Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 491562
Published from to

Náhrada brzdového kotouče průměru 590 mm za průměr 610 mm v podvozku GP 200 os. vozu
Kolář Josef; Michal Kasan; Škurek Karel
2019 -
Moje bakalářská práce se zabývá náhradou brzdového kotouče průměru 590 mm za kotouč průměru 610 mm. Na osobním voze Bdpee231 se u stávajícího kotouče průměru 590 mm objevují nepřípustné trhliny při řádově nižším nájezdu ve srovnání s podobným typem vozů. Řešením je výměna stávajícího kotouče za nový o průměru 610 mm. Ve své práci počítám lisovaný spoj náboje brzdového kotouče s nápravou dvojkolí. Maximální povolená konstrukční rychlost je 160 km/h - od tohoto údaje se odvíjí následné výpočty silových účinků, ze kterých se stanoví brzdný krouticí moment, který musí nalisovaný spoj přenést. Na závěr práce provádím kontrolu šroubového spoje věnce brzdového kotouče s nábojem, který je uskutečněn dvanácti šrouby M12.My bachelor thesis deals with substitution of the brake disc diameter 590 mm by brake disc diameter 610. An inadmissible cracks were found on the current disc diameter 590 mm of passenger rail wagon Bdpee231, altough the wagon has lower ridden mileage than similar carriages. Suggested solution is replacing the current brake disc with new disc diameter 610 mm. Main point of my thesis is calculation of pressed joint. Highest allowed speed is 160 km/h - all force effects are calculated from this parameter, as well as braking torque. In conclusion, I´m making control calculation for bolted joint, which consists of twelve bolts M12. Keywords: podvozek GP 200; brzdový kotouč; lisovaný spoj; osobní vůz Bdpee231; brzdění; kotoučová brzda; šroubový spoj; bogie GP 200; brake disc; pressed joint; passenger rail wagon Bdpee231; braking; disc brake; bolted joint Available in digital repository of ČVUT.
Náhrada brzdového kotouče průměru 590 mm za průměr 610 mm v podvozku GP 200 os. vozu

Moje bakalářská práce se zabývá náhradou brzdového kotouče průměru 590 mm za kotouč průměru 610 mm. Na osobním voze Bdpee231 se u stávajícího kotouče průměru 590 mm objevují nepřípustné trhliny při ...

Kolář Josef; Michal Kasan; Škurek Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí
Kolář Josef; Oldřich Suchánek; Fridrichovský Tomáš
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem svislé závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše pohonů dvojkolí a rešerše provedení závěsek. Ze vzoru praktického řešení jsou stanoveny síly působící na závěsku, pomocí kterých jsou vypočítány rozměry průřezu závěsky. Návrh rozměrů vychází z teorie tahu, vzpěru a ztráty stability. Dále je v práci provedena kontrola v místě nalisování silentbloků.The bachelor thesis deals with the design of the vertical sprung-hange of the axle-gearbox in the transverse partially sprung drive of the wheelset. In the thesis there is a research of wheelset drives and research of sprung-hange types. From the design of the practical solution, the forces acting on the hange are determined by means of which the dimensions of the cross-sectional area of the hange are calculated. Dimension design is based on the theory of tension, buckling and loss of stability. Furthermore, there is a check in the place of pressing of silent blocks. Keywords: částečně odpružený podvozek; svislá závěska; tah; vzpěr; lisovaný spoj; thrust; buckling; pressed joint; partially sprung drive of the wheelset; vertical sprung-hange Available in digital repository of ČVUT.
Návrh závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí

Bakalářská práce se zabývá návrhem svislé závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše pohonů dvojkolí a rešerše provedení závěsek. Ze ...

Kolář Josef; Oldřich Suchánek; Fridrichovský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatizace provozu lisování fasádních pásků
Koubek Jan; Richard Steiger; Souček Jiří
2019 -
Tato práce se zabývá zmapováním současného pracoviště lisování fasádních pásků a návrhem možných automatizovaných řešení včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých variant pro uvolnění pracovní síly po dobu lisování. Jedna vybraná varianta je následně polokonstrukčně zpracována včetně návrhu úchopného přípravku pro odebírání pásků z výstupního pásu lisu a jejich následné ukládání do kontejnerů. Je navržena kompletní automatizovaná linka včetně zásobníků s výkresovým výstupem.This thesis deals with the mapping of the current workplace of pressing of facade strips and proposal of possible automation solutions including economic evaluation of individual variants for release of labor force during pressing. One selected variant is then semi-structurally processed, including the design of the gripping device for strip removal from the press exit belt and their consecutive storage in containers. A complete automated line including buffers is designed with the drawing output. Keywords: Automatizace; manipulace; robot; manipulátor; skladování; lisování fasádních pásků; Automation; manipulation; robot; manipulator; storage; pressing of facade strips Available in digital repository of ČVUT.
Automatizace provozu lisování fasádních pásků

Tato práce se zabývá zmapováním současného pracoviště lisování fasádních pásků a návrhem možných automatizovaných řešení včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých variant pro uvolnění pracovní síly ...

Koubek Jan; Richard Steiger; Souček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu
Kolář Josef; Patrik Staněk; Zelený Vojtěch
2019 -
Cílem této bakalářská práce je návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu. Odůvodnění použití vybraného druhu vypružení. Rozbor silových účinků působících na vypružení s uvažováním statických i dynamických účinků. Samotný návrh vypružení ze dvou různých materiálů. Závěr práce porovnává oba použité materiály.The main aim of this bachelor thesis is an concept of a springing for single-axle bogie of electric railbus. An explanation of the chosen type of springing. An analysis of the force effects which acting on the spring with consideration static and dynamic effects. The actual concept, made from two different materials. The end of my thesis provides a comparison of both of the materials used. Keywords: Parabolická pružnice; kompozitní pružnice; jednonápravový podvozek; kolejový elektrobus; Parabolic spring; composite spring; single-axle bogie; electric railbus Available in digital repository of ČVUT.
Návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu

Cílem této bakalářská práce je návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu. Odůvodnění použití vybraného druhu vypružení. Rozbor silových účinků působících na vypružení s ...

Kolář Josef; Patrik Staněk; Zelený Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Klimatizace hotelového objektu
Drkal František; Marek Johánek; Tóth Luděk
2019 -
Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového objektu. Dokumentace je na úrovni ke stavebnímu řízení s podrobnějším řešením vybraných částí.The purpose of this diploma thesis is analysis and design of the air conditioning systems. Describing the original air conditioning system and using appropriate new air conditioning system for part of the hotel building. This thesis is on the level for building permit with more detailed solution of selected parts. Keywords: Analýza klimatizačních systémů; Návrh klimatizačního systému; Analysis of the air conditioning systems; Design of the air conditioning system Available in digital repository of ČVUT.
Klimatizace hotelového objektu

Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového ...

Drkal František; Marek Johánek; Tóth Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Projekt klimatizace
Lain Miloš; Lukáš Ledvinka; Petlach Jiří
2019 -
Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek pro polyfunkční objekt. Stanovení základních podmínek z hlediska dosažení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsobu dosažení. To znamená přívod čerstvého a upraveného vzduchu do místností (nájemní jednotky, sklady, pasáž a recepce) a odebírání znehodnoceného vzduchu z hygienických místností, garáží a kuchyně. Tím se zajistí požadované vnitřní mikroklima v objektu.The subject of Bachelor thesis is the design of ventilation units for multifunctional building. Determination of the basic conditions in terms of achieving the microclimate of the internal environment and the way it is achieved. This means the supply of fresh and conditioned air to the rooms (rental units, warehouses, passages and receptions) and the removal of deactivated air from the hygienic rooms, garages and kitchens. This ensures the required internal microclimate in the buildi. Keywords: Klimatizace; vzduchotechnika; multifunkční objekt; přirozené a nucené větrání; Air conditioning; ventilation; multifunctional object; natural and forced ventilation Available in digital repository of ČVUT.
Projekt klimatizace

Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek pro polyfunkční objekt. Stanovení základních podmínek z hlediska dosažení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsobu ...

Lain Miloš; Lukáš Ledvinka; Petlach Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika vodíkové křehkosti v materiálu
Kreibich Viktor; Martin Machalínek; Brenner Otakar
2019 -
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán problém vodíkové křehkosti, její definice a charakteristiky chování vodíku v materiálu. Dále jsou popsány teorie mechanismu vzniku vodíkové křehkosti. Teoretická část bakalářské práce je zakončena metodami zkoušení vlivu vodíku na materiál a způsoby prevence a odstranění vodíku z materiálu. Praktická část se zabývá návrhem zkušebního zařízení pro zkoušení materiálu na vznik vodíkové křehkosti a dále je proveden experiment, který spočívá v měření vlivu povrchové úpravy moření na vznik vodíkové křehkosti.The bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part describes the problem of hydrogen embrittlement, its definitions and characteristics of hydrogen behavior in the material. Theories of the mechanism of hydrogen embrittlement are described. The theoretical part of the thesis is concluded with methods of testing the influence of hydrogen on the material and methods of preventing and removing hydrogen from the material. The practical part deals with the design of testing device for testing the material for hydrogen embrittlement and is also done experiment that consists in measuring the effect of pickling surface treatment on hydrogen embrittlement. Keywords: Vodík; Vodíková křehkost; Navodíkování materiálu; Degradace materiálu; Hydrogen; Hydrogen embrittlement; Hydrogen charging; Degradation of material Available in digital repository of ČVUT.
Problematika vodíkové křehkosti v materiálu

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán problém vodíkové křehkosti, její definice a charakteristiky chování vodíku v materiálu. Dále jsou ...

Kreibich Viktor; Martin Machalínek; Brenner Otakar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zkušební stanice pro 5 osé navařování metodou WAAM
Smolík Jan; Filip Štěpánek; Libovický Lukáš
2019 -
Tato práce se zabývá konstrukcí zkušební stanice pro 5ti osé navařování pomocí metody WAAM. Cílem práce je seznámení se problematikou WAAM a s alternativy konstrukce zkušební stanice pro 5ti osé navařování. Pro zjednodušení konstrukce je použita 5ti osá gravírovací frézka a konstrukce krytování z hliníkových profilů.This work deals with the construction of a testing station for 5-axis welding using the WAAM method. The aim of this work is to introduce WAAM problems and alternatives of construction of testing station for 5-axis welding. To simplify the construction, a 5-axis engraving milling machine and aluminum profile cover construction are used. Keywords: Aditivní technologie; metoda WAAM; MIG/MAG; navařování; konstrukce; 5ti osé navařování; Additive technology; WAAM method; MIG / MAG; surfacing; construction; 5-axis surfacing Available in digital repository of ČVUT.
Zkušební stanice pro 5 osé navařování metodou WAAM

Tato práce se zabývá konstrukcí zkušební stanice pro 5ti osé navařování pomocí metody WAAM. Cílem práce je seznámení se problematikou WAAM a s alternativy konstrukce zkušební stanice pro 5ti osé ...

Smolík Jan; Filip Štěpánek; Libovický Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení
Kekula Josef; Stanislav Procházka; Novotný Ondřej
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené rešerše jsou navrhnuty varianty chlazení. Po zhodnocení všech variant, je pro vybranou variantu vypočten chladící výkon.The bachelor thesis deals with the design of the testing equipment for the purpose of monitoring the effect of bearing cooling on the size of passive resistors and their operating preload. Based on the research conducted, cooling variants are proposed. After evaluating all variants, the cooling performance is calculated for the selected variant. Keywords: Chlazení; chlazení ložisek; chlazení vřeten; chladící plášť; chladící média; součinitel přestupu tepla; tlakové ztráty; ztráty ložisek; Cooling; bearing cooling; spindle cooling; cooling sleeve; heat transfer coefficient; pressure loss; bearing loss Available in digital repository of ČVUT.
Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené ...

Kekula Josef; Stanislav Procházka; Novotný Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů
Kolaříková Marie; Ondřej Balihar; Kučera Vojtěch
2019 -
Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená vysokopevnostní mangan-bórová ocel 22MnB5 s povrchovou vrstvou AlSi, která se v automobilovém průmyslu používá na pevnostní prvky karoserie. Ocelové plechy byly před svařováním upraveny tepelným zpracováním pro simulaci tepelného cyklu během tváření za tepla. Teplota ohřevu byla 920°C a doba výdrže na teplotě byla 7 minut, 11 minut, 14 minut a 5 minut. Pro bodové svařování byl použit odporový lis od firmy Dalex a svařovací zdroj s adaptivním řízením od firmy Elmatech. Pro hodnocení svarových spojů byla použita mechanizovaná střihová zkouška, měření průměrů svarových čoček a metalografické zkoušky.The result of the work is a comparison of two methods of control of the resistance welding process and evaluation of influence on the quality of spot welded joints. The hot-formed high-strength manganese-boron steel 22MnB5 with an AlSi coating was used as a base material, which is used in the automotive industry for the points of strength elements. The steel sheets were heat treated prior to welding, it simulate the thermal cycle during the hot forming. The heating temperature was 920 ° C and the residence time at the temperature was 7 minutes, 11 minutes, 14 minutes and 5 minutes. For spot welding, and resistance press from Dalex and a power source with adaptive control from Elmatech were used. Mechanized shear test, diameter measurement of welded lenses and metallographic tests were used for evaluation of welded joints. Keywords: svařování; bodové odporové svařování; PMS 11-4; MIDIspot VISION AV; welding; spot resistance welding; PMS 11-4; MIDIspot VISION AV Available in digital repository of ČVUT.
Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů

Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená ...

Kolaříková Marie; Ondřej Balihar; Kučera Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases