Number of found documents: 19253
Published from to

The study of the mechanisms and kinetics of degradation of selected pollutants from water using iron-based materials
KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in many locations across the Earth is contaminated with various pollutants including pharmaceuticals, fertilizers, heavy metals, arsenic and radionuclides. Finding a suitable method to remove a wide range of pollutants is a challenge for many scientists. Among all purification technologies based on physicochemical processes, sorption has played an important role. Many materials have been tested as sorbents. Iron and its compounds exhibit a high potential regarding its environmentally friendly nature and its high efficiency to remove a broad scale of pollutants. In this work, materials based on high-valent iron (ferrates) and nanoparticles of zero-valent iron (nZVI), i.e. materials combining oxidation-reduction processes with sorption, were studied. Efficiency and mechanism of removal of arsenites and arsenates, heavy metals and phosphates were described and assessed using these advanced materials. Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda kontaminovaná například léčivy, hnojivy, těžkými kovy a radionuklidy. Nalézt vhodnou metodu k odstranění široké škály polutantů je výzva pro mnohé vědce. Mezi všemi technologiemi čištění založených na fyzikálně chemických procesech získala sorpce významnou roli. Mnoho materiálů bylo testováno jako sorbenty. Železo a jeho sloučeniny se ukázaly být vhodnou cestou díky nízké toxicitě k životnímu prostředí a vysoké účinnosti pro odstranění mnoha polutantů. V této práci byly testovány železany (K2FeO4)a nanočástice nulamocného železa (nZVI), tedy materiály kombinující oxidačně-redukční procesy se sorpcí. Byla popsána účinnost a mechanismus odstranění arsenitanů a arseničnanů, těžkých kovů a fosforečnanů pomocí těchto materiálů. Keywords: nulamocné železo; železany; arsen; těžké kovy; fosforečnany; čištění vod; reakční mechanismy; redukce; oxidace; sorpce; zero-valent iron; ferrates(VI); arsenic; heavy metals; phosphates; water treatment; reaction mechanisms; reduction; oxidation; sorption Available in digital repository of UPOL.
The study of the mechanisms and kinetics of degradation of selected pollutants from water using iron-based materials

Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in ...

KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů
HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
2019 - English
De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. Reversible phosphorylation is a key event of cell signaling, allowing proteins to become active or generating a binding site for specific protein interaction. 14-3-3 proteins regulate a variety of plant responses. Upon exposure to blue light (BL), reduction of hypocotyl growth rate occurs in two phases: a rapid inhibition mediated by phototropin 1 (PHOT1) within the first 30 min of illumination, followed by the cryptochrome 1 (CRY1)-controlled establishment of the steady-state growth rate. Although some information is available for CRY1-mediated de-etiolation, less attention has been given to the PHOT1 phase of de-etiolation. Using subtractive cDNA library, we were able to identify important regulatory mechanisms, potentially regulated by PHOT1 in tomato (Solanum lycopersicum L.). The profound induction of transcription/translation, as well as modification of chromatin structure, is relevant in regard to the fact that the entry into photomorphogenesis is based on a deep reprograming of the cell. Also, BL restrains the cell expansion by the rapid modification of the cell wall. Furthermore, the expression, hormonal regulation, and proteomic network under the control of 14-3-3s were addressed during blue light-induced photomorphogenesis. TFT9 and TFT6 isoforms were specifically investigated due to their high expression during tomato de-etiolation. The multidisciplinary approach demonstrated that TFT9 expression, but not TFT6, was regulated by CKs and identified cis-regulating elements required for this response. Subsequently, the TFT6/9 interactome linked to de-etiolation was investigated and evidenced that 14-3-3s might be involved in CK signaling pathway, cell expansion inhibition, steady-state growth rate establishment, and reprograming from heterotrophy. Finally, amiRNA interference was used to generate tomato phot1 plants. Downregulation of PHOT1 caused distinct phenotype in plant height and number of trichomes on the leaf and stem surface. Also, the serrations on the leaf margine and leaf flattening was altered which may be associated with changed level of transpiration and efficiency of photosynthesis. The fruits of mutant plant were darker green with lower number of seeds showing delayed germination. Proteomic analysis of fruit pericarp showed changes in proteins connected with organoleptic properties of fruit and carotenoid biosynthesis pathway which is in correlation with higher content of carotenoids, important components in human diet. De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. Reversibilní fosforylace je klíčovou událostí buněčné signalizace, která umožňuje aktivovat proteiny nebo vytvářet vazebná místa pro specifickou interakci proteinů. 14-3-3 proteiny (TFT) regulují různé reakce rostlin. Po ozáření modrým světlem dochází ke snížení rychlosti růstu hypokotylů ve dvou fázích. Po rychlé inhibici růstu zprostředkované fototropinem 1 (PHOT1) během prvních 30 minut po osvětlení následuje ustálený růst, který je řízen kryptochromem 1 (CRY1). Zatímco de-etiolace zprostředkovaná CRY1 je prozkoumána, menší pozornost se věnuje fázi de-etiolace pod kontrolou PHOT1. Pomocí subtraktivní cDNA knihovny byly identifikovány důležité regulační mechanismy, potenciálně regulované PHOT1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.). Indukce transkripce a translace, stejně tak jako modifikace struktury chromatinu je důležitá z hlediska skutečnosti, že zahájení fotomorfogeneze je založeno na výrazném reprogramování buňky. Modré světlo také blokuje expanzi buněk rychlou modifikací buněčné stěny. Dále byla studována exprese, hormonální regulace a proteomická síť pod kontrolou 14-3-3 proteinů při fotomorfogenezi indukované modrým světlem. TFT6 a TFT9 isoformy byly specificky zkoumány kvůli jejich vysoké expresi během de-etiolace u rajčete. Multidisciplinární přístup ukázal, že exprese TFT9, ale ne TFT6, byla regulována CK a byly identifikovány cis-regulační elementy potřebné pro tuto reakci. Následně byl zkoumán interaktom TFT6/9 spojený s de-etiolací a bylo dokázáno, že 14-3-3 proteiny by mohly být zapojeny do signalizační dráhy CK, inhibice expanze buněk, ustáleného stavu růstu a reprogramování z heterotrofie. Nakonec byla použita amiRNA interference k přípravě mutantních rostlin phot1 u rajčete. Snížená exprese PHOT1 výrazně ovlivnila fenotyp rostlin, především výšku a počet trichomů na povrchu listu i stonku. Rovněž vroubkování okraje listů a jejich zploštění bylo rozdílné, což by mohlo být spojeno se změněnou úrovní transpirace a účinností fotosyntézy. Plody mutantní rostliny byly tmavě zelené s nižším počtem semen, vykazujících zpožděné klíčení. Proteomická analýza perikarpu plodů ukázala změny v proteinech spojených s organoleptickými vlastnostmi a syntézou karotenoidů, což je v souladu s vyšším obsahem karotenoidů, důležitých složek potravy. Keywords: modré světlo; rajče; de-etiolizace; TFT proteiny; PHOT1; blue light; tomato; de-etiolation; TFT proteins; PHOT1 Available in digital repository of UPOL.
Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů

De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. ...

HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period

In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Stylish basis of the early Renaissance Art in Bohemia and Moravia in the production of the italian artists in the Central Italy during the second half of the 15th century.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
The Stylish basis of the early Renaissance Art in Bohemia and Moravia in the production of the italian artists in the Central Italy during the second half of the 15th century.

My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mexican neopolicial - genre transformation
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Mexican neopolicial - genre transformation

This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Quality of Governance in Central and Eastern Europe
LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
2018 - Czech
The performance indexes such as the Governance Matters of World Bank are regressed on a set of independent variables that had been hypothesized in the literature should have influence the performance such as the social capital, government fragmentation, government turnover, type of coalition government etc. The regression with panel corrected standard errors is employed controlling for unit heterogeneity and stationarity. The main results are that ideologically non-coherent governments composed of several parties are, contrary to the expectation, positively assotiated with the quality of governance. Regarding the socioeconomic variables, the quality of governance is strongly assotiated with GDP per capita as well as overall index of social capital. The correlation has increased since 1996 and it becomes stronger. It seems that the relationship moves towards a certain point of equllibrium. The quality of governance is related the the state of democracy. To illustrate, if the quality of democracy decreases, like in Hungary, this is also mirrored in procedural measures of the quality of governance. Disertační práce se věnuje kvalitě vládnutí v zemích střední a východní Evropy. Cílem je pomocí pokročilých statistických modelů vysvětlit rozdíly v kvalitě vládnutí mezi zeměmi a v rámci zemí v čase. Analýza využívá rozsáhlý panelový datový soubor zemí střední a východní Evropy od roku 1996 do roku 2016. Hlavní závisle proměnnou je indikátor kvality vládnutí Světové banky. Analýza testuje především politické a socioekonomické nezávisle proměnné. Základním zjištěním je, že po třech dekádách demokratického vývoje jsou úspěšnější ty země, které byly politicky stabilní, vládly jim kabinety, jenž byly složeny z více ideově nepropojených stran a které měly na začátku příznivější socioekonomické podmínky. Vztah mezi sociálním kapitálem, ekonomickým rozvojem a kvalitou vládnutí je v čase těsnější, přičemž dnes se blíží do stavu pomyslného ekvilibria. Kvalita demokracie souvisí s kvalitou vládnutí. Nezávisle na tom, zdali oba koncepty od sebe teoreticky odlišíme, či nikoliv. Pakliže se v postkomunistickém prostoru omezí kvalita na vstupu, což znamená nízkou soutěž politických stran a dominanci jednoho politického proudu, zpravidla dochází k poklesu kvality demokracie. Tento pokles se pak následně projeví v kvalitě vládnutí. Keywords: kvalita vládnutí; politická soutěž; sociální kapitál; ekonomický rozvoj; postkomunistická Evropa; quality of governance; post-communist Europe; social capital; party competition; socioeconomic development Available in digital repository of UPOL.
Quality of Governance in Central and Eastern Europe

The performance indexes such as the Governance Matters of World Bank are regressed on a set of independent variables that had been hypothesized in the literature should have influence the performance ...

LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Structural and pharmacological determinants of NMDA receptor channel gating
Ladislav, Marek; Krůšek, Jan; Bendová, Zdeňka; Zemková, Hana
2018 - Czech
N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou heterotetramery, složené ze dvou obligatorních glycin-vázajících GluN1 podjednotek a dvou glutamát/glycin vázajících GluN2/3 podjednotek. Tyto receptory zprostředkovávají rychlý synaptický přenos v centrální nervové soustavě, přičemž hrají výraznou roli při vývoji mozku a synaptické plasticitě, která je základním mechanismem procesu učení a paměti. Bylo prokázáno, že dysfunkce NMDA receptorů je spjata s několika neurologickými a psychiatrickými poruchami. NMDA receptory mají specifickou doménovou organizaci. Extracelulárně nejvzdáleněji od membrány se nachází amino-terminální doména, na kterou směrem k membráně navazuje ligand vázající doména (LBD), kde se vážou agonisté. LBD je propojena třemi krátkými polypeptidovými řetězci - linkery s transmembránovou doménou (TMD), kde se nachází vlastní iontový kanál. Receptor je na intracelulární straně zakončen karboxy-terminální doménou. Proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru zahrnuje několik kroků a je založen na funkčním propojení mezi LBD-linkery-TMD, kdy navázáním agonistů do LBD dochází ke konformační změně, jejíž energie je přenášena linkery na TMD, čímž dochází k otevření iontového kanálu. Detaily tohoto přenosu nejsou stále zcela charakterizovány, i když přesná znalost mechanismu otevírání... N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are heterotetramers containing two obligatory glycine-binding (GluN1) and two glutamate/glycine-binding (GluN2/3) subunits. These receptors mediate excitatory synaptic transmission in the central nervous system and play a key role in high order neuronal processes as a learning and formation of memory. It has been shown that dysregulation of NMDARs is involved in the pathophysiology of neurological and psychiatric disorders. Each receptor is composed of four protomers exhibiting a conserved domain organization. The most distal part to the cell membrane is the amino-terminal domain that is linked to the ligand binding domain (LBD), which is connected to the pore-forming transmembrane domain (TMD) communicating with the intracellular carboxy-terminal domain. LBD and TMD are connected via three polypeptide chains - linkers. Channel opening is the key step in the NMDAR gating that allows the flux of ions across the membrane. The energy of agonist binding-evoked conformational changes is transferred via linkers to M3 helices forming an ion channel. The rearrangement of M3 helices in activated receptor makes the central cavity of the channel accessible. The details of energy transfer are not yet fully characterized, although accurate knowledge of the receptor gating... Keywords: glutamátové receptory; struktura; funkce; farmakologie; glutamate receptors; structure; function; pharmacology Available in a digital repository NRGL
Structural and pharmacological determinants of NMDA receptor channel gating

N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou heterotetramery, složené ze dvou obligatorních glycin-vázajících GluN1 podjednotek a dvou glutamát/glycin vázajících GluN2/3 podjednotek. Tyto receptory ...

Ladislav, Marek; Krůšek, Jan; Bendová, Zdeňka; Zemková, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19
Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
2018 - English
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými... Cardiovascular diseases account for the majority of deaths both worldwide and in the Czech Republic. Main factors contributing heart disease development, aside age and sex, are obesity, high blood pressure and high blood cholesterol and triglyceride levels. Spontaneously hypertensive rat (SHR) was developed and used for search of genetic determinants of these traits. This commonly used rat model develops hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance naturally which is caused by aberrant Cd36 fatty acid translocase gene. Previous studies have shown that rescue of Cd36 performed in the transgenic SHR-Tg19 strain enhances cardiac beta-adrenergic system, slightly increases heart mass and leads to higher susceptibility to arrhythmias. The present thesis had two main aims: 1) To investigate whether and how a transgenic rescue of Cd36 in SHR affects protein composition, mitochondrial function and activity of selected metabolic enzymes of the heart. 2) To study the expression and distribution of selected components of beta-adrenergic signaling system in lipid raft isolated form membranes using the TX-100 detergent. We set to compare two commonly used proteomic approaches, 2D electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry and label-free LC-MS. The results did not reveal any overlap between... Keywords: SHR; Cd36; Srdce; Levá a pravá komory; proteomika; mitochondrie; SHR; Cd36; Heart; Left and right ventricles; proteomics; mitochondria Available in a digital repository NRGL
Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19

Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, ...

Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
Univerzita Karlova, 2018

The role of mitochondrial genome in cardioprotection induced by the adaptation to chronic hypoxia
Nedvědová, Iveta; Žurmanová, Jitka; Polák, Jan; Čížková, Dana
2018 - Czech
Studie kardioprotektivních intervencí jsou velmi významným tématem vzhledem k tomu, že ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v západním světě. Kardioprotekce je v buňce zprostředkovávána řadou různých signalizačních drah a mnoho z nich přímo či nepřímo ovlivňují energetický metabolismus a mitochondrie. Mitochondrie jsou významně zasaženy při ischemicko-reperfúzním poškození srdce a stávají se tak potenciálním terapeutickým cílem. Jejich role v myokardu není jen v oblasti energetické homeostázy, ale i ve zprostředkování buněčné odpovědi na snížený přísun kyslíku a regulaci apoptózy. Tato práce si kladla za cíl přispět k poznání odpovědi hypertrofovaného srdce spontánně hypertenzního potkana (SHR) a odvozeného konplastického kmene s mitochondriálním genomem normotenzního kmene Brown Norway (SHR-mtBN ) na kardioprotektivní režim adaptace na chronickou normobarickou hypoxii (CNH, Fi 0.01). Adaptivní změny byly studovány na buněčné, proteinové i genové úrovni s použitím metod Real-time RT PCR, čipová analýza Biomark, Western blot, spektrofotometrická měření enzymatické aktivity a kvantitativní imunofluorescenční analýzy. Předložená práce vycházela z rozdílného kardioprotektivního fenotypu mezi kmeny SHR a SHR-mtBN , kdy po CNH byla u kmene SHR-mtBN pozorována... Cardiovascular intervention studies are a very important issue given that the ischaemic heart disease is one of the main mortality and morbidity causes in the Western world. Cardioprotection is mediated through a variety of signalling pathways in the cell that may directly or indirectly affect energy metabolism and mitochondria. Ischaemia-reperfusion injury of the heart significantly affect mitochondrial function revealing a potential therapeutic target. The role of mitochondria in the myocardium is not only in the field of energy homeostasis, but also in mediating the cellular response to reduced oxygen supply and in apoptosis regulation. This thesis aims to elucidate the response of the hypertrophied heart of the spontaneously hypertensive rat (SHR) and the derived conplastic strain with mitochondrial genome of normotensive Brown Norway (SHR-mtBN ) to the cardioprotective regime of adaptation to chronic normobaric hypoxia (CNH, Fi 0.1). The adaptive changes were studied at the cellular, protein and gene levels using Real-time RT-PCR, Biomark Chip Analysis, Western Blot, spectrophotometric measurements of enzyme activity and quantitative immunofluorescence analyses. The present thesis was based on a different cardioprotective phenotype between SHR and SHR-mtBN strains, i.e. a significantly smaller... Keywords: srdce; hypoxie; kardioprotektivní mechanismy; mitochondrie; heart; hypoxia; cardioprotective mechanisms; mitochondria Available in a digital repository NRGL
The role of mitochondrial genome in cardioprotection induced by the adaptation to chronic hypoxia

Studie kardioprotektivních intervencí jsou velmi významným tématem vzhledem k tomu, že ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v západním světě. Kardioprotekce je ...

Nedvědová, Iveta; Žurmanová, Jitka; Polák, Jan; Čížková, Dana
Univerzita Karlova, 2018

Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.
Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
2018 - English
Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli částečně proto, že tuky jsou ve srovnání s ostatními makronutrienty nejkoncentrovanějším zdrojem energie. Zdravotní dopady konkrétní diety však nezáleží pouze na absolutním množství přijatých tuků. Důležitá je také kompozice mastných kyselin, přičemž nasycené mastné kyseliny (SFA) jsou kvůli svým prozánětlivým a lipotoxickým účinkům obecně považovány za méně zdravé, zatímco mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) představují zdravější alternativu, protože jsou v organizmu pohotově oxidovány a nenarušují fyziologické vlastnosti buněčných membrán. Zcela unikátní třídu lipidů pak představují n-3 polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), jejichž příjem v potravě působí u lidí jako ochrana proti rozvoji kardiovaskulárního nemocnění a dyslipidemie, zatímco u zvířecích modelů obezity zlepšuje, kromě výše zmíněných parametrů, také citlivost k inzulínů a glukózovou toleranci. Bylo již popsáno mnoho molekulárních mechanizmů, jakými mohou Omega-3 působit na metabolizmus. Omega-3 mohou modifikovat biochemické složení buněčných membrán, působit jako ligandy různých transkripčních faktorů či... Obesity, one of the most serious health problems of the 21st century, often occurs as a result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. Dietary lipids play an important role in the development of obesity, partly because they represent the richest source of energy amongst all macronutrients. It is, however, not only the amount of consumed lipids, but also the composition of fatty acids, which strongly influences health effects of a particular diet. Saturated fatty acids (SFA) are generally considered as unhealthy due to their pro-inflammatory and lipotoxic properties, while monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) represent a healthier alternative, as they are more readily oxidized and do not disrupt biochemical properties of cellular membranes. Amongst PUFA, PUFA of n-3 series (Omega-3) represent an utterly unique class of lipids that have been documented to protect against cardiovascular disease and dyslipidemia in men and improve insulin sensitivity and glucose tolerance primarily in animal models of obesity. Some molecular mechanisms of Omega-3 action have been already uncovered, such as the modification of biological membranes composition, activation of various transcription factors and membrane receptors, and their role as precursors for... Keywords: fosfolipidy; polynenasycené mastné kyseliny; obezita; inzulínová rezistence; phospholipids; polyunsaturated fatty acids; obesity; insulin resistance Available in a digital repository NRGL
Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.

Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli ...

Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases