Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39637
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Vývoj metody pro stanovení kovů v šípku
IVAN LANDRY, Yumdjo Youmbissi; MILDE, David
2019 - English
The presented thesis focuses on developing and validation of a reliable method to determine the concentration of 21 metals in rose hips (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ). An inductively coupled plasma mass spectrometry was utilized to determine above mentioned metals in digests and infusions of Rose hips fruit and rose hip teas from 5 countries (the Czech Republic, Germany, Belgium, Greece and Canada), from 4 sites in Olomouc (Smetanovy sady, Pionýrská, 17 listopadu, and Nemilany) and 2 tea producers in the Czech Republic (Lord Nelson and Jemča Šípek). Particular attention was paid on heavy metals during their transformation into infusions for predicting their eventual role in human diet during daily consumptions. In rose hips Pb, Os, Cd, Zn, Ni, Co, Mn and Cr had the highest concentrations in the rose hip tea with hibiscus. Most of the metals (V, Cr, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ) were below the limits of detection in the infusions suggesting that metals don't get transferred into teas during their preparations. Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj a validaci spolehlivé metody pro stanovení koncentrací 21 kovů v šípcích (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg, Pb). Ke stanovení výše uvedených kovů v mineralizátech a čajích byla použita technika hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Byly analyzovány vzorky šípků z 5 zemí (Česká republika, Německo, Belgie, Řecko a Kanada), v ČR ze 4 míst v Olomouci (Smetanovy sady, Pionýrská ulice, ulice 17. listopadu a Nemilany), a dále dva čaje od výrobců z ČR (Lord Nelson a Jemča šípek). Pozornost byla věnována těžkým kovům a jejich uvolnění do roztoku při přípravě čaje s cílem sledování jejich potenciálního vlivu na lidské zdraví při konzumaci. Nejvyšší koncentrace vykázaly Pb, Os, Cd, Zn, Ni, Co, Mn a Cr a to jak v šípcích, tak v čaji s obsahem ibišku. Následující kovy (V, Cr, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ) byly v připravených čajích pod mezí detekce, tedy nedochází k jejich uvolňování do čaje během přípravy. Keywords: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; šípek; čaj; infuze.; Inductively coupled plasma mass spectrometry; rose hips; tea; infusion. Available in digital repository of UPOL.
Vývoj metody pro stanovení kovů v šípku

The presented thesis focuses on developing and validation of a reliable method to determine the concentration of 21 metals in rose hips (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, ...

IVAN LANDRY, Yumdjo Youmbissi; MILDE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mládí, morálka a sexualita v Oscarově Wildově Obrazu Doriana Graye
BEZDÍČEK, Kryštof; ANTÉNE, Petr
2019 - English
This bachelor thesis is focusing on changing perception of the book The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The aim of the thesis is to uncover opinion on aspects of sexuality, morality and youth in the late 19th century and track its development until today. The opinion on examined aspects is possible to find in reviews of The Picture of Dorian Gray which were written since the book was published. The book caused an outrage at the time of its publication and aroused many reviews. Since then it became a phenomenon that every generation understands a bit differently. Many contemporary readers are writing reviews as enthusiastically as readers in the late 19th century. Cílem bakalářské práce je popsat proměnu názorů na Obraz Doriana Graye od Oskara Wilda. Zvlášť se tato práce zaměřuje na názory na mládí, morálku a sexualitu v tomto díle. Hlavním zdrojem jsou recenze o Obrazu Doriana Graye, které byly od té doby napsané. Kniha způsobila v době svého vydání mnoho nadšení, ale i pobouření. Od té doby se stala fenoménem, který každá generace chápe trochu jinak. Obraz Doriana Graye je dnes jedním z nejčtenějších titulů a dostal se do seznamů četby po celém světě. Stejně tak jako tomu bylo kdysi, i v dnešní době ho čtenáři zapáleně recenzují, jen už trošku jinak než před stopadesáti lety. Keywords: Obraz Doriana Graye; Oskar Wilde; sexuality; morálka; mládí; recenze; The Picture of Dorian Gray; Oscar Wilde; sexuality; morality; youth; review Available in digital repository of UPOL.
Mládí, morálka a sexualita v Oscarově Wildově Obrazu Doriana Graye

This bachelor thesis is focusing on changing perception of the book The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The aim of the thesis is to uncover opinion on aspects of sexuality, morality and youth ...

BEZDÍČEK, Kryštof; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dystopia in British Literature: 1984 vs. A Clockwork Orange
DOLÍVKOVÁ, Sára; ANTÉNE, Petr
2019 - English
This thesis focuses on depiction of dystopian societies in novels 1984 by George Orwell and A Clockwork Orange by Anthony Burgess. One of the goals is to define dystopia as a term and as a literary genre. The main goal is to compare several themes and elements that are similar in both novels. Functions of these themes and elements are being examined, since the authors are using them to portray different dystopian societies. Bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazení dystopických společností v románech 1984 od George Orwella a Mechanický pomeranč od Anthonyho Burgesse. Jedním z cílů je definovat dystopii jako termín a jako literární žánr. Hlavním cílem je porovnat několik témat a prvků, které jsou pro obě díla společné. Funkce těchto témat a prvků jsou blíže zkoumány vzhledem k tomu, že autoři je využívají k vyobrazení odlišných dystopických společností. Keywords: dystopie; utopie; společnost; násilí; manipulace; George Orwell; Anthony Burgess; dystopia; utopia; society; violence; manipulation; George Orwell; Anthony Burgess Available in digital repository of UPOL.
Dystopia in British Literature: 1984 vs. A Clockwork Orange

This thesis focuses on depiction of dystopian societies in novels 1984 by George Orwell and A Clockwork Orange by Anthony Burgess. One of the goals is to define dystopia as a term and as a literary ...

DOLÍVKOVÁ, Sára; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interpreting Future: Fahrenheit 451 vs Brave New World
LUKÁŠOVÁ, Anna; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
The bachelor thesis focuses on two dystopian novels: Fahrenheit 451 and Brave New World. The first two chapters deal with the genres of utopia, dystopia and anti-utopia, the biographies of the authors and the background information about the novels discussed. The third chapter comprises an analysis of the novels based on three common features: society, technology and books. The novels are compared with respect to the three categories and the authors´ predictions are compared with the current state of society. Bakalářská práce se věnuje analýze a srovnání dystopických románů 451 stupňů Fahrenheita a Konec civilizace. První dvě kapitoly se věnují žánrům utopie, dystopie, anti-utopie a životopisům autorů s ohledem na rozebíraná díla. Třetí kapitola se již zabývá samotnou analýzou a srovnáním děl ve vymezených problematikách a vize autorů jsou srovnány se současnou společností. Keywords: Konec civilizace; 451 stupňů Fahrenheita; Aldous Huxley; Ray Bradbury; dystopie; komparativní analýza; technologie; knihy; společnost.; Brave New World; Fahrenheit 451; Aldous Huxley; Ray Bradbury; dystopian literature; comparative analysis; technology; books; society. Available in digital repository of UPOL.
Interpreting Future: Fahrenheit 451 vs Brave New World

The bachelor thesis focuses on two dystopian novels: Fahrenheit 451 and Brave New World. The first two chapters deal with the genres of utopia, dystopia and anti-utopia, the biographies of the authors ...

LUKÁŠOVÁ, Anna; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Social-pathological phenomena and the crisis of Victorian society in the works of Sir Arthur Conan Doyle
HLUBEK, Vojtěch; ANTÉNE, Petr
2019 - English
This thesis deals with the comparison of historical reality of social-pathological phenomena of the Victorian era with their depiction in the works of A. C. Doyle. The first part explains the term "social-pathological phenomena" a then individually describes these. The second part observes the depiction of said phenomena in the works of A. C. Doyle. The depiction is compared to the historical reality and there is an observation as to how Doyle's tendencies of depiction certain phenomena change over time. The author's tendencies to write his stories to suit his target audience are mentioned here. Práce se zabývá srovnáním historické skutečnosti socio-patologických jevů viktoriánské společnosti s jejich vyobrazením v díle A. C. Doyla. První část vysvětluje pojem "socio-patologické jevy" a dále tyto jevy jednotlivě rozebírá a popisuje. Druhá část sleduje tendence A. C. Doyla při vyobrazování jednotlivých jevů. Je zde porovnáno knižní vyobrazení se skutečností a pozorovány tendence autora a jejich změna v časovém horizontu vybraných děl. Zmíněny jsou autorovy tendence přizpůsobení díla cílové skupině čtenářů. Keywords: A. C. Doyle; viktoriánské období; zločin; chudoba; prostituce; alkohol; drogy; Sherlock Holmes; socio-patologické jevy; detektivní příběhy; A. C. Doyle; Victorian era; crime; poverty; prostitution; alcohol; drugs; Sherlock Holmes; social-pathological phenomena; detective stories Available in digital repository of UPOL.
Social-pathological phenomena and the crisis of Victorian society in the works of Sir Arthur Conan Doyle

This thesis deals with the comparison of historical reality of social-pathological phenomena of the Victorian era with their depiction in the works of A. C. Doyle. The first part explains the term ...

HLUBEK, Vojtěch; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.
ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
2019 - English
The thesis is focused on differential transcriptomics analysis of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum), two economically important cereals. It is also described the development of a new bioinformatics software allowing the annotation of novel transcripts and the functional analysis of differentially expressed genes. The theoretical part deals with the description of the main technologies of RNA-sequencing, design of the RNA-sequencing experiment and down-stream bioinformatics analysis. The experimental part is divided into three chapters. The first chapter aimed to understand the differential transcriptomics of transgenic barley lines overexpressing the Arabidopsis cytokinin dehydrogenase 1 gene under the control of the mild root specific promotor of maize -glycosidase. The results showed transgenic lines are more tolerant to drought than the wild-type plants, mainly due to the alteration of their root architecture and a stronger lignification of root tissue. The second chapter is focused on the development of SATrans, new freely available software for the annotation of transcriptome and the functional analysis of differentially expressed genes. The software was developed with Perl and MySQL as programing languages and has been tested on a test data set. It provided a fast and robust functional annotation of novel sequences and performed advanced gene ontology analysis of the differentially expressed genes. The last chapter covered different approaches to analyze RNAseq data generated for four new inbred lines of hexaploid wheat with different root architecture. Three different assembly approaches (ab initio, de novo and combined) were used and evaluated for their ability to provide the best reference wheat transcriptome for downstream analyses. The combined approach, i.e. coupling ab initio and de novo transcriptome assemblies, was evaluated as the best tool to generate a root-specific reference transcriptome. Down-stream bioinformatics analyses were performed in order to highlight the genes whose differential expression might be related to various root architecture observed between for the four-wheat new inbred lines. The data showed that few biological processes were affected, including the transmembrane transport of the phytohormone auxin and the hydrolysis of its conjugates. Nevertheless, our hypothesis will have to be supported by qPCR analysis and strong physiological experiments. Tato práce je zaměřena na diferenciální analýzu transkriptomu u ječmene (Hordeum vulgare) a pšenice (Triticum aestivum) jako dvou významných zemědělských plodin. Práce rovněž popisuje vývoj nového bioinformatického softwaru vyvíjeného za účelem zlepšení funkční anotace nových sekvencí a následné analýze diferenciálně exprimovaných genů poskytnutých v rámci transkriptomické studie. Teoretická část práce je soustředěna na popis současných technologii používaných pro RNA-sekvenování, design experimentu a následnou bioinformatickou analýzu s využitím rozličných bioinformatických nástrojů. Experimentální část práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá diferenciální analýzou transkriptomu u transgenních linii ječmene s nadprůměrně exprimovaným genem cytokinin dehydrogenázou 1 z Arabidopsis thaliana, pod kořenově specifickým promotorem -glykosidázy z kukuřice. Výsledky ukázaly transgenní linie jako více tolerantní vůči suchu, ve srovnání s rostlinami divokého typu, a to v důsledku odlišné architektury kořenového systému a silnější lignifikace kořenové tkáně. Druhá kapitola se zabývá vývojem a popisem volně dostupného programu SATrans, vytvořeném za účelem lepší a robustnější funkční anotace sekvencí, a rovněž pro analýzu diferenciálně exprimovaných genů. Program byl implementován programovacími jazyky Perl a MySQL, následně byl testován na datovém setu a srovnán s ostatním volně dostupnými programy. Program poskytuje rychlou a robustní funkční anotaci nových sekvencí a poskytuje pokročilou analýzu genové ontologie pro diferenciálně exprimované geny. Poslední kapitola praktické části se zabývá odlišnými přístupy pro výstavbu kořenově specifické reference za účelem mapování krátkých sekvencí získaných v průběhu sekvenačního experimentu. Na vstupní data (čtyři genotypy pšenice s odlišnou architekturou kořenového systému) byly aplikovány tři různé přístupy pro vytvoření reference (de novo přístup, ab initio přístup, kombinovaný přístup). Kombinovaný přístup byl na základě sledovaných charakteristik vyhodnocen jako nejlepší a výsledná reference byla použita pro následnou diferenciální analýzu transkriptomu mezi genotypy s odlišnou architekturou kořenového systému. Výsledky ukázaly několik ovlivněných biologických procesů, mezi které náleží zejména transmembránový transport auxinů a hydrolýza jejich konjugátů. Potvrzení výsledků získaných touto analýzou by ovšem mělo být provedeno s pomocí qPCR a kontrolovanými biologickými experimenty. Keywords: transkriptomika; bioinformatika; vývoj softwaru; funkční anotace; ječmen; pšenice; transcriptomics; bioinformatics; software development; functional annotation; wheat; barley Available in digital repository of UPOL.
Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.

The thesis is focused on differential transcriptomics analysis of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum), two economically important cereals. It is also described the development of a ...

ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Immigrant Experience in Willa Cather's My Ántonia
MARTINCOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
The project is concerned with the immigration process from Europe into the United states of America based on Willa Cather's My Ántonia. This project provides background knowledge necessary for understanding the analysis of the novel which examines the immigration of Europeans onto the Great Plains. The project describes social differences between immigrants and native-born Americans and it also focuses on the phenomenon of the American dream. Bakalářská práce se zabývá přistěhovalectvím Evropanů do Spojených států amerických na základě románu Moje Antonie od Willy Catherové. Tato práce poskytuje kontext nezbytný pro pochopení analýzy románu, která poté zkoumá přistěhovalectví imigrantů na území Velkých planin. Práce popisuje sociální rozdíly mezi přistěhovalci a rodilými Američany a také se soustředí na fenomén Amerického snu. Keywords: Willa Catherová; imigrace; prérie; sociální rozdíly; Šimerdovi; Burdenovi;"služebná děvčata"; Americký sen; Willa Cather; immigration; prairies; social differences; the Shimerdas; the Burdens; the hired girls; American dream Available in digital repository of UPOL.
The Immigrant Experience in Willa Cather's My Ántonia

The project is concerned with the immigration process from Europe into the United states of America based on Willa Cather's My Ántonia. This project provides background knowledge necessary for ...

MARTINCOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Description and implementation of selected foresight methods on the example of the CZ Eika s.r.o. company
VALENTOVÁ, Zuzana; NOVÁČEK, Pavel; MACKOVÁ, Lucie
2019 - English
This paper is focused on introduction of concept Foresight and its approaches. Work states how the concept is expanded and used. In the theoretical part selected foresight methods are outlined and described. In the practical part work shows implementation of selected foresight methods on example of the certain company. Further recommendation for the company is also suggested. During working on this thesis, I used methods of literature search, individual research of the company and its internal documentation, then I used method of interviews, brainstorming and critical thinking. Tato práce je zaměřena na představení konceptu Prognostiky a jeho přístupů. Práce uvádí, jak je koncept rozšířen a používán. V teoretické části jsou nastíněny a popsány vybrané prognostické metody. V praktické části práce ukazuje samotnou implementaci vybraných prognostických metod na příkladu vybrané společnosti. Dále navrhuje doporučení pro společnost. Při zpracování této práce jsem použila metody rešerší, individuálního výzkumu společnosti a jejich interní dokumentaci, dále jsem použila metodu rozhovorů, brainstormingu a kritického myšlení. Keywords: Prognostika; firemní prognostika; prognostické metody; prognostický rámec; rámec; skenování; předpovídání; vize; plánování; jednání; implementace; The foresight; corporate foresight; foresight methods; foresight framework; framing; scanning; forecasting; visioning; planning; acting; implementation Available in digital repository of UPOL.
Description and implementation of selected foresight methods on the example of the CZ Eika s.r.o. company

This paper is focused on introduction of concept Foresight and its approaches. Work states how the concept is expanded and used. In the theoretical part selected foresight methods are outlined and ...

VALENTOVÁ, Zuzana; NOVÁČEK, Pavel; MACKOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Aktuální odkaz anglické a americké dystopie v románech 1984 a Příběh služebnice.
MORONGOVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
2019 - English
The bachelor thesis deals with dystopia and its interpretation within literary work 1984 by George Orwell and The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, both novels and authors are briefly introduced and it deals with the legacy of dystopian novels up to the present. Bakalářská práce pojednává o dystopii a jejím pojetí v dílech 1984 od George Orwella a Příběh služebnice od Margaret Atwoodové, krátce představí oba romány i autory, a zabývá se odkazem dystopických děl do současnosti. Keywords: Dystopie; 1984; Příběh služebnice; Totalita; Orwell; Atwoodová.; Dystopia; 1984; The Handmaid's Tale; Totalitarianism; Orwell; Atwood. Available in digital repository of UPOL.
Aktuální odkaz anglické a americké dystopie v románech 1984 a Příběh služebnice.

The bachelor thesis deals with dystopia and its interpretation within literary work 1984 by George Orwell and The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, both novels and authors are briefly introduced and ...

MORONGOVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases