Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 27764
Publikováno od do

Elektrický a tepelný magnetotransport v antiferomagnetických systémech
Martins Godinho, João Pedro; Wunderlich, Joerg; Chubykalo-Fesenko, Oksana; Kimel, Aleksei V.
2023 - anglický
Title: Electro and thermal magnetotransport in antiferromagnetic systems Author: João Pedro Martins Godinho Abstract: How to electrically identify the Néel vector reversal in PT symmetric systems? The detection of magnetic order reversal has been one open problem in antifer- romagnetic spintronics. More so, in systems like the tetragonal CuMnAs which preserve the combined PT symmetry, since the combined PT symmetry renders odd magnetore- sistance effects such as the anomalous Hall effect to be zero. This thesis focuses on trying to provide an answer to the question above. We present the measurement of second- order magnetotransport effects as a mechanism to identify the reversal of the Néel order. We show it in two different systems, firstly on an out-of-plane synthetic antiferromagnet and later in the tetragonal CuMnAs. We also introduce a scanning thermal gradient microscopy which allows us to exploit different thermoelectric effects depending on the symmetries of the chosen material. For instance, in the collinear CuMnAs we take advan- tage of the magneto-Seebeck effect to image changes in the magnetic structure due to the application of electrical current pulses. In the case of the noncollinear antiferromagnetic Mn3Sn, the anomalous Nernst response is used to map the magnetic order. Keywords:... Název: Elektrický a tepelný magnetotransport v antiferomagnetických systémech Autor: João Pedro Martins Godinho Abstrakt: Jak elektricky identifikovat obrácení Néelova vektoru v PT symetrick- ých systémech? Detekce obrácení magnetického uspořádání je dosud nevyřešeným prob- lémem v antiferomagnetické spintronice. To platí zejména pro systémy jako tetragonální CuMnAs, které zachovávají kombinovanou PT symetrii, protože ta způsobuje, že liché magnetoresistivní efekty, jako je anomální Hallův jev, jsou nulové. Tato práce se pok- ouší zodpověďet výše uvedenou otázku. Předkládáme měření magnetotransportních jevů druhého řádu jako mechanismus pro identifikaci obrácení Néelova uspořádání. Ukazu- jeme to na dvou různých systémech, nejprve na syntetickém antiferomagnetu a později v tetragonálním CuMnAs. Rovněž používáme skenovací mikroskopii s teplotním gra- dientem, která nám umožňuje využít různých termoelektrických efektů v závislosti na symetrii zkoumaného materiálu. Například v kolineárním CuMnAs využíváme magneto- Seebeckův efekt k zobrazování změn v magnetické struktuře způsobených aplikací elek- trických impulzů. V případě nekolineárního antiferomagnetického Mn3Sn používáme k mapování magnetického uspořádání anomální Nernstův jev. Klíčová slova: Antiferomagnetická spintronika, PT symetrické systémy, Magneto-... Klíčová slova: Antiferomagnetická spintronika|PT symetrické systémy|Magnetotransportní jevy druhého řádu|Skenovací mikroskopie s teplotním gradientem; Antiferromagnetic spintronics|PT symmetric systems|Second-order magnetotransport effects|Scanning thermal gradient microscopy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektrický a tepelný magnetotransport v antiferomagnetických systémech

Title: Electro and thermal magnetotransport in antiferromagnetic systems Author: João Pedro Martins Godinho Abstract: How to electrically identify the Néel vector reversal in PT symmetric systems? The ...

Martins Godinho, João Pedro; Wunderlich, Joerg; Chubykalo-Fesenko, Oksana; Kimel, Aleksei V.
Univerzita Karlova, 2023

Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi
Tchaplianka, Maxim; Shick, Alexander; Janiš, Václav; Kronik, Leeor
2023 - anglický
Title: Electronic structure and magnetic properties of materials with strong electron-electron correlations Author: Maxim Tchaplianka Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: In this thesis, we present several computational methods of studying magnetic materials, and apply them to several real materials. Density functional theory with exact diagonalization is used to investigate three materials which consist of a cobalt impurity coupled to a metallic substrate. The observables and spectral densities found in each case are presented. Next, FeHfSb and UFe10Si2 are investigated as potentially magnetically hard materials, via the calculation of their magnetocrystalline anisotropy and thermodynamic stability. Keywords: density functional theory, Anderson impurity model, exact diagonal- ization, magnetic anisotropy, Kondo effect Název práce: Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi Autor: Maxim Tchaplianka Katedra: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Vedoucí disertační práce: Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: V práci popisujeme několik výpočetních metod studia magnetick- ých materiálů, které následně aplikujeme na vybrané reálné materiály. Teorie funkcionálu hustoty kombinovaná s exaktní diagonalizací příměsového modelu je použita ke zkoumání tří případů kobaltového atomu zabudovaného v krystalové mříži nebo adsorbovaného na povrchu jiného přechodového kovu. Pro každou z těchto příměsí jsou vypočteny různé fyzikální charakteristiky včetně její spek- trální hustota. Dále jsou zkoumány sloučeniny FeHfSb a UFe10Si2 jako potenciální magneticky tvrdé materiály, a to prostřednictvím výpočtů jejich magnetokrystal- ické anizotropie a termodynamické stability. Klíčová slova: teorie funkcionálu hustoty, Andersonův model příměsí, přesná di- agonalizace, magnetická anizotropie, Kondo efekt Klíčová slova: teorie funkcionálu hustoty|Andersonův model příměsí|přesná diagonalizace|magnetická anizotropie|Kondo efekt; density functional theory|Anderson impurity model|exact diagonalization|magnetic anisotropy|Kondo effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronická struktura a magnetické vlastnosti materiálů se silnými elektron-elektronovými korelacemi

Title: Electronic structure and magnetic properties of materials with strong electron-electron correlations Author: Maxim Tchaplianka Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences ...

Tchaplianka, Maxim; Shick, Alexander; Janiš, Václav; Kronik, Leeor
Univerzita Karlova, 2023

Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny
Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
2023 - český
An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific surface area up to 1062 m2 /g was introduced and optimized. Substituted 1,3-diethynylbenzenes served as monomers simultaneously providing functionalization and hyper-cross-linking of the networks. The homopolymerization was compatible with the heteroatom groups of the monomers and allowed to prepare polyacetylene networks with the wide spectrum of univalent functional groups: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH and -CH=O decorating the aromatic segments of the networks in a high extent (7.87 mmol/g). A novel two-step synthesis of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes was introduced combining chain-growth coordination polymerization of acetylenic monomers and covalent templating using acetal and Schiff base protecting groups. By postpolymerization hydrolytic removal of the protecting segments from the primary networks, the networks with a high content (up to 9.61 mmol/g) of univalent functional groups -CH2OH, -CH=O and -NH2 were prepared. These groups were placed either on the cross-linking or linear (aromatic and aliphatic) network segments, even in the vicinity of the main... Byla popsána a optimalizována atomově úsporná jednokroková řetězová koordinační homopolymerizace poskytující ve vysokých výtěžcích funkcionalizované hypersesíťované polyacetyleny s permanentní mikro/mesoporézní texturou a specifickým povrchem až 1062 m2 /g. Jako monomery této homopolymerizace sloužily substituované 1,3-diethynylbenzeny, které zajišťovaly současně jak funkcionalizaci tak hypersesíťování vznikajících produktů. Homopolymerizace byla kompatibilní s heteroatomickými skupinami monomerů a dovolila přípravu polyacetylenových sítí se širokým spektrem univalentních funkčních skupin: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH a -CH=O navázaných ve vysokém rozsahu (7,87 mmol/g) na aromatické segmenty sítí. Byla zavedena nová dvoukroková metoda přípravy mikro/mesoporézních funkcionalizovaných hypersesíťovaných polyacetylenů kombinující řetězovou koordinační polymerizaci acetylenických monomerů a kovalentní templátování chránícími skupinami typu acetalů a Schiffových bazí. Postpolymerizačním hydrolytickým odstraněním chránících segmentů z primárních sítí byly vytvořeny sítě s vysokým obsahem (až 9,61 mmol/g) univalentních funkčních skupin -CH2OH, -CH=O a -NH2. Tyto skupiny bylo možné umístit na síťující nebo na lineární (aromatické i alifatické) jednotky sítí, a to i do těsné blízkosti hlavních... Klíčová slova: Porézní organické polymery; hustě sesíťované; polymerní sítě; polyacetyleny; řetězová polymerizace; funkcionalizace; heteroatomické funkční skupiny; Schiffovy báze; acetaly; chemie chránících skupin; postpolymerizační modifikace; specifický povrch; mikroporézní; mesoporézní; modifikace textury; kovalentní temlátování; chemisorpce; adsorpce CO2; dynamická sorpce vodní páry; Porous organic polymers; hyper-cross-linked; polymer networks; polyacetylenes; chain growth polymerization; functionalization; heteroatom functional groups; Schiff bases; acetals; protecting group chemistry; postpolymerization modification; specific surface area; microporous; mesoporous; textural modification; covalent templating; chemisorption; CO2 adsorption; dynamic water vapour sorption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny

An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific ...

Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
Univerzita Karlova, 2023

Strukturou inspirovaný návrh inhibitorů medicinálně důležitých enzymů
Djukic, Stefan; Maloy Řezáčová, Pavlína; Kutá-Smatanová, Ivana; Kolenko, Petr
2023 - anglický
Structure-assisted drug discovery is a powerful approach that utilizes detailed knowledge on 3D structure to design and optimize new inhibitors targeting medically relevant enzymes. X-ray crystallography is a widely used structural biology technique since it provides detailed snapshot of protein-inhibitor complex, which is used to analyze protein- inhibitor interactions. PNP plays an important role in salvage pathway of purine metabolism, it is a target in treatment of T-cell malignancies and/or parasitic infections. Our effort focused on human and M. tuberculosis PNP, and our aim was to develop new inhibitors with high selectivity and specificity. Our inhibitors are acyclic nucleoside phosphates with 9- deazahypoxanthine nucleobase that contain three moieties binding to all three regions of the active site: purine, phenyl and phosphonate moieties. The best inhibitors have IC50 values as low as 19 nM (human) and 4 nM (M. tuberculosis). The presence of short substituents at central phenyl moiety, such as methoxy and bromide group, decreases inhibitor's affinity towards human PNP, but does not affect affinity towards mycobacterial PNP. At the same time, bulky substituents, such as fluorinated phenyl ring, decrease inhibitor's affinity towards human PNP but increase affinity towards mycobacterial... Racionální návrh léčiv je moderní efektivní přístup, využívající detailní znalosti trojrozměrné struktury k návrhu a optimalizaci nových inhibitorů cílících na klinicky relevantní enzymy. Metodou strukturní biologie, hojně využívanou v racionálním návrhu léčiv, je rentgenová krystalografie. Její silnou stránkou je schopnost poskytnout detailní obraz komplexu protein-inhibitor s rozlišením umožňujícím analýzu jednotlivých interakcí mezi inhibitorem a proteinem.PNP hraje klíčovou roli v metabolické dráze záchrany purinových nukleotidů, a je tak zajímavým terapeutickým cílem nejen pro léčbu T buněčných hematologických malignit, ale i parazitických infekcí. V našich studiích jsme se zaměřili na lidskou PNP a její ortholog v M. tuberculosis s cílem vyvinout nové inhibitory s vysokou specificitou a selektivitou pro každý z enzymů. Prezentované inhibitory patří do skupiny acyklických nukleosid fosfátů s 9-deazahypoxanthinovou nukleobází, obsahující tři funkční skupiny, které se vážou na všechna tři důležitá rozhraní aktivního místa: purin, fenyl a fosfonátovou skupinu. Nejlepší z inhibitorů dosáhly hodnot IC50 až 19 nM a 4 nM pro lidskou, respektive mykobakteriální PNP. Zavedení malých substituentů, jako například methoxy- nebo bromo- skupiny, na centrální fenylový kruh vedlo ke snížení afinity inhibitoru... Klíčová slova: vývoj inhibitorů; proteinová biochemie; strukturní biologie; NMR; rentgenová krystalografie; inhibitor design; protein biochemistry; structural biology; NMR; X-ray crystallography Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturou inspirovaný návrh inhibitorů medicinálně důležitých enzymů

Structure-assisted drug discovery is a powerful approach that utilizes detailed knowledge on 3D structure to design and optimize new inhibitors targeting medically relevant enzymes. X-ray ...

Djukic, Stefan; Maloy Řezáčová, Pavlína; Kutá-Smatanová, Ivana; Kolenko, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Strukturní dynamika transkripčního faktoru EL222 citlivého na světlo
Chaudhari, Aditya; Fuertes Vives, Gustavo; Sedlák, Erik; Möglich, Andreas
2023 - anglický
(EN) Absorption of blue light by proteins featuring the light-oxygen-voltage (LOV) domain triggers physiological responses. One of the LOV-containing proteins, the bacterial transcription factor EL222, is used here as a model system to study the structural and dynamical changes induced by light. EL222 regulates gene expression in a light-dependent manner and has been used in optogenetic applications. EL222 consists of two domains: a light-sensitive LOV domain and a helix-turn-helix DNA-binding domain. In the absence of light, these domains are closely packed, inhibiting DNA binding. However, when exposed to light, the flavin mononucleotide (FMN) cofactor, initially non-covalently attached, forms a covalent bond with a nearby cysteine residue, triggering conformational changes that enable DNA binding. The objective of this study is to uncover the unknown molecular mechanism governing the transition between the dark and illuminated states. We utilized a combination of time-resolved spectroscopy techniques, advanced kinetic analysis methods, and incorporation of non-canonical amino acids (ncAA) as infrared probes of the microenvironment to understand the dynamics of FMN upon light illumination and the consequent structural changes. The intrinsic electronic and vibrational changes of FMN in aqueous... (CZ) Absorpce modrého světla proteiny obsahujícími LOV doménu (z anglického light-oxygen-voltage) spouští fyziologické reakce. Jeden z proteinů obsahujících tuto doménu, bakteriální transkripční faktor EL222, je zde použit jako modelový systém pro studium světlem vyvolaných strukturních a dynamických změn. EL222 reguluje expresi genů závislou na světle a je využíván v optogenetických aplikacích. EL222 se skládá ze dvou domén: světlo-citlivé LOV domény a DNA vazebné domény helix-loop-helix. V nepřítomnosti světla jsou tyto domény ve vzájemné blízkosti, což brání vázání DNA. Avšak po vystavení světlu vzniká kovalentní vazba mezi flavin mononukleotidem (FMN) a blízkým cysteinem, což spouští konformační změny umožňující vázání DNA. Cílem této studie je odhalit neznámý molekulární mechanismus, který řídí přechod mezi oběma stavy. K dosažení tohoto cíle jsme využili kombinaci technik časově rozlišené spektroskopie, pokročilých metod kinetické analýzy a začlenění nekanonických aminokyselin (ncAA). Ty v tomto případě slouží jako infračervené sondy mikroprostředí použité pro porozumění změn vyvolaných osvětlením. Vnitřní elektronické a vibrační změny FMN ve vodném roztoku byly studovány pomocí femtosekundové stimulované Ramanovy spektroskopie (FSRS). Po excitaci byla pozorována řada ultra-rychlých přechodů,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturní dynamika transkripčního faktoru EL222 citlivého na světlo

(EN) Absorption of blue light by proteins featuring the light-oxygen-voltage (LOV) domain triggers physiological responses. One of the LOV-containing proteins, the bacterial transcription factor ...

Chaudhari, Aditya; Fuertes Vives, Gustavo; Sedlák, Erik; Möglich, Andreas
Univerzita Karlova, 2023

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech
Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
2023 - český
The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the European Convention on Human Rights. It describes the conceptual development of both phenomena and their regulation in international law, including both hard law, i.e. binding international law, and soft law, at both the universal and regional levels. Regarding hate speech, it highlights the crucial role of international freedom of expression protection and the different standards and requirements imposed on states based on the severity of the speech. It extensively analyzes the case law of the European Court of Human Rights in relation to both areas, introducing the category of verbal hate crime, which lies between hate crime and hate speech. It describes the parameters and limits of victim protection in relation to both types of behaviors and outlines possible future directions for the development of the Court's case law in the context of binding instruments at the universal level and the dynamic development of international soft law. In the area of hate crime, it focuses on the reflection of the need for a comprehensive response to the phenomenon, going beyond the procedural obligation of effective... Disertační práce se zabývá problematikou předsudečných trestných činů (hate crime) a předsudečných výroků (hate speech) v mezinárodním právu a konkrétně ochranou obětí jednání spadajících do obou kategorií v rámci mechanismu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Popisuje koncepční vývoj obou fenoménů a jejich úpravu v mezinárodním právu, a to jak v hard law, tj. závazném mezinárodním právu, i soft law, jak v univerzální, tak regionální rovině. U zkoumané oblasti hate speech poukazuje na klíčovou roli mezinárodní ochrany svobody projevu a rozdílné standardy a požadavky na státy odstupňované dle závažnosti projevu. Ve vztahu k oběma oblastem podrobně analyzuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, přičemž zavádí kategorii verbální hate crime stojící na pomezí hate crime a hate speech. Popisuje parametry a limity ochrany obětí ve vztahu k jednotlivým typům jednání a nastiňuje, jaké je další možné směřování vývoje judikatury Soudu na pozadí závazných nástrojů univerzální úrovně a dynamického vývoje mezinárodního soft law. V oblasti hate crime se zaměřuje na reflexi potřeby celistvé odpovědi na daný fenomén, neomezující se na procesní závazek účinného vyšetření předsudečného motivu v úzkém smyslu dané koncepce, a sahající např. do závazku na adekvátní právní úpravu nebo přijetí preventivních... Klíčová slova: Trestné činy z nenávisti; trestné činy motivované předsudky; projevy nenávisti; podněcování; oběti; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Evropský soud pro lidská práva; Hate Crimes; crimes committed motivated by bias; hate speech; incitement; victims; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech

The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the ...

Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Výzkum transformace atmosfér terestrických planet vlivem impaktů mimozemských těles a UV záření
Knížek, Antonín; Ferus, Martin; Kabáth, Petr; Kopecký, Vladimír
2023 - anglický
Keywords: Exoplanets, Earth, Impact, Photochemistry, Infrared Spectroscopy, Atmospheric chemistry Impacts and photochemistry are two very important driving forces for chemical transformation of planetary atmospheres. While strong UV radiation produced by young stars continuously provides a significant amount of energy, impacts are one-time events with far-reaching consequences. Especially important are then impacts on young rocky planets, including the early Earth, because these planets are likely exposed to much higher impact fluxes, commonly called 'heavy bombardment'. This bombardment is the final echo of the turbulent planetary accretion and has prominent significance for planetary environments, e.g., the chemical composition and shape of the planetary surface, the chemistry of atmospheres, aerosol production, and likely the origin of life. Future observations of exoplanets by space telescopes, such as the James Webb Space Telescope or Ariel, as well as ground-based telescopes, such as the Extremely Large Telescope currently under construction in Chile, could determine whether this heavy bombardment represents a common scenario for the evolution of terrestrial planets. Both impacts and photochemistry can be efficiently simulated and studied in laboratory conditions by state-of-the-art methods.... Klíčová slova: exoplanety, Země, impakty, fotochemie, infračervená spektroskopie, atmosférická chemie Impakty a fotochemie jsou dvěma významnými hnacími silami pro chemické přeměny v planetárních atmosférách. Zatímco UV záření produkované mladými hvězdami kontinuálně poskytuje energii, impakty jsou jednorázové události s dalekosáhlými důsledky. Zvlášť významné jsou pak impakty na mladých kamenných planetách, protože tyto planety jsou vystavovány mnohem vyšším tokům dopadající hmoty, obvykle nazývané "těžké bombardování". Toto bombardování je posledním dozvukem turbulentní planetární akrece a hraje důležitou roli při formování podmínek na planetách, včetně chemického složení, povrchu, chemie atmosfér, produkce aerosolů a pravděpodobně i vzniku života. Budoucí pozorování vesmírnými teleskopy, jako např. Vesmírný dalekohled Jamese Webba nebo Ariel, či pozemskými dalekohledy, jako např. Extrémně velký dalekohled, který je v současnosti konstruován v Chile, mohou určit, zda je toto těžké bombardování běžnou součástí evoluce terestrických planet. Jak impakty, tak fotochemie mohou být efektivně simulovány a studovány v laboratorních podmínkách pomocí moderních metod. Tato práce shrnuje naše výsledky zaměřené na rozpoznávání markerových molekul impaktů a s tím souvisejících termodynamických nerovnováh v... Klíčová slova: Exoplanety; Země; impakt; fotochemie; infračervená spektroskopie; atmosférická chemie; Exoplanets; Earth; Impact; Photochemistry; Infrared Spectroscopy; Atmospheric chemistry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum transformace atmosfér terestrických planet vlivem impaktů mimozemských těles a UV záření

Keywords: Exoplanets, Earth, Impact, Photochemistry, Infrared Spectroscopy, Atmospheric chemistry Impacts and photochemistry are two very important driving forces for chemical transformation of ...

Knížek, Antonín; Ferus, Martin; Kabáth, Petr; Kopecký, Vladimír
Univerzita Karlova, 2023

Strukturní studie metaloenzymů: histone deacetylasa 6 a glutamát karboxypeptidasa II
Shukla, Shivam; Bařinka, Cyril; Stříšovský, Kvido; Kolenko, Petr
2023 - anglický
Zinc-dependent hydrolases are a class of metalloenzymes that require zinc ions to catalyse hydrolytic reactions. Structural studies of these enzymes shall provide detailed information about the processing of their natural substrates, domain organization, and overall structural fold. This thesis describes the structural properties of two different metallohydrolases 1) human histone deacetylase 6 (HDAC6) and 2) glutamate carboxypeptidase II (GCPII) by utilizing a different set of biophysical techniques. HDAC6 is a structurally unique multidomain enzyme comprised of unstructured and globular domains. It regulates the plethora of cellular processes by removing an acetyl group from lysine side chains of target proteins. It has been known to deacetylate non-histone substrates such as tubulin, Hsp90, cortactin, and peroxiredoxins. Given its structural complexity, complete structural information of full-length HDAC6 is missing and available information is limited to its globular domains only. Hence, the integrative approach was employed in combining experimental data from several orthogonal biophysical techniques to build an in-solution structural model of HDAC6. The study reports that HDAC6 adopts multiple conformations due to its unstructured regions and exists as an ensemble of conformers in solution.... Hydrolasy závislé na zinku patří do třídy metaloenzymů, které obsahují zinečnaté kationty katalyzující hydrolytické reakce. Strukturní studie těchto enzymů jsou prováděny za účelem získání detailních informací o povaze jejich trojrozměrné struktury, organizaci domén a štěpení jejich přirozených substrátů. Tato práce popisuje strukturní charakteristiku dvou různých metalohydrolas 1) lidské histondeacetylasy 6 (HDAC6) a 2) glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII) s využitím odlišné sady biofyzikálních technik. HDAC6 je strukturně unikátní vícedoménový enzym složený z nestrukturovaných a globulárních domén. Reguluje množství buněčných procesů odštěpováním acetylové skupiny z postranních řetězců lysinů vyskytujících se v cílových proteinech. Je známo, že HDAC6 deacetyluje substráty odlišné od histonů jako je tubulin, Hsp90, cortactin a peroxiredoxiny. Vzhledem k jeho strukturní komplexnosti jsou dostupné strukturní informace o HDAC6 omezeny pouze na jeho globulární domény. V této studii byl použit komplexní metodický přístup založený na integraci experimentálních dat získaných několika ortogonálními biofyzikálními technikami, který umožnil tvorbu strukturního modelu HDAC6 v roztoku. Získaný model ukazuje, že díky svým nestrukturovaným oblastem HDAC6 může zaujímat více konformací a v roztoku se pravděpodobně... Klíčová slova: glutamát karboxypeptidasa II; trojrozměrná struktura; HDAC6; biopfyzikální metody; Glutamate Carboxypeptidase II; 3D-structure; HDAC6; biophysical methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturní studie metaloenzymů: histone deacetylasa 6 a glutamát karboxypeptidasa II

Zinc-dependent hydrolases are a class of metalloenzymes that require zinc ions to catalyse hydrolytic reactions. Structural studies of these enzymes shall provide detailed information about the ...

Shukla, Shivam; Bařinka, Cyril; Stříšovský, Kvido; Kolenko, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Vliv vybraných léků na kostní metabolismus
Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
2023 - český
With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. Fractures due to osteoporosis are the major cause of morbidity and mortality in the elderly (Compston et al., 2019). A large body of evidence suggests an association between AEDs and bone abnormalities. The prevalence of osteoporosis and osteopenia in long-term treated epileptics is high. More than 50% of patients with epilepsy have low bone mineral density (BMD) (Ko et al., 2020). The aim of the dissertation was to evaluate the effect of orchidectomy and the effect of selected new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) on bone metabolism in young Wistar rats. The negative effect on bone tissue after rat orchidectomy was confirmed after 12 weeks. Orchidectomy led to a statistically significant reduction in BMD and had a negative effect on the biomechanical properties of bones. Our results confirm that young rats after orchidectomy can be considered a suitable animal model for the study of osteopenia. After 12 weeks of administration of new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam), there was no statistically significant effect on BMD in... Souhrn Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužující se délce života představuje osteoporóza závažný celosvětový zdravotní problém. V současné době se odhaduje, že osteoporózou trpí více než 200 milionů lidí. Zlomeniny v důsledku osteoporózy jsou hlavní příčinou morbidity a mortality starších lidí (Compston et al., 2019). Řada důkazů naznačuje souvislost mezi antiepileptiky a kostními abnormalitami. Prevalence osteoporózy a osteopenie u dlouhodobě léčených epileptiků je vysoká. Více než 50 % pacientů s epilepsií má nízkou hodnotu kostní minerální denzity (BMD) (Ko et al., 2020). Cílem této disertační práce bylo posouzení vlivu orchidektomie a vybraných nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) na kostní metabolismus u mladých potkanů kmene Wistar. Byl potvrzen negativní vliv provedené orchidektomie potkanů na kostní tkáň po 12 týdnech. Orchidektomie vedla k statisticky významnému snížení BMD a měla negativní vliv na mechanickou odolnost kostí. Naše výsledky potvrzují, že mladý potkan po provedené orchidektomii může být považován za vhodný zvířecí model pro studium osteopenie. Po 12 týdnech podávání nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) nebyl potvrzen statisticky významný vliv na BMD u orchidektomovaných potkanů ani u gonadálně intaktních... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv vybraných léků na kostní metabolismus

With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. ...

Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Chirální separace klastrových sloučenin boru.
Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
2023 - anglický
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chirální separace klastrových sloučenin boru.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: ...

Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze