Number of found documents: 550909
Published from to

Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním
Novák Martin; Ondřej Prokurát; Řeha David
2019 -
Bakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické části jsou porovnány funkční vlastnosti jednotlivých bezpilotních prostředků a na základě srovnání vyhodnoceny vhodné oblasti použití. Práce je uzavřena predikcí pravděpodobného vývoje daného oboru v budoucnosti.Bachelor thesis "Comparison of professional UAVs with vertical take-off and landing" is dealing with analysis of construction and propulsion of UAVs in current state. The applicative part is focused on comparison of functional properties of individual UAV, which is used for determining their suitable usage. Thesis is concluded with prediction of probable development of the given field. Keywords: Bezpilotní prostředek; konstrukce; pohon; rotor; vrtule; maximální vzletová hmotnost; nosnost; výdrž; Unmanned Aircraft; construction; propulsion; rotor; propeller; maximum take-off mass; payload; endurance Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním

Bakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické ...

Novák Martin; Ondřej Prokurát; Řeha David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory
Padělek Tomáš; Daniela Götzová; Kácovský Jaroslav
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků jsou navržena koncepční řešení úprav jednotlivých místních komunikací a křižovatek.This bachelor’s thesis deals with analysis of road traffic safety in urban district Plzeň - Bory by using tools of road safety inspection. Based on detected safety defects are designed conceptual adjustments of particular urban roads and intersections. Keywords: bezpečnost silničního provozu; bezpečnostní inspekce; Plzeň; Bory; road safety; road safety inspection; Plzeň; Bory Available in digital repository of ČVUT.
Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných ...

Padělek Tomáš; Daniela Götzová; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře
Hůlek David; Patrik Petrýdes; Řeha David
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá využíváním bezpilotních systémů obecně a jejich popisem. První část se zabývá samotnou definicí bezpilotních systémů, jejich historií, různým rozdělením, výhodami a nevýhodami oproti pilotovaným letadlům, a nakonec jejich trhem a možnostmi jejich využití. Dále, se práce zabývá veškerými komponenty bezpilotních systémů, jako jsou jejich konstrukce, pohon, software, ovládání a snímače bezpilotních systémů. Další část se zaměřuje na dnešní stav legislativy bezpilotních systémů v České republice a popisuje postup pro získání licencí potřebných k provozování leteckých prací. Praktická část práce se zabývá návrhy bezpilotních systémů pro různé konkrétní komerční činnosti. Jedná se o spedici, pomoc při živelných pohromách, zemědělství, technickou kontrolu staveb a kontrolu potrubních systémů. Cíl práce je najít vhodné návrhy bezpilotních systémů pro určité účely.The subject of the bachelor thesis "Types of Unmanned Aerial Vehicles and Their Use in the Commercial Sphere" is to analyze more detailed use of unmanned aerial systems in the commercial sphere. The theoretical part deals with the use of unmanned aerial systems in general and their description. The first part deals with the actual definition of unmanned aerial systems, their history, different divisions advantages and disadvantages, compared to manned aircraft, and finally their market and possibilities of their use. Furthermore, the thesis deals with all components of unmanned aerial systems, such as their structure, propulsion, software, control and sensors. The next part focuses on the current state of legislation of unmanned aerial systems in the Czech Republic and describing the procedur efor obtaining licenses needed to operate aerial work. The practical part deals with the designs of unmanned aerial systems for various specific commercial activities. These include package deliveries, disaster relief, agriculture, technical inspection of buildings and inspection of piping systems. The aim of the thesis is to find suitable design of unmanned aerial systems for certain purposes. Keywords: UAV; UAS; Bezpilotní prostředek; Bezpilotní letadlo; Dron; Komerční sféra; Legislativa; Bezpilotní systém; UAV; UAS; Unmanned aerial vehicle; Unmanned aircraft; Drone; Commercial Sphere; Legislation; Unmanned aerial system Available in digital repository of ČVUT.
Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře

Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá ...

Hůlek David; Patrik Petrýdes; Řeha David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů
Bureš Petr; Alena Chernetskaya; Lokaj Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o analýze jednotlivých směrovacích protokolů a hlavních problémech v VANET sítích. Dalším z cílů bylo seznámit se se simulátory a vytvořit simulační model v konkrétním prostředí. Hlavním výstupem praktické části práce je porovnání dvou simulaci s různými vstupními intenzitami z pohledu počtu ztracených paketů dat a dob zpoždění.This bachelor thesis is analysis of networks VANET (Transport Ad Hoc network), a theoretical description of the architecture and the definition of specific properties of this network. Subsequently, the work discusses the analysis of individual routing protocols and the main problems in VANET networks. Another goal was to get acquainted with the simulators and create a simulation model in a specific environment. The main outcome of the practical part of the thesis is to compare two simulations with different input intensities from the point of view of the number of lost packets of data and time delay. Keywords: Ad Hoc; VANET; simulace; vozidla; infrastruktura; SUMO; MOVE; Ad Hoc; VANET; simulation; vehicles; infrastructure; SUMO; MOVE Available in digital repository of ČVUT.
Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů

Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o ...

Bureš Petr; Alena Chernetskaya; Lokaj Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží
Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Kumpert David
2019 -
Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. Úvod druhé kapitoly se věnuje seznámení s autobusovým nádražím v Kadani a jeho okolím. Následná část se věnuje návrhu systému, návrhu implementace a potenciálním dodavatelům technologiíBachelor thesis deals with passenger information systems in bus transportation. The first chapter is dedicated to the introduction of traffic information systems, passenger needs and system architecture. The first part of the second chapter is dedicated to familiarization with the bus station in Kadaň and its surroundings. The following part is dedicated to system design, implementation proposal and potential technology suppliers. Keywords: Autobusová doprava; autobusové nádraží; cestující; dopravní informační systém; dopravní terminál; informační kiosek; informační panel; Bus transport; bus station; passengers; traffic information system; transport hub; information kiosk; information panel Available in digital repository of ČVUT.
Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží

Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. ...

Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Kumpert David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Příručka pro letový simulátor Airbus A320
Hospodka Jakub; Jakub Čermák; Plos Vladimír
2019 -
Hlavním předmětem bakalářské práce je vytvořit zjednodušenou a srozumitelnou příručku sloužící studentům fakulty pro seznámení s kokpitem a principy létání dopravním proudovým letadlem. Příručka je svým rozsahem a odborností směřovaná na studenty oboru Profesionální pilot, kteří již mají znalosti ovládání menších letadel, a zároveň mají alespoň základní znalosti létání dle pravidel letu IFR. Tato práce nemá sloužit jako výcviková příručka a není součástí žádných výcvikových osnov, měla by sloužit zejména jako usnadnění orientace a ovládání letounu při prvním setkání s kokpitem dopravního letadla.The main purpose of this bachelore thesis is to create a simplified and understandable handbook for students of Faculcy of Transportation. The handbook should apprise students with basic operations and flying a medium sized jet. This thesis is focused on students whose bachelor degree programme is Professional Pilot and who have already gained some experience with flying light aircrafts including some basic knowledge of flying IFR. This thesis shall not be used as training material, it should mainly help with getting a first contact with cockpit of a modern airliner. Keywords: Letový simulátor; kokpit; checklist; letové přístroje; postupy; Flight simulator; cockpit; checklist; flight instruments; procedures Available in digital repository of ČVUT.
Příručka pro letový simulátor Airbus A320

Hlavním předmětem bakalářské práce je vytvořit zjednodušenou a srozumitelnou příručku sloužící studentům fakulty pro seznámení s kokpitem a principy létání dopravním proudovým letadlem. Příručka je ...

Hospodka Jakub; Jakub Čermák; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky
Štěrba Roman; Ladislav Velechovský; Panchartek Radek
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou legislativou, analýza nového cenového modelu SŽDC a jeho aplikace na příkladech a identifikace možností dalšího rozvoje zpoplatnění dráhy, jakožto nástroje harmonizace mezi jednotlivými druhy dopravy.The subject of this bachelor thesis is to analyze the changes of track access charges in the Czech Republic in terms of to cross-boarder agreements in the area of railway transport and an analysis of their compliance with applicable EU legistlation. Next part analyses the new SŽDC pricing model with demonstration on examples and identifies future development possibilities of the track access charges as an instrument of transport types harmonization. Keywords: zpoplatnění použití dráhy; cenový model; železnice; dopravní politika; track access charges; pricing model; railway; transport policy Available in digital repository of ČVUT.
Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky

Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou ...

Štěrba Roman; Ladislav Velechovský; Panchartek Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rušení signálu GNSS a dopad na letectví
Kraus Jakub; Martin Pospíšil; Mlezivová Michaela
2019 -
Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení GNSS přijímače. Příslušné metodické pokyny popsané spolu s možnostmi testování rušení představují ucelený přehled problematiky rušení GNSS a její testování.This bachelor thesis informs the reader about GNSS system, possibilities and prevention of its interference. It does process the physical principles of signal travel through space that has a significant impact on jamming of GNSS receiver. Relevant methodical instructions described along with possibilities of GNSS interference testing represent a comprehensive overview of GNSS interference and its testing. Keywords: anténa; detektor; družice; GNSS; GNSS rušení; GNSS systém; laboratoř; letectví; letoun; metodika; RFI signál; scénáře; testování rušení; aircraft; antenna; aviation; detector; interference; interference testing; laboratory; GNSS; GNSS satellite; GNSS system; methodology; RFI signal; scenarios Available in digital repository of ČVUT.
Rušení signálu GNSS a dopad na letectví

Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení ...

Kraus Jakub; Martin Pospíšil; Mlezivová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití vrtulníku letecké záchranné služby v noci
Špilka Pavel; Michael Fousek; Kraus Jakub
2019 -
Cílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby na našem území až do současnosti. Následuje rozbor legislativních požadavků na provoz a způsoby použití vrtulníku pro lety v noci za účelem záchrany života. Závěr práce se zabývá vyhodnocením zavedení 24 hod. režimu. Pro zhodnocení jsem použil záznamy o letech ze středisek zajišťujících nepřetržitý provoz. Jednotlivé lety jsem zanesl do mapy a procentuálně vyjádřil. Na základě nákresů a procentuálních hodnot jsem vyhodnotil, zda zavést nepřetržitý provoz na všech střediscích, či nikoliv.The aim of my work is to evaluate the use of helicopters of the Air Rescue Service on a 24 hour schedule at all stations in the Czech Republic. The introduction describes the development of the air rescue system in our country to the present situation. The following is an analysis of the legislative requirements for operations and ways of using a helicopter for night life-saving flights. The conclusion of the thesis deals with the evaluation of the implementation of the 24-hour schedule. For the evaluation, I used flight records from the centers providing continuous operation. I entered the flights on a map and determined the percentage. Based on the drawings and percentage values, I evaluated whether to introduce Continuous operation at all centers or not. Keywords: ČR; letecká záchranná služba; soukromé firmy; státní provozovatelé; střediska; 24 hod. provoz; Czech Republic; Air Rescue Service; private operators; state operators; centers; 24-hour operation Available in digital repository of ČVUT.
Použití vrtulníku letecké záchranné služby v noci

Cílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby ...

Špilka Pavel; Michael Fousek; Kraus Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel
Stojić Slobodan; David Tolar; Havíř Radomír
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro zlepšení je navržen systém sdílení klecových vozíků více handlingovými společnostmi. Sdílení bude umožněno zavedením sledovacích systémů a povede ke zlepšení technického stavu klecových vozíků a jejich dostatečného množství v daný čas a požadované kvalitě. Z toho důvodu jsou v práci navržena možná nastavení systému pro sledování pohybu techniky po komunikacích a odbavovacích plochách letiště. Také jsou určena vhodná místa pro parkování techniky.The subject of the bachelor thesis "Equipment Sharing for Aircraft Ground Handling" is to improve the actual state of technical aircraft handling at Vaclav Havel Airport Prague. For improvement in this area, a system for baggage trailers sharing is proposed. Sharing will be enabled by implementation of tracking systems and will lead to improvement of technical state of baggage trailers and their sufficient amount at the right time and in required quality. For this reason, possible settings of the system for monitoring the movement of equipment on roads and apron areas, is proposed. In addition, suitable locations for equipment parking are determined. Keywords: Manipulační technika; sdílení techniky; vozík bagážový; sledovací systémy; technický handling; RFID technologie; Letiště Václava Havla Praha; odbavení letadel; manipulační a mechanizační prostředky; Handling equipment; sharing of technique; baggage trailer; tracking systems; technical handling; RFID technology; Václav Havel Airport Prague; aircraft handling; handling and mechanisation equipment Available in digital repository of ČVUT.
Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel

Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro ...

Stojić Slobodan; David Tolar; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases