Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41505
Published from to

The Gift: překlad a stylistická analýza úryvku novely spisovatelky Louise Jensen
Novotná, Tereza; Ženíšek, Jakub; Richterová, Jana
2020 - English
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části - část praktickou a teoretickou. Úvod práce se pokouší nastínit hlavní principy a metody překládání, na základě jejichž zkoumání jsem se dále rozhodovala, jaký postup zvolím k překladu vybraného úryvku románu. V praktické části je vybrána část románu britské autorky Louise Jensen, která je přeložena z anglického do českého jazyka. Úryvek byl vybrán tak, aby obsahoval co nejvíce lingvisticky náročných pasáží, jejichž podrobnému zkoumání jsem se dále věnovala v navazující teoretické části. Teoretická část je dále rozdělena na jednotlivě zkoumané jazykové roviny, ke kterým jsou přiděleny ukázky překladu z části praktické. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, literární překlad, metody překládání, lingvistická analýza This bachelor thesis is divided into two major parts - the practical and theoretical part. The introduction to this thesis seeks to outline the fundamental principles and methods of translation whose examination helped me throughout my decision as to which method or methods to apply in the process of translating the chosen part. The practical part consists of the translation from English language to Czech language of the novel written by British author Louise Jensen. The chosen part of the novel was selected for its linguistic peculiarities which are furthermore examined in the following theoretical part. Theoretical part is further divided into individual linguistic levels to which examples of my translation from the practical part are assigned. KEYWORDS translation, literary translation, methods of translation, linguistic analysis Keywords: překlad; literární překlad; metody překládání; lingvistická analýza; translation; literary translation; methods of translation; linguistic analysis Available in a digital repository NRGL
The Gift: překlad a stylistická analýza úryvku novely spisovatelky Louise Jensen

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části - část praktickou a teoretickou. Úvod práce se pokouší nastínit hlavní principy a metody překládání, na základě jejichž zkoumání jsem se dále ...

Novotná, Tereza; Ženíšek, Jakub; Richterová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Shakespearovská intertextovost v díle Konec civilizace Aldouse Huxleyho
Fišerová, Hana; Chalupský, Petr; Topolovská, Tereza
2020 - English
The aim of this thesis is to present intertextuality as a literary device and to offer a description of its function based on the ideas of the most prominent theorists, who are concerned with this very topic. The thesis describes the employment of intertextuality in literature and its influence on reader's interpretation of a text. The practical part analyses the use of intertextuality in Aldous Huxley's novel Brave New World, concentrating in particular on chosen theatre plays by William Shakespeare. Key Words: intertextuality, allusion, interconnection, fiction, modernism Abstrakt Cílem této práce je představit intertextovost jakožto literární prostředek a vylíčit její funkci na základě idejí a myšlenek nejvýznamnějších teoretiků, kteří se tímto tématem zabývají. Práce popisuje funkci intertextovosti v literatuře a její vliv na čtenářovu interpretaci textu. Praktická část zkoumá užití intertextovosti v díle Aldouse Huxleyho Konec civilizace, zabývajíc se konkrétně vybranými divadelními hrami Williama Shakespeara. Klíčová slova: intertextovost, aluze, propojení, fikce, modernismus Keywords: Intertextovost; aluze; propojení; fikce; modernismus; Intertextuality; allusion; interconnection; fiction; modernism Available in a digital repository NRGL
Shakespearovská intertextovost v díle Konec civilizace Aldouse Huxleyho

The aim of this thesis is to present intertextuality as a literary device and to offer a description of its function based on the ideas of the most prominent theorists, who are concerned with this ...

Fišerová, Hana; Chalupský, Petr; Topolovská, Tereza
Univerzita Karlova, 2020

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František
2020 - English
Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., ...

Záhlava, Jan; Němec, František
Univerzita Karlova, 2020

Clark Ashton Smith povídky - překlad a stylistický rozbor
Poncar, Lukáš; Ženíšek, Jakub; Pípalová, Renata
2020 - English
Tato bakalářská práce obsahuje překlad dvou povídek amerického autora 20. století Clarka Ashtona Smithe. Práce se skládá z praktické a teoretické části. Úvod práce obsahuje krátký úvod do teorie překladu a charakteristiku vybraných povídek. Praktickou část tvoří zrcadlený překlad povídek. Teoretická část obsahuje analýzu gramatické a lexikální roviny překladu. Na vybraných příkladech ilustruje řešení rozličných překladatelských situací s ohledem na současné překladatelské postupy. Klíčová slova: překlad, stylistika, gramatická a stylistická analýza, Clark Ashton Smith, Ohavnosti pouště Yondo, Stvořitel Chrličů, weird fiction, aktuální větné členění This bachelor thesis contains a translation of two short stories written by the american author of the 20th century Clark Ashton Smith. It consists of a practical and a theoretical part. The practical part is a side by side translation. It is preceeded by a short introduction to the theory of translation and a short characteristic of the source text. The theoretical part contains grammatical and lexical analysis of the translation. Using selected passages from the translation, this part discusses various problems that arised during the translation and translational strategies used to overcome them. Key words: translation, stylistics, grammatical and lexical analysis, Clark Ashton Smith, Abominations of Yondo, The Maker of Gargoyles, weird fiction, functional sentence perspective Keywords: překlad; stylistika; gramatická a stylistická analýza; Clark Ashton Smith; Ohavnosti pouště Yondo; Stvořitel Chrličů; weird fiction; aktuální větné členění; translation; stylistics; grammatical and lexical analysis; Clark Ashton Smith; Abominations of Yondo; The Maker of Gargoyles; weird fiction; functional sentence perspective Available in a digital repository NRGL
Clark Ashton Smith povídky - překlad a stylistický rozbor

Tato bakalářská práce obsahuje překlad dvou povídek amerického autora 20. století Clarka Ashtona Smithe. Práce se skládá z praktické a teoretické části. Úvod práce obsahuje krátký úvod do teorie ...

Poncar, Lukáš; Ženíšek, Jakub; Pípalová, Renata
Univerzita Karlova, 2020

Dům na Mangové ulici - překlad vybraných črt z knihy od Sandry Cisneros a jeho následná analýza
Štrynclová, Aneta; Ženíšek, Jakub; Lancová, Klára
2020 - English
Tato bakalářská práce se zabývá anglicko-českým překladem. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, která se bude zabývat teorií translatologie jako vědy o překladu, ale primárně se bude vztahovat k teorii týkající se překladu možných problémových jevů, které byly objeveny během čtení originálu. Druhá část - praktická, se skládá z překladu částí knihy črt od mexicko-americké autorky Sandry Cisneros The House on Mango Street. Kniha je psaná z pohledu dospívající hispánské dívky Esperanzy Cordero, která se vyrovnává se životem v Chicagu. Poslední část práce se týká komentování přeloženého textu na základě teoretických zjištění v první části. Jedná se o zdůvodňování volby překladu konkrétních jevů. Zdroji pro teoretickou část byla převážně díla českých autorů zabývající se teorií překladu jako např. Jiří Levý a jeho Umění překladu, Milan Hrdlička a Překladatelské miniatury, Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie od Olgy Krijtové nebo Překládání a čeština od Zlaty Kufnerové a kol. This bachelor thesis deals with English-Czech translation. The thesis is divided into three parts, namely the theoretical part, which will deal with the theory of translatology as a science of translation but primarily it will relate to the theory of translation of potential problematic phenomena that were discovered while reading the original. The second part - practical, consists of a translation of parts of the book of vignettes by Mexican-American author Sandra Cisneros The House on Mango Street. The book is written from the perspective of a teenage Hispanic girl Esperanza Cordero who is coping with life in Chicago. The last part sheds light on some of the choices made during the practical translation process, explaining how these were informed by relevant theoretical findings outlined in the first part. It is a justification of the choices of translations of the specific phenomena. The sources for the theoretical part were mostly works by Czech authors dealing with the theory of translation such as Jiří Levý and his Umění překladu, Milan Hrdlička and Překladatelské miniatury, Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie by Olga Krijtová or Překládání a čeština by Zlata Kufnerová et al. Keywords: překlad; Sandra Cisneros; překlad zamýšlených chyb; překlad říkanek; překlad cizojazyčných jevů v textu; lingvistická analýza; translation; Sandra Cisneros; translation of intentional spelling and grammar errors; translation of rhymes; translation of foreign-language elements in a text; linguistic analysis Available in a digital repository NRGL
Dům na Mangové ulici - překlad vybraných črt z knihy od Sandry Cisneros a jeho následná analýza

Tato bakalářská práce se zabývá anglicko-českým překladem. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, která se bude zabývat teorií translatologie jako vědy o překladu, ale primárně se ...

Štrynclová, Aneta; Ženíšek, Jakub; Lancová, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz
Dubánková, Anna
2020 - English
Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. Série těchto kroků je pro virovou infekci naprosto nepostradatelná. Je důležité si uvědomit, že neinfikovaná buňka RNA nereplikuje. Hostitelská buňka přirozeně neexprimuje žádné RdRp. Pro můj výzkum jsem si vybrala RdRp, protože jsou nezbytné pro virovou replicakci a tudíž excelentní cíl pro virovou terapii. V této studii jsou do hloubky charakterizovány polymerázy z rodiny picornavirů a flavivirů. Picornavirová replikace je lokalizovaná ve viry indukovaných, membránových strukturách, které nazýváme replikační organely (RO). V těchto RO je virová polymeráza lokalizovaná na membráně. Nalezli jsme podmínky, ve kterých se polymeráza váže na membránu. Následně byla studována aktivace picornavirových polymeráz, která je indukována inzercí první aminokyseliny do středu proteinu. V této studii jsou rovněž diskutovány RdRp z rodiny flavivirů, konkrétně z viru žluté zimnice (YFV) a Zika viru (ZIKV). Studie prezentuje první strukturu polymerázy z YFV (v plné délce) a model ZIKV polymerázy v komplexu s RNA. Model ZIKV poskytuje strukturní informaci o aktivním místě potřebnou k "dockingu" ligandů. Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and synthesize the complementary RNA strand. This series of steps is absolutely crucial for viral infection. It is important to mention that the non-infected cell is incapable of replicating any RNA. The host cell thus does not naturally express any RdRps. I chose RdRps for my research because these enzymes are key to viral replication and thus an excellent target for antivirals. This study characterises polymerases from ​Picornaviridae and Flaviviridae families, in depth. Picornaviral replication takes place in viral-induced membrane structures called Replication Organelles (ROs), where the polymerase is localised to the membrane. In this study, we investigated the recruitment of picornaviral polymerase membrane. Subsequently, we focused on the activation of picornaviral RdRp induced by the insertion of the very first residue into the protein core. Next, we focused on the flaviviral RdRps specifically from yellow fever virus (YFV) and Zika virus (ZIKV). This study reports the first structure of a full length YFV polymerase and a model of ZIKV polymerase in complex with RNA. The model of ZIKV RdRp in complex with... Keywords: picornaviry; flaviviry; RNA dependentní RNA polymeráza; replikace; krystalografie; picornaviruses; flaviviruses; RNA dependent RNA polymerase; replication; crystallography Available in a digital repository NRGL
Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz

Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje ...

Dubánková, Anna
Univerzita Karlova, 2020

Rychle prchá pomíjivý čas: Rozdílné pojetí času v různých žánrech staroseverské literatury a jeho příčiny
Králová, Kristýna; Starý, Jiří; Simek, Rudolf; O'Donoghue, Heather
2020 - English
Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na společenském vývoji, konkrétně co se týká příchodu křesťanství a nástupu feudalismu. Staroseverské představy o čase jsou v práci rekonstruovány na základě literární analýzy vybraných prozaických i poetických děl. V jednotlivých textech jsou zkoumány použité způsoby datace, typy časových údajů a v případě narativních textů také vlastnosti narativního času, které jsou ukázány skrze analýzu vycházející z konceptů uspořádání, trvání a frekvence definovaných Gérardem Genettem. Primární literatura je v práci rozdělena do tří skupin. První skupina zahrnuje díla, v nichž jsou patrné stopy staroseverského předkřesťanského vnímání času, kromě Písňové a Snorriho Eddy jsou sem zařazeny tzv. ságy o dávnověku a rodové ságy. Druhá skupina obsahuje vybrané texty, které přejímají cizí způsoby počítání času, jež se na Island rozšířilo především vlivem církve a skrze různá učená pojednání. Vedle staroislandského komputistického textu známého jako Rím I, v němž jsou představena mimo jiné latinská jména měsíců, jsou do této části práce zařazeny raně islandské historiografické texty, Kniha o Islanďanech a Kniha o záboru... The thesis is concerned with time reckoning and time perception in Old Norse culture. Based on the analysis of various prosaic and poetic works or genres I show what the domestic pre- Christian images of time most probably looked like. I also investigate in what respects the original images of time have changed depending on social development, namely as regards the arrival of Christianity and feudalism to the North. Old Norse images of time are reconstructed by analysing the temporal structure of primary sources. I examine the systems of dating and time indications used in the texts, as well as the properties of narrative time. The last mentioned is achieved based on the categories of order, duration and frequency defined by Gérard Genette. The primary sources are divided into three groups in the thesis. The first group is comprised of works that include traces of the pre-Christian understanding of time. Besides Poetic Edda and Snorri's Edda, I have also included the so-called legendary and family sagas in this group. The second group is comprised of different types of texts, all of which adopt foreign ways of time reckoning that spread to Iceland especially through the influence of the Church and through various learned treatises. Besides the Old Norse computistical treatise known as Rím I, which... Keywords: staroseverská literatura|staroseverské ságy|Písňová Edda|Snorriho Edda|rodové ságy|ságy o dávnověku|královské ságy|ságy o biskupech|Íslendingabók|Kniha o Islanďanech|Landnámabók|Kniha o záboru země|Rímbegla|počítání času|datace|vnímání času|narativní čas; Old Norse literature|Old Norse sagas|Poetic Edda|Snorri's Edda|family sagas|legendary sagas|kings' sagas|bishops' sagas|Íslendingabók|Landnámabók|Rímbegla|time reckoning|dating systems|time perception|narrative time Available in a digital repository NRGL
Rychle prchá pomíjivý čas: Rozdílné pojetí času v různých žánrech staroseverské literatury a jeho příčiny

Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na ...

Králová, Kristýna; Starý, Jiří; Simek, Rudolf; O'Donoghue, Heather
Univerzita Karlova, 2020

Mikroevoluční procesy v cytotypově smíšených populacích rostlin
Čertner, Martin
2020 - English
Polyploidizace (duplikace genomu) je obecně přijímána jako jeden z nejvýznamnějších procesů zodpovědných za evoluční diverzifikaci krytosemenných rostlin. Ke vzniku polyploidů dochází opakovaně a řada rostlinných druhů si udržuje dva či více různých cytotypů v určitých částech svého areálu nebo dokonce ve svých populacích. Cílem této práce bylo využít příhodné metodické postupy a modelové rostliny s unikátními vlastnostmi k cílenému studiu doposud neobjasněných aspektů polyploidní speciace. Rozdíly v monoploidní velikosti genomu mezi cytotypy Tripleurospermum inodorum (Asteraceae) byly unikátní příležitostí ke studiu frekvence vzniku nových polyploidů v přirozených populacích, neboť umožňují snadné odlišení polyploidních mutantů od již etablovaných polyploidů v rutinních cytometrických analýzách. Cytotypový průzkum opakovaný ve smíšených populacích jednoletého druhu T. inodorum byl patrně úplně prvním pokusem zdokumentovat časový vývoj cytotypového složení v přírodních populacích. Navzdory značným meziročním fluktuacím ve frekvenci cytotypů, jak diploidi tak tetraploidi byli schopni v populacích vytrvat po několik následných let. Častý výskyt takových smíšených populací pak, spolu s částečnou fertilitou triploidních hybridů, přispívají ke genovému toku mezi koexistujícími di- a tetraploidy.... Polyploidization (whole-genome duplication) is widely considered one of the most important evolutionary forces driving the diversification of flowering plants. Polyploids tend to originate recurrently and many plant species retain individuals of two or more different ploidy levels in certain parts of their distributional range of even within their populations. The main aim of this thesis was to address the understudied aspects of polyploid speciation by employing new, convenient methods and/or studying plant model systems with unique features. Difference in monoploid genome size of Tripleurospermum inodorum (Asteraceae) cytotypes provided a unique opportunity for addressing the rate of spontaneous polyploidization in natural populations by enabling the easy distinction of neopolyploid mutants from long-established polyploids in routine flow-cytometric analyses. Repeated ploidy screening in mixed-ploidy populations of annual T. inodorum have been, to our knowledge, the very first attempt to document temporal changes in cytotype composition in situ. In spite of considerable between- year oscillations in cytotype frequencies, both diploids and tetraploids usually persisted locally for several consecutive years. The common incidence of such ploidy mixtures along with a partial fertility of triploid... Keywords: koexistence cytotypů; rozrůznění ekologických nik; duplikace genomu; nevýhoda malých čísel; uchycování neopolyploidů; polyploidní speciace; cytotype coexistence; ecological niche differentiation; genome doubling; minority cytotype exclusion; neopolyploid establishment; polyploid speciation Available in a digital repository NRGL
Mikroevoluční procesy v cytotypově smíšených populacích rostlin

Polyploidizace (duplikace genomu) je obecně přijímána jako jeden z nejvýznamnějších procesů zodpovědných za evoluční diverzifikaci krytosemenných rostlin. Ke vzniku polyploidů dochází opakovaně a řada ...

Čertner, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Bakteriální proteiny v biogenezi mitochondrií jednobuněčných eukaryot.
Petrů, Markéta
2020 - English
v češtině Vznik mitochondrie z bakteriálního endosymbionta se řadí mezi zásadní momenty v evoluci eukaryot. Nedílnou součástí organelogeneze byl přesun genů endosymbionta do jádra hostitele a zároveň probíhající tvorba translokačních drah pro proteiny nově syntetizované v cytoplasmě hostitele. Výsledné komplexy translokáz jsou kombinací původních bakteriálních komponent a proteinů specifických pro eukaryota. Kromě translokáz určených pro import proteinů z cytoplazmy najdeme v současných mitochondriích i některé komponenty původních bakteriálních sekrečních drah. Zatímco funkce široce rozšířeného mitochondriálního homologu YidC, Oxa1, je dobře známá, role ojedinělých mitochondriálních Sec a Tat translokáz nebyla zatím objasněna. Více pozornosti bylo zatím věnováno jejich homologům v plastidech, kde se tyto translokázy podílejí na sestavování fotosyntetických komplexů. V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o struktuře a funkci prokaryotických YidC, Sec a Tat translokáz a jejich eukaryotických homologů. Na základě porovnání obou organel endosymbiotického původu je navržena hypotéza o příčinách větší "evoluční úspěšnosti" v integraci bakteriálních translokáz do transportních drah plastidu. in English Formation of mitochondria by the conversion of a bacterial endosymbiont is the fundamental moment in the evolution of eukaryotes. An integral part of the organelle genesis was the displacement of the endosymbiont genes to host nucleus and simultaneous creation of new pathways for delivery of proteins synthesized now in the host cytoplasm. Resulting protein translocases are complexes combining original bacterial components and eukaryote-specific proteins. In addition to these novel protein import machines, some components of the original bacterial secretory pathways have remained in the organelle. While the function of a widely distributed mitochondrial homolog of YidC, Oxa1, is well understood, the role of infrequent components of Sec or Tat translocases has not yet been elucidated. So far, more attention has been paid to their abundant plastid homologs, which assemble photosynthetic complexes in the thylakoid membrane. In the thesis, the structure and function of prokaryotic YidC, Sec and Tat machineries and their eukaryotic homologs are described. By comparing both organelles of the endosymbiotic origin, the hypothesis is drawn on why these translocases have been more "evolutionary successful" in plastids than in mitochondria. Keywords: mitochondrie; mitochondriální biogeneze; dělení bakterií; dělení mitochondrií; transport proteinů; mitochondria; mitochondrial biogenesis; bacterial division; mitochondrial division; protein transport Available in a digital repository NRGL
Bakteriální proteiny v biogenezi mitochondrií jednobuněčných eukaryot.

v češtině Vznik mitochondrie z bakteriálního endosymbionta se řadí mezi zásadní momenty v evoluci eukaryot. Nedílnou součástí organelogeneze byl přesun genů endosymbionta do jádra hostitele a zároveň ...

Petrů, Markéta
Univerzita Karlova, 2020

Charakterizace a antigenní vlastnosti yellow-related proteinů ze slinných žláz flebotomů
Cikrtová, Petra
2020 - English
3 ABSTRAKT Yellow-related proteiny (YRP) tvoří početnou rodinu proteinů, jejíž členové byli identifikováni v transkriptomech slinných žláz všech dosud studovaných druhů flebotomů. Tato rodina je zařazena do skupiny tzv. MRJP/Yellow proteinů, které se vyskytují u hmyzu i některých dalších organismů. Přestože tyto proteiny sdílejí podobnou terciární strukturu tvořenou šestiramenným beta-propelerem s centrálně umístěným tunelem, liší se ve svých funkcích. Struktura a amin-vázající vlastnosti YRP flebotomů byly popsány pouze na základě jediné studie u druhu Lutzomyia longipalpis. V naší práci jsme namodelovali struktury celkem 32 YRP ze slinných žláz 13 druhů flebotomů. Zatímco celkový tvar a struktura všech proteinů byla obdobná, jednotlivé YRP se mezi druhy i v rámci jednoho druhu odlišovaly zejména v povrchovém náboji, vlastnostech tunelu a v aminokyselinovém složení vazebného místa pro biogenní aminy. Tyto modifikace ukazují na rozdílné funkce jednotlivých proteinů, jež byly experimentálně potvrzeny ve druhé části našeho projektu. Zaměřili jsme se na vazebné vlastnosti YRP druhů Phlebotomus perniciosus a P. orientalis, kteří jsou důležitými přenašeči prvoků rodu Leishmania. Síla vazby pro serotonin, histamin a katecholaminy se lišila jak mezi druhy, tak v rámci obou proteinů každého druhu. Přes tyto... 2 ABSTRACT Yellow-related proteins (YRPs) form an abundant protein family, whose members were found in salivary gland transcriptomes of all sand fly species studied up to date. This protein family belongs to the group of MRJP/Yellow proteins occurring in insects and some other organisms. Though sharing similar folding as a six-bladed β-propeller comprising central tunnel, MRJP/Yellow proteins adopted different functions. The structure and biogenic amine-binding property described for the sand fly salivary YRPs was based on a single study conducted on Lutzomyia longipalpis. In the present work, we have modelled the structures of 32 salivary YRPs belonging to 13 different sand fly species. We have shown the general structural similarity of these proteins along with both inter- and intra-specific differences in surface charge, tunnel parameters and in amino acids composition of the amine-binding motif. These modifications indicated divergence in function of individual YRPs, which was experimentally verified in the second project focused on identification of the amine-binding properties of YRPs in two important vectors of Leishmania; Phlebotomus perniciosus and P. orientalis. In each species, two YRPs differ in affinities for biogenic amines serotonin, histamine and catecholamines. However, in both sand fly... Keywords: antibody response; salivary glands; yellow-related protein; biogenic amine; Phlebotomus; protilátková odpověď; slinné žlázy; yellow-related protein; biogenní amin; Phlebotomus Available in a digital repository NRGL
Charakterizace a antigenní vlastnosti yellow-related proteinů ze slinných žláz flebotomů

3 ABSTRAKT Yellow-related proteiny (YRP) tvoří početnou rodinu proteinů, jejíž členové byli identifikováni v transkriptomech slinných žláz všech dosud studovaných druhů flebotomů. Tato rodina je ...

Cikrtová, Petra
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases