT; ITBS; TAP; standardised tests Available in digital repository of ČVUT.
Je domácí vzdělávání rovnocennou alternativou k veřejnému školství? (Případ USA)

Cílem této práce je najít odpověď na výzkumnou otázku, zdali je do-mácí vzdělávání rovnocennou alternativou standardnímu vzdělávání, které nabízí systém veřejného školství. Tohoto záměru je dosaženo ...

Lorenzová Jitka; Jaroslav Vorlíček; Jirkovská Blanka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases