Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2856
Published from to

Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik
Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
2019 - German
Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a modliteben v období od druhé poloviny 19. století do holokaustu, přičemž hudebně-liturgická praxe slouží jako prisma výzkumu. Zkoumají se liturgické fenomény a náboženský vývoj, které jsou dosud zanedbané v bádání o česko-německo-židovské Praze, a hudební dějiny v českých zemích. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké formy a významy židé dali jejich modlení a jednání v pražských synagogách v tomto období. Studie se zakládá především na archivním výzkumu a analýze písemných dokumentů, jako například spisů Israelitské/Židovské náboženské obce a úřadů, sbírek hudebnin a dobového zpravodajství, dále pak hmotných pramenů i pramenů oral history. V popředí stojí přitom tři aspeky, které prolínají celou studii: organizační rámec, rámec aktérů a rámec praxe. První část studie se zabývá strukturální organizací zastřešující Israelitské/Židovské náboženské obce a organizací jednotlivých modlitebních komunit, které byly po organizační a liturgické stránce zcela samostatné a tedy rozmanité. Dále se zkoumají úkoly a role aktérů hudebně-liturgické praxe, tj. těch osob, které měly podíl na zpěvu a hudbě při bohoslužbě. K tomu patří... Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue congregations in the second half of the 19th century until the shoah through the prism of their musical-liturgical practices. This research constitutes an in-depth investigation of liturgical and religious phenomena and developments which have hitherto been neglected in research on Czech- German-Jewish history of Prague and in accounts of the music history of the Czech Lands. The central question is, which forms and meanings Jews gave to their praying and acting in Prague synagogues in that period. The study is based mainly on archival research and analysis of written sources like community and official records, periodicals and written music collections as well as material sources and oral history. Three main aspects cross through the entire study: the organization aspects, the actors and the practice frame. The focus of the first part of the study is based on the structural situation of the Prague Israelite (later Jewish) Community as the umbrella organization and the largely autonomous, and therefore religiously manifold, individual synagogue congregations. Furthermore, the tasks and roles of the actors of the... Available in a digital repository NRGL
Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a ...

Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
Univerzita Karlova, 2019

Odsun/vyhnání v českých a německých kulturách vzpomínání
Smyčka, Václav; Weinberg, Manfred; Urválek, Aleš; Schneider, Thomas
2019 - German
Práce zkoumá, jak se zpracovává, vykládá a inscenuje vyhnání Němců z Československa v soudobé literatuře a umění. Koncentruje se na dvě centrální otázky: jak se předávají v těchto textech vzpomínky na odsun přes vícero generací a zda či jak jsou odlišné vzpomínky přeložitelné z jedné kultury vzpomínání do druhé. První část dizertace načrtává politické a diskurzivní kontexty českých a německých kultur vzpomínání a jejich dynamiku na základě modelu floating gap Jana Assmanna, resp. Jana Vansiny. V druhé části práce je představeno sedm strategií vzpomínání (dokumentovat, vykládat, vyšetřovat, vystavovat rozkouskované vzpomínky, vzývat/inscenovat trauma, kreslit genealogie, číst v krajinách), s jejichž pomocí autoři reprezentují odsun v literatuře a umění. Třetí část dizertace se koncentruje na problém interkulturní překladovosti vzpomínek a jejich vnitřní dialogičnosti. Jako červená nit se prací vine téma nevyhnutelného spojení vzpomínky a zapomnění, které se spájí a vzájemně vyžadují jak na úrovni literárních textů, tak i na úrovni politiky vzpomínání. The thesis analyzes how the expulsion of Germans from Czechoslovakia is treated, interpreted and staged. It concentrates on two questions: what strategies do the authors use to recover the memory of the events and how do the different communities translate and share their memories? In the first part I sketch the development of the political contexts and discourses of expulsion in German and Czech memory culture on the basis of the model of ‚floating gap' by Jan Assman. In the second part, I present seven ‚strategies of commemoration' (Documenting, Interpreting, Investigating, Exhibiting of fragmentarized Memories, Swearing/staging of Trauma, Drawing of Genealogies, Reading in Landscapes), which the authors use in Literature (and Art) to represent the expulsion. The third part focuses finally on the problem of intercultural translation of memories, its shareability and the inner dialogism. The constant line of the analysis is the irreductibility of connection of memory and forgetting, which underline each other from the level of text to the level of memory politic. Keywords: Vyhnání|kultura vzpomínání|interkulturalita|floating gap|kulturní překlad|zapomnění; Expulsion|Memory culture|Interculturality|floating gap|cultural translation|Forgetting Available in a digital repository NRGL
Odsun/vyhnání v českých a německých kulturách vzpomínání

Práce zkoumá, jak se zpracovává, vykládá a inscenuje vyhnání Němců z Československa v soudobé literatuře a umění. Koncentruje se na dvě centrální otázky: jak se předávají v těchto textech vzpomínky na ...

Smyčka, Václav; Weinberg, Manfred; Urválek, Aleš; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2019

Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"
Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2019 - German
Zusammenfassung der Masterarbeit 2019 Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle Seongkyeong Joung Diese Arbeit untersucht den Status und die Rolle des Begriffs der Hyle in Husserls Zeitlehre, solange ihre Problematik im Rahmen der transzendentalen Konstitution subsumiert wird. Wir zeigen, wie die Probleme in den frühen Zeitvorlesungen(1904/5) mit der Entdeckung der Dimension der passiven Intentionalität in die Bernauer Manuskripten(1917/18) und den Vorlesungen über die passive Synthesis(1920-26) gelöst werden und damit die Problematik in Bezug auf die Hyle erweitert wurde, dass diese Problematik in den C-Manuskripten(1929-1934) von dreißiger Jahre in die Problematik des fungierenden Ich subsumiert wurde und dass dennoch die Hyle selbst als ein sich nicht darauf zu reduzierender Bestand bleibt. Dadurch deuten wir an, dass die Frage nach der Hyle die phänomenologische Frage nach der Alterität ist. Schlüsselwörter : Hyle, Alterität, Urstrom, Ur-Hyle, Selbstbewusstsein, Zeitbewusstsein, Transzendentale Konstitution, Passive Intentionalität, Genetische Phänomenologie, Edmund Husserl - Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in Husserl's time theory as long as its problematic is subsumed within the problematic of the transcendental constitution. We will show how the problems in the early time lectures (1904/5) are partially solved with the discovery of the dimension of passive intentionality in the Bernauer manuscripts (1917/18) and the lectures on passive synthesis (1920-26) and thereby how Hyle's problematic broaden, that in the C-manuscripts (1929-1934) this problem is eventually subsumed into the problematic of the functioning ego, and that nevertheless Hyle itself remains as a non-reducing component which makes possible phenomenological questions about alterity. Keywords: Hyle, Alterity, Original Stream, Original Hyle, Self-awareness, Time Consciousness, Transcendental Constitution, Passive Intentionality, Genetic Phenomenology, Edmund Husserl Available in a digital repository NRGL
Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"

Zusammenfassung der Masterarbeit 2019 Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle Seongkyeong Joung Diese Arbeit untersucht den Status und die Rolle des ...

Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2019

Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu
Králová, Marie; Bučková, Tamara; Poimer, Christiane
2019 - German
Diplomová práce na téma Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu se zabývá možným využitím literárního díla při výuce cizího jazyka. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zaměřuje na význam textů jako prostředku při výuce cizího jazyka, zejména pak textů literárních. V souvislosti s využíváním literatury v cizojazyčném vyučování práce poukazuje na rozvoj cílových kompetencí, jazykových dovedností a na celkový rozvoj žákovy osobnosti. Literatura je zde představena jako oblast, která může obohatit klasickou výuku cizích jazyků o literární zážitek a interkulturní aspekt. Další část práce seznamuje s romány o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho a s jejich specifiky s ohledem na využití těchto textů při výuce cizího jazyka. Nakonec práce nabízí podněty pro práci s románem Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema jako s alternativním výukovým materiálem při výuce němčiny jako cizího jazyka. Thesis Didactic work about the stories of Jim Button from Michael Ende with focus on literary and language education investigates the feasible utilization of a literary work within teaching a foreign language. Thesis is composed of both theoretical and practical part. In the theoretical part, attention is given to the importance of texts, especially literary texts, as means for teaching foreign language. In respect to the utilization of the literature within foreign language teaching, the thesis highlights the development of target competencies, improvement of language skills and the overall growth of student's personality. Literature is shown as a sphere competent to enrich the common language teaching with a literary experience and an intercultural aspect. Further, the thesis introduces Jim Button novels written by Michael Ende and their specifics from the point of view of their usage by teaching foreign languages. Last but not least, suggestions for work with the novel about Jim Button and Luke the Engine Driver are provided as an alternative teaching material for tuition of German language as a foreign language Keywords: Literatura pro děti a mládež; literární výchova; didaktika německého jazyka a literatury jako cizího jazyka a cizojazyčné literatury; Michael Ende; Jim Knoflík; Lukáš a lokomotiva Ema; Jim Knoflík a Divoká 13; Literature for childern and youth; methodology of Literature for childern; methodology of German as a foreign language and literature; Michael Ende; Jim Button and Luke the Engine Driver; Jim Button and the Wild 13 Available in a digital repository NRGL
Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu

Diplomová práce na téma Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu se zabývá možným využitím literárního díla při výuce cizího ...

Králová, Marie; Bučková, Tamara; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce
Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno zejména to, jak si autoři představují její reakci na životní události, útrapy a nespravedlnosti života. Významnou roli hraje také interpretace vztahů v rodině Mozarta a rodiny Berchtold zu Sonnenburg, manžela Marie Anny, jak jsou tyto vztahy v románech popsány. Důležitou součástí práce je popis různých typologií literárních hrdinů i způsobů interpretace postav literárního díla a specifik práce s hrdiny, kteří mají historické prototypy. Práce dále obsahuje stručný popis života a osudu Marie Anny, která musí čtenáři pomoci lépe porozumět událostem a životním podmínkám Marie Anny, na jejímž základě bude pak její postava analyzovaná. Je to hluboký pohled na její charakter a pocity. Na konci táto práce ukazuje, že ačkoliv postavy Marie Anny se liší v různých dílech, je vždy něco, co je společné. Klíčová slova Maria Anna Mozart, interpretace postav, současná literatura This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The first thing that is explored in the analysis is how the authors imagine her response to life events, the hardships, and the injustices of life. An important role also plays in the interpretation of the relationships within the family of Mozart and the family of Berchtold zu Sonnenburg, the spouse of Maria Anna, as these relationships are represented in the novels. An important part of the work is the description of various typologies of literary heroes as well as the methods of interpretation of the characters of a literary work and the specifics of working with heroes who have historical prototypes. In addition, the work contains a brief description of the life and fate of Maria Anna, which must help the reader to better understand the events and living conditions of Maria Anna, on the basis of which a comparison and an interpretation of the heroine in various works are made. It's a deep look at her character and feelings. At the end of this work shows that although the figures of Maria Anna are different in different works, there is always something in common to find. KEYWORDS Maria Anna Mozart,... Keywords: Maria Anna Mozart; Figureninterpretation; Gegenwartsliteratur; Maria Anna Mozart; character analysis; contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce

Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno ...

Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.
Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
2019 - German
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním didaktické adaptace románu ​Čik ​od Wolfganga Herrndorfa a jeho filmové adaptace. Cílem této práce je vytvořit ucelený projekt zaměřený na zpracování právě tohoto literárního a filmového díla, který bude použit ve skutečné škole. V teoretické části jsou vyloženy základní principy pro vytvoření takového projektu: Jsou vysvětleny termíny literatura a film ve výuce němčiny. Dále je objasněno, proč by měly být literatura a film pevnou součástí výuky cizích jazyků. Literární dílo ​Čik ​of Wolfganga Herrndorfa je zpracováno rovněž z perspektivy literární vědy. Dále jsou v rozsáhlé třetí kapitole zpracovány teoreticko-metodické principy, např stanovení cílů a organizace výuky pomocí různých modelů, které jsou v praktické části využity k vytvoření učebních materiálů a plánů hodin, jež budou využity na čtyřletém gymnáziu. Konkrétně se jedná o Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, ​kde je autor zaměstnán. Tam je zvolena pro projekt skupina 17 žáků, kteří jsou na úrovni A2. Vzhledem k tomu, že je škola technicky velmi dobře vybavena, jsou v průběhu vyučování nasazeny informační technologie při různých aktivitách. Celkový průběh vyučování je v praktické části důkladně popsán. Celý projekt je zároveň i všemi zúčastněnými vyhodnocen. Nechybí ani rozsáhlá dokumentace každé... This master's dissertation deals with the elaboration of a didactic adaptation of the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation. The goal of this master's dissertation is to create a complete educational project that is used in a real school curriculum. In the theoretical part, the basic principles for creating such a project are expounded: The terms literature and film in teaching German are explained. Moreover, there are reasons listed why literature and films ought to be a firm part of second language teaching. The literary work ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf is dealt with in the perspective of literary studies. Furthermore, the theoretical and methodological principles are introduced in the purpose of creating such a project. This is implemented in the practical part of this master's dissertation using the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation as a foundation of this project. Thus, the lesson materials and plans are created that are used at a real school, ​Gymnázium, Praha 6, Arabská 14​, where a group of 17 students, who are at level A2, is chosen for this project. The author of this thesis works at this school. As the school is technically well equipped, various information technologies are utilized within the project. The entire course of the... Keywords: Jugendliteratur; Literatur für junge Erwachsene; Jugendfilme; Wolgang Herrndorf; Daf-Unterricht; didaktische Adaptation; German literature for young adults; movie for young adults; Wolfgang Herrndorf; Tschick; German as a foreign language; didactic adaptation Available in a digital repository NRGL
Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním didaktické adaptace románu ​Čik ​od Wolfganga Herrndorfa a jeho filmové adaptace. Cílem této práce je vytvořit ucelený projekt zaměřený na zpracování právě ...

Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2019

Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature. KEYWORDS Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Keywords: Sturm und Drang; Drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner; Sturm und Drang; drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner Available in a digital repository NRGL
Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera

Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje ...

Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Vítězky a poražené. Obrazy žen v románech Theodora Fontana Frau Jenny Treibel a Effi Briest
Jansová, Iva Bernadetta; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
2019 - German
Tato diplomová práce se zabývá ženskými postavami v sociálně kritickém románu Theodora Fontana Frau Jenny Treibel, s cílem zjistit, nakolik jsou hrdinky ve své sociální roli spokojené, či zda-li se snaží proti společenským normám bojovat, případně jakou přitom hraje roli jejich sociální vrstva a vzdělání. Také se ptáme, jaké cíle si tyto ženy stanovují a jak se jim daří jejich plnění. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je uveden Fontanův životopis, ve kterém je zdůrazněn význam jeho četných přátelství s ženami a jeho ambivalentní vztah k ženské emancipaci, ve druhé kapitole je na základě rešerše odborné literatury představen poetický realismus, v rámci kterého Fontane jako kritický realista s prvky moderny zaujímá specifické místo, a ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole je provedena analýza a interpretace jednotlivých ženských postav románu. Zjišťujeme, že nehledě na sociální původ a vzdělání, hrdinky žijí konformně pod společenskou konvencí, dle které je jejich hlavním životním cílem výhodný sňatek, který se zároveň stává měřítkem jejich úspěšnosti. Pro tu jsou obě protagonistky, mladá intelektuální měšťanka Corinna a zkušenější zástupkyně buržoazie Jenny, ochotné nasadit všechny zbraně a obětovat pravé city. U žádné z postav nelze mluvit o emancipaci, ačkoliv se Corinna svým... This Master's thesis deals with female characters of the socially critical novel Frau Jenny Treibel by Theodor Fontane, in order to find out whether the heroines are satisfied in their social roles or whether they try to challenge the social norms, and what role their social background and education play in this matter. Furthermore, we ask what life goals these women pursue and how successful they are in fulfilling them. The thesis is divided into three chapters. The first chapter sketches Fontane's biography with the emphasis on the importance of his numerous friendships with women and his ambivalent relationship to female emancipation. Based on literature research, the second chapter introduces poetic realism focusing on Fontane's specific position in it - as a critical realist with elements of modernity. The third, longest chapter, contains the analysis and interpretation of the individual female characters of the novel. We have found, that regardless their social class and education, the heroines live under social conventions, according to which their main goal is an advantageous marriage, functioning at the same time as the measure of their success. The two protagonists, the representative of the intellectual bourgeoisie Corinna, and the more experienced representative of the newly rich... Keywords: žena; muž; společnost; společenské normy; tlak společnosti; láska; manželství; zodpovědnost Frau; Mann; Gesellschaft; gesellschaftliche Normen; Druck der Gesellschaft; Liebe; Ehe; Verantwortung; woman; man; society; social norm; social pressure; love; marriage; responsibility Available in a digital repository NRGL
Vítězky a poražené. Obrazy žen v románech Theodora Fontana Frau Jenny Treibel a Effi Briest

Tato diplomová práce se zabývá ženskými postavami v sociálně kritickém románu Theodora Fontana Frau Jenny Treibel, s cílem zjistit, nakolik jsou hrdinky ve své sociální roli spokojené, či zda-li se ...

Jansová, Iva Bernadetta; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů
Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
2019 - German
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je význam dvou česko-německých European Battlegroups pro česko-německé vojensko-bezpečnostní vztahy. Tato práce se zabývá vzájemnou bezpečnostní spoluprací obou zemí od roku 1990. Zmiňuje dynamický vývoj v bilaterálních vztazích, především vyrovnání se s minulostí, které bylo předpokladem pro pozdější úspěšnou spolupráci. Odlišné historické zkušenosti se promítly do přístupu obou zemí k ozbrojeným silám, které je patrné dodnes. Předkládaná práce dále analyzuje německou roli při rozšiřování NATO v roce 1999 a věnuje se vojenské spolupráci České republiky a Spolkové republiky Německo jak v Severoatlantické alianci, tak Evropské unii. Největší pozornost je věnována konceptu European Battlegroups a jeho praktické realizaci na čtyřech konkrétních příkladech, a to na česko-slovenské (2-2009), první německo-české (2-2012), první Visegrádské (1- 2016) a druhé německo-české (2-2016) European Battlegroups. Práce neopomíjí ani aktuální vývoj, a proto je v závěru nastíněn plánovaný vznik druhé Visegrádské (2- 2019) a třetí německo-české bojové skupiny (2-2020). Data pochází především z četných cizojazyčných publikací a sekundárních internetových zdrojů, neboť se jedná o relativně historicky "mladé" téma. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že společné EUBG Čechů... The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual security cooperation of both countries since 1990. It reveals a dynamic development in the bilateral relationships, especially a conciliation with the past, which has been a precondition for later successful cooperation. Differing historical experience projected into an attitude of both states towards their armed forces, which is noticeable until the present day. The thesis further analyzes the German role during the NATO enlargement in 1999 and discusses the military cooperation of the Czech Republic with the Federal Republic of Germany both in the North Atlantic Treaty Organization and the European Union. The main emphasis is placed on the concept of European Battlegroups and its practical realisation in four particular examples: Czech-Slovak (2-2009), the first German-Czech (2-2012), the first Visegrad (1-2016) and the second German-Czech (2-2016) European Battlegroups. The thesis does not marginalize current developments and therefore in its conclusion focuses on the planned creation of the second Visegrad (2-2019) and the third German-Czech Battlegroups (2-2020). The data mainly comes from numerous... Keywords: Spolková republika Německo; Česká republika; Česko-německé bezpečnostní vztahy; Armáda České republiky; Bundeswehr; NATO; Evropská unie; European Battlegroups; Visegrádská skupina; Evropská bezpečnost; Federal Republic of Germany; Czech Republic; Czech-German Security Relations; Armed Forces of the Czech Republic; Bundeswehr; NATO; European Union; European Battlegroups; Visegrad group; European Security Available in a digital repository NRGL
Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je význam dvou česko-německých European Battlegroups pro česko-německé vojensko-bezpečnostní vztahy. Tato práce se zabývá vzájemnou bezpečnostní spoluprací ...

Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

K lexikografickému zpracování terminologie historických věd z perspektivy němčina-čeština
Vavřinková, Pavla; Šemelík, Martin; Tichák, Viktor
2019 - German
Předložená práce se zaměřuje na terminologii historických věd a její zpracování v odborném německo-českém slovníku. První část tématizuje problematiku odborných jazyků a terminologie, dále představuje vývoj německé a české lexikografie odborných slovníků. Následně se věnuje analýze vybraných česko-německých slovníků, na kterých je demonstrována nedostatečnost předkládaných informací v rámci slovníkových příspěvků. V další části je navržená koncepce slovníku, který by mohl uspokojit náročnější potřeby překladatelů. V rámci lexikografického zpracování vybraných termínů se ukázal nedocenitelný význam definic a dokladových vět. This theses focuses on the terminology of History Science and its lexicographical treatment in a German-Czech dictionary of terms. It starts with a problematics of special languages and terminology, followed by characteristics of Czech and German lexicography. It analyses vocabularies of terms and on its basis proposed new concept for them. Keywords: lexikografie|terminografie|terminologie historických věd|německo-český slovník|jazykový korpus; lexicography|terminography|historical sciences terminology|German-Czech dictionary|linguistic corpus Available in a digital repository NRGL
K lexikografickému zpracování terminologie historických věd z perspektivy němčina-čeština

Předložená práce se zaměřuje na terminologii historických věd a její zpracování v odborném německo-českém slovníku. První část tématizuje problematiku odborných jazyků a terminologie, dále představuje ...

Vavřinková, Pavla; Šemelík, Martin; Tichák, Viktor
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases