Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11291
Published from to

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - Slovak
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: MF A - octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) MF B - 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30řC. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná... Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: MF A - acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) MF B - 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30řC. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity,... Available in a digital repository NRGL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov ...

Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku
Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
2018 - Slovak
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon. Stationary phases based on porous graphitic carbon (PGC) exhibit many interesting features. For example high mechanical resistance, stability across the entire pH range and excellent high temperature resistance. Moreover, they are significant due to their unique mechanism of retention. Despite all of these positive features and long existence on the market, their broader use in pharmaceutical analysis is still lacking. In our paper we have analyzed 11 groups of drugs, including active pharmaceutical ingredient and its potential impurities. Overall, 67 substances have been analyzed. Each separation on PGC has been optimized in order to achieve the best results. Changes in conditions of separation included testing of several mobile phases, gradient and isocratic elution and testing the effect of higher temperature. The use of gradient elution, with mobile phase consisting of acetonitrile and isopropanol in proportion 1:1 as organic modifier and 0,1% trifluoracetic acid as aqueous part has appeared as the most... Available in a digital repository NRGL
Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie ...

Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu
Ondič, Ondrej; Hes, Ondřej; Mandys, Václav; Vernerová, Zdeňka
2018 - Slovak
Dizertačná práca je komentovaným súborom siedmich publikácií uverejnených v anglicky písaných impaktovaných časopisoch. Hlavnou témou je hľadanie optimálnej stratégie využitia imunohistochemických metód a metód molekulovej genetiky pri diagnostike zriedkavých a nových nádorov či podtypov nádorových jednotiek v gynekopatológii a aj v patológii urogenitálneho traktu. Ťažiskovou témou je gynekopatológia. Všeobecnejší úvod je výberovým náčrtom spôsobov akými patológovia môžu aplikovať metódy molekulovej genetiky vo výskume. Ciele práce stručne charakterizujú výskumné zámery jednotlivých projektov. Prvý predstavený projekt sa zaoberá histomorfologickou "mulleriánskou" variabilitou kožnej endometriózy. Nasleduje raritná kazuistika serózneho papilárneho borderline tumoru fimbrií tuby s analýzou prítomnosti mutácií génov KRAS, BRAF a p53. Prospektívna longitudinálna štúdia ťažkej dysplázie dlaždicového epitelu (HSIL) krčka maternice u HPV vakcinovaných žien sa snaží odhaliť príčiny tohoto fenoménu. Ďalšie dve štúdie sa zaoberajú incidenciou fumarát hydratáza (FH) deficientných leiomyómov maternice a syndrómu hereditárnej leiomyomatózy a renálneho karcinómu (HLRCC) s cieľom prispieť k zlepšeniu diagnostiky a zvýšiť záchytnosť tohoto syndrómu. Napokon je v podobe dvoch publikácií predstavená bizarná... This thesis focuses on gynecopathology. It consists of a collection of seven papers published in pathology journals with impact factor. Introduction section contains selection of examples showing scientific application of molecular genetic methods. Further on the aims of individual research projects are described. The first project comprises histomophologic study of skin endometriosis addressing "mullerian" differentiation. A case report of a rare tumor namely borderline papillary serous tumor of the fimbriated end of the fallopian tube follows with molecular genetic analysis of KRAS, BRAF and p53 gene mutation status. Prospective longitudinal study on high grade squamous dysplasia (HSIL) of the cervix in HPV vaccinated women, so called DAV (dysplasia after vaccination), aims to elucidate pathogenesis of this phenomenon. Two other studies focus on incidence of fumarate hydratase deficient leiomyomas of the uterus and hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome (HLRCC). The aim of those studies is to improve our diagnostic capability and increase detection rate of the patients with HLRCC syndrome. Finally a new subtype of HSIL namely bizarre cell dysplasia is described in two separate studies. Conclusion remarks contemplate the role of molecular genetics in surgical pathology. Keywords: patológia; molekulová genetika; HSIL; HLRCC; high grade dysplázia dlaždicového epitelu krčka maternice; syndróm hereditárnej leiomyomatózy a renálneho karcinómu; fumarát hydratáza; serózny papilárny borderline tumoru fimbrií tuby; pathology; molecular-genetics; HSIL; HLRCC; high grade squamous dysplasia; hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome; fumarate hydratase; bizarre cell dysplasia; HPV; vaccination; borderline papillary serous tumor of the fimbriated end of the fallopian tube Available in a digital repository NRGL
Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu

Dizertačná práca je komentovaným súborom siedmich publikácií uverejnených v anglicky písaných impaktovaných časopisoch. Hlavnou témou je hľadanie optimálnej stratégie využitia imunohistochemických ...

Ondič, Ondrej; Hes, Ondřej; Mandys, Václav; Vernerová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2018

Využití laktonů v syntéze acylceramidů
Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
2018 - Slovak
5 Abstrakt Acylceramidy, podskupina ceramidov s ultradlhými reťazcami sú esenciálnou zložkou extracelulárnej lipidovej matrix v najvrchnejšej vrstve kože, stratum corneum. Majú nezastupiteľnú funkciu v prežití cicavcov na súši. Hlbšie pochopenie ich funkcie vo fyziológii a patofyziológii kože a ich terapeutického použitia je obmedzené ich limitovanou dostupnosťou. Analýza povrchových lipidov osla (E. asinus) ukázala, že v týchto lipidoch sa nachádza až 56 % nerozvetvených ω-laktónov (equolidov), z ktorých 51,2 % tvorí nenasýtený dotriakontanolid a 41,3 % nenasýtený triakontanolid. Tieto laktóny sa svojou dĺžkou reťazca zhodujú s najbežnejšou dĺžkou acylového reťazca acylceramidov (30 a 32 atómov uhlíka) a mohli by teda nájsť uplatnenie pri ich totálnej syntéze. Cieľom tejto práce bolo izolovať nenasýtený ω-laktón s 32 uhlíkovým skeletom (dotriakontanolid) zo zmesi povrchových lipidov osla, následne ho hydrogenovať a previesť na vhodný prekurzor (sukcinimidyl ester) a nájsť tak čo najjednoduchšiu syntetickú cestu jeho premeny na acylceramidy. Vyskúšali sme mnoho syntetických ciest. Od priamej aminolýzy laktónu, cez reakciu s N- hydroxysukcinimidom v rôznych reakčných podmienkach po otvorenie laktónu na draselnú soľ ω-hydroxykyseliny, nasledované reakciou s disukcinimidyl karbonátom. Avšak všetky reakčné... 6 Abstract Acylceramides, subgroup of ceramides with ultralong chains, are essential component of extracellular lipid matrix in the uppermost skin layer, stratum corneum. They have crucial role in mammalian survival on dry land. Deeper understanding of their function in physiology of pathophysiology of the skin and their therapeutic potential are hampered by their limited availability. Analysis of the skin surface lipids of the ass (E. asinus) has shown, that these lipids contain up to 56% of unbranched ω-lactones (equolides), from which 51.2% is mono- unsaturated dotriacontanolide and 41.3% is mono-unsaturated triacontanolide. Carbon chain length of these lactones match the most common length of carbon chain in acylceramides (30 and 32 carbon atoms) therefore they could be used in their total synthesis. Aim of this thesis was to isolate mono-unsaturated ω-lactone with 32 carbon chain (dotriacontanolide) from the mixture of donkey skin surface lipids, followed by hydrogenation and transformation to the suitable precursor (succinmidyl ester) in order to find the easiest synthetic path in its conversion to acylceramides. We have tried many synthetic pathways. From direct aminolysis of lactone, through reaction with N-hydroxysuccinimide in various reaction conditions to opening of the lactone to the potassium... Available in a digital repository NRGL
Využití laktonů v syntéze acylceramidů

5 Abstrakt Acylceramidy, podskupina ceramidov s ultradlhými reťazcami sú esenciálnou zložkou extracelulárnej lipidovej matrix v najvrchnejšej vrstve kože, stratum corneum. Majú nezastupiteľnú funkciu ...

Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace
Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
2018 - Slovak
Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov a základných právnych nástrojov obchodnej liberalizácie v rámci Európskej únie a Svetovej obchodnej organizácie. Tieto subjekty vzišli z rovnakých túžob prehĺbenia vzájomnej ekonomickej spolupráce prostredníctvom liberalizácie obchodu a potlačenia protekcionistických praktík štátov, pričom, v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce koexistujú už viac 60 rokov. Našim prvotným cieľom je preskúmať vznik, vývoj, výsledky obchodnej liberalizácie a poukázať na aspekty, ktoré obe organizácie zdieľajú, ako aj na mieru a formu ich odlišností. Predkladaná práca sa však zameriava na podobnosti a rozdiely medzi obchodnou liberalizáciou EÚ a WTO zo špecifického pohľadu. Vychádza z tradičného očakávania väčšiny autorov, domnievajúcich sa, že EÚ sleduje ambicióznejšie ciele ako WTO. Za tohto predpokladu by povinnosti v oblasti obchodnej liberalizácie medzi členskými štátmi EÚ mali nevyhnutne byť prísnejšie a pokrokovejšie, než príslušné záväzky WTO. Následným cieľom práce je preskúmať platnosť tohto očakávania. Pokiaľ ide o analýzu pravidiel, práca nemá normatívny charakter. Cieľom štúdie nie je zistiť, či je alebo nie... The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of the origin, principles, development, results and basic legal instruments of trade liberalization within the European Union and the World Trade Organization. While coexisting in the field of international economic co-operation for more than 60 years, these bodies have emerged from the same aspirations to deepen mutual economic co-operation through trade liberalization and suppression of the protectionist practices. Our primary objective is to examine and point out the aspects that both organizations share, as well as the degree and form of their differences. However, the presented work focuses on the similarities and differences between the EU and the WTO from a specific point of view. It is based on traditional expectation of most authors, believing that the EU is pursuing more ambitious goals than the WTO. Under this assumption, trade liberalization obligations between EU Member States would necessarily have to be stricter and more progressive than the WTO's respective commitments. The subsequent objective of the thesis is to examine the validity of this expectation. Regarding the analysis of the rules, the... Keywords: Európska únia; Svetová obchodná organizácia; obchodná liberalizácia; European Union; World Trade Organization; trade liberalization Available in a digital repository NRGL
Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace

Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov ...

Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.
Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v... Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials and tablets with Ludiflash® , which was intended for ODT formulation. The effect of three lubricants was evaluated on the properties of tableting materials and tablets. Testing lubricants were magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl fumarate in concentrations of 0,5 and 1%. Flow properties, compressibility, ejection force, tensile strength and disintegration time of the tablets were tested. Energy profile of compression process was used for the evaluation of compressibility. Lubricants did not improve the flowability of Ludiflash® . The total energy of compression increased with compression force. Its the highest values were at the tableting materials with 0,5% concentration of magnesium stearate and sodium stearyl fumarate, while the lowest values were at the tableting materials with 1% calcium stearate. The values of plasticity decreased with compression force and there was... Available in a digital repository NRGL
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium ...

Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů
Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
2018 - Slovak
Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín národnostných menšín v Československu. V podmienkach oslobodených časti územia Československa sa dňa 1. marca 1945 v Prešove konštituuje národno-politický orgán, ktorý má zastupovať záujmy rusínsko-ukrajinského etnika, prevažne v severovýchodných častiach Slovenska. Predkladaná rigorózna práca preskúmava dostupné faktografické údaje o okolnostiach konštituovania, pôsobenia a následnej činnosti tohto národnopolitického reprezentanta rusínsko-ukrajinskej menšiny v Československu až po jej definitívny zánik. V kontexte dejinného vývoja sa časť práce zameriava na historické súvislostí, ktoré zaznamenávajú etnogenézu rusínsko-ukrajinskej menšiny, začleňovanie etnika do štátnych útvarov, ako aj vojnových okolností, ktoré mali za následok straty územia Československa a pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskej Ukrajine. V rámci skúmanej problematiky sa autor zaoberá aj pridruženým otázkam, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou Ukrajinskej národnej rady v Prešove a jej predstaviteľmi. V tomto duchu je priblížená činnosť Ukrajinskej národnej rady v Prešove v oblasti školstva, kultúry, ale aj cirkvi. V neposlednom rade sa táto... Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in Presov has its historical and legal significance in the history of national minorities in Czechoslovakia. In the conditions of the liberated parts of Czechoslovakia, on 1 March 1945 in Presov is constituted a national- political body, which is to represent the interests of the Ruthenian-Ukrainian ethnic group, mostly in the north-eastern parts of Slovakia. The presented rigorous work examines the available factual data on the circumstances of the constitution, operation and subsequent activities of this national-political representative of the Ruthenian-Ukrainian minority in Czechoslovakia up to its definitive extinction. In the context of historical development, part of the work focuses on the historical context, which records the ethnogenesis of the Ruthenian- Ukrainian minority, the integration of the ethnic group into the state bodies, as well as the war conditions, which resulted in the loss of Czechoslovakia and the annexation of the Sub- Carpathian Russia to Soviet Ukraine. Within the scope of the research, the author deals also with related issues directly related to the activities of the Ukrainian... Keywords: Ukrajinská národná rada v Prešove; UNRP; Rusíni-Ukrajinci; Rusíni; Československo; národnostné menšiny v Československu; ukrajinizácia; národné obrodenie Rusínov; Podkarpatská Rus; Ukrainian National Council in Presov; UNRP; Rusyn-Ukrainians; Ruthenians; Czechoslovakia; National Minorities in Czechoslovakia; Ukrainianization; National Revival of Rusyns; Carpathian Ruthenia Available in a digital repository NRGL
Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů

Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín ...

Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny
Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
2018 - Slovak
Internacionalizace je jednou z důležitých vývojových dynamických tendencí ovlivňující fungování a směřování současných jazyků. Je výsledkem nárůstu a zintenzívnění jazykových kontaktů v globalizujícím se světě. Internacionalizace zasahuje všechny jazykové roviny. Nejvýrazněji se projevuje přejímáním lexikálních prostředků, jejich integrací, adaptací a fungování v komunikaci. Mezi projevy internacionalizace patří i aktivizace využívání internacionálních slovotvorných morfémů a slovotvorných postupů. Předkládaná disertační práce představuje projevy internacionalizace v lexiku západoslovanských jazyků v konfrontačním pohledu. V úvodních částech je prezentován současný stav výzkumu a vymezeny základní pojmy. Třetí a čtvrtá kapitola, které tvoří jádro práce, jsou věnované konfrontační analýze internacionálního lexika na jednotlivých jazykových rovinách. Kromě popisu ortografických a ortoepických, gramatických, lexikálně-sémantických shod a rozdílů je důraz kladen i na postavení a fungování internacionalizmů v lexikálních systémech daných jazyků a jejich vztahy k jiným prostředkům lexikální zásoby. Analýza je primárně založená na materiálu frekvenčních seznamů webových korpusů rodiny Aranea, materiál byl však získávaný i z dalších zdrojů. Součástí práce je zpracování paralelních seznamů analyzovaného... Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase and intensification of language contacts on a global scale. Internationalisation influences language on all language levels. Substantial is manifest of borrowing lexical elements, their integration, adaptation and function in communication. Furthermore, activation of the use of international word forming morphemes and word forming processes belong among manifestation of internationalisation. The thesis presents manifestations of internationalisation in the lexis of Western Slavic languages in contrastive perspective. The introductory part outlines the current research status of presented phenomenon and defines fundamental terms. Third and fourth chapters, the central part of the thesis, deal with comparison of international lexis on individual language level. Besides the description of the orthographical and orthoepical, grammatical, lexical-semantic correspondences and differences, attention is also focused on positon and function of internationalisms in lexicon of Western Slavic languages and their relations to the other units of lexicon. The analysis is primarily base on material of frequency word lists of the Aranea... Keywords: internacionalizace|internacionalizmus|konfrontační lingvistika|jazykové kontakty|čeština|polština|slovenština; internationalisation|internationalism|confrontational linguistics|language contacts|Czech|Polish|Slovak Available in a digital repository NRGL
Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny

Internacionalizace je jednou z důležitých vývojových dynamických tendencí ovlivňující fungování a směřování současných jazyků. Je výsledkem nárůstu a zintenzívnění jazykových kontaktů v globalizujícím ...

Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
Univerzita Karlova, 2018

Fashion komunita ako príklad spotrebitelskej online žurnalistiky
Pavúková, Natália; Jirák, Jan; Miessler, Jan
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na módne blogy a vnímanie blogerov ich čitateľmi. Práca je rozdelená do troch častí - teoretickej, metodologickej a analytickej. V prvej z nich vykladám termíny, ktoré sú s blogovaním spojené, a teda žurnalistiku, online žurnalistiku, blog, sociálne siete, ale i postavu žurnalistu, blogera a s nimi spojený koncept názorového vodcovstva. V metodologickej časti predstavím postupy, aké som použila pre zber dát, tiež rozoberám cieľ výskumu a opíšem výskumný súbor. V poslednej časti popíšem samotný výskum, ktorý som previedla zmiešanou analýzou, kedy som využila kvantitatívne, ale i kvalitatívne postupy. Pomocou dotazníkového šetrenia som zisťovala vnímanie módneho blogera z pohľadu jeho sledujúcich, ich stotožnenie s postavou blogera, ale zvolila som i doplnkovú otázku, ktorou som skúmala, či čitatelia preferujú módne blogy alebo časopisy a taktiež dôvod ich preferencie. Výsledky potvrdzujú kladné vzťahy čitateľov k blogerovi, považujú ho za inšpiratívneho človeka, ktorý ovplyvňuje módne trendy, ale i názory na aktuálne témy. Prínos práce pozorujem v odhalení toho, čo si čitatelia o blogeroch myslia a umiestnenie blogera do spoločnosti, keďže doteraz bol problém s jeho zaradením. This diploma thesis focuses on fashion blogs and the perception of bloggers by their readers. The thesis is divided into three parts - theoretical, methodological and analytical. In the first part, I explain the terms that are associated with blogging and therefore journalism, online journalism, blogging, social networks, but also the character of journalist, blogger and the concept of an opinion leader. In the second part, I will present the procedures that I used for date collection, I will also introduce the research objective and describe the research file. In the last part, I describe the research itself, which I translated through a mixed analysis when I used both quantitative and qualitative approaches. Using a questionnaire survey, I perceived the perception of a fashion blogger from the viewpoint of its followers, their identification with the blogger's figure, but I also chose the supplementary question where I studied, whether the readers prefer fashion blogs or magazines and also the reason for their preferences. The results confirm the positive relationships of readers to the blogger, they consider him as an inspirational person who influences fashion trends, but also opinions on current topics. I see the added value of this diploma in revealing what readers think about bloggers and... Keywords: Blog; online žurnalistika; bloger; móda; názoroví vodcovia; sociálne siete; Blog; online journalism; blogger; fashion; opinion leader; social media Available in a digital repository NRGL
Fashion komunita ako príklad spotrebitelskej online žurnalistiky

Táto diplomová práca je zameraná na módne blogy a vnímanie blogerov ich čitateľmi. Práca je rozdelená do troch častí - teoretickej, metodologickej a analytickej. V prvej z nich vykladám termíny, ktoré ...

Pavúková, Natália; Jirák, Jan; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace eventů elektronické hudby
Oravec, Jozef; Klimeš, David; Koudelková, Petra
2018 - Slovak
Keywords: Nové média; marketing; marketingová komunikácia; marketing eventov; elektronická hudba; New media; marketing; marketing communication; marketing of events; electronic music Available in a digital repository NRGL
Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace eventů elektronické hudby

Oravec, Jozef; Klimeš, David; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases