Number of found documents: 559025
Published from to

Variantní řešení křižovatky Na Valech - Kremnická v Kutné Hoře
Uhlík Michal; Martin Dvořák; Podroužek Tomáš
2020 -
Tato diplomová práce řeší návrh přestavby křižovatky Na Valech – Kremnická na průtahu silnice I/2 v Kutné Hoře, včetně přilehlé oblasti. V první části této práce byla vypracována studie se dvěma variantami řešení. Ve druhé části byla dopracována vybraná varianta stykové křižovatky do projektového stupně Dokumentace pro stavební povolení. Nový návrh se snaží o zvýšení kapacity a bezpečnosti křižovatky a jejího okolí, a to jak z hlediska vozidel, tak z hlediska chodců.This diploma thesis solves the design of reconstruction of the intersection Na Valech - Kremnická including the adjacent area on the road I/2 in Kutná Hora. In the first part of this thesis a study with two variants of solution was elaborated. In the second part, selected variant was finalized to the project level Documentation for building permit. New design strive for capacity increase and bigger safety of the intersection and the adjacent area from the point of view of car traffic and with respect to pedestrian traffic. Keywords: Křižovatka; pozemní komunikace; rekonstrukce; bezpečnost; kapacita; Kutná Hora; doprava v klidu; autobusová zastávka; Intersection; roads; reconstruction; safety; capacity; Kutná Hora; parking; bus stop Available in digital repository of ČVUT.
Variantní řešení křižovatky Na Valech - Kremnická v Kutné Hoře

Tato diplomová práce řeší návrh přestavby křižovatky Na Valech – Kremnická na průtahu silnice I/2 v Kutné Hoře, včetně přilehlé oblasti. V první části této práce byla vypracována studie se dvěma ...

Uhlík Michal; Martin Dvořák; Podroužek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Modelování technologických procesů za účelem robotického zdění
Usmanov Vjačeslav; Jan Illetško; Matička Jan
2020 -
Diplomová práce se zabývá modelováním a technologií robotického zdění, jejím účelem je navrhnutí technologického postupu robotického zdění a následné provedení praktické ukázky řezání cihel nebo tvárnic pomocí robota a stavební pily, zdění pomocí robota suchou vazbu, zdění pomocí robota na vazbu s použitím pojiva. Dále se práce zaměřuje na multikriteriální vyhodnocení mezi zděním robotem a zdění lidskou silou.This diploma thesis deals with modeling and technology of robotic masonry, its purpose is to design the technological process of robotic masonry and then perform practical demonstration of cutting bricks or blocks using a robot and sawmill, dry masonry using a robot, masonry on mortar using robot. Furthermore, the thesis focuses on multicriterial evaluation between masonry by a robot and humanmade masonry. Keywords: stavební robot; robot; technologie; modelování; stroj; zdivo; cihla; tvárnice; construction robot; robot; technology; models; machine; masonry; brick; blocks Available in digital repository of ČVUT.
Modelování technologických procesů za účelem robotického zdění

Diplomová práce se zabývá modelováním a technologií robotického zdění, jejím účelem je navrhnutí technologického postupu robotického zdění a následné provedení praktické ukázky řezání cihel nebo ...

Usmanov Vjačeslav; Jan Illetško; Matička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Možnosti implementace chytrých stavebních dílců v pozemním stavitelství
Kovářík Michal; Artemii Ivanilov; Ťoupek Richard
2020 -
Cílem práce je návrh a formulace koncepce technologie chytrých stavebních dílců a následná analýza vhodných oblastí pozemního stavitelství pro implementaci navržené technologie. Jádrem diplomové práce je praktická část, kde na základě nabytých vědomostí a provedené rešerše v teoretické části, student přesně určil dvě potenciálně vhodné oblasti v prostředí realizace staveb, a pro tyto vymodeloval infrastrukturu, postupy a potřebné zařízení pro reálný projekt v oblasti pozemního stavitelství. Výsledkem pak je návrh nových postupů v dané oblasti s použitím technologie chytrých stavebních dílců a analýza navržené modelace. Zásadním přínosem práce je průzkum stávajícího stavu, zjištění potenciální potřeby a následný návrh řešení pro zefektivnění dané konkrétní oblasti. V závěru práce student vyčíslil finanční kalkulací a vyhodnotil, jestli pro stavební podnik tato technologie vyplatí v rámci dané dodávky a projektu či nikoli.The thesis aims to formulate and design the concept technology of smart building components and to make subsequent analysis of suitable areas of building construction for the implementation of the proposed technology. The core of the thesis is the practical part, where, based on the acquired knowledge and research in the theoretical part, the student will identify two potentially suitable areas in the construction phase, and will model the technical infrastructure, new processes and necessary equipment for the project. The result of the thesis will be the model of new processes in the two construction areas using the technology of smart building components and subsequent analysis of the proposed modeling. The main contribution of this work will be the survey of the current situation, the identification of potential needs and the subsequent proposal of solutions to streamline the specific areas. At the end of the work, the student enumerates financial calculations and finds out the specific amount saved, evaluates whether the technology of smart building components pays out for the construction company to implement this technology. Keywords: RFID; štítek a čtečka; BIM; model a databáze; chytré stavební dílce; modulové fasády; prefabrikované rozvody TZB; digitalizace a robotizace stavebnictví; stavebnictví 4.0; RFID; tag & reader; BIM; model & database; smart building components; modular facade; prefabricated HVAC units; digitalization a robotization of the construction sector; construction 4.0 Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti implementace chytrých stavebních dílců v pozemním stavitelství

Cílem práce je návrh a formulace koncepce technologie chytrých stavebních dílců a následná analýza vhodných oblastí pozemního stavitelství pro implementaci navržené technologie. Jádrem diplomové práce ...

Kovářík Michal; Artemii Ivanilov; Ťoupek Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vnější dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky
Kravcov Alexander; Tereza Jakubů; Dvořák Petr
2020 -
V této diplomové práci se autor zabývá vnějšími dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky. V první části jsou popisovány různé vlivy z pohledů různých právních předpisů zemí, k nimž náleží. Konkrétně je zde rozvedená česká legislativa, ruská norma a americká nařízení zabývající se touto problematikou. Další část se zabývá konkrétní problematikou České republiky, již je vítr. Zatížení větrem a vyvolání autokmitání, tato problematika je zde více rozvedena a popsána. Pro výpočty je použit model elektrárny ve Ferrybridge. Na různých modelových situacích jsou provedeny výpočty odpovídající tématu práce, které jsou v závěru práce vyhodnoceny.In this diploma thesis the author deals with the external impacts of both natural and man-made acts against the objects of nuclear energy. The first part describes various influences from the perspective of different legislation of the countries to which it belongs. Specifically, there is a detailed Czech legislation, Russian standard and American regulations dealing with this issue. The next part deals with the specific issue of the Czech Republic, which is the wind. The wind load and induction of selfoscillation, this issue is more elaborated and described here. The model of the Ferrybridge power plant is used for the calculations. Calculations corresponding to the topic of the work are performed on various model situations, which are evaluated at the end of the work. Keywords: objekty jaderné energetiky; vnější vlivy; Ferrybridge; autokmitání; zatížení větrem; objects of nuclear energy; external impacts; Ferrybridge; selfoscillation; wind load Available in digital repository of ČVUT.
Vnější dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky

V této diplomové práci se autor zabývá vnějšími dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky. V první části jsou popisovány různé vlivy z pohledů různých právních předpisů ...

Kravcov Alexander; Tereza Jakubů; Dvořák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Modernizace stáje - Dvůr Borčice
Procházka Michal; Tereza Klímová; Kracík Ivan
2020 -
Diplomová práce se zabývá modernizací historické budovy stáje na rodinném statku zaměřeném na chov koní. Cílem práce byl stavebně technologický průzkum budovy, jehož cílem bylo odhalení nedostatků, které následně během modernizace napravíme. V teoretické části diplomové práce Vás úvodem seznámím s vývojem koní, kteří se od volného pobíhání po zelených pláních, staly vlivem domestikace mnohdy vrcholovými sportovci cestujícími po celém světe. Díky tomu se i zásadně změnil a stále mění i způsob ustájení koní a požadavky na stájové budovy. Praktická část začíná stavebně technologickým průzkumem budovy. K budově se vzhledem k jejímu stáří a zaměření bohužel nedochovala žádná výkresová dokumentace, a tak musela být budova znovu zaměřena a zakreslena. Během průzkumu se ukázaly některé nedostatky budovy, ke kterým bylo následně vymyšlené vhodné řešení jejich nápravy. Nejzásadnějším nedostatkem byla statika stěny v zadní části budovy, a to trhliny v nosné zdi, která měla zároveň funkci jako opora svahu za budovou. Další nedostatky souvisely s kvalitou vnitřního prostředí v budově, a to konkrétně s větší potřebou větrání odpadního vzduchu a zlepšení míry osvětlení vnitřních prostor. Jinak je budova i přes své stáří ve velmi dobrém stavu a zcela zodpovědně plní svoji funkci a dopřává zázemí koním i lidem. Závěrem práce se zabývám doporučením pro další práce na budově, které by vedly k jejímu zhodnocení, a také celkovým shrnutím všech mnou provedených prací na modernizaci stáje.The thesis deals with the modernization of the historical stable on a family farm focused on horse breeding. The aim of the work was a construction technology survey of the stable, which was meant to identify shortcomings that we would remedy during the modernization. In the theoretical part of the thesis, I will introduce you to the evolution of horses, who went from running free across the green plains, to become domesticated, often for top athletes to travel around the world. Thanks to this, the ways of stabling of horses and requirements for stable buildings have changed and are still changing. The practical part begins with the construction technology survey of the building. Unfortunately, due to its age and focus, no drawing documentation has been preserved, so the building had to be re-measured and drawn. Some deficiencies of the building were revealed during the survey, which were subsequently devised with a suitable solution for their remedy. The most important of these was the static one, at the rear of the building, caused by the cracks in the bearing wall, which also served as a support for the slope behind the building. Other shortcomings were related to the quality of the indoor environment in the building, namely the greater need for exhaust air ventilation and the improvement of indoor lighting. Otherwise, despite its old age, the building is in a very good condition and fulfills its function responsibly and provides facilities for horses and people. At the end of the thesis, I deal with recommendations for further work on the building, which would lead to its evaluation, as well as an overall summary of all my work on the modernization of the stable. Keywords: modernizace stáje; chov koní; sanace opěrných stěn; úhlová opěrná zeď; větrání stáje; osvětlení stáje; modernizace of the stable; horse breeding; sanitation of retaining walls; angular retaining wall; ventilation of stables; lightning of stable Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace stáje - Dvůr Borčice

Diplomová práce se zabývá modernizací historické budovy stáje na rodinném statku zaměřeném na chov koní. Cílem práce byl stavebně technologický průzkum budovy, jehož cílem bylo odhalení nedostatků, ...

Procházka Michal; Tereza Klímová; Kracík Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Použití 4D plánování při realizaci staveb
Kovářík Michal; Ondřej Lamka; Černohorský Zdeněk
2020 -
Diplomová práce se ve své úvodní teoretické části zabývá rešerší současných řešení pro časové plánování při realizaci staveb s důrazem na využití BIM pro 4D plánování. V navazující praktické části se práce věnuje vytvoření simulací vybraných etap výstavby bytového domu v Karlíně v Praze 8 s pomocí dostupných programů zaměřených na 4D BIM plánování. Na základě této simulace jsou porovnány parametry jednotlivých programů metodou multikriteriální analýzy s cílem provést zhodnocení výhod a nevýhod každého řešení. Na základě této analýzy pak autor práce v závěrečné části navrhuje vlastní řešení architektury systému pro časové plánování při realizaci staveb s využitím 4D BIM technologie a nastiňuje jeho případná rizika a přínosy.Thesis in its opening theoretical part researches current solutions for time planning in construction phase of building with use of BIM for 4D planning. Subsequent practical part of the thesis is focused on creation of simulation of few chosen phases at house of flats in Karlín in Prague 8 with help of available softwares focused on 4D BIM planning. Based on this simulation the parameters of each software are compared with use of multicriterial analysis method with aim to compare advantages and disadvantages of each solution. Based on this analysion author makes his own solution for architecture of system for construction planning in construction phase with use of 4D BIM technology and shows its risks and outcomes. Keywords: realizace staveb; časové plánování; 4D plánování; 4D BIM; building construction; construction planning; 4D planning; 4D BIM Available in digital repository of ČVUT.
Použití 4D plánování při realizaci staveb

Diplomová práce se ve své úvodní teoretické části zabývá rešerší současných řešení pro časové plánování při realizaci staveb s důrazem na využití BIM pro 4D plánování. V navazující praktické části se ...

Kovářík Michal; Ondřej Lamka; Černohorský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vytváření bezpečného pracoviště při pracích ve vyšších výškách
Svoboda Pavel; Karel Šimek; Schilahart Eduard
2020 -
Autor této diplomové práce se zabývá vytvářením bezpečného pracoviště během práce ve výšce, se zaměřením na pracovní činnosti ve výškách, které nejsou v našich končinách zcela běžné. Jedná se tedy o výšky na nejvyšších objektech v ČR, kde byly vybráni zástupci bytové, občanské a dopravní stavby. V první části shrne základní legislativu a obecně popíše práce ve výšce s důrazem na práce ve vyšší výšce. Konkrétní specifikace bezpečnosti práce rozebírá na zvolených objektech občanské výstavby, bytové výstavby a dopravních staveb v druhé části práce.The author of this thesis deals with creating a safe workplace during work at height, focusing on working activities at heights that are not quite common in our country. It is therefore the heights on the highest buildings in the Czech Republic, where representatives of residential, civil and transport buildings were selected. The first part summarizes the basic legislation and generally describes work at height, with an emphasis on work at a higher height. The concrete specification of occupational safety is analyzed on selected objects of civil construction, housing construction and traffic constructions in the second part of the work. Keywords: Práce ve výšce; bezpečné pracoviště; nebezpečný prostor; V Tower; AZ Tower; most Oparno; stavbyvedoucí; OOPP; Work at height; safe workplace; danger area; V Tower; AZ Tower; Oparno Bridge; site manager; personal protective equipment Available in digital repository of ČVUT.
Vytváření bezpečného pracoviště při pracích ve vyšších výškách

Autor této diplomové práce se zabývá vytvářením bezpečného pracoviště během práce ve výšce, se zaměřením na pracovní činnosti ve výškách, které nejsou v našich končinách zcela běžné. Jedná se tedy o ...

Svoboda Pavel; Karel Šimek; Schilahart Eduard
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla
Macháček Josef; Miroslav Čáp; Bodnár Michal
2020 -
Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × 105m, výška 47,5m. Hlavní nosná konstrukce nadvratové části je tvořena zavěšenými komorovými nosníky, příhradovými vazníky a pylony. Součástí projektu je vypracování několika variant konstrukčního řešení, jejich vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty konstrukčního systému k podrobnému zpracování. Hlavním obsahem práce je návrh jednotlivých konstrukčních prvků, výpočet vnitřních sil, vypracování výkresové dokumentace a technické zprávy. Výkresová dokumentace obsahuje výkres dispozice, řezů, pohledů a vybraných nejdůležitějších detailů konstrukce.The object of diploma thesis is a design of upper roof part of two-bay large scale hangar for two aircrafts of Boeing 747. The dimensions of the hangar are 167,2 × 105m with height of 47,5m. The main supporting structure consists of two suspended box girders, crosswise trusses and pylons. Part of the project is also design of several variants of structural systems and selection of the most appropriate one to more detailed elaboration. The major part of the thesis contains the design of individual structural elements, determination of internal forces, elaboration of technical drawings and technical report. Drawing documentation includes layout drawings, sections, views and chosen most important details of the structure. Keywords: Hangár; hlavní nosník; návrh; posouzení; vnitřní síly; konstrukce; Hangar; main girder; design; assessment; internal forces; structure Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla

Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × ...

Macháček Josef; Miroslav Čáp; Bodnár Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí - vliv filerů a přilnavostních přísad
Valentin Jan; Lucie Lejskeová; Dašek Ondřej
2020 -
Diplomová práce Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí – vliv filerů a přilnavostních přísad se věnuje problematice ztráty přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem v důsledku nepříznivého působení vody, včetně přínosu, který na omezení této ztráty mají vybrané přilnavostní přísady či atypické přídavné filery. Práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol. První část je věnované popisu jednotlivých použitých složek asfaltové směsi, konkrétně kamenivu, asfaltovému pojivu, fileru a přilnavostním přísadám. Druhá a třetí část obsahují teoretické poznatky v oblasti přilnavosti a odolnosti asfaltových směsí vůči negativnímu působení vody a současně se věnují popisu provedených zkoušek v praktické části. Předposlední část obsahuje experimentálně naměřené hodnoty vybraných charakteristik a jejich vzájemné porovnání, včetně komentářů k výsledkům dílčích zkoušek. Práci uzavírá shrnutí poznatků z předchozích kapitol.The master thesis Adhesion and Resistance to Water Immersion of Asphalt Mixtures – Effect of Fillers and Adhesion Promoters is dedicated to the description of the problem with loss of adhesion between aggregate and asphalt bituminous binder due to adverse effect of water, including the benefits of selected adhesion promoters or non - traditional mineral fillers on limitations of such losses. The thesis is divided into five main chapters. The first part presents description of the used specific materials of the asphalt mixtures, namely aggregates, bituminous binder, filler and adhesion promoters. The second ant the third part is focused on theoretical findings in the field of adhesion and resistance to negative water immersion effects on asphalt mixtures and at the same time includes description of performed tests in the practical part. The penultimate part contains experimentally measured values of selected characteristics and their mutual comparison and assessment, including commentaries to the results of particular tests. The thesis is closed with the summary of the findings from the previous chapters. Keywords: přilnavost; odolnost proti účinkům vody; asfalt; kamenivo; asfaltová směs; pojivo; voda; odolnost; filer; odprašky; přilnavostní přísada; adhesion; resistance to water immersion; bitumen; aggregate; asphalt mixture; water; anti-stripping agents; adhesion promoters; filler; stone dust; stripping Available in digital repository of ČVUT.
Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí - vliv filerů a přilnavostních přísad

Diplomová práce Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí – vliv filerů a přilnavostních přísad se věnuje problematice ztráty přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem v ...

Valentin Jan; Lucie Lejskeová; Dašek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Praha 6, Suchdol, Sedlec - centrum
Mužík Jan; Magdalena Baramová; Beránek Bohumil
2020 -
Diplomová práce se zabývá návrhem zástavby území tzv. Nového Sedlce. Vzhledem k unikátnímu krajinnému rámci a poloze na okraji města bylo cílem vytvořit moderní zahradní město, které respektuje panorama pohledově exponované lokality, podpoří návaznost cenných přírodních celků a zároveň svým obyvatelům nabídne pestrou škálu služeb, která částečně pokryje potřeby příměstských obcí. Návrh počítá se zcela novou zástavbou, jejíž hustota je nejvyšší u Kamýcké ulice a ustupuje směrem k zelenému pásu na skalnaté hraně. Osou čtvrti je tramvajová trať do Suchdola, která dala vzniknout městské třídě, na niž jsou navázány veřejné prostory včetně ústředního náměstí, jehož řešení je podrobně rozpracováno ve druhé části práce.This thesis deals with the project of housing development in the area of the so called “Nový Sedlec”. Given the unique landscape surroundings and the situation on the edge of the town, the aim was to create a modern garden city respecting the panorama of the visually exposed location, supporting the continuity of the valuable natural units while also offering varied services to its inhabitants in order to also partially cover the needs of suburban villages. The project involves the brand-new housing development, the density of which is at its highest point in the area of Kamýcká Street and recedes in the direction of the green belt on the rocky edge. The axis of the quarter is the tramway to Suchdol, which gave rise to a city avenue tying together public spaces including the central square, the solution of which is elaborated in detail in the second part of the thesis. Keywords: urbanismus; zahradní město; veřejný prostor; náměstí; tramvajová trať; zelený pás; Sedlec; urbanism; garden city; public space; public square; tramway tracks; green belt; Sedlec Available in digital repository of ČVUT.
Praha 6, Suchdol, Sedlec - centrum

Diplomová práce se zabývá návrhem zástavby území tzv. Nového Sedlce. Vzhledem k unikátnímu krajinnému rámci a poloze na okraji města bylo cílem vytvořit moderní zahradní město, které respektuje ...

Mužík Jan; Magdalena Baramová; Beránek Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases