Number of found documents: 211773
Published from to

Life quality of seniors
HOLÁ, Dagmar; KUBÁTOVÁ, Helena
2019 - Czech
The thesis deals with the quality of life of seniors. The aim of the thesis is to analyse the subjective evaluation of the quality of life of seniors in the retirement home. The author did a quantitative research in which she proved the hypothesis that the seniors in the particular home for seniors are satisfied with their quality of life. Another hypothesis that men are more satisfied in the home for seniors than women was proved as well. However, the hypothesis that seniors over 90 are more satisfied than the younger ones was rejected. Using open questions, the author identified positive and negative experience of the seniors with the stay in the researched home. At the end of the thesis there are presented some suggestions for improvement of conditions which should lead to the improvement of quality of life of the seniors. Práce se zabývá kvalitou života seniorů. Cílem práce je analýza subjektivního hodnocení kvality života seniorů v Domově pro seniory. Autorka provedla kvantitativní výzkum, kterým potvrdila hypotézu, že senioři jsou ve zkoumaném Domově pro seniory s kvalitou života spokojeni. Další hypotéza, že muži jsou spokojenější s kvalitou života v Domově pro seniory více než ženy, byla potvrzena a naopak byla vyvrácena hypotéza, že senioři ve věku nad 90 let jsou s kvalitou života spokojenější, než senioři mladší. Pomocí otevřených otázek autorka identifikovala pozitivní i negativní zkušenosti seniorů s pobytem ve zkoumané instituci. V závěru práce jsou předloženy návrhy ke zlepšení podmínek vedoucích ke zvýšení kvality života klientů. Keywords: domov pro seniory; kvalita života; senior; sociální politika; stáří; subjektivní percepce a imaginace; životní úroveň; retirement home; the quality of life; senior; social politics; old age; subjective perception and imagination; the standard of living Available in digital repository of UPOL.
Life quality of seniors

The thesis deals with the quality of life of seniors. The aim of the thesis is to analyse the subjective evaluation of the quality of life of seniors in the retirement home. The author did a ...

HOLÁ, Dagmar; KUBÁTOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Public prosecution as procedural subject representing a public interest in proceedings concerning status issues of individuals
VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
2019 - Czech
This diploma thesis focuses on the position of public prosecutor´s office in proceedings concerning status issues of individuals. In the first chapter, I discuss the competence of the public prosecutor´s office to enter non-contencious proceedings focused on status proceedings. First, I analyze the history of the competence to enter, then i focus on the aim of the competence to enter and the ability of the public prosecutor´s office to enter the proceeeding in particular cases and i also focus on the procedural status of public prosecutor´s office that has entered the proceeding. The second chapter focuses on propositional competence of public prosecutor´s office. This chapter begins with a historical excursion and furthermore, it focuses on the procedural status of public prosecutor´s office as a proposer. In the third chapter, I analyze the status of public prosecutor´s office in particular proceedings that concern status issues of individuals. Tato diplomová práce se věnuje postavení státnímu zastupitelství v řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. V první kapitole se věnuji vstupovým oprávněním státního zastupitelství v nesporných řízeních se zaměřením na statusová řízení. Nejprve rozebírám historii vstupových oprávnění, dále se zabývám účelem vstupového oprávnění a možnostem vstupu státního zastupitelství do řízení v konkrétních případech a věnuji se i procesnímu postavení státního zastupitelství, které do řízení vstoupilo. Druhá kapitola se zabývá návrhovými oprávněními státního zastupitelství. Tato kapitola začíná historickým exkurzem, dále se zabývám procesním postavením státního zastupitelství jako navrhovatele. Ve třetí kapitole rozebírám postavení státního zastupitelství v konkrétních řízeních, která se týkají statusových otázek fyzických osob. Keywords: státní zastupitelství; nesporná řízení; účastník řízení; zvláštní procesní subjekt; řízení o svéprávnosti; detenční řízení; řízení o prohlášení za mrtvého; řízení o určení data smrti; public prosecutor's office; non-contentious proceeding; participant; subject of special proceedings; proceeding on legal capacity; detention proceeding; proceeding for declaring death; proceeding for determining the date of death Available in digital repository of UPOL.
Public prosecution as procedural subject representing a public interest in proceedings concerning status issues of individuals

This diploma thesis focuses on the position of public prosecutor´s office in proceedings concerning status issues of individuals. In the first chapter, I discuss the competence of the public ...

VETTERLE, Jan; ŠÍNOVÁ, Renáta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint.
HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2019 - Czech
The thesis focuses on protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint, in view of the recent harmonization of the substantive and procedural regulation of private law implemented in particulary by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, and by the Amendment No. 139/2015 Coll., which significantly affected the regulation of the status of the spouse of obliged person. The aim is to assess the possibility of affection of the community property of the spouses by distraint, the status of the spouse of obliged person by distraint, and the evaluation of effectiveness of the legal means protecting the spouse of the obliged person in distraint. Práce se zabývá problematikou ochrany hypotetického vypořádacího podílu při postižení společného jmění manželů v exekuci, a to s ohledem na nedávnou harmonizaci hmotné i procesní úpravy soukromého práva provedenou zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a novelou č. 139/2015 Sb., která do právní úpravy postavení nedlužného manžela výrazně zasáhla. Cílem je posouzení možností postižení SJM v exekuci, postavení manžela povinného v exekučním řízení a zhodnocení efektivity právních prostředků chránících manžela povinného v exekučním řízení. Keywords: Exekuce; výkon rozhodnutí; hypotetický vypořádací podíl; manžel povinného; povinný; věřitel; obrana a ochrana; Distraint; enforcement of judgement; hypothetical settlement share; spouse of the obliged person; obliged person; creditor; defence and protection Available in digital repository of UPOL.
Protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint.

The thesis focuses on protection of the hypothetical settlement share of the spouse of obliged person in the affection of the community property of the spouses by distraint, in view of the recent ...

HONČÍKOVÁ, Kristýna; ŠÍNOVÁ, Renáta; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychological aspects of carnism
GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
2019 - Czech
The work deals with psychological aspects of carnism. In the theoretical part of thesis, it deals with human-animal relationship, especially with different kinds of breeding, animal psychology and empathy. In addition, it focuses on violent ideologies and human reaction on violence, human alimentary behaviour, especially food taboos and some of alternative nutritional directions, for example vegetarianism or veganism. The main theme of theoretical part is the theory of carnism by the psychologist Melania Joy - cognitive dissonance, system of 3 N, meat paradox and civilization shift. The aim of the thesis is describing proband´s attitudes towards animals, their psyche and animal products. Research was made with 816 probands, of which 177 vegans. It had combined form, made of no standardized questionnaire for describing attitudes and the BDI for measuring an aggression. Hypothesis includes attitudes towards nature and necessity of consuming animal products or the opinion to animal psyche´s structure. In the vegan´s part I asked probands for their limits of animal products restriction, in the opposite in carnist´s part I asked for attitudes towards species. Both of groups participated on hypothesis of the difference in aggression. Práce se věnuje psychologickým aspektům karnismu. Ve své teoretické části se zabývá vztahem lidí ke zvířatům, v užším pojetí různými typy chovu, psychikou zvířat a empatií. Dále se zaměřuje na násilné ideologie a reakce lidí na násilí, lidské alimentární chování, zejména pak potravinová tabu a alternativní směry jako je vegetariánství nebo veganství. Stěžením tématem teoretické části je teorie karnismu podle psycholožky Melanie Joy - s kognitivním triem, systémem 3 N, masovým paradoxem, kognitivní disonancí a civilizačním posunem. Cílem výzkumné části práce bylo popsat postoje respondentů ke zvířatům, jejich psychice a živočišným produktům. Výzkum byl realizován za účasti 816 respondentů, z toho 177 veganů. Má kombinovanou podobu tvořenou nestandardizovaným dotazníkem k mapování postojů a BDI pro měření míry agrese. Hypotézy zahrnovaly postoje k přirozenosti a nezbytnosti konzumace živočišných produktů nebo názoru na stavbu psychiky zvířat. V části věnované veganům byly zkoumány limity restrikce živočišných produktů, naopak v části věnované karnistům postoje k jednotlivým živočišným druhům.Obou zmíněných skupin se týkala hypotéza o rozdílu v míře agrese. Keywords: karnismus; konzumace zvířat; násilí; empatie; zvířata; carnism; eating animals; violence; empathy; animals Available in digital repository of UPOL.
Psychological aspects of carnism

The work deals with psychological aspects of carnism. In the theoretical part of thesis, it deals with human-animal relationship, especially with different kinds of breeding, animal psychology and ...

GRESTENBERGEROVÁ, Eva; MAZALOVÁ, Romana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - German
Available in digital repository of UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Geoboard in the teaching of mathematics at primary school
VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
2019 - Czech
This diploma thesis deals with the didactic aid geoboard in the teaching of mathematics at primary school. The theoretical part introduces theoretical bases for the work with geoboards, it informs about the anchoring in the curriculum, it introduces geoboard, it clarifies concepts like inquiry-based education, creativity, creative teaching and divergent thinking. The practical part consists of a collection of tasks focused on perimeter and area of geometric formations, that can be solved by using a geoboard. Course of the research and its results are next issues, that are described. The set of activities from the collection of tasks has been verified in its framework in practice. Mentioned research put the emphasis on the established premise, whether there is a connection between the pupil´s success in the "common" lesson and his success in a lesson where pupils work with geoboards. The partial aim of this thesis was to find out whether working with geoboards develops the divergent thinking of pupils and whether it has a motivational character. Diplomová práce se zabývá didaktickou pomůckou geodeskou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část seznamuje s teoretickými východisky pro práci s geodeskou, informuje o ukotvení problematiky v RVP ZV, představuje geodesku, objasňuje pojmy badatelsky orientovaná výuka, tvořivost a tvořivé vyučování a divergentní myšlení. Praktickou část tvoří sbírka úloh zaměřených na obvody a obsahy geometrických útvarů, které lze řešit pomocí geodesky. Dále je zde představen průběh výzkumného šetření a jeho výsledky. V rámci výzkumného šetření byly ověřeny vybrané úlohy ze sbírky. Dílčím cílem tohoto smíšeného výzkumu bylo zjistit, zda je možné najít souvislost mezi úspěšností žáka v "běžných" hodinách matematiky a úspěšností v hodinách s geodeskami, jestli práce s geodeskou rozvíjí divergentní myšlení žáků a jestli má motivační charakter. Keywords: geodeska; badatelsky orientovaná výuka; tvořivost; tvořivé vyučování; divergentní myšlení; motivace; manipulativní činnosti; sbírka úloh; obvod; obsah; vztah mezi obvodem a obsahem; slovní úlohy; geoboard; inquiry-based education; creativity; creative teaching; divergent thinking; motivation; manipulative activities; collection of tasks; perimeter; area; relationship between perimeter and area; word problems Available in digital repository of UPOL.
Geoboard in the teaching of mathematics at primary school

This diploma thesis deals with the didactic aid geoboard in the teaching of mathematics at primary school. The theoretical part introduces theoretical bases for the work with geoboards, it informs ...

VOJTÍŠKOVÁ, Dominika; UHLÍŘOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The recognition and execution of authentic instruments under the terms of European Union Law and their status during the procedure of argumentation
BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2019 - Czech
This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union Law. Special attention is focused on the authentic instruments, recording the civil status as Regulation 2016/1191 of the European Parliament. Also, of the Council of July 6th 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012, that comes into full effect on February 16th 2019. The terms of the thesis content are divided into two parts. The first part, explains the concept of authentic instruments according to Czech Republic Legislation and the Legislation of the European Union. The procedure of presenting certain authentic instruments in another EU member state, especially the recognition of legal effects that the authentic instruments cause in the state of its origin. Regarding the Regulation (EU) mentioned above, the second part of the thesis focuses its attention on the authentic instruments recording the civil status, while using the comparative method analysis, the recognition of the effect of civil status records across the EU member states. Among the current legislation and alternative solutions, such as European civil status certificates and the activities of International Commission of Civil Status, were presented also. Diplomová práce analyzuje právní rámec spojený s předkládáním cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie. Pozornost je zaměřena zejména na veřejné listiny osvědčující osobní stav, a to v návaznosti na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin (tzv. nařízení o veřejných listinách), jež nabývá plné účinnosti ke dni 16. února 2019. Z hlediska obsahu lze práci rozdělit do dvou základních částí, první je věnována pojetí institutu veřejné listiny jak v právním řádu České republiky, tak v právním řádu Evropské unie, a dále procesním mechanismům předkládání veřejné listiny v jiném státě než ve státě původu, zejm. procesního postavení cizích veřejných listin v případě, kdy její právní účinky nejsou, příp. jsou uznány. Druhá část práce se v návaznosti na působnost výše zmíněného nařízení EU již zužuje okruh zájmu na pouze na veřejné listiny osvědčující osobní stav a komparativní metodou analyzuje také problematiku související s uznáním právních účinků osobního stavu vyplývajícího z dokladů osvědčujících osobní stav napříč členskými státy EU. Kromě současné právní úpravy se věnuje také alternativám, zejm. Evropskému osvědčení o osobním stavu a činnosti Mezinárodní komise pro osobní stav. Keywords: superlegalizace; apostila; nařízení EU č. 2016/1191; vícejazyčné standardizované formuláře; uznání osobního stavu; Evropské osvědčení o osobním stavu; Mezinárodní komise pro osobní stav; legalization; apostille; Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament; multilingual standart forms; recognition of civil status; European civil status certificate; International Commission of Civil Status Available in digital repository of UPOL.
The recognition and execution of authentic instruments under the terms of European Union Law and their status during the procedure of argumentation

This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union ...

BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluation of the living quality of senior citizens
VRANKOVÁ, Marie; WITTMANNOVÁ, Julie
2019 - Czech
This thesis focuses on identifying the living quality of senior citizens and their perception to ageing and senescence. In order to achieve results, Czech versions of standardised questionnaires were used. For the discovery of the current living quality, WHOQOL-BREF questionnaires were applied and to find out about the perception to ageing and senescence, questionary AAQ wa used. Personalised surveys has been implemented to compare answers from both questionnaires from different point of view, such as: (age, sex, type of living, family status, physical activity and health condition). There were 52 responders participating in the research from which 26 of them live at their homes and another 26 live in a retirement home. As per the WHOQOL-BREF questionnaire, participating responders have the highest life quality in environment domain and lowest in the domain physical health. Statistically important differences were found between age, type of living, family status and health. In the questionary AAQ, responders mostly identified themselves with domain psychological growth. Domains psychological losses and physical changes scored almost the same. Statistically important differences were also found between age, type of living, and health. As per Spearman´s correlation there has been correlations found in 15 cases, between domains of questionary AAQ and questionary WHOQOL-BREF out of 20, which points out the relation between perspective on ageing and evaluation of life quality. Diplomová práce je zaměřená na zjišťování kvality života osob v seniorském věku a jejich postojů ke stáří a stárnutí. K dosažení výsledků byly využity české verze standardizovaných dotazníků. Pro zjišťování kvality života byl využit dotazník WHOQOL-BREF a pro zjišťování postojů ke stáří a stárnutí dotazník AAQ. Dále byla využita anketa vlastní konstrukce, na jejímž základě byly výsledky z obou dotazníků z vybraných hledisek porovnávány (věk, pohlaví, způsob bydlení, rodinný stav, pohybová aktivita a zdravotní stav). Výzkumného šetření se zúčastnilo 52 respondentů (26 seniorů žijících v domácím prostředí, 26 seniorů žijících v domovech pro seniory). Dle dotazníku WHOQOL-BREF mají respondenti z našeho výzkumného soboru nejvyšší kvalitu života v doméně prostředí a nejnižší v doméně fyzické zdraví. Statisticky významné rozdíly se ukázaly mezi věkem, způsobem bydlení, rodinným stavem a zdravím. V dotazníku AAQ se respondenti nejvíce ztotožňovali s doménou psychologický růst. Domény psychosociální ztráty a fyzické změny měly téměř stejné skóry. Statisticky významné rozdíly se ukázaly mezi věkem, způsobem bydlení a zdravím. Dle Spearmanovy korelace se v naše výzkumném souboru ukázaly korelace u 15 vztahů mezi doménami dotazníku AAQ a dotazníku WHOQOL-BREF z 20, což ukazuje na vztah mezi postojem ke stáří a stárnutí a hodnocením kvality života. Keywords: AAQ; kvalita života; postoje; senioři; stárnutí; stáří; WHOQOL-BREF.; AAQ; aging; attitudes; of life; old age; quality; seniors; WHOQOL-BREF. Available in digital repository of UPOL.
Evaluation of the living quality of senior citizens

This thesis focuses on identifying the living quality of senior citizens and their perception to ageing and senescence. In order to achieve results, Czech versions of standardised questionnaires were ...

VRANKOVÁ, Marie; WITTMANNOVÁ, Julie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vytápění rodinného domu
Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh otopné soustavy s podlahovým vytápěním a návrh vhodného zdroje tepla - tepelného čerpadla vzduch/voda. Dále je volena optimální regulace pro daný systém vytápění. V konečné fázi je tato práce také doplněna průkazem energetické náročnosti (PENB) řešeného objektu. Součástí této diplomové práce je také koncepční návrh řídícího inteligentní budovy. Řídící systém je postaven na KNX protokolu a zajišťuje regulaci vytápění, řízení osvětlení, řízení stínící techniky a řízení elektrického zabezpečovacího systému.This diploma thesis deals with complete project of heating system in family house. The thesis includes design of perimeter structures and calculation of heat loss according to technical standard ČSN EN 12831. The thesis is primarily focused on the design of heating system with radiant floor heating and design of fitting heat source - heat pump air/water. Choosing of appropriate control of heating is next part of heating system design. In the final phase, this work is supplemented with an energy performance certificate (EPC). Part of this diploma thesis is also the conceptual design of central management system of intelligent building. The system uses KNX protocol to control heating, lightning, shading system and electronic security system. Keywords: vytápění,otopná soustava,podlahové vytápění,tepelné čerpadlo,regulace vytápění,řídící systém,KNX,průkaz energetické náročnosti; Heating,heating system,radiant floor heating,heat pump,control of heating,building management system,KNX,energy performance certificate Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění rodinného domu

Tato diplomová práce se zabývá kompletním projektem vytápění rodinného domu. Zahrnuje navržení obvodových konstrukcí a výpočet tepelných ztrát podle technické normy ČSN EN 12831. Řeší především návrh ...

Bašta Jiří; Masopust Viktor; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektronické kukátko
Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných obvodů a modulů.The goal of this diploma thesis is design functional laboratory sample of electronic viewer device composed of hardware and software based on Raspberry PI platform with using others additional modules and circuits. Keywords: Raspberry PI,PHP,webový framework,Nette,Linux,Bash,databáze,FFT,programovací jazyk C; Raspberry PI,PHP,web framework,Nette,Linux,Bash,database,FFT,programming language C Available in digital repository of ČVUT.
Elektronické kukátko

Cílem této diplomové práce je navrhnout laboratorní funkční vzorek zařízení nazývaného elektronické kukátko z hlediska hardware a software na platformě Raspberry PI s využitím dalších podpůrných ...

Husák Miroslav; Kiefmann Josef; Pribula Ondrej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases