Number of found documents: 525653
Published from to

The influence of land cover and vegetation on air temperature in urban landscape: case of Olomouc
FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation around the mobile measurement points. The aerial photos and field survey are used as a base for this purpose. The results show that pervious surface fraction occupies 58%, impervious surface fraction 27% and building surface fraction 15%. More detailed classification of vegetation shows that grassy areas occupies 22%, fields 14%, trees 10%, bare land 2% of the surface. In the case of 10 July 2016, it is confirmed that the air temperature is increasing with the increasing amount of buildings around the measuring points. On the other hand the air temperature is decreasing with the increasing amount of (low) vegetation around the measuring points. Both cases were at nighttime. Other factors of spatial variability of air temperature in Olomouc should be investigated in connection with this work Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření na podkladě leteckých snímků a terénního průzkumu. Výsledky ukázaly, že propustné povrchy jsou zastoupeny 58 %, nepropustné povrchy 27 % a budovy 15 %. Při podrobnějším členění vegetace zabírají travnaté plochy 22 %, pole 14 % povrchu, stromy 10 %, holá půda 2 % povrchu. Na příkladu dne 10. 7. 2016 bylo potvrzeno, že ve večerních hodinách s rostoucím zastoupením budov v okolí bodu měření teplota vzduchu roste a s rostoucím zastoupením (nízké) vegetace klesá. V návaznosti na tuto práci by měly být zkoumány další faktory prostorové variability teploty vzduchu v Olomouci. Keywords: Olomouc; teplota vzduchu; land cover/land use; teplotní režim; tepelný ostrov; vegetace; Olomouc; air temperature; land cover/land use; temperature regime; urban heat island; vegetation Available in digital repository of UPOL.
The influence of land cover and vegetation on air temperature in urban landscape: case of Olomouc

The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation ...

FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Stylish basis of the early Renaissance Art in Bohemia and Moravia in the production of the italian artists in the Central Italy during the second half of the 15th century.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
The Stylish basis of the early Renaissance Art in Bohemia and Moravia in the production of the italian artists in the Central Italy during the second half of the 15th century.

My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phylogenesis and zoogeography of tribe Calopterini
KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
2018 - Czech
The Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) is a predominantly tropical lineage of net-winged beetles and contains several hundred described species. Some of them putatively have larviform females and are considered as neotenics. Earlier studies had to solve problems with character homologation owing to the considerably modified morphology of species with the neotenic development. Additionally, some species have not been available for the analysis. Morphology-based analysis defined three subtribes: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. The first of them later elevated to the rank of the tribe Eurrhacini. Molecular phylogeny of this group have not been studies and this is the first trial to present a comprehensive molecular hypothesis for this lineage. Here, I present the basis for the new classification and a modified hypothesis on the evolution of ontogeny. The phylogenetic tree was recovered using five nuclear and mitochondrial DNA fragments: 18SrRNA, 28S rRNA, and rrnL, nad5, cox1 mtDNA. The results support the sister relationships of Calopterini and Eurrhacini, but do not support the monophyly of Calopterina and there is a need to re-define Acroleptina. In contrast with a relatively low number of samples, I have identified nine independent lineages which deserve description as new genera. These findings document our fragmentary knowledge on the tropical diversity. Furthermore, I recovered multiple origins of neoteny in Calopterini and their clustering in the subtribe Acroleptina. Tribus Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) je převážně neotropická skupina obsahující několik set druhů, z nichž část je potenciálně neotenních. Dřívější studie se potýkaly vzhledem k modifikované ontogenezi i některým chybějícím zástupcům s problémy při definování morfologických synapomorfií. Práce založená na morfologických znacích rozdělila tribus Calopterini do tří podtribů: Eurrhacina, Acroleptina a Calopterina. Eurrhacina byly později povýšeni na tribus. Molekulární fylogeneze této skupiny dosud nebyla studována. Předložená práce je tedy první molekulárně založenou fylogenetickou studií tribu Calopterini a předkládá podklady pro novou klasifikaci a hypotézu o evoluci neotenie. Tato studie je postavená na pěti genových fragmentech: jaderné markery zastoupeny sekvencemi ribozomálních genů 18SrRNA a 28SrRNA, mitochondriální markery zastoupeny fragmenty rrnL, nad5 a cox1mtDNA. Výsledky fylogenetické analýzy podporují sesterské postavení Eurrhacini a Calopterini, nepodporují monofylii Calopterina a vyvolávají nutnost předefinovat Acroleptina. I při relativně malém počtu vzorků je identifikováno devět linií zasluhující statut rodu, což odráží nedostatečnou znalost této skupiny. Byl prokázán několikanásobný vznik neotenie a potvrzeno soustředění neotenních forem v podtribu Acroleptina. Keywords: Neotenie; Jižní Amerika; Calopterini; molekulární fylogeneze; Neoteny; South America; Calopterini; molecular phylogeny Available in digital repository of UPOL.
Phylogenesis and zoogeography of tribe Calopterini

The Calopterini Green, 1949 (Coleoptera: Lycidae) is a predominantly tropical lineage of net-winged beetles and contains several hundred described species. Some of them putatively have larviform ...

KALOUSOVÁ, Romana; BOCÁK, Ladislav; BOČEK, Matěj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Financial markets and their modeling
GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
2018 - Czech
My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two contradictory theories, behavioral economics and the theory of efficient markets. We also learn more about inflation and stochastic processes that are used in modeling the financial markets, more precisely, when modeling the market price of the stock. The second part is focused on the practical part, in which we deal with several modifications of the model [14] with the help of the MATLAB program. The aim is to test some adjustments that could realistically model real financial markets. Má diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je věnována několika způsobům, jak můžeme nahlížet na finanční trhy a jejich modelování. Seznámíme se se dvěma protichůdnými teoriemi, behaviorální ekonomií a teorií efektivních trhů. Dále se dozvíme více o inflaci i o stochastických procesech, které jsou při modelování finančních trhů, přesněji, při modelování tržní ceny akcie, využívány. Část druhá je zaměřena na praktickou část, ve které se budeme věnovat několika úpravám modelu z [14], s pomocí programu MATLAB. Cílem je vyzkoušet si některé úpravy, které by mohly realističtěji modelovat skutečné finanční trhy. Keywords: teorie efektivních trhů; behaviorální ekonomie; stochastický proces; inflace; tržní cena akcie; agenti (investoři); Efficient Market Hypothesis; Behavioral economics; stochastic processes; inflation; market price of the stock; agents (investors) Available in digital repository of UPOL.
Financial markets and their modeling

My diploma thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which is devoted to several ways we can look at the financial markets and their modeling. We deal with two ...

GELOVÁ, Olga; VODÁK, Rostislav; ZÁVODNÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Net neutrality in the scope of competition law
LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
2018 - Czech
This thesis deals with the special application of some of the rules of Network Neutrality as set out in the EU Regulation 2015/2120, i.e. the so-called Open Internet, in the optics of the standards of anti-competitive provisions. The aim of this work is to investigate the penetration of these regulations and to analyse their possibilities of use in the protection of material and immaterial goods and interests of the Open internet. The work highlights some of the difficulties associated with such an approach, notably the problem of determining the relevant market and the market power of individual companies. A separate chapter is devoted to the doctrine of Essential facilities and the concept of search neutrality, which demonstrates how regulations protecting the very essence of Open Internet lead to competition protection and vice versa. Tato práce pojednává o zvláštní aplikaci některých pravidel Síťové neutrality uvedených v Nařízení EU 2015/2120, tj. tzv. Otevřeného internetu, optikou norem předpisů chránících hospodářskou soutěž. Cílem této práce je prozkoumat průnik těchto předpisů a analyzovat jejich možnosti využití při ochraně materiálních i imateriálních statků a zájmů oblasti Otevřeného internetu. V práci je poukazováno na některé potíže spojené s takovým přístupem, zejména problém s určením relevantního trhu a tržní síly jednotlivých podniků. Samostatná kapitola je věnována doktríně zvané Essential facilities doctrine a pojmu neutralita vyhledávání, ve které je demonstrováno, jak předpisy chránící samotnou podstatu Otevřeného internetu vedou ochraně hospodářské soutěže a vice versa. Keywords: Síťové neutralita; neutralita vyhledávání; otevřený internet; nařízení 2015/2120; elektronické komunikace; internet; data; CAP; ISP; BEREC; ČTÚ; ÚOHS; zero-rating; vícestranná platforma; essential facilities doctrine; hospodářská soutěž; relevantní trh; tržní síla; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass.; Net neutrality; search neutrality; open internet; regulation 2015/2120; electronic communications; internet; data; CAP; ISP; BEREC; CTU; ÚOHS; zero-rating; multilateral platform; essential facilities doctrine; competition; relevant market; SSNIPT test; SSNDQ test; Vodafone pass. Available in digital repository of UPOL.
Net neutrality in the scope of competition law

This thesis deals with the special application of some of the rules of Network Neutrality as set out in the EU Regulation 2015/2120, i.e. the so-called Open Internet, in the optics of the standards of ...

LLESHI, Liridon; PETR, Michal; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Expedition cycling as a device for experience and personal development
VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
2018 - Czech
This bachelor thesis describes experience and personal development of participant in cycling tourism expeditions, when experience is a kind of tool for personal development. At the same time the destination is an expressive instrument where the participant is operating. For the authentic describing of the studied theme is used autoethnographic method of the author experience, the phenomenology method for presentation of specific cultural paradigms of destination, both of them as a part of qualitative methods. Whole thesis makes efforts to use principle of hermeneutic spiral for the clear comprehensions of mutual connected phenomena. Bakalářská práce popisuje prožitek a osobnostně sociální rozvoj účastníka expediční cykloturistiky, kdy prožitek a z toho vyplývající zkušenost je chápáno jako nástroj pro rozvoj jedince. Stejně tak destinace, kde se účastník pohybuje jako další možný zvýrazňující nástroj prožitku, zkušenosti a rozvoje jedince. Pro autentické zachycení problematiky byla využita retrospektivní autoetnografická metoda výzkumu popisující autorovy zkušenosti s expediční cykloturistikou. Dále pak metoda fenomenologie pro výklad specifik kulturních paradigmat popsaných destinací, obé jako součást kvalitativní metodologie. Celá tato práce se snaží využít principu hermeneutické spirály pro zřejmější pochopení vzájemně propojených specifik popsaného fenoménu. Keywords: prožitek; zážitek; zkušenost; osobnostně sociální rozvoj; expediční cykloturistika; Balkán; Ukrajina; Barma; autoetnografie; kvalitativní meteologie; experience; personal development; cycling tourism expeditions; Balkan; Ukraine; Burma; autoethnograph; qualitative approach Available in digital repository of UPOL.
Expedition cycling as a device for experience and personal development

This bachelor thesis describes experience and personal development of participant in cycling tourism expeditions, when experience is a kind of tool for personal development. At the same time the ...

VRBÍK, Pavel; SVOBODA, Jakub; JANEČKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Life of Youth and Studnts from the Vantage Point of Periodical in Interwar Czechoslovakia
ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
2018 - Czech
The aim of this diploma thesis was to chart the life of Russian emigrant students from the point of view of the ORESO, central student association. The student community was an important part of Russian emigration that left the bolshevik Russia after the October 1917 revolution. Students felt the need to associate in the organizations which they set up wherever they settled down. ORESO, the main association of Russian student emigration, supported its members, placed them into the education system, gave them scholarships and organized the student events. The second part of the thesis was the analysis of the ORESO Information bulletin, which was published by the organization mentioned above. The bulletin was published between the years 1923-1937 and was one of the most valuable sources of insight into the the student´s life of emigrant. Cílem diplomové práce bylo zmapovat život ruského emigrantského studentstva z pohledu centrálního studentského spolku ORESO. Studentská komunita tvořila významnou složku ruské emigrace, která po říjnovém převratu 1917 odcházela z bolševického Ruska. Studenti cítili potřebu sdružovat se ve spolcích, jež zakládaly na všech místech, kde se usadili. ORESO, jako hlavní spolek ruské studentské emigrace, podporoval své členy, zařazoval je ho školského systému, obstarával stipendia, organizoval studentské akce. Druhou části předložené práce byla analýza Informačního bulletinu ORESO, který vydávala výše zmíněná studentská organizace. Bulletin vycházel v rozmezí let 1923-1937 a byl jedním z cenných zdrojů, podávajících pohled do studentského emigrantského života. Keywords: ORESO; Informační bulletin ORESO; ruská emigrace; studentské spolky; studenti; mládež; ORESO; Information Bulletin ORES; Russian emigration; Students' society; students; youth Available in digital repository of UPOL.
Life of Youth and Studnts from the Vantage Point of Periodical in Interwar Czechoslovakia

The aim of this diploma thesis was to chart the life of Russian emigrant students from the point of view of the ORESO, central student association. The student community was an important part of ...

ZÁVORKOVÁ, Kamila; KOMENDOVÁ, Jitka; CHADAEVA, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Numerical response of predator: bats and moths as forest pests
RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
2018 - Czech
Insectivorous bats belong to main predators of herbivorous pests in the field and forest. A large percentage of the pests is represented by Lepidopetera, whose caterpillars feed on plant leaves and thus they cause local defoliation. Bats have certain morphological, echolocative and foraging adaptations helping them to get a prey that they prefer in their diet. Numerous bats prefer Lepidoptera in their diet. Adult butterflies are hunted mainly by aerial foragers that are addapted to hunt a flying prey in an open space. Gleaning foragers, which are able to glean the pray from surface, are mainly addapted for hunting caterpillars and non-flying/resting butterflies. The aim of the research is to find if bats with a suitable foraging strategy and preference for Leidoptera in their diet show an aggregative response rather at places with local outbreaks of selected moth pests than and not at places without local outbreaks. The thesis is mainly focused on two moth pests species of the Geometridae - winter moth (Operophtera brumata) and mottled umber (Erannis defoliaria). The spring and autumn activity of bats was compared between two places with outbreaks of mentioned pests and two control places in economic forests in South-Moravian region nearby Brno. The flying activity was found by the point method of bat-detectoring which was running during the year of 2017. Eleven bats species with potential to hunt moth pests were observed in the research. In spring the bats showed significantly higher occurence at the places with local caterpillar outbreaks. In autumn the flying activity of bats was low and the total difference in activity between the two places was not significant. On the other hand, there were detected some peaks of bats activity at the times when adult of monitored pests emerged. In these intervals the activity of bats was significantly higher at the places with the local outbreaks. Hmyzožraví letouni patří k významným predátorům herbivorních škůdců na polích i v lese. Velké procento těchto škůdců tvoří Lepidoptera, jejichž housenky požírají listy rostlin a způsobují lokální holožíry. Letouni mají určitá morfologická, echolokační a lovecká přizpůsobení, které jim pomáhají získat kořist, kterou potravně preferují. Mnoho netopýrů preferuje právě Lepidoptera. Dospělé motýly loví hlavně vzdušní lovci, kteří jsou přizpůsobeni k lovu létající kořisti v otevřeném prostoru. Na lov housenek a nelétavých/odpočívajících motýlů se soustředí sběrači, kteří dokáží sbírat kořist podkladu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se letouni s příslušnou loveckou strategií a preferencí Lepidoptera v potravě více agregují do míst s lokálním přemnožením vybraných motýlích škůdců než do míst, kde k přemnožení nedochází. Studie se zaměřovala především na dva druhy škůdců čeledi Geometridae - píďalku podzimní (Operophtera brumata) a píďalku zhoubnou (Erannis defoliaria). Porovnávána byla jarní a podzimní aktivita letounů na dvou lokalitách přemnožením píďalek a dvou kontrolních lokalitách v Jihomoravském kraji blízko města Brna. Aktivita netopýrů byla zjištěna bodovou metodou bat-detektoringu, který probíhal na lokalitách v průběhu sezóny roku 2017. Celkem bylo zaznamenáno 11 druhů letounů s potenciálem k lovu sledovaných škůdců. V jarním období prokazovali letouni signifikantní agregaci na místa s lokálním přemnožením housenek píďalek. V podzimním období byla aktivita letounů nízká a celkový rozdíl v aktivitě mezi lokalitami nebyl signifikantní. U některých druhů jsme ovšem pozorovali vrcholy aktivity v dobách, kdy docházelo k líhnutí imag sledovaných škůdců. V těchto intervalech pak byla aktivita letounů signifikantně vyšší na lokalitách s přemnožením. Keywords: netopýři; Chiroptera; echolokace; morfologie; lovecká strategie; lesní škůdci; motýli; Lepidoptera; Geometridae; agregační odpověď; bats; Chiroptera; echolocation; morfology; foraging strategy; forest pests; butterflies; Lepidoptera; Geomertidae; aggregation response Available in digital repository of UPOL.
Numerical response of predator: bats and moths as forest pests

Insectivorous bats belong to main predators of herbivorous pests in the field and forest. A large percentage of the pests is represented by Lepidopetera, whose caterpillars feed on plant leaves ...

RATAJOVÁ, Alice; BARTONIČKA, Tomáš; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mexican neopolicial - genre transformation
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Mexican neopolicial - genre transformation

This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Legal character and consequences of so-called general contract
BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
2018 - Czech
The thesis is focused on questions connected with Czech court's opinion of character of so-called general contracts and comparation of this opinion with meaning of authors of professional publications and with academic doctrines. The thesis is based on analysis of allowable forms of civil contractual obligation and application of its partial conclusions on the cases of general contracts. During this method the thesis explores, if the doctrine of a Czech courts is correct, when they equate consequences of general contracts and business conditions in sense of § 1751 of the new civil code. The thesis also compares Czech judicature with practice of the courts of Slovak republic, where the obligational law is similar like the Czech before recodification of civil law. The second part of the thesis is devoted to specific consequences of general contracts, because many of them are very difficulty comparable with other types of contracts. Práce se zaměřuje na otázky spojené s názorem českých soudů na povahu takzvaných rámcových smluv a srovnání těchto názorů s míněním autorů odborných publikací a s akademickými doktrínami. Práce je založená na analýze přípustných podob občanskoprávních závazků z právních jednání a aplikaci jejích dílčích závěrů na případy rámcových smluv. Prostřednictvím této metody práce zjišťuje, zda je přístup českých soudů k rámcovým smlouvám správný, když jejich právní následky ztotožňuje s následky vyvolávanými obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 nového občanského zákoníku. Práce rovněž srovnává českou judikaturu s přístupem soudů Slovenské republiky, kde je právní úprava obligací srovnatelná s českou úpravou před rekodifikací soukromého práva. Druhá část práce je věnována specifickým následkům vyvolávaným rámcovými smlouvami, jelikož mnohé z nich jsou jen obtížně srovnatelné s ostatními druhy smluv. Keywords: Rámcová smlouva; závazek; obligace; obchodní podmínky; Nejvyšší soud České republiky; judikatura; právní nauka; občanský zákoník; obchodní zákoník.; General contract; obligation; business conditions; The Supreme Court of the Czech republic; judicature; jurisprudence; civil code; business code. Available in digital repository of UPOL.
Legal character and consequences of so-called general contract

The thesis is focused on questions connected with Czech court's opinion of character of so-called general contracts and comparation of this opinion with meaning of authors of professional publications ...

BURGET, Lukáš; TINTĚRA, Tomáš; HULMÁK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases