Number of found documents: 538888
Published from to

Introduction to Imaging Method - Skuher´s Method
VOTOUPAL, Václav; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
The thesis is focused on descriptive geometry cultivated in the Czech lands from the second half of the 19th century. It deals with the historical context of descriptive geometry and its teaching and above all with the leading figure of Czech geometry Rudolf Skuherský. It goes to the theory of Skuher's projection and its transformation into axonometric projection. The thesis further clarifies the principle of the Skuher's method in orthogonal axonometry and illustrates its use on several examples. Finally, it examines the incorporation of the Skuher's method into teaching. Práce je zaměřena na deskriptivní geometrii pěstovanou v českých zemích od druhé poloviny 19. století. Zabývá se historickými souvislostmi deskriptivní geometrie a její výuky a především postavou předního českého geometra Rudolfa Skuherského. Přechází k teorii Skuherského projekce a k její transformaci do axonometrického promítání. Práce dále objasňuje princip Skuherského metody v pravoúhlé axonometrii a ilustruje její využití na několika příkladech. Nakonec se zamýšlí nad vhodným začleněním Skuherského metody do výuky. Keywords: Rudolf Skuherský;deskriptivní geometrie;Skuherského metoda;pravoúhlá axonometrie;historie zobrazovacích metod; Rudolf Skuherský;descriptive geometry;Skuher's method;orthogonal axonometric projection;history of imaging methods Available in digital repository of UPOL.
Introduction to Imaging Method - Skuher´s Method

The thesis is focused on descriptive geometry cultivated in the Czech lands from the second half of the 19th century. It deals with the historical context of descriptive geometry and its teaching and ...

VOTOUPAL, Václav; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Heat transfer in the atmosphere
FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
2019 - Czech
The aim of this work is to describe the transport of heat in the atmosphere using data measured at meteorological stations. Attention is given to the lowest layer of the atmosphere (the troposphere), in which all the meteorological phenomena and processes take place. The bachelor thesis provides basic mathematical apparatus necessary to describe the heat transfer via convection and radiation. It discusses briefly the atmosphere and the thermodynamics of moist air, the atmospheric pressure and the conditions of atmospheric stability as a consequence of convection and the radiation. The practical part illustrates a theoretical analysis of using meteorological data from own weather stations and from stations of the Czech Hydrometeorological Institute. The text describes the progress of a selected storm activity and a stable meteorological situation evaluating the heat balance and modeling of the important characteristics of the Earth's surface (effective emissivity). Tato práce má za cíl popsat transport tepla v atmosféře s využitím naměřených dat z meteorologických stanic Pozornost je věnována na nejnižší vrstvu atmosféry (troposféru), v níž probíhají veškeré meteorologické jevy a procesy. Bakalářská práce podává základní matematický aparát nezbytný pro popis přenosu tepla prouděním (konvecí) a sáláním (radiací). Stručně pojednává o atmosféře a termodynamice vlhkého vzduchu, atmosferickém tlaku a podmínkách stability atmosféry v návaznosti na konvekci a radiaci. Praktická část dokládá teoretický rozbor s využitím meteorologických dat z vlastních meteorologických stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu. V práci je popsán průběh vybrané bouřkové činnosti a stabilní meteorologická situace s hodnocením tepelné bilance a namodelováním důležité charakteristiky zemského povrchu (efektivního vyzařování). Keywords: počasí; konvekce; radiace; teplota; vzduch; weather; convection; radiation; temperature; air Available in digital repository of UPOL.
Heat transfer in the atmosphere

The aim of this work is to describe the transport of heat in the atmosphere using data measured at meteorological stations. Attention is given to the lowest layer of the atmosphere (the troposphere), ...

FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deposition of MgF2 and HfO2 protective layers to mirror films.
ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with an experimental verification of the application of HfO2 and MgF2 to specular reflective elements in the ultraviolet region of the light spectra, in the interval from 175 nm to 250 nm in particular. This study is closely linked with the development of the RICH detector (Ring-Imaging Cherenkov) in frame of the CBM collaboration in field of particle physics. Tématem bakalářské práce je experimentální ověření nasazení ochranných vrstev HfO2 a MgF2 na zrcadlově odrazné prvky v ultrafialové oblasti světelného spektra, přednostně v oblasti od 175 nm do 250 nm. Toto studium je úzce spojeno s vývojem detektoru RICH (z ang. Ring-Imaging Cherenkov) v rámci kolaborace CBM pro experimenty v oblasti částicové fyziky. Keywords: tenké vrstvy; napařování; PVD; spektrometrie vrstev; thin films; steam treatment; PVD; film spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Deposition of MgF2 and HfO2 protective layers to mirror films.

This bachelor thesis deals with an experimental verification of the application of HfO2 and MgF2 to specular reflective elements in the ultraviolet region of the light spectra, in the interval from ...

ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Focused Gamma Radiation in Mössbauer Spectroscopy: From Simulation to Application
KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
2019 - Czech
The aim of this thesis is to develop a computational simulation which can simulate transmission through Mössbauer microscope. Than compare the theoretically calculated values with experimentally measured values and characterize individual components of the Mössbauer microscope. The partial aim of the work is to determine the effectiveness of the focusing element MCX, then to characterize the shape of the beam in the focus. Furthermore, the work is devoted to comparing focusing measurement techniques and shielding measuring techniques (using pinhole). One of the main goals is to optimize the spatial arrangement of the Mössbauer microscope using computational simulation. Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a charakterizovat tak jednotlivé komponenty Mössbauerova mikroskopu. Dílčím cílem práce je určit účinnost fokusačního prvku MCX, následně pak charakterizovat tvar stopy svazku v ohnisku. Dále se práce věnuje srovnávání měřicí techniky fokusace a měřicí techniky stínění. Jedním z hlavních cílů je pomocí výpočetní simulace optimalizovat prostorové uspořádání Mössbauerova mikroskopu. Keywords: Mössbauerův spektrometr; fokusace gama záření; Mössbauer spectrometer; polycapillary X-ray focusing Available in digital repository of UPOL.
Focused Gamma Radiation in Mössbauer Spectroscopy: From Simulation to Application

The aim of this thesis is to develop a computational simulation which can simulate transmission through Mössbauer microscope. Than compare the theoretically calculated values with experimentally ...

KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
2019 - English
This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). Available in the UPOL Library.
Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein

This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are ...

VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Gaussovská vnitřní kvantová provázanost
BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
2019 - English
The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the theory of GIE itself. GIE had been analytically calculated for two-mode Gaussian states including all symmetric partial minimum uncertainty states, weakly mixed asymmetric squeezed thermal states with partial minimum uncertainty, and weakly mixed symmetric squeezed thermal states. We extend the theory of GIE by analytical formulas for the class of Gaussian states with minimum negativity for fixed global and local purities (GLEMS) \cite{glems} and we calculate the GIE for special examples of these states. Further, we compare our results with another entanglement measure called Gaussian Rényi-2 entanglement of formation (GR2EoF) \cite{gr2eof} and strengthen the hypothesis of equivalence of these entanglement measures. Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou teorii gaussovské vnitřní kvantové provázanosti. Gaussovská vnitřní kvantová provázanost byla analyticky spočtena pro dvoumódové gaussovské stavy zahrnující všechny symetrické stavy s částečnou minimální neurčitostí, slabě smíšené asymetrické stlačené termální stavy s částečnou minimální neurčitostí a slabě smíšené symetrické stlačené termální stavy. Tuto teorii jsme rozšířili o analytické výpočty pro třídu gaussovských stavů s minimální negativitou pro fixované globální a lokální purity a spočetli gaussovskou vnitřní kvantovou provázanost pro konkrétní příklady těchto stavů. Dále jsme naše výsledky porovnali s jinou mírou kvantové provázanosti nazvanou Gaussian Rényi-2 entanglement of formation a tím posílili hypotézu ekvivalence těchto dvou měr. Keywords: kvantová fyzika; provázanost; gaussovská vnitřní kvantová provázanost; gaussovské stavy; míra provázanosti; quantum physics; entanglement; Gaussian intrinsic entanglement; Gaussian states; entanglement measure Available in digital repository of UPOL.
Gaussovská vnitřní kvantová provázanost

The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the ...

BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Golden Ration
PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
In ancient times, people watched the beauty of nature and found some of them of nature is subject to mathematical laws. Discovered so gold number. This number uniquely connects small parts to larger ones whilst all parts retain their individuality and beauty. The bachelor thesis contains an educational program that brings this number to primary school children. Lidé již v dávných dobách pozorovali krásy přírody a zjistili, že u některých přírodnin podléhá tato krása matematickým zákonitostem. Objevili tak zlaté číslo. Toto číslo jedinečným způsobem spojuje malé části ve vetší celky a přitom každá část si zachovává svou individualitu a krásu. Bakalářská práce obsahuje edukační program, který toto číslo přibližuje dětem ze základní školy. Keywords: Zlatý řez; zlaté číslo; Fibonacciho posloupnost; fylotaxe; architektura; Květná zahrada; spirála; zlatý obdélník; pětiúhelník Available in digital repository of UPOL.
Golden Ration

In ancient times, people watched the beauty of nature and found some of them of nature is subject to mathematical laws. Discovered so gold number. This number uniquely connects small parts to larger ...

PĚČKOVÁ, Veronika; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interactions of helical polyaromates with DNA and proteins
MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
2019 - Czech
Helical polyaromates are ortho-condensed chiral molecules. They are currently used for the construction of chemosensors and organic electronics. Thanks to their ability to stereoselectively direct reactions, they can be used in asymmetric catalysis. It is known that these molecules specifically interact with DNA and proteins, which can result in novel biological activities or toxic effects. This work covers a search of current literature on the interactions of helical polyaromates with biopolymers. Furthermore, the interactions of the imidazole derivative of [6]helicene with DNA by means of electrophoretic, spectral and electrochemical methods are also described. Helikální polyaromáty jsou ortho-kondenzované chirální molekuly. V současnosti nacházejí uplatnění při konstrukci chemosenzorů a organických diod. Díky jejich schopnosti stereoselektivně řídit reakce je lze využít v asymetrické katalýze. Je známo, že tyto látky specificky interagují s DNA, což se může projevovat vysokou toxicitou. Předmětem této práce je zdokumentovat existující literaturu zabývající se interakcemi helikálních polyaromátů s biopolymery. Dále pak zkoumat interakce imidazolového derivátu [6]helicenu s DNA pomocí elektroforetických, spektrálních a elektrochemických metod. Keywords: Helikální polyaromáty; interakce; DNA; hexahelicén; elektrochemie; helical polyaromates; interactions; hexahelicene; DNA; electrochemistry Available in digital repository of UPOL.
Interactions of helical polyaromates with DNA and proteins

Helical polyaromates are ortho-condensed chiral molecules. They are currently used for the construction of chemosensors and organic electronics. Thanks to their ability to stereoselectively direct ...

MATECKAJA, Anastasie; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Semiconductor laser spectrum
DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan
2019 - Czech
This thesis contains a short introduction into the theory of lasers but it is mainly focused on semiconductor lasers. Individual types of structures of semiconductor lasers and their effect on the emitted spectrum of the laser are described here. Furthermore the overview of the methods of measuring laser spectrums are shown here and analysis of the results of the measurement of the choosen semiconductor laser spectrum is made. Tato práce obsahuje stručný úvod do oblasti laserů a podrobněji se zabývá polovodičovými lasery. Jsou zde popsány jednotlivé varianty konstrukcí polovodičových laserů a jejich vliv na vyzařované spektrum. Dále jsou v práci popsány metody měření laserových spekter a je zde provedena analýza výsledků měření spektra vybraného polovodičového laseru. Keywords: Polovodičový laser; laser; spektrum; záření; Fabry-Perotův rezonátor; Semiconductor laser; laser; spectrum; radiation; Fabry-Perot resonator Available in digital repository of UPOL.
Semiconductor laser spectrum

This thesis contains a short introduction into the theory of lasers but it is mainly focused on semiconductor lasers. Individual types of structures of semiconductor lasers and their effect on the ...

DOHNAL, Jan; PODLOUCKÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Measurement of nonconductive and nonstandard samples using SEM
HEGER, Vítězslav; KUBÍNEK, Roman
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with scanning electron microscopy of non-conductive and non-standard samples. It describes fundamentals of electron microscopy and interaction of electron beam with sample. The measurement was performed on a Tescan Vega 3 LMU. The experimental part describes on the examples the dependence of the microscope parameters and the most successful pictures from the measurements are placed in the attachment. Tato práce se zabývá skenovací elektronovou mikroskopií nevodivých a nestandardních vzorků. Popisuje základy elektronové mikroskopie a interakci elektronového svazku se vzorkem. Měření bylo prováděno na přístroji Tescan Vega 3 LMU. V experimentální části jsou na příkladech popsány závislosti parametrů mikroskopu a v příloze práce je umístěno několik snímků z měření. Keywords: skenovací elektronový mikroskop; nevodivé vzorky; nestandardní vzorky; scaning electron microscopy; nonconductive samples; nonstandard samples Available in digital repository of UPOL.
Measurement of nonconductive and nonstandard samples using SEM

This bachelor thesis deals with scanning electron microscopy of non-conductive and non-standard samples. It describes fundamentals of electron microscopy and interaction of electron beam with sample. ...

HEGER, Vítězslav; KUBÍNEK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases