Number of found documents: 538888
Published from to

Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce
Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
2019 -
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní úrovni až na samotné obce. Ty řeší nejen samotné náklady na nákup energie, ale i neutěšený technický stav budov v jejich majetku. Především malé obce řeší i nedostatek finančních prostředků na renovace budov. Problémem je i neznalost a neodbornost volených zástupců obcí, kteří tak nejsou schopni objektivně stanovit potenciál energeticky úsporných opatření a vhodné zdroje financování. Navržený model a metodika přináší pro tyto obce postup, jakým stanovit potenciál energetických úspor všech budov a přiřadit vhodný zdroj financování, tak aby byla maximalizována úspora energie a provozních nákladů. Obce takto mohou efektivně investovat své omezené veřejné finanční prostředky do energeticky úsporných opatření a splnit tak příkladnou roli orgánů veřejné moci.This thesis focuses on the research in the area of costs control of energy in the property of municipalities. There is a big need of this topic coming from the necessity of meeting the target and strategies of the EU which are assigned to member states and on the national level to every municipality. They solve not only their own costs to buy energy but also a dismal technical estate of buildings in their property. First of all, small municipalities solve also a lack of financial resources for reconstruction of buildings. There is a problem of unknowingness and inexpertness of elected candidates of local authorities who aren´t able to specify the potential of energy saving measures and appropriate financial sources. The suggested model and method brings to these municipalities a procedure how to settle the potential of energy savings in all buildings and to match the appropriate financial resource with the aim to maximize energy savings and operating costs. Municipalities can effectively invest their limited public funds in energy saving measures and to meet their exemplary role of public power authorities. Keywords: obec; budovy; energie; náklady na energie; model; metodika; řízení nákladů; energeticky úsporné opatření; financování; municipality; buildings; energy; energy costs; model; methodology; cost management; energy saving measures; financing Available in digital repository of ČVUT.
Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce

Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské ...

Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Education and preparation of students and teachers in the area of security themes in South Bohemia
KOSÁČKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
The aim of this Master thesis is to discover how well pupils and teachers are prepared in the field of safety topics and to evaluate the participation of chosen subjects in the safety education in the South Bohemian Region. The theoretical part is concerned with the education and integration of safety topics in framework education programmes with an emphasis on an elaborated framework education programme establishing the obligatory content, terms of education and other obligatory standards. Furthermore, an analysis of legal rules and the technical literature is conducted and technical terms concerning the matter are defined. The empirical part of the thesis focuses primarily on an individual research and is aimed at fulfilling the goals of the thesis. The first aim of the empirical part is to assess the participation of chosen subjects in the safety topics education in the South Bohemian Region and to answer the research question "How do chosen subjects participate in the safety topics education in the South Bohemian Region?" For the research, the method of a qualitative research is employed, namely in the form of structured interviews with the representatives of the organizations participating in safety topics education in the South Bohemian Region. The second aim of this thesis is to discover how well the teachers are currently prepared in the field of safety topics and to answer the research question "How well are the teachers currently prepared in the field of safety topics?" The method of structured interviews with elementary school teachers in the South Bohemian Region is employed. The results of the research show that the current state of participation of chosen organizations in the safety topics education is in the process of preventive educational activity and publication of educational materials on a very good level. The organizations proceed in the process of safety topics education on an individual basis and it is therefore problematic for the schools to keep a good track of all offered programmes and materials and to use them. The teachers educate themselves in the field of safety topics and pass the knowledge further on the pupils, however without any coordination and systematic character. The answers to the research questions showed quite decidedly that all organizations promote the integration of a new school subject concerned with the safety topics in the educational system. On the other hand, the teachers hold the view that it is not necessary to introduce a separate subject on this topic. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou. Keywords: hrozby; rizika; ochrana obyvatelstva; pedagog; preventivně výchovná činnost; vzdělávání; základní škola; žák; threats; risks; popular protection; teacher; preventive educational activity; education; elementary school; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Education and preparation of students and teachers in the area of security themes in South Bohemia

The aim of this Master thesis is to discover how well pupils and teachers are prepared in the field of safety topics and to evaluate the participation of chosen subjects in the safety education in the ...

KOSÁČKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.
MANOCZKI, Nelli Vanessza
2019 - English
A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.

A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression ...

MANOCZKI, Nelli Vanessza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Nursing care of the invasive catheters.
ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
2019 - Czech
Due to the correct nursing procedures in the care of the central venous catheter (CVC), we can avoid complications in the most serious form, ie catheter sepsis. The aim of this thesis is to find out and describe how nursing care affects the infection of central venous catheters in hospitalized patients. The theoretical part of the thesis acquaints the professional community with the published findings of the issue, dealing with the type of central venous cannulas, types of coverings, disinfectant solutions and procedures for the care of central venous cannulas. The empirical part of the thesis describes facts collected in the form of retrospective analysis of medical documentation, with a total of 102 patients. Patients were divided into two groups - with a positive microbiological finding and patients without a microbiological finding in CVC. Based on the results of the research, at the University Hospital in Olomouc, was found that the type of disinfection and dressing is not an indicator of infection. The intervention to reduce number of days of catheter insertion has been shown to be very significant. The professional nursing care is essential to prevent catheter infections. Among the preventive elements we could include transparent covering with Chlorhexidine, disinfection with chlorhexidine 2 % - as recommended by Central Diseases Control. These elements should be part of standard nursing procedures and be uniformly applied in practice. Vlivem správných ošetřovatelských postupů v péči o centrální žilní katétr se můžeme vyhnout komplikacím v nejzávažnější podobě, tj. katétrové sepsi. Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ošetřovatelská péče ovlivňuje infekci centrálních žilních katétrů u hospitalizovaných pacientů. Teoretická část práce seznamuje odbornou veřejnost s dohledanými publikovanými poznatky dané problematiky zabývající se typem centrálních žilních kanyl, typy krytí, desinfekčními roztoky a postupy péče o centrální žilní kanyly. Empirická část diplomové práce popisuje data sbíraná formou retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace, s celkovým počtem 102 pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin - s pozitivním mikrobiologickým nálezem a pacienti bez mikrobiologického nálezu na centrálním žilním katétru. Na základě výsledků výzkumného šetření se prokázalo, že typ desinfekce ani krytí není signifikantním ke vzniku infekce. Intervence, směřující ke snižování počtu dní zavedení katétru, se prokázala jako velmi významná. K předcházení katétrových infekcí je nezbytně nutná profesionální ošetřovatelská péče. Mezi preventivní prvky bychom mohli zařadit transparentní krytí s Chlorhexidinem, desinfekci s chlorhexidinem 2% - dle doporučení Central Diseases Control. Uvedené prvky by měli být součástí standardních ošetřovatelských postupů a uvedeny jednotně v praxi. Keywords: Centrální žilní katétr; ošetřovatelská péče; krytí; desinfekce; chlorhexidin; kolonizace katetrů; CRBSI; Central venous cathether; nursing care; dressing; desinfection; chlorhexidin; colonization of cathethers; CRBSI Available in digital repository of UPOL.
Nursing care of the invasive catheters.

Due to the correct nursing procedures in the care of the central venous catheter (CVC), we can avoid complications in the most serious form, ie catheter sepsis. The aim of this thesis is to find out ...

ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chemical reactions by means of in-situ nuclear forward scattering.
BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
2019 - Czech
The nuclear forward scattering is a suitable method for investigation of magnetic and structural arrangement within solid materials. It is also used to determine phase composition as well as to observe chemical reactions and the kinetics of these processes. This thesis focuses on the evaluation of nuclear forward scattering experiments performed at the station P01 in DESY, Hamburg. Chemical reactions of hematite were thoroughly studied with respect to the formation of high valent states. The acquired data in this thesis was fitted using the Hubert software and subsequently interpreted. Experimenty jaderného dopředného rozptylu jsou vhodnou metodou ke zkoumání magnetického a strukturního uspořádání. Slouží také k určování fázového složení, sledování chemických reakcí a sledování kinetiky těchto procesů. Tato práce vznikla na základě měření jaderného dopředného rozptylu na stanici P01 v DESY v Hamburku, kde byly studovány reakce hematitu s cílem vytvořit sloučeniny s vyšším oxidačním stavem. Data z těchto experimentů byla uspořádána a vybrané experimenty byly analyzovány pomocí softwaru CONUSS a Hubert. Keywords: Jaderný dopředný rozptyl; hyperjemné magnetické štěpení; kvadrupólové štěpení; Lamb-Mössbauerův faktor; in situ experimenty; Nuclear forward scattering; hyperfine magnetic field; quadrupole splitting; Lamb-Mössbauer factor; in situ experiments Available in digital repository of UPOL.
Chemical reactions by means of in-situ nuclear forward scattering.

The nuclear forward scattering is a suitable method for investigation of magnetic and structural arrangement within solid materials. It is also used to determine phase composition as well as to ...

BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The awareness of the Vysočina region population about the nuclear disaster Černobyl
ROYIK, Tetyana
2019 - Czech
The diploma thesis deals with the awareness of population of the Vysočina Region of the Chernobyl nuclear accident. The aim of this thesis is to find out the level of knowledge of the population about this accident and then to compare the knowledge of the population aged 18-44 and over 45 years. Two hypotheses were set in the thesis, H1: More than 2/3 of all respondents in the Vysočina Region will have more than 60 % of correct answers in a questionnaire concerning the knowledge of the Chernobyl nuclear accident, and H2: Respondents over 45 will have significantly higher knowledge of the Chernobyl nuclear accident than inhabitants under 45 years of age. In order to achieve the defined objectives and to verify the hypotheses, a questionnaire was prepared, a questionnaire survey was carried out and then the results were evaluated using the methods of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 15 questions. The research group consisted of 100 inhabitants aged 18-44 and 100 inhabitants aged over 45. The results of the questionnaire survey show that the overall success-rate of the answered questions was 66 %. Residents aged 18-44 responded correctly in a total of 61 % and residents over 45 in 71 %. The stated aims of the thesis were achieved and both hypotheses were confirmed. The benefit of the thesis is mainly the acquired picture of the state of awareness of the population of the Chernobyl nuclear accident in the Vysočina Region. The obtained results of the diploma thesis can be used, for example, by crisis management authorities related to the issue of nuclear energy or protection against ionizing radiation, both in connection with preparation for these situations and with a focus on preventive educational activities. Diplomová práce se zabývá informovaností obyvatelstva o jaderné havárii v Černobylu v Kraji Vysočina. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí obyvatelstva o této havárii a následně porovnat znalosti obyvatel ve věku 18-44 let a ve věku nad 45 let. V rámci práce byly stanoveny dvě hypotézy, H1: Více než 2/3 všech oslovených obyvatel v rámci Kraje Vysočina bude mít v dotazníkovém šetření týkajícím se znalostí o jaderné havárii v Černobylu více než 60 % odpovědí správných a H2: Obyvatelé starší 45 let budou mít statisticky významně vyšší znalosti o jaderné havárii v Černobylu než obyvatelé mladší 45 let. K dosažení vymezených cílů a k ověření hypotéz byl sestaven dotazník, proveden dotazníkový průzkum a následně pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky vyhodnoceny výsledky. Sestavený dotazník obsahoval 15 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 100 obyvatel ve věku 18-44 let a 100 obyvatel ve věku nad 45 let. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že celková úspěšnost zodpovězených otázek byla 66 %. Obyvatelé ve věku 18-44 let odpověděli celkem v 61 % správně a obyvatelé ve věku nad 45 let v 71 % správně. Stanovených cílů diplomové práce bylo dosaženo a obě hypotézy byly potvrzeny. Přínosem diplomové práce je především získaný obraz o stavu informovanosti obyvatel o jaderné havárii Černobyl v Kraji Vysočina. Získané výsledky diplomové práce mohou být využity například orgány krizového řízení týkající se problematiky jaderné energetiky či ochrany před ionizujícím zářením, a to jak v souvislosti s přípravou na tyto situace, tak i se zaměřením na preventivní výchovnou činnost. Keywords: Černobyl; jaderná havárie; informovanost obyvatelstva; následky; ionizující záření; stupnice INES.; Chernobyl; nuclear accident; population awareness; aftermath; ionizing radiation; INES scale. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The awareness of the Vysočina region population about the nuclear disaster Černobyl

The diploma thesis deals with the awareness of population of the Vysočina Region of the Chernobyl nuclear accident. The aim of this thesis is to find out the level of knowledge of the population about ...

ROYIK, Tetyana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The evaluation of radiation burden of patients and the possibility of radiation emergence and management of emergencies at the nuclear medicine department of the Hospital České Budějovice, PLC
DAŇOVÁ, Kristína
2019 - Czech
The aim of my thesis was to evaluate radiation consequences in patients, and to evaluate unusual occurrences stemming from radiation at the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice. In the theory part, I worked with professional literature, applicable laws and internal documentation provided by the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice Plc The thesis reacted to the need of the department of nuclear medicine (dept. NM) in hospital Ceske Budejovice to evaluate the optimisation of doses for the patients and set local diagnostic levels. Different organisations worldwide deal with the question of optimising radiation protection, and their recommendations and standards are used in the Czech Republic. For this purpose, it is necessary to know the real activity of radiopharmaceuticals applied in each examination and to conduct a forecast resulting in effective doses also based on CT scans. The thesis also evaluates the occurrence of special radiation events really experienced at the department of NM (nuclear medicine) in the hospital mentioned above, the reasons for these events happening and precautions preventing them from happening in future. The owner of the permission for this activity, meaning the use of the source of ionizing radiation, has the duty to keep all documentation and paperwork in accordance with the law regulating nuclear power, abide by the rules of good practices and the real state of allowed practice. The occurrence of unusual events is closely connected with the documentation - internal emergency plan and monitoring program. (Law 263/2016) Therefore, it was recommended to compare these to the actual state and to review them based on the facts found. The values of applied activities and effective doses found were compared to the values published in the last report from UNSCEAR in 2016 and national referential values published in the bill about radiation protection no 422/ 2016. All results were inputted into tables and graphs. It was found that the applied activities at the department of NM in hospital Ceske Budejovice are in agreement with the values presented in UNSCEAR report and that they are lower than the national referential levels, which shows that there is optimised state of radiation protection for patients. The occurrence of concrete unusual radiation events at the department of NM in hospital Ceske Budejovice and their analysis revealed certain shortcomings in the process and the absence of security elements needed while holding radioactive liquid waste in storage at the hospital. It was necessary to find and implement such precautions, which will prevent similar type of events in future. The thesis will be handed in to the person tending to the radiation protection for the use of evaluation and providing the protection at the department of NM at the hospital Ceske Budejovice and to enable the documentation to be completed for the allowed activity. Záměrem mé diplomové práce bylo zhodnocení radiační zátěže pacientů a posouzení vzniklých radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny (ONM). V teoretické části jsem pracovala s odbornou literaturou, platnými právními předpisy a vnitřní dokumentací Nemocnice České Budějovice, a.s. - oddělení nukleární medicíny. (ONM NČB) Práce vycházela z potřeby pracoviště ONM NČB zhodnotit optimalizaci dávek pacientům a stanovit místní diagnostické referenční úrovně. Otázkou optimalizace radiační ochrany se zabývají organizace v mezinárodním měřítku, z jejichž doporučení a standardů Česká republika vychází. Za tímto účelem je potřeba znát skutečné aplikované aktivity radiofarmak aplikovaných při jednotlivých vyšetřeních, a provést odhad z nich plynoucích efektivních dávek a též efektivních dávek z CT (výpočetní tomografie) snímání. Předkládaná diplomová práce se dále věnuje hodnocení vzniku radiačních mimořádných událostí, které na ONM NČB skutečně nastaly, příčinám jejich vzniku a opatřením k zamezení dalšího opakování takových radiačních mimořádná událostí (RMU). Držitel povolení pro povolovanou činnost, tj. nakládání se zdrojem ionizujícího záření, má povinnost udržovat dokumentaci v souladu s atomovým zákonem, zásadami dobré praxe a skutečným stavem povolené praxe. Úzce s problematikou RMU souvisí dokumentace - Vnitřní havarijní plán a Program monitorování. (Zákon č. 263/2016 Sb.) Proto byla provedena jejich komparace se skutečným stavem a doporučena revize na základě zjištěných skutečností. Zjištěné hodnoty aplikovaných aktivit a efektivních dávek byly porovnávány s hodnotami publikovanými v posledním reportu UNSCEAR (Vědecký výbor OSN pro účinky atomového záření) z roku 2016 a národními referenčními hodnotami uveřejněnými ve Vyhlášce o radiační ochraně č. 422/2016. Výsledky byly detailně zpracovány do tabulek a grafů. Bylo zjištěno, že aplikované aktivity na ONM NČB jsou v dobré shodě s hodnotami uvedenými v UNSCEAR reportu a zároveň nižší, než jsou národní referenční úrovně, což poukazuje na optimalizovaný stav radiační ochrany pacientů. Vznik konkrétních radiačních mimořádných událostí na pracovišti ONM NČB a analýza jejich příčin odhalila nedostatky v procesu a absenci bezpečnostních prvků žádoucích při skladování radioaktivního kapalného odpadu pocházejícího z ONM. Bylo nutno najít a implementovat do praxe takové opatření, které zabrání dalšímu opakování podobného typu RMU. Práce bude poskytnuta dohlížející osobě nad radiační ochranou pro potřeby hodnocení zajištění radiační ochrany na ONM NČB a kompletaci dokumentů pro povolovanou činnost. Keywords: aplikovaná aktivita; efektivní dávka; radiační mimořádná událost; nukleární medicína; povrchová kontaminace; kapalné radioaktivní odpady; vnitřní havarijní plán; program monitorování; Applied activity; effective doses; special radiation event; nuclear medicine; surface contamination; radioactive liquid waste; internal emergency plan; monitoring program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The evaluation of radiation burden of patients and the possibility of radiation emergence and management of emergencies at the nuclear medicine department of the Hospital České Budějovice, PLC

The aim of my thesis was to evaluate radiation consequences in patients, and to evaluate unusual occurrences stemming from radiation at the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice. ...

DAŇOVÁ, Kristína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plastic and cosmetic ocular surgeries
ŽÁKOVÁ, Markéta; MUSILOVÁ, Lenka; NAJMANOVÁ, Eliška
2019 - Czech
The subject of submitted bachelor thesis consists of plastic and aesthetic eye surgeries. In the first chapter, a brief historical progression of plastic surgeries is described. The second chapter deals with the definition of plastic and aestheric surgeries, the techniques used during eye surgeries, and with the division of eye surgeries based on indication. The final part, making up the essence of this thesis, describes selected plastic and aestheric eye surgeries, their progress, indication, contra-indication, and possible complications. Tématem předkládané bakalářské práce jsou plastické a estetické oční operace. V první kapitole je popsán stručný historický vývoj plastických operací. Druhá kapitola pojednává o definici plastických a estetických operacích, technikách používaných v oční operativě a rozdělení očních operací podle indikace. Poslední část, která je podstatou práce, popisuje vybrané plastické a estetické oční operace, jejich průběh, indikaci, kontraindikaci a možné komplikace. Keywords: plastické oční operace; estetické oční operace; blefaroplastika; ptóza; malpozice víčka; syndrom ochablého oka; nádory oka; kožní výplně; tetování rohovky; plastic eye surgeries; aesthetic eye surgeries; blepharoplasty; ptosis; eyelid malpositions; floppy eyelid syndrome; eye tumors; skin fillers; keratopigmentation Available in digital repository of UPOL.
Plastic and cosmetic ocular surgeries

The subject of submitted bachelor thesis consists of plastic and aesthetic eye surgeries. In the first chapter, a brief historical progression of plastic surgeries is described. The second chapter ...

ŽÁKOVÁ, Markéta; MUSILOVÁ, Lenka; NAJMANOVÁ, Eliška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Radiation incidents at selected radiologic workplaces - the analysis of repeated images due to wrong irradiation of pacient.
ZÁKOUTSKÁ, Eliška
2019 - Czech
The thesis derives from the needs of institutions using sources of ionizing radiation to implement a new legislative regarding nuclear law, effective since 1st January 2017. The thesis is focused on radiological events at radiological institutions of chosen healthcare facilities. The theoretical part makes the reader familiar with the term "radiological event", generally elaborates on the field of diagnostic radiography and radiation protection. The practical part of the thesis deals with evaluation of the most occurring causes and the frequency of radiological events, obtained from the records of medical irradiation, even of wrongly carried out exposures in chosen diagnostic radiography institutions and wrongly sorted radiological events to a relevant category. To fulfil all the goals of the master thesis and to apply the results of the work in practice, also the contents of following document were evaluated - "Evaluation of the means of radiation protection", which every holder of permission to work with ionizing radiation has to submit to the SŮJB yearly, till 30th April, with the data from the previous year. This rule is valid since the new nuclear law was adopted. The results of this thesis served the chosen institution to create such report till 30th April 2019, with a broader extent of the analysis and evaluation than last year. The maximal detail of the report about causes and frequency of radiological events and mapping the real situation at the facilities serves also to the State Office for Nuclear Safety (SONS) to create a Recommendation of the SONS regarding the radiological events. Equally, the thesis was beneficial to the observed facilities, to realise the causes and frequency of radiological events in individual years. It is then up to an individual institution and to the employee supervising the radiation protection, to evaluate the consequences of the found causes, for example to point them out within a yearly training of radiation employees, and to consistently see to the compliance of all preventive measures, which proposal and implementation also belongs to the main tasks of the supervisor. Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na radiodiagnostických pracovištích vybraných zdravotnických zařízení. Teoretická část čtenáře seznamuje s pojmem "radiologická událost", obecně pojednává o oboru radiodiagnostiky a radiační ochrany. Praktická část se věnuje vyhodnocení nejčastějších příčin a četnosti radiologických událostí získaných ze záznamů olékařském ozáření, tedy i chybně provedených expozicích ve vybraných radiodiagnostických pracovištích a zařazení radiologické události do příslušné kategorie. Pro splnění všech cílů diplomové práce a aplikace výsledků práce v praxi byl hodnocen i obsah dokumentu - "Hodnocení způsobu radiační ochrany", který předkládá držitel povolení pro práci s ionizujícím zářením SÚJB za každý předcházející rok do 30.4. a to od účinnosti nového atomového zákona. Výsledky této práce posloužily k vytvoření této zprávy pracovištím do 30.4.2019, a to v širším rozsahu analýzy a hodnocení, než bylo provedeno v loňském roce. Maximální podrobnost zprávy o příčinách a četnosti vzniku radiologických událostí a mapování reálné situace na pracovištích slouží i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vypracování Doporučení SÚJB k radiologickým událostem. Stejně tak byla tato práce přínosná sledovaným pracovištím pro uvědomění si příčin a vývoje četnosti radiologických událostí v jednotlivých letech. Je již na konkrétním pracovišti a dohlížející osobě nad radiační ochranou, aby do důsledku vyhodnotila zjištěné příčiny a např. v rámci ročního školení radiačních pracovníků na ně upozornila a důsledně dbala na dodržování všech preventivních opatření, jejichž návrh je rovněž součástí práce. Keywords: Atomový zákon; radiologické události; radiodiagnostika; analýza; dokumentace; radiační ochrana; Atomic Act; Radiological events; Radiodiagnosis; analysis; documentation; radiation protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiation incidents at selected radiologic workplaces - the analysis of repeated images due to wrong irradiation of pacient.

The thesis derives from the needs of institutions using sources of ionizing radiation to implement a new legislative regarding nuclear law, effective since 1st January 2017. The thesis is focused on ...

ZÁKOUTSKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Patient with cardiovascular disease - selected aspects of care
ZEMÁNKOVÁ, Kateřina; MACHÁLKOVÁ, Lenka; GALUSZKA, Jan
2019 - Czech
This diploma thesis focuses on evaluation of quality of life of patients with pacemaker and it also focuses on determinants influencing quality of life of such patients. The goal was to find out how patients pacemaker subjectively evaluate quality of their life. Theoretical part of the diploma thesis puts forward already published knowledge about quality of life of patients with pacemaker. Practical part of the thesis contains a metodology of the research and presents results of the survey. Quantitative methods were used to process obtained data through a standardized questionnaire which was validated to czech language. Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality života pacientů s kardiostimulátorem a determinanty, které kvalitu života těchto pacientů ovlivňují. Cílem bylo zjistit, jak subjektivně hodnotí kvalitu svého života pacienti s kardiostimulátorem. Teoretická část diplomové práce předkládá dohledané publikované poznatky týkající se kvality života pacientů s kardiostimulátorem. Výzkumná část diplomové práce obsahuje metodiku výzkumu a prezentuje výsledky výzkumného šetření. Pro získání výsledků bylo využito kvantitativního výzkumného šetření pomocí standardizovaného dotazníku, který byl validizován do českého jazyka. Keywords: kvalita života; kardiostimulátor; Quality of life index; bradykardie; implantace kardiostimulátoru; Quality of life; pacemaker; Quality of life index; bradycardia; pacemaker implantation Available in digital repository of UPOL.
Patient with cardiovascular disease - selected aspects of care

This diploma thesis focuses on evaluation of quality of life of patients with pacemaker and it also focuses on determinants influencing quality of life of such patients. The goal was to find out how ...

ZEMÁNKOVÁ, Kateřina; MACHÁLKOVÁ, Lenka; GALUSZKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases