Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11413
Published from to

Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
Savčinský, Richard; Mráz, František; Matzner, Filip
2019 - Slovak
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) sú zvláštnym typom RNN, ktoré sa naopak dajú učiť relatívne jednoducho. Majú rezervoár neurónov, ktorých stav odráža históriu všetkých signálov v sieti, a preto je tento typ sietí vhodný na simuláciu a predikciu časových postupností. Dosia- hnutie maximálneho výkonu ESN vyžaduje veľmi precízne nastavenie a experi- mentovanie. Preto sme v tejto práci vytvorili nástroj pre konštruovanie a testova- nie takýchto sietí. Pre účely vyskúšania vytvoreného nástroja sme implementovali úlohu predpovedania vývoja časových radov. Konkrétne sme sa zamerali na pred- povedanie vývoja cien akcií, čo predstavuje veľmi neistú a pre presnú predpoveď veľmi náročnú oblasť. Výsledky našich experimentov sme porovnali s výsledkami iných nástrojov, a zistili sme, že náš nástroj dáva porovnateľné výsledky. 1 Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected in the network. Echo state networks (ESN) are a special type of RNN which are by contrast trainable rather simply. They include a reservoir of neurons whose state reflect the history of all signals in the network and that is why this type of network is suitable for simulation and prediction of time series. To maximize the computational power of ESN, very precise adjusting and experimenting are required. Because of that, we have created a tool for building and testing such networks. We have implemented a time series forecasting task for the purpose of examination of our tool. We have focused on stock price prediction, which repre- sents an uncertain and complicated area for achieving precise results in. We have compared our tool to other tools and it was comparably successful. 1 Keywords: echo state sítě; neuronové sítě; časové řady; echo state network; neural network; time series Available in a digital repository NRGL
Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad

Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. ...

Savčinský, Richard; Mráz, František; Matzner, Filip
Univerzita Karlova, 2019

Charakterizace genu pop-1 u Caenorhabditis elegans
Jakšová, Soňa; Vacík, Tomáš; Cmarko, Dušan
2019 - Slovak
Rozmanitosť ľudského proteómu vychádza zo schopnosti jedného génového lokusu kódovať viacero proteínových izoforiem. Gény TCF/LEF produkujú široké spektrum variant, čím rozširujú pole pôsobnosti TCF/LEF proteínov. Transkripčné faktory TCF/LEF regulujú cieľové gény Wnt signálnej dráhy. Diplomová práca využíva modelový organizmus Caenorhabditis elegans, u ktorého študuje gén pop-1, ortológ TCF/LEF. Hybridizačnou metódou Northern blot sme sa pokúsili overiť prítomnosť pop-1 alternatívnej mRNA. Pomocou kvantitatívnej RT-PCR sme analyzovali hladinu pop-1 mRNA. Kľúčové slová: kanonická Wnt signálna dráha, transkripčné faktory TCF/LEF, Caenorhabditis elegans, pop-1 The human proteom diversity is caused by the ability of a single gene locus to encode more protein isoforms. The TCF/LEF genes produce a broad spectrum of protein variants, which consequently leads to a great functional diversity of the TCF/LEF proteins. The TCF/LEF transcriptional factors regulate the canonical Wnt signaling target genes. In this diploma project we focused on the Caenorhabditis elegans gene pop-1, the ortholog of the TCF/LEF genes. Using the Northern blot analysis we tried to identify alternative isoforms of the pop-1 mRNA in C. elegans. Using quantitative RT-PCR we also analyzed the pop-1 mRNA levels. Key words: canonical Wnt signaling pathway, TCF/LEF transcription factors, Caenorhabditis elegans, pop-1 Keywords: Wnt signalizace; genová exprese; transkripční regulace; alternativní izoformy; Wnt signaling; gene expression; transcriptional regulation; alternative isoforms Available in a digital repository NRGL
Charakterizace genu pop-1 u Caenorhabditis elegans

Rozmanitosť ľudského proteómu vychádza zo schopnosti jedného génového lokusu kódovať viacero proteínových izoforiem. Gény TCF/LEF produkujú široké spektrum variant, čím rozširujú pole pôsobnosti ...

Jakšová, Soňa; Vacík, Tomáš; Cmarko, Dušan
Univerzita Karlova, 2019

Dotykové grafy kružnic a Möbiovy transformace
Porvichová, Janka; Zeman, Peter; Kratochvíl, Jan
2019 - Slovak
Graf lze reprezentovat různými geometrickými reprezentacemi. V této práci se věnujeme reprezentaci grafů pomocí circle packingu (dotykových kružnic). Roze- bereme důležité koncepty potřebné pro dokázání klíčových výsledků ohledně této reprezentace. Představíme konkrétní známý důkaz existence circle packingu pro rovinné grafy a existence primal-dual circle packingu pro 3-souvislé grafy. Dále se budeme zabývat složitostí problému rozšíření reprezentace při zadaném čás- tečném circle packingu. Rozebereme důkaz věty, která říká, že rozhodnout, zda lze nalézt takové rozšíření, je NP-těžký problém. Představíme vlastní teoretický algoritmus pro konstrukci rozšíření založený na real RAM stroji. 1 A graph can be represented by various geometric representations. In this work we focus on the circle packing representation. We state various concepts impor- tant for proving results regarding this kind of representation. We introduce a known proof of existence of a circle packing for planar graphs and a proof of existence of a primal-dual circle packing for 3-connected graphs. Next, we focus on computational complexity of extending the representation for a given partial circle packing. We examine the proof of the theorem stating that deciding whet- her such an extension exists is an NP-hard problem. We introduce our theoretical algorithm for extension construction based on real RAM machine. 1 Keywords: geometrické reprezentácie grafov; circle packing; primal-dual circle packing; zložitosť; Möbiove transformácie; geometric representation of graphs; circle packing; primal-dual circle packing; computational complexity; Möbius transformations Available in a digital repository NRGL
Dotykové grafy kružnic a Möbiovy transformace

Graf lze reprezentovat různými geometrickými reprezentacemi. V této práci se věnujeme reprezentaci grafů pomocí circle packingu (dotykových kružnic). Roze- bereme důležité koncepty potřebné pro ...

Porvichová, Janka; Zeman, Peter; Kratochvíl, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA
Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Šinaľová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method This master thesis focuses on the prediction of tacrine derivatives permeability through blood- brain barrier and their cytotoxicity. We studied tacrine-benzothiazole and tacrine- thiaquinazoline derivates as potential drugs for treatment of Alzheimer's disease. The reason of testing new tacrine derivates was effort to find substances with same effect and lower toxicity, for which was the tacrine discarded from clinical practice. The probable permeability of the studied substances was determined in vitro by the PAMPA method. Based on the permeation coeficient values we have identified that tacrine-benzothiazole derivates A-D (Pe= 8,31- 16,9×10-6 cm/s) and tacrine-thiaquinazoline derivates 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) were permeable through blood-brain barrier, tacrine-thiaquinazoline derivate 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) had uncertain permeability and tacrine-thiaquinazoline derivate 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) was not permeable. In the pre-clinical evaluation of... Keywords: nová léčiva; cytotoxicita; MTT; hematoencefalická bariéra; PAMPA; new drugs; cytotoxicity; MTT; blood brain barrier; PAMPA Available in a digital repository NRGL
Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie ...

Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.
Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
2019 - Slovak
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- mezenchymálnu tranzíciu Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta (TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu aj metastázovaniu nádorov. V našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou... Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole and mebendazole on the epithelial- mesenchymal transition. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process in which a non-motile epithelial cell switches to motile mesenchymal phenotype. This phenomenon is typical for multiple biological processes including cancer metastases. It could be induced by transforming growth factor-β (TGF-β) which is produced by cancer cells and which regulates its key transcription factors including SNAIL, ZEB and TWIST. EMT involves a series of defined events mediated by microtubules, including changes in cell shape and migration into the surrounding tissue. Based on these findings we suppose that the inhibition of tubulin polymerization could prevent the EMT process therefore cell migration and also cancer metastases. In our experiments, the effect of anthelminitic drugs flubendazole (FLU) and mebendazole (MBZ) on TGF-β-induced EMT in dysplastic oral keratinocytes was tested in vitro. Expression of molecules involved in EMT process was examined on microRNA and mRNA level using RT-PCR. The protein level of EMT... Available in a digital repository NRGL
Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov ...

Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Tvorba a validace nástroje pro měření postojů k nakládání s odpadem v domácnostech
Simonová, Štefánia; Urban, Jan; Čada, Karel
2019 - Slovak
V tejto práci som merala postoje k nakladaniu s odpadom implementovaním teórie Campbellovej paradigmy. Teóriu Campbellovej paradigmy v súčasnosti najčastejšie implementujú autori v environmentálnej psychológii, ktorí sa zaoberajú výskumom environmentálne šetrného správania [napr. Kaiser, Byrka, 2011]. Optika Campbellovej paradigmy nazerá na koncept postoja ako na behaviorálnu predispozíciu, ktorá je ekvivalentne pozorovateľná z troch postojových prejavov (evaluatívne, afektívne a behaviorálne prejavy). Postoje k nakladaniu s odpadom v domácnostiach som merala prostredníctvom sebahodnotenia vlastného správania súvisiaceho s nakladaním s odpadom v domácnostiach V rámci svojej práce som vytvorila nástroj, umožňujúci merať postoje k nakladaniu s odpadom, ktorý zároveň zisťuje, či odhadnuté postoje majú vplyv na reálne správanie ľudí. Využitím Raschovho modelu merania [Bond; Fox, 2015] som odhadla obtiažnosti jednotlivých behaviorálnych výrokov a zároveň úrovne postojov pre účastníkov výskumu. Následne som na konkrétnych príkladoch ilustrovala využitie týchto dvoch premenných pre pravdepodobnostný odhad špecifického správania. Zároveň som potvrdila, že so zvyšujúcou sa úrovňou postoja v rámci nakladania s odpadom (t.z. environmentálne šetrnejší postoj v rámci tejto problematiky) sa zvyšuje aj... In my paper I measured attitudes towards waste handling by implementing the theory of Campbell's paradigm. This theory is mostly implemented by authors in the field of environmental psychology, who focus on research of environmentally friendly behaviour. Campbell's paradigm looks at the concept of attitude as a behavioural predisposition, which is equivalently observable from three attitudinal reactions (evaluative, affective and behavioural attitudes). I decided to measure attitudes towards waste handling in households through self- assessment of people's own behaviour connected to waste handling at home. For the purpose of my paper I created a tool, which is capable of measuring attitudes towards waste handling and at the same time determines whether suggested attitudes have a real impact on people's behaviour. By using Rasch model of measurement I estimated difficulties of particular behavioural expressions and also levels of attitudes of my study's participants. Subsequently I used specific examples to illustrate the usage of these two variables for estimation of specific behaviour. Simultaneously, I confirmed that with increasing level of attitudes in connection with waste handling (that means more environmentally conscious attitude with regards to this issue) the probability of choosing... Keywords: postoje; nakladanie s odpadom; Campbellovo paradigma; attitudes; waste handling; Campbell paradigm Available in a digital repository NRGL
Tvorba a validace nástroje pro měření postojů k nakládání s odpadem v domácnostech

V tejto práci som merala postoje k nakladaniu s odpadom implementovaním teórie Campbellovej paradigmy. Teóriu Campbellovej paradigmy v súčasnosti najčastejšie implementujú autori v environmentálnej ...

Simonová, Štefánia; Urban, Jan; Čada, Karel
Univerzita Karlova, 2019

Zavěšený most přes Labe v Pardubicích
Vráblík Lukáš; Mazák Rastislav; Mukařovský Jan
2019 - Slovak
Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická časť práce sa zaoberá riešeniami nevýhod tohto usporiadania, ktoré boli použité pri návrhu mostu v Pardubiciach. Následne je konštrukcia posúdená v priebehu výstavby aj v jej definitívnom statickom systéme v medzných stavoch použiteľnosti v rámci rozsahu tejto diplomovej práce. Počas výstavby letmou betonážou sa analyzuje vývoj osových síl v závesoch tak, aby bolo dosiahnuté ich lineárne chovanie. V závere práce sa posudzujú vybrané prierezy pylónu a jeho hlbinného založenia.The purpose of this thesis is the design of a cable-stayed bridge across the river Labe on the Pardubice bypass. The bridge has an asymmetrical longitudinal section due the complex arrangement of the landscape. The theorical content is focused on the possible solutions for the disadvantages of the arrangement that are used in the design process of the bridge. The construction process and the structure in its final system are then designed to follow selected requirements and parameters of the Serviceability limit state. For the construction process by balanced cantilever method, the stays were designed to ensure the minimum axial forces required for the linear analysis. At the end, the foundation system and piers are designed and evaluated according to the standards. Keywords: Betónová konštrukcia,zavesený most,pozdĺžne asymetrická konštrukcia,letmá betonáž,závesy,technológia výstavby,návrh,posúdenie; Concrete structure,cable-stayed bridge,longitudinal asymmetrical structure,balanced cantilever method,stays,construction technology,design,evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Zavěšený most přes Labe v Pardubicích

Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická ...

Vráblík Lukáš; Mazák Rastislav; Mukařovský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie integrace propfanu do trupu letounu
Klesa Jan; Čorba Filip; Slavík Svatomír
2019 - Slovak
Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva o problematike tohto druhu pohonného systému, ako aj o medznej vrstve (MV), nasávaní MV, druhoch vrtuľových ventilátorov, aplikovaní distribučného pohonu na letúnoch s nasávaním MV, typoch letúnov s týmto druhom pohonného systému. V druhej kapitole je venovaná pozornosť koncepčnému návrhu referenčného letúna, predovšetkým simulačného trupu ako aj stanoveniu odporu krídla, trupu a určenie potrebného ťahu. Simulácia prúdenia okolo simulačného trupu bola vykonaná pomocou programu ANSYS Fluent. V rámci tretej kapitoly je riešený návrh integrovania propfanu do trupu letúna. Kapitola obsahuje úvahy týkajúce sa zástavby a v prvom priblížení rieši túto zástavbu z hľadiska pôsobiacich síl a uloženia motorovej lóže. Štvrtá kapitola pojednáva o integrovaní dvojprúdového motora, alebo inak konfigurácia propfan-vpredu. Nákresy návrhov v daných kapitolách boli nakreslené v programe Autodesk AutoCAD 2016. Nesie sa v podobnom štýle ako predchádzajúca kapitola. Piata a šiesta kapitola obsahujú výpočet tepelných obehov jednotlivých pohonných systémov s následným určením daných spotrieb. Posledná časť sumarizuje výsledky diplomovej práce.This diploma thesis deals with the potential application of PropFan as being integrated into an aeroplane fuselage in order to suck boundary layer as well as mitigate wake turbulence induced behind the aeroplane. The first chapter consists of the description of Distributed Propulsion System (DPS), boundary layer, boundary layer ingestion (BLI), propfan types, application of DPS in aeroplanes with BLI option and aeroplane types with this kind of propulsion. Within the second chapter, there is attention paid to conceptual design of referential aeroplane, the simulation fuselage in particular, as well as wing aerodynamic drag calculation, fuselage aerodynamic drag calculation and calculation of needed thrust. Airflow simulation around simulation fuselage was performed by ANSYS Fluent software. In relation with the third chapter, there is a potential design solution for PropFan into-fuselage integration. The chapter consisits of thoughts related to the integration process and within the initial approach to the problem it deals with actuating forces on engine mount and placement of this engine mount. The next chapter discuss about propfan-front (turbofan) configuration integration. The design drawings were made by Autodesk AutoCAD 2016 software. It follows the same style of description as previous chapter does. The fifth and sixth chapter creates mathematical computations of working cyckles of certain engines in order to determine specific fuel consumption of both configurations. The last chapter conclude the results of diploma thesis. Keywords: Letecký turbínový motor,vrtuľový ventilátor,distribučný pohonný systém,medzná vrstva,pohonný systém s nasávaním medznej vrstvy,úplav,rovnomernosť prúdového poľa,tepelný obeh; Turbine aero engine,PropFan,distributive propulsion system,boundary layer,boundary layer ingestion propulsion system,wake turbulence,airflow field uniformity,working cycle Available in digital repository of ČVUT.
Studie integrace propfanu do trupu letounu

Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za ...

Klesa Jan; Čorba Filip; Slavík Svatomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnaní citlivosti Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie při studiu biologicky významných molekul
Sayedová, Shirin; Kočišová, Eva; Hofbauerová, Kateřina
2019 - Slovak
Hlavní náplní této práce bylo porovnání citlivosti dvou metod Ramanovy spektroskopie a to metodu kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pro vybrané biologicky významné molekuly: kyselinu dipikolínovou, kyselinu acetylsalicylovou, methylenovou modř a riboflavin. Pro DCDR experimenty byly použité tři hydrofobní povrchy: komerční destička Tienta, leštěná destička z CaF2 a povrch s měděnými nanočásticemi s gradientem hydrofobicity. Pro SERS metodu byly použité dva komerční povrchy. Obě techniky jsou vhodné na měření vzorek o nízkých koncentracích a malých výchozích objemech roztoků. Metoda DCDR, na rozdíl od SERS metody, umožňovala pracovat s vyšším výkonem excitačního záření. SERS technika byla výrazně citlivější na výběr vhodného SERS aktivního povrchu. Spektra získané metodou SERS byly navíc ovlivněné způsobem adsorpce látky na povrch. Studiem povrchu s gradientem hydrofobicity jsme zjistili, že tento povrch má vliv na tvar vyschnutých kapek. Závislost na intenzitě Ramanova spektra nebyla v případě metylenové modři zjištěná. Pro obě metody jsme určili hraniční koncentrace roztoků zkoumaných molekul, které je ještě možné detegovat. Prokázali jsme, že SERS technika je výhodnější jen v případe metylenové modři. The main objective of this work was to compare the sensitivity of two Raman spectroscopy methods, namely the method of drop coating deposition Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy for selected biologically significant molecules: dipicolinic acid, acetylsalicylic acid, methylene blue and riboflavin. For the DCDR experiments three hydrophobic surfaces were used: commercial substrate Tienta, polished CaF2 substrateand surface with copper nanoparticles with a gradient of hydrophobicity. Two commercial surfaces were used for the SERS method. Both techniques are suitable for sample measurement at low concentrations and with small initial volumes of solutions. The DCDR method, in contrast to the SERS method, allowed to work with higher excitation radiation power. The SERS technique was markedly more sensitive for a selection of suitable SERS active surface. The spectra obtained by the SERS method were influenced by the way of adsorption of the molecules to the surface. By studying the surface with a gradient of hydrophobicity, we have revealed an effect on the shape of dried drops. The dependence on Raman intensity was not found in the case of methylene blue. For both methods we determined the limit concentrations of solutions of measured molecules that can be detected. We have shown that the... Available in a digital repository NRGL
Porovnaní citlivosti Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie při studiu biologicky významných molekul

Hlavní náplní této práce bylo porovnání citlivosti dvou metod Ramanovy spektroskopie a to metodu kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pro vybrané biologicky významné ...

Sayedová, Shirin; Kočišová, Eva; Hofbauerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

In vitro saturační studie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 buňkách
Lach, František; Bárta, Pavel; Hyršová, Lucie
2019 - Slovak
Abstakt v slovenskom jazyku Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikálni chemie Študent: František Lach Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, PhD Konzultant: Mgr. Lucie Hyršová Názov diplomovej práce: In vitro saturačné štúdie 99m Tc-HYNIC-ramucirumabu na PC- 3 bunkách V posledných rokoch sa zvyšuje počet zhubných nádorov v populácií. Z dôvodu častých vážnych nežiadúcich účinkov chemoterapeutických liečiv na celý organizmus sa do popredia dostáva cielená protinádorová terapia. Vďaka svojmu špecifickému účinku na regulačné a signálne dráhy proteínových štruktúr, sú k cieľovej protinádorovej terapii využívané monoklonálne protilátky. Medzi základné vlastnosti rastúceho nádoru patria vaskulogenéza (schopnosť novotvorby ciev z endoteliálnych prekurzorov) a angiogenéza (proces vlastnej novotvorby ciev). Medzi endoteliálne progenitory nádoru patri vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF). VEGF svoj biologický účinok aktivuje prostredníctvom väzby na svoje transmembránové tyrozínkinázové receptory VEGFR. Práve inhibícia receptorov vaskulárneho endotelového faktoru je cieľom niektorých monoklonálnych protilátok. Ramucirumab je monoklonálna protilátka, ktorá selektívne inhibuje VEGF receptor typu 2 (VEGFR-2) a tým blokuje aktivačné a signalizačné dráhy. Cieľom... v anglickom jazyku Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Student: František Lach Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, PhD Consultant: Mgr. Lucie Hyršová Title of diploma thesis: In vitro saturation study of 99m Tc-HYNIC-ramucirumab on PC-3 cell line The number of malignant tumours in the population has increased in recent years. Due to the frequent serious sides effects of chemotherapeutic drugs on the whole organism, targeted antitumor therapy is at the forefront. Due to its specific effect on the regulatory and signal pathways of protein structures, monoclonal antibodies are used for the target anti-tumour therapy. The basic properties of the growing tumour include vasculogenesis (the ability to build new blood vessels from the endothelial precursors) and angiogenesis (the process of self-inducing formation of blood vessels). Endothelial tumour progenitors include vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF activates its biological activity by binding to its transmembrane tyrosine-kinase receptors VEGFR. Indeed, the inhibition of the vascular endothelial factor receptors is the target of some monoclonal antibodies. Ramucirumab is a monoclonal antibody that selectively inhibits VEGF receptor type 2 (VEGFR-2) and thereby... Keywords: 99mTc; HPLC; iTLC; PC-3; ramucirumab; saturace; VEGFR2; 99mTc; HPLC; iTLC; PC-3; ramucirumab; saturation; VEGFR2 Available in a digital repository NRGL
In vitro saturační studie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 buňkách

Abstakt v slovenskom jazyku Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikálni chemie Študent: František Lach Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, PhD Konzultant: ...

Lach, František; Bárta, Pavel; Hyršová, Lucie
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases