Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41722
Published from to

Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny
Hemrová, Lucie
2020 - English
Souhrn Rozsáhlé změny ve způsobu hospodaření, k nimž v minulosti došlo, měly za následek fragmentaci stanovišť mnoha druhů. Změny ve struktuře krajiny vyvolaly diskusi o vyhlídkách druhů fragmentovaných stanovišť v budoucí zemědělské krajině. Dynamika rostlin v krajině je výsledkem rychlosti, jakou druh kolonizuje stanoviště a jakou vymírají jeho lokální populace. Mnohé studie potvrdily dřívější předpoklad, že řada stanovišť vhodných pro daný druh zůstává v krajině neobsazena. Předpokládá se, že rozdíly ve výskytu druhů a proporci vhodných stanovišť, kterou daný druh obsazuje, jsou způsobeny plochou a izolovaností pro druh vhodných stanovišť a schopností daného druhu kolonizovat je a přežívat na nich. Abychom porozuměli dynamice druhů v měnící se krajině, musíme nejprve odhalit vztahy mezi výskytem druhů a proporcí obsazenosti jejich vhodných stanovišť, a stářím stanovišť, uspořádáním stanovišť a schopností druhů kolonizovat je a přežívat na nich. Jakmile plně porozumíme faktorům určujícím dynamiku druhů, budeme schopni věrohodně predikovat jejich přežívání do budoucna. Cílem této práce bylo odhalit faktory určující dynamiku druhů suchých trávníků, zejména faktory určující jejich rozšíření a četnost na krajinné úrovni. Důležitost správného určení vhodných stanovišť pro studovaný druh v pracích, které... Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in the future agricultural landscape. Landscape dynamics of plant species is basically a result of extinction and colonization rates. Many studies have confirmed the former expectation that a number of habitats suitable for a plant species in a landscape stay unoccupied. The differences in species distribution and proportion of suitable habitats occupied by a given species are hypothesized to be due to the area and isolation of suitable habitats and colonization and survival ability of a given species. To understand species dynamics in a changing landscape, first we have to reveal the relationships between the distribution of species and their proportion of occupied habitats, habitat age, habitat configuration and species colonization and survival ability. After the complete understanding of the determinants of species dynamics we will be able to predict reliably species prospect in the future. The very basic aim of this thesis was to reveal the determinants of landscape dynamics of dry grassland species in terms of their distribution and frequency in the landscape. The importance of correct identification... Keywords: dry grasslands; landscape dynamics; life-history traits; metapopulations; species dynamics; suché trávníky; dynamika krajiny; druhové vlastnosti; metapopulace; dynamika druhů Available in a digital repository NRGL
Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny

Souhrn Rozsáhlé změny ve způsobu hospodaření, k nimž v minulosti došlo, měly za následek fragmentaci stanovišť mnoha druhů. Změny ve struktuře krajiny vyvolaly diskusi o vyhlídkách druhů ...

Hemrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Rozšířená mimetická gravitace
Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
2020 - English
V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze být povážovánu za nízko-energetickou limitu projektovatelné Hařavovy-Lifshitzovy gravitace. Tato nová rozšíření představují přímou vazbu gradientu mimetického pole na tenzor křivosti. Tyto vazby jsou zdrojem anizotropního napětí v tenzoru energie a hybnosti, který je nenulový i v prvním řádu perturbací na kosmologickém pozadí. Dále ukážeme, že nově zavedené členy ovlivní rychlost zvuku skalárních kosmologických perturbací, ale především ovlivní i rychlost šíření gravitačních vln. Anizotropní napětí a netriviální rychlost propagace gravitačních vln jsou nové vlastnosti, které se v předchozích modelech mimetické hmoty nevyskytovaly. Dále demonstrujeme, že přítomnost mimetické hmoty změní effektivní Newtonovu konstantu na úrovni Friedmanových rovnic pro kosmologické pozadí. Odvodíme kvadratickou akci pro skalární i tenzorové perturbace a krátce diskutujeme možné nestability. Též diskutujeme omezení našeho modelu z pozorování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be considered as a low energy limit of the projectable Horava-Lifshitz gravity. The proposed novel extension directly couples gradients of the mimetic scalar field to the curvature tensor. These couplings introduce into the energy momentum tensor an anisotropic stress which is non-vanishing even at the first order in perturbations around a cosmological background. Further we show that such terms modify the formula for the speed of sound of scalar perturbations and even more importantly change the speed of propagation for the gravitational waves. The appearance of the anisotropic stress and the consequent nontrivial speed of propagation of the gravity waves are new phenomena which were not present in the previously studied mimetic models. Furthermore, we demonstrate that the effective Newton's gravitational constant in the background Friedmann equations is shifted in the presence of the novel couplings of the mimetic scalar field. We calculate the quadratic action for scalar and tensor perturbations and briefly discuss possible instabilities. Finally we consider the current observational bounds on the model.... Keywords: mimetická gravitace; mimetic gravity Available in a digital repository NRGL
Rozšířená mimetická gravitace

V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze ...

Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)
Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
2020 - English
Univerzita Karlova Frmaceuticka fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Simona Benčová Školitelia: Dr.Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D Názov diplomovej práce: Transkriptomická analýza kožných zápalových biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien. Periférna neuropatia je rozšírujúci sa problém zdravia verejnosti ako následok rôznych ochorení, spojený s niekoľkými nepriaznivými účinkami, ako napríklad výskyt chronickej bolesti či zvýšené riziko vzniku tlakového vredu. Cieľom tejto štúdie je preskúmať, či je zápalový stav kože modifikovaný počas periférnej neuropatie a v priebehu tvorby tlakového vredu. Na dvoch rôznych modeloch myší (myši s tlakovým vredom a myši s nepoškodenou kožou), bola uskutočnená transkriptomická analýza, aby sa určili gény, ktoré sa líšia v expresii a zároveň tie, ktoré sa podieľajú na zápale. Neuropatia malých nervových vlákien bola navodená u mladých myší intraperitoneálnou injekciou resiniferatoxínu (50 μg/kg, i.p), agonistu na vaniloidnom receptore TRPV1. Preležaniny boli spôsobené aplikáciou dvoch magnetických platničiek na koži na chrbte. Na základe RNA mikroarray bola získaná génová expresia a výsledky boli následne overené kvantitatívnou PCR. Transcriptomická analýza kože s tlakovým vredom... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Simona Benčová Supervisors: Dr. Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D Title of diploma thesis: Transcriptomic analysis of cutaneous inflammatory biomarkers in a mouse model of small fiber neuropathy. Peripheral neuropathy is an expanding public health problem conditioned by various diseases and associated with several adverse effects such as the occurrence of chronic pain or increased risk of pressure ulcers (PUs). The aim of this study is to explore, whether the inflammatory state of the skin is modified during peripheral neuropathy and in the course of the formation of a pressure ulcer. The transcriptomic analysis was performed with two different models of mice: PU model and uninjured model, to determine genes that differ in expression and in particular, those involved in inflammation. Small fiber neuropathy was induced in young mice by intraperitoneal injection of resiniferatoxin (50 µg/kg, i.p.) - transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) agonist. PUs were induced by applying two magnetic plates on the dorsal skin. Gene expression was obtained based on RNA microarray and the results were subsequently verified by qPCR. The transcriptomic analysis of PU... Keywords: neuropatie; resiniferatoxin; microarray RNA; zánět; zvířecí model; neuropathy; resiniferatoxin; microarray RNA; inflammation; animal model Available in a digital repository NRGL
Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)

Univerzita Karlova Frmaceuticka fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Simona Benčová Školitelia: Dr.Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D ...

Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A
Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
2020 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: María Isabel Arenas Jimenéz Název diplomové práce: Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A Bisfenol A (BPA) patří mezi nejrozšířenějsí sloučeniny na světě, jehož produkce činí ročně vice než 6 miliard tun. Je široce používaný jako součást polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, z nichž jsou vyráběny znovu použitelné plastové lahve, potravinové boxy a některé lékařské vybavení. Také se používá k potažení vnitřní vrstvy plechovek. V dříve provedených studiích bylo zjištěno, že BPA v lidském organismu přispívá ke vzniku mnoha chronických onemocnění jako například onemocnění ledvin - diabetická nefropatie. Podocyty - terminálně diferenciované buňky Bowmanova pouzdra glomerulu - jsou nedílnou součástí filtrační bariéry, kde hrají důležitou roli v zabránění průniku plasmatických proteinů do moči. Proto jsme se v této studii zaměřili na efekt BPA právě na tyto buňky a jejich konkrétní proteiny, a to pomocí in vivo a in vitro metod.... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant: María Isabel Arenas Jimenéz Title of the diploma thesis: Study of the variations in the expression of different adhesion and cytoskeletal proteins of podocytes (E-Cadherin, Podocin, Vimentin) due to Bisphenol A Bisphenol A (BPA) is one of the most widespread compounds in the world, producing over 6 billion metric tons per year. It is widely used as part of polycarbonate plastics and epoxy resins, from which reusable plastic bottles, food boxes and some medical equipment are made. It is also used to coat the inner layer of the cans. Previous studies have shown that BPA contributes to many chronic diseases in the human body, such as kidney disease - diabetic nephropathy. Podocytes - terminally differentiated cells of the Bowman's capsule in glomerulus - are an integral part of the filtration barrier, where they play an important role in preventing the plasmatic proteins from penetrating to the urine. Therefore, in this study, we looked at the effect of BPA on these cells and their particular proteins, using both in vivo and... Keywords: bisfenol A; ledviny; podocyt; E-cadherin; podocin; vimentin; exprese proteinů; diabetes mellitus; diabetická nefropatie; bisphenol A; kidney; podocyte; E-cadherin; podocin; vimentin; protein expression; diabetes mellitus; diabetic nephropathy Available in a digital repository NRGL
Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: ...

Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
2020 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formální školitel) Název diplomové práce: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické artritidy Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické onemocnění revmatoidního charakteru postihující děti, přesto jsou mechanismy jeho patofyziologie z velké části neprozkoumány. Zásadní roli hrají v těchto procesech složky vrozené a získané imunity, včetně buněk myeloidní řády. U zánětlivých onemocnění byly popsány epigenetické deregulace zahrnující i nekódující mikroRNA. Mimoto, předběžné výsledky získané týmem Prof. Florence Apparailly ukázaly akumulaci přechodných monocytů a zároveň vyšší expresi miR-150 v synoviální tekutině dětí postižených oligoartikulární JIA. Na základě těchto objevů vznikla hypotéza naznačující určitou roli miR-150 v patofyziologii tohoto onemocnění, přesněji v regulaci diferenciace monocytů a jejich funkcí. Za účelem prostudování účinku, který má miR-150 na monocyty, bylo provedeno několik transfekcí klasických monocytů (separovaných z periferní krve zdravých dárců) inhibitorem miR-150. Buňky byly následně označeny příslušnými... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formal tutor) Title of diploma thesis: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatoid disease affecting children, and its pathological mechanisms are still poorly understood. Innate and adaptive immunity including myeloid cells play a major role in these processes. Epigenetic deregulations along with non-coding microRNAs have been reported in many inflammatory diseases. Moreover, preliminary results obtained by the research group of Prof. Florence Apparailly showed accumulation of intermediate monocytes along with the high expression of miR-150 in the synovial fluid of children affected by oligoarticular JIA. Based on these findings a hypothesis has been postulated suggesting that miR-150 could have a role in the pathogenesis of this disease and in the regulation of monocyte differentiation and function. To study the impact of miR-150 on monocytes from the peripheral blood of healthy donors, transfection experiments were performed to neutralize miR-150. The... Keywords: miRNA; biomarker; juvenilní idiopatická artritida; miRNA; biomarker; RT-PCR; juvenile idiopathic arthritis Available in a digital repository NRGL
Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr ...

Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I.
Hudáková, Kristína; Trejtnar, František; Soukup, Ondřej
2020 - English
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristína Hudáková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové práce: In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I Vakcinace proti infekčním chorobám, zabrání ročně miliónům úmrtí. Imunogenní vlastnosti vakcín jsou ještě posilněny přítomností imunologických adjuvans. Vývoj imunologických adjunvans vede k lepšímu bezpečnostnímu profilu vakcín a taktéž hraje klíčovou roli ve výzkumu nových vakcín proti patogenům, na které ještě v současnosti vakcíny neexistují. Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit schopnost racionálně navržených malých ligandů ovlivňovat Toll-like receptory a tím pádem taky potenciál jejich využití jako imunologických adjuvans. Testování bylo provedeno za použití modifikových buněčných linií stabilně exprimujících lidské TLR4 nebo TLR8 receptory, jejichž aktivace vede k produkci sekretované embryonální alkalické fosfatázy. Na základě interakce s TLR receptory byly prověřeny agonistické a stejně tak antagonistické vlastnosti deseti analyzovaných látek označených jako DM 001 - DM010. Imunomodulační aktivita těchto testovaných látek byla určená stanovením množství sekretované alkalické fosfatázy pomocí kolorimetrické enzymatické reakce.... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kristína Hudáková Supervisor: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma thesis: In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I Vaccination against preventable infections prevents millions of deaths each year. Their immunity enhancing activity is strengthened by the presence of vaccine adjuvants. Development of vaccine adjuvants leads to improved safety profile and also can play a vital role in the research of new vaccines against pathogens against which the vaccines currently do not exist. The main aim of this diploma thesis was to verify the ability of rationally developed small molecule ligands to influence Toll-like receptors and thus their potential to be utilized as vaccine adjuvants. The assay was carried out using modified cell lines continually expressing the human TLR4 or TLR8 whose activation leads to production of secreted embryonic alkaline phosphatase. Ten analyzed substances labelled as DM 001 - DM 010 were examined for their agonistic and also antagonistic properties while interacting with the TLRs. Immunomodulatory activity of these tested samples was then determined by quantification of secreted alkaline phosphatase with the help of a colorimetric... Keywords: TLR; imunomodulátory; in vitro hodnocení; adjuvans; vakcíny; TLR; immunomodulators; in vitro evaluation; adjunvants; vaccines; Available in a digital repository NRGL
In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I.

1 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristína Hudáková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové ...

Hudáková, Kristína; Trejtnar, František; Soukup, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.
Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
2020 - English
Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi- cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na- měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako například Me- dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony. Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek- toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek- toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev- ných"rentgenových obrázků; jednofotovná... Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of physical processes or functions of different organs inside the body. The medical imaging encompasses wide range of techniques based on different physical prin- ciples, including techniques using ionizing radiation. The quality of the images depends significantly on the quality of the used imaging detectors. There are many types of the detectors, from old analog devices (e.g. films) to fully digital detectors such as flat panels, that are the most widely used today. The newer technology is being developed and the techniques such as photon counting explored. However, the state of the art technology is the single photon counting, where the experimental detectors such as Medipix are able to count and process each individual photon. This works studies the properties, features and applications of the newest detector from the Medipix family Timepix3 in different imaging modalities. Firstly, a design of a new hardware readout interface for Timepix3 is presented together with data acquisition software and new analysis and calibration algorithms. Then, different applications of Timepix3 detector were explored: very... Keywords: Zobrazování v medicíně; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera; Medical Imaging; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.

Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování ...

Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Politická poezie Dericka Thomsona
Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
2020 - English
Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson... This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as "political issues", although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson's multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson's works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson's poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson's actual political convictions, as far as we can reconstruct... Keywords: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm; Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm Available in a digital repository NRGL
Politická poezie Dericka Thomsona

Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat ...

Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
Univerzita Karlova, 2020

Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability
Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
2020 - English
Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná korelace prostorových trendů v rozmanitosti druhů a jejich vlastností s prostorovými gradienty podmínek prostředí naznačuje, že to bude právě prostředí, které bude regulovat tyto procesy. Předpokládá se, že mechanismy spojené s produktivitou prostředí (s dostupností energie) by mohly vysvětlit příčinu těchto širokoškálových trendů v biologické rozmanitosti. Ve vysvětlení však stále neexistuje konsensus, což je dáno tím, že environmentální a biotické prediktory biodiverzity jsou vzájemně silně provázány. Vymysleli jsme testovatelné predikce, které umožnily rozplést mechanismy odpovědné za prostorové distribuce v druhové rozmanitosti a vlastnostech druhů. Trendy v prostorové distribuci mnoha vlastností ptáků podél výrazného gradientu produktivity v Jižní Africe vykazují 'slow-fast' kontinuum v životních strategiích. Vysoká produktivita prostředí v tropech vede k stabilním populacím, které upřednostňují pomalé životní strategie; nízká sezonalita v dostupnosti potravy vede k malým snášky, dlouhé rodičovské péči a vyšší životaschopnosti mláďat. Predace hnízd může také přispívat k výsledným prostorovým trendům... Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation between spatial patterns in species and trait diversity and spatial gradients in environmental conditions indicates that the environment may modulate these processes. The mechanisms related to environmental productivity (energy availability), as a strong predictor of biodiversity, have been hypothesized to explain the cause of these broad- scale biodiversity patterns. Still, there is no consensus in the explanation, as many of the environmental and biotic factors are strongly interrelated. We have derived testable predictions that allowed disentangling the mechanisms responsible for spatial distributions of life-histories and species richness. The patterns in spatial distribution of many avian traits across the striking productivity gradient in South Africa show a slow-fast continuum in life-history strategies. High environmental productivity in tropics may result in stable populations that favour slow life-history strategies; birds can utilize stable food resources - low food seasonality selects for small clutch sizes, long parental care and high juvenile survival. The... Keywords: druhová diverzita; životní strategie; vlastnosti druhů; produktivita prostředí; sezonalita prostředí; geografické trendy; ptáci; ptáci Afriky; species richness; life-history strategies; species traits; environmental productivity; environmental seasonality; geographical patterns; birds; African avifauna Available in a digital repository NRGL
Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability

Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná ...

Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
Univerzita Karlova, 2020

Prostory amalgámů
Peša, Dalimil; Pick, Luboš
2020 - English
V této práci jsou zavedeny Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů, které jsou modifikací klasických Winerových prostorů amalgámů určenou k potlačení jistých nedostatků kterými druhé jmenované prostory trpí v kontextu Banachových prostorů funkcí invariantních vůči nerostoucímu přerovnání. Nejprve poskytneme několik nových výsledků týkajících se quasinormovaných prostorů. Dále poskytneme několik protipříkladů, které ilustrují výše zmíněné ne- dostatky Wienerových prostorů amalgámů. Zavedeme Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů a studujeme jejich vlastnosti, především (nikoliv však výhradně) jejich normovatelnost, vnoření mezi nimi a jejich asociované prostory. Na závěr poskytneme několik aplikací této obecné teorie. 1 In this thesis we introduce the concept of Wiener-Luxemburg amalgam spaces which are a modification of the more classical Wiener amalgam spaces intended to address some of the shortcomings the latter face in the context of rearrangement invariant Banach function spaces. We first provide some new results concerning quasinormed spaces. Then we illustrate the asserted shortcomings of Wiener amalgam spaces by provid- ing counterexamples to certain properties of Banach function spaces as well as rearrangement invariance. We introduce the Wiener-Luxemburg amalgam spaces and study their properties, including (but nor limited to) their normability, em- beddings between them and their associate spaces. Finally we provide some applications of this general theory. 1 Keywords: Prostor amalgámů; Banachův prostor funkcí; funkcionální vlastnosti; Amalgam space; Banach function space; functional properties Available in a digital repository NRGL
Prostory amalgámů

V této práci jsou zavedeny Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů, které jsou modifikací klasických Winerových prostorů amalgámů určenou k potlačení jistých nedostatků kterými druhé jmenované ...

Peša, Dalimil; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases