Number of found documents: 527205
Published from to

International double taxation
Řezníčková, Markéta; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá dílčími otázkami z oblasti mezinárodního dvojího zdanění, zejména základními pojmy a principy mezinárodního zdanění, bilaterálními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a novými nástroji v oblasti právní regulace mezinárodního zdanění jako je BEPS, MLI, balíček evropských směrnic tzv. Anti-BEPS a jejich implementace do českého právní řádu. Cílem práce je identifikovat, popsat a zanalyzovat dílčí oblasti mezinárodního dvojího zdanění z hlediska dlouhodobého a aktuálního vývoje. V úvodu stručně představuji téma. Vlastní text práce je následně rozdělen do čtyř kapitol, které na sebe navazují. První kapitola uvádí čtenáře do základní terminologie a vysvětluje základní principy z dané oblasti samostatně a v kontextu právní úpravy. Dále popisuje jednotlivé druhy dvojího zdanění a související pojmy, např. dvojí nezdanění. Druhá kapitola představuje způsoby zamezení dvojího zdanění. Popisuje dvě základní metody vyloučení dvojího zdanění a demonstruje některé z nich na jednoduchých příkladech. Zvlášť jsou popsány způsoby vyloučení dvojího zdanění, které lze použít jen v mezinárodních smlouvách (nikoli ve vnitrostátním opatření). Poslední podkapitola je věnována aktuálně platným opatřením zákona o daních z příjmu, které vylučují mezinárodní dvojí zdanění. Ve třetí kapitole se... This diploma thesis deals with some questions of the international double taxation, particularly with the basic terminology and principles of the international taxation, bilateral double taxation treaties and new tools of legal regulation of the international double taxation such as BEPS, MLI, a package of European directions called Anti-BEPS and its implementation into the Czech law. The aim of this thesis is to identify, describe and analyse sectional questions in respect to long-term and current evolution. In the introduction I briefly introduce the topic. Afterwards the thesis is divided into four chapters that are linked to each other. The first chapter presents to the reader basic terminology and explains basic principles of this field independently and in relation to current legal regulation. Further I describe the types of double taxation and other institutes related to the international double taxation such as international double non-taxation. The second chapter deals with means of elimination of the international double taxation. Two basic methods are described and some of them are represented by basic examples. There are also described means of elimination of the international double taxation that can only be used in tax treaties (not in the national law). The last subchapter describes... Keywords: Mezinárodní zdanění; dvojí zdanění; daňové smlouvy; agresivní daňové plánování; BEPS; MLI; OECD; ATAD; International taxation; double taxation; tax treaties; aggressive tax planning; BEPS; MLI; OECD; ATAD Available in a digital repository NRGL
International double taxation

Tato diplomová práce se zabývá dílčími otázkami z oblasti mezinárodního dvojího zdanění, zejména základními pojmy a principy mezinárodního zdanění, bilaterálními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a ...

Řezníčková, Markéta; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Hagiotherapy and its benefits from the point of view of women who underwent alcohol addiction treatment in the Psychiatric Hospital Bohnice and are now abstaining
Miklasová, Iveta; Remeš, Prokop; Vacek, Jaroslav
2019 - Czech
Tématem mé práce je hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v PN Bohnice a nyní abstinují. Hagioterapie je psychoterapeutická metoda, jejíž název je odvozen z řeckých slov "therapeia" - péče, léčba, a "hagios" - svatý, čistý, posvátný. Hagioterapie je formou biblioterapie, která používá Písmo svaté jako zrcadlo. Na rozdíl od běžné terapie slovem v rámci užívaných psychologických prostředků si v sobě nese také silný expresivní kontext, který plyne jak z paralel užitých biblických příběhů, ale i z osobnosti terapeuta nakládajícího s těmito příběhy a vhodně využívajícího situační rituály. Cílem mé práce je zmapovat, jaký přínos může mít hagioterapie pro ženy závislé na alkoholu v procesu ústavní léčby, a zjistit, jestli hagioterapii reflektují jako přínosnou a efektivní i pro jejich život v abstinenci. V teoretické části mé práci nejprve čtenářům objasňuji některé základní pojmy související se vnikem závislosti a její léčbou. Dále se práce zabývá terapeutickými metodami v léčbě závislosti na alkoholu a v neposlední řadě pak hagioterapií, která vychází z existenciálních směrů, a která má v terapeutickém procesu léčby žen závislých na alkoholu v PN Bohnice své místo a uplatnění již čtvrt století. Praktická část popisuje proces samotného výzkumu.... The topic of my bachelor thesis is Hagiotherapy and its benefits regarded by women who underwent institutional alcohol addiction treatment in Psychiatric hospital Bohnice and who abstain now. Hagiotherapy is a psychotherapeutic method, its name comes from Greek "therapeia" - care, treatment and "hagios" - saint, pure, holy. Hagiotherapy is a form of bibliotherapy which uses Holy Scripture as a mirror. Unlike the speech-based therapy ordinarily used among psychological means it carries a strong expressive context consisting in parallels from chosen biblical stories and the therapy is also based on the therapist himself who uses those stories and appropriate situational rituals. The aim of my thesis is to find the possible benefits of hagiotherapy for alcohol addicted women during their institutional treatment and our aim is to determine whether the women consider the method beneficial and effective in relation to their life in abstinence. In the theoretical part we first clarify some basic terms connected with addiction and its treatment. Then we treat therapeutic methods in alcohol addiction treatment, including hagiotherapy, which makes part of the process of treating alcohol addicted women in Psychiatric hospital Bohnice for a quarter century. The practical part describes the research process.... Keywords: hagioterapie; alkohol; léčba závislosti; ženy; abstinence; hagiotherapy; alcohol; addiction treatment; women; abstinence Available in a digital repository NRGL
Hagiotherapy and its benefits from the point of view of women who underwent alcohol addiction treatment in the Psychiatric Hospital Bohnice and are now abstaining

Tématem mé práce je hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v PN Bohnice a nyní abstinují. Hagioterapie je psychoterapeutická metoda, jejíž ...

Miklasová, Iveta; Remeš, Prokop; Vacek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

Financial market and its legal aspects
Špaček, Tomáš; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení do podkapitol. První kapitola definuje finanční trh a zabývá se jeho dělením. Protože jsou právní aspekty finančního trhu tradičním předmětem vědy finančního práva, jsou i základní pojmy z této oblasti notoricky známé. První podkapitola první kapitoly proto popisuje pouze základní dělení, které je na finanční trh aplikováno. Druhá podkapitola první kapitoly pak využívá toho, že je k dispozici šíře odborné literatury z oblasti finančního trhu k tomu, aby srovnala existující definice finančního trhu. Druhá kapitola se zabývá osobami, které působí na trhu finančních nástrojů. Jak může vyplývat z určitého pojetí subjektů finančního trhu, bylo by možné za ně považovat mnoho různých osob. Tato kapitola proto tento rozsah omezuje tím, že se věnuje vybraným osobám, předmětem jejichž činnosti jsou služby poskytované na trhu finančních nástrojů. Nejvíce se tato kapitola soustředí na obchodníka s cennými papíry, protože on je tím, kdo investorům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu. Třetí kapitola pak rozebírá samotné finanční, respektive investiční nástroje. Čtvrtá kapitola se týká hlavních... The master's thesis on the topic of financial market and its legal aspects aims to analyse the weaknesses in the legal regulation of markets in financial instruments. The thesis is divided into six chapters, introduction and conclusion. The chapters are divided into subchapters. The first chapter defines the financial market and deals with its divisions. Since the legal aspects of financial market are a traditional subject of the study of financial law, the basic concepts of this field are notoriously well known. The first chapter therefore describes only the basic division that is applied to the financial markets. It then goes on to compare existing definition of the financial markets that can be found in academic literature. The second chapter discusses the capital market participants. As certain concepts of financial market might suggest, many different persons might fall into the category of market participants. This chapter, however, discusses selected persons who provide their services on the market in financial instruments. It focuses mainly on investment firm because it provides investors with access to the capital market. The third chapter discusses financial instruments. The fourth chapter concerns investment services that can be provided in relation to financial instruments. The fifth chapter... Keywords: Finanční trh; kapitálový trh; trhy finančních nástrojů; zneužívání trhu; MiFID; MAR; Financial market; capital market; markets in financial instruments; market abuse; MiFID; MAR Available in a digital repository NRGL
Financial market and its legal aspects

Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a ...

Špaček, Tomáš; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Analýza činnosti Lékového informačního centra II.
Čikovská, Natália; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
2019 - Slovak
Analýza činnosti Liekového informačného centra II. Autor: Natália Čikovská Školiteľ: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Thomson Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Liekové informačné centrum (LIC) Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej (FAF UK) bolo založené v roku 1994 a je jediným univerzitným LIC v Českej republike (ČR). Centrum poskytuje odborné informácie o liečivách (LČ), a to najmä prostredníctvom odpovedania na dotazy týkajúce sa LČ od zdravotníckych pracovníkov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo zozbieranie a zanalyzovanie informácií o informačnej službe LIC FAF UK a FN HK v období 1994-2016 so zameraním na všeobecné charakteristiky liekových dotazov a používané odborné informačné zdroje o LČ pri ich riešení. Metodika: Bola vykonaná podrobná analýza informačnej služby LIC na získanie vhodných dát. Všetky dotazy z jednotlivých rokov 1994-2016 boli zosumarizované do databázy liekových dotazov v programe Microsoft Office Excel. Pomocou získaných údajov boli hodnotené všeobecné charakteristiky dotazov, ako napr. priemerný počet dotazov za rok alebo čas potrebný pre riešenie jedného dotazu. Údaje o žiadateľoch boli taktiež hodnotené, napr. ich profesia a región, odkiaľ boli dotazy... Drug Information Centre service analysis II. Author: Natália Čikovská Supervisor: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petra Thomson Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: Drug Information Centre (DIC) of the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralové was established in 1994 and is the only university-based DIC in the Czech Republic. DIC is providing expert information about drugs, such as answering medicines-related enquiries received from healthcare professionals. Objective: The objective of diploma thesis was to gather and analyze information about the informational service of LIC FAF UK a FN HK in 1994-2016 aimed for general characteristics of drug enquiries and professional drug information resources used for solving the enquiries. Methods: Detailed analysis of DIC activities was performed to compile suitable data. All enquiries from years between 1994 and 2016 were summarized into a database using Microsoft Excel software. General characteristics of the enquiries were analyzed, such an average number of enquiries per year or time needed for resolving one enquiry. Information about enquirers was considered as well, e.g. their profession and region, from which the enquiries were sent.... Keywords: informace o léčivu; lékové informační centrum; databáze; medication information; drug information centre; database Available in a digital repository NRGL
Analýza činnosti Lékového informačního centra II.

Analýza činnosti Liekového informačného centra II. Autor: Natália Čikovská Školiteľ: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Thomson Katedra sociálnej a klinickej farmácie, ...

Čikovská, Natália; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Evaluation of clinical pharmacists interventions in the hospital
Veličková, Zuzana; Doseděl, Martin; Malá, Kateřina
2019 - Czech
HODNOCENÍ INTERVENCÍ KLINICKÉHO FARMACEUTA NA ODDĚLENÍ NEMOCNICE Autor: Zuzana Veličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakulta sociální a klinické farmacie ÚVOD Lékový problém (DRP) je jev nebo situace zahrnující farmakoterapii, kdy dochází ke skutečnému nebo potenciálnímu zásahu do požadovaného výsledku terapie.i Problematikou managementu DRP se zabývá farmaceutická péče, která má za cíl výskyt DRP minimalizovat. CÍL Popis a analýza nejčastěji se vyskytujících lékových problémů na vybraném oddělení nemocnice, které byly odhaleny při revizích farmakoterapie klinickým farmaceutem. METODIKA Studie byla provedena v únoru 2017 v Nemocnici Šumperk, a to na ošetřovatelském úseku interního oddělení. Data byla čerpána ze zdravotnické dokumentace. Byly zaznamenávány základní charakteristiky pacientů (věk, pohlaví), diagnózy, užívané léčivé přípravky, vybrané laboratorní hodnoty, lékové problémy a jejich hodnocení. DRPs byly identifikovány během revizí farmakoterapie klinickým farmaceutem. Popis a hodnocení DRPs zahrnovalo management, přijetí navrhované intervence klinického farmaceuta, hodnocení klinické závažnosti a finanční benefit provedených intervencí. DRPs byly klasifikovány na podkladě Pharmaceutical Care Network... EVALUATION OF CLINICAL PHARMACIST'S INTERVENTIONS IN THE HOSPITAL Author: Zuzana Veličková Supervisor of the thesis: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy BACKGROUND The Drug-Related Problem is an event or circumstance involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes.i Pharmaceutical care deals with management of DRPs and its goal is to decrease occurrence of DRP. AIMS The aim of the study was to describe and evaluate the most common DRPs occurring in the selected department in the hospital. DRPs have been detected during reviews of pharmacotherapy by the clinical pharmacist. METHODS The study was carried out in the hospital in Šumperk, at the department of the internal medicine, the nursing section. Data was collected from medical records of hospitalized patients. Patient's characteristics (age, gender), diagnosis, using drugs, selected laboratory markers and drug- related problems were recorded. DRPs have been identified during reviews of the clinical pharmacist. Description and evaluation of DRPs contain its management, acceptation of pharmacist's intervention, evaluation of clinical severity and cost benefit of intervention. The classification of DRPs was... Keywords: klinická farmacie,lékové problémy,nemocnice; clinical pharmacy; drug related problems; hospitals Available in a digital repository NRGL
Evaluation of clinical pharmacists interventions in the hospital

HODNOCENÍ INTERVENCÍ KLINICKÉHO FARMACEUTA NA ODDĚLENÍ NEMOCNICE Autor: Zuzana Veličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci ...

Veličková, Zuzana; Doseděl, Martin; Malá, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection
Švédová, Monika; Zimčíková, Eva; Marešová, Helena
2019 - Czech
Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění Autor: Monika Švédová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Meningokokové onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis je celosvětovým problémem a je známé pro svůj epidemický potenciál. V Evropě tuto chorobu způsobují nejčastěji sérotypy B a C. Cílem bylo zmapovat výskyt a ostatní epidemiologické aspekty týkající se invazivního meningokokového onemocnění v České republice v letech 2007 - 2016 se zaměřením na sérotyp B, shrnout dostupné vakcíny proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Dále si práce kladla za cíl analýzu spotřeby vakcíny Bexsero v ČR spolu s hodnocením hlášení nežádoucích účinků po očkování. Metodika: Pro zmapování epidemiologických aspektů týkajících se IMO byla použita data ze Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie z let 2007 - 2016. Spotřeba vakcíny byla zanalyzována na základě údajů z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Spotřeba vakcíny je vyjádřena v počtu balení. Data o hlášených NÚ byla získána z Centrální databáze nežádoucích účinků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výsledky: Za období 2007 - 2016 se výskyt meningokokového onemocnění sérotypu B... MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection Author: Monika Švédová Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Meningococcal disease caused by Neisseria meningitidis is global issue and it's known for its epidemical potential. In Europe, this disease is most often caused by B and C serotype. Main aim was to track occurence and other epidemiologic aspects related to invasive meningococcal disease (IMD) in the Czech Republic from 2007 to 2016, focusing on serotype B and summarize available vaccinations which are used to fight disease mentioned above. Another was to analyse usage of Bexsero vaccination in the Czech Republic, hand in hand with number of spontaneous reports of adverse events after vaccination. Methodology: To assess epidemiologic aspects related to IMD data from the Centre of epidemiology and microbiology were used (years 2007 - 2016). Vaccination utilization was analysed based on data from the State Institue of Drug Control and expressed as number of packages. Central database of spontaneous adverse events reports was used to determine number and character of reports. Results: In period 2007-2016 there was a decrease in meningococcal disease... Keywords: MenB vakcína; proočkovanost; meningokoková infekce; MenB vaccine; vaccine uptake; meningoccocal infection Available in a digital repository NRGL
MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection

Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění Autor: Monika Švédová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, ...

Švédová, Monika; Zimčíková, Eva; Marešová, Helena
Univerzita Karlova, 2019

Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation
Černý, Tomáš; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
2019 - Czech
Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava Abstrakt ČERNÝ Tomáš: Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava, rigorózní práce; Univerzita Karlova, Právnická fakulta; pověřený akademický pracovník: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; 2018, počet stran 183. Rigorózní práce se pokouší potvrdit nebo vyvrátit hypotézu autora, že dochází nejenom ke sbližování národních legislativ zabývajících se problematikou regulace a dohledu v pojišťovnictví jako významném odvětví ekonomiky, ale obecně v dohledu nad finančními trhy jako celkem, a to také mimo rámec integrace a harmonizace EU. Na základě provedeného přezkumu, jehož výsledky jsou inkorporovány do této práce, totiž nelze než konstatovat, že předmět a způsob dohledu je v jednotlivých srovnávaných zemích velmi podobný, a to i přes různorodost podoby jednotlivých dohledových institucí, ať již co do samostatného institucionálního rámce orgánu dohledu v rámci centrální banky či jako samostatně etablovaného úřadu. V prvních dvou kapitolách je osvětlen význam jednotlivých pojmů a terminologie nezbytné k vlastnímu uchopení problematiky pojišťovnictví a jeho dohledu. Objasněna je tak zejména některá terminologie z oblasti pojišťovnictví a jeho dohledu, vlastní institucionální rámec v pojišťovnictví, s provedenou analýzou cílů, náplně a důvodů regulace v pojišťovnictví,... Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation Abstract ČERNÝ Tomáš: Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation; Charles University, Faculty of Law; supervisor of the rigorous thesis: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; 2018, number of pages 183. The rigorous thesis attempts to confirm or refute the author's hypothesis that it comes to harmonisation of national legislations not only in the regulation and supervision in the insurance industry as a major branch of the economy, but generally in the supervision over financial markets as a whole, also apart from the integration and harmonisation within the EU. Based on the conducted review, the results of which are incorporated in this thesis, it can only be said that the subject and the way of supervision are very similar in individual countries compared, despite the diversity of individual supervisory institutions, whether as an independent institutional framework of the supervisory body within the central bank or as a self- established body. The first two chapters explain the meaning of individual concepts and terminology necessary for the proper understanding of the issues of the insurance industry and its supervision. The clarifications concern in particular some terminology in the field of insurance and its supervision, the... Keywords: pojišťovnictví; dohled; pojistné právo; Insurance industry; Supervision; Insurance Law Available in a digital repository NRGL
Supervision over Insurance Industry and the Legal Regulation

Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava Abstrakt ČERNÝ Tomáš: Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava, rigorózní práce; Univerzita Karlova, Právnická fakulta; pověřený akademický pracovník: ...

Černý, Tomáš; Karfíková, Marie; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2019

Restitutional disputes under Act 229/1991 Coll.
Hubl, David; Sedláček, Miroslav; Hendrychová, Michaela
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou restitučních sporů dle zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla zkušenost autora diplomové práce s restitučního spory, rozsáhlost a soudní judikatury zabývající se touto problematikou. Práce se zabývá procesními aspekty restitučních sporů, ale i hmotněprávní stránkou, tvořenou jak zákonnou úpravou, tak bohatou soudní judikaturou. Diplomová práce systematicky popisuje nejvýznamnější typy restitučních sporů - spory o vydání původních odňatých nemovitostí, spory o existence nároku oprávněných osob na náhradu za nemovitosti které nelze vydat, spory o správnou výši nároku oprávněných osob a spory o vydání konkrétních náhradních nemovitostí ve vlastnictví České republiky jako náhradu za nemovitosti které nelze vydat. Práce klade důraz na přelomovou i aktuální soudní judikaturu především Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. V práci se autor zamýšlí nad významem uvedené judikatury a dává judikaturní vývoj do souvislosti se změnami v zákonné úpravě a s obecným pohledem na restituce zemědělského majetku. Klíčová slova restituce, restituční spor, restituce zemědělského majetku, zákon č. 229/1991 Sb. This diploma thesis deals with the issue of restitution disputes according to Act No. 229/1991 Coll. on the regulation of ownership relations with land and other agricultural property. The reason for this topic was the experience of the author of the diploma thesis on restitution disputes, scope and judicial jurisprudence dealing with this issue. The thesis deals with the procedural aspects of restitution disputes, as well as with the substantive law-making aspect of both legal regulation and rich judicial jurisprudence. The diploma thesis systematically describes the most important types of restitution disputes - disputes about the restitution of original removed real estate, disputes about the existence of claims of entitled persons to compensation for immovable properties which can not be restituted, disputes about the correct value of claims of authorized persons and disputes about the grant of specific substitute real estates owned by the Czech Republic as a replacement for real estate that can not be restituted. The work emphasizes the breakthrough and current judicial jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic. In the thesis, the author considers the importance of this case law and gives the case law a connection with the... Keywords: restituce; restituční spor; restituce zemědělského majetku; zákon č. 229; 1991 Sb; restitution; restitution dispute; restitution of agricultural property; Act No. 229; 1991 Coll Available in a digital repository NRGL
Restitutional disputes under Act 229/1991 Coll.

Tato diplomová práce se zabývá problematikou restitučních sporů dle zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla ...

Hubl, David; Sedláček, Miroslav; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2019

The system of financing health care in the Czech Republic
Kolbasová, Zuzana; Novotný, Petr; Vondráčková, Pavlína
2019 - Czech
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních pojišťoven, jakož i dopad této dominance na pacienta a celý systém zdravotnictví v České republice. Tato problematika se stala v současnosti velmi ožehavou z důvodu akcentování priority zdravotnictví ze strany politických představitelů, kdy toto je často velmi významným tématem lokální politiky, a též z důvodu pronikání businessu do zdravotnictví. Cílem této práce je následně dojít k závěru o dlouhodobé udržitelnosti a vyrovnanosti přístupu současného systému úhrad k poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i nastínění jiných možných scénářů vývoje. Cestou k tomuto závěru je pak zaměření se na popis současných východisek poskytování zdravotní péče, zaměření se na její financování a analýzu právní úpravy celé problematiky, jakož i shrnutí určujících soudních nálezů. Vyústění pak nachází v návrhu legislativních změn, jež by měly napravit distorzi v jednom ze segmentů poskytování zdravotních služeb, a to v poskytování následné intenzivní, následné ventilační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z analýzy faktického stavu, jakož i z uvedených právních konsekvencí vyplývá, že současná podoba rámce... The system of financing health care in the Czech Republic This thesis aims to describe and assess the relationship between health insurance companies and healthcare providers. It focuses on its imbalances, dominance by health insurance companies, as well as the impact of this dominance on the patient and the entire Czech Republic health care system. This issue has become very acute at present because of the accentuation of health policy priorities by political leaders, especially it is often a very important topic of local politics, and also because of the penetration of business into healthcare. The next aim of this study is to conclude the long-term sustainability and balance approach of the current reimbursement system for providers of healthcare services, as well as outlining other possible scenarios. The way to this conclusion is a focus on the description of the current sources of health care provision, focus on its financing and the analysis of the legal regulation of the whole issues, as well as a summary of the determining court findings. The outcome is in the draft of legislative changes that should remedy the distortion in one of the segments of the providing of health services, namely in providing Follow-up intensive, Follow-up ventilation and Long-term intensive nursing care. The... Keywords: Finanční zdroje poskytovatelů zdravotní péče; Financování zdravotní péče (modely a formy); Úhradové mechanismy; Úhradová vyhláška; Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; Následná intenzivní péče; Následná ventilační péče; Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče; Financial resources of health care providers; Financing of health care (models and forms); Payment mechanisms; Reimbursement decree; List of medical procedures with point values; Follow-up intensive care; Follow-up ventilation care; Long-term intensive nursing care Available in a digital repository NRGL
The system of financing health care in the Czech Republic

Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat a posoudit vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb se zaměřením na jeho nevyrovnanost, dominanci ze stran zdravotních ...

Kolbasová, Zuzana; Novotný, Petr; Vondráčková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2019

Selected Aspects of Bitcoin and Its Implications from the Standpoint of the Law and Economics
Szewczyková, Julie; Vybíral, Roman
2019 - Czech
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou... SELECTED ASPECTS OF BITCOIN AND ITS IMPLICATIONS FROM THE STANDPOINT OF THE LAW AND ECONOMICS Abstract Bitcoin is one of the best-known examples of a decentralized convertible cryptocurrency based on blockchain technology. The diploma thesis deals with the main aspects of bitcoin and bitcoin payment networks in complex economic analysis based on the use of standard economic apparatus. The economic analysis is backed by a thorough and relevant legal research. The main goal of the diploma thesis is complex economic and legal analysis of bitcoin. In economic analysis, the emphasis is put on the use of supply-demand analysis, which outlines the basic factors affecting supply and demand for bitcoins. Based on a clear delineation of these factors, the thesis is able to analyse specific aspects of bitcoin. Diploma thesis analyzes the impacts of decentralized setting, as well as risks associated with anonymity of users, crime in connection with bitcoin, time delays in transaction verification, technical and energetic demands on mining, high transaction costs and internet connection needs. Each of these aspects is compared to existing payment institutions or systems. The thesis also examines the legal regulation of bitcoin. Due to the absence of a complex legal regulation, the diploma thesis tries to apply the... Available in a digital repository NRGL
Selected Aspects of Bitcoin and Its Implications from the Standpoint of the Law and Economics

VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová ...

Szewczyková, Julie; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases