Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39815
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.
MANOCZKI, Nelli Vanessza
2019 - English
A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.

A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression ...

MANOCZKI, Nelli Vanessza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS
KOTOUNOVÁ, Eliška
2019 - English
Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic segments during virus replication is yet not well understood. The structure of NS is not known as previous attempts at crystallization yielded non-diffracting crystals due to the flexible regions in the molecule. This thesis deals with the production and purification of the N-terminal domain of NS, which lacks the exposed flexible region. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS

Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic ...

KOTOUNOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Souvislosti mezi silným a slabým měřením
ROIK, Jan; LEMR, Karel; SOUBUSTA, Jan
2019 - English
Weak values are traditionally obtained using a weak interaction between the measured system and a pointer state. In this paper, we show that weak values can also be measured using strong interaction accompanied by either a suitably prepared pointer state or quantum erasure. Presented theoretical derivations prove analytical equivalence of these approaches. Moreover, we have performed an experimental verification of our model on a linear-optical controlled phase gate. Our results open new ways of performing non-invasive quantum measurements without collapsing the measured system. Slabé hodnoty se tradičně získávají pomocí slabé interakce mezi měřeným systémem a kvantovým ukazatelem. V této práci ukážeme, že slabé hodnoty lze alternativně měřit pomocí silné interakce doprovázené buď vhodně připraveným stavem kvantového ukazatele nebo kvantovým mazáním. Poskytneme zde teoretický důkaz tohoto tvrzení a navíc provedeme experimentální ověření našeho modelu na lineárním optickém hradle pro kontrolovanou změnu fáze. Naše výsledky přinášejí nové způsoby provádění neinvazivních kvantových měření, které nezpusobí kolaps měřeného systému. Keywords: Slabé hodnoty; hradlo pro kontrolovanou změnu fáze; kvantové mazání; slabé měření; Weak values; controlled-phase gate; quantum erasing; weak measurement Available in digital repository of UPOL.
Souvislosti mezi silným a slabým měřením

Weak values are traditionally obtained using a weak interaction between the measured system and a pointer state. In this paper, we show that weak values can also be measured using strong interaction ...

ROIK, Jan; LEMR, Karel; SOUBUSTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Development of the Tristanian Legend: A Comparative Study
ŠARLINGROVÁ, Nikola
2019 - English
The content of this diploma thesis is an analysis and a comparative study of the story of Tristan and Isolde. It depicts its literary development from the poetic form to the prose, starting from the Medieval Age to the present day. It delineates mainly the Medieval versions of the story in general, introduced the authors and summarizes the plots of the stories. Also, the modern versions of the story are briefly introduced. Obsahem této diplomové práce je analýza a komparativní studie příběhu o Tristanovi a Isoldě. Popisuje jeho literární vývoj od poetické formy k próze počínaje středověkem až po současnost. Vymezuje především obecně středověké verze příběhu, uvádí jednotlivé autory a shrnuje děje příběhů. Velmi stručně jsou také představeny moderní verze příběhu. Keywords: Tristanovská legenda; Tristan; Isolda; vývoj příběhu; Béroul; Thomas; Bédier Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Development of the Tristanian Legend: A Comparative Study

The content of this diploma thesis is an analysis and a comparative study of the story of Tristan and Isolde. It depicts its literary development from the poetic form to the prose, starting from the ...

ŠARLINGROVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Oximation in LC-MS analysis of ecdysteroids
EICHLER, Clemens
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oximation in LC-MS analysis of ecdysteroids

EICHLER, Clemens
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Differences in expressing emotiveness in Facebook chats
ZMEŠKALOVÁ, Nicola
2019 - English
This bachelor's thesis is concerned with the characteristics of language means used on the internet and social media, specifically on Facebook, and with gender-related studies concerned with the differences between expressing emotiveness in the language of men and women. Analysis in the empirical part is based on the conversations I obtained myself from native English speakers who are from England. The main focus is to point out the differences between expressing emotiveness and affection in male-male, male-female and female-female conversations. The emphasis is put on commenting on these differences, which are connected to the theories of the most fundamental authors and experts in this field. The aim of this thesis is to point out these differences in expressing feelings and emotiveness, comment on these differences and compare them with the other conversation excepts of the same nature, from which I am going to draw a conclusion within the limited extent of this corpus, in the final chapter of this thesis. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky používanými na internetu a sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, a genderovými studiemi, které se zabývají rozdíly mezi vyjadřováním emotivnosti v jazyce mužů a žen. Analýza v praktické části vychází z konverzací, které jsem si sama opatřila od rodilých mluvčích, kteří pocházejí z Anglie. Hlavním zaměřením je poukázat na rozdíly mezi vyjadřováním emocí a náklonnosti v konverzaci muž-žena, muž-muž a žena-žena. Důraz je kladen na okomentování těchto rozdílů, které jsou také vztaženy k teoriím důležitých autorů a vědců v tomto oboru. Cílem této bakalářské práce je poukázat na rozdíly ve vyjadřování pocitů a emotivnosti, okomentovat tyto rozdíly a srovnat je s ostatními konverzacemi stejného charakteru, z čehož bude usouzen obecný závěr v rámci velikosti tohoto rozsahově omezeného korpusu. Keywords: Facebook; sociální sítě; sociolingvistika; genderová lingvistika; genderové rozdíly; emotivnost jazyka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Differences in expressing emotiveness in Facebook chats

This bachelor's thesis is concerned with the characteristics of language means used on the internet and social media, specifically on Facebook, and with gender-related studies concerned with the ...

ZMEŠKALOVÁ, Nicola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Crystallization and modelling studies of human oxydosqualene cyclase hOSC wild type and 580W mutant variant
GUGER, Isabella
2019 - English
The aim of this study was to learn the basic and advanced crystallization techniques on the model protein Lysozyme, to crystalize the monotopic integral membrane protein human oxidosqualene cyclase hOSC-WT and its mutant variant hOSC-580W and to optimize the initial crystallization experiments. Moreover, the 3D hOSC protein structure was modelled and compared with already known structure of oxidosqualene cyclase. The aim of this study was to learn the basic and advanced crystallization techniques on the model protein Lysozyme, to crystalize the monotopic integral membrane protein human oxidosqualene cyclase hOSC-WT and its mutant variant hOSC-580W and to optimize the initial crystallization experiments. Moreover, the 3D hOSC protein structure was modelled and compared with already known structure of oxidosqualene cyclase. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Crystallization and modelling studies of human oxydosqualene cyclase hOSC wild type and 580W mutant variant

The aim of this study was to learn the basic and advanced crystallization techniques on the model protein Lysozyme, to crystalize the monotopic integral membrane protein human oxidosqualene cyclase ...

GUGER, Isabella
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state
LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
2019 - English
This thesis deals with applications of an optical frequency comb to two fields of fundamental metrology: distance measurements and optical frequency measurements. The first part of the thesis presents homodyne interferometry with a mode filtered frequency comb as a powerful method to measure long distances with high accuracy and absolute scale. The measurement principle requires that individual comb modes are spectrally resolved. For this reason the method cannot be applied directly to frequency combs with a low repetition rate (e.g. 100 MHz), since the modes are too close to each other to be resolved. Cavity mode filtering is used to increase the pulse repetition rate of a comb and the filtered comb is applied for mode-resolved absolute distance measurement. Mode-filtering takes place with a single Fabry-Pérot cavity in a Vernier configuration, allowing to set mode spacing ranging from tens of GHz to more than 100 GHz. It is demonstrated that large mode-spacing significantly reduce the requirements on the resolution of the spectrometer and enables absolute distance measurement with a mode-filtered frequency comb using a simple array spectrometer for detection. Here a 1GHz comb is used, that is converted into a 56GHz comb by mode-filtering. It is shown that in comparison to a conventional counting interferometer an agreement within 0.5 mm for distances up to 50m is found. The second part of this thesis presents an original method using a single trapped 40Ca+ ion as convertor from optical frequency domain to fluorescence intensity for optical frequency analysis of lasers interacting with the ion. It is based on analysis of fluorescence emitted from the ion at a dark state excited by two laser fields with modulated mutual frequency detuning. The response of detected photon rate to relative laser frequency deviations is recorded within the slope of a dark resonance formed in the lambda-like energy level structure corresponding to two optical dipole transitions. Both employed lasers are phase locked to an optical frequency comb, which allows precise calibration of the method by deterministic modulation of the frequency modulated laser beam with respect to the beam with fixed optical frequency. Measured fluorescence responses are evaluated using the Fourier analysis and the results are compared with theoretical model for achievable signal-to-noise ratios in a range of modulation frequencies and amplitudes. The results shows the limits of this method in terms attainable modulation frequencies and detectable laser frequency deviations. Tato disertační práce se zabývá aplikací optického frekvenčního hřebene ve dvou odvětvích základní metrologie: měření vzdáleností a měření optických frekvencí. První část práce prezentuje homodynní interferometrii s módově filtrovaným frekvenčním hřebenem efektní metodu pro měření dlouhých vzdáleností si vysokou přesností a absolutní škálou. Princip měření vyžaduje, aby jednotlivé módy frekvenčního hřebene byli spektrálně rozlišitelné. Z tohoto důvodu nelze tuto metodu použít přímo s frekvenčními hřebeny s nízkou opakovací frekvencí (např. 100 MHz), protože jednotlivé módy jsou příliš blízko u sebe a nelze je rozlišit. Na zvýšení opakovací frekvence je zde využito filtrování módu pomocí optického rezonátoru a takto filtrovaný frekvenční hřeben je pak použit k měření absolutních vzdáleností. Módová filtrace je realizována pomocí Fabry-Pérotovho rezonátoru ve Vernierovské konfiguraci, co umožnuje dosažení opakovacích frekvencí v rozsahu od desítek GHz do více jak 100 GHz. Je demonstrováno, že vysoké módové rozestupy významně redukují požadavky na rozlišení spektrometru a umožnují absolutní měření vzdálenosti s módove filtrovaným hřebenem s použitím jednoduchého řádkového spektrometru pro detekci. Použit je 1 GHz hřeben, který je filtračním rezonátorem konvertován na 56 GHz. Je ukázáno, že porovnání s konvenčním relativním interferometrem je dosažena shoda v měření vzdáleností až do 50 m na úrovni 0.5 mikrometru. Druhá část dizertační práce prezentuje metodu využívající zachyceného iontu vápníku 40Ca+ jako převodníku z optických frekvencí do intenzity fluorescence pro optickou frekvenční analýzu laserů interagujících s iontem. Metoda je založená na analýze fluorescence emitované z iontu v temném stavu, který je vybuzen dvěma lasery s modulovaným vzájemným frekvenčním odladěním. Odezva detekovaného fotonového toku na vzájemné frekvenční odchylky je měřena na svahu temné rezonance vytvořené v lambda energetické struktuře, která koresponduje s dvěma dipólovými optickými přechody. Oba využívané lasery jsou fázově zavěšeny na optický frekvenční hřeben, což umožňuje přesnou kalibraci metody deterministickým modulováním frekvence analyzovaného laseru vzhledem k fixní referenční frekvenci. Měřená fluorescenční odezva je vyhodnocována s použitím Fourierovy analýzy a výsledky jsou porovnány s teoretickým modelem pro dosažitelné poměry signálu k šumu pro škálu modulačních frekvencí a amplitud. Výsledky ukazují shodu s teorií pro určité rozsahy modulačních parametrů a taktéž vymezují limity metody ve smyslu detekovatelných frekvenčních odchylek a dosažitelných modulačních frekvencí. Keywords: optický frekvenční hřeben; metrologie délky; kvantová optika; optical frequency comb; length metrology; quantum optics Available in digital repository of UPOL.
Distance measurements with mode-filtered frequency comb and analysis of fluorescence from trapped ion at modulated dark state

This thesis deals with applications of an optical frequency comb to two fields of fundamental metrology: distance measurements and optical frequency measurements. The first part of the thesis ...

LEŠUNDÁK, Adam; ČÍP, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION
VYHLIDALOVÁ, Nikola
2019 - English
This diploma thesis seeks to provide a thorough analysis of the significance and implications of music in the novel A Clockwork Orange and compare it to the role of music in the film adaptation based on this novel. Anthony Burgess, the author of the novel was an English writer and composer, whose work inspired an American film director Stanley Kubrick to make a film adaptation of the novel. The first part of this thesis deals with the life of the author of the novel, focusing mainly on the influence of music on his life. The thesis further explores the relation between music and man, music and literature, and examines the concept of music in general. The crucial part of the thesis analyses the use and function of music in the novel, provides the interpretation of the novel in terms of music and lastly, it compares the concept of music in the novel with the film adaptation. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat význam a vliv hudby na román A Clockwork Orange a porovnat její roli ve stejnojmenném filmovém ztvárnění. Autorem románu je britský spisovatel a skladatel Anthony Burgess, jehož dílo inspirovalo amerického režiséra Stenleye Kubricka ke ztvárnění stejnojmenné filmové adaptace. V první části se tato práce zabývá životem autora románu a zejména pak tím, jaký vliv na něj měla hudba. Dále se zabývá vztahem hudby k člověku obecněji, hudby k literatuře a konceptem hudby v širším kontextu. Hlavní část práce pak analyzuje užití a funkci hudby v románu samotném, interpretuje román se zřetelem k hudbě a v neposlední řadě porovnává pojetí hudby v románu a filmovém ztvárnění. Keywords: Anthony Burgess; Stanley Kubrick; hudba v literatuře; násilí; svobodná vůle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION

This diploma thesis seeks to provide a thorough analysis of the significance and implications of music in the novel A Clockwork Orange and compare it to the role of music in the film adaptation based ...

VYHLIDALOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases