Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11986
Published from to

Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva
Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná... This thesis deals with the transformation of identity caused by entering and leaving a non-traditional religious community. The aim of the work was to determine how identity is changed by conversion and deconversion within the religious community of Jehovah's Witnesses. The theoretical part is divided into three main chapters. The first is essentially devoted to religious conversion, where major psychological approaches to the study, the motifs and the process of conversion are presented. The second chapter focuses on identity, where attention is mainly on process-oriented theory, with emphasis on narrative representation. The last part of the theoretical section is devoted to the particular religious group Jehovah's Witnesses and new religious movements in general, with emphasis on the psychological aspects of their effect on the identity of the individual. The practical part is done in the form of semi- structured interviews with former members of the religious community of Jehovah's Witnesses, where the aim was to see how and in what way the identity of the respondents has been altered by accepting membership in this religious group and then terminating it. The research results indicate that membership in the religious community of Jehovah's Witnesses has deeply affected the life stories of my... Keywords: Konverzia; dekonverzia; svedkovia Jehovovi; identita; Conversion; deconversion; Jehovah's Witnesses; identity Available in a digital repository NRGL
Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva

Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a ...

Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Polyfunkčný dom
Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
2020 - Slovak
The purpose of the thesis is the processing of project documentation fot the construction design of the Mixed-use building in the city of Brno, a borough of Židenice. Underground and first floor are made of cast-in-place concrete. The vertical load-bearing structures of the second, third and fourth floor are designed from ceramic bricks of 300 mm thickness. Floor slabs in the whole building are made of cast-in-place concrete. The last floor has warm flat green roof. The building is designed so that the underground floor is largely made up of underground garages, oriented to the west. Basement of the building is used for technical background of the building too. The first and second above-ground floors are intended primarily fot trade and services, where the all kinds of the offices of the first two above-ground floors makes up to 75% of the floor area. The third and fourth floors are used for housing. The building is oriented from east to west. Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Zvislé nosné konštrukcie druhého, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia sú navrhnuté z keramických tehál hrúbky 300 mm. Stropné dosky v celom objekte sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Skladba plochej strechy je navrhnutá ako jednoplášťová plochá vegetačná strecha. Stavba je riešená tak, že suterénne podlažie je z väčšej časti tvorené podzemnými garážami, orientovanými na západ. V suterénne sa ešte nachádza technické zázemie objektu. Prvé a druhé nadzemné podlažie je určené prevažne pre obchod a služby, kde prevádzky a kancelárie prvých dvoch nadzemných podlaží tvoria približne 75% podlahovej plochy. Tretie a štvrté nadzemné podlažie je určené výhradne pre bývanie. Objekt je orientovaný východno - západným smerom. Keywords: Mixed-use building; trade; services; housing; ceramic blocks; waterproof concrete structures; warm flat roof; apartments; piles; balconies; cast-in-place concrete; underground garage; lift Available in a digital repository NRGL
Polyfunkčný dom

The purpose of the thesis is the processing of project documentation fot the construction design of the Mixed-use building in the city of Brno, a borough of Židenice. Underground and first floor are ...

Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny
Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
2020 - Slovak
Master thesis is about historical deposition of sediments in the upper reservoir of Nové Mlýny from first fill up with water until present time. Beginning of the thesis concentrates on introduction of types of sediments and their behavior in rivers and reservoirs, sediment deposition in reservoirs and measures against sedimentation in reservoir. Part of the thesis consist of the creation of numerical one-dimensional model with transport of sediments on sections of rivers Dyje, Jevišovka and in the upper reservoir. Output data evaluation consist of analysis of sediment’s volume, development of bed in time and variation of bed evaluation in reservoir. Master thesis evaluates the development of water surface with different stages of sedimentation. Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou práce je vytvorenie numerického jednorozmerného modelu pre pohyb splavenín na úseku Dyje, Jevišovka a v rámci hornej nádrže. Vyhodnotenie spočíva v analýze objemov sedimentov, zmeny dna v čase a zmeny kriviek zrnitosti v nádrži. Práca vyhodnocuje vývoj úrovne hladiny pri N-ročných prietokoch pri rôznom stupni zanesenia. Keywords: upper reservoir of Nové Mlýny dam; historical deposition of sediments; Dyje; Jevišovka; change of water surface level Available in a digital repository NRGL
Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny

Master thesis is about historical deposition of sediments in the upper reservoir of Nové Mlýny from first fill up with water until present time. Beginning of the thesis concentrates on introduction of ...

Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem
Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
2020 - Slovak
This labor is based on penetration of adhesives into a wood cell walls. It focuses mainly on adhesives that are currently used for construction purposes. It also contains a methodics of selecting adhesives and wood, which will be used for glued joints and summarizes the methods used for detect these adhesives in the wood cell wall. It experimentally verifies the appropriate selection of the dye-solvent combination used in the adhesive. Táto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre výber lepidiel a dreva použiteľných pre lepené spoje a sú v nej zhrnuté metódy využívané pre detekciu daných lepidiel v bunečnej stene dreva. Experimentálne overuje vhodný výber kombinácie farbiva s rozpúšťadlom v použitom lepidle. Keywords: Wood; adhesives; structural adhesives; molecular weight; viscosity; cell wall; fluorescence analysis Available in a digital repository NRGL
Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem

This labor is based on penetration of adhesives into a wood cell walls. It focuses mainly on adhesives that are currently used for construction purposes. It also contains a methodics of selecting ...

Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh silničního mostu
Barkáč, Erik; Diviš, Dalibor; Panáček, Josef
2020 - Slovak
The subject of this diploma thesis is the design and analysis of a bridge at the R48 bypass over the Ostravica River. For this purpose, three variants of the supporting structure solution were developed from which a variant of additionally prestressed chamber girder with perpendicular walls was selected. The main task is to assess the construction for phased construction. The static calculation was drawn up according to European Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového nosníku s kolmými stenami. Hlavnou úlohou je posúdiť konštrukciu na postupnú výstavbu, medzný stav použiteľnosti a medzný stav únosnosti. Statický výpočet bol vypracovaný podľa európskych noriem. Keywords: Girder box bridge; tda; prestresed concrete; reinforced concrete; bridge; static calculation; servicesbility limit state; ultimate limit state; visualisation Available in a digital repository NRGL
Návrh silničního mostu

The subject of this diploma thesis is the design and analysis of a bridge at the R48 bypass over the Ostravica River. For this purpose, three variants of the supporting structure solution were ...

Barkáč, Erik; Diviš, Dalibor; Panáček, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Monolitická železobetonová nádrž
Kollárik, Adrián; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2020 - Slovak
The thesis deals with design and assessment of all supporting parts of cast-in-place reinforced concrete tank. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction proces and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts. Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a z výkresov betonárskej výstuže nosných konštrukcií. Keywords: Water tank; reinforced concrete; floor slab; walls; foundation slab; load; design of structures; deflection; cracks; stress; concrete creep; shrinkage; reinforcement Available in a digital repository NRGL
Monolitická železobetonová nádrž

The thesis deals with design and assessment of all supporting parts of cast-in-place reinforced concrete tank. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, ...

Kollárik, Adrián; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Víceúčelová sportovní hala
Šandor, Peter; Štrba, Michal; Pilgr, Milan
2020 - Slovak
The goal of my thesis is the design of a multipurpose sport hall in Litoměřice locality made in two separate variants. Objects ground plan dimensions are 38x38 meters and the height of the object is 16 meters. Used material is S235 steel and C20/25 concrete. The periphery and roof casing of the object is realized from sandwich panels. The carrying construction of the object is made from cross truss, oblong truss and from pillars. Thesis consists of assessing the carrying elements of the construction, selected details and drawing documentation. Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu C20/25. Obvodový a strešný plášť je realizovaný zo sendvičových panelov. Priečny väzník, pozdĺžny väzník a stĺpy tvoria nosnú konštrukciu. Diplomová práca sa skladá z posúdenie nosných prvkov konštrukcie, vybraných detailov a výkresovej dokumentácii. Keywords: column anchorage; column anchorage steel; column; steel structure; snow load; winter load; truss; welded joint; screw joint Available in a digital repository NRGL
Víceúčelová sportovní hala

The goal of my thesis is the design of a multipurpose sport hall in Litoměřice locality made in two separate variants. Objects ground plan dimensions are 38x38 meters and the height of the object is ...

Šandor, Peter; Štrba, Michal; Pilgr, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu
Čičmanec, Juraj; Burešová, Eva; Hromádka, Vít
2020 - Slovak
The diploma thesis deals with the evaluation of the effectiveness and risks of a private construction project. This work is divided into two parts. The first part is a theoretical part, which defines the basic concepts associated with investment as such, but also directly with investment in real estate and construction investment. In the second part, this work deals with risk assessment, determination of their size and finally risk management. The end of the theoretical part is the elaboration of methodology for the practical part. The beginning of the practical part the work is devoted to the description of the construction area and specification of the building itself. In the next part are set investment costs, operating income and expenses. Operating income consists of the lease itself. This was determined on the basis of similar investments in the area. Operating expenses are divided into fixed and variable where only fixed are included in the evaluation. Subsequently, the work establishes the profit and loss statement and therefrom the cash flows. The second part defines the risks associated with the construction of the project. The switching value is then calculated for critical project risks. The end of the practical part is devoted to risk management. The conclusion summarizes the results of individual parts of the thesis and a written recommendation for the investor whether to realize the project or not. Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s investováním jako takovým ale i přímo s investováním do nemovitostí a stavebních investic. Ve druhé části se táto práce zabývá hodnocením rizik, stanovením jejich velikosti a na závěr manažmentem rizika. Závěrem teoretické části je zpracování metodiky pro praktickou část. V praktické části se práce věnuje na začátku popisu území výstavby a specifikaci samotného stavebního objektu. V další části jsou stanoveny investiční náklady, provozní příjmy a výdaje. Provozní příjmy jsou tvořeny pouze samotným pronájmem. Ten byl stanoven na základě podobných investic v okolí. Provozní výdaje jsou rozděleny na fixní a variabilní kde do hodnocení jsou započteny pouze fixní. Následně je v práci stanoven výkaz zisku a ztráty a z něj následně finanční toky. V druhé části jsou stanoveny rizika související s výstavbou projektu. Pro kritické rizika projektu je následně vypočtena přepínací hodnota. Konec praktické časti práce je věnován manažmentu rizika. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých částí diplomové práce a napsané doporučení pro investora, jestli projekt realizovat nebo ne. Keywords: Project; construction project; investment; construction investment; evaluation of economic efficiency; indicators of economic efficiency; risk; risk classification; risk analysis; risk management. Available in a digital repository NRGL
Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu

The diploma thesis deals with the evaluation of the effectiveness and risks of a private construction project. This work is divided into two parts. The first part is a theoretical part, which defines ...

Čičmanec, Juraj; Burešová, Eva; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Možnosti eliminace vzniku redukčního jádra jeho vliv na vlastnosti cihlářského střepu
Kučera, Tomáš; Stančík,, Hynek; Sokolář, Radomír
2020 - Slovak
This diploma thesis deals with creation of reduction core problem mainly in fired roofing tiles. With those is the emphasis on the impermeability and frost resistance. Black reduction core is reducing frost resistance but depends on firing temperature. At 1060 °C the reduction in frost resistance is not as unfavorable as at 900 °C. This thesis includes overview of research conducted on reduction core topic. There is enough literature focusing on frost resistance, experimental part is focused mainly on the impact of reduction core on impermeability and compares two types of production mixtures used in Czech Republic (calcium-containing type from Hranice and non-calcium type from Stod). It includes comparison of mixtures with fluidized fly ash and dust from grinding masonry elements. It opens discussion if those mixtures can be used for reduction core elimination. Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vzniku redukčného jadra predovšetkým v pálenej krytine. V pálenej krytine sa kladie dôraz na presiakavosť a mrazuvzdornosť. Redukčné jadro pôsobí na zníženie mrazuvzdornosti, záleží ale na maximálnej vypaľovacej teplote. Pri teplote 1060 °C nie je zníženie mrazuvzdornosti také nepriaznivé ako pri teplote 900 °C. V práci je popísaná rešerš doposiaľ publikovaných poznatkov v oblasti redukčného jadra. V oblasti mrazuvzdornosti už bolo publikované dostatočné množstvo literatúry, takže experimentálna časť je orientovaná hlavne na vplyv redukčného jadra na presiakavosť a porovnáva dva druhy výrobných zmesí používaných v Českej republike (vápenatý typ z Hranic a nevápenatý typ zo Stodu). Experimentálna časť takisto pojednáva o možnom využití fluidného popolčeka a prachu z brúsenia murovacích prvkov, ktoré je možné využiť ako prímesi. Vzniká otázka či je možné prostredníctvom spomenutých prímesí eliminovať redukčné jadro. Keywords: Reduction core; frost resistance; impermeability; brick body Available in a digital repository NRGL
Možnosti eliminace vzniku redukčního jádra jeho vliv na vlastnosti cihlářského střepu

This diploma thesis deals with creation of reduction core problem mainly in fired roofing tiles. With those is the emphasis on the impermeability and frost resistance. Black reduction core is reducing ...

Kučera, Tomáš; Stančík,, Hynek; Sokolář, Radomír
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zesílení panelového objektu
Sopúch, Martin; Girgle, František; Štěpánek, Petr
2020 - Slovak
This diploma thesis deals with the static assessment of selected parts of the panel building of the former boarding school, for which adaptation to separate housing units and extension of one floor is planned. Upon the planned change of layout, extensions of the original door openings and new openings are proposed. The work assesses the object in its original state with the included unprofessional interference in statics during its use, and the object in the final state with planned modifications of the openings and proposes solutions to secure unsatisfactory areas to suit the new state loads Táto diplomová práca sa zoberá statickým posúdením vybraných častí panelového objektu bývalého internátu pre ktorý je plánovaná adaptácia na samostatné bytové jednotky a nadstavba jedného podlažia. Pri plánovanej zmene dispozície sú navrhnuté rozšírenia pôvodných dverných otvorov a nové otvory. Práca posudzuje, objekt v pôvodnom stave zo zahrnutými neodbornými zásahmi do statiky počas jej používania a objekt vo finálnom stave s plánovanými úpravami otvorov a navrhuje riešenia na zaistenia nevyhovujúcich oblastí, tak aby vyhovoval zaťaženiam nového stavu. Keywords: load; slab block; slab block structure; T–06 B – KDU – R; openings in slab block; FCRP; carbon slats; amplify Available in a digital repository NRGL
Zesílení panelového objektu

This diploma thesis deals with the static assessment of selected parts of the panel building of the former boarding school, for which adaptation to separate housing units and extension of one floor is ...

Sopúch, Martin; Girgle, František; Štěpánek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases