Number of found documents: 2514
Published from to

Attitudes of Czech Public to Their Jobs – June 2019
Spurný, Martin
2019 - Czech
June's survey of CVVM asked questions regarding the relationship of workers to their jobs. On the one hand, the survey focused on the topics such as job satisfaction, perception of workplace climate and subjective evaluation of adequacy of earnings. On the other hand, the aim was also to determine the proportion of workers considering the possibility of changing their job and what they think about the probability of job loss. V červnovém šetření se CVVM více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo zjišťováno, jaký podíl pracujících momentálně uvažuje o změně zaměstnání a za jak pravděpodobnou je pokládána možnost ztráty práce. Keywords: jobs; satisfaction; earnings; work Fulltext is available at external website.
Attitudes of Czech Public to Their Jobs – June 2019

June's survey of CVVM asked questions regarding the relationship of workers to their jobs. On the one hand, the survey focused on the topics such as job satisfaction, perception of workplace climate ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2019

Confidence in Some Representatives in International Context - December 2018
Červenka, Jan
2019 - Czech
December 2018 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence in some main figures of international policy and persons involved in recent important events as well as supreme representatives of Central European countries. V prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Do výzkumu byly zahrnuty jak významné osobnosti světové politiky a aktéři významných událostí z poslední doby, tak někteří nejvyšší ústavní činitelé středoevropského regionu, mezi nimiž pro srovnání je i český prezident. Keywords: representatives; Politics Fulltext is available at external website.
Confidence in Some Representatives in International Context - December 2018

December 2018 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence in some main figures of ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
In February 2019 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v únoru 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February 2019

In February 2019 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Happiness with the state of selected areas of public life – February 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
In February 2019, citizens of the Czech Republic evaluated how satisfied they are with the situation in 29 selected areas of public life. The best evaluated areas are the selection of goods and services (76% satisfied), culture (63%), unemployment (55%), and respect for human rights (52%). The worst evaluated items are corruption (60% dissatisfied), economic crime (49%), and immigration (42%). V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Keywords: goods and services; culture; unemployment; human rights; corruption; economic crime; immigration Fulltext is available at external website.
Happiness with the state of selected areas of public life – February 2019

In February 2019, citizens of the Czech Republic evaluated how satisfied they are with the situation in 29 selected areas of public life. The best evaluated areas are the selection of goods and ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

The Czech public's views on foreign nationals – March 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In March 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to foreigners. Respondents commented on foreigners who live in the Czech Republic and in their place of residence. Research also included set of questions about general attitudes connected to foreigners such as their impact on Czech culture, unemployment, health ricks and economy. Respondents also evaluated whether foreigners are the solution of problem of ageing population in the Czech Republic. V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich bydliště. Součástí dotazování bylo i zmapování toho, jak česká veřejnost cizince vnímá a jakou pozici ve společnosti si s nimi spojuje. Keywords: foreigners; culture Fulltext is available at external website.
The Czech public's views on foreign nationals – March 2019

In March 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to foreigners. Respondents commented on foreigners who live in the Czech Republic and in their place of residence. ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

The Czech public’s views of ethnic groups living in the Czech Republic – March 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
In March 2019 Public Opinion Research Centre investigated attitudes of Czech public to seventeen national groups that are living in the Czech Republic in significant number. The most positive relation was observed to Czechs, Slovaks, and Poles, the worst relation have Czechs to Roma people and Arabs. V březnu 2019 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako referenční skupina. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí pětibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „spíše sympatičtí“, 3 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 4 „spíše nesympatičtí“ a 5 „velmi nesympatičtí“. Keywords: national groups; foreigners Fulltext is available at external website.
The Czech public’s views of ethnic groups living in the Czech Republic – March 2019

In March 2019 Public Opinion Research Centre investigated attitudes of Czech public to seventeen national groups that are living in the Czech Republic in significant number. The most positive relation ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

The Czech Public on the future of the EU and impact of the UK leaving the EU – April 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In April 2019 Public Opinion Research Centre focused on opinion to the level of integration of EU a the role of Czech Republic in this process. We were also interested about Czech public's opinions to the future of the of the united Europe. The part of this survey was also question about the impact of the UK leaving the EU. V dubnu 2019 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy. tohoto bloku jsme zařadili také otázku, ve které nás zajímalo, jaký dopad bude mít podle českých občanů odchod Velké Británie z Evropské unie, tzv. Brexit, pro samotnou Velkou Británii, pro Evropskou unii jako celek a pro Českou republiku. Důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy vyjádřilo 46 % českých občanů, srovnatelný podíl respondentů (43 %) ovšem v budoucnost sjednocené Evropy nevěří. Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU by do budoucna měla zůstat na stávající úrovni (47 %), mínění ve prospěch oslabení (24 %) integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat (18 %). Co se týká míry zapojení České republiky do EU, nejvíce dotázaných (44 %) je pro zachování stávající míry zapojení ČR do EU, názory ve prospěch posílení či oslabení jsou vyrovnané (24 % shodně pro posílení i oslabení). Česká veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i na Českou republiku budou nepříznivé. Keywords: Great Britain; Brexit; European Union Fulltext is available at external website.
The Czech Public on the future of the EU and impact of the UK leaving the EU – April 2019

In April 2019 Public Opinion Research Centre focused on opinion to the level of integration of EU a the role of Czech Republic in this process. We were also interested about Czech public's opinions to ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Opinions on European Integration – April 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
In the opinion poll carried out in April 2019 by the Public Opinion Research Centre, questions regarding attitudes of Czech citizens towards integration in the EU were included. More specifically, the questionnaire asked surveyors about their opinion on values of democracy, equality, collaboration, tolerance, fairness, and solidarity being successfully exercised in the EU. Furthermore, respondents were asked about their views on economic, political, cultural, defense and ecological integration in the European Union. Lastly, attention was given to the belief that the EU decisions are in the interest of the Czech Republic and of the people like themselves. V dubnu 2019 byly do výzkumu veřejného mínění jako každý rok zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Zaměřili jsme se také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky a v jejich vlastním zájmu. Keywords: Integration; democracy; European Union Fulltext is available at external website.
Opinions on European Integration – April 2019

In the opinion poll carried out in April 2019 by the Public Opinion Research Centre, questions regarding attitudes of Czech citizens towards integration in the EU were included. More specifically, the ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Citizens on Adoption of Euro and Impacts of EU Membership on the Czech Republic - April 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
According to the April survey of Public Opinion Research Centre, only 20% of Czech citizens approve the adoption of euro as legal tender in the Czech Republic, 75% oppose it. The most positively influenced area by EU membership of the Czech Republic according to Czech public appears to be the supply of goods and services, the most negative impact of EU membership Czech citizens see in case of Czech farmers. V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady členství ČR v Evropské unii v různých oblastech. Keywords: euro; EU membership Fulltext is available at external website.
Citizens on Adoption of Euro and Impacts of EU Membership on the Czech Republic - April 2019

According to the April survey of Public Opinion Research Centre, only 20% of Czech citizens approve the adoption of euro as legal tender in the Czech Republic, 75% oppose it. The most positively ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In May CVVM survey was focused on environmental issues. Respondents were asked about how satisfied or dissatisfied they are with the state of environment in the Czech Republic and in their place of residence. Next citizens rated the size of their satisfaction with concrete areas of environment in their residence such as cleanness of air, surrounding nature and surface water. Respondents also evaluated traffic density, level of noise and the quality of drinking water. We also examined whether people are interested about information about the state of the environment and whether they have sufficient information on the state of the environment. V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, kde kromě celkového stavu hodnotili i některé konkrétní oblasti životního prostředí (např. čistotu ovzduší, kvalitu pitné vody, hustotu silničního provozu či úroveň světelného znečistění). Šetření dále zjišťovalo, zda se lidé zajímají či nezajímají o informace týkající se životního prostředí v ČR a zda je považují za dostatečné či nedostatečné. Keywords: environment; nature; water; air Fulltext is available at external website.
Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2019

In May CVVM survey was focused on environmental issues. Respondents were asked about how satisfied or dissatisfied they are with the state of environment in the Czech Republic and in their place of ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases