Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39166
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem
JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
2019 - English
Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major importance in global food security. Apart from other factors, production is threatened by diverse biotic stress agents. Fungal pathogen Blumeria graminis causes a powdery mildew disease on cereals which can result in significant yield losses. To date, control measures have consisted predominantly in application of fungicides or deployment of major resistance (R) genes in grown cultivars. However, these strategies do not fully meet requirements for sustainable and durable crop protection. Although employing disease resistance is highly desirable, it is necessary to seek durable sources of resistance or to rationally deploy appropriate combinations of R genes. This thesis presents a concise summary of state-of-the-art knowledge on plant-pathogen interactions with emphasis laid on the pathosystem of cereals and powdery mildew fungus. First, it contains general information about studied organisms and especially about their genomes. Second, it deals with different types of plant-pathogen interactions resulting in resistance and finally, the most important aspects of current approaches used for identification of interacting components are discussed. As a follow-up to the provided theoretical background, two research projects are presented. The first one was conducted on host plant represented by bread wheat. Due to the limited gene pool of modern elite cultivars, introgressions from related species have been acknowledged as a rich source of genetic diversity. A powdery mildew resistance QTL had been therefore previously introgressed from tetraploid Triticum militinae to T. aestivum chromosome arm 4AL. The main goal of this project was map-based cloning of underlying gene(s) to elucidate mechanism of this partial, broad-spectrum resistance and facilitate its deployment in breeding. Additionally, the second project focusing on the pathogen genetic diversity and the repertoire of its avirulence effectors was addressed in parallel. The results of this research offer a promising perspective of pathogen-informed strategies for sustainable powdery mildew resistance in cereals. Moreover, findings acquired within both projects contribute to our knowledge on the complex problematics of plant-pathogen interactions and disease resistance. Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i pšenici, nejrozšířenější plodinu na světě, mají pro zajištění dostatku potravin klíčový význam. Jejich produkce je ohrožena mimo jiné různými původci biotického stresu. Houbový patogen Blumeria graminis způsobuje chorobu obilovin známou jako "padlí", která může vést k významnému snížení výnosu. Dosud převažující kontrolní opatření spočívají v aplikaci fungicidů a ve využití rasově specifických genů rezistence (R geny) v pěstovaných kultivarech. Tyto strategie však úplně nesplňují požadavky na udržitelnou a trvalou ochranu plodin. Přestože je využití rezistence vůči chorobám velmi žádoucí, je nutné hledat zdroje trvalé rezistence, případně vhodně kombinovat R geny. Tato práce stručně shrnuje současné poznatky o interakcích hostitele a patogenu s důrazem kladeným na patosystém obilovin a padlí travního. V první řadě obsahuje obecné informace o studovaných organismech a zvláště o jejich genomech. Dále se práce zabývá různými typy interakcí hostitele a patogenu, které vedou k rezistenci. Kromě toho jsou zde probrány i nejdůležitější aspekty přístupů, které jsou v současnosti používány pro identifikaci interagujících komponent. Na uvedená teoretická východiska následně navazují dva prezentované výzkumné projekty. První z nich se zabývá hostitelskou rostlinou, v tomto případě pšenicí. Vzhledem ke zúžené genetické základně moderních kultivarů jsou introgrese z příbuzných druhů cenným zdrojem genetické diverzity. Za tímto účelem byl do chromozomového ramene 4AL pšenice seté přenesen lokus pocházející z tetraploidního druhu Triticum militinae poskytující kvantitativní rezistenci k padlí travnímu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo poziční klonování zodpovědného genu/genů, které umožní objasnit mechanismus této částečné, širokospektrální rezistence a usnadní její využití při šlechtění. Druhý z projektů řešený paralelně byl pak zaměřen na genetickou diverzitu patogenu a na soubor jeho efektorů avirulence. Výsledky tohoto výzkumu nabízí slibnou perspektivu udržitelné strategie rezistence k padlí travnímu obilovin založenou na znalosti populace patogenu. Kromě toho poznatky získané v rámci obou projektů přispívají k našemu porozumění složité problematiky interakcí hostitele a patogenu a odolnosti vůči chorobám. Keywords: obiloviny; pšenice; ječmen; padlí travní; geny rezistence; avirulence; efektory patogenu; poziční klonování; celogenomová asociační studie; introgrese; diverzita; cereals; bread wheat; barley; powdery mildew fungus; resistance genes; avirulence; pathogen effectors; map-based cloning; genome-wide association study; introgression; diversity Available in the UPOL Library.
Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem

Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major ...

JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ontologický model pro Issue Tracking
Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
2019 - English
Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a spojit je tím dohromady ve snaze vytvořit velkou znalostní bázi. Tato práce se zabývá budováním takové ontologie koncepčním návrhem a vyhodnotí ji na malém datovém sadu. Výsledkem této práce je jednoduchý diagram navržený v OntoUML, který je schopen zachytit struktury issue tracking systému.Many issue tracking systems are disjointed from each other, rendering a great amount of information unconnected. The role of ontology in computer science is to create a common schema that can be shared among the systems, annotate their data and linking them all together in an effort to create a large knowledge base. This work will deal with employing such an ontology through conceptual design and evaluate it on a small data set of issues. The result of this work is a simple diagram designed in OntoUML that is able to capture the structures underlying issue tracking systems. Keywords: issue tracking,softwarový vývoj,konceptuální model,ontologie,ontologický model,Unified Foundational Ontology,OntoUML; issue tracking,software development,conceptual model,ontology,ontological model,Unified Foundational Ontology,OntoUML Available in digital repository of ČVUT.
Ontologický model pro Issue Tracking

Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, ...

Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilý Firemní Issue Tracker
Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
2019 - English
Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky a vlastnosti existujících aplikací pro sledování řešení a zároveň by poskytoval užitečnou funkcionalitu, která v těchto aplikacích chybí. Toto zahrnuje sledování řešení a kategorizace problém a jejích řešení pomocí RDF slovníků.The current market of the issue tracking systems offers a wide range of choices which vary from each other regarding their focus and usage. The aim of this work is to design and build such system which inherits characteristics and design choices from existing issue tracking applications and at the same time offers new useful features that they are lack of. The latter include solution tracking and categorization of issues and their solutions using RDF dictionaries. Keywords: sledování problémů,sledování řešení,kategorizace problémů,kategorizace řešení,RDF; issue tracking,solution tracking,issue categorization,solution categorization,RDF Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilý Firemní Issue Tracker

Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by ...

Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
2019 - English
Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a... Objectives Main objectives of this doctoral thesis were to review available information on pharmacological properties of benzodiazepines and their age-related changes; to evaluate the prevalence of benzodiazepine use in older patients residing in long term care facilities; to investigate the association between use of benzodiazepines and occurrence of falls in acutely hospitalized older patients; and to describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic. Methods A narrative review of literature focused on pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse effects and association of benzodiazepines with falls in older population was conducted. The evaluation of benzodiazepine use in long term care facilities was analysed in a retrospective cross-sectional study using data from the EC 7th Framework Program SHELTER project (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). A prospective cohort study data of acutely hospitalized patients in Australia were used to evaluate association between benzodiazepines and falls. To describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic, data from the State Institute for Drug Control and from databases of General Health Insurance Fund were used. This dissertation thesis is a summary of published articles from above stated works and analyses. Results... Keywords: benzodiazepiny; geriatrická populace; farmakokinetika; farmakodynamika; indikace; kontraindikace; nežádoucí účinky; pády; Evropa; Izrael; Austrálie; benzodiazepines; geriatric population; pharmacokinetics; pharmacodynamics; indications; contraindications; adverse drug effects; falls; Europe; Israel; Australia Available in a digital repository NRGL
Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití ...

Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
Univerzita Karlova, 2019

Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur
Cifra Michal; Krivosudský Ondrej; Hazdra Pavel
2019 - English
Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové možnosti pro zkoumání takových struktur pomocí elektromagnetického pole za cílem zesílení nebo změny jejich funkce a za cílem rozvoje nových možností budoucích elektrodynamických a elektronických terapeutických a diagnostických metod v biotechnologiích a medicíně.Electromagnetic characterization of biomolecular nanostructures is providing deeper understanding of the interaction of electromagnetic waves with polar and structurally complex biological matter. It is also opening a new way for possible probing of these structures by electromagnetic ?eld, to enhance or change their function and to explore novel paths to future electrodynamic and electronic therapeutic and diagnostic methods in biotechnology and medicine. The study had ambitions to (i) develop a model describing the electromagnetic ?eld coupling to "biological-like" nanostructures, (ii) design and develop appropriate tools for investigation of biomolecules, and (iii) apply these tools to evaluate the dielectric response of tubulin and mikrotubule solution in the broad frequency range. Keywords: dielektrická spektroskopie,protein,mikrotubul,elektromagnetické pole; dielectric spectroscopy,protein,microtubule,electromagnetic field Available in digital repository of ČVUT.
Radiofrekvenční a mikrovlnné vlastnosti proteinových struktur

Elektromagnetická charakterizace biomolekulárních nanostruktur poskytuje hlubší porozumění interakcím elektromagnetických vln s polární a strukturně komplexní biologickou hmotou. Navíc otevírá nové ...

Cifra Michal; Krivosudský Ondrej; Hazdra Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech
Komanec Matěj; Němeček Tomáš; Vašinek Vladimír
2019 - English
Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových prostředích, v místech, kde by mohlo dojít k výbuchu, či v silném elektromagnetickém poli. Disertační práce byla zaměřena na refraktometrickou metodu měření kapalin, jakožto univerzální metodu umožňující zkoumat přítomnost kapalin, koncentraci daných kapalných směsí či ověřovat kvalitu kapalin. Za účelem zvýšení citlivosti měření byla analyzována speciální optická vlákna, a to taperovaná a mikrostrukturní, která mají zvýšený překryv evanescentní vlny se zkoumanou kapalinou. U taperovaných optických vláken byl kladen důraz na přípravu taperů, nalezení ideálního průměru pasu taperu, dlouhodobé testy stability senzoru a zvýšení citlivosti pomocí modifikace povrchu taperu. Dále byla vyvinuta nová refraktometrická metoda založená na mikrostrukturních optických vláknech. Byl vyvinut senzor obsahující mikrostrukturní optické vlákno, který byl dále charakterizován pro různé kapalné analyty. Oba typy senzoru, tj. na bázi taperovaného a mikrostrukturního optického vlákna, byly porovnány z hlediska jejich parametrů a využitelnosti v reálných podmínkách. Byl odvozen univerzální model, umožňující návrh senzoru s mikrostrukturním optickým vláknem s ohledem na citlivost senzoru, jeho dynamický rozsah a index lomu kapalného analytu.Fiber-optic sensors provide several benefits such as immunity to electromagnetic interference, low weight or chemical resistance. These advantages can be exploited in demanding industrial environments, under strong electromagnetic field or in areas with a higher risk of explosion. Dissertation thesis is focused on the refractometric sensing method as a general method allowing detection of liquid analyte presence, measurement of mixture concentration or verification of liquid quality. Specialty optical fibers, tapered and microstructured, which provide enhanced evanescent-wave overlap with studied liquid analytes have been investigated. Special attention was paid to tapered optical fibers, their preparation process, optimal waist diameter determination, long-term stability and sensitivity enhancement based on the taper surface structural modification. Furthermore, a new refractometric method based on microstructured optical fibers has been derived. Microstructured optical fiber sensor has been proposed, measured and characterized for various liquid analytes. Both sensor types, based on tapered optical fibers and microstructured optical fibers, have been compared in terms of their usability and performance in real conditions. A generalized model for sensor design has been derived, with regard to sensor parameters such as sensitivity, dynamic range and refractive index of a particular liquid analyte. Keywords: Vláknově-optická detekce,Senzory,Refraktometrie,Mikrostrukturní optická vlákna,Vícevidová optická vlákna,Taperovaná optická vlákna; Optical fiber sensing,Sensors,Refractometry,Microstructured optical fibers,Multi-mode optical fibers,Tapered optical fibers Available in digital repository of ČVUT.
Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech

Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových ...

Komanec Matěj; Němeček Tomáš; Vašinek Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh
Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
2019 - English
Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto úloh je diskretizována na soustavu rovnic a ta je vyřešena metodou multigridu naimplementovanou na GPU.The thesis deals with the problems of efficient parallelization of nonlinear evolution problems on GPU. It presents three such problems: image segmentation via Level-set method, incompressible Navier-Stokes flow in 2D and 3D. Each of these problems is discretized to a system of linear equations, which is solved by multigrid method on the GPU. Keywords: GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice; GPGPU,řı́dké matice,Multigrid metoda,segmentace obrazu,Navierovy-Stokesovy rovnice Available at various departments of the ČVUT.
Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh

Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D ...

Oberhuber Tomáš; Klement Vladimír; Frolkovič Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Smlouva o zákazu jaderných zbraní: případová studie Norska a Nizozemí
Sudakovová, Natália; Smetana, Michal; Ludvík, Jan
2019 - English
Magisterská práca vysvetľuje prístupy dvoch krajín, Nórska a Holandska, k Dohode o zákaze jadrových zbraní, ktorá bola prijatá na pôde OSN v roku 2017. Obe krajiny sa rozhodli dohodu nepodporiť. Výskumným cieľom práce bolo vysvetliť, prečo niektoré krajiny nemajú záujem na tom aby boli jadrové zbrane zakázané. Na tento účel boli aplikované tri modely, ktoré navrhol Scott Sagan na klasifikáciu motívov pre zisk jadrových zbraní. Prvým modelom je bezpečnostný model, ktorý predpokladá, že jadrové zbrane sú nutné k posilneniu bezpečnosti štátu. Druhým modelom je vnútropolitický model, ktorý sa zameriava na domácich aktérov a ich vplyv na politiku štátu voči jadrovým zbraniam. Tento model bližšie analyzuje rolu domácich inštitúcii, občianskej spoločnosti a tretieho sektoru. Posledným modelom je model normatívny, ktorý zdôrazňuje rolu prevládajúcich noriem v spoločnosti. Tieto normy následne formujú identitu štátu a ten následne koná v súlade so svojou štátnou identitou. Magisterská práca sa na základe týchto troch modelov snaží vysvetliť, ktoré faktory boli rozhodujúce v prípade Nórska a Holandska, a ktorý z týchto modelov najlepšie vysvetľuje ich prístupy k dohode o zákaze jadrových zbraní. Master thesis analyzes two NATO Member States, the Netherlands and Norway, and their approach to the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) which was signed on 7 July 2017. Both countries decided not to support the TPNW by either voting against it or abstaining from the negotiations. Research aims to explain why some countries refuse to ban nuclear weapons and what factors influenced the positions of the States on the TPNW. For this purpose, a model-based approach with three models (security, domestic and norm model) developed by Scott Sagan is being applied in each case. These models reflect three international relations theories: neo-realism, liberal institutionalism and constructivism. The security model takes into consideration the security environment that a state is in, whether regionally or globally. It considers security threats to be the fundamental cause of nuclear proliferation. The second model focuses on the domestic actors who encourage or discourage governments from pursuing the bomb, public society and domestic institutions. The last model examines the norms which prevail in the society and form state identity of the State. Based on these three different levels of analysis, the thesis explains what factors were critical in formulating the Dutch and Norwegian positions on... Keywords: Dohoda o zákaze jadrových zbraní; jadrové odzbrojovanie; protiproliferačný režim; jadrové zbrane; Holandsko; Nórsko; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; nuclear weapons; non-proliferation regime; the Netherlands; Norway; nuclear disarmament Available in a digital repository NRGL
Smlouva o zákazu jaderných zbraní: případová studie Norska a Nizozemí

Magisterská práca vysvetľuje prístupy dvoch krajín, Nórska a Holandska, k Dohode o zákaze jadrových zbraní, ktorá bola prijatá na pôde OSN v roku 2017. Obe krajiny sa rozhodli dohodu nepodporiť. ...

Sudakovová, Natália; Smetana, Michal; Ludvík, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Vliv referenda Brexit na společnou bezpečnostní a obrannou politiku Evropské unie
Schlecht, Niclas; Kazharski, Aliaksei; Plechanovová, Běla; Střítecký, Vít
2019 - English
in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU. in English The Common Security and Defence Policy (CSDP) epitomizes the EU's aspirations to be a key actor in global security. With the Brexit the CSDP looses its biggest military power and one of its major payers. This thesis assesses how the EU dealed with the Brexit referendum and how the CSDP developed. It provides evaluation of the CSDP- related policies and asses the degree to which new developments can be traced back to the Brexit referendum and how they are infected by domestic constituencies in the EU Member States. The thesis shows that the exit of the UK gave the CSDP new possibilities to develop, that were not fully used due to domestic constraints of EU Member States. Keywords: Evropská unie; Spojené královstvi; CSDP; Liberalismus; pravidla bezpečnosti; obrana; Brexit; European Union; United Kindom; CSDP; liberalism; security policy; defence; Brexit Available in a digital repository NRGL
Vliv referenda Brexit na společnou bezpečnostní a obrannou politiku Evropské unie

in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních ...

Schlecht, Niclas; Kazharski, Aliaksei; Plechanovová, Běla; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases