Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2790
Published from to

Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung
MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on two types of word formation - compounding and derivation, describing two endings: "-los" and "-frei". In the practical part, two analyses were conducted. The first research focuses on the frequency of appearance of the adjectives with the ending "-frei" in various thematic areas and the second research examines the rephrasing of this ending and studies how often is this paraphrase used. Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva typy slovotvorby - kompozici a derivaci a jsou představeny dvě přípony "-los" a "-frei". V praktické části jsou provedeny dva výzkumy. První zkoumá četnost přídavných jmen s koncovkou "-frei" v různých tematických oblastech. Druhý zkoumá, jak mohou být tato přídavná jména parafrázována a které jsou nejčastěji používány. Keywords: adjective; word formation; suffixoid; compounding; derivation Available in digital repository of UPOL.
Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung

This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part ...

MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Schweiz - ein umweltfreundliches Land
MUCHKOVÁ, Jessica; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
This bachelor thesis focuses on ecology in Switzerland. It deals with basic geographic information, the environment and its pollution, the protection of the environment in Switzerland and the protection of the environment in the Czech Republic and the Olomouc region. In the practical part of this work will be used quantitative method of research. A questionnaire was drawn up to determine whether selected respondents were aware of Swiss ecology. Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekologii ve Švýcarsku. Zabývá se základnímí zeměpisnými informacemi, životním prostředím a jeho znečištěním, ochranou životního prostředí ve Švýcarsku a ochranou životního prostředí v České republice a v olomouckém regionu. V praktické části této práce budou použity kvantitativní metody výzkumu. Byl vypracován dotazník, jehož cílem bylo zjistit, zda vybraní respondenti mají povědomí o švýcarské ekologie. Keywords: Environment; pollution; Switzerland; the Alps; hydropower; glacier; environmental protection Available in digital repository of UPOL.
Die Schweiz - ein umweltfreundliches Land

This bachelor thesis focuses on ecology in Switzerland. It deals with basic geographic information, the environment and its pollution, the protection of the environment in Switzerland and the ...

MUCHKOVÁ, Jessica; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Phraseologismen und ihre Funktionen in Rezensionen des Magazins der Spiegel
PASTORÁKOVÁ, Martina; KAŇOVSKÁ, Michaela
2019 - German
The thesis deals with idioms occurring in the reviews of Anne Wills talk show in the magazine Spiegel. This thesis is divided in two parts: theoretical and practical. The theoretical part presents the idioms in terms of their classification, characteristic features, their use and functions in texts. Additionally, texts which are frequently used in the media are described. The previous research in the field functions of idioms in reviews is also mentioned. The practical part presents an analysis of idioms, which were used in reviews of Anne Wills talkshow. Diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami, ktoré sa nachádzajú v recenziách Talkshow Anne Will magazínu Spiegel. Skladá sa z dvoch častí - teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť rozoberá frazeologizmy z hľadiska klasifikácie, špecifických znakov, ich použitím v texte a následne rozpracováva jednotlivé druhy textov, ktoré sa používajú v masmédiách a ich funkcie. Ďalej je spomenutý aj doterajší výskum v tejto oblasti. V praktickej časti sa nachádza analýza frazeologizmov, ktoré sa nachádzali v recenziách Talkshow Anne Will. Keywords: phraseology; idiom; classification of idioms; character of idioms; idioms in reviews; media; functions of idioms; Spiegel Available in digital repository of UPOL.
Phraseologismen und ihre Funktionen in Rezensionen des Magazins der Spiegel

The thesis deals with idioms occurring in the reviews of Anne Wills talk show in the magazine Spiegel. This thesis is divided in two parts: theoretical and practical. The theoretical part presents the ...

PASTORÁKOVÁ, Martina; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Landeskundliche Reflexionen in der modernen Musik
ŠTANCL, Josef; HRDINOVÁ, Eva
2019 - German
This work deals with the influence of songs and homeland studies reflections on learning German language. The theoretical part describes the connection of music education and songs with other subjects, especially with languages. The practical part examines the truthfulness of given hypotheses that students use songs to better remember homeland knowledge and grammatical elements of language. Tato práce se zabývá vlivem písní a vlastivědných reflexí v nich na učení německého jazyka. Teoretická část práce popisuje propojení hudební výchovy a písní s jinými předměty, zejména s jazyky. Praktická část zkoumá pravdivost daných hypotéz, že si studenti pomocí písní lépe pamatují vlastivědné poznatky a gramatické náležitosti jazyka. Keywords: Songs; Homeland reflections; teaching Available in digital repository of UPOL.
Landeskundliche Reflexionen in der modernen Musik

This work deals with the influence of songs and homeland studies reflections on learning German language. The theoretical part describes the connection of music education and songs with other ...

ŠTANCL, Josef; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Náměty zájmových činností se zaměřením na téma vesmír ve školní družině
STRATILOVÁ, Lucie; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - German
The work focuses on the education of children during their free time, mainly during after-school care. The theoretical part aims at spcification of the term free time, education outside the classroom, after-school care, the text also addresses play time, extracurricular activities, and education by experience. The goal of the practical part of the work is to create, describe and evaluate a set of diverse activities aimed at the topic of outer space. Práce je zaměřena na výchovu ve volném čase, a to převážně ve školní družině. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu volný čas, výchova mimo vyučování, školní družina, text se zabývá také hrou, zájmovými činnostmi a zkušenostním učením. Cílem praktické části práce je vytvořit, popsat a zhodnotit soubor rozmanitých činností zaměřených na téma vesmíru. Keywords: Free time; education during free time; education outside the classroom; extracurricular aktivity; after-school care Available in digital repository of UPOL.
Náměty zájmových činností se zaměřením na téma vesmír ve školní družině

The work focuses on the education of children during their free time, mainly during after-school care. The theoretical part aims at spcification of the term free time, education outside the classroom, ...

STRATILOVÁ, Lucie; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál
LUDMOVÁ, Iveta; KRÁKORA, Pavel
2019 - German
The bachelor thesis entitled "The Archdiocesan museum of Olomouc and its educational potential" deals with the issue of educational programmes and the related educational potential of the Museum. Specifically, the bachelor thesis discusses education in the Archdiocesan Museum of Olomouc in terms of educating preschool children, upper primary school pupils, secondary school pupils, university students and other visitors. The theoretical part focuses on museology as a scientific discipline and education in museums. The practical part describes the educational activities of the Archdiocesan Museum of Olomouc with the use of teaching aids. The main objectives of the work comprise creating conditions for education, the level of application of these conditions and the educational potential of the Archdiocesan Museum. Bakalářská práce "Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál" se zabývá problematikou edukačních programů a s tím spojeným edukačním potenciálem muzea. Bakalářská práce se konkrétně zabývá vzděláváním v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, a to pedagogice dětí předškolního vzdělávání, žáků na druhém stupni základních škol, žáků středních škol, vysokoškolských studentů i dalších návštěvníků. V teoretické části věnuje práce pozornost především muzeologii coby vědní disciplíně a edukaci v muzeu, v praktické části edukačním působením Arcidiecézního muzea v Olomouci s využitím edukačních pomůcek. Hlavní cíle práce se zabývají vytvořením podmínek pro edukaci, míře využívání těchto podmínek a edukačním potenciálem Arcidiecézního muzea. Keywords: Museum; museology; museum pedagogy; museum education; exposition; Olomouc Archdiocesan Museum Available in digital repository of UPOL.
Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál

The bachelor thesis entitled "The Archdiocesan museum of Olomouc and its educational potential" deals with the issue of educational programmes and the related educational potential of the Museum. ...

LUDMOVÁ, Iveta; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Uplatnění principů dobra a zla v keltských a českých pohádkách
PIKARTOVÁ, Karolína; SLADOVÁ, Jana
2019 - German
This bachelor thesis is focused on comparison between celtic and czech tale pointing out differences and contrasts in principles of good and evil. I decided to solve this issue by comparing amount of good and evil expressions in each story, their consequential revarding and punishment. Cílem této práce je porovnat keltskou a českou pohádku z pohledu jejich principů dobra a zla a jejich kontrastů. Zvolenou problematiku jsem vyřešila na základě porovnání četnosti projevů dobra a zla, jejich odměňování a trestání. Keywords: Good; evil; fairytales; celtic and czech Available in digital repository of UPOL.
Uplatnění principů dobra a zla v keltských a českých pohádkách

This bachelor thesis is focused on comparison between celtic and czech tale pointing out differences and contrasts in principles of good and evil. I decided to solve this issue by comparing amount of ...

PIKARTOVÁ, Karolína; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Autoren der deutschmährischen Literatur als Übersetzer
STUPKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg
2019 - German
This bachelor thesis presents mainly the forgotten authors of German Moravian literature who translated beside other things. It summarizes their lives, studies their literary and translating experience and is concerned with their importance in the cultural-political sphere. The bachelor thesis tries to disprove the ideological coat which the German Moravian literature has had till today which says that their writers were predominantly German chauvinists and showed their supercilious attitude to the Czech literature. Předložená práce představuje především zapomenuté autory moravské německé literatury, kteří mimo jiné překládali. Shrnuje jejich životy, zkoumá jejich literární a překladatelskou praxi a zabývá se jejich významem v kulturně politické sféře. Má práce se snaží vyvrátit ideologický povlak, který dodnes lpí na moravské německé literatuře a praví, že její autoři byli povětšinou německy šovinističtí a vykazovali pohrdavý postoj k české literatuře. Keywords: author; German Moravian literature; translation Available in digital repository of UPOL.
Die Autoren der deutschmährischen Literatur als Übersetzer

This bachelor thesis presents mainly the forgotten authors of German Moravian literature who translated beside other things. It summarizes their lives, studies their literary and translating ...

STUPKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken
BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
2019 - German
The aim of this diploma thesis is the introduction of Ernst Wolfgang Freissler, now almost forgotten Moravian German writing author of the first half of the 20th century. After summarizing the available data on his life, attention is devoted to his work, with emphasis placed on the author's concept of homeland, which is closely related to Freissler's (at that time) unusual, completely non-nationalist attitude. Big part of these thesis is devoted to the novel Junge Triebe, which (apart from the important autobiographical features) captures Freissler's understanding of the concept of home/homeland and its development. Cílem této diplomové práce je představení Ernsta Wolfganga Freisslera, dnes téměř zapomenutého moravského německy píšícího autora první poloviny 20. století. Po shrnutí dostupných údajů o jeho životě je pozornost věnována jeho dílu, přičemž důraz je kladen na autorovo pojetí motivu domoviny, vlasti, což úzce souvisí s Freisslerovým ve své době neobvyklým, zcela ne-nacionalistickým postojem. Velký prostor je věnován románu Junge Triebe, který (kromě významných autobiografických rysů) výstižně zachycuje Freisslerovo chápání pojmu domov či vlast, resp. jeho vývoj. Keywords: Ernst Wolfgang Freissler; the Czech and Moravian literature written in German; homeland theme; father-son-conflict; a school novel Available in digital repository of UPOL.
Ernst Wolfgang Freissler: der autobiographische Roman Junge Triebe und Heimatmotiv in ausgewählten Werken

The aim of this diploma thesis is the introduction of Ernst Wolfgang Freissler, now almost forgotten Moravian German writing author of the first half of the 20th century. After summarizing the ...

BUREŠOVÁ, Ivana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - German
Available in digital repository of UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases