Number of found documents: 1202
Published from to

Methodology of traditional working of construction timber for structural repairs of historical buildings
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
2021 - Czech
The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of experimental testing performed during timber logging in various seasons (winter, spring, summer), results for different ways of working (cutting, splitting, hewing, and combination of hewing with floating), results of verifying the elimination of growth (residual) stresses in wood selection and working (selection of wood without natural defects and intentional interventions during working). The resulting methodology meets the protection standards of cultural heritage, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while using the original working technology for newly incorporated elements including material selection. The methodology describes the prerequisites for use and the necessary marginal conditions, material selection, handling and storage of logs, woodworking technology (hewing, splitting, and cutting), but also storage of worked elements until the actual structural repair, while presenting the version of minimum interference with the original material using traditional (manual) working of timber on specific examples of structural elements. Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při těžbě dřeva v různých ročních obdobích (zima, jaro, léto), při opracování různými způsoby (řezání, štípání, tesání a kombinace tesání s plavením), při ověření eliminace růstových napětí při výběru dřeva a opracování (výběr dřeva bez přirozených vad a úmyslné zásahy při opracování). Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance a zachování původní technologie opracování nově vkládaných prvků včetně výběru materiálu. Vlastní metodika popisuje předpoklady použití a nutné okrajové podmínky, výběr materiálu, manipulaci a skladování kulatiny, technologii opracování (tesání, štípání a řezání), skladování opracovaných prvků až po samotnou konstrukční sanaci, kde je na konkrétních příkladech konstrukčních prvků předvedena minimalistická varianta zásahu do původní materie za použití tradičně (ručně) opracovaného dřeva. Keywords: timber structure; structural measures; traditional wood working; hewing; cutting; splitting Available in a digital repository NRGL
Methodology of traditional working of construction timber for structural repairs of historical buildings

The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

High resolution region of interest X-Ray tomography
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
High resolution region of interest X-Ray tomography

The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Chemical and microstructural characterization of building materials sampled from Kamenička waterwork
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components, determination of concrete degradation degree, and identification of chemical corrosion products. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project.\n V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n Keywords: material characterization; mortars; concrete Available at various institutes of the ASCR
Chemical and microstructural characterization of building materials sampled from Kamenička waterwork

Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Characterization of 'brizolit' plasters from Zlín (CR) based on SEM-EDS microscopic analysis
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Composition of the binder and the aggregate components in “Brizolit” plaster using SEM-EDS method. Plaster was sampled from the building façade in Zlín (CR). Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně. Keywords: brizolit; SEM-EDS; historic plaster; Portland cement; lime; mortar characterization Available at various institutes of the ASCR
Characterization of 'brizolit' plasters from Zlín (CR) based on SEM-EDS microscopic analysis

Composition of the binder and the aggregate components in “Brizolit” plaster using SEM-EDS method. Plaster was sampled from the building façade in Zlín (CR).

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Mechanical and fracture mechanical tests of a special type of steel
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
2020 - Czech
Research report on testing of mechanical and fracture mechanical properties of special type of the steel. Between the main results of the research belong fracture toughness in the terms of J integral parameters, constants for crack grows rate in the type of steel used to railway bogies. Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, konstanty pro popis rychlosti růstu trhlin u typu oceli používané pro železniční podvozky. Keywords: steel; J integral; fracture toughness; Ramberg-Osgood´s parameters Available at various institutes of the ASCR
Mechanical and fracture mechanical tests of a special type of steel

Research report on testing of mechanical and fracture mechanical properties of special type of the steel. Between the main results of the research belong fracture toughness in the terms of J integral ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Scientific report. Tomography of natural gold findings
Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
2020 - Czech
The aim of the research was to visualize the distribution of gold in natural findings by means of the computed tomography (CT). Gold is present as an alloy with silver (gold being prevalent at least close to the surface, where X-ray fluorescence is applicable). The findings are not homogenous nugets, but stones where gold is distributed in the parent rock (quartz). The purpose of the CT is to visualize the structure of gold in quartz, localize cavities and other structural features. Účelem výzkumu je výpočetní tomografií(CT) vizualizovat rozložení zlata v přírodních nálezech. Zlato se vyskytuje jako slitina se stříbrem (blízko povrchu, kde je možné měřit rentgenovou fluorescencí, zlato výrazně převládá). Nejedná se přitom o homogenní zlaté valouny, zlato prorůstá mateční horninou (křemenem). Cílem CT je zviditelnit strukturu zlata v křemeni, lokalizovat kavity a případné další strukturální detaily. Keywords: X-ray tomography; natural gold; visualization of geological materials Available at various institutes of the ASCR
Scientific report. Tomography of natural gold findings

The aim of the research was to visualize the distribution of gold in natural findings by means of the computed tomography (CT). Gold is present as an alloy with silver (gold being prevalent at least ...

Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Chemical and microstructural analyses of the lime plaster sampled from the ceiling of the saloon in chateau Jezeří (CR)
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Analysis of the plaster layers sampled from the ceiling of the hall at the Jezeří chateau (CR). Using the instrumental methods SEM-EDS, TGA/ DSC and by dissolving the material with HCl acid), the individual components of the material were determined and the composition of the individual layers of the layers was described. The core layer of the plaster is formed by the aggregate mainly based on quartz grains, the secondary component is feldspar. The grain size of the aggregate part is up to 8 mm. The aggregate makes up 69% by weight. The binder of the plaster is hydraulic lime, medium to strongly hydraulic. The top, stucco layer is 5-7 mm thick. The composition is similar to the core layer, only the grain size of the aggregate is smaller - there are grains up to 0.5 mm in size. On the surface of the stucco layer is a lime microlayer (paint) with a thickness of 70 µm. The binder of this surface micro-layer (paint) is the air lime. Analýza vzorku souvrství omítek odebraného ze stropu sálu na zámku v Jezeří. Použitím instrumentálních metod SEM-EDS, TGA/DSC a mokré cesty (rozpuštěním materiálu kyselinou) byly stanoveny jednotlivé složky materiálu a popsáno složení jednotlivých vrstev souvrství. Spodní – jádrová vrstva omítky je tvořena plnivem zejména na bázi zrn křemene, vedlejší složkou jsou živce. Velikost zrn plniva je až do 8 mm. Plnivo tvoří hmotnostně 69%. Pojivem omítky je hydraulické vápno, středně až silně hydraulické. Vrchní, štuková vrstva je silná 5-7 mm. Složení je obdobné spodní jádrové vrstvě, pouze velikost zrn plniva je menší – vyskytují se zrna velikosti do 0,5 mm. Na povrchu štukové vrstvy je vápenná mikrovrstva o tloušťce 70 µm. Pojivem této povrchové mikro-vrstvy je vzdušné vápno. Keywords: plaster; chemical composition; mineralogical composition; chateau Jezeří (CR); plaster characterization Available at various institutes of the ASCR
Chemical and microstructural analyses of the lime plaster sampled from the ceiling of the saloon in chateau Jezeří (CR)

Analysis of the plaster layers sampled from the ceiling of the hall at the Jezeří chateau (CR). Using the instrumental methods SEM-EDS, TGA/ DSC and by dissolving the material with HCl acid), the ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Stability of a bar influenced by small and large imperfections
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2020 - English
The geometrical and physical imperfections of systems can drastically reduce their critical loading. These imperfections are usually of stochastic character and, therefore, they act as random parametric perturbations of coefficients of corresponding differential equations. In this paper, the imperfections are introduced as multidimensional statistics on the set of a large number of realizations of the same system. As far as the amount of information is small or the imperfections themselves cannot be considered small, the convex analysis is preferable. The paper compares results obtained by both stochastic and convex analyses for hyperprism and demonstrates when each of them is more convenient to be used. Besides of the hyper-prism, the possibilities and properties of other modifications of convex method are considered, especially those based on the definition of imperfection zone marked as a centric hyper-ellipsoid or as an eccentric hyper-ellipsoid. The analytical background was brought up to the level when only a few configurations of imperfections are sufficient to be evaluated numerically. These configurations are obtained by means of the convex analysis as points of extreme critical loading using the Lagrange method of constrained extremes. Keywords: convex domain method; system stability; hyper-prism and hyper-ellipsoid domains Available at various institutes of the ASCR
Stability of a bar influenced by small and large imperfections

The geometrical and physical imperfections of systems can drastically reduce their critical loading. These imperfections are usually of stochastic character and, therefore, they act as random ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Microscopical characterization of layered pigmented coatings from the interior of the basilica of St. Venceslas in Stará Boleslav
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the addition of natural clays, or zinc, lead, or iron pigments. Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem přírodních hlinek, příp. zinečnatých, olovnatých či železitých pigmentů. Keywords: pigments; SEM; material characteristics; lime coatings Available at various institutes of the ASCR
Microscopical characterization of layered pigmented coatings from the interior of the basilica of St. Venceslas in Stará Boleslav

The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Tomography of a bronze axe of the Únětice culture, found in Kukleny, Hradec Králové
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, relatively high beam energies are necessary and it is not a priori ensured that the object under test would be penetrated with the radiation sufficiently. A big problem is also the photon scattering, which can make fine details indistinguishable. Therefore, a chosen Únětice culture axe has been submitted to a tomographical investigation in the laboratory of X-ray tomography of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The result should confirm the suitability of the method for investigations of other similar bronze findings. V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba poměrně vysoké energie záření a předem není zcela zaručeno, že vybraný objekt bude dostatečně prosvícen. Velkým problémem je též rozptyl fotonů, tzv. scattering, který může znemožnit rozeznání jemných detailů. Proto byla v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., podrobena mikro-tomografickému průzkumu vybraná sekera z Únětické kultury. Výsledek by měl prokázat vhodnost metody pro průzkum dalších podobných bronzových nálezů. Keywords: X-ray computed tomography; Early Bronze Age; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Tomography of a bronze axe of the Únětice culture, found in Kukleny, Hradec Králové

It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases