Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2779
Published from to

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - German
Available in digital repository of UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zvláštnosti současného reklamního jazyka v deníku Bild
Svobodová, Veronika; Zeman, Dalibor; Poimer, Christiane
2019 - German
Tato bakalářská práce je věnována problematice německého reklamního jazyka v bulvárním deníku Bild. Klade si za cíl analyzovat reklamní text z hlediska jeho formální a grafické struktury. Práce se zaměřuje na specifické jazykové a typografické prostředky vyskytující se v reklamním textu. Dále se soustředí na využití slovních druhů a jejich zastoupení ve zkoumaných textech. Provedenou analýzou bylo prokázáno pronikání uměleckých prostředků do jazyka reklamy a jeho zaměření na stručnost a výstižnost, které bylo podloženo především zastoupením substantiv, komposit a jednočlenných oznamovacích vět. Práce může sloužit jakožto vhodný podklad pro další jazykové studie reklamních textů či zkoumání jejich specifik. KLÍČOVÁ SLOVA Lingvistika, jazyk reklamy, bulvární tisk, Bild, jazykové prostředky. This thesis is dedicated to the problematic of German advertising language in tabloid Bild. It aims to analyze the German advertising language in terms of its formal and graphic structure. It also focuses on the use of specific linguistics and typographic means and their frequency in analyzed texts. The analysis has shown the infiltration of the artistic means in the advertising language and its focus on brevity and simplicity, which was illustrated mainly by the representation of nouns, composites and one- member declarative sentences. This thesis can serve as a suitable basis for further analysis of advertising language and its specifics. KEYWORDS Linguistics, the language of advertising, tabloid, Bild, linguistic devices. Keywords: Lingvistika; jazyk reklamy; bulvární tisk; Bild; jazykové prostředky; Linguistics; the language of advertising; tabloid; Bild; linguistic devices Available in a digital repository NRGL
Zvláštnosti současného reklamního jazyka v deníku Bild

Tato bakalářská práce je věnována problematice německého reklamního jazyka v bulvárním deníku Bild. Klade si za cíl analyzovat reklamní text z hlediska jeho formální a grafické struktury. Práce se ...

Svobodová, Veronika; Zeman, Dalibor; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"
Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2019 - German
V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and maturation of the main characters. With this focus in mind, the thesis examines their behaviour and ability to manage complex social situations. Most importantly, the protagonists' relationships with their friends and relatives are carefully studied. Keywords: Child, freedom, life, love, parents, personal development, school, society, work Keywords: Dítě; láska; práce; rodiče; rozvoj osobnosti; společnost; svoboda; škola; život; Child; freedom; life; love; parents; personal development; school; society; work Available in a digital repository NRGL
Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"

V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů ...

Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"
Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2019 - German
V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů poetický realismus a naturalismus. Věnuji se zejména dětství a dospívání těchto postav, jejich jednání. Podstatné jsou také vztahy protagonistů k blízkým osobám, zejména k rodině a k přátelům. Zamýšlím se nad tím, jak zvládají složité situace. klíčová slova Dítě, láska, práce, rodiče, rozvoj osobnosti, společnost, svoboda, škola, život This bachelor thesis analyses two writings by the Austrian writer Marie von Ebner-Eschenbach, namely Child of the Neighbourhood and The Excellent Pupil, with an emphasis on the childhood and maturation of the main characters. With this focus in mind, the thesis examines their behaviour and ability to manage complex social situations. Most importantly, the protagonists' relationships with their friends and relatives are carefully studied. Keywords: Child, freedom, life, love, parents, personal development, school, society, work Keywords: Dítě; láska; práce; rodiče; rozvoj osobnosti; společnost; svoboda; škola; život; Child; freedom; life; love; parents; personal development; school; society; work Available in a digital repository NRGL
Zobrazení dětství v románu Marie von Ebner-Eschenbachové "Obecní dítě" a v její povídce "Premiant"

V této bakalářské práci se věnuji dílům Obecní dítě a Premiant od rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové s hlavním důrazem na dětství hlavních hrdinů. Díla spadají do literárních směrů ...

Dvořáková, Adéla; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - German
The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. Keywords: free time; nobility; photo Available in digital repository of UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.
ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their usage. This diploma thesis analyzes synonyms of the word "Weile" and studies the usage of these words. It employs methodology of corpus linguistics to study the most commonly used collocations of the synonyms examined in the thesis and their occurrence in text. Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht bedeutungsgleich; entsprechend werden sie auch unterschiedlich verwendet. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, den Gebrauch dieser Wörter auf der Grundlage einer Korpuserhebung zu untersuchen. Hierbei sollen die Beschreibungen gängiger Wörterbücher als Ausgangspunkt gewählt werden. Keywords: Corpus linguistics; collocation; interference mistakes; synonyms; use of expressions; cooccurrence analysis Available in digital repository of UPOL.
Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.

The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their ...

ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?
KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
2018 - German
This bachelor thesis tries to search the origin of the legend about Pied Piper from Hamelin, the became famous in many works by not only germen Authors. As foreign overlap was given some examples of translations from English and Czech literature. On several of them has been showed, that story of Pied Piper is today as well remarkably interesting. Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména české literatury. Na několika z nich se ukázalo, že příběh Krysaře je i dnes velmi zajímavý. Keywords: The Pied Piper; Legend; Goethe; Bertolt Brecht; Carl Zuckmayer; Viktor Dyk; Brothers Grimms; Karikatur; Literature; Poem; Drama; Prose; Lyric Poetry; Bunting; Childern; Hamelin; Disappearance; Influenc; Motive; Contense Available in digital repository of UPOL.
Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?

This bachelor thesis tries to search the origin of the legend about Pied Piper from Hamelin, the became famous in many works by not only germen Authors. As foreign overlap was given some examples of ...

KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"
GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
This bachelor thesis deals with the translation of phraseology in the short story Der Muff by the Moravian writer Marie von Ebner-Eschenbach, writing in German language. The theoretical part of the thesis describes the phraseological research, explains the basic terms, specifies the classification of phraseologisms according to H. Burger, characterizes by connotations, modifications, contrastive phraseology and equivalency. Based on Korhonen's analysis, possible errors in the translation of phraseology are mentioned as well. The whole theoretical part is closed by the life and work of the author. The practical part deals with the contrastive analysis of two Czech translations of the short story Der Muff, on the basis of which the phraseology is classified, the degree of equivalency, the connotation and the manner of use is determined. Tato bakalářská práce se zabývá překladem frazeologismů v povídce Der Muff od moravské německy píšící autorky Marie von Ebner-Eschenbach. V teoretické části práce je popsán frazeologický výzkum, vysvětleny základní pojmy, specifikována klasifikace frazeologismů dle H. Burgera, charakterizována konotace, modifikace, kontrastivní frazeologie a ekvivalence. Na základě analýzy Korhonena je v této práci upozorněno na možné chyby při překladu frazeologismů. Celou teoretickou část uzavírá život a dílo autorky. Praktická část se zabývá kontrastivní analýzou dvou českých překladů povídky Der Muff, na jejichž základě jsou frazeologismy klasifikovány, je jim přiřazena míra ekvivalence, konotace a určen způsob použití. Keywords: phraseologism; phraseology; characteristics of phraseologisms; classification of phraseologisms; connotation; modification; equivalency; contrastive phraseology; translation of phraseologisms; contrastive analysis; Marie von Ebner-Eschenbach; short story; Der Muff Available in digital repository of UPOL.
Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"

This bachelor thesis deals with the translation of phraseology in the short story Der Muff by the Moravian writer Marie von Ebner-Eschenbach, writing in German language. The theoretical part of the ...

GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fenomenologie komunikace
Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
2018 - German
Beziehen und Entziehen. Eine Phänomenologie des Mitteilens Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK) Abstract (German) Diese Arbeit untersucht leibphänomenologisch die Dynamiken von Beziehen und Entziehen im Kontext der philosophischen Anthropologie. Dafür wird im ersten Hauptteil der Arbeit, "Medialisierung und Entmedialisierung", dargelegt, wie Paradigmen, die den Bezug verabsolutieren (etwa Uexkülls Umweltbegriff, der Milieubegriff bis hin zu zeitgenössische Medien-Konzeptionen) in der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts Formen des Entzugs entgegengesetzt worden: die phänomenologische Epoché Husserls und die Welt/Umwelt-Differenz der Philosophischen Anthropologie Plessners und Schelers. In einem Exkurs werden die "skeptischen Anfänge der Phänomenologie" untersucht, indem ein Vergleich zwischen der Epoché der antiken Skepsis des Sextus Empiricus und der phänomenologischen Epoché Husserls unternommen wird. Dabei wird deutlich, dass die Epoché schon in der Antike leiblich zu verstehen ist. Im zweiten Hauptteil wird eine "Phänomenologie der Grenzleiblichkeit" vorgelegt. Dafür werden im Anschluss an Hans Rainer Sepps Leibanthropologie jene Phänomene analysiert, an denen sich der Leib als seine eigene Grenze gegenüber eines Widerstands erlebt: der Schwindel, das Lachen, das Vergessen und das... Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK): Title in English: Relating and unrelating. A phenomenology of impartation. Abstract (English) Using a phenomenological analysis of the living body, this thesis investigates the dynamics of relating and unrelating in the context of philosophical anthropology. The first main chapter on "Mediation and Deprivation" argues that, in the context of early 20th century, certain philosophical paradigms arose which made the medium an absolute concept: some examples are those of environment; milieu and media theory. On the other hand, Husserl developed the phenomenological Epoché; and Plessner's and Scheler's emphasised the world/environment- difference as a negative response towards these paradigmatic accounts on mediation. An excursus further investigates the "sceptical beginnings of phenomenology" by making a comparison between the Epoché of the ancient Greek scepticism in the works of Sextus Empiricus and the phenomenological Epoché of Husserl. It shows that already in its earliest forms in ancient philosophy the Epoché was understood as related to our bodily existence. The second main chapter develops a "Phenomenology of Boundary Embodiment [Grenzleiblichkeit]". Following Hans Rainer Sepp's anthropology of the living body, this chapter analyses certain phenomena in... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie komunikace

Beziehen und Entziehen. Eine Phänomenologie des Mitteilens Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK) Abstract (German) Diese Arbeit untersucht leibphänomenologisch die Dynamiken von Beziehen und ...

Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases