Number of found documents: 20142
Published from to

Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.
Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
2020 - English
Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi- cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na- měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako například Me- dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony. Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek- toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek- toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev- ných"rentgenových obrázků; jednofotovná... Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of physical processes or functions of different organs inside the body. The medical imaging encompasses wide range of techniques based on different physical prin- ciples, including techniques using ionizing radiation. The quality of the images depends significantly on the quality of the used imaging detectors. There are many types of the detectors, from old analog devices (e.g. films) to fully digital detectors such as flat panels, that are the most widely used today. The newer technology is being developed and the techniques such as photon counting explored. However, the state of the art technology is the single photon counting, where the experimental detectors such as Medipix are able to count and process each individual photon. This works studies the properties, features and applications of the newest detector from the Medipix family Timepix3 in different imaging modalities. Firstly, a design of a new hardware readout interface for Timepix3 is presented together with data acquisition software and new analysis and calibration algorithms. Then, different applications of Timepix3 detector were explored: very... Keywords: Zobrazování v medicíně; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera; Medical Imaging; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.

Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování ...

Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Computed tomography in tissue characterization of the myocardium.
Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
2020 - Czech
Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance (MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze získat validní informace o myokardu i z vyšetření výpočetní tomografií (CT) a CT může být alternativou u pacientů, u nichž je MR vyšetření kontraindikováno. Cíle: Sledovali jsme dva cíle. Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT v detekci pozdního postkontrastního sycení (DCE) u pacientů s dilatační kardiomyopatií. Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti tkáňové charakteristiky myokardu na CT provedeném z jiné indikace. Metodika: V první části práce jsme prospektivně hodnotili soubor 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří podstoupili jak CT srdce, tak MR srdce. Srovnávali jsme nálezy DCE na CT s nálezy DCE na MR. V druhé části práce jsme retrospektivně hodnotili soubor 96 pacientů, kteří podstoupili CT z jakékoliv indikace a MR srdce. Srovnávali jsme nálezy hypodenzního okrsku myokardu na CT s nálezy DCE na MR. Výsledky: V první části práce: CT detekovalo DCE u 3 pacientů, MR detekovalo DCE u 6 pacientů. Shoda mezi oběma metodami byla v 82 % případů (kappa 0,56). Senzitivita CT v detekci DCE byla 50 %, specificita 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 100 %. U pacientů s pozitivním nálezem na CT byla lokalizace DCE téměř... Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for some patients (especially the ones who are unable to undergo MR). Aims: We had two aims. Aim number 1: To evaluate the ability of CT in the evaluation of delayed contrast enhancement (DCE) in patients with dilated cardiomyopathy. Aim number 2: To assess the possibilities of CT originally performed for a different indication in myocardial tissue characterization. Methods: Part 1: We prospectively enrolled 17 patients with dilated cardiomyopathy. All the patients underwent both cardiac CT and cardiac MR. We compared the findings of DCE on CT with the findings of DCE on MR. Part 2: We retrospectively evaluated 96 patients who underwent both CT for any indication and cardiac MR. We compared the findings of a hypodense area in the myocardium with the findings of DCE on MR. Results: Part 1: CT detected DCE in 3 patients and MR detected DCE in 6 patients. The agreement between both modalities was in v 82% cases (kappa 0.56). The sensitivity and specificity of CT were 50% and 100%, respectively and the positive predictive value was 100%. In patients with positive findings on CT, the localization of DCE was almost... Keywords: myokard; výpočetní tomografie; magnetická rezonance; Myocardium; computed tomography; magnetic resonance Available in a digital repository NRGL
Computed tomography in tissue characterization of the myocardium.

Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance (MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze získat validní ...

Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
Univerzita Karlova, 2020

Politická poezie Dericka Thomsona
Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
2020 - English
Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson... This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as "political issues", although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson's multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson's works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson's poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson's actual political convictions, as far as we can reconstruct... Keywords: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm; Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm Available in a digital repository NRGL
Politická poezie Dericka Thomsona

Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat ...

Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
Univerzita Karlova, 2020

Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability
Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
2020 - English
Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná korelace prostorových trendů v rozmanitosti druhů a jejich vlastností s prostorovými gradienty podmínek prostředí naznačuje, že to bude právě prostředí, které bude regulovat tyto procesy. Předpokládá se, že mechanismy spojené s produktivitou prostředí (s dostupností energie) by mohly vysvětlit příčinu těchto širokoškálových trendů v biologické rozmanitosti. Ve vysvětlení však stále neexistuje konsensus, což je dáno tím, že environmentální a biotické prediktory biodiverzity jsou vzájemně silně provázány. Vymysleli jsme testovatelné predikce, které umožnily rozplést mechanismy odpovědné za prostorové distribuce v druhové rozmanitosti a vlastnostech druhů. Trendy v prostorové distribuci mnoha vlastností ptáků podél výrazného gradientu produktivity v Jižní Africe vykazují 'slow-fast' kontinuum v životních strategiích. Vysoká produktivita prostředí v tropech vede k stabilním populacím, které upřednostňují pomalé životní strategie; nízká sezonalita v dostupnosti potravy vede k malým snášky, dlouhé rodičovské péči a vyšší životaschopnosti mláďat. Predace hnízd může také přispívat k výsledným prostorovým trendům... Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation between spatial patterns in species and trait diversity and spatial gradients in environmental conditions indicates that the environment may modulate these processes. The mechanisms related to environmental productivity (energy availability), as a strong predictor of biodiversity, have been hypothesized to explain the cause of these broad- scale biodiversity patterns. Still, there is no consensus in the explanation, as many of the environmental and biotic factors are strongly interrelated. We have derived testable predictions that allowed disentangling the mechanisms responsible for spatial distributions of life-histories and species richness. The patterns in spatial distribution of many avian traits across the striking productivity gradient in South Africa show a slow-fast continuum in life-history strategies. High environmental productivity in tropics may result in stable populations that favour slow life-history strategies; birds can utilize stable food resources - low food seasonality selects for small clutch sizes, long parental care and high juvenile survival. The... Keywords: druhová diverzita; životní strategie; vlastnosti druhů; produktivita prostředí; sezonalita prostředí; geografické trendy; ptáci; ptáci Afriky; species richness; life-history strategies; species traits; environmental productivity; environmental seasonality; geographical patterns; birds; African avifauna Available in a digital repository NRGL
Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability

Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná ...

Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
Univerzita Karlova, 2020

x
Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
2020 - English
Tato disertační práce obsahuje čtyři studie analyzující pracovní sílu a její produktivitu. Za pomoci simulačního modelování posuzuje dopad demografických změn, migrace nebo změn v produktivitě pracovní síly na veřejné finance a ekonomiku v České republice a USA, a také využívá statistické modelování k vyhodnocení vlivu personálních faktorů a okolí na produktivitu zaměstnanců na pracovišti. První tři studie nahlíží na daná témata z makroekonomického pohledu a nabízí prognózy pro příští desetiletí. Jsou si také podobné typem analýzy: používají stejný základní simulační Overlapping Generations (OLG) model napsaný v MATLABu, který je dále rozpracován pro konkrétní použití v každé z nich. Čtvrtá studie naproti tomu přistupuje k tématu z opačného směru a analyzuje faktory na úrovni jednotlivců. Konkrétněji, první článek se zabývá demografickými změnami - stárnutím a zmenšováním populace - v kontextu českého důchodového systému. Výsledky předložené analýzy ukazují, že stávající penzijní systém v České republice bude schopný splnit pouze dva ze tří následujících cílů současně: navyšovat důchody na úrovni růstu nominálních mezd, být dlouhodobě finančně udržitelný, nebo nenavýšit výchozí věk odchodu do důchodu o více než dva roky do roku 2050. Řešením by mohlo být zavedení alternativního, částečně financovaného... This doctoral thesis presents four articles analysing labour force and its productivity. It utilises simulation modelling to assess the impacts of demographic changes, migration or shifts in productivity determinants on public finances and the economies in the Czech Republic and the USA, as well as statistical modelling to evaluate determinants behind workplace productivity. The first three studies assess the topic from a high-level perspective, providing economy-wide projections for the future decades. They also utilise the same core simulation model, an overlapping generations (OLG) framework coded in MATLAB, which is further developed for the particular use in each study. The fourth study, on the other hand, approaches the topic from the opposite direction, analysing the individual-level factors affecting productivity. Specifically, the first article deals with demographic changes -- population ageing and shrinking -- in the context of the Czech pension system. The findings show that the existing system can provide pensions increasing at the rate of change in nominal wages, be financially sustainable in the long term, or increase the default retirement age by only two years in the next decades -- but only two of these three objectives can be achieved at the same time. On the contrary, a structural change... Keywords: simulace; ekonomický model; Česká republika; penzíjní systém; OLG; produktivita práce; spánek; simulation; economic modelling; Czech Republic; pension system; OLG; productivity; sleep Available in a digital repository NRGL
x

Tato disertační práce obsahuje čtyři studie analyzující pracovní sílu a její produktivitu. Za pomoci simulačního modelování posuzuje dopad demografických změn, migrace nebo změn v produktivitě ...

Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
Univerzita Karlova, 2020

Use of spectral analysis for the treatment of paroxysmal or persistent atrial fibrillation
Veselá, Jana; Rosina, Jozef; Hána, Karel; Vančura, Vlastimil
2020 - Czech
Úvod: Fibrilace síní (FS) patří mezi nejčastěji se vyskytující setrvalé arytmie, která je charakteristická svojí rychlou a neorganizovanou aktivací srdečních síní. Její výskyt vzrůstá s věkem pacienta. Toto onemocnění zvyšuje mortalitu, morbi- ditu či výskyt tromboembolických příhod u pacientů. Nalézt způsob, jak vyléčit tuto arytmii, zůstává stále předmětem mnoha výzkumů. Tato práce se zabývá vy- užitím analýzy variability srdeční frekvence (HRV) v léčbě fibrilace síní. Výsledky z časové, frekvenční a nelineární analýzy byly použity ve dvou případech. Prvním z nich bylo využití v léčbě u pacientů léčených hybridním způsobem pro fibrilaci síní, kdy pacienti podstupují nejprve kardiochirurgický zákrok, na který v od- stupu času navazuje elektrofyziologický výkon (studie 1). Cílem bylo odhadnout vliv ablace gangliových plexů na autonomní nervový systém. Ve druhém případě jsme se zaměřili na predikci předoperačních parametrů získaných z analýzy va- riability srdeční frekvence, které by mohly mít spojitost s výskytem pooperační fibrilace v časném stádiu po kardiochirurgickém zákroku (studie 2). Metodika: Studie 1: Do studie byly zahrnuti pacienti s paroxysmální, perzis- tentní a dlouhodobě perzistentní fibrilací síní. Všichni zařazení pacienti podstou- pili elektrofyziologické vyšetření s následnou... Introduction: Atrial fibrillation is most common sustained cardiac arrhythmia characterized by rapid, unorganized atrial electrical activation. Its incidence in- creases with age and comorbidities. The presence of AF has been demonstrated to be independently associated with increased morbidity and mortality. The tre- atment of AF remains challenging. The aim of the present work is to use the analysis of heart rate variability in prediction of AF occurrence, and during tre- atment procedures of AF for better understanding of physiology of AF. Results of time-, frequency- and non-linear analyses were used in two present studies. The first study was study of patients undergoing hybrid ablation of atrial fib- rillation. Hybrid ablation consists of surgical epicardial thoracoscopic procedure, followed by electrophysiological catheter ablation. The second part is done 1-3 months after the surgical part. The aim was to establish the coincidental damage of ganglionated plex during the first, surgical procedure, using the analysis of heart rate variability during the electrophysiological procedure. The aim of the second study was the prediction of post-operative AF in pa- tients undergoing open-chest cardiac surgery, using the pre-operative heart rate variability analysis. Methods: Study 1: Patients with... Available in a digital repository NRGL
Use of spectral analysis for the treatment of paroxysmal or persistent atrial fibrillation

Úvod: Fibrilace síní (FS) patří mezi nejčastěji se vyskytující setrvalé arytmie, která je charakteristická svojí rychlou a neorganizovanou aktivací srdečních síní. Její výskyt vzrůstá s věkem ...

Veselá, Jana; Rosina, Jozef; Hána, Karel; Vančura, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2020

Úloha proteinů ORMDL v signalizaci žírných buněk
Paulenda, Tomáš; Dráber, Petr; Heneberg, Petr; Malý, Petr
2020 - English
2. Abstrakt (CZ) Tato dizertační práce je souborem výsledků zaměřených zejména na porozumění aktivace žírných buněk a úlohy Orm1-podobných (ORMDL) proteinů v těchto dějích. Členové rodiny ORMDL jsou malé proteiny lokalizované v membráně endoplazmatického retikula (ER). Proteiny ORMDL rodiny jsou vysoce konzervované mezi savci a jsou k nalezení u různých druhů organizmů od rostlin, přes houby až po živočichy. Proteiny ORMDL byly poprvé objeveny v kvasinkách a zájem o studium těchto molekul raketově vzrostl po objevu souvislosti mezi expresí genu pro OMRDL3 a dětským astmatem v celo-genomových asociačních studiích. Následující výzkum spojil polymorfizmy v genu pro ORMDL3 také s alergickým zánětlivým onemocněním a zánětlivým onemocněním střeva. Jelikož žírné buňky jsou zejména známé pro jejich roli v alergiích a alergických zánětech, rozhodli jsme se studovat ORMDL proteiny v regulaci signalizace a aktivace žírných buněk. V naší první studii jsme se zaměřili na objasnění úlohy proteinu ORMDL3 v aktivaci žírných buněk přes FcεRI. Připravili jsme žírné buňky odvozené z kostní dřeně myší se sníženou nebo zvýšenou expresí ORMDL3. Zjistili jsme, že ORMDL3 je negativní regulátor aktivace žírných buněk včetně degranulace, uvolnění cytokinů a migrace, ale překvapivě bez jakéhokoliv vlivu na mobilizaci vápníku. ORMDL3... 1. Abstract (EN) This thesis is collection of work focused mainly on the understanding of mast cell activation and its regulation by Orm1-like (ORMDL) proteins. ORMDL family is a group of endoplasmic reticulum (ER) membrane resident proteins that are highly conserved amongst mammalian species. ORMDL proteins can be found in diverse range of organisms from plants through fungi to animals. ORMDL proteins were first discovered in yeasts and the interest in these proteins skyrocketed after the discovery that ORMDL3 is associated with childhood onset asthma in genome wide association studies. Following research connected ORMDL3 also with allergic inflammation and inflammatory bowel disease. Since mast cells are mainly known for their role in allergy and allergen induced inflammation, we decided to investigate the role of ORMDL proteins in regulation of mast cell activation and signaling. In our first study we focused on the role of ORMDL3 in mast cell activation via the high affinity IgE receptor 1 (FcεRI). We prepared bone marrow-derived mast cells with decreased (ORMDL3-KD) or increased (ORMDL3-OE) ORMDL3 expression. We showed that ORMDL3 is a negative regulator of mast cell activation events like degranulation, cytokine release and migration, without any effect on calcium mobilization. ORMDL3 was previously... Keywords: ORMDL; sfingolipidy; leukotrieny; mucíny; žírná buňka; IgE receptor; ORMDL; sphingolipids; leukotrienes; mucins; mast cell; IgE receptor; plasma membrane Available in a digital repository NRGL
Úloha proteinů ORMDL v signalizaci žírných buněk

2. Abstrakt (CZ) Tato dizertační práce je souborem výsledků zaměřených zejména na porozumění aktivace žírných buněk a úlohy Orm1-podobných (ORMDL) proteinů v těchto dějích. Členové rodiny ORMDL jsou ...

Paulenda, Tomáš; Dráber, Petr; Heneberg, Petr; Malý, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Zvýšená produkce mRNA dioxygenázy TET1, nízká hladina metylace DNA and změny exprese lidského endogenního retroviru ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk
Benešová, Martina; Trejbalová, Kateřina; Černá, Marie; Reiniš, Milan
2020 - English
Testikulární nádory zárodečných buněk se dělí na seminomy a neseminomy (embryonální karcinom, nádor žloutkového váčku, choriokarcinom a teratom). Tyto nádory se mezi sebou liší ve stupni diferenciace, kdy seminom představuje jejich nejméně diferencovaný typ. Našim cílem bylo charakterizovat specifické epigenetické vlastnosti nádorů mužských zárodečných buněk, které zde umožňují transkripci lidského endogenního retroviru ERVWE1. Náš výzkum odhalil zvýšenou hladinu mRNA TET1-3 dioxygenáz, zejména pak TET1 v seminomech. Pro seminomy byla také charakteristická nízká celková hladina 5mC a 5hmC. TET1 knock-down v buněčné linii odvozené od seminomu vedl ke snížení množství 5hmC, zatímco hladina 5mC se nezměnila. Tyto výsledky poukazují na význam málo prozkoumané dynamiky cytosinových modifikací. Nízká celková hladina 5mC v seminomech se odráží i v nízké hladině metylace DNA promotorové oblasti ERVWE1. Nízká hladina metylace DNA v promotorové oblasti je jedním z faktorů, které umožňují pozorovanou intenzivní transkripcí ERVWE1 a účinný sestřih vzniklé RNA. Transkripce dalších zkoumaných lidských endogenních retrovirů neodpovídá produkci pozorované u ERVWE1. Z našich výsledků vyplývá, že vysoká hladina dioxygenázy TET1 je charakteristickou vlastností nediferencovaných typů nádorů zárodečných buněk. Navíc,... TGCTs are tumors of male germ cells. They comprise of seminomas and non-seminomas (embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma). GCT types differ in the stage of differentiation, from undifferentiated seminoma to more differentiated non-seminomas. In our studies, we aimed to characterize specific epigenetic features of GCT types that enable transcription derepression of the human endogenous retrovirus ERVWE1 in these tumors. We detected upregulated mRNA expression of TET1-3 dioxygenases in GCTs, especially of TET1 in seminomas. Moreover, seminomas showed low global levels of 5mC and 5hmC. TET1 knock-down in a seminoma-derived cell line resulted in a decreased amount of 5hmC and unchanged 5mC level. These results stress the dynamics of cytosine modifications, which has not been precisely described yet. Further, we observed high level of ERVWE1 transcript together with efficient RNA splicing in seminomas. Detected ERVWE1 transcription is independent of the expression of other examined endogenous retroviruses. ERVWE1 transcription derepression corresponds with the low global level of 5mC detected in seminomas, which involves extensive DNA hypomethylation of the ERVWE1 promoter. We propose the high TET1 dioxygenase expression as s marker of undifferentiated GCTs. Furthermore, we... Keywords: TET1; 5-hydroxymetylcytosin; 5-metylcytosin; seminom; nádor zárodečných buněk; lidský endogenní retrovirus; ERVWE1; metylace DNA v promotorové oblasti; transkripce RNA; sestřih RNA; TET1; 5-hydroxymethylcytosine; 5-methylcytosine; seminoma; germ cell tumor; human endogenous retrovirus; ERVWE1; promoter DNA methylation; RNA transcription; RNA splicing Available in a digital repository NRGL
Zvýšená produkce mRNA dioxygenázy TET1, nízká hladina metylace DNA and změny exprese lidského endogenního retroviru ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk

Testikulární nádory zárodečných buněk se dělí na seminomy a neseminomy (embryonální karcinom, nádor žloutkového váčku, choriokarcinom a teratom). Tyto nádory se mezi sebou liší ve stupni diferenciace, ...

Benešová, Martina; Trejbalová, Kateřina; Černá, Marie; Reiniš, Milan
Univerzita Karlova, 2020

Úloha oxidu dusnatého během embryonálního hojení a regenerace
Abaffy, Pavel; Šindelka, Radek; Brábek, Jan; Krylov, Vladimír
2020 - Slovak
Studium mechanismů, které kontrolují hojení, je velice atraktivní oblastí biologie a medicíny. Hojení ran se obvykle dělí na dva základní typy. Prvním je hojení dospělých jedinců, které je pomalé a končí jizvou. Druhým je hojení embryí, které je velmi rychlé a bez vzniku jizvy. Hojení je složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků a je regulován velikým množstvím různých druhů molekul. Jednou z důležitých molekul je oxid dusnatý (NO), jehož funkce je často spojována s regulací zánětu a angiogeneze v průběhu hojení u dospělých jedinců. Tato práce se zabývá popisem úlohy NO v průběhu hojení časných embryí, která ještě nemají vyvinutý imunitní a cévní systém. Bylo pozorováno, že vysoká koncentrace NO je produkována v průběhu prvních 30 minut po poranění od stádia blastuly po plovoucího pulce. Úlohou NO je hlavně regulace exprese genů, které jsou spojené s odpovědí na stres a souvisejí s buněčným metabolismem. Dopady produkce NO během hojení jsou však pozorovatelné i několik hodin po uzavření rány v námi nově popsané třetí fázi embryonálního hojení. Ve třetí fázi probíhá remodelace poraněné tkáně a NO reguluje expresi a aktivitu matrix metaloproteináz a migraci naivních buněk imunitního systému do místa poranění. Předkládaná práce ukazuje na nový mechanismus působení NO v procesu embryonálního hojení a... The study of the mechanisms that control wound healing is an attention-drawing area within the fields of biology and medicine. Wound healing can be usually defined as two basic types. The first type is adult wound healing, which is slow and results in the scar formation. The second type is referred to as embryonic wound healing, which is in contrast fast and scarless. Wound healing is a complicated process that includes many steps, which are regulated by various types of molecules. One of these important molecules is nitric oxide (NO). Its function is usually connected with the regulation of inflammation and angiogenesis during adult wound healing. However, there is currently no information on its role during embryonic wound healing, where the immune and vascular systems are not yet developed. In this work, we explore and describe the role of the NO during the healing of the early embryos. The highest concentration of the NO post wounding is produced during the first 30 minutes after injury. This applies to all developmental stages, from the blastula stage all the way to the swimming tadpole stage. The main role of the NO during embryonic wound healing is the regulation of the gene expression that is connected with the stress response and the regulation of cellular metabolism. Additionally, we... Keywords: drápatka vodní; oxid dusnatý; hojení; genová exprese; matrix metaloproteinázy; AP-1; leptin; Xenopus laevis; nitric oxide; wound healing; gene expression; matrix metalloproteinases; AP-1; leptin Available in a digital repository NRGL
Úloha oxidu dusnatého během embryonálního hojení a regenerace

Studium mechanismů, které kontrolují hojení, je velice atraktivní oblastí biologie a medicíny. Hojení ran se obvykle dělí na dva základní typy. Prvním je hojení dospělých jedinců, které je pomalé a ...

Abaffy, Pavel; Šindelka, Radek; Brábek, Jan; Krylov, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment
Kolářová, Valeria; Maršálek, Pavel; Večeřa, Miloš; Cvrček, František
2020 - Czech
Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení Záměrem předkládané práce je představit život a dílo tří předních sovětských právních teoretiků a vědců: Pēterise Ivanoviče Stučky, Jevgenije Bronislavoviče Pašukanise a Andreje Januarjeviče Vyšinského, kteří zásadní měrou formovali sovětské právní myšlení 20. a 30. let 20. století. Práce si klade za cíl představit jejich myšlenky a právní teorie, kriticky je zhodnotit z pohledu dnešní právní vědy a ukázat, že každý, kdo slouží právu, nemusí sloužit dobru. Práce je rozdělena (kromě úvodu a závěru) do tří částí, kde každá část je věnována jednomu ze zkoumaných právních teoretiků a vědců. První část je tak věnována Pēterisovi Stučkovi, druhá část Jevgeniji Pašukanisovi a třetí část Andreji Vyšinskému. Každá z těchto částí se poté dělí do dvou kapitol: životopisné kapitoly a kapitoly zkoumajících jejich právní teorie a postoje. Jednotlivé životopisné kapitoly se zaměřují na životní dráhy P. Stučky, J. Pašukanise a A. Vyšinského, jejich vědecké a akademické kariéry. Postupně jsou zmapovány jednotlivé etapy jejich života a také vyvráceny některé zažité nepravdy a mýty. Ač se může na první pohled zdát, že zkoumání životních drah jednotlivých právních vědců je nepodstatné, opak je pravdou. Jejich život a kariéra jsou naopak... Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment The presented thesis aims to introduce the life and work of three prominent Soviet legal scholars: Pēteris Ivanovich Stuchka, Evgeny Bronislavovich Pashukanis, and Andrey Yanuaryevich Vyshinsky, who has a significant impact on formulating Soviet legal thinking of the second and third decade of the 20th century. The thesis undertakes to present their ideas and legal theories, subject them to critical analysis and evidence that not everyone who serves the law also serves the good. The thesis is divided (except for the introduction and end parts) into three parts, each of which is dedicated to one of the examined scholars. The first part is dedicated to Pēteris Stuchka, the second part to Evgeny Pashukanis and the third part to Andrey Vyshinsky. Each of these parts is then divided into two chapters: a bibliographical chapter and a chapter examining their legal theories and opinions. Each of the bibliographical chapters focuses on the life of P. Stuchka, E. Pashukanis, and A. Vyshinsky, and their scientific and academic careers. Each part of their lives is explored and some myths about their lives rebuked. Even though exploration of their lives may seem as superfluous on the first sight, it is to the... Keywords: Stučka; Pašukanis; Vyšinskij; Stuchka; Pashukanis; Vyshinsky Available in a digital repository NRGL
Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment

Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení Záměrem předkládané práce je představit život a dílo tří předních sovětských právních teoretiků a vědců: Pēterise ...

Kolářová, Valeria; Maršálek, Pavel; Večeřa, Miloš; Cvrček, František
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases