Number of found documents: 58
Published from to

Final exam by single assignment at school. School year 2017/2018
Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
2018 - Czech
Nová metodická publikace NÚV je určena všem pedagogům, kteří mají ve školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází v tomto školním roce, a poskytuje podrobný návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. Keywords: zkoušky; vzdělání; pedagogové Available in a digital repository NRGL
Final exam by single assignment at school. School year 2017/2018

Nová metodická publikace NÚV je určena všem pedagogům, kteří mají ve školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým ...

Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

Assessing Writing - Assessment and methods of teaching writing in Czech elementary and secondary schools - conference program
Národní ústav pro vzdělávání
2018 - Czech
A conference program organized by the National Institute for Education in cooperation with The British Council, the House of Foreign Services and AMATE - The Association of Foreign Language Methodologists, designed primarily for foreign language teachers in primary and secondary education. The material includes a program, annotation of contributions and examples of evaluation. Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council, Domem zahraničních služeb a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků, určené především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. Materiál obsahuje program, anotace příspěvků a příklady hodnocení. Keywords: angličtina; hodnocení; učitelé; jazykověda Available in a digital repository NRGL
Assessing Writing - Assessment and methods of teaching writing in Czech elementary and secondary schools - conference program

A conference program organized by the National Institute for Education in cooperation with The British Council, the House of Foreign Services and AMATE - The Association of Foreign Language ...

Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17
Trhlíková, Jana
2018 - Czech
In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities newly admitted to 1st year of secondary and higher vocational education in the school year 2016/17. It complements statistical surveys that follow the development of the educational and vocational structure of pupils in secondary and tertiary vocational education, published annually by the National Institute of Education. V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve šk. roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává. Keywords: postižené dítě; střední školy; vyšší odborné školy; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17

In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

School graduates' employment in the labor market - 2016
Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
2017 - Czech
Keywords: absolventi; profesní uplatnění; VIP Kariéra II; graduates; professional application; VIP Career II; trh práce; profesní kariéra; profesní poradenství Available in a digital repository NRGL
School graduates' employment in the labor market - 2016

Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Examination of the Czech language for permanent residence in the Czech Republic: Model Version
NÚV
2017 - Czech
Keywords: čeština; cizinecké právo; cizinecký režim; testy Available in a digital repository NRGL
Examination of the Czech language for permanent residence in the Czech Republic: Model Version

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure - 2016/17
Trhlíková, Jana
2017 - Czech
Keywords: postižený žák; střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; postižení; znevýhodnění studenti; statistiky; disabled student; secondary vocational education; higher vocational education; disability; disadvantaged students; statistics Available in a digital repository NRGL
Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure - 2016/17

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for multi-year grammar schools in years corresponding to 1st year of secondary school) and on the development of the number of admitted pupils in further education and higher vocational education, by region. The material also provides data on the development of the branch structure of secondary and higher education broken down by group of branches, incl. graphs and tables for the years 2011 to 2016. The second part of the publication deals with the position of young people on the labor market in the Czech Republic and in the EU countries. Attention is paid to their participation in secondary vocational education in the individual countries as a whole and in the composition according to the degree of study. Data on the share of industry in youth employment, vacancies in labor markets and youth unemployment are also reported. Migration crisis is also mentioned. Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich podílům ve středním odborném vzdělání v jednotlivých zemích celkově i ve skladbě podle zaměření studia. Jsou uváděny i údaje o podílu průmyslu na zaměstnanosti mladých, volných místech na trzích práce i o nezaměstnanosti mladých. Zmíněna je i problematika migrační krize. Keywords: odborné vzdělání; trh práce; nezaměstnanost; střední školy; vyšší odborné školy Available in a digital repository NRGL
Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2016/17

The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for ...

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
Keywords: střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; Česká republika; secondary vocational education; higher vocational education; Czech republic; trh práce; střední vzdělání; statistika Available in a digital repository NRGL
Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Final exam by single assignment at school: The school year 2016/2017
Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
2017 - Czech
Methodological publication; complete information on how to work with uniform assignments at school; organizational rules for all parts of the final examinations; conditions for pupils with SEN; updated questions from the world of work; a step-by-step guide to how to conduct a written test in electronic form. Metodická publikace; kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními; organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek; podmínky pro žáky se SVP; aktualizované otázky ze světa práce; podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě. Keywords: závěrečná zkouška; jednotná zadání; praktická zkouška; ústní zkouška; obory vzdělání kategorie H; obory vzdělání kategorie E; final exam; uniform assignments; practical exam; oral exam; fields of education category H; fields of education category E; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Final exam by single assignment at school: The school year 2016/2017

Methodological publication; complete information on how to work with uniform assignments at school; organizational rules for all parts of the final examinations; conditions for pupils with SEN; ...

Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Examination in the Czech language for permanent residence in the CR
Národní ústav pro vzdělávání
2017 - Czech
A promotional flyer in 6 languages (English, Czech, Mongolian, Russian, Ukrainian, Vietnamese and Chinese) referring to examination in the Czech language for foreigners who apply for a permanent residence in the Czech Republic and preparing for the examination. Propagační leták v 7 jazycích (čeština, angličtina, mongolština, ruština, ukrajinština, vitenamština a čínština) odkazující na zkoušku z českého jazyka určenou pro cizince, kteří žádají o povolení k trvalému pobytu v ČR a chystají se na zkoušku z češtiny. Keywords: trvalý pobyt; zkouška; Česko; český jazyk; permanent residence; examination; Czech Republic; Czech language; jazykové vzdělání Available in a digital repository NRGL
Examination in the Czech language for permanent residence in the CR

A promotional flyer in 6 languages (English, Czech, Mongolian, Russian, Ukrainian, Vietnamese and Chinese) referring to examination in the Czech language for foreigners who apply for a permanent ...

Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases