Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 319
Publikováno od do

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
2023 - ruský
153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in particular Kazakhstan. The work used basic principles and methods to present the historical and cultural state of contemporary Kazakhstan and its religious sphere of life. The relevance of the problem is connected primarily with the historical and social changes that occurred after the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Kazakhstan achieved independence and assumed the role of a democratic and secular state. In this context, it is important to pay attention to the role of Christian religion in these changes. Every state faces problems that require active participation in solving them. In Kazakhstan, an important issue is the regulation of religious organisations. One of the key points is the importance of religious education in the formation of new social relations and the maintenance of democratic values. New forms of Christian communication are emerging and are being adapted to modern society. However, it should be taken into account that in the religious sphere there are also problems related to the rejection by some groups of society of certain religious beliefs, as well as problems of extremism and... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Klíčová slova: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
Univerzita Karlova, 2023

Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka
Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - ruský
The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and abilities in teaching Russian as a foreign language (RFL). The aim of this work is to study the structure and content of existing test methods in the context of the general educational triad and to develop the new test assignments for a summative assessment. The main objective of this study is to determine effectiveness of the existing systems of knowledge control when teaching Russian as a foreign language in a Czech audience.In this paper, we will analyze the existing test methods and explore the modern linguodidactic measurements and assessments of the quality of teaching Russian as a foreign language. The relevance of this work lies in the need to develop a better control of students ' knowledge in order to achieve their language competence. The practical part of this master's paper will offer the summative test assigments for the electronic textbook "Cultural History of Russia" (Getmanenko, Rozboudová, Vasilieva, 2020). Moderní vzdělávací trojice "Vzdělávání-výuka-hodnocení" přiřazuje významnou roli hodnotící složce. Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření znalostí, dovedností a schopností ve výuce ruštiny jako cizího jazyka (RKI). Cílem této práce je studium struktury a obsahu stávajících zkušebních metod v kontextu obecné vzdělávací triády a vypracování nových testovacích úkolů pro souhrnné hodnocení. Hlavním cílem této studie je stanovení efektivity stávajících systémů kontroly znalostí při výuce ruštiny jako cizího jazyka u českých studentů. V této diplomové práci budeme analyzovat stávající zkušební metody a zkoumat moderní linguodidaktická měření a hodnocení kvality výuky ruštiny jako cizího jazyka. Význam této práce spočívá v potřebě rozvíjet lepší kontrolu znalostí studentů za účelem dosažení jejich jazykové kompetence. V praktické části magisterské práce budou nabídnuty souhrnné testovací úkoly pro elektronickou učebnici Kulturní historie Ruska (Getmanenko, Rozboudova, Vasilieva, 2020) Klíčová slova: hodnocení znalostí; ruština jako cizí jazyk; didaktika ruského jazyka; kontrola znalostí; testování; testové úlohy; evaluation of students' knowledge; Russian as a foreign language; knowledge monitoring; test control; test tasks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka

The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and ...

Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2023 - ruský
Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the Internet space, but also beyond it. The theoretical part is based on available scientific literature; in the practical part, attention is paid to various ways of forming memes, their classification and methods of application in speech and written communication. Purpose of writing this work: to determine what is a meme, to explain the reasons for the use of memes in the Internet space and in the domestic environment; analyze the ways of their formation and make a semantic classification. Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí Abstrakt V této práci se probírá analýza memů v ruském jazyce jako součásti komunikace a mentality nejen v internetovém prostoru, ale i mimo něj. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby utváření memů, jejich klasifikaci a způsoby použití v řečové a písemné komunikaci. Cílem napsání práce je zkoumát memy, definovat důvody jejich použití v internetovém prostoru a domácím prostředí. Taky cílem práce je analýza způsobů utváření memů a sestavení jejich sémantické klasifikace. Klíčová slova: Mem|jazyk|sémantika|klasifikace|internet|lidové výrazy; Meme|language|semantics|classification|internet|popular expressions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí

Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2023

Precedentní fenomény v reklamním diskurzu
Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
2023 - ruský
Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase its effectiveness. The thesis describes various types of advertising, as well as types of precedent phenomena and their functional and semantic specificity. The purpose of this study is to analyze the features of the use of precedent phenomena in Russian advertising and to identify different types of precedent phenomena used in advertising texts. In addition, an important part of the work is the database of advertising texts containing precedent phenomena. Anotace. Autoři reklamních textů neustále hledají co nejefektivnější způsoby, jak upoutat pozornost příjemce. Využití precedentních jevů v reklamě může zvýšit její účinnost. Práce popisuje různé druhy reklamy, ale i typy precedentních jevů a jejich funkční a sémantickou specifičnost. Cílem této studie je analyzovat rysy použití precedentních jevů v ruské reklamě a identifikovat různé typy precedentních jevů používaných v reklamních textech. Kromě toho je důležitou součástí práce databáze reklamních textů obsahujících precedentní jevy. Klíčová slova: precedentní jevy|precedentní jméno|precedentní výraz|precedentní situace|precedentní text|reklama|reklamní text|reklamní diskurz; precedent phenomena|precedent name|precedent expression|precedent situation|precedent text|advertising|advertising text|advertising discourse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Precedentní fenomény v reklamním diskurzu

Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase ...

Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
Univerzita Karlova, 2023

Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova
Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Pospíšil, Ivo
2023 - ruský
This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will offer a perspective on historical context. The aim of this work is to pinpoint the type of the characters' identity based on their relationship with ideology and society, their motivations and actions. Tato práce je věnována problematice vztahu jedince a totalitního státu ve tvorbě A. P. Platonova na příkladu prózy "Kotlovan". V práci bude ukázan historický kontext. Cílem práce je určení typu identity hrdin prózy na základě charakteru jejich vztahu s ideologii a společnosti, jejich motivaci a činnosti. Klíčová slova: Андрей Платонов|Котлован|личность|тоталитаризм|русская литература; Andrey Platonov|Kotlovan|individuality|totalitarianism|Russian literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova

This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will ...

Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Pospíšil, Ivo
Univerzita Karlova, 2023

Žánrové rysy módních blogů
Cyrelčuková, Marta; Rycheva, Ekaterina; Stranz-Nikitina, Veronika
2023 - ruský
Annotation:The blog is one of the most popular internet-genres. The paper analyzes the communicative space of blogs about fashion in stylistic, genre and discursive aspects. The author reveals the essence of the hypertext specifics of the fashion blog genre, and also analyzes the means of expression. As the study showed, the genre features of fashion blogs include the use of a large number of borrowings related to the field of fashion, the use of specific means of expression (which are focused primarily on the female audience as the main consumer of goods and services in this area), the author's desire to establish close contact with the audience and create a relaxed atmosphere of communication. Anotace: Blog je jedním z nejpopulárnějších internet-žánrů. Práce se zabyvá analyzou komunikačního prostoru modních blogů po stylistické, žánrové a diskurzivní stránce. Autor odhaluje podstatu hypertextové specifičnosti žánru módních blogů a analyzuje také výrazové prostředky. Jak ukázal výzkum, mezi žánrové rysy módních blogů patří využívání velkého množství výpůjček souvisejících s oblastí módy, používání specifických výrazových prostředků (které jsou zaměřeny především na ženské publikum jako hlavního konzumenta zboží a služeb v této oblasti), touhu autora navázat blizký kontakt s publikem a vytvořit uvolněnou atmosféru komunikace. Klíčová slova: blog|módní blog|diskuse|žánr|internetová komunikace|diskurz|narážka|metafora|ironie|jazyková hra; blog|fashion blog|discussion|genre|Internet communication|discourse|allusion|metaphor|irony|word play Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Žánrové rysy módních blogů

Annotation:The blog is one of the most popular internet-genres. The paper analyzes the communicative space of blogs about fashion in stylistic, genre and discursive aspects. The author reveals the ...

Cyrelčuková, Marta; Rycheva, Ekaterina; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2023

Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole
Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - ruský
The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and Belarusian in the period starting from the 19th century up to the present moment, to the country's language question and the role of religious affiliation in the choice of the language. The second chapter analyzes primarily the reflection of changes in the language policies at the turn of 1980's and 1990's, as well as the position of Belarusian in the educational system and the comparison of presence of both languages on all educational levels. The third chapter contains the description of the significant role of bilingualism in contemporary world, presentation of Belarusian bilingualism, as well as possible use of the thesis for various academic purposes. KEYWORDS Belarusian, Russian, bilingualism, edcuation, language policy, school Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola Klíčová slova: Bělorusko; ruský jazyk; běloruský jazyk; vzdělávání; jazyková situace; jazyková politika; jazykové plánování; Belarus; the Russian language; the Belarusian language; education; language situation; language policy; language planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole

The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and ...

Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova
Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2023 - ruský
This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will offer a perspective on historical context. The aim of this work is to pinpoint the type of the characters' identity based on their relationship with ideology and society, their motivations and actions. Tato práce je věnována problematice vztahu jedince a totalitního státu ve tvorbě A. P. Platonova na příkladu prózy "Kotlovan". V práci bude ukázan historický kontext. Cílem práce je určení typu identity hrdin prózy na základě charakteru jejich vztahu s ideologii a společnosti, jejich motivaci a činnosti. Klíčová slova: Андрей Платонов|Котлован|личность|тоталитаризм|русская литература; Andrey Platonov|Kotlovan|individuality|totalitarianism|Russian literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova

This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will ...

Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2023

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - ruský
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Klíčová slova: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - ruský
This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEYWORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, New Year, Christmas, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce přináší srovnání významných církevních a světských svátků, jako jsou Vánoce, Silvestr, Masopust a Velikonoce. Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků, analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní zhodnotit kvalitu prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Nový rok, Vánoce, Masopust, Velikonoce Klíčová slova: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze