Number of found documents: 538888
Published from to

Finding out the level of coordination of preschool children
MATOUŠKOVÁ, Iva; BUBEN, Jiří; POLÁKOVÁ, Martina
2019 - Czech
The diploma thesis deals with finding out the level of coordination of preschool children. We try to assess the influence of gender, place of residence, weight-height percentile and out-of-school physical activity on the level of children's coordination. Diplomová práce se zabývá zjištěním úrovně koordinace dětí předškolního věku. Snažíme se posoudit vliv pohlaví, místa bydliště, hmotnostně-výškového percentilu a mimoškolní pohybové aktivity na úroveň koordinace dětí. Keywords: koordinace; předškolní věk; motorika; motorické testy; hmotnostně-výškový percentil; pohybová aktivita; coordination; pre-school age; motor activity; motor tests; weight-height percentile; physical activity Available in digital repository of UPOL.
Finding out the level of coordination of preschool children

The diploma thesis deals with finding out the level of coordination of preschool children. We try to assess the influence of gender, place of residence, weight-height percentile and out-of-school ...

MATOUŠKOVÁ, Iva; BUBEN, Jiří; POLÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The correction of presbyopia with contact lenses
ŠENKEŘÍKOVÁ, Eva; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
2019 - Czech
: The aim of this bachelor thesis is to describe possibilities of correction using contact lenses. The first chapter is dedicated to presbyopia, its symptoms and general options of its correction. Furthermore there is an overview of contact lenses deal. The main part of this bachelor thesis consists of individually described correction options with the contact lenses. In the final part there are mentioned case reports, in which correction with glasses, using monovision method and correction using multifocal contact lenses are compared. Cílem této bakalářské práce je popis možností korekce pomocí kontaktních čoček. První kapitola je věnována presbyopii, jejím příznakům a obecným možnostem korekce. Dále je proveden přehled dělení kontaktních čoček. V hlavní části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé možnosti korekce pomocí kontaktních čoček. Závěrem jsou uvedeny dvě kazuistiky, ve kterých je srovnána brýlová korekce s metodou monovision a s korekcí pomocí multifokálních kontaktních čoček. Keywords: presbyopie; akomodace; korekce presbyopie; kontaktní čočky; metoda monovision; multifokální kontaktní čočky; presbyopia; accommodation; correction of presbyopia; contact lenses; monovision method; multifocal contact lenses Available in digital repository of UPOL.
The correction of presbyopia with contact lenses

: The aim of this bachelor thesis is to describe possibilities of correction using contact lenses. The first chapter is dedicated to presbyopia, its symptoms and general options of its correction. ...

ŠENKEŘÍKOVÁ, Eva; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The research of personnel endangerment during providing of health service
LOJKOVÁ, Michaela
2019 - Czech
This thesis is aimed at aggressive and violent behaviour of patients towards general nurses. Theoretical part of this thesis contains chapters which are dealing with direct aggression, its' causes and also with possible defences, preventive elements and principles, which are necessary to be used in contact and communication with conflicting patient. Because this research is focused on general nurses, one chapter is also dedicated to this profession and its' difficulties. The practical part was realized by means of quantitative research. Created questionnaire was placed on the webpage of České Budějovice hospital where it could be filled by nurses for a period of one month. Data obtained from respondents were subsequently processed into tables and graphs and statistically evaluated. The aim of this thesis was to map the problem of violence and aggression of patients towards general nurses in their profession at České Budějovice Hospital a. s., to describe the problematics of patient aggression in healthcare and through method to find out the experience of general nurses with aggressive behaviour of their patients. According to this research, 95 % of respondents encountered aggressive behaviour of the patient during the last year. 94,5 % of respondents encountered aggressive behaviour of verbal character and 70 % with aggressive behaviour of physical character. According to the research, it was also found that respondents had more experience with aggressive behaviour from male population than from female population. Respondents from the hospital are regularly trained in dealing with conflicting patient. However, the research showed that the respondents would welcome a greater intensity of training on this subject. More than half of respondents perceive the deficit in training in communication with a conflicting patient. Tato diplomová práce se zaměřuje především na agresivní a násilné chování pacienta vůči všeobecným sestrám. Teoretická část této práce obsahuje kapitoly, které se zabývají přímo agresí, její příčinou a také možnou obranou, preventivními prvky či zásadami, které jsou při kontaktu a komunikaci s konfliktním pacientem nutné použít. Protože se výzkum zaměřuje na všeobecné sestry, je jedna kapitola věnována povolání a náročnosti profese právě všeobecné sestry. Praktická část byla realizována pomocí kvantitativního výzkumu. Vytvořený dotazník byl umístěn na internetové stránky zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, kde jej po dobu jednoho měsíce vyplňovaly všeobecné sestry. Data získaná od respondentů byla následně zpracována do tabulek a grafů a statisticky vyhodnocena. Stanoveným cílem diplomové práce bylo zmapovat problém násilí a agrese pacientů vůči všeobecným sestrám při výkonu jejich povolání v Nemocnici České Budějovice, a. s., popsat problematiku agrese pacientů ve zdravotnictví a metodou dotazování zjistit zkušenost dotazovaných sester s agresivním chováním pacientů. Dle tohoto výzkumu se s agresivním chováním pacienta v průběhu posledního roku setkalo 95 % respondentů. 94,5 % respondentů se setkalo s agresivním chováním verbálního charakteru a 70 % s agresivním chováním fyzického charakteru. Dle výzkumu bylo také zjištěno, že respondenti měli zkušenost s agresivním chováním více u mužského pohlaví než u ženského. Respondenti jsou v nemocnici pravidelně školeni ohledně jednání s konfliktním pacientem. Z výzkumu ale vyplynulo, že by respondenti uvítali větší intenzitu školení na toto téma. Více jak polovina respondentů totiž vnímá deficit v proškolení v komunikaci s konfliktním pacientem. Keywords: agrese; agresivní chování pacienta; konfliktní pacient; komunikace s pacientem; všeobecná sestra; Aggression; aggressive behaviour of patient; conflicting patient; communication with patient; general nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The research of personnel endangerment during providing of health service

This thesis is aimed at aggressive and violent behaviour of patients towards general nurses. Theoretical part of this thesis contains chapters which are dealing with direct aggression, its' causes and ...

LOJKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Cartography visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations
BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
The aim of the bachelor thesis is to suggest and complete cartographic visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations. In this aim it is used dataset from climatological database from application CHMI CLIDATA with attributes about observation and gauging in time at individual stations. The data about development of stations were taken from this database. Various cartographic visualizations were chosen considering the character of the data. Part of the solution was creating symbology for CHMI stations. The chosen visualizations of point technique, animation, statistical analysis and Space-time cube are described. These methods were used for creating static and dynamic maps. Based on these maps the development of station network was evaluated. The result of this thesis is five various visualizations of station network development and their evaluation. Part of the aim of the thesis was spatial analysis of representativeness of the network. There were used layers with information about LandUse, climate regions and terrain in this part. These layers were generalized and synthesised into one layer which was spatially analysed for network representativeness. Two different approaches were analysed for evaluation of the representativeness. The results of the part of aim are two maps of CHMI station network representativeness. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit varianty kartografické vizualizace vývoje sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu. K tomuto účelu byl využit datový model klimatologické databázové aplikace ČHMÚ CLIDATA s atributy o vývoji pozorování a měření v čase na jednotlivých stanicích. Z této datové sady byly následně vybrány údaje o stanicích a jejich vývoji v čase a prostoru. S ohledem na charakter těchto dat byly navrženy varianty vhodných kartografických výstupů. Součástí byla také tvorba symbologie bodové vrstvy stanic ČHMÚ, která je popsána v první části práce. Další část obsahuje popis navržených variant kartografické vizualizace vývoje s využitím bodové metody, animace, statistických analýz a Space-time cube. Tyto metody byly následně využity k tvorbě statických a dynamických map. Na základě těchto map byl zhodnocen vývoj sítě stanic ČHMÚ a také vhodnost zvolených metod. Výsledkem této práce je pět variant vizualizace vývoje sítě stanic a jejich hodnocení. Dílčím cílem práce bylo provést prostorovou analýzu reprezentativnosti sítě stanic. K tomuto účelu byly využity další vrstvy s informacemi o využití území, klimatických oblastech a georeliéfu. Generalizací a následnou syntézou těchto vrstev byly vytvořeny jednotlivé oblasti, v nichž byla provedena analýza reprezentativnosti sítě stanic. Byly testovány dva analytické přístupy k hodnocení reprezentativnosti. Výsledkem jsou dvě mapy reprezentativnosti sítě stanic ČHMÚ dle zvoleného přístupu. Keywords: Meteorologie; klimatologie; síť stanic; kartografie; Meteorology; climatology; station network; cartography Available in digital repository of UPOL.
Cartography visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations

The aim of the bachelor thesis is to suggest and complete cartographic visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations. In this aim it is used dataset from climatological ...

BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Preparedness of the population in the selected city to survive the crisis situation
KUŽELOVÁ, Blanka
2019 - Czech
Every day, the people can encounter a danger, which represents for them unexpected situations, such as various catastrophes, natural disasters, traffic accidents, or disasters accompanied by hazardous substances leakage. The emergence of crisis situations is mostly fast, unexpected, and in most cases these situations can't be averted before they hit. To alleviate the aftermaths of extraordinary events or crisis situations, the population preparedness is essential, mostly for them to know how to behave in such situations and help themselves and their close ones. The aim of the thesis was to find out the level of the preparedness of the residents of České Budějovice to survive a crisis situation and then compare the individual age categories. The level of preparedness was found out by a questionnaires and the results were then evaluated by the means of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 25 questions, 16 of those questions were subjects to a statistical inquiry. The research set was formed of 466 residents of České Budějovice, who were then divided into individual age categories. The evaluation of the stated hypotheses was achieved mainly by the means of descriptive and mathematical statistics. The first hypothesis, claiming that the residents of České Budějovice are prepared for surviving a crisis situation, couldn't be accepted, because from the results of the statistical inquiry is apparent, that the preparedness of the residents is on a low level. However, the least prepared are residents aged 35 years and less, so the second hypothesis could be accepted. This master thesis can serve as a study material, which could be useful for further research in the field of preparedness of the residents of České Budějovice for an extraordinary event or crisis situation. Každý den se mohou lidé setkat s nebezpečím, které pro ně představují neočekávané situace, jako jsou různé katastrofy, živelné pohromy, dopravní nehody nebo také havárie spojené s únikem nebezpečných látek. Vznik krizových situací bývá většinou rychlý a nečekaný a ve většině případů je nelze odvrátit dřív, než udeří. Ke zmírnění následků mimořádných událostí nebo krizových situací je důležitá především připravenost občanů. Ti by měli vědět, jak se v takovýchto situacích zachovat a jak pomoci sobě a svým blízkým. Cílem práce bylo zjistit úroveň připravenosti obyvatel města České Budějovice na přežití krizové situace a následně provést komparaci dle jednotlivých věkových kategorií. Úroveň připravenosti byla zjišťována dotazníkovou formou a výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky. Dotazník obsahoval 25 otázek, z toho 16 otázek podléhal statistickému setření. Výzkumný soubor tvořilo 466 obyvatel města České Budějovice, kteří byli rozděleni dle jednotlivých věkových kategorií. Vyhodnocením stanovených hypotéz se docílilo prostřednictvím deskriptivní a matematické statistiky. První hypotéza, která tvrdí, že obyvatelé města České Budějovice jsou připraveni na přežití krizové situace, nemohla být přijata, neboť z výsledků statistického šetření je patrné, že připravenosti obyvatel je na nízké úrovni. Nejméně připravení jsou však obyvatelé ve věku do 35 let, a proto bylo možné přijmout druhou hypotézu. Tato diplomová práce může sloužit jako studijní materiál, který by mohl být užitečný pro další výzkum v oblasti připravenosti obyvatelstva města České Budějovice na mimořádnou událost či krizovou situaci. Keywords: Krizová situace; mimořádná událost; ochrana obyvatelstva; připravenost; nouzové přežití; Crisis situation; extraordinary event; population protection; preparedness; emergency survival Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Preparedness of the population in the selected city to survive the crisis situation

Every day, the people can encounter a danger, which represents for them unexpected situations, such as various catastrophes, natural disasters, traffic accidents, or disasters accompanied by hazardous ...

KUŽELOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The principles of family readiness for evacuation from EPZ of nuclear power plant
MENČÍKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
This thesis examines the level of knowledge of families living in the emergency plan-ning zone of Nuclear power plant Temelín. It focuses mainly on the knowledge of eva-cuation baggage contents, evacuation routes, organs that organize this measure and other important information, which are found in particular in the Manual for the pro-tection of population in the radiation accident of the Nuclear power plant Temelín. The theoretical part is based on the analysis of current problematics. The first part is focused on the principle of the operation of the nuclear power plant and its security, which is emphasized. Further it deals with the topic of radiological emergency and consequently the effect of ionizing radiation on the organism. The next chapter is devoted to the issue of issue of protective measures that could be announced during the radiation accident of the nuclear power plant. In the last section of the theoretical part, the work focuses on the topic of emergency plans, as these are necessary to establish rules that would require the authorities and residents to follow if necessary. In connection with these topics, the legal framework dealing with the issue is mentioned. The practical part verifies the level of awareness of families living in the emergency planning zone of a nuclear power plant on how to proceed with the evacuation. For this purpose, a quantitative questionnaire survey was used and a hypothesis was established claiming that at least 50% of the respondents did not have sufficient knowledge of how to proceed during the evacuation from EPZ of nuclear power plant. The methodology for statistical processing was set out. After evaluating the obtained data, the answers to individual questions were compiled graphically. Furthermore, the thesis deals in detail with individual questions. The established hypothesis is confirmed by evaluating the results using descriptive statistics methods. In the discussion, the questions that have been identified and the findings are discussed. Furthermore, there are suggested ways to improve population awareness of the issue, Tato diplomová práce zkoumá, jaká je míra znalostí rodin žijících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v rámci evakuace. Zaměřuje se zejména na zna-losti obsahu evakuačního zavazadla, evakuačních tras, orgánů, které toto opatření organizují a dalších důležitých informací, které se nacházejí zejména v Příručce pro ochranu obyvatelstva při radiační havárii Jaderné elektrárny Temelín. Teoretická část vychází z analýzy současné problematiky. První část je zaměřena na princip fungování jaderné elektrárny a její zabezpečení, na které je kladen značný důraz. Dále je zde probíráno téma radiační mimořádné události a následně účinku ionizujícího záření na organismus. Další kapitola je věnována problematice ochranných opatření, která by mohla být v případě havárie jaderné elektrárny vyhlášena. V posledním oddílu teoretické části se práce zaměřuje na téma havarijních plánů, neboť tyto jsou nezbytné pro nastolení pravidel, kterými by se dotčené orgány a obyvatelé v případě nutnosti museli řídit. V souvislosti s těmito tématy je zmíněn i právní rámec, který se danou problematikou zabývá. V praktické části je ověřována míra informovanosti rodin žijících v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny o tom, jak při evakuaci postupovat. K tomu bylo použito kvantitativní dotazníkové šetření a byla stanovena hypotéza s tvrzením, že alespoň 50 % dotazovaných nemá dostatečné znalosti o tom, jak postupovat během evakuace ze ZHP JE. Za tímto účelem byla vytyčena metodika statistického zpracování. Po vyhodnocení získaných dat byly odpovědi na jednotlivé otázky zpracovány graficky. Dále se práce podrobněji zabývá jednotlivými otázkami. Stanovená hypotéza je potvrzena na základě zhodnocení výsledků pomocí metod popisné statistiky. V diskuzi jsou analyzovány otázky, které byly vytvořeny a jsou zde komentována daná zjištění. Dále jsou navrženy způsoby, jak zlepšit povědomí obyvatel o dané problemati-ce, které je hodnoceno jako nízké. Poznatky a informace shromážděné v této diplomové práci mohou sloužit jako edukační materiál nebo jako základ pro další šetření v rámci dané problematiky. Keywords: Ochrana obyvatelstva; zóna havarijního plánování; radiační havárie; evakuace; havarijní plánování; Population protection; emergency planning zone; radiation accident; evacuation; emer-gency planning Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The principles of family readiness for evacuation from EPZ of nuclear power plant

This thesis examines the level of knowledge of families living in the emergency plan-ning zone of Nuclear power plant Temelín. It focuses mainly on the knowledge of eva-cuation baggage contents, ...

MENČÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Epidemiological and ecological impacts of floods in the Cesky Krumlov district
PAPOUŠKOVÁ, Michala
2019 - Czech
The topic of my diploma thesis are Epidemiological and ecological impacts of floods in the Cesky Krumlov district. In the theoretical part I deal, from the perspective of epidemiology, with infectious diseases that may occur due to floods, I explain what information system was used by the regional hygiene stations in order to carry out the obligatory report, records, and analysis of occurrence of infectious diseases, and I would like to point out that from 1 January 2018 on, a new system started working for regional hygiene stations in the Czech Republic. Further, I deal with ecological impacts, and explain ecology in terms of Nature Conservation Act. Last but not least, I mention floods as such in the theoretical part, I define flood legislation, what administrative authorities work if such a crisis situation occurs, and what flood affected the region of Cesky Krumlov. The practical part analyses Epidat and the ISIN information system data using metaanalysis, searching for a link between them and infectious diseases during floods. I focused on infectious diseases that ma occur in connection to floods, such as Leptospirosis, Shigelosis, Cryptosporidiosis, Gastroenteritis caused by Campylobacteria and Norovirus, Virus Hepatitis type A, and Virus Hepatitis type E. The Discussion part evaluates the questionnaire aimed at the citizens of Cesky Krumlov region, also at the primary school pupils. What is their image of consequences of floods, and what may bet he cause. The results are then discussed in the conclusion of my diploma thesis. Creating an information leaflet meant for the lay public is another output of my diploma thesis. Tématem mé diplomové práce jsou Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov. V teoretické části se zabývám z hlediska epidemiologie infekčními nemocemi, které se mohou vyskytovat v důsledku povodní, vysvětluji, jaký informační systém používali krajské hygienické stanice k povinnému hlášení, evidenci a analýze výskytu infekčních onemocnění a podotýkám, že od 1. 1. 2018 začal pro krajské hygienické stanice v České republice fungovat nový systém. Dále se zabývám ekologickými dopady a vysvětluji ekologii dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se v teoretické části zmiňuji o povodních jako takových, definuji legislativu povodní, jaké správní orgány pracují, pokud nastane takováto krizová situace a jaká povodeň postihla okres Český Krumlov. V praktické části zkoumám metaanalýzou data z Epidatu a informačního systému ISIN, a jaká je jejich souvislost s výskytem infekčních onemocnění při povodních. Zaměřovala jsem se na infekční onemocnění, která se mohou vyskytovat v souvislosti s povodněmi a to Leptospiróza, Shigelóza, Kryptosporidióza, Gastroenteritidy způsobené Kampylobakterií a Norovirem, Virovou hepatitidou A a Virovou hepatitidou E. V diskuzi pak hodnotím dotazník, který byl určen obyvatelům v okrese Český Krumlov, a to i studentům základních škol. Jakou mají představu o následcích povodní a co všechno může povodeň zapříčinit. Výsledky pak diskutuji v závěru mé diplomové práce. Dalším výstupem diplomové práce bude vytvoření informačního letáku, který bude určen pro laickou veřejnost. Keywords: Epidemiologie; EPIDAT; infekční onemocnění; ekologické dopady; povodně; Epidemiology; EPIDAT; infectious diseases; ecological impacts; floods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Epidemiological and ecological impacts of floods in the Cesky Krumlov district

The topic of my diploma thesis are Epidemiological and ecological impacts of floods in the Cesky Krumlov district. In the theoretical part I deal, from the perspective of epidemiology, with ...

PAPOUŠKOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Crisis preparedness plan of Itibo medical facility.
ZDRAŽIL, Vladimír
2019 - Czech
Crisis management is a dynamic science. This is particularly true for developing world countries like Kenya. The aim of this work is to contribute to the prevention or minimization of risks and possibly to manage their consequences within the project of the Czech medical facility Itibo in the southwestern part of Kenya. This facility, thanks to a group of enthusiasts and support of many people, helped tens of thousands of patients since 2005 who would otherwise not have access to health care. In the framework of the thesis, a risk analysis was elaborated based on a local survey, which was subsequently evaluated, and its results used to create a "Plan of preparedness for emergencies." The plan is a practically applicable tool for managing non-standard situations that occur relatively frequently in the project site. An essential part was the active involvement of the author in the actual functioning of the Itibo healthcare facility in the form of an internship. The main benefit of the work is a plan intended for health-educated persons, who mostly do not have knowledge in the field of crisis management. The benefit is also an insight into the issue of crisis management in the area of health care in another country, which is very different in most of its parameters. Krizové řízení je dynamický vědní obor. To platí zejména pro země rozvojového světa jako je Keňa. Úkolem této práce je přispět ke prevenci či minimalizaci rizik a případně zvládání jejich následků v rámci projektu českého zdravotnického zařízení Itibo v jihozápadní části Keni. Toto zařízení tu díky skupině nadšenců a podpoře mnoha lidí pomohlo od roku 2005 desetitisícům pacientů, kteří by jinak neměli přístup ke zdravotní péči. V rámci diplomové práce byla na základě vlastního místního šetření zpracována analýza rizik, která byla následně vyhodnocena a její výsledky použity pro vytvoření "Plánu připravenosti na mimořádné události." Plán představuje prakticky uplatnitelný nástroj pro zvládání nestandartních situací, ke kterým dochází v místě projektu poměrně často. Zcela zásadní bylo aktivní zapojení se autora do samotného fungování zdravotnického zařízení Itibo formou stáže. Hlavním přínosem práce je plán, určený zdravotnicky vzdělaným osobám, které ale většinou nemají znalosti v oblasti krizového řízení. Přínosem je i vhled do problematiky krizového řízení v oblasti zdravotnictví na území jiného státu, které je velmi odlišné ve většině svých parametrů. Keywords: krizové řízení; analýza rizik; Itibo; Keňa; zdravotnické zařízení; crisis management; risk analysis; Itibo; Kenya; health facility Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Crisis preparedness plan of Itibo medical facility.

Crisis management is a dynamic science. This is particularly true for developing world countries like Kenya. The aim of this work is to contribute to the prevention or minimization of risks and ...

ZDRAŽIL, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Bone marrow transplantation, its historical development and current trends
CIMBÁLNÍKOVÁ, Eva
2019 - Czech
The transplantation of bone marrow - more generally said of hematopoietic cells - is in the present time one of the modern therapeutical methods used in cases of malfunction of haematogenesis inside of the bone. The ususal reason for going through with transplantation is leukemia, lymphomas, also anemia, congenital metabolic disorders, autoimmune disorders or some of the solid tumors. Thanks to the transplantation of hematopoietic cells, it is possible to highten the chance of restoration in more than 50 % of patients suffering from oncological disease. The submitted thesis is processed in theoretical form, it is goal is to present the important points leading to progress of this presently very much used treatment and also thorough descripton of present trends in the area of transplantation of hematopoietic cells, that are almost identical in local transplatation centers as they are in the world. Another goal is to describe the role of a general nurse during providing of the care for a patient before and after transplantation of hematopoietic cells. The thesis is focused on the key areas of the issues of transplatation of hematopoietic cells and it is divided into several parts. The first part deals with the general description of the topic, it presents short introduction into the transplantation of hematopoietic cells, the basic division, historical and current indications and short preamble into todays trends. It describes closely the area of the registry of the bone marrow donors, which is the basics for the choosing of the suitable unrelated donor. The second part of the thesis deals with the desciption of historical progress since the very beginnings, through the progress during postwar period, the development of 70s and 80s of the previous century and also the 90s of the 20th century up until the present day. The third part is focused on current methods of collection of hematopoietic cells and following transplatation, it also describes closely the ways of donating hematopoietic cells, the preparation of the patient for transplantation, the course of transplantation and what should the patient prepare for during the early posttransplantation period. The fourth part is focused on nursing, it states thoroughly the role of a nurse in the nursing care before and after transplantation of hematopoietic cells, the principles a nurse has to abide by, and it also closely describes the role of a nurse during transplant application. It also describes dietary and important regimen measures the patient is set to follow after transplantation. The last part is focused especially on complications that are possible after hemopoetic cells transplantation. The necessary data have been obtained through thorough study of professional Czech and foreign monoghraphs and scientific periodicals. The acquisition of the data was significantly contributed to by the attended internsip in Internal hematological and oncological clinic of the Faculty hospital Brno Bohunice. The findings regarding nursing were obtained especially by the study of nursing standards. This thesis points out the important role of transplatation of hemopoetic cells as a method of treatment predominantly of hemooncological illnesses in current medicine and the most important roles of a nurse during the nursing of transplantation patients. The thesis provides a comperehensive overview on the issue of transplants of the hematopoietic cells and describes key areas that are considered as important. It focuses on the historical progress and the desciption of present trends thanks to which the transplantology can be considered as a highly professional and top field. It also highlights the main roles of a nurse during nursing that must be proffesional, qualified, meticulous, considerate and individualized. The results of the survey are supposed to provide the professional and amateur public enough information about the issue of transplantation of the hematopoietic cells. Transplantace kostní dřeně souhrnněji řečeno krvetvorných buněk je v současnosti jednou z moderních léčebných metod, které se využívají v případě poruchy krvetvorby uvnitř kosti. Nejčastějším důvodem k provedení transplantace jsou leukémie, lymfomy, dále anémie, vrozené metabolické poruchy, autoimunitní onemocnění nebo některé solidní nádory. Díky transplantaci krvetvorných buněk se podaří zvýšit šanci na vyléčení u více než 50 % pacientů s onkologickým onemocněním. Předkládaná diplomová práce je zpracována teoretickou formou, cílem je uvést důležité body, které vedly k rozvoji této dnes velmi využívané léčby a důkladný popis současných trendů v oblasti transplantací krvetvorných buněk, které jsou v našich transplantačních centrech téměř shodné jako ve světě. Dalším cílem je popsat úlohu všeobecné sestry při ošetřovatelské péči o pacienta před a po transplantaci krvetvorných buněk. Práce je zaměřena na stěžejní oblasti problematiky transplantací krvetvorných buněk a je rozčleněna na několik částí. První část se zabývá všeobecným popisem tématu, představuje stručné seznámení s transplantací krvetvorných buněk, základní rozdělení, historické i současné indikace a stručný úvod dodnes používaných trendů. Důkladně popisuje oblast registru dárců kostní dřeně, na jehož základě se vybírá vhodný nepříbuzný dárce. Druhá část práce se zabývá popisem historického vývoje od prvopočátků, po vývoj v poválečném období, rozvoj v 70. a 80. letech minulého století a dále od 90. let 20. století až po současnost. Třetí část se zaměřuje na současné způsoby provedení odběru krvetvorných buněk a následné transplantace, důkladně popisuje, jakým způsobem lze krvetvorné buňky darovat, jaká je příprava pacienta na transplantaci, jak transplantace probíhá a co pacienta čeká v časném potransplantačním období. Čtvrtá část se zaměřuje na ošetřovatelskou péči, důkladně uvádí, jaká je úloha sestry v ošetřovatelské péči před a po transplantaci krvetvorných buněk, jaké zásady musí sestra dodržovat, důkladně popisuje úlohu sestry při aplikaci transplantátu. Dále popisuje dietní a důležitá režimová opatření, která musí pacient po transplantaci dodržovat. Poslední část se zaměřuje na oblast komplikací, které mohou po transplantaci krvetvorných buněk nastat. Potřebná data byla získána prostřednictvím důkladného studia odborné české i zahraniční monografie a vědeckých periodik. K získání dat výrazně přispěla absolvovaná stáž na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Poznatky týkající se ošetřovatelské péče byly získány zejména studiem ošetřovatelských standardů. Tato diplomová práce poukazuje na to, jakou důležitou roli hraje transplantace krvetvorných buněk jakožto způsob léčby převážně hematoonkologických onemocnění v současné medicíně a jaké jsou nejdůležitější role sestry při ošetřovatelské péči u transplantovaných pacientů. Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na problematiku transplantací krvetvorných buněk a popisuje stěžejní oblasti, které jsou považovány za důležité. Zaměřuje se na historický vývoj a popis současných trendů, díky kterým lze transplantologii považovat za vysoce odborný a špičkový obor. Vyzdvihuje hlavní role sestry při ošetřovatelské péči, která musí být odborná, kvalifikovaná, pečlivá, ohleduplná a individualizovaná. Výsledky z výzkumného šetření mají poskytnout odborné i laické veřejnosti dostatek informací o problematice transplantací krvetvorných buněk. Keywords: Kostní dřeň; transplantace; krvetvorná buňka; histokompatibilita; chemoterapie; Bone marrow; transplantation; hematopoietic cell; histocompatibility; chemotherapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bone marrow transplantation, its historical development and current trends

The transplantation of bone marrow - more generally said of hematopoietic cells - is in the present time one of the modern therapeutical methods used in cases of malfunction of haematogenesis inside ...

CIMBÁLNÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Life of mothers with children in a shelter.
KONČICKÁ, Markéta
2019 - Czech
This thesis deals with the life of mothers with children in the shelter. The thesis maps expectations of these women about living in the shelter in the confrontation with their real experience. The thesis is divided into several parts. Theoretical part consists of nine subchapters where the basic concepts related to the issue of social services - shelters, unfavorable social situation, social exclusion and social inclusion are defined. The thesis describes the principles of the activity of shelters for mothers with children, deals with the state of care for mothers with children in our country and characterizes the development and changes in the function of the family. The thesis also deals with the reasons leading to the loss of housing, the issues of homelessness and housing accessibility. It describes and characterizes the possibilities of social protection of mothers with children without home, besides social services - shelters also conditions for entitlement to social benefits and the relevant legislation. The empirical part defines the objectives, research methods and results, which are illustrated and described in tables, discussion and final summary. The main aim of the thesis was to find out the expectations of the mothers with children about the life in the shelter in confrontation with their real experience. The partial objectives of the thesis were to find out for what causes mothers with children come to the shelter and how their needs are met. Research questions have been identified for these objectives: For what reasons do mothers with children seek for help in the shelter? What are the expectations of mothers with children about living in the shelter? What is the real experience of mothers with children living in the shelter? Were the expectations of mothers with children about living in the shelter met? Empirical part of the thesis was processed by the method of qualitative research using semi-structured interview with opened questions. For data evaluation the method of open coding was used. The research group consisted of six women - mothers with children living in the shelter in the South Bohemian Region. Given the sensitivity of the topic the identification data of women and the shelter were not mentioned in this thesis. The research pointed out the issue of (in)availability of housing for single mothers with children in the unfavorable social situation. The most common reason for loss of housing is the break-up of the partnership, the dismissal of housing and lack of funds. The research also revealed that the main expectation of all interviewed women is to provide accommodation and stay with their children. This thesis helped to find out which services the clients seek the most and whether their needs are fulfilled. Tato diplomová práce se zabývá životem matek s dětmi v azylovém domě. Práce mapuje z pohledu těchto žen jejich očekávání o životě v azylovém domě v konfrontaci s jejich reálnými zkušenostmi. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části v devíti podkapitolách definuji základní pojmy související s problematikou sociální služby azylové domy, nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením a sociálním začleňováním. Popisuji principy činnosti azylových domů pro matky s dětmi, věnuji se stavu péče o matky s dětmi na našem území a charakterizuji vývoj a změny ve funkci rodiny. Zabývám se dále důvody, vedoucími ke ztrátě bydlení, problematikou bezdomovectví a problematikou dostupnosti bydlení. Popisuji a charakterizuji možnosti sociální ochrany matek s dětmi bez domova, tzn. kromě sociální služby azylový dům také podmínkami vzniku nároku na sociální dávky a příslušnou legislativou. Empirická část definuje cíle, metody výzkumu a vlastní výsledky, které jsou znázorněny a popsány v tabulkách, diskuzi a závěrečném shrnutí. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké měly matky s dětmi očekávání o životě v azylovém domě v konfrontaci s reálnými zkušenostmi, dílčími cíli bylo zjistit, z jakých příčin matky s dětmi přicházejí do azylového domu a jak jsou naplňovány jejich potřeby. K těmto cílům byly určeny výzkumné otázky: Z jakých důvodů vyhledají matky s dětmi pomoc azylového domu? Jaké mají matky s dětmi očekávání o životě v azylovém domě? Jaká je realita života matek s dětmi v azylovém domě? Jaké potřeby mají matky s dětmi v azylovém domě? Diplomová práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu technikou polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami a k vyhodnocení dat byla použita metoda otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo šest žen, matek s dětmi, které žijí v azylovém domě v Jihočeském kraji. Vzhledem k citlivosti tématu identifikační údaje žen a azylového zařízení neuvádím. Výzkumné šetření poukázalo na problematiku (ne)dostupnosti bydlení pro osamocené matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Nejčastějším důvodem ztráty bydlení je rozpad partnerského vztahu a výpověď z bydlení a nedostatek finančních prostředků. Z výzkumu dále vyplynulo, že hlavním očekáváním všech dotazovaných žen je zajištění ubytování a skutečnost, že zůstanou se svými dětmi. Tato diplomová práce by pomohla zjistit, které služby klientky nejvíce vyhledávají a zda jsou naplňovány. Keywords: azylový dům; azylový dům pro matky s dětmi; nepříznivá sociální situace; bydlení; bezdomovectví; sociální vyloučení; sociální začlenění; sociální ochrana; shelter; shelter for mother with children; unfavorable social situation; housing; homelessness; social exclusion; social inclusion; social protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Life of mothers with children in a shelter.

This thesis deals with the life of mothers with children in the shelter. The thesis maps expectations of these women about living in the shelter in the confrontation with their real experience. The ...

KONČICKÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases