Number of found documents: 535583
Published from to

The utilization of yoga in rehabilitation
MUSIL, Vít; KUBÁT, Aleš
2019 - Czech
This Bachelor thesis describes the position of yoga in relation to physiotherapy. Yoga is the subject of research by many experts but the current state of yoga utilization in rehabilitation is minimal. The work contains a general introduction to the understanding of basic principles followed by scientific knowledge of the use of yoga in various diagnoses. The main part of the thesis is devoted to a questionnaire research with the aim to find out about awarenessof yoga among physiotherapists in the Czech Republic and Slovakia. Bakalářská práce popisuje formou rešerše problematiku postavení jógy ve vztahu k fyzioterapii. Jóga je předmětem výzkumu mnoha odborníků, nicméně současný stav užívání jógy v rehabilitaci je minimální. Práce obsahuje obecný úvod k pochopení základních principů následovaný vědeckými poznatky o užití jógy u různých diagnóz. Hlavní část práce je věnována dotazníkovému výzkumu, s cílem zjistit informace o povědomí jógy mezi fyzioterapeuty v Čechách a na Slovensku. Keywords: jóga; terapie; dotazníkový výzkum; komprehenzivní rehabilitace; fyzioterapie; yoga; therapy; questionnaire research; comprehensive rehabilitation; physiotherapy Available in digital repository of UPOL.
The utilization of yoga in rehabilitation

This Bachelor thesis describes the position of yoga in relation to physiotherapy. Yoga is the subject of research by many experts but the current state of yoga utilization in rehabilitation is ...

MUSIL, Vít; KUBÁT, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Physioteraphy of calcaneus fractures
KOUTNÝ, Michael; MAŇÁK, Pavel
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with the topic of calcaneus fracture physiotherapy. The theoretical part focuses on the anatomical description of calcaneus and the mechanisms of its injury. It also explains the classification of calcaneus fractures and their therapy. The practical part speaks about the means of physiotherapy and rehabilitation of these patients. Finally, there is the case report of a patient suffering from the calcaneus fracture type Sanders IIB. Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitací zlomenin patní kosti. Teoretická část práce je zaměřená na popis anatomie kalkanea, mechanismy vzniku tohoto úrazu nebo například druhy jeho klasifikace a způsoby terapie. Praktická část pojednává o možnostech fyzioterapie v rehabilitaci pacientů s touto diagnózou. Na konci celé práce se nachází kazuistika pacienta s frakturou patní kosti typu Sanders IIB. Keywords: Zlomeniny patní kosti; calcaneus; noha; rehabilitace; kinezioterapie; Calcaneus fractures; calcaneus; foot; rehabilitation; physioteraphy Available in digital repository of UPOL.
Physioteraphy of calcaneus fractures

This bachelor thesis deals with the topic of calcaneus fracture physiotherapy. The theoretical part focuses on the anatomical description of calcaneus and the mechanisms of its injury. It also ...

KOUTNÝ, Michael; MAŇÁK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rehabilitation of degenerative changes of the shoulder joint solved by endoprosthesis
ŠKORPÍK, Filip; ZAATAR, Amr
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Rehabilitation of degenerative changes of the shoulder joint solved by endoprosthesis

ŠKORPÍK, Filip; ZAATAR, Amr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The influence of Träbert current on selected indicators of spectral analysis of heart rate variability
JUŘÍK, Jan; UHLÍŘ, Petr
2019 - Czech
The aim of the thesis is to evaluate the impact of Träbert current on selected indicators of spectral analysis of heart rate variability on healthy subjects in young adults (20-30-year-old). The general section deals with autonomic nervous system, conduction system of the heart, spectral analysis of heart rate variability and effects of Träbert current. The special section includes 20 healthy subjects (11 women and 9 men in the average age 26, interval 24-29, SD 1,9). There was evaluated heart rate variability before and after the application of Träbert current on this sample. We detected significant increase of Power HF, R-R intervals and MSSD parameters after the application of Träbert current when compared with data before this application. Diplomová práce hodnotí vliv Träbertových proudů na vybrané ukazatele spektrální analýzy variability srdeční frekvence u zdravých probandů v období mladé dospělosti (20-30 let). Obecná teoretická část diplomové práce se zabývá teorií spojenou s autonomním nervovým systémem, převodním systémem srdečním, spektrální analýzou variability srdeční frekvence a vlastnostmi a účinky Träbertových proudů. Výzkumná část hodnotí vliv Träbertových proudů v lokalizaci EL3 na variabilitu srdeční frekvence u vyšetřovaného souboru 20 zdravých probandů, 11 mužů a 9 žen s průměrným věkem 26 let (rozmezí 24-29 let, SD 1,9). Träbertův proud zvýšil parametry Power HF, R-R intervaly a MSSD po aplikaci proudů ve srovnání s hodnotami před jejich aplikací. Keywords: variabilita srdeční frekvence; autonomní nervový systém; spektrální analýza; Träbertovy proudy; Heart rate variability; autonomic nervous system; spectral analysis; Träbert current Available in digital repository of UPOL.
The influence of Träbert current on selected indicators of spectral analysis of heart rate variability

The aim of the thesis is to evaluate the impact of Träbert current on selected indicators of spectral analysis of heart rate variability on healthy subjects in young adults (20-30-year-old). The ...

JUŘÍK, Jan; UHLÍŘ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Adolescent's spending of free time
ŠPUNDOVÁ, Žaneta; HOLÁSKOVÁ, Kamila
2019 - Czech
The diploma thesis deals with adolescent's spending of free time. The focus of the theoretical section is on defining the developmental period of adolescence, free time and socially pathological phenomena. The practical section focuses on finding the most common way of spending free time on adolescents and the partial goals show whether adolescents believe that they spend their time meaningfully and with whom they spend their free time most. Diplomová práce se zabývá způsobem trávení volného času u adolescentů. Teoretická část je zaměřena na vymezení vývojového období adolescence, na volný čas a na sociálně patologické jevy. Praktická část je zaměřena na zjištění nejčastějšího způsobu trávení volného času u adolescentů a dílčími cíli poukazuje, zda se adolescenti domnívají, že svůj čas tráví smysluplně a s kým tráví svůj volný čas nejraději. Keywords: Adolescence; identita; kvalita života; zájem; volný čas; výchova ve volném čase; pedagogika volného času; instituce volnočasových aktivit; záškoláctví; možné závislosti; šikana; agrese; kriminalita; delikvence.; Adolescence; identity; quality of life; interest; free time; leisure education; leisure time pedagogy; leisure activities institutions; truancy; possible addictions; bullying; aggression; criminality; delinquency. Available in digital repository of UPOL.
Adolescent's spending of free time

The diploma thesis deals with adolescent's spending of free time. The focus of the theoretical section is on defining the developmental period of adolescence, free time and socially pathological ...

ŠPUNDOVÁ, Žaneta; HOLÁSKOVÁ, Kamila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historical changes of education in the environment of industrial enterprise.
KADIČOVÁ, Zlata; NEUMEISTER, Pavel
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on the issue of building and development of education in the environment of glass production. The work is devoted to a specific area of education in the glass settlements of Saint Sidonia. The work will be structured into three levels of historical process analysis a) macroanalysis - analysis of the general social, cultural and economic determinants of the changes of education since of the 19th century. b) mid-range analysis - analysis of general changes in education policy from the 19th century c) microanalysis - analysis of specific changes in education in glass settlements since of the 19th century. The work will be of historical analysis, based on methods of historical research - heuristic method, document analysis method, oral history method, etc. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku budování a vývoje školství v prostředí sklářské výroby. Práce je věnována konkrétní oblasti školství ve sklářské osadě Svatá Sidonie Práce bude rozvržena do tří rovin analýzy historických procesů: a) makroanalýza - analýza obecných sociálních, kulturních a ekonomických determinant proměn školství od 19. století. b) analýza středního dosahu - analýza obecných proměn vzdělávací politiky od 19. století c) mikroanalýza - analýza konkrétních proměn školství ve sklářské osadě Práce má charakter historické analýzy, bude založena na metodách historického výzkumu - heuristická metoda, metoda obsahové analýzy dokumentů, metoda orální historie atd. Keywords: Svatá Sidonie; tovární škola; národní škola; sklářská osada.; Saint Sidonie; factory school; national school; glass village. Available in digital repository of UPOL.
Historical changes of education in the environment of industrial enterprise.

The bachelor thesis is focused on the issue of building and development of education in the environment of glass production. The work is devoted to a specific area of education in the glass ...

KADIČOVÁ, Zlata; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Quality of Language Expressions in Family Communication (Based on the Reality Show "Výměna manželek")
HRADILOVÁ, Jana; HRADILOVÁ, Darina
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with the quality of language expressions in dialogues recorded in nine episodes of the seventh season of the reality show "Výměna manželek". It is focused on topics such as family communication, politeness, impoliteness, roughness or impudence. The thesis analyses primarily usage of Culpeper's superstrategies and breaking maxims by Grice and Leech in dialogues with qualitative research methods. Tato bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou vyjadřování v rodinné komunikaci, která byla zaznamenána v devíti dílech sedmé série reality TV Výměna manželek. Popisuje rozdíl mezi kulturou a kultivováním jazyka a řeči, komunikací v rodině a v reality TV a především mezi zdvořilostí a nezdvořilostí. Současně rozlišuje nezdvořilost, drzost a hrubost. Metodou kvalitativního výzkumu zkoumá v rámci teorie nezdvořilosti využití Culpeperových superstrategií a porušování Griceových konverzačních a Leechových zdvořilostních maxim v dialozích účastníků pořadu. Analyzuje také hrubé dialogy, užití vulgarismů a dialogy obsahující drzost. Keywords: kultura řeči; reality show; zdvořilost; nezdvořilost; hrubost; vulgarismus; drzost; quality of language expressions; reality show; politeness; impoliteness; roughness; vulgarism; impudence Available in digital repository of UPOL.
Quality of Language Expressions in Family Communication (Based on the Reality Show "Výměna manželek")

This bachelor thesis deals with the quality of language expressions in dialogues recorded in nine episodes of the seventh season of the reality show "Výměna manželek". It is focused on topics such as ...

HRADILOVÁ, Jana; HRADILOVÁ, Darina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Small business financial analysis
KRPATOVÁ, Kristýna; KROČIL, Ondřej
2019 - Czech
The subject of this thesis is to evaluate the financial situation of company AD 1150 s.r.o. through selected methods of financial analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the empirical presentation of the fundamentals of financial analysis and the definition of methods and procedures of financial analysis used in the second part of the thesis. The practical part of the thesis contains the introduction and financial analysis of the company carried out on the data for the years from 2015 to 2018. In the conclusion of the thesis are mentioned possible measures which implementation should lead to an increase in the liquidity of the company and its financial health. Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku AD 1150 s.r.o. prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na empirické představení základů finanční analýzy a vymezení metod a postupů finanční analýzy použité v druhé části práce. Praktická část práce obsahuje představení a finanční analýzu společnosti provedenou na datech za období let 2015 až 2018. V závěru práce jsou uvedena možná opatření, jejichž implementace by měla vést ke zvýšení likvidity podniku a jeho finančního zdraví. Keywords: Finanční analýza; Poměrové ukazatele; Spider analýza; Bonitní a bankrotní modely; Financial analysis; Ratio indicators; Spider analysis; Credibility and bankruptcy models Available in digital repository of UPOL.
Small business financial analysis

The subject of this thesis is to evaluate the financial situation of company AD 1150 s.r.o. through selected methods of financial analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. ...

KRPATOVÁ, Kristýna; KROČIL, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Factors which influence negative development of a young athlete's career
CHRENKOVÁ, Veronika; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
Main goal of the thesis was to determine reasons from selected factors and via inquiry, why young athletes in field of women's volleyball and men's ice hockey terminate their professional career. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zistiť z vybraných faktorov na základe ankety dôvody, prečo mladý športovci v odvetví ženského volejbalu a mužského hokej končia s profesionálnym športom. Keywords: volejbal; hokej; rodina; škola; športové zázemie; kolektív; zdravie; motivácia; tréner; volleyball; hockey; family; school; sports club; team; health; motivation; coach Available in digital repository of UPOL.
Factors which influence negative development of a young athlete's career

Main goal of the thesis was to determine reasons from selected factors and via inquiry, why young athletes in field of women's volleyball and men's ice hockey terminate their professional career.

CHRENKOVÁ, Veronika; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interaction of biologically active compounds with biomimetic membranes
LORENCOVÁ, Veronika; SKOPALOVÁ, Jana
2019 - Czech
The thesis focuses on the study of biologically active substances with the structural 1,3-benzodioxole moiety. These are 1,3-benzodioxol-5-yl-N-methylmethanamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine and 1-piperonylpiperazine. The subject of interest is the electrochemical behavior of these compounds using methods such as differential pulse and cyclic voltammetry. The attention is paid to the interaction of these substances with an asolectin, which by its composition simulates the phospholipidic character of cell membranes. The interactions were characterized by partition coefficients in the liposome/water system. Diplomová práce se zabývá studiem derivátů biologicky aktivních látek se strukturní jednotkou 1,3-benzodioxolu. Jsou jimi 1,3-benzodioxol-5-yl-N-methylmethanamin, 3,4-methylendioxyfenethylamin a 1-piperonylpiperazin. Předmětem zájmu je elektrochemické chování těchto látek za použití metod diferenčně pulsní a cyklické voltametrie. Pozornost je věnována interakci těchto substancí s asolectinovou fází, která svým složením simuluje fosfolipidický charakter buněčných membrán. Tyto interakce byly charakterizovány rozdělovacími koeficienty v systému liposom/voda. Keywords: elektrochemie; 1;3-benzodioxol-5-yl-N-methylmethanamin; 3;4-methylendioxyfenethylamin; 1-piperonylpiperazin; electrochemistry;1;3-benzodioxol-5-yl-N-methylmethanamine; 3;4- methylenedioxyphenethylamine; 1-piperonylpiperazine Available in digital repository of UPOL.
Interaction of biologically active compounds with biomimetic membranes

The thesis focuses on the study of biologically active substances with the structural 1,3-benzodioxole moiety. These are 1,3-benzodioxol-5-yl-N-methylmethanamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine and ...

LORENCOVÁ, Veronika; SKOPALOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases