Number of found documents: 19555
Published from to

Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.
ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
2019 - English
The thesis is focused on differential transcriptomics analysis of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum), two economically important cereals. It is also described the development of a new bioinformatics software allowing the annotation of novel transcripts and the functional analysis of differentially expressed genes. The theoretical part deals with the description of the main technologies of RNA-sequencing, design of the RNA-sequencing experiment and down-stream bioinformatics analysis. The experimental part is divided into three chapters. The first chapter aimed to understand the differential transcriptomics of transgenic barley lines overexpressing the Arabidopsis cytokinin dehydrogenase 1 gene under the control of the mild root specific promotor of maize -glycosidase. The results showed transgenic lines are more tolerant to drought than the wild-type plants, mainly due to the alteration of their root architecture and a stronger lignification of root tissue. The second chapter is focused on the development of SATrans, new freely available software for the annotation of transcriptome and the functional analysis of differentially expressed genes. The software was developed with Perl and MySQL as programing languages and has been tested on a test data set. It provided a fast and robust functional annotation of novel sequences and performed advanced gene ontology analysis of the differentially expressed genes. The last chapter covered different approaches to analyze RNAseq data generated for four new inbred lines of hexaploid wheat with different root architecture. Three different assembly approaches (ab initio, de novo and combined) were used and evaluated for their ability to provide the best reference wheat transcriptome for downstream analyses. The combined approach, i.e. coupling ab initio and de novo transcriptome assemblies, was evaluated as the best tool to generate a root-specific reference transcriptome. Down-stream bioinformatics analyses were performed in order to highlight the genes whose differential expression might be related to various root architecture observed between for the four-wheat new inbred lines. The data showed that few biological processes were affected, including the transmembrane transport of the phytohormone auxin and the hydrolysis of its conjugates. Nevertheless, our hypothesis will have to be supported by qPCR analysis and strong physiological experiments. Tato práce je zaměřena na diferenciální analýzu transkriptomu u ječmene (Hordeum vulgare) a pšenice (Triticum aestivum) jako dvou významných zemědělských plodin. Práce rovněž popisuje vývoj nového bioinformatického softwaru vyvíjeného za účelem zlepšení funkční anotace nových sekvencí a následné analýze diferenciálně exprimovaných genů poskytnutých v rámci transkriptomické studie. Teoretická část práce je soustředěna na popis současných technologii používaných pro RNA-sekvenování, design experimentu a následnou bioinformatickou analýzu s využitím rozličných bioinformatických nástrojů. Experimentální část práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá diferenciální analýzou transkriptomu u transgenních linii ječmene s nadprůměrně exprimovaným genem cytokinin dehydrogenázou 1 z Arabidopsis thaliana, pod kořenově specifickým promotorem -glykosidázy z kukuřice. Výsledky ukázaly transgenní linie jako více tolerantní vůči suchu, ve srovnání s rostlinami divokého typu, a to v důsledku odlišné architektury kořenového systému a silnější lignifikace kořenové tkáně. Druhá kapitola se zabývá vývojem a popisem volně dostupného programu SATrans, vytvořeném za účelem lepší a robustnější funkční anotace sekvencí, a rovněž pro analýzu diferenciálně exprimovaných genů. Program byl implementován programovacími jazyky Perl a MySQL, následně byl testován na datovém setu a srovnán s ostatním volně dostupnými programy. Program poskytuje rychlou a robustní funkční anotaci nových sekvencí a poskytuje pokročilou analýzu genové ontologie pro diferenciálně exprimované geny. Poslední kapitola praktické části se zabývá odlišnými přístupy pro výstavbu kořenově specifické reference za účelem mapování krátkých sekvencí získaných v průběhu sekvenačního experimentu. Na vstupní data (čtyři genotypy pšenice s odlišnou architekturou kořenového systému) byly aplikovány tři různé přístupy pro vytvoření reference (de novo přístup, ab initio přístup, kombinovaný přístup). Kombinovaný přístup byl na základě sledovaných charakteristik vyhodnocen jako nejlepší a výsledná reference byla použita pro následnou diferenciální analýzu transkriptomu mezi genotypy s odlišnou architekturou kořenového systému. Výsledky ukázaly několik ovlivněných biologických procesů, mezi které náleží zejména transmembránový transport auxinů a hydrolýza jejich konjugátů. Potvrzení výsledků získaných touto analýzou by ovšem mělo být provedeno s pomocí qPCR a kontrolovanými biologickými experimenty. Keywords: transkriptomika; bioinformatika; vývoj softwaru; funkční anotace; ječmen; pšenice; transcriptomics; bioinformatics; software development; functional annotation; wheat; barley Available in digital repository of UPOL.
Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.

The thesis is focused on differential transcriptomics analysis of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum), two economically important cereals. It is also described the development of a ...

ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Social and Legal Aspects of the Life of the Catholic Church in Moravia in the 16th and 17th Centuries
PARMA, Tomáš; NĚMEC, Damián; PŘIBYL, Stanislav; PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila
2019 - Czech
The presented doctoral thesis deals with the particular diocesan legislation in the Olomouc Diocese in 16th and 17th Centuries. The first part of the thesis is dedicated to the development of the legislation in the Moravian Catholic Church, which was in a strong relationship with the decrees of the Council of Trent. The second part of the thesis is dedicated to the summary of the contents of the diocesan legislation. Předkládaná práce je zaměřena především na diecézní legislativní předpisy v olomoucké diecézi v období 16. a 17. století. V první části, která úzce navazuje na text předchozí licenciátní práce, je probírán vývoj diecézní legislativy prováděné v důsledku ustanovení tridentského koncilu. Druhá část je pokusem o shrnutí vývoje diecézní legislativy ve studovaném období z hlediska jejích hlavních témat: vztah mezi církví a státem, obraz diecézního kněze, vývoj diecézní administrativy, řeholní klérus a kněžská formace, katecheze jako hlavní moment předání křesťanské viry. Keywords: Olomoucká diecéze; Morava; Raný novověk; 16. století; 17. století; kanonické právo; Diecézní legislativa; Diecézní synod; křesťanský život; Vztah církve a státu; Stanislav Pavlovský; František kardinál Dietrichstein; Leopold Vilém Habsburský; Karel Josef Habsburský; Karel Lichtenstein-Castelcorn; Diocese of Olomouc; Moravia; Early Modern Period; 16th century; 17th century; Canon Law; Legislation; Diocesan Synod; Life of Christians; Relationship between the Church and the State; Stanislav Pavlovský; Franz Cardinal Dietrichstein; Leopold Wilhelm of Austria; Charles Joseph of Austria; Karl von Lichtenstein-Castelcorno Available in digital repository of UPOL.
Social and Legal Aspects of the Life of the Catholic Church in Moravia in the 16th and 17th Centuries

The presented doctoral thesis deals with the particular diocesan legislation in the Olomouc Diocese in 16th and 17th Centuries. The first part of the thesis is dedicated to the development of the ...

PARMA, Tomáš; NĚMEC, Damián; PŘIBYL, Stanislav; PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Generation, Detection and Characterization of Photonic Quantum States
STRAKA, Ivo; FIURÁŠEK, Jaromír; FIURÁŠEK, Jaromír
2019 - English
This dissertation experimentally explores quantum properties of photonic states. The presented results compare quantum non-Gaussian properties of single-pho\-ton states produced by optical frequency conversion and radiative recombination in a quantum dot. The primary concern is resilience against optical loss that is inevitable in all real applications. Quantum non-Gaussianity is also measured using multiphoton states composed of multiple heralded single photons generated by frequency conversion. Another quantum property is genuine n-photon quantum non-Gaussianity, which is investigated using multiphoton states with respect to optical loss and added noise. Furthermore, the thesis presents a method of programmable intensity modulation as a source of arbitrary classical photon statistics. The method includes calculation of the respective intensity distribution. The procedures employed in the thesis include constructing a source of correlated photons based on frequency down-conversion. The source was used to obtain the results pertaining to multiphoton quantum non-Gaussianity. Next, a counting model of single-photon avalanche diodes is developed, both analytically and in simulation. These results were used in measuring arbitrary photon statistics. Cílem této práce je experimentální výzkum statistických vlastností kvantových stavů světla z hlediska generace i měření. Práce uvádí výsledky srovnávající kvantově negaussovské vlastnosti jednofotonových stavů produkovaných optickou frekvenční konverzí a zářivou rekombinací v kvantové tečce. Klíčovou vlastností je odolnost vůči ztrátám, jež jsou nevyhnutelnou součástí reálných optických aplikací. Kvantová negaussovskost je měřena i pro vícefotonové stavy složené z hlášených jednotlivých fotonů generovaných frekvenční konverzí. Jako další vlastnost je u těchto stavů zkoumána vícefotonová ryzí negaussovskost s ohledem na ztráty a přidaný šum. Disertace dále uvádí metodu programovatelné intenzitní modulace jako zdroje světla s nastavitelným klasickým rozdělením počtu fotonů. Součástí je i výpočet odpovídajícího intenzitního rozdělení. Postupy využité v práci zahrnují konstrukci zdroje korelovaných fotonů na bázi sestupné frekvenční konverze, jenž umožnil dosažení výsledků v oblasti vícefotonové kvantové negaussovskosti. Dále je prezentován model čítací odezvy jednofotonových lavinových diod, a to v numerické simulaci i analyticky. Tento výsledek byl uplatněn při měření obecné fotonové statistiky. Keywords: kvantová optika; statistika fotonů; kvantová negaussovskost; quantum optics; photon statistics; quantum non-Gaussianity Available in digital repository of UPOL.
Generation, Detection and Characterization of Photonic Quantum States

This dissertation experimentally explores quantum properties of photonic states. The presented results compare quantum non-Gaussian properties of single-pho\-ton states produced by optical frequency ...

STRAKA, Ivo; FIURÁŠEK, Jaromír; FIURÁŠEK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka a vyučující kanonického práva na řádovém teologickém učilišti kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918-1950
ZAVADILOVÁ, Eva; NĚMEC, Damián; HORÁK, Záboj; TRAPL, Miloš
2019 -
Available in digital repository of UPOL.
Výuka a vyučující kanonického práva na řádovém teologickém učilišti kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918-1950

ZAVADILOVÁ, Eva; NĚMEC, Damián; HORÁK, Záboj; TRAPL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanoparticles in capillary electrophoresis
BARON, Daniel; PETR, Jan; PETR, Jan
2019 - Czech
The submitted dissertation thesis is focused on problematics of nanoparticles in capillary electromigration analytical techniques. Firstly, nanoparticles´ behaviour at the interface of two environments with different specific conductivities was explored. This is related to the stacking and de-stacking effects. Both of these effects have been observed when the ionic strength of the zone in which nanoparticles are dispersed differed from the ionic strength of the running electrolyte. These effects may also result in aggregation of nanoparticles. This behaviour can be explained by the DLVO theory, which assumes that nanoparticles aggregate when the energetic barrier defined by electrostatic and Van der Waals forces is exceeded. In addition, it has been found that under optimal conditions, stacking effect allowed 76-fold preconcentration of nanoparticles (compared to standard injection). Another way to increase the preconcentration factor of nanoparticles is combination of the stacking effect with the electrokinetic injection of the sample. On-line electrokinetic preconcentration of carboxylated magnetite nanoparticles has been studied in fused silica capillaries and also in silica capillaries with reversed or suppressed electroosmotic flow. It has been found that analyzes in polyvinylalcohol covalently coated capillaries were most reproducible. In comparison with the standard hydrodynamic injection, the electrokinetic injection allowed 860-fold preconcentration of nanoparticles. Lastly, the interaction study of nanoparticles with the polypeptide antibiotic (polymyxin B) via affinity capillary electrophoresis has been performed. For specific and sensitive detection, inductively coupled plasma mass spectrometry instument has been hyphenated to capillary electrophoresis instrument. After testing of the interface of these two techniques, interactions between nanoparticles and ligand were studied. The analysis of interaction data (x-reciprocal Scatchard linearization of dependence between effective mobility of nanoparticles and ligand concentration in running electrolyte) showed two distinct interaction regions. These regions differed in the strength of the interaction, and in the stoichiometry of emerging complex. These differences can be explained by the start of aggregation of nanoparticles due to the decrease of electrostatic repulsion of nanoparticles (nanoparticles´ negative charge is compensated by polymyxin B, so the value of zeta potential changes). This hypothesis is also in the agreement with the peak shapes of nanoparticles. Peaks are narrow at low ligand concentrations and broadened at high ligand concentrations. Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku nanočástic v kapilárních elektromigračních analytických technikách. Nejprve bylo studováno, jak se nanočástice chovají na rozhraní dvou prostředí s různými specifickými vodivostmi. S tím souvisí tzv. "stacking" a "de-stacking" efekt. Oba tyto efekty byly pozorovány, pokud je iontová síla zóny, ve kterém jsou nanočástice dispergovány, rozdílná od iontové síly elektrolytu, do něhož jsou při analýze dávkovány. Při těchto efektech může rovněž docházet k agregaci nanočástic. Toto chování lze vysvětlit pomocí DLVO teorie, která předpokládá, že nanočástice agregují, pokud je překročena energetická bariéra definovaná elektrostatickými a Van der Waalsovými silami. Navíc bylo zjištěno, že za optimálních podmínek, lze vzorek nanočástic "stacking" efektem 76-krát zakoncentrovat (srovnání se standardním dávkováním). Další možností, jak prekoncentrační faktor nanočástic zvýšit, je kombinace "stacking" efektu s elektrokinetickým dávkováním vzorku. On-line elektrokinetická prekoncentrace karboxylovaných magnetitových nanočástic byla studována za "normálních" podmínek, a také v křemenných kapilárách, ve kterých je elektroosmotický tok obrácen nebo potlačen. Bylo zjištěno, že k reprodukovatelným analýzám vede pouze použití kapilár kovalentně pokrytých polyvinylalkoholem. Srovnáním s běžným hydrodynamickým dávkováním došlo tímto způsobem k 860-násobné prekoncentraci nanočástic. V poslední části práce jsou studovány pomocí afinitní kapilární elektroforézy interakce nanočástic s polypeptidovým antibiotikem (polymyxin B). Pro specifickou a citlivou detekci byla kapilární elektroforéza spojena s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Samotnému studiu interakcí tedy předcházelo testování funkčnosti spojení těchto dvou technik. Při interakční studii byla sestrojena závislost efektivní mobility nanočástic na koncentraci ligandu v základním elektrolytu. Analýzou naměřených dat (x-reciproká linearizace dle Scatcharda) byly zjištěny dvě různé interakční oblasti, jež se liší svými interakčními konstantami a rovněž stechiometrií vznikajícího komplexu. Tyto rozdíly mohou být opět vysvětleny začátkem agregace nanočástic, a to z důvodu snížení elektrostatického odpuzování nanočástic (záporný náboj je kompenzován polymyxinem B, takže se mění hodnota zeta potenciálu). Tato hypotéza je rovněž v souladu s tvary profilů nanočástic. Píky nanočástic jsou úzké při nízkých koncentracích ligandu, zatímco při vysokých koncentracích jsou rozšířeny. Keywords: kapilární elektroforéza; nanočástice; on-line prekoncentrace; hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; elektroforetická mobilita; elektroosmotický tok; elektrokinetické dávkování; interakce; afinitní kapilární elektroforéza; agregace; capillary electrophoresis; nanoparticles; on-line preconcentration; inductively coupled plasma mass spectrometry;electrophoretic mobility; electroosmotic flow; electrokinetic injection; interactions; affinity capillary electrophoresis; aggregation Available in digital repository of UPOL.
Nanoparticles in capillary electrophoresis

The submitted dissertation thesis is focused on problematics of nanoparticles in capillary electromigration analytical techniques. Firstly, nanoparticles´ behaviour at the interface of two ...

BARON, Daniel; PETR, Jan; PETR, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Application of quantitative linguistics in DNA research
MATLACH, Vladimír; FALTÝNEK, Dan; FALTÝNEK, Dan
2019 - Czech
The aim of this work is to find applications for quantitative linguistic methods with an interdisciplinary focus. Sequence analysis, which is used in several disciplines ranging from linguistics, (including the analysis of unknown or supposed languages), genetic analysis of DNA sequences, to computer security (e.g., analyzing the quality of random sequence generators). This work contains three chapters which start from general and universal sequence analysis and then gradually proceeds to their specific types and applications. The first chapter of this work is a method derived for the purposes of quantitative characterization of general sequences and the possibility of their aggregation or further analysis based on common tools from quantitative linguistics. The second chapter deals with the theoretical possibility of estimating units of sequences that match in analogy with words of native natural language based on Zipf's law. The third and final chapter deals with the possibility of using the Menzerath-Altmann Law as a specific rule governing the relationship of constructs and constituents to DNA coding sequences to create a heuristic method for testing the credibility of segmentation of secondary structures. The results of this work point to the contribution of the methods and empirical laws of quantitative linguistics with the potential to acquire practical and theoretical knowledge in the context of interdisciplinary applications. Cílem této práce je nalézt aplikace metod kvantitativní lingvistiky s mezioborovým přesahem. Nosným tématem je zvolena analýza sekvencí, která je využívána v řadě oborů od samotné lingvistiky analyzující například neznámé či domnělé jazyky, dále genetiky analyzující sekvence DNA, až po počítačovou bezpečnost, ve které je například třeba analyzovat kvalitu generátorů náhodných sekvencí. Tato práce obsahuje tři kapitoly, ve kterých se postupně věnuje obecné a univerzální analýze sekvencí a následně pokračuje k jejich konkrétním typům i aplikacím. První kapitola této práce představuje metodu odvozenou za účelem kvantitativní charakterizace obecných sekvencí a umožnění jejich shlukování či další analýzy, a to na základě běžných nástrojů kvantitativní lingvistiky. Druhá kapitola se zabývá teoretickou možností odhadu jednotek sekvencí tvořících analogii ke slovům přirozeného jazyka na základě testování projevů Zipfova zákona. Třetí a finální kapitola se zabývá možností využití Menzerath-Altmannova zákona, jakožto specifického pravidla upravujícího vztah konstruktů a konstituentů na kódujících sekvencích DNA s cílem vytvoření heuristické metody testující věrohodnost segmentace sekundárních struktur. Výsledky této práce poukazují na přínos metod a empirických zákonů kvantitativní lingvistiky s potenciálem získávat praktické i teoretické poznatky v kontextu mezioborových aplikací. Keywords: kvantitativní lingvistika; empirické zákony; sekvence; shlukování; Zipf; Menzerath-Altmann; náhodnost; kódující sekvence; sekundární struktury; entropie; quantitative linguistics; empirical laws; sequence; clustering; Zipf; Menzerath-Altmann; random; coding sequence; secondary structure; entropy Available in digital repository of UPOL.
Application of quantitative linguistics in DNA research

The aim of this work is to find applications for quantitative linguistic methods with an interdisciplinary focus. Sequence analysis, which is used in several disciplines ranging from linguistics, ...

MATLACH, Vladimír; FALTÝNEK, Dan; FALTÝNEK, Dan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychological and Developmental Traumas in Children - Compliance with ADHD, Differences and Diagnostics Resolution
JOCHMANNOVÁ, Leona; SOBOTKOVÁ, Irena; SOBOTKOVÁ, Irena
2019 - Czech
The research originated from the author's professional practice as a clinical psychologist. Research goals were to find out traumatizing events in children's medical history and symptoms that corresponded to other diagnostic categories with a special focus on the ADHD syndrome. The work explored how the expressions were interpreted by each of the following three systems - Education, Health and Social Care. This was achieved by analysing case studies of 154 individual chldren. All children involved in the research had suffered from at least two traumatising situations and expressed themselves in ways that did not correspond to their age norm. The main methods were semi-structured interviews and analyses of accessible documents, including observation reports. The results: most of the time, the children were traumatized by emotional deprivation, early-in-life traumas, and social traumas such as bullying, ostracism at school or divorce at home. The most frequent observed symptoms of all the examined children were comparable with the diagnosis of PTSD and the ADHD syndrome (hyperactivity, behavioural disorders, and attention deficit disorder). In conclusion, the research has confirmed that childcare systems in the Czech Republic show differences in diagnosis and a follow-up care of children with a history of a traumatic event. Téma disertační práce vychází z oblasti klinické praxe. Cílem výzkumu bylo zjistit traumatizující události v anamnéze zkoumaných dětí a také symptomy, které korespondují s jinými diagnostickými kategoriemi se zvláštním zaměřením na syndrom ADHD. Práce zkoumala, jak byly tyto symptomy interpretovány v rámci následujících tří resortů - zdravotnictví, školství a sociální péče. Výzkumný soubor zpracovával 154 případových studií jednotlivých dětí. Všechny děti zapojené do tohoto výzkumu měly v anamnéze alespoň dvě traumatizující události a projevy, které neodpovídaly jejich věkové normě. Hlavními metodami získávání dat byly polostrukturované rozhovory a analýzy dostupných dokumentů, včetně informací o pozorovaných projevech dětí. Bylo zjištěno, že většina zkoumaných dětí byla traumatizována emoční deprivací, ranými traumaty a psychosociálními traumaty, mezi které patří například šikana, vyloučení nebo rozpad rodiny. Nejčastější symptomy u všech zkoumaných dětí byly srovnatelné s diagnózou PTSD a syndromem ADHD (hyperaktivita, poruchy chování a porucha pozornosti). Závěry konstatují, že systémy péče o děti v České republice vykazují rozdíly v diagnostice a následné péči u dětí s historií traumatu v anamnéze. Keywords: trauma; PTSD; syndrom ADHD; poruchy chování; poruchy pozornosti; trauma; PTSD; ADHD syndrome; behavioural disorders; attention deficit disorders Available in digital repository of UPOL.
Psychological and Developmental Traumas in Children - Compliance with ADHD, Differences and Diagnostics Resolution

The research originated from the author's professional practice as a clinical psychologist. Research goals were to find out traumatizing events in children's medical history and symptoms that ...

JOCHMANNOVÁ, Leona; SOBOTKOVÁ, Irena; SOBOTKOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Christian Values in Virtue Ethics
MACHULOVÁ, Helena
2019 - Czech
This research strives to illuminate the concept of "Christian values" and it points out the possible connection between this term and the ethics of values. At the beginning is introduced a reflection on the "Christian values" from both philosophical and theological point of view, then we try to find a connection between the Christian values and the ethics of values. The paper is methodologically structured in several subsequent steps. The first one is the reflection on the concept of "value" in the philosophy of values (20th century). the emphasis is put on the connection between the term "value" and the term "good", because we work on the assumption that there is some non-specific relationship between the good and the values. The following step is a theological elaborate of the term "value" that proceeds from a biblical examination, during which we concentrate non only on the term itself but also on the question if the value-focused thinking in the Scripture has a specific implicit form. Thereafter we examine the term of "value" from the systematic-theology point of view. At first we try to look into the values as an expression of the Divine perfection, then we move on to the moral-theological view, where we present the Christian interpretation of values. With this theological examination we lay the foundations for the determination of "Christian values". In the final part of the paper we present the connection between values and the ethics of values. We examine in detail the definition of the ethics of values itself, consequently we talk about the role of values in the ethics of values as well as the theological development of this doctrine. We can conclude that a satisfactory and widely accepted definition of values does not exist, which is why we also examined the term of "good" in order to find the differences between the two terms. We came to the conclusion that the difference is not convincingly explained by the ethics of values. In the theological reflection of the term "value" we tried to find a biblical foundation for values. The language analysis of the biblical texts showed that the term of values is not very frequent in the Bible and less it is in the contemporary understanding of the texts. However, deeper examination of individual texts of the New Testament showed that value-oriented statements can be found relatively often in the Bible. These statements concern the highest value, as well as the hierarchy of natural and supernatural values, etc. The next step of the theological reflection showed, that in the christian understanding, God is the source of all good/values. He is the originator and the aim of all that is and al that comes from him is good. The ethics of virtues is interesting because it differs from another normative ethics by its theological thinking. It focuses on human action from the point of view of the ultimate goal of human life. It is also associated with natural law. Indeed, each of the cardinal virtues is based on some of the basic benefits of human nature. Cultivating the virtues in life leads one to the goal of life, whether it is a naturally successful life or, in the Christian concept, eternal life, that is, communion with God. In the final step, let's take a look at the very notion of "Christian values." First of all, an inclusive concept is possible, which is based on the fact that God is the originator of all that is good, and therefore all goodness can be understood as good Christian. But then there is no difference between good and Christian good. Perhaps only in the perspective of the person who evaluates this good. Secondly, the concept of exclusive is also possible, with Christian values being what is specifically Christian, that is, what has its foundation in Revelation. In other words, it is the good / value that we would not know if it were not for Christianity. Cílem práce je přispět k vyjasnění pojmu ?křesťanských hodnot? a poukázat na možné spojení tohoto pojmu s etikou ctností. Práce začíná reflexí pojmu ?křesťanských hodnot? jak z pohledu filosofického, tak i teologického, následuje hledání spojnice mezi křesťanskými hodnotami a etikou ctností. Práce je metodologicky koncipována v několika na sebe navazujících krocích. Prvním je reflexe pojmu ?hodnota? ve filosofii hodnot 20. století. Důraz je kladen také na souvislost pojmu ?hodnota? a ?dobro?, protože existuje předpoklad, že lze najít nějaký blíže neurčený vztah hodnoty a dobra. Dalším krokem je teologické rozpracování pojmu ?hodnota?, které postupuje od biblického zkoumání, při kterém se zaměřujeme nejen na samotný termín, ale i na otázku, zda se hodnotové myšlení v Písmu nevyskytuje v jakési implicitní podobě. Dále pokračuje promyšlení pojmu hodnota z hlediska systematicko-teologického, kdy se nejprve pokoušíme nahlédnout hodnoty jako určitá vyjádření Boží dokonalosti a následně přistupujeme k pohledu morálně teologickému, kdy předkládáme křesťanské pojetí hodnoty. Tímto teologickým rozvinutím pojmu ?hodnota? získáváme základ pro vymezení křesťanských hodnot. V poslední části práce pak představujeme souvislost mezi hodnotami a etikou ctností. Podrobněji se věnujeme popisu samotné etiky ctností, dále pak nastínění role hodnot v etice ctností, včetně teologického rozvinutí této nauky. Závěrem lze říci, že uspokojivá a široce sdílená definice hodnoty v podstatě neexistuje. Prokozumali jsme proto i pojem dobra, abychom se pokusili najít odlišnosti těchto dvou pojmů a dospěli jsme k závěru, že odlišnost pojmu ?hodnota? od pojmu ?dobra? není hodnotovými etiky přesvědčivě vysvětlena. Lze najít mnoho shod mezi oběma pojmy, ale ne rozdíly. V teologické reflexi pojmu hodnota jsme se pokusili hledat biblický základ hodnot. Jazyková analýza biblického textu rychle ukázala, že pojem hodnota není v Bibli příliš frekventovaný a jistě ne v jeho dnešním chápání. Hlubší zkoumání jednotlivých novozákonních textů však poukázalo na to, že hodnotové výroky v Bibli nacházíme poměrně hojně. Týkají se jednak uvedení hodnoty nejvyšší, ale i hierarchie hodnot nebo hodnot přirozených a nadpřirozených apod. 188 V dalším kroku teologické reflexe se ukázalo, že v křesťanském pojetí je Bůh zdrojem veškerého dobra/hodnot. On je původcem i cílem všeho co je, a vše, co od něj pochází, je dobré. V oblasti etiky ctností jsme poukázali na bohatou tradici přemýšlení o ctnostech, která dnes opět zažívá svoji renesanci. Etika ctností je zajímavá proto, že se liší ve svém pojetí od jiných normativních etik tím, že je zřetelně teleologická ? zaměřuje se na lidské jednání z pohledu posledního cíle lidského života. Je také spojená s přirozeným zákonem. Základem každé z kardinálních ctností je totiž některé ze základních dober lidské přirozenosti. Pěstování ctností v životě vede člověka k cíli jeho života, ať už jím je přirozeně zdařilý život, nebo v křesťanském pojetí život věčný, tedy společenství s Bohem. V posledním kroku se ještě podívejme na samotný pojem ?křesťanských hodnot.? Ukázali jsme dvojí možný pohled na tyto hodnoty. V první řadě je možné pojetí inkluzivní, které vychází z toho, že Bůh je původcem všeho, co je dobré, a tudíž všechna dobra je možné chápat jako dobra křesťanská. Zde pak ale není žádný rozdíl mezi dobry a křesťanskými dobry. Snad jen v úhlu pohledu toho, kdo tato dobra hodnotí. V druhé řadě je možné i pojetí exkluzivní, kdy za křesťanské hodnoty označíme to, co je specificky křesťanské, tedy to, co má svůj základ přímo ve Zjevení. Jinými slovy jde o ta dobra/hodnoty, které bychom neznali nebýt křesťanství. Keywords: hodnota; ctnost; etika; dobro; axiologie; value; virtue; ethics; good; axiology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Christian Values in Virtue Ethics

This research strives to illuminate the concept of "Christian values" and it points out the possible connection between this term and the ethics of values. At the beginning is introduced a reflection ...

MACHULOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Non-traditional teaching methods in mathematics as a means of classroom relationships improvement
BORŮVKOVÁ, Radka; EMANOVSKÝ, Petr
2019 - Czech
Building and knowing relationships in the classroom is important for all teachers. Classroom climate and classmates' relationships can affect the overall functioning of the classroom, work in hours, ability to communicate and collaborate. Each teacher should strive to strengthen the positive relationships between the pupils, the motivation and the inclusion of single pupils for the proper functioning of the class as a group. The dissertation deals with the study of the influence of the use of non-traditional teaching methods in mathematics to improve the class relations. Special attention is paid to the problems of isolated pupils and the possibilities of their integration into the classroom by means of group and cooperative teaching. To assess the effect of these methods with regard to the relationships in the class was used sociometrical surveys with questionnaire B -3. Using the Wilcoxon statistical test, it was verified that the numbers of isolated pupils after using non-traditional teaching methods were statistically significantly lower than before their use. The work includes an assessment of pupils' attitude to group work in mathematics using the semantic differential method and survey of opinions through specifically formulated questions. The work also included the creation of a new project proposal and group work. Budování a znalost vztahů v třídním kolektivu je důležitá pro všechny učitele. Klima třídy a vztahy mezi spolužáky mohou ovlivnit celkové fungování třídy, práci v hodinách, schopnost se domluvit a spolupracovat. Pro správné fungování třídy jako skupiny by snahou každého učitele mělo být posilování pozitivních vztahů mezi žáky, motivace a začlenění osamocených žáků. Disertační práce se zabývá zkoumáním vlivu užití netradičních vyučovacích metod v matematice na zlepšení vzájemných vztahů ve třídě. Zvláštní pozornost je zde věnována problematice izolovaných žáků a možnostem jejich začlenění do třídního kolektivu pomocí skupinové a kooperativní výuky. Prostředkem ke zjištění vlivu těchto metod na vztahy v třídním kolektivu posloužily sociometrické metody s dotazníkem B-3. Užitím Wilcoxonova statistického testu bylo ověřeno, že počty izolovaných žáků po použití netradičních metod výuky byly statisticky významně nižší než před jejich použitím. Práce rovněž obsahuje hodnocení postoje žáků ke skupinové práci v matematice užitím metody sémantického diferenciálu a průzkumu názorů prostřednictvím cíleně formulovaných otázek. Součástí práce bylo také vytvoření nového návrhu projektu a návrhu skupinové práce. Keywords: skupinové vyučování; kooperativní učení; vztahy žáků ve třídě; sociometrický dotazník; izolovaní žáci; klima třídy; sémantický diferenciál; small group learning methods; coopearative learning; learners' relationships; sociometric methods; isolated learners; classroom climate; semantic differential Available in digital repository of UPOL.
Non-traditional teaching methods in mathematics as a means of classroom relationships improvement

Building and knowing relationships in the classroom is important for all teachers. Classroom climate and classmates' relationships can affect the overall functioning of the classroom, work in hours, ...

BORŮVKOVÁ, Radka; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Study of the Ligand Specificity of Cytokinin Receptors
HLUSKOVÁ, Lucia; SPÍCHAL, Lukáš; SPÍCHAL, Lukáš
2019 - English
The important plant hormones cytokinins are perceived by hybrid histidine kinases. The cytokinin receptors have been identified and characterised already in many model plants. Here, we have identified 5 memberfamily of cytokinin receptors in agronomically important plant Brassica napus. We have cloned three receptors (BnCHK1, 3, 5) and determined their ligand specificity. The structure of the cytokinin-sensing CHASE domain has been elucidated previously, but the mechanism of activation of the receptor and of the transfer of the signal accross the membrain is still unclear. Two leucines form a C-shaped docking platform interacting with the N9 atom of bound cytokinin. To confirm importance of this bond, we have synthesised 9-deaza-analogues of cytokinins and tested its influence on affinity and activation of CRE1/AHK4. To analyse the importance of conserved residues in the binding pocket, point mutations within the CHASE domain of CRE1/AHK4 were introduced. Side-directed mutagenesis was used to change the ligand preference to obtain an AHK3-like profile. Cytokiníny patria medzi dôležité rastlinné hormóny, ktoré sú prijímané hybridnými histidinovými kinázami. Receptory cytokinínov už boli identifikované a charakterizované medzi mnohými modelovými rastlinami. Identifikovali sme 5-člennú rodinu cytokinínových receptorov u agronomicky dôležitej plodiny repky olejnej (Brassica napus). Naklonovali sme 3 receptory (BnCHK1, 3, 5) a určili ich väzbovú špecifitu. Štruktúra cytokinín-vnímajúcej CHASE domény už bola vopred objasnená, ale ostáva nejasný mechanizmus aktivácie receptora a prenos signálu cez membránu. Dva leucíny tvoria platformu v tvare písmena C, ktorá interaguje s N9 atómom na molekule cytokinínu. Na potvrdenie dôležitosti tejto väzby sme nasyntetizovali 9-deaza analógy cytokinínov a testovali sme ich vplyv na afinitu a aktiváciu CRE1/AHK4. Vnesením bodových mutácií do vnútra CHASE domény CRE1/AHK4 sme analyzovali dôležitost konzervovaných zvyškov vo väzbovom mieste. Využili sme miestne riadenú mutagenézu za účelom zmeny preferencie ligandov špecifickejšie k vlastnostiam AHK3. Keywords: cytokiníny; viažuca doména recepora; aktívne miesto; arábkovka Thalova (Arabidopsis thaliana); repka olejná (Brassica napus); histidinkináza; Cytokinins; Receptor Binding Domain; Active Site; Arabidopsis thaliana; Brasica napus; Histidine Kinases Available in digital repository of UPOL.
Study of the Ligand Specificity of Cytokinin Receptors

The important plant hormones cytokinins are perceived by hybrid histidine kinases. The cytokinin receptors have been identified and characterised already in many model plants. Here, we have identified ...

HLUSKOVÁ, Lucia; SPÍCHAL, Lukáš; SPÍCHAL, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases