Number of found documents: 20413
Published from to

Quality of life of people with endocrine diseases
Kršková, Vladimíra; Hájková, Vanda; Mužáková, Monika; Vítková, Marie
2020 - Czech
Cushingův syndrom je vzácné onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí kortizolu, které je spojené s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Kromě somatických příznaků též výrazně zhoršuje kvalitu života osob. Cílem práce bylo zjistit, jak Cushingův syndrom ovlivňuje kvalitu života v České republice. Bylo vyšetřeno 24 osob s aktivním Cushingovým syndromem (18 žen, 6 mužů) ve věku 39,6±13,9 let a 75 zdravých jedinců kontrolní skupiny (64 žen, 11 mužů) ve věku 39,4±14,12 let. Osoby byly vyšetřeny pomocí specifických dotazníků kvality života (Cushing QoL) Odpovědi byly statisticky analyzovány pomocí Mannova-Whitneyho testu. Údaje z dotazníkového šetření byly doplněny pomocí narativních a strukturovaných rozhovorů. Při analýze těchto dat jsme postupovali pomocí metody tzv. "Zakotvené teorie". Výsledky prokázaly zhoršenou kvalitu života jedinců s Cushingovým syndromem a to jak v oblasti somatických, tak v oblasti psychosociálních dopadů. Kvalitu života osob s Cushingovým syndromem nejvíce ovlivňuje změna tělesného vzhledu, porušená sebekoncepce, porušení kognitivních funkcí, porucha emocí, změny sociálních rolí, únava, bolest, znalosti o nemoci a léčbě. Tyto faktory se navzájem prolínají. Hodnocení kvality života osob s Cushingovým syndromem má význam pro identifikaci a následné odstraňování překážek,... Cushing's syndrome is a rare disease caused by increased cortisol secretion, which is associated with significantly increased morbidity and mortality. Besides somatic signs and symptoms it is characterized also with impaired quality of life. The aim of this study was to find out how Cushing's syndrome influences the quality of life in Czech Republic. 24 subjects with active Cushing's syndrome (18 women, 6 men) aged 39,6±13,9 yrs. And 75 healthy control subjects (64 women, 11 men) aged 39,4±14,12 were examined using disease specific quality of life questionnaires (Cushig QoL). Answers were statistically analysed using Mann- Whitney test. Questionnaire was combined with narrative and structured interviews. We used so called "A grounded theory" to analyse the data. The results of our study demonstrated impaired quality of life in both, somatic, psychological and social consequences fields. The quality of life of people with Cushing's syndrome was affected mainly by changes on their body, disturbed self-conception, disorder of cognitive functions, emotional disorders, changes of social rolest, fatigue, pain, knowledge about this disease and its medical treatment. These factors overlap. The assessment of quality of life of people with Cushing's syndrome has its purpose in identification and removing... Keywords: Cushingův syndrom-kvalita života -potřeby jedince-změny fyzického vzhledu; psychické obtíže-změny sociálních rolí; Cushing's syndrome-quality of life-personal needs-changes of appearance-physical difficulties-changes of social parts Available in a digital repository NRGL
Quality of life of people with endocrine diseases

Cushingův syndrom je vzácné onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí kortizolu, které je spojené s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Kromě somatických příznaků též výrazně zhoršuje kvalitu ...

Kršková, Vladimíra; Hájková, Vanda; Mužáková, Monika; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2020

Jaroslav Průšek and Czechoslovak Sinology. Between politics, science and fascination.
Zádrapová, Anna; Jiroušek, Bohumil; Lach, Jiří; Hudeček, Jiří
2020 - Czech
Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací. Abstrakt Práce se zabývá počátky československé sinologie v souvislosti s politickou a společenskou situací poválečné doby a klade si otázku, které faktory hrály v tomto procesu rozhodující roli. Výzkum se soustředí na několik hlavních oblastí: Jaroslava Průška, zakladatele československé sinologie, coby individuálního aktéra, v jehož osobnosti se potkával angažovaný přístup ke společenskému dění s vědeckou poctivostí založenou na přímém kontaktu se studovanou kulturou (zejména jejím jazykem a literárními texty), a jeho vklad do budování sinologie jako akademického oboru. To bylo nutně explicitně vevázáno do dobové politické situace, která za spolupráce všech loajálních aktérů určovala podobu vědecké práce jak ideově, tak institucionálně a personálně. Prostřednictvím diskurzivní analýzy dobových textů, především Průškových, sledujeme jak kontinuity diachronní, tedy vývoj Průškova uvažování o Číně od doby jeho studií ve dvacátých letech, přes jeho pobyt v Číně a Japonsku v letech třicátých a specifické období války, až k období poválečnému (a poúnorovému), tak synchronní: tedy vazby na dobovou mentalitu tvořenou sdílenými hodnotami. Dále analyzujeme konkrétní náplň dobových představ o vědě, hlavně o její popularizaci využívané jako... Jaroslav Průšek and Czechoslovak Sinology. Between politics, Science and Fascination. Abstract This thesis deals with the beginnings of Czechoslovak Sinology in the context of the political and social situation during the post-War period, posing the question: what factors played a decisive role in that process? The study focuses on a few main areas: Jaroslav Průšek, the founder of Czechoslovak Sinology, as an individual actor whose personality combined an engaged approach to social affairs with intellectual honesty based on direct contact with the culture under study (especially its language and literature), and his contribution to building Sinology as a scientific discipline. Of necessity, that was explicitly tied to the contemporary political situation, which shaped scientific practice through the cooperation of all loyal actors, at the ideological as well as institutional and personal level. Through a discourse analysis of contemporary texts, mainly by Průšek, we follow these continuities diachronically: the development of Průšek's thought on China from his student days in the 1920s, through his stay in China and Japan in the 1930s and the particular war years, until the post-War (and post-1948) period; as well as synchronically: the links to the period's mentality, created by shared values. We further... Keywords: 20. století|komunismus|Čína|Jaroslav Průšek|sinologie|dějiny myšlení|dějiny vědy|orientalistika|Univerzita Karlova; 20th century|communism|China|Jaroslav Průšek|sinology|intellectual history|history of science|oriental studies|Charles University Available in a digital repository NRGL
Jaroslav Průšek and Czechoslovak Sinology. Between politics, science and fascination.

Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací. Abstrakt Práce se zabývá počátky československé sinologie v souvislosti s politickou a společenskou situací poválečné ...

Zádrapová, Anna; Jiroušek, Bohumil; Lach, Jiří; Hudeček, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Early cancerogenesis in head and neck squamous cell carcinoma.
Kastner, Jan; Betka, Jan; Salzman, Richard; Smilek, Pavel
2020 - Czech
Spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) je nejčastějším zhoubným nádorem ORL oblasti. Prognostické a prediktivní informace, získané na podkladě molekulárně genetického rozboru procesu kancerogeneze u HNSCC, jsou nezbytné pro zhodnocení a individualizaci léčby i výběr optimální léčebné modality. A v případě chirurgického výkonu i optimální resekce tumoru s cílem dosáhnout co nejlepší kvality života a nejdelšího přežití. Studium časné kancerogeneze (nebo též karcinogeneze) je založeno na poznání, že histologicky normální tkáň v okolí nádoru vykazuje na molekulární úrovni preneoplastické změny. Molekulárně genetické změny v histologicky normální tkáni přilehlé k nádoru tak mohou hrát zásadní roli při ozřejmění procesu kancerogeneze. Disertační práce shrnuje současné poznatky o časné kancerogenezi u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku a uvádí molekulárně biologické trendy, které mohou přispět k detailnějšímu poznání časné fáze kancerogeneze u tohoto typu karcinomu a tím i zlepšit detekci, výhledově pak i léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Nosným tématem práce je detekce mikrosatelitních lézí pomocí fragmentační analýzy ve tkáni nádorové, ve tkáních nenádorových v blízkosti nádoru a ve tkáni dostatečně vzdálené od nádoru. Výsledky práce přispívají k potvrzení... Squamous cell carcinoma is the most frequent malignant tumour of head and neck. Prognostic and predictive information as an individual imprint of molecular-genetic analysis of HNSCC will help to determine the best indivicual treatment. And in case of surgical appraoch the optimal resection with adequate quality of life and long-term survival. Study of early cancerogenesis in our project is based on knowledge, that histological normal mucosa next to tumor shows preneoplastic molecular alterations. Molecular genetic changes in a histological normal mucosa harbouring a tumor may play a principal role in revealing of early cancerogenesis process. Molecular-genetic analysis of cancerogenesis in HNSCC reveals prognostic and predictive factors, which are necessary for evaluation and decission for the best individual treatment. This is the concept of tailored medicine The text summarizes current knowledge of early cancerogenesis in HNSCC and presents molecular-biological trends, which are necessary to discover details of early cancerogenesis and thus to get a tool for better detection as well as treatment of malignant disease. The study is based on fragment analysis of microsatelites lesions in tumor tissue in comparison to adjacent mucosa and the healthy mucosa. Results show significant molecular-biological... Keywords: spinocelulární karcinom hlavy a krku; molekulární biologie; časná kancerogeneze; fragmentační analýza; mikrosatelit; 3q26; plošná kancerizace; head and neck squamous cell carcinoma; molecular biology; early cancerogenesis; fragment analysis; microsatelitte; 3q26; field cancerization Available in a digital repository NRGL
Early cancerogenesis in head and neck squamous cell carcinoma.

Spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) je nejčastějším zhoubným nádorem ORL oblasti. Prognostické a prediktivní informace, získané na podkladě molekulárně ...

Kastner, Jan; Betka, Jan; Salzman, Richard; Smilek, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Intercellular interactions in skin tumors.
Kučera, Jan; Smetana, Karel; Masařík, Michal; Kovář, Marek
2020 - Czech
Tato disertační práce je zaměřená na studium mezibuněčných interakcí u kožních nádorů. Je založena na 5 původních publikacích, které se věnují několika tematickým okruhům. Věnovali jsme se studiu původu nádorově asociovaných fibroblastů ve vztahu k primární nádorové populaci. Prokázali jsme pomocí myšího modelu, že nádorově asociované fibroblasty vzniklé v okolí implantovaného tumoru byly původem hostitelského organismu, a tedy že nevznikly transformací přímo z nádorových buněk. Dále jsme experimentálně sledovali vztah mezi nádorově asociovanými fibroblasty a keratinocyty. Prokázali jsme, že nádorově asociované fibroblasty z melanomu ovlivňují keratinocyty, které pod jejich vlivem získávají znaky typicky pozorované u migrujících buněk a u buněk podléhajících epitelově mezenchymálního přechodu. Studovali jsme interakce mezi zdravými fibroblasty a nádorovými buňkami. Prokázali jsme, že fibroblasty odebrané ze zdravé kůže u pacienta postiženého melanomem se signifikantně odlišují od kontrolních fibroblastů zdravých dárců v expresním profilu. Změny v distálních fibroblastech podporují pohled na melanom jako na systémové onemocnění. Dále jsme prokázali, že na rozdíl od BRAF pozitivních melanomových buněk, melanom asociované fibroblasty nenesou BRAF mutaci, a tedy nevznikly přechodem z melanomu.... The dissertation is focused on the study of intercellular interactions in skin tumors. It is based on 5 original publications that cover several topics. We studied the origin of tumor-associated fibroblasts concerning the primary tumor population. We demonstrated using a mouse model that tumor-associated fibroblasts are produced from the host organism and thus did not arise from transformation directly from tumor cells. We also investigated the relationship between tumor-associated fibroblasts and keratinocytes. We have shown that tumor-associated melanoma fibroblasts affect keratinocytes which, under their influence, acquire the features typically observed in migrating cells and cells undergoing epithelial-mesenchymal transition. We studied the interactions between healthy fibroblasts and tumor cells. We have demonstrated that fibroblasts acquired from healthy skin from a patient suffering from melanoma are significantly different from control fibroblasts of healthy donors in the expression profile. Changes in distal fibroblasts support the view of melanoma as a systemic disease. We have further demonstrated that melanoma-associated fibroblasts do not carry a BRAF mutation, in contrast to BRAF positivity of melanoma cells. And therefore, they did not arise from the transition from melanoma. The... Keywords: kožní nádory; nádorové mikroprostředí; nádorově asociované fibroblasty; melanom; cytokiny; polyaminy; skin tumors; tumor microenvironment; cancer-associated fibroblasts; melanoma; cytokines; polyamines Available in a digital repository NRGL
Intercellular interactions in skin tumors.

Tato disertační práce je zaměřená na studium mezibuněčných interakcí u kožních nádorů. Je založena na 5 původních publikacích, které se věnují několika tematickým okruhům. Věnovali jsme se studiu ...

Kučera, Jan; Smetana, Karel; Masařík, Michal; Kovář, Marek
Univerzita Karlova, 2020

The lords of the coat of arms of green rose on silver field. On the origin, genealogy, seals nad residences of the Lords of Krumlov
Gersdorfová, Zlata; Pátková, Hana; Bláhová, Marie; Velímský, Tomáš
2020 - Czech
Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s exkurzem do legendistické tradice rodu Vítkovců. Následuje třetí kapitola věnovaná genealogii rodu, která je zpracována s důrazem na pramennou základnu. Zřetelně tak vyplynul rozdíl mezi dochovanými prameny a historickými konstrukty (znatelný byl zejména u osoby Záviše z Falkenštejna). Genealogie rodu byla rozpracována od Vítka z Prčice, přes známé i domnělé členy rodu všech pěti generací až po posledního mužského člena Ješka, syna Záviše z Falkenštejna. Čtvrtá kapitola popisuje majetkové zázemí pánů z Krumlova, a to na české i rakouské straně hranice. Jeden oddíl kapitoly je věnován těžbě drahých kovů, díky níž Vítkovci získali své bohatství a značně nezávislé postavení. Následuje oddíl o predikátních sídlech, který přinesl zajímavé informace díky interdisciplinárnímu přístupu kombinujícímu výsledky průzkumů archivních, historických, stavebně-historických i archeologických. Pátá kapitola pojednává o erbovním znamení pánů z Krumlova, a to na základě dokladů z komunální heraldiky a svědectví nástěnné malby v Načeradci. Následuje popis všech dochovaných pečetí pánů z Krumlova, včetně exkurzu do sfragistiky... The dissertation presented is an attempt at a complex processing of history of one of the family branches of the Vítkovci, Lords of Krumlov (ante 1213-1340). The introductory sections are devoted to a summary of existing literature and research, with an excursion into the legendistic tradition of the Vítkovci clan. This is followed by a third chapter dealing with the genealogy of the clan, which has been carried out with an emphasis on sources. Thus, the difference between preserved sources and historical constructs became evident (this difference was distinct primarily in the figure of Záviš of Falkenštejn). The genealogy of the clan was studied by Vítek of Prčice across the known and assumed members of the clan of all five generations up to the final male member Ješek, the son of Záviš of Falkenštejn. The fourth chapter describes the properties and wealth of the Lords of Krumlov on both the Bohemian and Austrian sides of the border. One section of the chapter is devoted to the mining of precious metals, thanks to which the Vítkovci gained their wealth and a significantly independent position. This is followed by a section on residences, which provides interesting information thanks to an interdisciplinary approach combining the results of archival, historical, construction-historical, and... Keywords: šlechtické rody|Vítkovci (rod)|páni z Krumlova (rod)|středověk|geneaologie|heraldika|sfragistika|stavební archeologie; nobility|Vítkovci (clan)|Lords of Krumlov (clan)|genealogy|heraldry|sigillography|construction archeology Available in a digital repository NRGL
The lords of the coat of arms of green rose on silver field. On the origin, genealogy, seals nad residences of the Lords of Krumlov

Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s ...

Gersdorfová, Zlata; Pátková, Hana; Bláhová, Marie; Velímský, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Rychle prchá pomíjivý čas: Rozdílné pojetí času v různých žánrech staroseverské literatury a jeho příčiny
Králová, Kristýna; Starý, Jiří; Simek, Rudolf; O'Donoghue, Heather
2020 - English
Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na společenském vývoji, konkrétně co se týká příchodu křesťanství a nástupu feudalismu. Staroseverské představy o čase jsou v práci rekonstruovány na základě literární analýzy vybraných prozaických i poetických děl. V jednotlivých textech jsou zkoumány použité způsoby datace, typy časových údajů a v případě narativních textů také vlastnosti narativního času, které jsou ukázány skrze analýzu vycházející z konceptů uspořádání, trvání a frekvence definovaných Gérardem Genettem. Primární literatura je v práci rozdělena do tří skupin. První skupina zahrnuje díla, v nichž jsou patrné stopy staroseverského předkřesťanského vnímání času, kromě Písňové a Snorriho Eddy jsou sem zařazeny tzv. ságy o dávnověku a rodové ságy. Druhá skupina obsahuje vybrané texty, které přejímají cizí způsoby počítání času, jež se na Island rozšířilo především vlivem církve a skrze různá učená pojednání. Vedle staroislandského komputistického textu známého jako Rím I, v němž jsou představena mimo jiné latinská jména měsíců, jsou do této části práce zařazeny raně islandské historiografické texty, Kniha o Islanďanech a Kniha o záboru... The thesis is concerned with time reckoning and time perception in Old Norse culture. Based on the analysis of various prosaic and poetic works or genres I show what the domestic pre- Christian images of time most probably looked like. I also investigate in what respects the original images of time have changed depending on social development, namely as regards the arrival of Christianity and feudalism to the North. Old Norse images of time are reconstructed by analysing the temporal structure of primary sources. I examine the systems of dating and time indications used in the texts, as well as the properties of narrative time. The last mentioned is achieved based on the categories of order, duration and frequency defined by Gérard Genette. The primary sources are divided into three groups in the thesis. The first group is comprised of works that include traces of the pre-Christian understanding of time. Besides Poetic Edda and Snorri's Edda, I have also included the so-called legendary and family sagas in this group. The second group is comprised of different types of texts, all of which adopt foreign ways of time reckoning that spread to Iceland especially through the influence of the Church and through various learned treatises. Besides the Old Norse computistical treatise known as Rím I, which... Keywords: staroseverská literatura|staroseverské ságy|Písňová Edda|Snorriho Edda|rodové ságy|ságy o dávnověku|královské ságy|ságy o biskupech|Íslendingabók|Kniha o Islanďanech|Landnámabók|Kniha o záboru země|Rímbegla|počítání času|datace|vnímání času|narativní čas; Old Norse literature|Old Norse sagas|Poetic Edda|Snorri's Edda|family sagas|legendary sagas|kings' sagas|bishops' sagas|Íslendingabók|Landnámabók|Rímbegla|time reckoning|dating systems|time perception|narrative time Available in a digital repository NRGL
Rychle prchá pomíjivý čas: Rozdílné pojetí času v různých žánrech staroseverské literatury a jeho příčiny

Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na ...

Králová, Kristýna; Starý, Jiří; Simek, Rudolf; O'Donoghue, Heather
Univerzita Karlova, 2020

Magnetic resonance imaging of central nervous system lymphoma.
Koubská, Eva; Malíková, Hana; Kalvach, Pavel; Druga, Rastislav
2020 - Czech
Úvod: Cílem práce bylo popsat morfologické znaky lymfomu centrálního nervového systému (CNSL) při vyšetření magnetickou rezonancí (MR), navzájem porovnat morfologické charakteristiky primárního CNSL (PCNSL) a sekundárního CNSL (SCNSL) a dále PCNSL a glioblastomu (GBM). Metody: Do studie jsme zařadili 64 pacientů s PCNSL, z toho 10 imunokompromitovaných, dále 21 pacientů se SCNSL a 54 pacientů s GBM, všechny s histologicky potvrzeným tumorem. Hodnotili jsme morfologické znaky na vstupním MR vyšetření, u pacientů s PCNSL dále vývoj na dalších MR vyšetřeních před histologickým ověřením diagnózy, byla-li dostupná. Výsledky: PCNSL se většinou vyskytoval supratentoriálně (u 62,5 %), jako vícečetné léze (53,1 %) či difuzně infiltrativní postižení (23,4 %). U 87,5 % pacientů dosahoval na povrch mozku, časté bylo postižení ependymu (56,3 %), mozkových obalů (39,1 %) či hlavových nervů (48,5 %). U téměř všech pacientů (97,6 %) byla v nějaké části tumoru patrná restrikce difuze na DWI. Po podání KL se PCNSL zpravidla výrazně sytil, typické bylo homogenní sycení (u 64,8 % imunokompetentních) pouze ve skupině imunokompromitovaných pacientů se signifikantně častěji vyskytovalo nehomogenní sycení (pouze u 40 %). Kromě sytících se lézí byla ale u více než poloviny patrná také nesytící se složka tumoru. V čase se... Background: The aim of this study was to describe the morphological signs of the central nervous system lymphoma (CNSL) in magnetic resonance imaging (MRI). We compared morphological characteristics of primary CNSL (PCNSL) and secondary CNSL (SCNSL) and also of PCNSL and glioblastoma (GBM). Methods: We included 64 patients with PCNSL (ten of them were immunocompromised), 21 patients with SCNSL and 54 patients with GBM. The diagnosis was confirmed histologically in all patients. We evaluated morphological signs on the first MRI examination. Additionally, in patients with PCNSL, we evaluated the development of the disease on follow-up examination before histological confirmation of the diagnosis, if available. Results: In most patients with PCNSL (62.5%) the tumor was localized supratentorially and presented as multiple lesions (53.1%) or as a diffuse infiltrative lesion (23.4%). In 87.5% of the patients the lesions reached the brain surface. Infiltration of ependyma was seen in 56.3%, infiltration of meninges in 39.1% and infiltration of cranial nerves in 48.5% of patients. Restriction of diffusion in some part of the tumor was apparent in nearly all patients (97.6%) with PCNSL. After administration of contrast media, marked enhancement was usually seen. In immunocompetent patients, homogenous... Keywords: lymfom; glioblastom; MR; CNS; lymphoma; glioblastoma; MRI; CNS Available in a digital repository NRGL
Magnetic resonance imaging of central nervous system lymphoma.

Úvod: Cílem práce bylo popsat morfologické znaky lymfomu centrálního nervového systému (CNSL) při vyšetření magnetickou rezonancí (MR), navzájem porovnat morfologické charakteristiky primárního CNSL ...

Koubská, Eva; Malíková, Hana; Kalvach, Pavel; Druga, Rastislav
Univerzita Karlova, 2020

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Analysis of electrical and thermal effects during electroporation
Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
2020 - Czech
This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators. Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity. Keywords: Ablační techniky; ireverzibilní elektroporace; modelování; Pennesova rovnice; reverzibilní elektroporace; vysokonapěťový zdroj; Ablation techniques; irreversible electroporation; modeling; Pennes bioheat equation; reversible electroporation; high-voltage generator Available in a digital repository NRGL
Analysis of electrical and thermal effects during electroporation

This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it ...

Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Monitoring of air quality in the Ostrava industrial agglomeration
Krejčí, Blanka; Dombek,, Václav; Holoubek,, Ivan; Čáslavský, Josef
2020 - Czech
Presented thesis deals with the evaluation of air quality in Ostrava industrial area, especially with regard to highly concentrated suspended particles and sorbed on them toxic polyaromatic hydrocarbons. Their above-limit concentrations are the main cause of negative effects on the health of humans and other organisms in one of the most outstanding European "hot- spot"regions, in the industrial agglomeration of Ostrava. The first part of the work is devoted to the evaluation of pollutant concentrations and contributions of identified types of air pollution sources in the wider influence area of a large industrial source in the Ostrava region. It was confirmed the concentrations of all pollutants show very significant inter-seasonal differences between the warm and cold parts of the year. The measured concentrations of PAHs in the cold season were 3 to 5 times higher than in the warm season. Less pronounced differences in concentration levels were seen between day and night samples. The air-pollution load was highest at the Radvanice site, compared to Vratimov and the background area of Poruba. The pollution caused by suspended particles originating from the emissions of the industrial complex in the annual scale contributes significantly to the resulting air quality image on the site, but is not an exclusive source. Other identified sources of the contributions to the PM2.5 concentrations are regional sources and operating seasonally sources (local heating). The second part of the thesis is an assessment of the character and regularities of air mass transmission in the ground-level layer of the troposphere in the Czech-Polish border area, as regional and long-range pollution transport plays a significant role, manifested in the resulting reduced air quality. The contribution of cross-border pollution sources is an important component of often alarming concentrations of atmospheric pollutants, especially during winter smog situations. It was shown within the northeast steady flow is dominated by the shift of higher concentrations of suspended particles from Poland to the Czech Republic. On the other hand, with the opposite prevailing direction of steady flow, particle concentrations on the Polish side of the territory are not increasing dramatically. At least half the year there are situations with variable wind direction, or low flow velocities during which the entire area on both sides of the border there are maximum concentrations of particles, including sorbed polyaromatics with the most serious health effects. Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti zejména s ohledem na vysoké koncentrace suspendovaných částic a na ně sorbovaných toxických polyaromatických uhlovodíků, jejichž nadlimitní koncentrace jsou hlavní příčinou negativních účinků na zdraví lidí i ostatních organismů v jednom z nejvýraznějších evropských „hot-spot" regionů, v ostravské průmyslové aglomeraci. První část práce je věnována hodnocení koncentrací znečišťujících látek a příspěvků identifikovaných typů zdrojů znečišťování ovzduší v širší oblasti působení velkého průmyslového zdroje na Ostravsku. Bylo potvrzeno, že koncentrace všech znečišťujících látek zde vykazují velmi výrazné mezisezonní rozdíly mezi teplou a chladnou částí roku. Naměřené koncentrace PAHs v chladné sezoně byly 3 až 5násobně vyšší než v teplé části roku. Méně výrazné rozdíly v koncentrační úrovni byly patrné mezi denními a nočními vzorky. Imisní zátěž byla nejvyšší na lokalitě Radvanice, oproti Vratimovu a pozaďové lokalitě Poruba. Znečištění suspendovanými částicemi pocházejícími z emisí průmyslového komplexu v celoročním měřítku k výslednému imisnímu obrazu na lokalitě významně přispívá, není ale výhradním zdrojem. Dalšími identifikovanými zdroji jsou příspěvky ke koncentracím PM2,5 z regionálních zdrojů a zdrojů provozovaných sezonně (lokální topeniště). Druhou část práce tvoří posouzení charakteru a zákonitostí přenosu vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí v zájmové oblasti, jelikož regionální a dálkový přenos znečištění zde hraje významnou roli projevující se ve výsledné snížené kvalitě ovzduší. Příspěvek přeshraničních zdrojů znečišťování tvoří zvláště v období zimních smogových situací podstatnou složku často alarmujících koncentrací atmosférických polutantů. Bylo prokázáno, že při severovýchodním ustáleném proudění převládá přesun vyšších koncentrací suspendovaných částic z Polska do Česka. Oproti tomu při opačném převládajícím směru ustáleného proudění se koncentrace částic na polské straně území razantně nezvyšují. Nejméně v polovině roku se vyskytují situace s proměnlivým směrem větru, případně nízkými rychlostmi proudění, za kterých se v celé oblasti na obou stranách hranice vyskytují maximální koncentrace částic, a tudíž i na ně sorbovaných zdravotně nejzávažnějších polyaromátů. Keywords: kvalita ovzduší; česko-polské příhraničí; ostravská průmyslová aglomerace; jemné suspendované částice; výroba oceli; lokální vytápění; přeshraniční přenos znečištění ovzduší; air quality; Czech-Polish border; Ostrava industrial agglomeration; Fine particulate matter; steel manufacturing; home heating; transboundary air pollution transport Available in a digital repository NRGL
Monitoring of air quality in the Ostrava industrial agglomeration

Presented thesis deals with the evaluation of air quality in Ostrava industrial area, especially with regard to highly concentrated suspended particles and sorbed on them toxic polyaromatic ...

Krejčí, Blanka; Dombek,, Václav; Holoubek,, Ivan; Čáslavský, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases