Number of found documents: 582599
Published from to

Differenciation in the Galium palustre group in central Europe
Dohnalová, Pavla; Kaplan, Zdeněk; Knotek, Adam
2020 - Czech
Cílem práce je shrnout doposud známé poznatky o skupině Galium palustre ve střední Evropě. Jedná se o polyploidní komplex, v jehož evoluci se uplatňovaly procesy polyploidizace a hybridizace. Jednotlivé cytotypy se liší v kvantitativních znacích i v ekologii a vykazují značnou morfologickou variabilitu. Z tohoto důvodu je taxonomie skupiny nejasná a názory na pojetí druhů se liší. V České republice se v rámci této skupiny vyskytují dva druhy, a to diploidní Galium palustre a oktoploidní Galium elongatum. Přesné údaje o jejich rozšíření a morfologické variabilitě nejsou známy, a proto bude na tuto teoretickou práci navazovat magisterská práce, kde budou použity modernější metody k objasnění problematiky. Klíčová slova: polyploidizace, hybridizace, Galium palustre, Galium elongatum, morfologická variabilita The aim of this work is to summarize the current knowledge about the Galium palustre complex in Central Europe. It is a polyploid complex, which has involved polyploidization and hybridization in its evolution. Individual cytotypes somewhat differ in quantitative characters and in ecology and show considerable morphological variation. For this reason, the taxonomy of the group is unclear and the opinions on the cytotype classification differ. There are two species in the Galium palustre complex distinguished in the Czech Republic, the diploid Galium palustre and the octoploid Galium elongatum. Exact data regarding their distribution and morphological variation are not known and therefore this thesis will be followed by a master's thesis, where modern methods will be used to clarify the issue. Key words: polyploidization, hybridization, Galium palustre, Galium elongatum morphological variation Keywords: polyploidie; taxonomie; variabilita; polyploidy; taxonomy; variation Available in a digital repository NRGL
Differenciation in the Galium palustre group in central Europe

Cílem práce je shrnout doposud známé poznatky o skupině Galium palustre ve střední Evropě. Jedná se o polyploidní komplex, v jehož evoluci se uplatňovaly procesy polyploidizace a hybridizace. ...

Dohnalová, Pavla; Kaplan, Zdeněk; Knotek, Adam
Univerzita Karlova, 2020

Why are geographic ranges of species mostly small? Causes of range size variation
Kalendová, Pavlína; Storch, David; Hořák, David
2020 - Czech
Areál druhu, je soubor všech oblastí, kde se daný druh nachází. Každý druh má jinak velký areál, mezi nejvíce rozšířené patří oceánské druhy. Rozložení areálu je log-normální, což znamená, že většina druhů má malé areály, málo druhů má velké areály, a ještě méně má extrémně malé areály. Tohle rozložení může být výsledkem speciace a extinkce. Speciací vznikají nové druhy, které obývají část areálu původního druhu. Dochází tedy ke zmenšení původního areálu. Staré druhy, které se blíží k jejich zániku, také zmenšují svůj areál společně s úbytkem populace. Jednou ze zajímavých teorií je i stochastická teorie, jejím základem je stochastická diferenciální rovnice, která popisuje vývoj areálu až po dosažení ekvilibria, což je hodnota, kdy je areál stálý. Dalším faktorem je abundance. Je známo, že druhy s většími populacemi obývají větší areály. Zajímavé je, že i abundance má log-normální rozložení. V této práci se budu snažit shrnout teorie, které se snaží vysvětlit proč většina druhů má malé areály a také jak se liší areály příbuzných druhů. Species range size is collection of all regions which the specie occupies. Every specie has different range size, the most widespread are marine species. Range size distribution is log-normal, which means that the most of species have narrow ranges, some are widespread, and a few have extremely small ranges. This distribution can be a result of speciation and extinction. Speciation adds new species, which inhabits a part of original range. It causes a reduction of original range. Old species, which are getting closer to their extinction, are also declining their range together with abundance. One of the interesting theories is the stochastic theory, it is based on stochastic differential equation. This equation describes a changes of range size towards its equilibrium, which is the value when the range size is in steady state. The next factor is abundance. It is known that species with more individuals occupy larger ranges. Abundance distribution is also log-normal. In this thesis, I would try to summarize theories which explains why the most of species have small range sizes and how range vary among similar species. Keywords: areál rozšíření; statistická distribuce; makroekologie; geographic range; frequncy distribution; macroecology Available in a digital repository NRGL
Why are geographic ranges of species mostly small? Causes of range size variation

Areál druhu, je soubor všech oblastí, kde se daný druh nachází. Každý druh má jinak velký areál, mezi nejvíce rozšířené patří oceánské druhy. Rozložení areálu je log-normální, což znamená, že většina ...

Kalendová, Pavlína; Storch, David; Hořák, David
Univerzita Karlova, 2020

Mořští savci jako vrcholoví predátoři
Slavíčková, Tereza; Černý, Martin; Storch, David
2020 - English
Mezi mořskými savci najdeme mnoho predátorů, nicméně pouze čtyři druhy z nich můžeme považovat za pravé vrcholové predátory. Medvědi lední, kosatky dravé, tuleni leopardí a vorvani obrovští jasně vládnou ve svých prostředích, kosatky a vorvani jsou navíc na vrcholu globálně. Kromě toho, že jsou tyto druhy obecně hojné v počtech jedinců a že jsou relativně velcí v porovnání s blízce příbuznými druhy, nesdílí tito čtyři predátoři mnoho. Liší se v tvorbě sociálních skupin, ekologii lovu, life-history znacích a úrovních vnitrodruhové spolupráce. Jen velmi málo studií se zaměřuje na zkoumání konkrétních charakteristik, které by jednotlivé predátory dělaly tak dominantními. Když zvážíme, jak hojné tyto druhy i jejich kořist jsou, je vidno, že studií, které by zkoumaly predační nebo nepredační interakce s dalšími velkými savci - predátory, bylo provedeno nedostatečné množství. Naše porozumění trofickým vztahům, vlivu velkých predátorů na hierarchii druhů a rovnováhu ekosystému je chabé. Zvážíme-li, jak velký vliv má lidská populace na naše oceány a velké mořské predátory, je zjevné, že je třeba se v budoucím výzkumu zaměřit na zkoumání komplexních mezidruhových vztahů. Amongst marine mammals there are many predators, however only four species can be considered truly apex predators. Polar bears, killer whales, leopard seals and sperm whales all dominate their environments, moreover, killer whales and sperm whales hold their position at the top of trophic relationships globally. Apart from being generally abundant and being large in relation to their closely related species, these four predators share very little. They differ in social structure, foraging ecology, life histories and levels of intraspecific cooperation. Very few studies focus on what characteristics makes each one of them such a dominant predator. Considering how abundant these species and their prey are, there is not enough research exploring predatory and non-predatory interactions with other large mammalian predators of our oceans. Our understanding of trophic relationships, large predators' influence on species hierarchy and ecosystem balance is poor. Considering the influence human population has on the oceans and large marine predators, more future research should be focused on exploring the complex interspecific relationships. Keywords: vrcholoví predátoři; mořští savci; kosatka dravá; Orcinus orca; medvěd lední; Ursus maritimus; leopard seal; Hydrurga leptonyx; vorvaň obrovský; Physeter macrocephalus; apex predators; marine mammals; killer whale; Orcinus orca; polar bear; Ursus maritimus; leopard seal; Hydrurga leptonyx; sperm whale; Physeter macrocephalus Available in a digital repository NRGL
Mořští savci jako vrcholoví predátoři

Mezi mořskými savci najdeme mnoho predátorů, nicméně pouze čtyři druhy z nich můžeme považovat za pravé vrcholové predátory. Medvědi lední, kosatky dravé, tuleni leopardí a vorvani obrovští jasně ...

Slavíčková, Tereza; Černý, Martin; Storch, David
Univerzita Karlova, 2020

Cell senescence with a focus on telomerase theory
Laštůvková, Viktorie; Tlapáková, Tereza; Hanus, Robert
2020 - Czech
Buněčná senescence je ireversibilní stav, při kterém dochází k ukončení buněčného cyklu. Buňka zůstává metabolicky aktivní, ale její fyziologické funkce jsou omezeny. Zastavení buněčného cyklu je odpovědí na činnost řady faktorů, z nichž většina různým způsobem zasahuje sekundární strukturu DNA a způsobuje její poškození. Dalšími iniciátory vstupu buňky do senescentního stavu bývají onkogeny a chemoterapeutika. Jedním z nejlépe prostudovaných faktorů, který je zároveň svým způsobem "nejspravedlivější", je zkracování telomer. Telomery jsou nekódující oblasti DNA na chromozomových koncích, které se s každým dělením buňky o kousek zkrátí. Pokud buňka nemá mechanismy vyrovnávající tuto ztrátu, dojde po určité době k dosažení Hayflickova limitu. Obecně se dá senescence považovat za ochranný mechanismus zabraňující vzniku patologií na základě poškození DNA Přítomnost senescentních buněk v tkáních je však často ambivalentní, s věkem se hromadí a mohou být příčinou mnoha degenerativních onemocnění. Senescentní fenotyp zahrnuje široké spektrum projevů jako například změny velikosti a tvaru buňky, zvýšenou granularitu či pozměněnou škálu exprimovaných genů. Výrazným jevem senescentních buněk je sekrece biologicky aktivních faktorů přispívajících k fyziologickým či patologickým změnám v organismu. Klíčová... Cell senescence is an irreversible state in which the cell cycle ends. The cell remains metabolically active, but its physiological functions are limited. Cell cycle arrest is a response to the action of a number of factors, most of which affect the secondary structure of DNA in various ways and cause damage to it. Other initiators of cell entry into the senescent state are oncogenes and chemotherapeutics. One of the best studied factors, which is also in a way the "fairest", is the shortening of the telomere. Telomeres are non-coding regions of DNA at the chromosome ends that shorten slightly with each division of the cell. If the cell does not have mechanisms to compensate for this loss, the Hayflick limit is reached after a certain time. In general, senescence can be considered as a protective mechanism to prevent DNA damage pathologies. However, the presence of senescent cells in tissues is often ambivalent, accumulates with age, and can cause many degenerative diseases. The senescent phenotype includes a wide range of signs such as changes in cell size and shape, increased granularity, or altered range of expressed genes. A significant phenomenon of senescent cells is the secretion of biologically active factors contributing to physiological or pathological changes in the organism. Key words:... Keywords: Stárnutí buněk; telomery; telomeráza; Cell senescence; telomeres; telomerase Available in a digital repository NRGL
Cell senescence with a focus on telomerase theory

Buněčná senescence je ireversibilní stav, při kterém dochází k ukončení buněčného cyklu. Buňka zůstává metabolicky aktivní, ale její fyziologické funkce jsou omezeny. Zastavení buněčného cyklu je ...

Laštůvková, Viktorie; Tlapáková, Tereza; Hanus, Robert
Univerzita Karlova, 2020

Effects of plant abundance and floral traits on pollination efficiency
Bostlová, Marie; Janovský, Zdeněk; Sklenář, Petr
2020 - Czech
Keywords: opylování; funkční vlastnosti; densita konspecifických jedinců; densita heterospecifických jedinců; densita opylovačů; věrnost opylovačů; pollination; functional traits; conspecific population density; heterosspecific population density; pollinator density; pollinator constancy Available in a digital repository NRGL
Effects of plant abundance and floral traits on pollination efficiency

Bostlová, Marie; Janovský, Zdeněk; Sklenář, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Chemical signaling among microorganisms
Karásek, Filip; Palková, Zdena; Převorovský, Martin
2020 - Czech
Tato práce pojednává o chemické signalizaci mezi mikroorganismy. Největší zaměření je kladeno na fenomén quorum sensing, ale jsou představeny i některé jiné molekuly které slouží k signalizaci. Práce prezentuje základní ucelené informace o quorum sensing a některých dalších signálních molekulách u vybraných zástupců grampozitivních a gramnegativních bakterií a také u kvasinek. Kromě toho je představen i univerzální systém LuxS, který umožňuje komunikace mezi různými druhy bakterií a také je zde ukázána schopnost komunikace mezi bakteriemi a kvasinkami. Klíčová slova: Quorum sensing, signální dráha, signální molekula, bakterie, kvasinky, komunikace The work summarizes the knowledge about chemical communication among microorganisms, focusing mainly on the quorum sensing phenomenon, but briefly discussing also other molecules with signaling function. The work presents fundamental information on quorum sensing and some other signaling molecules in selected grampositive and gramnegative bacteria and in yeast. It also describes an universal system of communication among different bacteria and briefly mentions communication between bacteria and yeast. Key words: Quorum sesnig, signal molecule, signal pathway, bacteria, yeast, communication Keywords: Quorum sensing; signální dráha; signální molekula; bakterie; kvasinky; komunikace; Quorum sesnig; signal molecule; signal pathway; bacteria; yeast; communication Available in a digital repository NRGL
Chemical signaling among microorganisms

Tato práce pojednává o chemické signalizaci mezi mikroorganismy. Největší zaměření je kladeno na fenomén quorum sensing, ale jsou představeny i některé jiné molekuly které slouží k signalizaci. Práce ...

Karásek, Filip; Palková, Zdena; Převorovský, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Induction of left-right asymmetric gene expression by extracellular fluid flow in ventral node
Šimková, Kateřina; Vegrichtová, Markéta; Mašek, Jan
2020 - Czech
Vznik levo-pravé tělní asymetrie, která při gastrulaci určuje orientaci tělních orgánů, je v myším embryu indukován v mnohobuněčném útvaru na anteriorním konci primitivního pruhu nazývaném ventrální uzel. Buňky ventrálního uzlu mají na svém povrchu krátké rotující cílie, které generují proudění extracelulární tekutiny směrem vlevo a proudění následně indukuje asymetrickou genovou expresi. Hlavní signalizační událost narušující symetrický vývoj spočívá ve spuštění Nodal signalizační dráhy a spuštění asymetrické exprese jejího člena Nodal. Narušením těchto procesů dochází k otočení běžné asymetrické exprese v uzlu, která vyústí v zrcadlové otočení tělních orgánů, nazývané též situs inversus. Existují dva modely zabývající se možnostmi, jak je informace z levostranného proudění přenášena do buněk uzlu, kde dochází k asymetrické expresi příslušných genů. Mechanosenzitivní model je založen na existenci pohyblivých cílií, vytvářejících proud, a nepohyblivých cílií, které na proud reagují otevřením polycystinových vápníkových kanálů. Podle chemosenzitivního modelu dochází k sekreci specifických morfogenů, které jsou unášeny proudem, a vazbou na příslušné receptory spouští signalizaci v buňkách. Dosud nebylo prokázáno, který z těchto dvou modelů platí v myším uzlu, ale jednou z pravděpodobných možností je,... Left-right asymmetry determines the orientation of visceral organs during gastrulation in the mouse embryo. The asymmetry originates in ventral node which is located on the anterior end of primitive streak. Cells of the ventral node possess motile nodal cilia. These cilia rotate and generate leftward flow of extra-embryonic fluid. The leftward flow initiates asymmetric expression of Nodal signalling pathways in nodal cells. Abnormal nodal flow and the interruption of asymmetric gene expression cause reversal arrangement of visceral organs, called situs inversus. The mechanosensing and chemosensing models are the main theories addressing the question of how the leftward nodal flow is sensed by nodal cilia. The mechanosensing model, also referred to as 'two cilia model', is based on two types of cilia, motile and immotile. Motile cilia generate nodal flow while immotile cilia act as mechanosensors with polycystin cation channels. According to the chemosensing model, morphogens are secreted and form gradient that induces asymmetric gene expression in the node. It is still unclear which model is the right one, but it is possible that the final model is combination of both. Keywords: levo-pravá asymetrie; uzel; cílie; Nodal signalizační dráha; situs inversus; polycystinový vápníkový kanál; morfogeny; left-right asymmetry; node; cilium; Nodal signalling pathway; situs inversus; polycystin cation channel; morphogen Available in a digital repository NRGL
Induction of left-right asymmetric gene expression by extracellular fluid flow in ventral node

Vznik levo-pravé tělní asymetrie, která při gastrulaci určuje orientaci tělních orgánů, je v myším embryu indukován v mnohobuněčném útvaru na anteriorním konci primitivního pruhu nazývaném ventrální ...

Šimková, Kateřina; Vegrichtová, Markéta; Mašek, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Mechanism and risk factors for the development of monozygotic twins in mammals
Žabková, Světlana; Krylov, Vladimír; Petr, Jaroslav
2020 - Czech
Monozygotická dvojčata jsou výsledkem rozdělení embrya během časného embryonálního vývoje. Vývojové stádium, ve kterém nastane rozdělení, je klíčovým faktorem určujícím stupeň sdílení plodových obalů. Etiologie a mechanismus vzniku monozygotických dvojčat nejsou zatím zcela objasněny. K pravidelnému přirozenému výskytu monozygotických vícečetných těhotenství dochází mezi savci pouze u člověka a dvou druhů pásovců, Dasypus novemcinctus a Dasypus hybridus. Spontánní výskyt u člověka se uvádí jako 0,45 % všech narozených. Se vzrůstajícím zájmem o metody asistované reprodukce ale roste i frekvence těhotenství s monozygotickými dvojčaty. V jistém ohledu lze monozygotická dvojčata také chápat jako vážný vedlejší efekt léčby neplodnosti, neboť monozygotická dvojčata se vyznačují mnohem vyšší prenatální mortalitou, předčasnými porody a vrozenými anomáliemi než jednočetná těhotenství. Tato bakalářská práce si pokládá za cíl shrnout získané poznatky o vzniku monozygotických dvojčat u savců. Rovněž se snaží diskutovat potenciální mechanismy a rizikové faktory, které mohou ovlivnit jejich vznik. Monozygotická dvojčata jsou důležitým modelem pro objasnění genetické predispozice řady onemocnění. Práce také v krátkosti naznačí, jakými způsoby lze monozygotická dvojčata experimentálně produkovat. Klíčová slova:... Monozygotic twins result from the splitting of one embryo in early embryonic development. The developmental stage, in which the splitting occurs, is the main factor determining the degree of sharing fetal sacs. The etiology and mechanism of monozygotic twinning are still unknown. The human and two species of armadillo, Dasypus novemcinctus and Dasypus hybridus are the only mammals that regularly produce monozygotic multiple pregnancies. The spontaneous occurrence of monozygotic twinning is 0,45 % of all births. The monozygotic twin pregnancies have been reported to occur at a higher rate following the increasing interest of assisted reproduction technologies. In certain consideration, we understand them as a side effect of infertility treatment because monozygotic twins result in a higher rate of prenatal mortality, premature birth and congenital anomalies than singleton pregnancies. This bachelor thesis aims to summarize knowledge about the formation of monozygotic twins in mammals. Also, it tries to discuss potential mechanisms and risk factors which could influence their formation. Monozygotic twins are an important model for explaining the genetic predisposition of some diseases. The thesis also introduces the ways of experimental production of monozygotic twins. Keywords: monozygotic twins,... Keywords: monozygotická dvojčata; metody asistované reprodukce; rizikové faktory; rozdělení; monozygotic twins; assisted reproduction technologies; risk factors; splitting Available in a digital repository NRGL
Mechanism and risk factors for the development of monozygotic twins in mammals

Monozygotická dvojčata jsou výsledkem rozdělení embrya během časného embryonálního vývoje. Vývojové stádium, ve kterém nastane rozdělení, je klíčovým faktorem určujícím stupeň sdílení plodových obalů. ...

Žabková, Světlana; Krylov, Vladimír; Petr, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2020

x
Janotová, Šárka; Jakubec, Ivan; Efmertová, Marcela; Doležal, Daniel
2020 - Czech
Cílem disertační práce je na příkladovém regionu soudního okresu Sedlčan v letech 1848-1938 zachytit vývojové trendy proměny mlynářského řemesla v moderní mlynářský průmysl. Mlynářství bylo ovlivněno celou řadou technologických změn, které již byly v minulosti popsány. Zásadní jsou však i dosud opomíjené legislativní změny vycházející z obecného hospodářského a politického klima. Právě ty měly zásadní vliv na postavení mlýnů, ale i mlynářů. Práce je členěna na tři časová období, v nichž je zohledněn rámec stávajícího státního uskupení a následně samotný region Sedlčanska. The aim of the doctoral thesis is to describe the development trends of the transformation of miller's trade into modern miller's industry on the example of the judicial district Sedlčany in years 1848-1938. Miller's trade has been influenced by many technological changes, which were already described in the past. The legislative changes based on the economic and political climate, which have yet been ignored, are also essential. These changes had a crucial influence not only on the status of mills, but also on the status of millers. The thesis is divided in three time periods, in which the frame of the state formation and also the Sedlčany district itself were taken into account. Keywords: Mlýny|mlynářství|Sedlčansko|české země|industrializace|hospodářské dějiny|sociální dějiny|protoindustrializace|první světová válka|první republika|společenstva|obilní monopol|kontingentace|hospodářský nacionalismus; Mills|miller's trade|Sedlčany district|Czech countries|industrialisation|economical history|social history|proto-industrialization|the First World War|the First Czechoslovak Republic|communities|wheat flour monopoly|economic contingents|economic nationalism Available in a digital repository NRGL
x

Cílem disertační práce je na příkladovém regionu soudního okresu Sedlčan v letech 1848-1938 zachytit vývojové trendy proměny mlynářského řemesla v moderní mlynářský průmysl. Mlynářství bylo ovlivněno ...

Janotová, Šárka; Jakubec, Ivan; Efmertová, Marcela; Doležal, Daniel
Univerzita Karlova, 2020

Is CO2 fertilization responsible for plant growth enhancement across different biomes?
Pyšek, Ivan; Šímová, Irena; Lhotáková, Zuzana
2020 - Czech
Produkce rostlinné biomasy závisí na abiotických a biotických faktorech, tyto faktory se liší napříč biomy. Jedním z abiotických faktorů je koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jejíž vývoj je intenzivně sledován. V současné době probíhají klimatické změny, které zahrnují především globální oteplování a příčinou těchto změn je převážně antropogenní činnost (spalování fosilních paliv a následné navyšování koncentrace skleníkových plynů oxidu uhličitého, methanu atd.). Vlivem zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře může docházet k navýšení nárůstu rostlinné biomasy, fotosyntetické aktivity, snižování stomatální vodivosti a míry transpirace a má tedy globálně pozitivní dopad na rostliny. Metoda FACE umožňuje sledování reakcí rostlin na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře v přirozeném prostředí. Reakce rostlin na zvyšování koncentrace oxidu uhličitého je ovlivněna biotickými a abiotickým faktory, které se mění napříč biomy a také druhem metabolismu rostlin (C3 a C4 metabolismus). Rostliny s C3 metabolismem vystavené zvýšené koncentraci oxidu uhličitého reagují okamžitě, ale postupem času dochází k aklimatizaci, kdy se reakce na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého snižuje. Naopak rostliny s C4 metabolismem reagují se zpožděním, ale nedochází zde k tak vysoké míře... Production of plant biomass depends on abiotic and biotic factors, these factors vary across biomes. Concentration of carbon dioxide in the atmosphere is one of the abiotic factors. The effect of this factor on plant is intensively studied. Current climate changes includes global warming, that is influenced mainly by anthropogenic activity (burning fossil fuels and the consequent increase in the concentration of greenhouse gases: carbon dioxide, methane etc.). Due to the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, plants likely increase their growth, photosynthetic activity, decrease their stomatal conductance and the rate of transpiration. Increasing concentration of CO2 can thus have a positive impact on plants. The FACE method monitores plant reactions to enhanced concentrations of carbon dioxide in the atmosphere in natural environment. The response of plants to increasing concentration of carbon dioxide is influenced by biotic and abiotic factors, which vary across biomes, and also by the type of plant metabolism (C3 and C4 metabolism). Plants with C3 metabolism react to increased concentrations of carbon dioxide immediately, but this response is diminished as they acclimatize over the years. In contrast, plants with C4 metabolism react with a delay, but there is not such a... Keywords: CO2; produkce rostlinné biomasy; experimenty; biomy; C3 a C4 rostliny; CO2; biomass production; experiments; biomes; C3 and C4 plants Available in a digital repository NRGL
Is CO2 fertilization responsible for plant growth enhancement across different biomes?

Produkce rostlinné biomasy závisí na abiotických a biotických faktorech, tyto faktory se liší napříč biomy. Jedním z abiotických faktorů je koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jejíž vývoj je ...

Pyšek, Ivan; Šímová, Irena; Lhotáková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases