Number of found documents: 552
Published from to

SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES
Saska, Martin
2019 - English
The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. The thesis presents methodologies and enabling techniques for controlling teams of autonomous robots acting in a shared working space, using onboard localization sensors only. The main contribution of this work lies in the design of methods for motion planning and stabilization of formations of ground and aerial robots, and for bio-inspired behav- ioral control patterns for swarms of multi-rotor micro aerial vehicles (MAVs). All pre- sented approaches are designed to satisfy the constraints imposed by a system of onboard relative localization of teammates, which was designed as the main sensor to enable the deployment of groups of cooperating robots in environments without external localiza- tion. The attached publications present theoretical studies specifying the requirements for the relative localization sensor to satisfy the stability of MAV swarms and convergence of motion of compact formations. In addition to the theoretical contribution, a large part of this document is dedicated to applications of the methodologies, since robotics is an application-oriented and application- motivated scientific field. Most of the methods presented here have been verified experi- mentally in environments reflecting the target applications. Continuous experimental ver- ification of the methods is an added value of the results that have been achieved. Direct interconnection between the methods designed for MAV group control and stabilization and the properties of the MAV sensors described in the real-world experiments is a crucial attribute of the work presented here. It has enabled the scientific results to be transferred into real deployment and into industrial applications, as has been shown in numerous examples in the thesis. Intensive validation of system performance in demanding envi- ronments was also a key factor in the MBZIRC 2017 competition, where our solution for a multi-robot challenge outperformed the results of all other competitors, most of whom had relied on laboratory testing only. Cohesive linkage between theoretical principles, on the one hand, and real experience and industrial solutions, on the other, has also provided a decisive competitive advantage for students of our team in their further career. Available in digital repository of ČVUT.
SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES

The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. ...

Saska, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control
Hengster Movric, Kristian
2018 - English
The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of distributed cooperative control can be seen as a common thread tying the whole collection together. Taken together, these present an author’s contribution towards the current state- of-the-art in cooperative control. They bring interesting novel theoretical results and compelling applications, as well as open potential avenues of future research. In particular, the first chapters describe theoretical results for homogeneous agen ts ’ state synchronization and heterogeneous agent output synchronization . The following two chapters bring some applications to a compelling problem of distributed estimation and control, with specific focus on, but not limited to, distributed vibration reduction. Final chapter considers adaptation to yield completely distributed synchronization protocols. A concise exposition of related recent results in distributed control of homogeneous agents , in Chapter 1, provides a wider framework for two immediate sequels. First of these , Chapter 2, brings technical details on state synchronization of homogeneous agents using static output -feedback. The following Chapter 3, on the other hand, extends the synchronizing region meth ods by considering communication delays . The fourth chapter, in contrast, considers general heterogeneous agents ; providing conditions for output -synchronization and an L 2 -bound in case of disturbances acting on the system . Building further on the revealed necessary and sufficient single -agents ’ conditions required for this, the fifth chapter casts output -synchronization and disturbance suppression in the form of graphical games. On the applied side, Chapter 6 proposes networked observers tha t distributively fuse plant ’s estimates for control of large linear-time-invariant plants. If several measurements of differing reliability are available, one can further attempt sensor fusion, as discussed in Chapter 7. This then ideally improves on even the most precise measurements. The final Chapter 8 investigates adaptive consensus protocols, replacing the only remaining centralized piece of information required in the synchronizing region-based designs with dynamic adaptation. The se results are applicable, in principle, to all synchronizing region based designs, which, in turn, makes them all fully distributed.SOUHRN Prezentovaný habilitační spis má formu souboru vybraných časopiseckých a konferenčních článků, které uchazeč publikoval v posledních pěti letech. Jednotící téma distribuované ho kooperativního řízení lze považovat za společnou nit spojující celou sbírku dohromady. Tyto články představují příspěvek autora k současnému stavu poznání v kooperativní m řízení . Přinášejí zajímavé nov é teoretické výsledky a slibné aplikace, stejně jako otevřené možnosti budoucího výzkumu. Zejména první kapitol y popisují teoretické výsledky pro synchronizaci stavu homogenních agent ů a synchronizaci výstupu heteroge n ní ch agent ů . Následující dvě kapitoly přinášejí některé aplikace k důležitému problému distribuovaného odhadu a řízení se zvláštním zaměřením na distribuované snížení vibrací. Závěrečná kapitola se zabývá adaptivními protokoly, kter é přináší úp lnou distribuovanou synchronizaci. Stručné představení souvisejících nedávných výsledků v distribuované m řízení homogenních agent ů v kapitole 1 poskytuje širší rámec pro dvě následující kapitoly. První z nich, kapitola 2, přináší technické detaily o synchronizaci stavu homogenních agen t ů pomocí statické výstupní zpětné vazby. Následující kapitola 3 na druhé straně rozšiřuje metody synchronizační oblasti o zahrnutí komunikačních zpoždění. Čtvrtá kapitola se naopak věnuje všeobecný m heterogenní m agent ům a představuje podmínky pro výstupní synchroniz aci a potlačení poruch působících na systém. Pátá kapitola na základě odhalen ých nezbytných a postačujících podmínek ukazuje synchronizaci výstupů a potlačení poruch v podobě grafických her. V souvislosti s aplikacemi kapitola 6 navr huje síťové pozorovatele, kteří slučují odhady stavů pří řízení velkých lineárních časově invariantních systémů . P okud je k dispozici několik měření rozdílné spolehlivosti, lze se pokusit o fúzi senzorů, jak je uvedeno v kapitole 7. Tím lze zlepš it i nejpřesnější měření. Závěrečná kapitola 8 zkoumá protokoly adaptivní ho konsenz u nahrazením jedin ého zbývající ho centralizovan ého požadovaného údaj e v návrzích založených na synchronizační oblasti dynamickou adaptací. Výsledky jsou v zásadě použitelné pro všechny návrhy založené na synchronizační oblasti, které tak všechny dělají plně distribuované Keywords: cooperative control; multi-agent systems; distributed feedback; synchronization; synchronizing region; time-delays; output regulation; internal model principle; distributed observers; sensor fusion; adaptive consensus protocols.; kooperativní řízení; multiagentní systémy; distribuovaná zpětná vazba; synchronizac e; synchronizační oblast; časová zpoždění; regulace výstupů; princip vnitřního modelu; distribuovaní pozorovatelé; fúze senzorů; protokoly adaptivní ho konsenzu Available in digital repository of ČVUT.
Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control

The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of ...

Hengster Movric, Kristian
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments
Valentová, Michaela
2018 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments

Valentová, Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras
Bohata, Martin
2018 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras

Bohata, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Model-based Software Test Automation
Bureš, Miroslav
2018 - English
This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has focused on automated software testing, namely, automating the creation of test scenarios and their execution. The motivation for selecting this area arises from the situation in the software industry. The increasing complexity of contemporary software information systems, together with the demand to shorten the time-to-market and to decrease the development prices of information systems create numerous challenges for the quality assurance of the software development process. The latest trends in this field imply demand for more effective and reliable software testing methods, employing automation and model-based approaches. In the thesis, I present three research tracks, namely path-based test case generation strategies, combinatorial and constrained interaction testing and test automation frameworks for sub-optimally structured software development projects. In these tracks, I identify six research challenges; then, I introduce the projects I am leading or have participated in that address these challenges. This work is documented by six papers and articles, that are included in the appendix of this thesis. Available in digital repository of ČVUT.
Model-based Software Test Automation

This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has ...

Bureš, Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Liberalization of Electricity Supply Industry
Tashpulatov, Sherzod
2018 - English
The habilitation thesis consists of papers analyzing the impact of regulatory reforms on market outcomes and bidding behavior of electricity producers. Each paper uses a different methodology to answer various research questions. In the first paper I analyze the impact of price-cap regulation and divestment series on the electricity price during the peak-demand period over trading days. In order to reflect the impact of divestment series, the market share of each incumbent producer is included in the analysis. The next paper analyzes changes in the incentive and disincentive to exercise market power by submitting price bids in excess of marginal production costs during the peak-demand period. I again focus on the peak-demand period over trading days because producers typically exercise market power namely during the periods when demand is at the peak. The third paper investigates another means of raising electricity prices when electricity producers may withhold cheaper production capacity during the peak-demand period compared to a low-demand period on the same trading day. In such a situation the market operator may need to use more expensive production facilities to satisfy demand for electricity. In the last paper I analyze changes in the price level and volatility over different regulatory regime periods. Such an analysis could be important for detecting tacit collusion when, for example, we observe a higher price level associated at the same time with lower volatility. Keywords: liberalization; regulation; electricity markets; market power; uniform price auction; price bids; capacity bids; electricity price; skew generalized error distribution; conditional volatility Available in digital repository of ČVUT.
Liberalization of Electricity Supply Industry

The habilitation thesis consists of papers analyzing the impact of regulatory reforms on market outcomes and bidding behavior of electricity producers. Each paper uses a different methodology to ...

Tashpulatov, Sherzod
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LONG–TERM AUTONOMY OF MOBILE ROBOTS IN CHANGING ENVIRONMENTS
Krajník, Tomáš
2018 - English
This habilitation thesis presents research that aims to enable long-term deployment of mobile robots in changing environments. The presented approaches encompass methods that ensure robustness of autonomous visual navigation in outdoor environments for prolonged time periods, spatio-temporal representations that explicitly model the environment changes over time, and supporting software modules that enable robust and accurate robot localisation. The main contribution of the thesis is a novel approach that allows to incorporate the notion of time into most stationary environment models used in mobile robotics. This is achieved by representing the uncertainty of the environment states not by fixed probabilities, but by probabilistic functions of time, represented in the frequency domain. The method allows to integrate unlimited numbers of sparse and irregular observations obtained during long-term deployments of mobile robots into memory-efficient models that reflect the persistence and recurrence of environment variations. The frequency-enhanced spatio-temporal models allow to predict the future environment states, which improves the efficiency of mobile robot operation in changing environments. In this thesis, we present a series of articles, which demonstrate that the proposed approach improves mobile robot localization, path and task planning, activity recognition, human-robot interaction and allows for life-long spatio-temporal exploration of perpetually-changing environments. Available in digital repository of ČVUT.
LONG–TERM AUTONOMY OF MOBILE ROBOTS IN CHANGING ENVIRONMENTS

This habilitation thesis presents research that aims to enable long-term deployment of mobile robots in changing environments. The presented approaches encompass methods that ensure robustness of ...

Krajník, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detecting speech disorders in early Parkinson’s disease by acoustic analysis
Rusz, Jan
2018 - English
This interdisciplinary habilitation thesis is focused on the design of the feasible algorithms and analytical methods based on digital signal processing and advanced statistical analysis that are sensitive to capture pathological speech changes from very early stages of Parkinson’s disease. Using objective acoustic analysis, we revealed distinctive speech impairment in patients with prodromal Parkinson’s disease, newly diagnosed Parkinson’s disease and atypical parkinsonian syndromes. Our findings suggest that automated vocal analysis may contribute to screening and diagnostic procedures to identify subjects at high risk of developing Parkinson’s disease and related neurodegenerative disorders. Keywords: Speech and voice disorders; Acoustic analyses; Digital signal processing; Machine learning; Dysarthria; Parkinson's disease; Atypical parkinsonian syndromes; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy; REM sleep behavior disorder Available in digital repository of ČVUT.
Detecting speech disorders in early Parkinson’s disease by acoustic analysis

This interdisciplinary habilitation thesis is focused on the design of the feasible algorithms and analytical methods based on digital signal processing and advanced statistical analysis that ...

Rusz, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security
Pevný, Tomáš
2018 - English
This habilitation thesis presents advancements in machine learning for computer security, arising from problems in network intrusion detection and steganography. The thesis put an emphasis on explanation of traits shared by steganalysis, network intrusion detection, and other security domains, which makes these domains different from computer vision, speech recognition, and other fields where machine learning is typically studied. Then, the thesis presents methods developed to at least partially solve the identified problems with an overall goal to make machine learning based intrusion detection system viable. Most of them are general in the sense that they can be used outside intrusion detection and steganalysis on problems with similar constraints. A common feature of all methods is that they are generally simple, yet surprisingly effective. According to large-scale experiments they almost always improve the prior art, which is likely caused by being tailored to security problems and designed for large volumes of data. Specifically, the thesis addresses following problems: anomaly detection with low computational and memory complexity such that efficient processing of large data is possible; multiple-instance anomaly detection improving signal-to-noise ration by classifying larger group of samples; supervised classification of tree-structured data simplifying their encoding in neural networks; clustering of structured data; supervised training with the emphasis on the precision in top p% of returned data; and finally explanation of anomalies to help humans understand the nature of anomaly and speed-up their decision. Many algorithms and method presented in this thesis are deployed in the real intrusion detection system protecting millions of computers around the globe. Available in digital repository of ČVUT.
Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security

This habilitation thesis presents advancements in machine learning for computer security, arising from problems in network intrusion detection and steganography. The thesis put an emphasis on ...

Pevný, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING
Vojtěch, Lukáš
2017 - English
This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven textile samples. Drawing on these results, the thesis goes on to determine the electromagnetic shielding efficiency of nonhomogeneous 3D structures using modified approaches and succeeds in finding a new analytical description of the electromagnetic shielding efficiency of electrically conductive woven textiles. The proposed description applies to selected types of conductive woven textiles. The author’s basic observation is that woven textiles are structurally similar to metallic grids. The proposed modelling method was analytically validated for the different conductivity values of the yarns used; experimental validation was performed as well. This led to the identification of a set of usable conductivity values for yarns, for which these approaches are valid within a given error. In view of the new approaches to modelling the electrical conductivity and electromagnetic shielding efficiency of conductive textiles presented in this thesis, it is believed that these findings will significantly contribute to the body of interdisciplinary research and applications at the boundary between electrical engineering and materials science. The thesis describes the experiments performed and the development of applications of the proposed materials that span various branches of electronics and communications technologies and demonstrate application potential. The example and experiments presented here will certainly help the reader appreciate the scope and application potential of these materials, especially in the context of interdisciplinary cooperation. The thesis is also meant to serve as learning material for students and to be used for teaching purposes and scientific education in general.Tato habilitační práce se věnuje nejprve nalezení a odvození teoretického postupu modelování elektrické vodivosti tkaných textilií. Tento návrh je následně experimentálně ověřen, pomocí měření na vyrobených vzorcích. S využitím těchto výsledků práce pokračuje využitím modifikovaných postupů odvození elektromagnetické stínící účinnosti nehomogenních 3D struktur, kdy se podařilo dospět k novému způsobu analytického popisu elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií. Navržený popis platí pro vybrané typy elektricky vodivých textilií, realizovaných technologií tkaní. Základním využitým pozorováním, je podobnost struktur tkaných textilií a mřížkových struktur na bázi kovových prvků. Navržený postup modelování je analyticky ověřen pro různé hodnoty elektrické vodivosti použitých přízí, zároveň je provedeno i ověření v experimentu. Výsledkem je nalezení oboru hodnot použitelných elektrických vodivostí přízí, pro které tyto postupy platí s danou chybou. Z pohledu v této práci publikovaných nových postupů modelování elektrické vodivosti i elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií, se jedná o soubor nových poznatků, které významně přispívají k rozvoji mezioborových znalostí a aplikací na rozhraní elektrotechniky a materiálového inženýrství. V práci jsou uvedeny také realizované experimenty i výsledky výzkumu a vývoje aplikací navrhovaných typů materiálů, které pokrývají různé oblasti elektroniky a komunikační techniky, s potenciálem jejich užití v praxi. Publikované příklady a experimenty jistě pomohou čtenáři lépe pochopit rozsah a potenciál aplikací těchto materiálů, zejména v kontextu mezioborové spolupráce. Práce si zároveň klade za cíl působit i jako didaktická podpora a umožnit další využití textu pro výukové a vědecké účely. Keywords: Electrically conductive textile; Electrical conductivity; Electromagnetic shielding efficiency; Communication engineering; Interdisciplinary research and application; Elektricky vodivé textilní materiály; Elektrická vodivost; Elektromagnetická stínící účinnost; Komunikační technika; Mezioborový výzkum a aplikace Available in digital repository of ČVUT.
TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by ...

Vojtěch, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases