Number of found documents: 559025
Published from to

Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU
Váchal Tomáš; Vendula Beranová; Krupa Matěj
2020 -
Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení staveniště. Technologický postup prací. Doprovodná technická zpráva. Multikriteriální analýza hydroizolace spodní stavby.Construction documents revision along with its complementation, if necessary; space, technology and time structure of the complex construction process, site facilities proposal, technological process, an accompanying technology report with comments about the solution. Multicriterial analysis of waterproofing of substructure Keywords: Stavebně technologický projekt; harmonogram prací; zařízení staveniště; technologický postup; multikriteriální analýza; construction technology project; construction timeline; site facilities; technology process; multicriterial analysis Available at various departments of the ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU

Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení ...

Váchal Tomáš; Vendula Beranová; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Provádění dlažeb za pomoci robotického systému
Usmanov Vjačeslav; Patrik Rienessl; Šafrata Pavel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a problematikou zavedení Stavebnictví 4.0. Dále obsahuje ukazatele, ze kterých je zřejmá nutnost posunout stavebnictví k automatizovaným systémům. Poté byl zpracován modelovaný pracovní postup robotického systému provádějícího pokládku dlažby. V praktické části byla část tohoto pracovního postupu demonstrována a nakonec došlo k multikriteriálnímu porovnání robotického systému s lidským pracovníkem.This diploma thesis deals with tiling works thanks to the help of robotic system. The thesis contains a review of the current state of the use of robots for tiling works. It continues with the description of Industry 4.0 and the issue of implementation of Construction 4.0. It also contains indicators that indicate the need to move the construction industry to automated systems. Then the modelled workflow of the robotic system laying tiles was worked out. In the practical part a part of this workflow was demonstrated, and in the end, there was a multicriterial compared of the robotic system with a human worker. Keywords: dláždění; dlaždice; robot; robotický systém; technologie; technika; průmysl 4.0; tiling working; tile; robot; robotic system; technique; technology; industry 4.0 Available at various departments of the ČVUT.
Provádění dlažeb za pomoci robotického systému

Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a ...

Usmanov Vjačeslav; Patrik Rienessl; Šafrata Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery
Procházka Michal; Michal Seidl; Kočí Václav
2020 -
Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního zkoumání, zda jsou takto stabilizované omítky mrazuvzdorné.This diploma thesis studies frost resistance in outdoor clay plaster stabilized by polymers. In this thesis, we review literature related to clay plastering and experimentally examine whether clay plaster stabilized with polymers is indeed frost resistant. Keywords: jíl; písek; prach; polymer; hliněné omítky; stabilizace; mrazuvzdornost; clay; sand; dust; polymer; clay plaster; stabilization; frost-resistance Available at various departments of the ČVUT.
Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery

Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního ...

Procházka Michal; Michal Seidl; Kočí Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kontaktní zateplovací systém s využitím 3D tisku
Kovářík Michal; Martin Trhan; Matička Jan
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá možností využití technologie 3D tisku k výrobě tepelně izolačních panelů určených ke kontaktnímu zateplování budov. Důraz je kladen na stavby se zakřivenou fasádou, objevující se stále častěji v moderní architektuře. Práce je složena z teoretické částí, která obsahuje rešerši na technologie 3D tisku a úlohu této technologie při vývoji stavebnictví do budoucna. Práce je zaměřena především na nejrozšířenější technologie 3D tisku plastů. Dále práce obsahuje rešerši na kontaktní zateplovací systémy a jeho alternativy využívané k tepelé izolaci zakřivených fasád budov. Druhá část práce obsahuje koncepční návrh tepelně izolačního panelu, výběr vhodné technologie k jeho výrobě a materiálové řešení panelu. Praktickou částí práce je návrh a výroba prototypu tohoto panelu na 3D tiskárně a následné provedení zkoušek tepelně – izolačních vlastností vzorků a vyhodnocení získaných dat.This thesis deals with the possibility of using 3D printing technology for the production of thermal insulation panels intended for contact thermal insulation of buildings. Emphasis is placed on buildings with a curved façade that are becoming more and more frequent in modern architecture. Theoretical part of the thesis includes a research on 3D printing technology and the role of this technology in the development of the construction industry in the future. The work is focused on the most widespread 3D printing technology of plastic. Furthermore, the thesis contains a research for contact thermal insulation systems and its alternatives used for the thermal insulation of curved facades. The second part contains conceptual design of thermal insulation panel, selection of suitable technology for its production and material solution of the panel. The practical part contains the design and production of a prototype of the panel on a 3D printer, testing the thermal properties of created samples and evaluation of the obtained data. Keywords: Kontaktní zateplovací systém; tepelná izolace; 3D tisk; plast; zakřivená fasáda; Contact thermal insulation system; thermal insulation; 3D printing; plastic; curved façade Available at various departments of the ČVUT.
Kontaktní zateplovací systém s využitím 3D tisku

Tato diplomová práce se zabývá možností využití technologie 3D tisku k výrobě tepelně izolačních panelů určených ke kontaktnímu zateplování budov. Důraz je kladen na stavby se zakřivenou fasádou, ...

Kovářík Michal; Martin Trhan; Matička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží
Konvalinka Adam; Martin Krůta; Melichar Tomáš
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických vláknitých výztuží a nastínění problematiky využití syntetických vláken v betonu. V praktické části se práce zaměřuje na návrh jednotlivých cementových směsí, výrobu vzorků, měření pevností a tekutosti. V závěru práce dochází k porovnání naměřených hodnot pevností v tahu za ohybu a v prostém tlaku s následným vyhodnocením nejlepších cementových směsí z hlediska pevnosti.The thesis is focused on the properties of Asphalt and cement composite (ACC) with different types of synthetic reinforcement. The subject of the solution of the theoretical part is to introduce individual types of syntehtic fiber reinforcement and outline the issue of the use of synthetic fibers in concrete. The practical part focuses on the design of individual cement mixtures, sample production, strength and flow measurement. At the end of the work there is a comparison of the measured values of flexural tensile and simple compression strength with subsequent evaluation of the best cement mixtures in terms of strength. Keywords: asfaltocementový kompozit; beton; syntetická vlákna; vláknitá výztuž; asphalt and cement composite; concrete; synthetic fibers; fiber reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží

Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických ...

Konvalinka Adam; Martin Krůta; Melichar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výkon činnosti koordinátora BOZP ve vztahu k účástníkům výstavby a legislativě
Svoboda Pavel; Ondřej Boroš; Černá Miloslava
2020 -
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je ve stavebnictví problém nejen dnešní doby. Tento fakt je velmi závislý na přístupu zadavatelů staveb, jelikož oni jsou ti, kteří si kupují „službu“ od zhotovitele. Výběrovým řízením vybraný zhotovitel nemůže v ceně díla promítnout neplnění povinných požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku povinností zadavatele stavby, projektanta a zhotovitele v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Autor upozorňuje na časté chyby účastníků výstavbového procesu, a přináší poznatky autora z praxe z pohledu koordinátora BOZP.Ensuring occupational safety and health on construction sites is a prevailing issue in construction. This fact mainly stems from the approach of investors who buy the construction "service" from the contractor. A contractor selected on a basis of competitive tender cannot reflect in the price of the work their non-compliance with the compulsory occupational safety and health requirements. This thesis focuses on the issue of obligations of investor, planner, and contractor in the context of occupational safety and health with regards to the performance of an occupational safety and health coordinator on a construction site. The author draws attention to the frequent mistakes of parties in a tender process and brings his findings from practice from the view of an occupational safety and health coordinator Keywords: Koordinátor BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; BOZP; zadavatel; zhotovitel; OHS Coordinator; Occupational health and safety; OHS; investor; contractor Available at various departments of the ČVUT.
Výkon činnosti koordinátora BOZP ve vztahu k účástníkům výstavby a legislativě

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je ve stavebnictví problém nejen dnešní doby. Tento fakt je velmi závislý na přístupu zadavatelů staveb, jelikož oni jsou ti, kteří si ...

Svoboda Pavel; Ondřej Boroš; Černá Miloslava
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Metodika a vývoj nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM
Váchal Tomáš; Tomáš Baier; Michálik Luboš
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky a vývojem nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM. Cílem bylo navrhnout ucelenou metodiku a přijít s jednoduchým způsobem sledování logistického procesu stavebních výrobků a materiálů. Část nástroje byla vyvinuta pomocí programovací aplikace část byla pro účely diplomové práce navržena pouze teoreticky.This master thesis deals with the design of methodology and development of a tool for efficiency improvement od logistics of construction products on construction site using BIM. The aim was to devise a comprehensive methodology and come up with a simple way to monitor the logistics process of construction products and materials. Part of the tool was developer using the programming application part was designed for the purpose of the thesis only theoretically. Keywords: BIM; logistika; stavební materiál; staveniště; čárový kód; BIM; logistics; builting material; construction site; barcode Available at various departments of the ČVUT.
Metodika a vývoj nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM

Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky a vývojem nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM. Cílem bylo navrhnout ucelenou metodiku a přijít s ...

Váchal Tomáš; Tomáš Baier; Michálik Luboš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Administrativní budova
Kuklíková Anna; Vratislav Krejča; Šťastný Radek
2020 -
Cíl této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu a statickým výpočtem navrhnout a posoudit nosné prvky v tomto objektu. Systém „two by four“ neboli lehký dřevěný skelet tvoří nosnou konstrukci této administrativní budovy. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Plochá střecha tvoří střešní plášť tohoto objektu. Obvodové a nosní stěny prvního a druhého nadzemního podlaží budou tvořit prefabrikované dřevěné panely, suterénní stěny jsou pak řešeny jako monolitické a železobetonové. Stropní konstrukce je z dřevěných trámů, jako alternativní varianta je řešen ve dřevo-betonové variantě. Objekt na navržen v duchu pasivních standardů s co největším použití přírodních materiálů.The aim of this diploma thesis is to elaborate project documentation for an office building and to design and assess supporting elements in this building by static calculation. The "two by four" system, or lightweight wooden skeleton, forms the supporting structure of this office building. The building has two above-ground floors and one underground floor. The flat roof forms the roof cladding of this building. The peripheral and nasal walls of the first and second floors will consist of prefabricated wooden panels, the basement walls are then designed as monolithic and reinforced concrete. The ceiling construction is made of wooden beams, as an alternative variant is designed in wood-concrete variant. Object on designed in the spirit of passive standards with the greatest use of natural materials. Keywords: Administrativní budova; lehký skelet; dřevostavba; dřevo; nosník; sloup; beton; Office building; lightweight skeleton; timber house; timber; beam; column; concrete Available at various departments of the ČVUT.
Administrativní budova

Cíl této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu a statickým výpočtem navrhnout a posoudit nosné prvky v tomto objektu. Systém „two by four“ neboli lehký ...

Kuklíková Anna; Vratislav Krejča; Šťastný Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh opatření BOZP na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice v Jablonci Nad Nisou
Váchal Tomáš; Daniela Třasáková; Hanyková Michaela
2020 -
Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou. V první části práce se autor věnuje otázce, proč se vůbec zabýváme bezpečností práce, dále jaké jsou nejčastější zdroje pracovních úrazů. Následně se autor zabývá právními předpisy, které se týkají BOZP a nastiňuje jejich historický vývoj. Následuje stručný přehled o řešení právních předpisů BOZP na stavbě. V praktické části práce autor vyhodnocuje rizika při výstavbě pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou a navrhuje bezpečnostní opatření pro několik technologických etap výstavby. Následně provádí finanční a časové zhodnocení navržených opatření.The diploma thesis deals with safety and health at work during the realization of the intensive medicine pavilion in Jablonec nad Nisou. In the first part of the thesis, the author deals with the question of why we are concerned with occupational safety and what are the most common sources of work injuries. Subsequently, the author deals with legal regulations relating to OHS and outlines their historical development. The following is a brief overview of the solution of occupational health and safety at work. In the practical part the author evaluates the risks in the construction of the intensive medicine pavilion in Jablonec nad Nisou and proposes safety measures for several technological stages of construction. Subsequently, it carries out financial and time evaluation of the proposed measures. Keywords: bezpečnost; ochrana zdraví; prevence; rizika; opatření; následky; safety; health protection; prevention; risks; measures; consequences Available at various departments of the ČVUT.
Návrh opatření BOZP na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice v Jablonci Nad Nisou

Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou. V první části práce se autor věnuje otázce, proč se vůbec zabýváme ...

Váchal Tomáš; Daniela Třasáková; Hanyková Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh betonu pro realizaci bílé vany
Šulc Rostislav; Barbora El Aminová; Kuliš Zdeněk
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na komplexní řešení hydroizolace spodní stavby pomocí ucelené vodotěsné konstrukce zvané bílá vana. Počáteční kapitoly se věnují pravidlům pro návrh a realizaci bílých van. Následně jsou popsány podstatné požadavky na provádění, hlavně na výrobu vodotěsného betonu a těsnění spár a trhlin. Na závěr teoretické části jsou zmíněny zkoušky prokazující vodotěsnost betonové konstrukce a popsány již používané receptury vodotěsných betonů. Praktická část je zaměřena na návrh směsi vodotěsného betonu a na faktické ověření jeho vlastností. Cílem laboratorní a terénní práce je zjistit, která z navržených receptur je vhodná pro použití v praxi. Výsledkem experimentu je posouzení splnění předložených požadavků a porovnání použitých receptur. Závěrem je zhodnocení celé práce, splnění cílů a celkové vyhodnocení.The thesis is focused on a complex solution of waterproofing of the substructure using a compact waterproof construction called the white tank. The initial chapters deal with the rules for design and realization of white tanks. Subsequently, essential performance requirements are described, mainly for the production of waterproof concrete and sealing of joints and cracks. At the end of the theoretical part there are mentioned tests proving the waterproofness of concrete structure and described already used recipes of waterproof concrete. The practical part is focused on the design of a mixture of waterproof concrete and on the factual verification of its properties. The aim of laboratory and field work is to find out which of the proposed recipes is suitable for use in practice. The result of the experiment is to assess the fulfillment of the requirements and to compare the recipes used. The conclusion is an evaluation of the whole work, meeting the objectives and overall evaluation. Keywords: Hydroizolace spodní stavby; bílá vana; vodotěsný beton; trhliny; pracovní spáry; těsnění spár; hloubka průsaku tlakovou vodou; PERMACRETE®; Xypex®; popílek; technická pravidla; Waterproofing of substructure; white tank; waterproof concrete; cracks; joints; joint sealing; depth of penetration of water under pressure; PERMACRETE®; Xypex®; fly ash; technical rules Available at various departments of the ČVUT.
Návrh betonu pro realizaci bílé vany

Diplomová práce je zaměřena na komplexní řešení hydroizolace spodní stavby pomocí ucelené vodotěsné konstrukce zvané bílá vana. Počáteční kapitoly se věnují pravidlům pro návrh a realizaci bílých van. ...

Šulc Rostislav; Barbora El Aminová; Kuliš Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases