Number of found documents: 559025
Published from to

Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň
Ryjáček Pavel; Jakub Stejskal; Jermoljev David
2020 -
Obsahem této diplomové práce je stanovení zatížitelnosti Vn, Vr a Ve nosné konstrukce a pilířů ocelového silničního mostu v areálu Škoda Plzeň. Most je spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 29,6 a 38,6 m a je v přímé. Příčný řez tvoří dva symetrické komorové nosníky, které jsou spojené příčníky. Mostovka je ortotropní s nespřaženou betonovou deskou. Pod mostem je železniční koridorová trať. Pro výpočet jsou použity metoda efektivních šířek a metoda redukovaných napětí.The content of this master's thesis is an assessment of superstructure and pillars of steel road bridge in Škoda factory. The bridge is two span (29,6 m and 38,6 m) continuous beam horizontally and vertically straight. Cross section consist of two box girders connected by cross beams. Bridge deck is orthotropic with no interact concrete deck. The railway corridor is under the bridge. Effective width method and reduced stress method are used for the assessment. Keywords: ocelový most; silniční most; ortotropní mostovka; komorový most; boulení; smykové ochabnutí; zatížitelnost; steel bridge; road bridge; orthotropic bridge deck; box girder; buckling; shear lag Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň

Obsahem této diplomové práce je stanovení zatížitelnosti Vn, Vr a Ve nosné konstrukce a pilířů ocelového silničního mostu v areálu Škoda Plzeň. Most je spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 29,6 a ...

Ryjáček Pavel; Jakub Stejskal; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Stavebně technologický projekt "Prádelna Nemocnice České Budějovice"
Jarský Čeněk; Jan Kostka; Gacho Pavol
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem na výstavbu nového objektu prádelny v areálu Nemocnice České Budějovice. Součástí projektu je posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, včetně návrhu řešení na opravu některých závažných chyb. Dále se ve stavebně technologickém projektu autor zabýval zpracováním prostorové, technologické a časové struktury. Stavebně technologický projekt také obsahuje návrh zařízení staveniště, včetně dvou výkresů tohoto zařízení pro vybrané etapy. Autor detailně zpracoval i dva hlavní technologické postupy pro tuto stavbu. Projekt byl zpracováván pomocí programu CONTEC. Tento program byl nejvíce využit při zpracování časové struktury, environmetálního plánu, kontrolního a zkušebního plánu a plánu BOZP.This diploma thesis is concerned with building technology project on the construction of a new object of laundry room in the area of České Budějovice Hospital. A part of this project is also the assessment of completeness and accuracy of the project documentation which was conveyed, including the proposal of solutions of certain fatal mistakes. Then, in the building technology project, the author is dealing with the processing of space management, technology management and time management. The building technology project also includes a proposal of solution of the building site facilities, as well as two drawings of these facilities of its individual phases. The author also focused in detail on processing the two main technological methods for this building. The project was processed using the program CONTEC. This program was used mainly for processing the time management, environmental plan, control and trial plan and the BOZP plan. Keywords: Stavebně technologický projekt; prostorová struktura; technologická struktura; časová struktura; CONTEC; model výstavby; zařízení staveniště; technologický postup; building technology project; space management; technology management; time management; CONTEC; construction model; facilities of the building site; technological method Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt "Prádelna Nemocnice České Budějovice"

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem na výstavbu nového objektu prádelny v areálu Nemocnice České Budějovice. Součástí projektu je posouzení úplnosti a správnosti předané ...

Jarský Čeněk; Jan Kostka; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kontrola kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha - západ
Veselá Linda; Filip Mandel; Vyoralová Zuzana
2020 -
Diplomová práce se zabývá kontrolou kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha-západ. Popisuje základní typy měření pro kontrolu geometrické přesnosti a zabývá se jednotlivými metodami kontroly kvality betonu. Dále diplomová práce obsahuje popis posuzovaného objektu a rozbor projektové dokumentace. V samotné části rozboru projektové dokumentace se diplomová práce věnuje porovnání navržené projektové dokumentace s požadovanou legislativou pro školní budovy. Po technickém posouzení projektu jsou prováděny jednotlivé typy měření skutečných rozměrů v předem určených místnostech v rámci dokončené první etapy stavby (SO01). V druhé části diplomové práce se provádí kontrola kvality betonu v druhé etapě stavby (SO02). V závěru práce se pak veškerá měření vyhodnotí a u nevyhovujících měření se analyzují příčiny vzniku geometrické nepřesnosti a závad.This diploma thesis discusses quality control of work done during the construction of an elementary school located in Prague-west. It describes the basic types of measurements used for checking geometric accuracy and deals with individual methods of quality control of concrete. Furthermore, this thesis contains a description of the project and analysises the related documentation. In the main part of the analysis of project documentation, this thesis compares the project documentation used with the legislative requirements for school buildings. After the technical assessment of the project, individual types of measurements of real dimensions are performed in predetermined rooms within the completed first stage of construction (SO01). In the second part of this thesis, quality control of concrete in the second stage of construction (SO02) is carried out. At the end of this thesis, all measurements are evaluated and the reasons for the occurrence of geometric inaccuracies and defects leading to unsatisfactory measurements are analysed. Keywords: geometrická přesnost; mezní odchylka; tolerance; kvalita betonu; destruktivní zkouška betonu; nedestruktivní zkouška betonu; pevnost v tlaku; rozbor projektové dokumentace; geometric accuracy; limit deviation; tolerance; concrete quality; destructive test of concrete; non-destructive test of concrete; compressive strength; analysis of project documentation Available in digital repository of ČVUT.
Kontrola kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha - západ

Diplomová práce se zabývá kontrolou kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha-západ. Popisuje základní typy měření pro kontrolu geometrické přesnosti a zabývá se jednotlivými metodami ...

Veselá Linda; Filip Mandel; Vyoralová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Validation tool for anchor analysis software
Šulc Rostislav; Jakub Nachtmann; Kolda Martin
2020 -
Autor se v této diplomové práci zabývá problematikou návrhu dodatečného kotvení. Konkrétně se jedná o výpočetní software pro návrh dodatečného kotvení. Autor bude detailně zkoumat dopad jednotlivých vstupních parametrů na celkové zatížení/využití navrhovaného kotvení a vybere nejkritičtější kombinace vstupních parametrů. Autor následně vytvoří výpočetní šablonu pro ověření únosnosti kotvení (dle EN 1992-4: 2018), která bude poté využívána pro ověření správnosti implementace nových kotevních prvků výrobce. Autor nejdříve provede zkoušku funkčnosti vytvořené výpočetní šablony na již zavedeném prvku a následně pomocí již ozkoušené výpočetní šablony ověří nově implementovaný prvek. Při ověření prvku budou využity nejkritičtější kombinace vstupních parametrů vybrané v první části práce.In this thesis, the author deals with the issue of design of post-installed anchoring. Specifically, deals with the analysis software for additional anchor design. The author will examine in detail the impact of individual input parameters on the overall anchor stress/utilization of the proposed anchor and will select the most critical combinations of input parameters. The author then creates a calculation template to verify the anchor capacity (according to EN 1992-4: 2018), which will be used to verify the implementation of the new anchor elements of the manufacturer. The author first performs a functional check of the created calculation template on the already introduced anchor element and then by using the already tested calculation template verifies the newly implemented anchor element. For verifying this anchor element, the most critical combinations of input parameters selected in the first part of the work will be used. Keywords: kotvení; kotva; software; šablona; výpočet; ověření; implementace; anchoring; anchor; software; template; calculation; verification; implementation Available at various departments of the ČVUT.
Validation tool for anchor analysis software

Autor se v této diplomové práci zabývá problematikou návrhu dodatečného kotvení. Konkrétně se jedná o výpočetní software pro návrh dodatečného kotvení. Autor bude detailně zkoumat dopad jednotlivých ...

Šulc Rostislav; Jakub Nachtmann; Kolda Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nová generace hliněných omítek stabilizovaných polymery
Procházka Michal; Zbyněk Zušťák; Fořt Jan
2020 -
Cílem této práce je porovnání vlastností hliněné omítky stabilizované různými druhy polymerů. Nejprve je popsána hlína, její vlastnosti a složení. Dále stručná historie hliněného stavitelství, využití nepálené hlíny jako stavebního materiálu, a jeho výhody a nevýhody. Poté jsou popsány samotné hliněné omítky, jejich složení, fyzikální vlastnosti a metody stabilizace. V praktické části práce byly směsi hliněné omítky a polymerů podrobeny zkouškám z hlediska odolnosti proti účinkům vody, prostupnosti pro vodní páru, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. Průběh a výsledky zkoušek jsou podrobně popsány a vyhodnoceny.The aim of this work is to compare the properties of clay plaster stabilized by different types of polymers. First, clay, its properties and composition are described. Furthermore, a brief history of clay building, the use of unburnt clay as a building material and its advantages and disadvantages. Then clay plaster itself, their composition, physical properties and methods of stabilization are described. In the practical part of the work, mixtures of clay plaster and polymers were tested in terms of water resistance, water vapor diffusion, flexural strength and compressive strength. The course and results of the tests are described and evaluated in detail. Keywords: hliněná omítka; nepálená hlína; polymer; hlína; jíl; stabilizace; zkoušení omítek; odolnost proti vodě; pevnost v tahu za ohybu; pevnost v tlaku; propustnost pro vodní páru; clay plaster; unburnt clay; polymer; earth; clay; stabilization; plaster testing; water resistance; flexural strength; compressive strength; water vapor permeability Available at various departments of the ČVUT.
Nová generace hliněných omítek stabilizovaných polymery

Cílem této práce je porovnání vlastností hliněné omítky stabilizované různými druhy polymerů. Nejprve je popsána hlína, její vlastnosti a složení. Dále stručná historie hliněného stavitelství, využití ...

Procházka Michal; Zbyněk Zušťák; Fořt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh nízkoenergetického rodinného domu v Žižicích
Hanzalová Lenka; Oskar Soukup; Paroubková Jitka
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům v obci Žižice. Rozsah práce odpovídá stavebnímu řízení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a obalových konstrukcí včetně návrhu stavebních detailů. Práce také řeší návrh a posouzení tepelně technických vlastností.This bachelor thesis deals with designing and elaborating project documentation of a detached house in the Žižice village. The scope of the thesis complies with construction procedure requirements and it is focused on the designing of construction completion and envelope structures. The design of construction details are included. The thesis also designs and assesses thermal-technical quality. Keywords: Rodinný dům; cihelný blok; dvougenerační; plochá střecha; nízkoenergetický; suterén; Detached house; clay block; two generation; flat roof; low-energy; basement Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nízkoenergetického rodinného domu v Žižicích

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům v obci Žižice. Rozsah práce odpovídá stavebnímu řízení se zaměřením na návrh skladeb kompletačních a ...

Hanzalová Lenka; Oskar Soukup; Paroubková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn
Kuklík Pavel; Charalampos Paschopoulos; Zigler Radek
2020 -
Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu převážně jedinou rodinou architektů (Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými). V mé diplomové práci jsem se soustředil na analýzu únosnosti stěn dvou kostelů (jmenovitě se jedná o kostel sv. Anny ve Vižňově a sv. Barbory v Otovicích). Oba kostely jsou ve špatném technickém stavu, díky špatnému odvodu srážkových vod, které je způsobeno především nedostatečnou údržbou. Vlivem dešťů a působením mrazu došlo k výraznému poškození stěn. Docházelo k opadávání omítky, degradaci obnažených kamenů a zhoršování kvality malty. Jelikož nosná stěna není nadále chráněna maltou před vlivy dochází následně ke snížení její únosnosti. Těžištěm mé práce byla analýza únosnosti zdiva. Pomocí víceúrovňového modelování kompozitu zdiva jsem analyzoval jeho únosnost. Byl vytvořen jakýsi mikromodel zdiva, ve kterém byly obsaženy všechny prvky jeho skladby, různé druhy kamenů, místy i cihel vzájemně propojené vápennou maltou. Pomocí software ATENA Červenka Consulting jsem vypočetl homogenizovanou únosnost vyjmutého bloku zdiva, jak v tlaku, tak i v tahu a smyku. Výsledky jsem vynesl do grafů a uspořádal přehledně do tabulek. Skladba mikromodelu spolu se sítí MKP je též představena v obrázcích. do tabulek. Broumovská skupina kostelů sehrává mimořádnou úlohu v kulturním dědictví regionu a provedená analýza by měla přispět k její udržitelnosti. Úspěšná rekonstrukce a rehabilitace bude vyžadovat další analýzu a monitorování současného stavu.The Broumov Group of Churches have distinguished place in Baroque architecture. All the churches were built in the same period (in the 18th century) in the villages of Broumov region, by the same family of architects (Dientzenhofers) under the influence of abbot, Otmar Zinke. In my diploma thesis I concentrated on the analysis of bearing capacity of the walls of two churches (namely the church of St. Anna in Vižňov and St. Barbara in Otovice). Both churches are in poor technical condition due to poor drainage of rainwater, which is mainly caused by insufficient maintenance. The walls were significantly damaged by rain and frost. The plaster fell, the exposed stones were degraded and the mortar quality deteriorated. Since the wall is no longer protected by mortar against influences, its load-bearing capacity is consequently reduced. The focus of my work was analysis of bearing capacity of masonry. Using multilevel modeling of masonry composite I analyzed its load-bearing capacity. A micromodel of masonry was created in which all the elements of its composition, various types of stones, sometimes even bricks connected by lime mortar, were contained. Using the ATENA software of Červenka Consulting it was calculated the homogenized load-bearing capacity of the extracted masonry block, both in compression, in tension and shear. The results were plotted in graphs and arranged in tables. The composition of the micromodel together with the FEM network is also presented in the pictures. The Broumov Group of Churches plays an extraordinary role in the cultural heritage of the region and the analysis should contribute to its sustainability. Successful reconstruction and rehabilitation will require further analysis and monitoring of the current situation. Keywords: barok; Broumovská skupina kostelů; zdivo; únosnost stěn; mikromodelování; nelineární a kvazikřehké numerické modely; Baroque; Broumov group of churches; masonry; bearing capacity of walls; micro-modeling; non-linear and quasi-fragile numerical models Available in digital repository of ČVUT.
Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn

Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve ...

Kuklík Pavel; Charalampos Paschopoulos; Zigler Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární specifika nosných konstrukcí z textilního betonu
Pokorný Marek; Richard Fürst; Bílek Vlastimil
2020 -
Práce shrnuje materiálová a požární specifika v chování novodobých konstrukcí z tzv. textilního betonu (TRC – Textile Reinforcement Concrete) a publikuje první výsledky z indikativních zkoušek v požární laboratoři na UCEEB ČVUT, jejichž cíli bylo vystavení betonových vzorků (desek a trámků) z TRC normovému požáru (normové teplotní křivce dle ISO 834) včetně sledování změn mechanických vlastností. Stále častěji používané vysokohodnotné betony (HPC – High Performance Concrete), popřípadě ultravysokohodnotné betony (UHPC – Ultra High Performance Concrete) vynikají svými mechanickými parametry i pohledovou kvalitou. Podobně jako u tradičních betonových konstrukcí je nutné zvýšit jejich únosnost přidáním tahové výztuže. Vzhledem k požadavku na subtilní konstrukce je vhodné použití alternativního typu výztuže, který má dobrou odolnost proti chemické degradaci. Tyto typy alternativních výztuží nepotřebují tak masivní tloušťku krycí vrstvy, jako je tomu u konstrukcí s tradiční betonářskou výztuží, neboť HPC konstrukce jsou navrženy pouze s ohledem na spolupůsobení materiálů. Nejčastěji jsou proto používány výztuže na bázi textilních vláken z uhlíku, čediče nebo skla. Základní podmínkou pro použití těchto vláknitých výztuží je zajištění dostatečné soudržnosti a redistribuce napětí do celé plochy vlákna, aby bylo docíleno maximálního využití výztuže. Tato schopnost je umožněna přidáním povrchové úpravy, tzv. matrice, po celém jejím povrchu a průřezu, přičemž se na výrobu matrice používají nejčastěji syntetické pryskyřice. Tato vrstva při plném prosycení primárně zapojuje všechna vlákna do spolupůsobení se zbytkem betonové konstrukce, a zároveň má sekundární funkci v podobě ochranné vrstvy zajišťující dodatečnou ochranu proti atmosférické korozi. Výše zmíněné materiály, které dohromady tvoří TRC, jsou v současné době používány především pro nenosné konstrukce, jako jsou fasádní nebo designové prvky. Vzhledem k mechanickým vlastnostem zmíněného kompozitu mají tyto konstrukce vysoký potenciál pro použití v prutových nosných konstrukcích (sloupy, nosníky apod.). TRC konstrukce s sebou však nesou úskalí týkající se jejich chování za zvýšené teploty při požáru, neboť tehdy se zmíněný prvek rychleji prohřeje, a to zejména kvůli absenci větší tloušťky krycí vrstvy (obvykle tloušťka od cca 5 mm). Dochází tak k rychlému překročení teploty vzplanutí syntetické matrice a možnému ohrožení únosnosti a stability konstrukčního prvku vlivem odštěpení betonu a par vzniklých odpařením pryskyřice. Diskutabilní pro aplikaci v ČR může být rovněž klasifikace do druhu konstrukční části (DP1, DP2, DP3).The diploma thesis summarizes the general behavior of materials in fire and specifics of modern material called textile reinforcement concrete (TRC). It publishes the first results of the indicative tests in the fire laboratory at UCEEB CTU. The aim was to expose TRC samples (slabs and beams) to fire (according to standard temperature curve ISO 834) and monitore changes in mechanical properties. High performance concrete (HPC) or ultra-high-performance concrete (UHPC) excel in their mechanical parameters and visual quality, but it is necessary to increase their load-bearing capacity by adding tensile reinforcement. On demand of more subtle structures, it is useful to use an alternative type of reinforcement with good resistance to chemical degradation. These types of reinforcements do not need such a massive thickness of the covering layer, as we see in traditional concrete structures, because the HPC structures are designed only with respect to the interaction of materials. The most common are reinforcements based on textile fibers from carbon, basalt or glass. The fiber reinforcements ensure sufficient coherence and redistribution of tension across the entire surface of fiber to maximize the reinforcement utilization. This is possible by the addition of a “surface matrix” over its entire surface and cross-section. The most common used material for the matrix is synthetic resin. This layer, when fully saturated, primarily engages all the fibers into the interaction with the rest of the concrete structure. At the same time has a secondary function as a protective layer providing additional protection against atmospheric corrosion. However, TRC constructions also has a disadvantage in the form of their behavior in fire. Thhe element heats up in elevated temperatures more quickly, mainly due to the absence of a greater coating thickness (usually is a thickness around 5 mm). This leads to a fast exceedance of the flash point of the synthetic matrix and to a possible reduction of load-bearing capacity and stability of concrete. Classification into the structural type (according to a Czech legislative) may also be problematic for application. Keywords: textilní beton; vysokohodnotný beton; textilní výztuž; uhlíkové volákno; požární odolnost; epoxidová pryskyřice; nosné konstrukce; kompozitní materiál; požár; teplotní analýza; textile reinforcement concrete; high performance concrete; textile reinforcement; carbon fibers; fire resistance; epoxy resin; load-bearing structures; composite material; fire; temperature analysis Available at various departments of the ČVUT.
Požární specifika nosných konstrukcí z textilního betonu

Práce shrnuje materiálová a požární specifika v chování novodobých konstrukcí z tzv. textilního betonu (TRC – Textile Reinforcement Concrete) a publikuje první výsledky z indikativních zkoušek v ...

Pokorný Marek; Richard Fürst; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Územní studie krajiny
Pospíšil František; Markéta Müllerová; Mazura Vojtěch
2020 -
Tato diplomová práce shrnuje východiska plánování krajiny v České republice, mezi něž zařazuje územní studie krajiny, které jsou jejím hlavním předmětem. Pro bližší analýzu byl vybrán vzorek šesti územních studií krajiny, které jsou hodnoceny zejména z hlediska návaznosti navržených opatření na další dokumenty územního plánování. Na základě zjištěných poznatků jsou vytvořena doporučení pro systematizaci dalšího zpracování územních studií krajiny.This thesis summarizes starting points for landscape planning in the Czech Republic, among which landscape planning studies, the main subject of the thesis, belong. Six studies were selected for the detailed analysis, which is focused on relation of proposed measures to the other documents of spatial planning. Based on the findings, approaches for systematization of further procurement processes of landscape planning studies are recommended. Keywords: územní studie krajiny; územní plánování; územně plánovací podklady; krajina; landscape planning study; spatial planning; non-statutory planning materials; landscape Available in digital repository of ČVUT.
Územní studie krajiny

Tato diplomová práce shrnuje východiska plánování krajiny v České republice, mezi něž zařazuje územní studie krajiny, které jsou jejím hlavním předmětem. Pro bližší analýzu byl vybrán vzorek šesti ...

Pospíšil František; Markéta Müllerová; Mazura Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rámový roh z textilního betonu
Vlach Tomáš; Jiří Žalský; Reiterman Pavel
2020 -
Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné únosnosti bude možno posoudit použitelnost tohoto materiálu a ověřit výpočty z numerické analýzy, které by mohly vést k dalším návrhům konstrukcí s využitím nového kompozitu. Hlavní důraz je kladen na zkoumání mezního stavu použitelnosti rámového rohu, rozvoj trhlin a mezní stav únosnosti. Vše je podloženo numerickou analýzou ze softwaru ATENA a ručním výpočtem. Na závěr je jako příklad aplikace vytvořeno schodišťové rameno o třech stupních a experimentálně ověřena únosnost. V rámci příkladu aplikace byla navržena technologie prefabrikované výroby, detail uložení a další náležitosti potřebné pro reálné použití v praxi.The aim of diplomma thesis is to determinate load capacity of rigid frame made from textile-reinforced concrete (TRC). Based on load bearing capacity could be made assessment of usebility of this material and experimental data could be compared with numerical analysis. It could lead to design a new structures with using TRC. The thesis is focused on serviceability limit state, cracking of concrete and ultimate limit state of rigid frame. Each experiment was preceded by numerical analysis in ATENA. At the end, part of the real stairs was made as example. There has to be proposed technologi of prefabrication, detail of support and other details neccesarry for practical using. Keywords: Textil beton; TRC; HPC; textilní výztuž; rámový roh; uhlíková výztuž; kompozit; tenkostěnné konstrukce; schodiště; zalamované schodiště; lomenicové schodiště; Textile-reinforced concrete; TRC; HPC; textile reinforcement; rigid frame; carbon reinforcement; composite; thin slabs; stairs; zig-zag stairs Available at various departments of the ČVUT.
Rámový roh z textilního betonu

Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné ...

Vlach Tomáš; Jiří Žalský; Reiterman Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases