Number of found documents: 530
Published from to

Modern trucks
CRHÁK, Radovan; HAVELKA, Martin
2019 - Czech
Technical teaching text Modern trucks Odborný učební text Moderní nákladní automobily Keywords: rám; nápravy; motory; Common Rail; PPC; frame; axles; engine; Common Rail; PPC Available in digital repository of UPOL.
Modern trucks

Technical teaching text Modern trucks

CRHÁK, Radovan; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

E-learning as an additional medium in education at the Hluk elementary school
ANGEROVÁ, Eliška; KLEMENT, Milan
2019 - Czech
Thesis with its key focus on the e-learning subject provides basic understanding of the term, its definition, history and distribution. In the practical part the focus is on the analysis of its usage at the elementary schools of the district of Uherske Hradiste and the thesis ascertains potential interest of pupils and teachers of elementary school of Hluk. Outcome of the thesis is a proposal of the e-learning system with best fit for to elementary school with regard to the research done and school needs. Závěrečná práce, která má své hlavní zaměření na téma e-learning, přináší základní pojednání o tomto termínu, jeho definici, historii a rozdělení. Ve své praktické části se zaměřuje na analýzu jeho využití na základních školách v okrese Uherské Hradiště a zároveň zjišťuje potencionální zájem mezi žáky a pedagogy Základní školy Hluk. Výstupem práce je návrh e-learningového systému nejvhodnějšího pro naši základní školu s ohledem na provedené průzkumy a potřeby školy. Keywords: e-learning; základní škola; Hluk; Uherské Hradiště; Moodle; Learnis LMS; e-learning; elementary school; Hluk; Uherske Hradiste; Moodle; Learnis LMS Available in digital repository of UPOL.
E-learning as an additional medium in education at the Hluk elementary school

Thesis with its key focus on the e-learning subject provides basic understanding of the term, its definition, history and distribution. In the practical part the focus is on the analysis of its usage ...

ANGEROVÁ, Eliška; KLEMENT, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Wireless Networks in School Infrastructure
PAWLAS, Jakub; KLEMENT, Milan
2019 - Czech
The final work "Wireless Networks in School Infrastructure" deals with the possibilities of installation and connection of wireless wifi transmitters, possibilities and solutions of their administration and practical use in school conditions. Závěrečná práce "Bezdrátové sítě ve školní infrastruktuře" pojednává o možnostech instalace a zapojení bezdrátových wifi vysílačů, o možnostech a řešení jejich správy a praktickém využití ve školních podmínkách. Keywords: Počítačová síť; wifi; LAN; ubiquiti; 802.11; FHSS; základní škola; Computer network; wifi; LAN; ubiquiti; 802.11; FHSS; primary school Available in digital repository of UPOL.
Wireless Networks in School Infrastructure

The final work "Wireless Networks in School Infrastructure" deals with the possibilities of installation and connection of wireless wifi transmitters, possibilities and solutions of their ...

PAWLAS, Jakub; KLEMENT, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Attitudes of the seniors to selected leisure activities
JARŮŠKOVÁ, Erika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - Czech
Závěrečná práce je zaměřena na volnočasové aktivity seniorů v pobytové sociální službě. Definuje stárnutí, stáří a změny ve stáří. Zabývá se nabídkou volnočasových aktivit v domově pro seniory v Moravské Třebové. Jejím cílem je zjistit zájem seniorů o tyto nabízené aktivity. Závěrečná práce je zaměřena na volnočasové aktivity seniorů v pobytové sociální službě. Definuje stárnutí, stáří a změny ve stáří. Zabývá se nabídkou volnočasových aktivit v domově pro seniory v Moravské Třebové. Jejím cílem je zjistit zájem seniorů o tyto nabízené aktivity. Keywords: Stárnutí a stáří; senior; volný čas; volnočasové aktivity; pobytové sociální služby; Aging and old age; senior; leisure; free time activities; residential social services Available in digital repository of UPOL.
Attitudes of the seniors to selected leisure activities

Závěrečná práce je zaměřena na volnočasové aktivity seniorů v pobytové sociální službě. Definuje stárnutí, stáří a změny ve stáří. Zabývá se nabídkou volnočasových aktivit v domově pro seniory v ...

JARŮŠKOVÁ, Erika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Comparing of the school climate with the results of previous research
TOMÁŠOVÁ, Dana; LEMROVÁ, Soňa
2019 - Czech
This thesis deals with comparing of the school climate with the research done five years ago. Tato práce se zabývá porovnáním výzkumu klimatu pedagogického sboru jako součásti klimatu školy s předchozím výzkumem provedeným před pěti lety. Keywords: klima školy; klima třídy; klima pedagogického sboru; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Comparing of the school climate with the results of previous research

This thesis deals with comparing of the school climate with the research done five years ago.

TOMÁŠOVÁ, Dana; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Illegal use of software
CIHLÁŘ, Jiří; KUBRICKÝ, Jan
2019 - Czech
The final written work deals with the use of illegal software in the area of basic education. In the theoretical part I describe the issue of legal protection of software and types of licenses. In the practical part I deal with the legality of software in the computer network of the school where I work. Using the IT Manager, I perform a software scan of computers and then analyze the selected software for legality. If possible, I offer alternatives in the form of other, more affordable licenses. I am thinking about the practical contribution of the work. Závěrečná písemná práce se zabývá problematikou užívání nelegálního software v oblasti základního školství. V teoretické části popisuji problematiku právní ochrany software a druhy licencí. V praktické části se zabývám legálností software v počítačové síti školy, kde pracuji. Pomocí nástroje Správce IT provádím softwarový scan počítačů a následně analyzuji vybraný software z pohledu legálnosti. Je-li to možné, nabízím alternativy v podobě jiných, dostupnějších licencí. Zamýšlím se nad praktickým přínosem práce. Keywords: software; licence; právní ochrana software; druhy licencí; softwarový scan; software; licenses; legal protection software; types of licenses; software scan Available in digital repository of UPOL.
Illegal use of software

The final written work deals with the use of illegal software in the area of basic education. In the theoretical part I describe the issue of legal protection of software and types of licenses. In ...

CIHLÁŘ, Jiří; KUBRICKÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mac OS for children, electronic learning material
STOKLÁSKOVÁ, Alena; DOSTÁL, Jiří
2019 - Czech
Computer literacy belongs to basic competencies of elementary school pupils. This work of mine is coming out from present user concept of computer science in elementary schools, but is trying to add knowing of alternative OS. The goal is that pupils can get to know OS over many different concepts and to have same target and purpose, but came to them by different paths. Let them know what for is it good and get challenging material for thinking and comparing technics. Multiple viewing angles brings inspiration, forcing to think, evolves technic and critical thought, moves forward, leads to innovation, but makes easier and faster work with computers. Počítačová gramotnost patří k základním kompetencím žáků ZŠ. Tato práce vychází ze současné uživatelské koncepce výuky informatiky na ZŠ, ale snaží se ji obohatit o pohled do světa alternativních OS. Cílem je, aby žáci dostali možnost poznat, že OS napříč různými koncepcemi mají stejný cíl i účel, jen k němu přicházejí odlišnou cestou. Aby věděli, k čemu jsou dobré a dostali podnětný materiál k zamyšlení a srovnávání techniky. Více úhlů pohledu přináší inspiraci, nutí k zamyšlení, rozvíjí technické i kritické myšlení, posouvá vpřed, vede k inovacím, ale i ulehčuje a urychluje práci s výpočetní technikou. Keywords: Operační systém; počítač Apple; Mac OS Mojave; studijní opora; učebnice.; Operating system; Apple computer; Mac OS Mojave; study support; textbook. Available in digital repository of UPOL.
Mac OS for children, electronic learning material

Computer literacy belongs to basic competencies of elementary school pupils. This work of mine is coming out from present user concept of computer science in elementary schools, but is trying to add ...

STOKLÁSKOVÁ, Alena; DOSTÁL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Development of information science skills with robot Wall-E
KRÁLOVÁ, Silvie; DOSTÁL, Jiří
2019 - Czech
The thesis deals with one of the possibilities how support computational thinking in an optional subject at elementary school or leisure time club focused on technical education. The first part of the thesis is focused on the summary of knowledge related to computational thinking, the teaching of informatics at primary school and also a short list of educational kits used at schools. The second part is crucial for this thesis. It contains a complete description of the Wall-E robot design, which was programmed by the Arduino platform. Práce se zabývá jednou z možností podpory informatického myšlení ve volitelném předmětu na základní škole nebo volnočasovém kroužku zaměřeném na technickou výchovu. První část práce je zaměřena na souhrn poznatků souvisejících s informatickým myšlením, samotnou výukou informatiky na základní škole a také krátkým výčtem edukačních stavebnic, které se na školách využívají. Druhá část je pro práci stěžejní. Obsahuje kompletní popis konstrukce robota Wall-E, k jehož naprogramování byla využita platforma Arduino. Keywords: Informatické myšlení; robot; programování; Arduino; Computational thinking; robot; programming; Arduino Available in digital repository of UPOL.
Development of information science skills with robot Wall-E

The thesis deals with one of the possibilities how support computational thinking in an optional subject at elementary school or leisure time club focused on technical education. The first part of ...

KRÁLOVÁ, Silvie; DOSTÁL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Preventive program of risky behavior at grammar school
KOTTERBOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
The final thesis deals with risk behavior of pupils and preventive activities of the school. The aim of this work is to write information that will help the beginning school methodologist of prevention to orientate in the topic and to create a preventive plan of the school. Závěrečná práce se zabývá rizikových chováním žáků a preventivními aktivitami školy. Cílem práce je sepsat informace, které pomohou začínajícímu školnímu metodikovi prevence zorientovat se v problematice a sestavit preventivní plán školy. Keywords: rizikové chování; školní metodik prevence; preventivní plán školy; risk behavior; school prevention methodologist; school preventive plan Available in digital repository of UPOL.
Preventive program of risky behavior at grammar school

The final thesis deals with risk behavior of pupils and preventive activities of the school. The aim of this work is to write information that will help the beginning school methodologist of ...

KOTTERBOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Educational counselor in a tiny school.
VESELÁ, Hana; SMĚŠNÁ, Eva
2019 - Czech
The final thesis focuses on the work of an educational advisor in a small-class school and its problems. The theoretical part is devoted to the issue of educational counseling in education with a focus on small-class schools. The practical part deals with research, its methodology, strategic steps including the interpretation of acquired data and drawing conclusions. The aim of the thesis is to map the views and attitudes of respondents to the work of educational counselors in small class schools. Závěrečná práce se zaměřuje na práci výchovného poradce v malotřídní škole a její problematiku. Teoretická část práce je věnována problematice výchovného poradenství ve vzdělávání se zaměřením na malotřídní školy. Praktická část pojednává o výzkumu, jeho metodologii, strategických krocích včetně interpretace získaných dat a vyvození závěrů. Cílem závěrečné práce je zmapování názorů a postojů respondentů na práci výchovných poradců v malotřídní školy. Keywords: Výchovný poradce; malotřídní škola;žák;spolupracující organizace; inkluze; podpůrná opatření; výzkum.; Educational Advisor; Small Class School; Pupil; Cooperating Organization; Inclusion; Support Measures; Research. Available in digital repository of UPOL.
Educational counselor in a tiny school.

The final thesis focuses on the work of an educational advisor in a small-class school and its problems. The theoretical part is devoted to the issue of educational counseling in education with a ...

VESELÁ, Hana; SMĚŠNÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases