Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 81
Publikováno od do

Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku a jeho význam pro poznání počátků pražské sídelní aglomerace
Herichová, Iva; Cílek, Václav; Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav
2015 - český
The structure of the residential area, which began to develop in the eastern part of the Hradčany ridge in the 9th century, was determined by the original physical relief. Physical geography has shaped the extent and the division of the area, the network of ways and the fortification or the inner space structuring. This work offers an overview of the state of the art, of the evidence of the published sources concerning the relation between the early medieval settlement of Prague Castle and the original physical relief. The digital reconstruction presents the Hradčany ridge as an oblong, narrow spur grooved on the slopes by erosion gullies, as a site with unsuitable morphology which from the beginning of settlement required adjustments of the terrain. The original shape of the relief can be explained by the geological structure of the site which is described in detail and shown on a geological map. The data for the reconstruction are listed and shown on a map of measurement points. The later anthropogenic development of the relief in the Early Middle Ages is demonstrated on examples from three parts of the castle and the change of the whole area is represented by a model of the terrain in about AD 1200. Current findings on the development of the relief in the early medieval Prague agglomeration are... Georeliéf významně ovlivnil sídelní strukturu raně středověkého rezidenčního areálu, který se v 9. stol. formoval na východní výspě hradčanského hřbetu. Podmínil rozsah a členění areálu, vedení komunikací a opevnění nebo vnitřní organizaci prostoru. Práce podává přehled o stavu a výpovědi publikovaných pramenů zabývajících se tematikou vztahu raně středověkého osídlení Pražského hradu k reliéfu. Digitální rekonstrukce původního reliéfu představuje hradčanský ostroh jako protáhlý úzký hřbet zbrázděný na svazích několika erozními rýhami, polohu s nevýhodnou morfologií vyžadující od počátku osídlení terénní úpravy. Podobu původního reliéfu vysvětluje geologická stavba území podrobně popsaná a přehledně zobrazená v geologické mapě. Vstupní data pro rekonstrukci jsou uvedena v soupisu a zobrazena v mapě dokumentačních bodů. Vývoj antropogenního reliéfu v raném středověku demonstrují příklady řešené ve třech vybraných částech hradu a proměna celého areálu je zachycen na modelu terénu kolem r. 1200. Práce stručně shrnuje současné poznatky o vývoji reliéfu v raně středověké pražské aglomeraci s ohledem na společný rozvoj osídlení malostranské kotliny, Pražského hradu a Hradčan. Pražský hrad - raný středověk - georeliéf - digitální model terénu Klíčová slova: Pražský hrad - raný středověk - georeliéf - digitální model terénu; Prague Castle - Early Middle Ages - physical relief - digital relief model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku a jeho význam pro poznání počátků pražské sídelní aglomerace

The structure of the residential area, which began to develop in the eastern part of the Hradčany ridge in the 9th century, was determined by the original physical relief. Physical geography has ...

Herichová, Iva; Cílek, Václav; Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2015

Klima, utečenci a proměna společnosti
Cílek, Václav
2015 - český
Klíčová slova: climate change; resources; migration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Klima, utečenci a proměna společnosti

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2015

Krajina, archeologie, čas a příroda v Hájkově kronice
Cílek, Václav
2015 - český
Klíčová slova: Hájek‘s Chronicle; landscape; literature; archaeology; Middle Ages Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Krajina, archeologie, čas a příroda v Hájkově kronice

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2015

Genius loci ve vinicích
Cílek, Václav
2013 - český
Klíčová slova: vine; landscape; climate change Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Genius loci ve vinicích

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2013

Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době
Cílek, Václav
2013 - český
Klíčová slova: global change; energy; resources Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2013

Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
Cílek, Václav; Adamovič, Jiří; Breiter, Karel; Prokop Brokešová, J.; Kuchovský, T.; Mikuláš, Radek
2013 - český
Zpráva není volně šiřitelná. Klíčová slova: nuclear safery; hydrogeology; neotectonics; seismic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín

Zpráva není volně šiřitelná.

Cílek, Václav; Adamovič, Jiří; Breiter, Karel; Prokop Brokešová, J.; Kuchovský, T.; Mikuláš, Radek
Geologický ústav, 2013

Posvátná krajina
Cílek, Václav
2012 - český
Klíčová slova: landscape; numinous landscape; mental heritage; genius loci Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Posvátná krajina

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2012

Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin
Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
2012 - český
Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ekosystémové diverzity v nepřírodních biotopech, tj. v územích významně narušených, degradovaných a zdevastovaných lidskou činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací. This methodology is one of the main results of the research project No. SP/2D1/141/07 "Recultivation and Management of Artificial Biotopes in the Czech Republic". Its aim is to protect geomorphologic, biotope, biologic and ecosystem diversity of artificial biotopes; this concerns the land seriously disturbed, degraded or distorted by human activity, primarily by raw material mining, construction, waste disposal, etc. Its implementation in practice could significantly improve ecological stability of landscape and at the same time increase ecological and economic efficiency of the recultivation activities. Klíčová slova: artificial biotopes; geomorphological diversity; biotope diversity; biological diversity; ecosystem diversity; ecological stability of landscape; ecological and economic efficiency; recultivation Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin

Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ...

Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
Geologický ústav, 2012

Návrh bezpečnostních kritérií pro umísťování nových jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii JE Fukušima 2
Cílek, Václav; Mikuláš, Radek; Adamovič, Jiří; Breiter, Karel; Havlín-Nováková, D.
2011 - český
Zpráva je šiřitelná jen se souhlasem SÚJB nebo autorů zprávy. Klíčová slova: nuclear energy; nuclear safety; environment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Návrh bezpečnostních kritérií pro umísťování nových jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii JE Fukušima 2

Zpráva je šiřitelná jen se souhlasem SÚJB nebo autorů zprávy.

Cílek, Václav; Mikuláš, Radek; Adamovič, Jiří; Breiter, Karel; Havlín-Nováková, D.
Geologický ústav, 2011

Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin : metodika pro orgány státní správy v oblasti životního prostředí
Gremlica, T.; Vrabec, V.; Cílek, Václav
2011 - český
Klíčová slova: environment; ecology; landscape recultivation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin : metodika pro orgány státní správy v oblasti životního prostředí

Gremlica, T.; Vrabec, V.; Cílek, Václav
Geologický ústav, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze