Number of found documents: 535583
Published from to

Comparison of workload during friendly and official basketball match
LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
The aim of the diploma thesis si to compare the size of a internal workload of players during a frieandly and championship basketball game. The research group contains of 8 players of the basketball team of men Sokol Karviná. Sporttesters by Team Polar2Pro measure heart rate in 3 friendly and 3 championship games. The values of obtained HR are averaged for each type of match and ranked in 1 out of 4 zones of workload according to the max. heart rate percentage. The average value of HR is given for the whole team. The result of the comparasion is finding that players play a championship game with a higher intensity of workload. Cílem diplomové práce je komparace velikosti vnitřního zatížení hráčů během přátelského a mistrovského utkání v basketbalu. Výzkumný soubor je tvořen 8 hráči basketbalového družstva mužů Sokol Karviná. Sporttestery Team Polar2Pro je měřena srdeční frekvence ve 3 přátelských a ve 3 mistrovských utkáních. Získané hodnoty SF jsou pro každý typ utkání zprůměrovány a podle procenta maximální srdeční frekvence zařazeny do 1 ze 4 zón intenzity zatížení. Průměrná hodnota SF je uváděna za celé družstvo. Výsledkem komparace je zjištění, že hráči hrají mistrovské utkání s vyšší intenzitou zatížení. Keywords: basketbal; intenzita zatížení; zóny zatížení; srdeční frekvence; maximální srdeční frekvence; mistrovské utkání; přátelské utkání; Basketball; intensity of workload; zone of workload; heart rate; maximal heart rate; championship match; friendly match; Available in digital repository of UPOL.
Comparison of workload during friendly and official basketball match

The aim of the diploma thesis si to compare the size of a internal workload of players during a frieandly and championship basketball game. The research group contains of 8 players of the basketball ...

LANDOR, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung
MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on two types of word formation - compounding and derivation, describing two endings: "-los" and "-frei". In the practical part, two analyses were conducted. The first research focuses on the frequency of appearance of the adjectives with the ending "-frei" in various thematic areas and the second research examines the rephrasing of this ending and studies how often is this paraphrase used. Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva typy slovotvorby - kompozici a derivaci a jsou představeny dvě přípony "-los" a "-frei". V praktické části jsou provedeny dva výzkumy. První zkoumá četnost přídavných jmen s koncovkou "-frei" v různých tematických oblastech. Druhý zkoumá, jak mohou být tato přídavná jména parafrázována a které jsou nejčastěji používány. Keywords: adjective; word formation; suffixoid; compounding; derivation Available in digital repository of UPOL.
Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung

This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part ...

MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Utilization of gas chromatography in milk analysis
SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
2019 - Czech
The aim of this work is to study application of gas chromatography in milk analysis. First, volatile substances responsible for the milk smell were analysed. Substances was captured by SPME fiber and analyse by gas chromatography. Then, utilization of gas chromatography for analysis of milk fat and determination of fatty acids profile was investigated. Last part of the work is focused on quantitative determination of cholesterol and 7-dehydrocholesterol. Cílem této práce je studium možností aplikace plynové chromatografie při analýze mléka. Nejprve byly analyzovány látky obsažené v jeho vůni. Látky byly zachyceny na SPME vlákno a následně analyzovány plynovou chromatografii. Dále byly zkoumány možnosti použití plynové chromatografie v analýze tukových složek mléka. Bylo vyšetřováno, jaké mastné kyseliny jsou v mléce obsaženy. Poslední část práce se zaměřuje na kvantitativní stanovení cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu. Keywords: mléko; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; mastné kyseliny; extrakce tukových složek; SPME.; milk; GC; GC/MS; 7-dehydrocholesterol; cholesterol; fatty acids; extraction of fatt components; SPME. Available in digital repository of UPOL.
Utilization of gas chromatography in milk analysis

The aim of this work is to study application of gas chromatography in milk analysis. First, volatile substances responsible for the milk smell were analysed. Substances was captured by SPME fiber and ...

SULOVSKÝ, Tomáš; BARTÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Criminality of children and youth
SUCHOMELOVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
2019 - Czech
The bachelors thesis is dedicated to questions of socio- pathological phenomena in children. It describes typology and causes pathological phenomena. It deals with child crime preventin division and prevention organizations. The objektiveof the crime in the Pardubice region and to subsequently by means of appropriate examination to explore couses of working with children with risky behavior through a research. Bakalářská práce je věnována problematice sociálně patologických jevů u dětí. Popisuje typologii a příčiny patologických jevů. Zabývá se prevencí kriminality dětí, dělením a organizacemi, které se prevencí kriminality zabývají. Cílem práce je specifikovat kriminalitu dětí v Pardubickém kraji a prostřednictvím výzkumného šetření zkoumat úskalí práce s dětmi s rizikovým chováním. Keywords: Kriminalita; dítě; mladistvý; sociálně patologické jevy; rizikové chování; příčiny; prevence;; Crime; children; youth; behavior risky; preventing; socio pathological phenomena; Available in digital repository of UPOL.
Criminality of children and youth

The bachelors thesis is dedicated to questions of socio- pathological phenomena in children. It describes typology and causes pathological phenomena. It deals with child crime preventin division and ...

SUCHOMELOVÁ, Ivana; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The work of teacher assistant with pupils with specific learning disabilities at elementary school.
ADÁMKOVÁ, Marie; KUNHARTOVÁ, Monika
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the work of teacher's assistant with a pupil with specific learning disabilities at the second level of primary school. The thesis has five chapters, which divide it into a theoretical and a practical part. Definition of terms and legislative grounding clarifies the role of teacher's assistant. An overview - teaching staff at school and the possibilities of school counseling facilities give a comprehensive view of special educational care for pupils with special educational needs. The fifth chapter presents specific methods and procedures with pupils with specific learning disabilities. Bakalářská práce pojednává o práci asistenta pedagoga na druhém stupni základní školy u žáka se specifickými poruchami učení. Práce má 5 kapitol, které ji dělí na teoretickou a praktickou část. Vymezení pojmů a legislativní zakotvení objasňuje roli asistenta pedagoga. Přehled pedagogických pracovníků ve škole a možnosti školských poradenských zařízení dávají ucelený pohled na speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pátá kapitola předkládá konkrétní metody a postupy s žáky se specifickými poruchami učení. Keywords: asistent pedagoga; druhý stupeň základní školy; specifické poruchy učení (SPU); výchovný poradce; školní metodik prevence; školní psycholog; speciální pedagog; pedagogicko-psychologická poradna (PPP); speciálně pedagogické centrum (SPC); individuální vzdělávací plán (IVP); studijní portfolio; vzdělávací hry; teacher's assistant; second level primary school; specific learning disabilities (SPU); educational counselor; school prevention methodologist; school psychologist; special educator; pedagogical-psychological counseling center; special education center; individual education plan study portfolio; educational games Available in digital repository of UPOL.
The work of teacher assistant with pupils with specific learning disabilities at elementary school.

The bachelor thesis deals with the work of teacher's assistant with a pupil with specific learning disabilities at the second level of primary school. The thesis has five chapters, which divide it ...

ADÁMKOVÁ, Marie; KUNHARTOVÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"School-to-work transition" The utilisation of model situations in the free time of vocational school students.
VEJRAŽKOVÁ, Pavla; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - Czech
According to pedagogical literature, business sector, and based on my own professional experience, the job readiness skills of school-leavers are considerably low. At the same time we can see poor management of self-development free-time activities throughout students' adolescence. Therefore, a pilot project was performed in order to simultaneously improve the readiness of vocational school students and to engage them in a meaningful free time activity. This thesis concerns initial assumptions, findings, structure of the pilot programme and conclusions. The ultimate outcome is a generally applicable educational programme equipping students with entrepreneurial skills and the results of the pilot project proved its effectiveness. Nízkou připravenost absolventů na přechod do pracovního života zmíněnu v odborné pedagogické literatuře potvrzují zkušenosti pedagogů mé vlastní i podnikatelské sféry. Současné situaci nepřispívá fakt, že žáci v období puberty a následné adolescence dostatečně nevěnují pozornost osobnímu (profesnímu??) rozvoji ve svém volném čase. Ke zlepšení této situace bylo provedeno pilotní ověření organizované dobrovolné volnočasové aktivity žáků učiliště zaměřené na řešení uvedených nedostatků. V práci jsou popsány vstupní úvahy a zjištění, postup konstrukce a získané poznatky a závěry. Výstupem bylo sestavení obecně použitelného výchovně výukového programu, posilujícím připravenost studentů na přechod do podnikatelské sféry a výsledky práce prokazují efektivnost navrhovaného programu. Keywords: Volný čas - pedagogika; využití; organizace; průzkum; rizika; Juvenilní delikvence; puberta a adolescence; podnikatelský záměr a projekt; vstupní analýza a úvahy; SWOT analýza; rámcové vzdělávací plány; harmonogram a náplň projektu.; Leisure time - education; utilisation; management; research and risks; Juvenile delinquency; adolescence and pubescence; business plan and model; initial business model assessment; SWOT analysis; Framework education programme; project time-frame and schedule. Available in digital repository of UPOL.
"School-to-work transition" The utilisation of model situations in the free time of vocational school students.

According to pedagogical literature, business sector, and based on my own professional experience, the job readiness skills of school-leavers are considerably low. At the same time we can see poor ...

VEJRAŽKOVÁ, Pavla; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analysis of the management of the municipality Slatinice with a focus on the area of education
MIKMEKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on the analysis of the management of the municipality Slatinice with a focus on the area of education. In the theoretical part is defined structure of the public administration, municipality, its operation and its types. Also representative bodies. Next, there is specified financial management of the municipality in order to its budget and its income and outcome. In the last chapter of the theoretical part is described financing of the area of education from the look of the municipality. The practical part is focused on the metodology and explorative question, characteristic of the municipality Slatinice, the analysis of the income and outcome and financing of the area of education. In the end, there is the analysis of financing, monitoring of the municipality and summary and suggestion. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření obce Slatinice se zaměřením na oblast školství. V teoretické části je vymezena struktura veřejné správy, obec, její působnost a druhy obcí. Dále obecní orgány. Následně je vymezeno finanční hospodaření obce v souvislosti s rozpočtem a jeho příjmy a výdaji. V poslední kapitole teoretické části je uvedeno fungování financování školství z pohledu obce. V praktické části je uvedena metodologie a výzkumné otázky, je zde charakterizována obec Slatinice, analýza příjmů a výdajů a financování školství. Dále je provedena analýza financování obce, monitoring obce a shrnutí a návrhy. Keywords: Analýza; financování; hospodaření; obec; oblast školství; příjmy; rozpočet; výdaje; Analysis; funding; management; municipality; area of education; income; budget; outcome Available in digital repository of UPOL.
Analysis of the management of the municipality Slatinice with a focus on the area of education

The bachelor thesis is focused on the analysis of the management of the municipality Slatinice with a focus on the area of education. In the theoretical part is defined structure of the public ...

MIKMEKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mentální předpoklady juniorských reprezentantů ČR v biatlonu
ŽABÍČEK, Václav; PERNICOVÁ, Hana
2019 - Czech
This diploma thesis is focused on diagnostics and description of selected mental conditions related to sports performance of Czech national junior biathlon team. The level of selected mental skills was examined in two different level groups of biathletes. The research was carried out during the preparatory period 2019 at selected competitors in biathlon from all over the Czech Republic. There were 55 respondents. The OMSAT-3* questionnaire was used for the research. Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku a popis vybraných mentálních předpokladů souvisejících se sportovním výkonem u juniorských reprezentantů České republiky v biatlonu. Úroveň vybraných mentálních dovedností byla zjišťována u dvou výkonnostně odlišných skupin biatlonistů. Výzkum byl prováděn v průběhu přípravného období 2019 u vybraných závodníků v biatlonu z celé ČR a zúčastnilo se jej celkem 55 respondentů. K výzkumu byl použit dotazník OMSAT-3*. Keywords: Biatlon; psychologie sportu; mentální trénink; imaginace; regulace aktuálních psychických stavů; kognitivní dovednosti; stanovování cílů; Biathlon; psychology of sport; mental training; imagination; regulation of current mental states; cognitive skills; goal setting Available in digital repository of UPOL.
Mentální předpoklady juniorských reprezentantů ČR v biatlonu

This diploma thesis is focused on diagnostics and description of selected mental conditions related to sports performance of Czech national junior biathlon team. The level of selected mental skills ...

ŽABÍČEK, Václav; PERNICOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Evolution of a gastronomical Magazine Apetit since 2004 to the Present
KORDULOVÁ, Eliška; NOVOTNÁ, Šárka
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with a gastronomical magazine Apetit. Its main goal is to carefully describe its developments from the year 2004 until now while also pointing out its position on the Czech media market. This will be accomplished due to the usage of qualitative method of interview as well as (descriptive content analysis?). Thanks to statistical and other publicly available resources it will try to answer the question of whether it truly is the most widely read gastronomical magazine in the Czech Republic. Tato bakalářská diplomová práce se zabývá gastronomickým magazínem Apetit. Za cíl si klade detailně popsat vývoj a postavení tohoto magazínu na českém trhu od roku 2004 až po současnost, a to za využití kvalitativních metod rozhovoru a deskripce. Na základě statistických údajů a veřejně dostupných informací se pak bude snažit poskytnout odpověď na otázku, zdali se jedná o nejčtenější gastronomický magazín v České republice. Keywords: Apetit; gastronomie; magazíny; lifestylová žurnalistika; rozhovor; publicistika; mediální trh; analýza; Apetit; gastronomy; magazines; lifestyle journalism; interview; publicistics; media market; analysis Available in digital repository of UPOL.
The Evolution of a gastronomical Magazine Apetit since 2004 to the Present

This bachelor thesis deals with a gastronomical magazine Apetit. Its main goal is to carefully describe its developments from the year 2004 until now while also pointing out its position on the Czech ...

KORDULOVÁ, Eliška; NOVOTNÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Change of the work of photographer in regional attachement of MF Dnes This thesis focuses on the analysis of the changes of the photographer's work in the Olomouc regional headquarters of Mlada Fronta Dnes newspaper. Based on the interviews of the photographers, that have belonged or belong in this specific region, it will be examined, how the routines in the photographer's work in given environment changed in respect of their routine.
KAČEROVÁ, Lucie; PÁRAL, Karel
2019 - Czech
The topic of this bachelor thesis is the transformation of the photographer´s work in the regional attachment of MF DNES. The aim is to describe how the digitalization influenced the work of journalists in regional media. With the help of five photographers, who worked for this journal in editorial office in Olomouc, was investigated how their work for editorial office in national media changed during the time period and with the technological development. This bachelor thesis focuses primarily on the changes in work routines, describes the transition from cine-film camera to digital devices, and reflects on ethics of photography and the future of this profession. Tématem této bakalářské diplomové práce je proměna práce fotografa v regionální příloze MF DNES. Cílem práce je popsat, jak ovlivnila digitalizace práci fotografů v regionálním médiu. Na pěti fotografech, kteří pracovali pro olomouckou redakci tohoto deníku, je zkoumáno, jak se změnila v průběhu času a s technologickým vývojem jejich činnost v regionální redakci celostátního média. Tato práce se zaměřuje především na změny v oblasti pracovních rutin, popisuje přechod z kinofilmových fotoaparátů na přístroje digitální, zamýšlí se nad etikou fotografie a budoucností této profese. Keywords: digitalizace; média; digitální fotografie; etika; fotobanka; MF DNES; digitalization; media; digital photography; ethics; photobank; MF DNES Available in digital repository of UPOL.
Change of the work of photographer in regional attachement of MF Dnes This thesis focuses on the analysis of the changes of the photographer's work in the Olomouc regional headquarters of Mlada Fronta Dnes newspaper. Based on the interviews of the photographers, that have belonged or belong in this specific region, it will be examined, how the routines in the photographer's work in given environment changed in respect of their routine.

The topic of this bachelor thesis is the transformation of the photographer´s work in the regional attachment of MF DNES. The aim is to describe how the digitalization influenced the work of ...

KAČEROVÁ, Lucie; PÁRAL, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases