Number of found documents: 19605
Published from to

Study of mechanisms and kinetics of degradation selected herbicides, drugs and pharmaceutical preparations in water by materials based on iron
ZAJÍČEK, Petr; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Designing new water treatment technologies represent a continuing challenge with respect to population growth. Various types of pollutants are persistent and accumulate in the environment, most of which being resistant to conventional remediation methods. Iron-based materials provide a promising alternative due to their unique properties related to the inherent chemical structure. High-valent iron compounds commonly referred to as ferrates are strong oxidants. Conversely, nanoscale zero-valent iron exhibits unique reduction properties. Magnetic iron oxides nanoparticles are effective sorbents enabling to combine various functionalities with the required properties. This dissertation deals with high-valent iron compounds and iron oxides nanoparticles for water treatment. The first study is aimed at the reactivity of potassium ferrate(VI) with herbicides atrazine and iodosulfuron. The rate constants were evaluated, and the enhanced reactivity of potassium ferrate(VI) compared to permanganate was confirmed. Moreover, the structures of the reaction intermediates implying degradation mechanisms were determined. Consequently, composites containing semi-pilot potassium ferrate(V) and potassium ferrate(VI) powder with various matrices were studied and the most effective ones were protected by a utility model. The second part of the dissertation focuses on hexavalent chromium removal by maghemite nanoparticles functionalized by glutathione. High efficiency of the sorption, reduction of the chromium, and recyclability of the used nanomaterial were observed. Nové technologie v oblasti čištění vod představují aktuální výzvu z pohledu rostoucí světové populace. Rozličné polutanty jsou perzistentní, akumulují se v životním prostředí a mnoho z nich není plně odbouratelných použitím konvenčních metod. Materiály na bázi železa představují slibnou alternativu díky unikátním vlastnostem odvíjejícím se od jejich vlastní chemické struktury. Sloučeniny železa ve vysokých valenčních stavech patří mezi silné oxidanty. Oproti tomu nulamocné nanoželezo vykazuje unikátní redukční vlastnosti. Magnetické nanočástice oxidů železa jsou řazeny mezi efektivní sorbenty s možností navazovat různé funkční skupiny s požadovanými vlastnostmi. Tato disertační práce je zaměřena na sloučeniny železa ve vysokých valenčních stavech a nanočástice oxidů železa pro aplikace v procesech čištění vod. První část práce je věnována reaktivitě železanu draselného s herbicidy atrazinem a iodosulfuronem. Byly stanoveny rychlostní konstanty a prokázána zvýšená reaktivita železanu draselného vůči zkoumaným herbicidům oproti manganistanu draselnému. Mimoto byly nalezeny struktury reakčních meziproduktů poukazující na mechanismy odbourání. Následně byly studovány kompozity poloprovozního železičnanu draselného a železanu draselného s vybranými matricemi a nejefektivnější byly ochráněny udělením užitného vzoru. Druhá část disertační práce je zaměřena na odstranění šestimocného chromu pomocí nanočástic maghemitu funkcionalizovaných glutathionem. Během experimentů byla pozorována vysoká účinnost sorpce, redukce chromanu a bylo ověřeno použití nanomateriálu v několika cyklech. Available in digital repository of UPOL.
Study of mechanisms and kinetics of degradation selected herbicides, drugs and pharmaceutical preparations in water by materials based on iron

Designing new water treatment technologies represent a continuing challenge with respect to population growth. Various types of pollutants are persistent and accumulate in the environment, most of ...

ZAJÍČEK, Petr; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state
LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
2019 - English
This thesis deals with applications of an optical frequency comb to two fields of fundamental metrology: distance measurements and optical frequency measurements. The first part of the thesis presents homodyne interferometry with a mode filtered frequency comb as a powerful method to measure long distances with high accuracy and absolute scale. The measurement principle requires that individual comb modes are spectrally resolved. For this reason the method cannot be applied directly to frequency combs with a low repetition rate (e.g. 100 MHz), since the modes are too close to each other to be resolved. Cavity mode filtering is used to increase the pulse repetition rate of a comb and the filtered comb is applied for mode-resolved absolute distance measurement. Mode-filtering takes place with a single Fabry-Pérot cavity in a Vernier configuration, allowing to set mode spacing ranging from tens of GHz to more than 100 GHz. It is demonstrated that large mode-spacing significantly reduce the requirements on the resolution of the spectrometer and enables absolute distance measurement with a mode-filtered frequency comb using a simple array spectrometer for detection. Here a 1GHz comb is used, that is converted into a 56GHz comb by mode-filtering. It is shown that in comparison to a conventional counting interferometer an agreement within 0.5 mm for distances up to 50m is found. The second part of this thesis presents an original method using a single trapped 40Ca+ ion as convertor from optical frequency domain to fluorescence intensity for optical frequency analysis of lasers interacting with the ion. It is based on analysis of fluorescence emitted from the ion at a dark state excited by two laser fields with modulated mutual frequency detuning. The response of detected photon rate to relative laser frequency deviations is recorded within the slope of a dark resonance formed in the lambda-like energy level structure corresponding to two optical dipole transitions. Both employed lasers are phase locked to an optical frequency comb, which allows precise calibration of the method by deterministic modulation of the frequency modulated laser beam with respect to the beam with fixed optical frequency. Measured fluorescence responses are evaluated using the Fourier analysis and the results are compared with theoretical model for achievable signal-to-noise ratios in a range of modulation frequencies and amplitudes. The results shows the limits of this method in terms attainable modulation frequencies and detectable laser frequency deviations. Tato disertační práce se zabývá aplikací optického frekvenčního hřebene ve dvou odvětvích základní metrologie: měření vzdáleností a měření optických frekvencí. První část práce prezentuje homodynní interferometrii s módově filtrovaným frekvenčním hřebenem efektní metodu pro měření dlouhých vzdáleností si vysokou přesností a absolutní škálou. Princip měření vyžaduje, aby jednotlivé módy frekvenčního hřebene byli spektrálně rozlišitelné. Z tohoto důvodu nelze tuto metodu použít přímo s frekvenčními hřebeny s nízkou opakovací frekvencí (např. 100 MHz), protože jednotlivé módy jsou příliš blízko u sebe a nelze je rozlišit. Na zvýšení opakovací frekvence je zde využito filtrování módu pomocí optického rezonátoru a takto filtrovaný frekvenční hřeben je pak použit k měření absolutních vzdáleností. Módová filtrace je realizována pomocí Fabry-Pérotovho rezonátoru ve Vernierovské konfiguraci, co umožnuje dosažení opakovacích frekvencí v rozsahu od desítek GHz do více jak 100 GHz. Je demonstrováno, že vysoké módové rozestupy významně redukují požadavky na rozlišení spektrometru a umožnují absolutní měření vzdálenosti s módove filtrovaným hřebenem s použitím jednoduchého řádkového spektrometru pro detekci. Použit je 1 GHz hřeben, který je filtračním rezonátorem konvertován na 56 GHz. Je ukázáno, že porovnání s konvenčním relativním interferometrem je dosažena shoda v měření vzdáleností až do 50 m na úrovni 0.5 mikrometru. Druhá část dizertační práce prezentuje metodu využívající zachyceného iontu vápníku 40Ca+ jako převodníku z optických frekvencí do intenzity fluorescence pro optickou frekvenční analýzu laserů interagujících s iontem. Metoda je založená na analýze fluorescence emitované z iontu v temném stavu, který je vybuzen dvěma lasery s modulovaným vzájemným frekvenčním odladěním. Odezva detekovaného fotonového toku na vzájemné frekvenční odchylky je měřena na svahu temné rezonance vytvořené v lambda energetické struktuře, která koresponduje s dvěma dipólovými optickými přechody. Oba využívané lasery jsou fázově zavěšeny na optický frekvenční hřeben, což umožňuje přesnou kalibraci metody deterministickým modulováním frekvence analyzovaného laseru vzhledem k fixní referenční frekvenci. Měřená fluorescenční odezva je vyhodnocována s použitím Fourierovy analýzy a výsledky jsou porovnány s teoretickým modelem pro dosažitelné poměry signálu k šumu pro škálu modulačních frekvencí a amplitud. Výsledky ukazují shodu s teorií pro určité rozsahy modulačních parametrů a taktéž vymezují limity metody ve smyslu detekovatelných frekvenčních odchylek a dosažitelných modulačních frekvencí. Keywords: optický frekvenční hřeben; metrologie délky; kvantová optika; optical frequency comb; length metrology; quantum optics Available in digital repository of UPOL.
Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state

This thesis deals with applications of an optical frequency comb to two fields of fundamental metrology: distance measurements and optical frequency measurements. The first part of the thesis ...

LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Selected aspects of the life history of the edible dormouse (Glis glis).
GAZÁRKOVÁ, Anežka; ADAMÍK, Peter; ADAMÍK, Peter
2019 - Czech
In my Ph.D. thesis I present selected and little explored aspects of the life history of the species. I collated all abnormalities related to the fur appearance of the edible. After an encounter of two flavistic individuals, all available records (11,000) of aberrantly colored individuals in Europe and Asia were reviewed. Together there were five colour variants recorded- flavistic, melanistic, albino, isabellinus and individuals with white tail stripes. Surprisingly very little is known about the timing of breeding, one of the key life history traits. During masting years there is relatively a short time window for reproduction. Young are born mostly in early August and are weaned after about one month. There is strong time pressure to get sufficient body mass necessary for hibernation after weaning. The young-of-the-year enter hibernation from late September till October. This could be the reason, why females produce only one litter per season. I present data on timing of breeding in a population from the Czech Republic and report on two interesting cases when the female produced two litters per season. Both cases were very early breeding females which lost their first litter during suckling. The second (replacement) litters were born late in the season and nevertheless were successfully weaned. In the next chapter I describe the seasonal patterns of timing of nocturnal activity the edible dormouse. The timing of activity was recorded by non-invasive automatic monitoring devices. During three years we obtained over a thousand records on 101 individually marked individuals of their timing of evening emergence and morning immergence from nest boxes which they regularly used as daytime den sites. Activity patterns were best explained by the seasonal progress of photoperiod, followed by weaker positive effects of moon phase, cloud cover, wind speed and sexual activity. Dormice that skipped reproduction had shorter nocturnal activity. Contrary to most studies on rodents, moon phase had positive effect on the length of nocturnal activity and emergence or immergence behaviour. The last chapter of my thesis is more of a methodological approach. Handling of animals for data collection is a common practice. While certainly every researcher is trying to manipulate with the studied animals as little and as quick as possible, we know little how the handling modifies behaviour of the animals. Again with the use of automatic monitoring devices we recorded attendance of nest boxes by individually marked dormice, immediately after our routine handling procedures. We found that handling had a negative effect on shortterm den use. Females and sexually active individuals were more likely to spend the following day in the nest box. However, handling did not have a significant effect on timing of nocturnal activity. Our findings suggest that manipulation by researchers can modify certain aspects of animal behaviour, but this effect is likely to be short term and cannot impair the routinely practiced capturemarkrecapture field protocols. V předložené disertační práci byly studovány vybrané a málo prozkoumané aspekty životní historie plcha velkého. Byly také zaznamenány veškeré abnormality týkající se např. vzhledu či života plcha. Po velmi zajímavém recentním nálezu dvou flavisticky zbarvených jedinců, byly přezkoumány všechny dostupné záznamy (11,000) aberantně zbarvených jedinců v oblasti Evropy a Asie. Vyjma flavistických nálezů, byly nalezeny další 4 barevné varianty - melanické, albino, isabelické a s bílými pruhy v oblasti ocasu. Jedním ze zkoumaných aspektů životní historie plcha velkého je časování vrhů v době reprodukce. Plch velký je reprodukčně závislý na plození buků, dubů a habrů. V letech, kdy stromy neplodí semena, nevstupuje do reprodukce a přeskakuje ji. Má krátkou aktivní sezónu a reprodukce je zahájena poměrně pozdě. Mláďata se rodí nejčastěji na začátku srpna a jsou kojena zhruba jeden měsíc. Po odstavení jsou pod velkým tlakem, potřebují za velmi krátkou dobu získat dostatečné množství zásob potřebných k přežití hibernace, kterou zahajují koncem září a v průběhu října. Právě i z tohoto důvodu rodí samice plcha velkého pouze jedenkrát do roka. Práce popisuje časování vrhů v České republice a dva zajímavé případy, kdy samice porodily dvakrát za sezónu. V obou případech šlo o samice, které časovaly první vrhy brzy na začátku sezóny a v průběhu laktace o mláďata přišly. Přestože druhý (náhradní) vrh porodily značně pozdě v průběhu sezóny, mláďata úspěšně odstavily. Další velmi málo prozkoumanou problematikou, kterou se zabývala tato práce, je časování noční aktivity. Časování noční aktivity bylo zaznamenáváno neinvazivní metodou automatických monitorovacích zařízení v průběhu tří let vždy během celé sezóny a zaznamenáno bylo vice než tisíc záznamů 101 individuálně značených jedinců, jejich vylézání a zalézání do budky, kterou využívali k přespávání. Bylo zjištěno, že jedinci svou aktivitou kopírují sezónní průběh fotoperiody, jehož pozitivně ovlivňuje fáze měsíce, oblačnost, rychlost větru a sexuální aktivita. Jedinci, kteří nevstupovali do reprodukce, měli kratší noční aktivitu. Překvapivě měsíční fáze oproti jiným hlodavcům ovlivňovala plcha velkého pozitivně. Za větší intenzity měsíčního svitu prodlužoval aktivitu strávenou mimo úkryt (budku). Vliv teploty, srážek na časování noční aktivity plcha nebyl prokázán. Nakonec, práce objasňuje téma odpovídající spíše na metodické otázky. Manipulace s volně žijícími zvířaty podléhá mnoha pravidlům. Každý výzkumník by se měl snažit manipulací co nejméně zasahovat nejen do života zkoumaných druhů, aby neovlivňoval jejich chování a tím pracovní protokol. Je důležité vědět, jak živočichové reagují na běžné pracovní postupy výzkumníků a jak může svým zásahem výzkumník zatížit pracovní protokol vzorkovací chybou. Chování a pohyb individuálně značených jedinců plcha velkého po manipulaci výzkumníky bylo sledováno pomocí automatických monitorovacích zařízení, jimiž byly opatřeny budky. Bylo pozorováno především započetí noční aktivity, celkový vzorec obsazenosti budek bezprostředně po manipulaci, rozdíly v chování mezi samci, samicemi, pohlavně aktivními a neaktivními jedinci. Bylo zjištěno, že manipulace neměla prokazatelný vliv na zahájení noční aktivity. Zvířata byla negativně ovlivněna pouze několik dní (3-5 dní) bezprostředně po manipulaci, přičemž v budce s nejvyšší ochotou setrvávali pohlavně aktivní samice. Z dlouhodobějšího hlediska nebyl prokázán negativní vliv. Z uvedeného vyplývá, že týdenní nebo dvoutýdenní kontroly nejsou zatíženy chybou. Keywords: plch velký; aberantní zbarvení; flavistické zbarvení; časování vrhů; časování noční aktivity; manipulace; edible dormouse; anomalous coat colour; flavism; timig of breeding; timing of nocturnal activity; manipulation; handling Available in digital repository of UPOL.
Selected aspects of the life history of the edible dormouse (Glis glis).

In my Ph.D. thesis I present selected and little explored aspects of the life history of the species. I collated all abnormalities related to the fur appearance of the edible. After an encounter of ...

GAZÁRKOVÁ, Anežka; ADAMÍK, Peter; ADAMÍK, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

3D elektronová tomografie a korelativní mikroskopie
BÍLÝ, Tomáš
2019 - Czech
Electron tomography allows visualization of objects in a form of reconstructed 3D virtual volumes with resolution power of electron microscopy. The thesis is focused primarily on biological applications of electron tomography applied on tilt series images acquired in transmission electron microscope at room temperature. Specifically, the interaction of tick-borne encephalitis virus with neural cells and 3D ultrastructure of the central electron-dense part of the flagellum 9 + 1 (Caryophyllaeides fennica) were investigated. Finally, electron tomography was combined and correlated with atomic force microscopy to allow repetitive examination of ultrathin sections on electron microscopy grids. Elektronová tomografie umožňuje zobrazovat pozorované objekty ve formě zrekonstruovaných trojrozměrných virtuálních objemů s patřičným rozlišením odpovídajícím metodě elektronové mikroskopie. Tato práce je zaměřena především na aplikaci elektronové tomografie využívající náklonné série projekčních snímků pořízených transmisním elektronovým mikroskopem k zobrazení biologických preparátů za pokojové teploty. Prakticky byla zkoumána interakce viru klíšťové encefalitidy s nervovými buňkami a trojrozměrná ultrastruktura centrální elektrondenzní části bičíku 9 + 1 (Caryophyllaeides fennica). Dále byla elektronová tomografie kombinována s mikroskopií atomárních sil jako korelativní technika umožňující opakované pozorování ultratenkých řezů umístěných na elektronmikroskopické síťce. Keywords: Elektronová tomografie; TEM; ET; AFM; 3D rekonstrukce; Electron tomography; TEM; ET; AFM; 3D reconstruction Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
3D elektronová tomografie a korelativní mikroskopie

Electron tomography allows visualization of objects in a form of reconstructed 3D virtual volumes with resolution power of electron microscopy. The thesis is focused primarily on biological ...

BÍLÝ, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Psychiatric Symptomatology in Substance Users in Addiction Treatment
ORLÍKOVÁ, Barbora; CHARVÁT, Miroslav; CHARVÁT, Miroslav
2019 - Czech
This thesis presents preliminary results of a study Evaluation of addiction treatment, carried out by the National Institute of Mental Health. This is a prospective cohort study comparing the profile of clients and the results of interventions in four types of facilities (drop-in centers, outpatient programs, substitution treatment, inpatient treatment in a psychiatric hospital) in the total sample of 165 respondents. Data are collected as part of semistructured interviews with clients (baseline interview and follow-up examination after three months and one year). The results of the initial assessment regarding the mental state and psychiatric symptoms among respondents grouped according to primary substance use and the type of the treatment facility are presented. Standardized tools were used (Addiction Severity Index Lite (the part Psychiatric status), Mental Health Inventory 5, Brief Symptom Inventory 53, Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire - Short Form. Alcohol addiction treatment patients show in some areas the least favorable outcomes compared to those who use another type of substance.n All respondents have less favorable results than the general population. A more extensive study focusing on the treatment of addictions in the Czech Republic is planned for a more comprehensive research of the issue within the NIMH. V disertační práci jsou představeny výsledky části pilotní studie zaměřené na léčbu závislostí v ČR, kterou provádí Národní ústav duševního zdraví. Jedná se o prospektivní kohortovou studii porovnávající profil klientů a výsledky intervencí ve čtyřech typech zařízení (kontaktní centrum, ambulantní program, substituční léčbě a pobytové léčbě v psychiatrické nemocnici) na vzorku 165 respondentů. Údaje byly sbírány v rámci semistrukturovaných rozhovorů s klienty (základní rozhovor probíhal po zahájení léčby, návazné vyšetření po třech měsících a po jednom roce). Jsou prezentovány výsledky ze základního vyšetření týkající se psychického stavu a psychiatrické symptomatologie u respondentů rozdělených do skupin podle primární užívané návykové látky a podle typu zařízení, kde byli osloveni. Jsou využity standardizované nástroje Addiction Severity Index Lite (část zaměřená na psychické zdraví), Mental Health Inventory 5, Brief Symptom Inventory 53, Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire - Short Form. Pacienti v léčbě kvůli závislosti na alkoholu vykazují v některých oblastech hodnocení nejméně příznivých výsledků oproti respondentům, kteří užívají jiný typ látek. Všichni respondenti dosahují méně příznivých výsledků než obecná populace. Pro ucelenější výzkum problematiky je v rámci NÚDZ plánována rozsáhlejší studie zaměřená na léčbu závislostí v ČR. Keywords: psychiatrická komorbidita; psychiatrická symptomatologie; léčba závislosti; návykové látky; psychiatric comorbidity; psychiatric symptomatology; addiction treatment; substance use Available in digital repository of UPOL.
Psychiatric Symptomatology in Substance Users in Addiction Treatment

This thesis presents preliminary results of a study Evaluation of addiction treatment, carried out by the National Institute of Mental Health. This is a prospective cohort study comparing the profile ...

ORLÍKOVÁ, Barbora; CHARVÁT, Miroslav; CHARVÁT, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of the geography of forest soils in the Czech Republic
SAMEC, Pavel; PECHANEC, Vilém
2019 - Czech
Coupled effects of environmental change and management variability unprecedently afflict ecosystem diversity which is, at forests, determinated by relationships between tree-species and growth conditions. The aim of the work was comparison of dependence proximity between soil properties and forest tree-species diversities in periods of prevailing acid deposition (1985-1994) and environmental change (2003-2012). The comparison was carried out through discrimination analysis (DA), cluster analysis (CLU) and geographically weighted regression (GWR) among biogeographical regions in the Czech Republic. Forest tree-species composition was obtained from cumulative forest management plans. The growth conditions were characterized by total potential acid deposition EMEP-LRTAP model, bedrock-geomorphological bodies (BGMB) derived through overlay between relief and bedrock types, soil associations and soil chemical properties. DA was used for verification on connectivity between forest tree-species and soil properties at tree-soil system. CLU was used for comparison on similarities of tree composition and soil properties variability. GWR was used for estimation of spatial relationships between forest tree-species and growth condition diversities. Diversity was estimated through Shannon-Weaver index. Prevailing conifer proportion reduces correlations with soil properties. Environmental change together with conifer proportion decrease enabled increase in effects of Common beech (Fagus sylvatica), maples (Acer sp.), oaks (Quercus sp.) and willows (Salix sp.) on humus pH, base saturation, Corg, CaO and P2O5 increases. Homogeneous forest structure afflicted relationships with soil more than environmental loads. The environmental loads afflicted 19 % from forest tree-species diversity. Soil acidification afflicted tree-species composition richness in 5,6 % of forests only. Tree-species proportion correlating with soil properties diversity occured at less than 13 % of forests only. Over than 87 % of forests was characterized by splits between tree-species and soil diversity. The soil properties dependence is significant from tree-species diversity 1,66. Enough tree-species diversity is 2.79?0.46 at meanly lower geodiversity 2.06?0.72. The environmental load decrease is initial process for development of tree-soil system relationships, but transformation of homogeneous forests to structured increases spatial dependence between tree-species and loaded BGMBs more. Společný vliv environmentální změny a proměnlivosti využívání bezpříkladně postihuje ekosystémovou diverzitu. Cílem práce bylo porovnat těsnost závislosti mezi diverzitou půdních vlastností a lesních dřevin v obdobích převládající zátěže kyselou depozicí (1985-1994) a environmentální změny (2003-2012). Porovnání bylo provedeno pomocí diskriminační analýzy (DA), shlukové analýzy (CLU) a geograficky vážené regrese (GVR) mezi biogeografickými regiony na území České republiky. Zastoupení lesních dřevin bylo zjištěno ze souhrnných lesních hospodářských plánů. Růstové podmínky lesů byly charakterizovány pomocí modelu celkové potenciální kyselé depozice EMEP-LRTAP, geochor odvozených překryvem typů reliéfu a podloží, půdních asociací a pedochemických vlastností. DA byla využita k ověření spojitosti mezi druhy lesních dřevin a půdními vlastnostmi v systému dřevina-půda. CLU byla využita ke srovnání podobností změn dřevinné skladby a proměnlivosti půdních vlastností. GVR byla využita k odhadu prostorových vztahů mezi diverzitami lesních dřevin a růstových podmínek. Diverzita byla odhadnuta pomocí Shannon-Wienerova indexu. Převažující zastoupení jehličnanů snižuje korelace s půdními vlastnostmi. Environmentální změna společně s poklesem zastoupení jehličnanů umožnila zvýšení vlivů buku lesního (Fagus sylvatica), javorů (Acer sp.), dubů (Quercus sp.) a vrb (Salix sp.) na zvýšení humusového pH, bazické saturace, Corg, CaO a P2O5. Homogenní struktura lesů narušila vztahy s půdou více než environmentální zátěže. Environmentální zátěže postihly 19 % diverzity lesních dřevin. Půdní kyselení postihlo pestrost zastoupení dřevin jen v 5,6 % lesů. Zastoupení dřevin korelující s diverzitou půdních vlastností se vyskytovalo jen v necelých 13 % lesů. Přes 87 % lesů se vyznačovalo nesoulady mezi diverzitou dřevin a půd. Závislost půdních vlastností je významná od diverzity dřevin 1,66. Dostatečná diverzita dřevin je 2.79?0.46 při průměrně nižší geodiverzitě 2.06?0.72. Snížení environmentální zátěže je výchozím procesem pro rozvoj vztahů v systému dřevina-půda, ale přeměna homogenních lesů na strukturované zvyšuje více prostorovou závislost mezi dřevinami a zatíženými geochorami. Keywords: Environmentální změna; kyselá depozice; půdní diverzita; biodiverzita; přeměna lesů; Environmental change; acid deposition; soil diversity; biodiversity; forest transformation Available in digital repository of UPOL.
Analysis of the geography of forest soils in the Czech Republic

Coupled effects of environmental change and management variability unprecedently afflict ecosystem diversity which is, at forests, determinated by relationships between tree-species and growth ...

SAMEC, Pavel; PECHANEC, Vilém
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dignity of older people in the context of nursing
ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ČÁP, Juraj; ČÁP, Juraj
2019 - Czech
A respect of patient's dignity as a basic human value is considered a primary ethical duty for nurses. Older people belong to the most affected group for a loosing of dignity. The aim of the dissertation was to describe an experience of general nurses and older people with the dignity in the nursing care by thematic analysis and to compare both perspectives. A descriptive qualitative design with individual in-depth interviews was used for the study. Study sample consisted of 10 general nurses and 8 older patients from healthcare and social institutions of the Olomouc region. Nurses interpreted the dignity of older patients in the context of nursing care in the themes: Seeing a patient as unique human being; Intimacy and timidity; Quality of relationships; Communication; Quality of care; Environment. Older people described the dignity in the nursing care as following: Being human; Communication; Quality of care; Politeness and Being oneself. Comparison of results shows an agreement in the themes: Seeing a patient as unique human being / Being a human; Communication and Quality of care. Intimacy and timidity; Quality of relationships; Environment were identified as the different themes in nurse's perspective and the themes Politeness and Being oneself in perspective of older people. The results of study showed that both nurses and older people see the dignity in nursing care as a multidimensional phenomenon. Based on the results of analysis of themes, the dignity affects mainly the keeping of autonomy, intimacy and natural relationships of older people followed with a character of communication with personal and quality of care and conditions of the institution. Based on themes comparison, nurses should reflect more a need of the identity and integrity of older people in the institutions and emphasize more the politeness in the interaction with them. The results can be used in the reflection of practice in institutions and in the educational process for the assessment of dignity aspects in the care for older patients. The ongoing research indicates the need of a qualitative systematic review with and research greater focused on the theme of dignity in older people in our socio-economic context due to our population that grows older. Zachovávat důstojnost pacienta, jako základní lidskou hodnotu, řadíme k primárním etickým povinnostem sester. K nejvíce ohroženým skupinám pacientů ve ztrátě důstojnosti patří senioři. Cílem disertační práce bylo prostřednictvím identifikace a analýzy témat popsat zkušenost všeobecných sester a institucionalizovaných seniorů s důstojností v ošetřovatelské péči a obě perspektivy porovnat. Byl využit deskriptivní kvalitativní design studie s použitím individuálních hloubkových rozhovorů a tematické analýzy. Výzkumný soubor tvořilo 10 všeobecných sester a 8 pacientů seniorů ze zdravotnických a sociálně zdravotnických institucí Olomouckého regionu. Sestry interpretovaly důstojnost u seniorů v kontextu ošetřovatelské péče v tématech: Vidět pacienta jako jedinečnou lidskou bytost; Intimita a stud; Kvalita vztahů; Komunikace; Kvalita péče; Prostředí. Senioři popsali důstojnost v ošetřovatelské péči v tématech: Být člověkem; Komunikace; Kvalita péče; Slušnost a Zůstat sám sebou. Komparace výsledků ukazuje shodu v tématech: Vidět pacienta jako jedinečnou lidskou bytost/ Být člověkem; Komunikace a Kvalita péče. Jako odlišná témata byla identifikována Intimita a stud; Kvalita vztahů; Prostředí u sester a témata Slušnost a Zůstat sám sebou u seniorů. Výsledky studie poukazují na to, že sestry i senioři vnímají důstojnost v ošetřovatelské péči v multidimenzionální struktuře. Na základě analýzy identifikovaných témat důstojnost seniorů ovlivňuje především zachování autonomie, intimity a přirozených vztahů seniorů, dále povaha komunikace s personálem a kvalita péče a prostředí instituce. Z rozdílných témat vyplývá, že by sestry měly více reflektovat potřebu zachování identity a integrity seniorů v institucionalizovaném prostředí a v rámci komunikace dávat větší důraz na slušnost v interakci s nimi. Výsledky práce mohou být použity při reflexi praxe v institucích a v pedagogickém procesu pro konkretizaci specifik důstojnosti v péči o seniory. Ve výzkumu se ukazuje potřeba realizace kvalitativního systematického přehledu a většího zaměření na téma důstojnosti seniorů v našem sociokulturním kontextu a to vzhledem ke stárnoucí populaci. Keywords: Důstojnost; senioři; sestry; institucionální péče; kvalitativní výzkum; rozhovor; tematická analýza; komparace perspektiv; Dignity; older people; nurses; institutional care; qualitative research; interview; thematic analysis; comparation of perspectives Available in digital repository of UPOL.
Dignity of older people in the context of nursing

A respect of patient's dignity as a basic human value is considered a primary ethical duty for nurses. Older people belong to the most affected group for a loosing of dignity. The aim of the ...

ŠAŇÁKOVÁ, Šárka; ČÁP, Juraj; ČÁP, Juraj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Use of nursing classifications in community care
KONEČNÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2019 - Czech
Introduction: The importance of family caregivers is increasing due to current and future trends of population development. The health of family carers is an important prerequisite for providing quality care to a close person. The classification system of nursing diagnoses NANDA I. can help with the early detection of adverse health effects in caregivers. For validation studies that verify the rate validity of the diagnosis in practice contribute to precise determination of nursing diagnoses strain in caregivers. Objective: The main goal of the dissertation thesis was to verify the validity of the diagnostic elements of nursing diagnosis Caregiver Role Strain (00061) according to classification system NANDA International. The main aim of the thesis is elaborated into three partial objectives, which relate to the determination of the validity of the defining characteristics, to the determination of the overall level of validity of the nursing diagnosis examined and to the identification of significant areas of the diagnostic elements. Method: The validation of the selected nursing diagnosis was carried out according to the methodological procedure of clinical validation. A CDV model (Patient-focused Clinical Diagnostic Validity Model) was used by author Fehring (1987). The survey included 277 family carers providing care to a close person in their home environment. Caregivers with appropriate nursing diagnoses were diagnosed through an evaluation tool Zarit Burden Interview (Zarit, 1980, 1990), which was a part of the measuring instrument with the list of defining characteristics. Results: There are 20 significant defining characteristics related mainly to the area of the emotional health of the caregiver. The defining characteristic describing apprehension about the future regarding care receiver´s health was marked as the most often. The value of the total CDV score of the nursing diagnosis Caregiver Role Strain was 0,55. Conclusion: According to the survey results, it is recommended to revise the nursing diagnosis in other studies. Conclusions of the specific defining characteristics in many cases correspond to comparative studies. The results of the dissertation identified specific manifestations of the care strain, which are perceived by the caregivers with the nursing problem. Information can be useful for accurate diagnosis of the nursing problem in clinical practice and to support the implementability of the NANDA I classification systém in Czech surrondings. They can help to develop effective interventions in specific manifestations of nursing diagnosis or preventive interventions. Úvod: Význam rodinných pečovatelů vzrůstá vzhledem k současným a budoucím tendencím vývoje obyvatelstva. Zdraví rodinných pečovatelů je důležitým předpokladem pro poskytování kvalitní péče blízké osobě. Pro včasné detekování nežádoucích dopadů na zdraví pečovatele může pomoci klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz NANDA I. Pro precizní stanovení ošetřovatelské diagnózy zátěže pečovatele přispívají validizační studie, které ověřují míru platnosti diagnózy v praxi. Cíl: Ústřední cíl disertační práce se zaměřoval na verifikování validity diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele (00061) podle klasifikačního systému NANDA International. Hlavní cíl práce je rozpracován do třech dílčích cílů, které se vztahují ke stanovení platnosti definujících charakteristik s určením celkové míry validity zkoumané ošetřovatelské diagnózy a identifikováním významných oblastí určujících znaků ze seznamu NANDA-I. Metoda: Validizace vybrané ošetřovatelské diagnózy byla realizována dle metodologického postupu klinické validizace. Byl využit CDV model zaměřený na pacienta (Patient-focused Clinical Diagnostic Validity Model) dle autora Fehringa (1987). Do výzkumného šetření bylo zařazeno 277 rodinných pečovatelů poskytujících péči blízké osobě v jejím domácím prostředí. Pečovatelé s příslušnou ošetřovatelskou diagnózou byli diagnostikováni prostřednictvím hodnoticího nástroje Zarit Burden Interview (Zarit, 1980, 1990), který byl součástí měřicího nástroje se seznamem definujících charakteristik. Výsledky: Bylo stanoveno 20 významných definujících charakteristik vztahujících se převážně k oblasti emocionálního zdraví pečovatele. Nejčastěji byl stanoven určující znak popisující obavy z budoucnosti týkající se zdraví příjemce péče. Hodnota celkového CDV skóre ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele byla 0,55. Závěr: Dle výsledků šetření je doporučováno ošetřovatelskou diagnózu revidovat v dalších studiích. Závěry konkrétních určujících znaků v mnoha případech korespondují s komparovanými studiemi. Výsledky disertační práce identifikovaly konkrétní projevy pečovatelské zátěže, které jsou vnímány pečovateli s ošetřovatelským problémem. Informace mohou být užitečné pro exaktní diagnostikování ošetřovatelského problému v klinické praxi a také podpoří implementování klasifikačního systému NANDA I v českém prostředí. Mohou pomoci k rozvoji efektivních intervencí ke specifickým projevům ošetřovatelské diagnózy či intervencím preventivního charakteru. Keywords: validizace; NANDA; ošetřovatelská diagnóza; rodinný pečovatel; zátěž; validation; nursing diagnosis; NANDA; family caregiver; strain; burden Available in digital repository of UPOL.
Use of nursing classifications in community care

Introduction: The importance of family caregivers is increasing due to current and future trends of population development. The health of family carers is an important prerequisite for providing ...

KONEČNÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Psychophysical Measurement of Visual Function
MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František; PLUHÁČEK, František
2019 - Czech
This dissertation is focused on the psychophysical measurements of visual functions, specifically according to the crowding effect and the contour interaction. Both of these phenomena significantly affect visual perception, mainly by reducing visual acuity, which is an indicator of vision quality. Optotype targets of varying sizes, which are fixed at a certain distance and under specific conditions, represent a physically defined stimulus resulting in a subsequent perceptual response. If the optotype target is surrounded by flankers (bars) the contour interaction is observed, by the same or similar targets (letters) occurs to the crowding. There is an interaction of signals from the target and flankers in the visual system according to the reduction of visual acuity. Both contour interaction and crowding can be characterized by a lateral extent and the magnitude. This thesis defines and characterizes both effects with the support of a number of scientific studies. One of the objectives of this work is to create a complete and transparent information base that would not only contribute to the understanding of the mechanisms of these phenomena, but also by the organization of the available scientific resources to the clarification and summarization of this issue. The main goal of this thesis is to analyse the contour interaction under different luminance conditions and compare foveal contour interaction and crowding at high luminance levels. This analysis is performed to verify theories explaining these phenomena and provide additional information. This was supported by own experiments, which were focused on the analysis of contour interaction at changes of background luminance (corresponding to the photopic, mesopic and scotopic vision), for foveal (central) and peripheral vision. The results of own experiments show that extent of foveal contour interaction is constant when changing background luminance, but the magnitude decreases systematically as this luminance is reduced. Moreover, the extent of contour interaction in the fovea is approximately twenty times smaller than in the periphery. The background luminance and eccentricity affect neither the extent nor the magnitude of peripheral contour interaction. These conclusions support the theory of neural origin of contour interaction. Another experiment was focused on comparing foveal contour interaction and crowding at high luminance. When crowding and contour interaction are compared (on these results based), crowding has a stronger magnitude, which supports existing theory characterized crowding as a combination of contour interaction and other effects. Disertační práce se zaměřuje na psychofyzikální měření zrakových funkcí, konkrétně na oblast konturové interakce a crowding fenoménu. Oba tyto jevy významně ovlivňují zrakové vnímání, a to především snížením zrakové ostrosti, která je přímým ukazatelem kvality vidění. Optotypové znaky různé velikosti, které jsou fixovány z určité vzdálenosti a za specifických podmínek, tak představují fyzikálně definovaný stimul vyvolávající následnou percepční odpověď. Přitom při konturové interakci je daný optotypový znak obklopen konturami, v případě crowdingu pak znaky podobnými sledovanému optotypu. Ve zrakovém systému pak dochází ke vzájemné interakci signálů ze všech sledovaných znaků, která vede k výše uvedenému poklesu zrakové ostrosti. Konturovou interakci i crowding můžeme charakterizovat prostřednictvím tzv. rozsahu a magnitudy (velikosti). Tato práce definuje a charakterizuje oba jevy za podpory řady vědeckých studií. Jedním z cílů této práce je tedy vytvořit dostatečně širokou a přehlednou informační základnu, která by přispěla nejen k pochopení mechanismů těchto jevů, ale rovněž by uspořádáním dostupných vědeckých zdrojů napomohla zpřehlednění a shrnutí této problematiky. Hlavním cílem této práce je analyzovat chování konturové interakce za různých jasových podmínek a dále vzájemně porovnat foveální konturovou interakci a crowding za vysokých jasů. Tato analýza je prováděna s cílem ověřit teorie objasňující tyto jevy a případně přinést další doplňující informace. Toto bylo podpořeno vlastními experimenty, které byly zaměřeny na rozbor konturové interakce při změnách okolního jasu (odpovídající úrovni fotopického, mezopického a skotopického vidění), a to jak pro foveální (centrální), tak i periferní vidění. Na základě výsledků těchto studií lze konstatovat, že rozsah foveální konturové interakce na jasu nezávisí, ale s klesajícím jasem dochází k výrazné redukci magnitudy. Navíc rozsah konturové interakce ve fovee vykazuje asi dvacetkrát menší hodnotu než v periferii. Rovněž bylo potvrzeno, že v periferii nemá jas pozadí a excentricita zřetelný vliv ani na rozsah, ani na magnitudu konturové interakce. Výše uvedené závěry podporují teorii neurálního původu konturové interakce. Další experiment byl zaměřen na porovnání foveální konturové interakce a crowdingu za vysokého (denního) jasu. Bylo zjištěno, že crowding se vyznačuje silnější magnitudou než konturová interakce, což podporuje stávající teorii vysvětlující crowding jako kombinaci konturové interakce a dalších jevů. Keywords: crowding efekt; konturová interakce; separace; excentricita; fotopické; skotopické vidění; crowding effect; contour interaction; extent; magnitude; separation; eccentricity; photopic vision; mesopic vision; scotopic vision Available in digital repository of UPOL.
The Psychophysical Measurement of Visual Function

This dissertation is focused on the psychophysical measurements of visual functions, specifically according to the crowding effect and the contour interaction. Both of these phenomena significantly ...

MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vplyv cytokinínov na udržanie funkcie fotosystému II v priebehu indukovanej senescencie
JANEČKOVÁ, Helena; ŠPUNDOVÁ, Martina; ŠPUNDOVÁ, Martina
2019 - English
Leaf senescence, the final stage of leaf development, is a complex process that involves numerous physiological and biochemical changes. Senescence is usually accompanied by a loss of chlorophyll (Chl) and by inhibition of photosynthetic processes, including photosystem (PSII) photochemistry. Plant hormones cytokinins (CKs) are negative regulators of senescence. It is well known that in detached leaves, both exogenously applied CKs and light retard senescence, however, the mechanism of their mutual interaction is not clear. We have analysed changes in content of endogenous CKs and individual CK forms in detached leaves of Arabidopsis thaliana kept under different light conditions and we have correlated these changes with changes in chlorophyll content, efficiency of PSII photochemistry, and lipid peroxidation. We have shown that the content of endogenous CKs and individual CK forms in detached Arabidopsis leaves differs significantly under various light conditions. In leaves kept in darkness, we have observed decreased content of the most abundant CK free bases and ribosides. We have suggested that the light-mediated retardation of senescence in detached Arabidopsis leaves is related to light-dependent persistence of N6(2isopentenyl)adenine CK biosynthesis during senescence. We have also found that light was able to partially compensate the disrupted CK signalling caused by the loss-of-function mutation in CK receptors during senescence of detached leaves of Arabidopsis mutants. Recent studies have shown that Chl b is important for the regulation of senescence. We have found that the deficiency of Chl b in barley mutant significantly accelerates the inhibition of PSII photochemistry during dark-induced senescence of detached leaves. We suppose that the stronger impairment of PSII function is associated with a more pronounced damage of reaction centre of PSII. Exogenously applied CKs were able to eliminate the acceleration of PSII impairment, probably by the stabilization of reaction centres of PSII. Listová senescencia, konečné štádium vývoja listov, je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo fyziologických a biochemických zmien. Senescencia je zvyčajne sprevádzaná poklesom obsahu chlorofylu a inhibíciou fotosyntetických procesov, vrátane fotochémie fotosystému II (PSII). Rastlinné hormóny cytokiníny (CK) sú známe ako negatívne regulátory starnutia. V oddelených listoch je dobre známe, že exogénne aplikované CK ako i svetlo spomaľujú priebeh senescencie, avšak mechanizmus ich vzájomnej interakcie pri sprostredkovaní tohto účinku zostáva nejasný. Analyzovali sme zmeny v obsahu endogénnych CK a jednotlivých CK foriem v oddelených listoch Arabidopsis thaliana inkubovaných v rôznych svetelných podmienkach a tieto zmeny sme korelovali so zmenami v obsahu chlorofylu, účinnosti fotochémie PSII a peroxidácii lipidov. Ukázali sme, že v oddelených listoch Arabidopsis inkubovaných pod rôznymi svetelnými podmienkami sa obsah endogénnych CK a ich jednotlivých foriem výrazne líši. V listoch inkubovaných v tme sme pozorovali znížený obsah najhojnešie sa vyskytujúcich CK báz a ribosidov. Navrhli sme, že spomalenie senescencie vyvolaná svetlom u oddelených listov Arabidopsis môže súvisieť s pretrvávajúcou biosyntézou N6(2isopentenyl)adenínu. Ukázali sme, že počas senescencie oddelených listov Arabidopsis je svetlo schopné nahradiť CK signál v prípade porušenej signálnej dráhy kvôli nefunkčnosti CK receptorov. Nedávne štúdie ukázali, že chlorofyl (Chl) b má tiež dôležitú úlohu v regulácii senescencie. Zistili sme, že deficit Chl b u mutanta jačmeňa výrazne zrýchľuje inhibíciu fotochémie PSII počas indukovanej senescencie oddelených listov inkubovaných v tme. Predpokladáme, že silnejšie poškodenie funkcie PSII súvisí s výraznejším poškodením reakčných centier PSII. Exogénne aplikovaný CK eliminoval urýchlenie poškodenia PSII, pravdepodobne stabilizáciou reakčných centier PSII. Keywords: cytokininy; fotosyntéza; fotosystém II; senescence; svetlo; cytokinins; light; photosynthesis; photosystem II; senescence Available in digital repository of UPOL.
Vplyv cytokinínov na udržanie funkcie fotosystému II v priebehu indukovanej senescencie

Leaf senescence, the final stage of leaf development, is a complex process that involves numerous physiological and biochemical changes. Senescence is usually accompanied by a loss of chlorophyll ...

JANEČKOVÁ, Helena; ŠPUNDOVÁ, Martina; ŠPUNDOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases