Počet nalezených dokumentů: 443
Publikováno od do

Tvořivost a kreativita v diagnostice výchovného poradce
VENCLÍKOVÁ, Petra; SMĚŠNÁ, Eva
2019 - český
Cílem mé závěrečné práce bylo posoudit zájem žáků o profesní a kariérní zaměření z hlediska zájmu a jejich tvořivosti, což je hlavním předpokladem pro úspěšné studium na střední škole se záměrem pracovat ve studovaném oboru. V teoretické části se zabývám analýzou oblastmi, které mají přímou souvislost s kariérním zaměřením a problematikou mládeže v oblasti vzdělávací i sociální se zaměřením na spolupráci rodiny se školou. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum ve sběru dat žáků pomocí dotazníkového šetření na základě profesního obrázkového kariérního testu. Ve své práci jako učitelka odborných předmětů a výchovná poradkyně předkládám na závěr své práce návrhy a postřehy, které by mohly zlepšit situaci ve vzdělávání na střední odborné škole. Klíčová slova: tvořivost; kreativita; nápad; fantazie; žák; osobnost; temperament; komunikace; schopnosti; úspěch; motivace; zájmy; inteligence; kresba; vědomosti; kariéra; uplatnění; profese; rodiče; škola. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Tvořivost a kreativita v diagnostice výchovného poradce

Cílem mé závěrečné práce bylo posoudit zájem žáků o profesní a kariérní zaměření z hlediska zájmu a jejich tvořivosti, což je hlavním předpokladem pro úspěšné studium na střední škole se záměrem ...

VENCLÍKOVÁ, Petra; SMĚŠNÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vize budoucnosti: 1984 versus Příběh služebnice. Téma totality ve výuce angličtiny při použití anglicky psaných dystopických románů.
THUNOVÁ, Andrea; VODIČKOVÁ, Milena
2019 - český
Závěrečná práce se zabývá tématem totality ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Teoretická část práce analyzuje a srovnává dva anglicky psané dystopické romány: 1984 George Orwella a Příběh služebnice Margaret Atwoodové. Všímá si v nich totalitních principů používaných vládnoucí třídou k uchopení a udržení moci. Dále srovnává pojetí mužských a ženských hrdinů v obou románech a tématy pojícími se k otázce genderu. Praktická část práce sleduje možnosti výuky tématu totality společně s výukou anglického jazyka. Předkládá aktivity a možné přístupy sledující dané téma a zároveň prohlubující znalost cizího jazyka. The final project deals with teaching totalitarianism together with English learning at lower secondary schools. The theoretical part of the work focuses on analysing and comparing two dystopian novels: Nineteen Eighty-Four by George Orwell and The Handmaid´s Tale by Margaret Atwood. Analyses centre on totalitarian features used by the ruling class to maintain the power and discuss authors´ approaches to female and male characters. The practical part focuses on teaching totalitarianism through English-language dystopian literature. It presents activities and methods which practise learners´ receptive and productive skills. Klíčová slova: Totalita; dystopie; feminismus; komunismus; náboženský fundamentalismus; výukové aktivity; receptivní a produktivní dovednosti; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Totalitarianism; dystopia; feminism; communism; religious fundamentalism; productive and receptive skills; Framework Educational Programme for Elementary Education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vize budoucnosti: 1984 versus Příběh služebnice. Téma totality ve výuce angličtiny při použití anglicky psaných dystopických románů.

Závěrečná práce se zabývá tématem totality ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Teoretická část práce analyzuje a srovnává dva anglicky psané dystopické ...

THUNOVÁ, Andrea; VODIČKOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kalendář výchovného poradce
SEDLÁKOVÁ, Ladislava; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - český
Práce se zabývá vymezením činností, role a spolupráce výchovného poradce s ostatními poradci a institucemi. Dále popisuje kariérové poradenství na škole, poradenský proces a etický kodex výchovného poradce. This thesis deals with a delimitation of the work of educational counsellor and other school counsellors and institutions. it describes a consuelling of career, the process of consultation and the ethic rules of educational conselor. Klíčová slova: role výchovného poradce; činnost výchovného poradce; poradenský proces; kariérové poradenství; the role of educatiuonal consellor; the activities of an educational consellor; the process of educatiuonal consultancy; the consultancy of career Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kalendář výchovného poradce

Práce se zabývá vymezením činností, role a spolupráce výchovného poradce s ostatními poradci a institucemi. Dále popisuje kariérové poradenství na škole, poradenský proces a etický kodex výchovného ...

SEDLÁKOVÁ, Ladislava; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti
STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
2019 - český
Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím neexistuje žádná vhodná metodika ani základní informace o problému. Teoretická část práce je zaměřená na teoretické zakotvení rizika, popisuje média, mediální gramotnost, mediální výchovu, rizikové jevy v prostředí internetu a nebezpečné výzvy. Praktická část je sondou mezi část žáků a studentů v České republice. Zjišťovali jsme například jestli znají internetové výzvy, jestli se s nimi setkali či je vyzkoušeli. This final thesis deals with education of media and risks on the internet. It is mainly focused on dangerous challenges. This danger is becoming more up to date, but in the Czech Republic there are no suitable methods or basic information about the problem. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical grounding of the issue, describing media, media literacy, media education, risk phenomena on the internet and dangerous challenges. The practical part is a probe between a part of pupils and students in the Czech Republic. For example, we found out whether they knew the Internet challenges, came across them or tried them. Klíčová slova: média; mediální výchova; mediální gramotnost; kyberšikana; kybergrooming; sexting; netolismus; dezinformace; nebezpečné internetové výzvy; modrá velryba; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge; media; media education; mediální literacy; cyberbullying; cybergrooming; sexting; netolism; disinformation; dangerous challenges; The Blue Whale Challenge; The Salt and Ice Challenge; The Duct Tape Challenge; The Choking Challenge; The Cinnamon Challenge; The BirdBox Challenge; The TidePod Challenge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vybraná témata z oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti

Závěrečná práce se zabývá mediální výchovou a riziky na internetu. Zaměřená je hlavně na nebezpečné výzvy, tzv. dangerous challenge. Toto riziko se stává stále aktuálnější, ale v České republice zatím ...

STŘÍLKOVÁ, Pavla; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma
KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
2019 - český
Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, osobnost, temperament a pojetí charakteru. Závěrečná kapitola je věnována problému lásky, umění milovat. The bachelor thesis deals with the understanding of man and society at Erich Fromm´s work. It begins with Fromm,s CV. The thesis is further devided into three parts: character, human and love. Klíčová slova: Charakter; společnost; nekrofilie; biofilie; láska; Character; society; love; naturalness; human Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Chápání člověka a společnosti v díle Ericha Fromma

Závěrečná práce je postavena na chápání člověka a společnosti u Ericha Fromma. Na začátku je uveden Frommův životopis a výčet jeho tvorby. Dále se práce zaměřuje na problém lidské přirozenosti, ...

KUČEROVÁ, Lada; ZIMA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komunikace mezi učiteli, rodiči a výchovnými poradci na 1. stupni ZŠ.
STEHLÍKOVÁ, Věra; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie
2019 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komunikace mezi učiteli, rodiči a výchovnými poradci na 1. stupni ZŠ.

STEHLÍKOVÁ, Věra; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Letní tábor pro děti s ADHD
FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - český
Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD. This paper describes how a summer camp program for younger school children could look like, with children with ADHD. Klíčová slova: tábor; ADHD; děti; program; tábor; ADHD; děti; program Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Letní tábor pro děti s ADHD

Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD....

FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem
NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
2019 - český
Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola zpracovává tématiku školství v českých zemích. Další kapitoly pojednávají o obci. Popisují historii, školství, současné základní školy a některé významné pedagogické osobnosti. Poslední kapitola navrhuje postup při využití závěrečné práce v pedagogické praxi. Součástí je i vypracovaný metodický list. Thesis History and development of primary education in Bystřice nad Pernštejnem describes contexts of education in the town from its origins to the present. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the topic of education in the area of Czech lands - nowadays Czech Republic. Next two chapters deal with the topic of the town itself. They describe history, education, contemporary primary schools and some of the most significant figures in pedagogy. The last chapter suggests an approach of using this thesis in pedagogical practice. The thesis also includes methodological guidelines. Klíčová slova: Obec Bystřice nad Pernštejnem; vývoj školství; základní škola; školní budova; pedagog; Village Bystřice nad Pernštejnem; development education; primary school; school building; teacher. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem

Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...

NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

TÉMA POLITICKÝCH VĚZŇŮ VE VÝUCE LITERATURY NA SŠ
HAJZEROVÁ, Kateřina; SLADOVÁ, Jana
2019 - český
První část závěrečné práce se zabývá historickým kontextem 50. a 60. let. 20. století v ČSR a problematikou politických vězňů. Dále práce seznamuje čtenáře s konkrétními autory, píšícími o tematice politických vězňů, a moderními výukovými metodami kritického myšlení, které byly využity v praktické části práce. Druhá praktická část se věnuje didaktickému využití vybraných textů a metod na středních školách. The first part of the thesis deals with historici kontext of 50s and 60s of 20th century and also with problematic of political prisoners. Thesis also introduces reders with contemporary authors who write about political prisoners and also with modern teaching methods of critical thinking used in practical part of thesis. The second practical part of thesis deals with didactical use of selected texts for students in the secondary schools. Klíčová slova: Karel Pecka; Jiří Stránský; Jiří Mucha; Dagmar Šimková; Motáky nezvěstnému; Štěstí; Studené slunce; Byly jsme tam taky; kritické myšlení; metody kritického myšlení; moderní výukové metody; pracovní listy; političtí vězni; 50. a 60. léta 20. století v ČSR; střední škola; Karel Pecka; Jiří Stránský; Jiří Mucha; Dagmar Šimková; Happiness; Letters for the missing; Cold sun; We where there too; critical thinking; methods of critical thinking; modern teaching methods; worksheets; political prisoners; 50s and 60s of 20th century in Czechoslovakia; secondary school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
TÉMA POLITICKÝCH VĚZŇŮ VE VÝUCE LITERATURY NA SŠ

První část závěrečné práce se zabývá historickým kontextem 50. a 60. let. 20. století v ČSR a problematikou politických vězňů. Dále práce seznamuje čtenáře s konkrétními autory, píšícími o tematice ...

HAJZEROVÁ, Kateřina; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a současnost základního školství v Bučovicích
ŠIŠKOVÁ, Miloslava; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Historie a současnost základního školství v Bučovicích

ŠIŠKOVÁ, Miloslava; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze