Number of found documents: 22
Published from to

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"
Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
2017 - Spanish
This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work.... Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle Keywords: José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle; José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work Available in a digital repository NRGL
Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"

This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the ...

Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
Univerzita Karlova, 2017

Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře
González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
2017 - Spanish
This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for children and young adults. The aim of this work is to show how Colombian children's literature has established some particular features that make it distinguished in Latin-American children's literature. The methodology is based on literary studies along with specifications of children's literature theory in perspective with the Colombian political and social situation during the twentieth century. The dissertation adresses elements from literary analysis: The narratology (V. Propp, and G. Gennette) the literary criticism (M. Bakhtin, and the concept of ideology) plus cultural studies in Latin America (Á. Rama). The research takes theoretical concepts from children's literature, related to pedagogy (T. Colomer), aesthetics (M. Nikolajeva), ideology (P. Hollindale) and historiography of children's literature in Latin America: A. Rodriguez, 1993, 2010; M. Muñoz, 2009; B. Robledo 1997, 2012 & L. Borrero, 2001. The first part of this dissertation is an analytical approach to the concepts and characteristics of Latin-American children's literature, it focuses also on Colombian children's literature evolution... Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj, jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem práce je vyzdvihnout specifické rysy kolumbijské dětské literatury, které ji odlišují v rámci latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby. Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury, jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá zejména literární analýzou, konkrétně pracuje s prvky naratologie (V. Propp, G. Gennette), sociokritiky (M. Bachtin a koncept ideologie) a kulturních studií Latinské Ameriky (A. Rama). Dizertace dále bere v potaz teoretické koncepty dětské literatury z pohledu pedagogiky (T. Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001). První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy... Keywords: Dětská literatura; Kolumbie; 20. století; Latinská Amerika; kolumbijský konflikt; násilí; ideologie; realistická fikce; dětství; četba; Children's literature; Colombia; 20th century; Latin-America; Colombian conflict; violence; ideology; realistic fiction; childhood; literacy Available in a digital repository NRGL
Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře

This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for ...

González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.
Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
2017 - Spanish
In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest and colonization of America. The methodology of this research project combines analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes (iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts (e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of my analysis which further draws from the study of historical sources and academic literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European conquest and colonization... Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s mezoamerickou, k němuž zde docházelo. Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy (např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné literatury. Tato dizertační práce... Keywords: klášter; Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie; ikonografie; ikonologie; přechodové rituály; zhuštěný popis; struktura; communitas; liminalita; monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography; iconology; rituals of transition; thick description; structure; communitas; liminality Available in a digital repository NRGL
Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their ...

Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny
Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
2016 - Spanish
The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation between Czech and Spanish, placing Czech research of this phenomenon into a broad international context of investigating the role of languages and cultures in multilingual communities. The thesis further explores issues partially covered by previous research (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). The theoretical part first provides a short historical context of both countries, commenting on their bilateral relations during the 20th century, analysing the publishing sector and describing the official censorship. It then provides a detailed investigation of indirect translations and introduces diverse methods in which they can be explored, highlighting the importance of paratextual material, that is paratexts (Genette 1982, 1987) and metatexts (Popovič 1975, 1983), and the influence of censorship and dominant ideology (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Methodologically, the present work relies on Czech and Slovak translation studies (Levý, Popovič) and the Spanish TRACE project (Rabadán, Merino). The empirical part uses the methodological tools of critical discourse analysis, author's... Cílem dizertační práce je popsat recepci české literatury ve Španělsku v letech 1900-2015 s důrazem na němčinu jako zprostředkující jazyk překladu mezi češtinou a španělštinou a začlenit tak české bádání v této oblasti do širšího mezinárodního kontextu zkoumání role jednotlivých jazyků a kultur ve vícejazyčných společenstvích. Práce navazuje na otázky dílčím způsobem zpracovávané v předchozím výzkumu (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). Teoretická část nejprve krátce představuje historický kontext obou zemí, komentuje jejich vzájemné vztahy v průběhu 20. století, popisuje nakladatelský sektor a fungování oficiální cenzury. Dále detailně zkoumá fenomén nepřímých překladů a přináší nejrůznější pohledy, jak je studovat, přičemž vyzdvihuje nejen význam paratextuálního materiálu, tj. paratextů (Genette 1982, 1987) a metatextů (Popovič 1975, 1983), ale i vliv cenzury a převládající ideologie (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Z metodologického hlediska se práce inspiruje jak českou a slovenskou translatologií (Levý, Popovič) tak i španělským projektem TRACE (Rabadán, Merino). Empirická část zkoumá získaný materiál. Jako metodologické nástroje pro analýzu cenzorských zpráv získaných z archivu AGA, recenzí, peritexů, rozhovorů (či korespondence) nám poslouží kritická analýza diskurzu,... Keywords: česká literatura; Španělsko; překlad z druhé ruky; němčina; cenzura; AGA; paratexty; rozhovory; peritexty; translatologická analýza; Švejk; Hašek; Žert; Kundera; Czech literature; Spain; second-hand translation; German; censorship; AGA archives; paratexts; interviews; peritexts; micro-textual analysis; Švejk; Hašek; Žert; Kundera Available in a digital repository NRGL
Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny

The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation ...

Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
Univerzita Karlova, 2016

Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
2016 - Spanish
(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority... (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká... Keywords: španělština; čeština; samohlásky; vokalické formanty; délka; vokalické sekvence; glotalizace; Spanish; Czech; vowels; vowel quality; formants; vowel duration; vocalic sequences; glottalization Available in a digital repository NRGL
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími

(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and ...

Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
Univerzita Karlova, 2016

Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století
Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
2015 - Spanish
The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its territories roughly between the years 1858 and 1866, along with their preconditions, circumstances, course, and results. In the comparison with two actions realized or initiated by Spain as early as towards the close of the 1850s (her participation in the French intervention in Vietnam in 1858-1863, the war against Morocco in 1859-1860), an profounder attention is paid to three interventions effectuated from 1861 in the American countries which still approximately four decades before had been creating components of her great overseas empire (the reannexation of Santo Domingo in 1861- 1865; the participation in the so-called Tripartite Intervention in Mexico in 1861-1862; the naval expedition towards the South America's Pacific watersides that culminated in Spanish-Peruvian controversy of 1864 and afterwards, in the so-called First Pacific War, managed in 1865-1866 by Spain against the South America's Pacific republics, primarily against Chile and Peru). After all, just the Hispanic American emancipation, consummated in the 1820s (and thus, the decomposition of the great Spanish empire in continental America, after three... Disertační práce Pokusy Španělska o znavunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století analyzuje pět akcí vojenského a námořního charakteru podniknutých španělskou monarchií mimo svá území zhruba mezi lety 1858 a 1866, s jejich předpoklady, okolnostmi, průběhem, výsledky. Ve srovnání se dvěma akcemi uskutečněnými nebo zahájenými Španělskem již na sklonku padesátých let 19. století (účast na francouzské intervenci ve Vietnamu v letech 1858-1863, válka proti Maroku v letech 1859- 1860), hlubší pozornost je věnována třem intervencím realizovaným od roku 1861 v amerických zemích, které ještě zhruba čtyři desetiletí předtím tvořily součást jeho velkého zámořského impéria (reanexe Santo Dominga v letech 1861-1865; účast v tzv. Třístranné intervenci v Mexiku v letech 1861-1862; námořní expedice k pacifickému pobřeží Jižní Ameriky, která vyvrcholila ve španělsko- peruánskou kontroverzi roku 1864 a následně v tzv. první pacifickou válku, svedenou v letech 1865- 1866 Španělskem proti jihoamerickým pacifickým republikám, v první řadě proti Chile a Peru). Ostatně, právě hispanoamerická emancipace, dovršená ve dvacátých letech 19. století (a tudíž, rozklad velkého španělského impéria v kontinentální Americe po třech stoletích jeho existence), představuje výchozí myšlenku pro téma této práce - přestože,... Keywords: španělská monarchie Isabely II; španělské impérium; druhé Francouzské císařství; hispanoamerické republiky; USA a jejich zájmy o anexi Kuby; umírnění a progresisté; karlisté a demokraté; Liberální unie; "dlouhá vláda" generála O'Donnella; Spanish Monarchy of Isabel II; Spanish empire; the Second French Empire; the Hispanic American Republics; U.S.A. and its interests in annexation of Cuba; the moderates and the progresistas; the Carlists and the democrats; Liberal Union; the "Long Government" of General O'Donnell Available in a digital repository NRGL
Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století

The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its ...

Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
Univerzita Karlova, 2015

Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989
Majlátová, Lucia; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
2015 - Spanish
The doctoral thesis Czechoslovakia, Mexico and Central America 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between that country of the called Iron Curtain and the Mesoamerican countries during the Cold War in the twentieth century. The research is based mainly on unpublished archival materials, mainly of Czech origin. It is also complemented by fewer materials obtained at the Central American countries' official archives. The wider context of international politics is primarily outlined in the introductory chapters, which aims, on one hand, to inform readers about the development of the Czechoslovak diplomacy and foreign policy and how it was influenced by the Soviet Union and, on the other hand, to describe the unstable political situation prevailing then in the Central American countries, which were also under the constant scrutiny of the United States of America. Thereafter, the analysis focuses on the Czechoslovak-Mexican relations, which is thematically divided into political, cultural and economic sections. A special chapter is dedicated to the activities of the Czechoslovak secret service in Mexico, as a country conveniently located near to the United States. Other chapters study the bilateral relations between Prague and the individual capitals of Central America. The work... Disertační práce Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989 je analýzou politických, ekonomických a kulturních vztahů v období studené války. Práce je postavena především na nepublikovaných archivních materiálech hlavně české provenience, doplněné materiály z archivů středoamerických států. Širší kontext mezinárodní politiky je nastíněn především v úvodních kapitolách, které si kladou za cíl informovat čtenáře o vývoji československé diplomacie a zahraniční politiky Československa ovlivňované Sovětským svazem na jedné straně a labilní politické situaci středoamerických států, které se nacházely pod neustálým dohledem Spojených států amerických na straně druhé. Práce se pak věnuje samostatné analýze československo-mexických vztahů, která je tematicky rozdělená na kontakty politické, kulturní a ekonomické. Zvláštní kapitola je věnovaná činnosti československých tajných služeb v Mexiku, jelikož tato země poutala pozornost svou výhodnou polohou vzhledem ke Spojeným státům americkým. Další kapitoly analyzují bilaterální vztahy s jednotlivými státy Střední Ameriky. Práce je zakončena rozborem díla Usměvavá Guatemala československého diplomata a spisovatele Norberta Frýda a rovněž se zaměřuje na pobyt salvadorského revolucionáře a básníka, Roqueho Daltona v Praze. Postřehy obou autorů vnášejí více... Keywords: Československo; Latinská Amerika; mezinárodní vztahy; mezinárodní politika; studená válka; Mexiko; Guatemala; Honduras; Kostarika; Nikaragua; Salvador; Czechoslovakia; Latin America; international relations; diplomacy and politics; Cold War; Mexico; Guatemala; Honduras; Costa Rica; Nicaragua; El Salvador Available in a digital repository NRGL
Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989

The doctoral thesis Czechoslovakia, Mexico and Central America 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between that country of the called Iron Curtain and the Mesoamerican ...

Majlátová, Lucia; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
Univerzita Karlova, 2015

Argentinská armáda jako ekonomický faktor
Daříčková, Eva; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
2014 - Spanish
The doctoral thesis The Argentine Army as an Economic Factor focuses on civil-military relations that are key to understanding the history, the development of modern society, and even the reality of current Argentina. The main myth that characterizes Argentine history is that the interruption of the development of the democratic processes is due to military interventions. Both in Argentine society and in the international sphere, there is a purely negative opinion about the Argentine military, in particular related to the shock caused by the last military dictatorship. This sentiment still permeates the cultural and moral face of society. This paper offers another vision of the Argentine military and tries to contribute to overcome an overly simplified perception and the prejudice that derives from it. The first part of the paper examines the emergence of military power and the characteristics of the political system in the first half of the 20th century. This section points out the causes for which the Army overstepped its specific functions and entered into the political life of Argentina. The second part is devoted to the Argentine economic system and its characteristics, from its insertion in the global market and its development through the economic policies of various governments. This... Disertační práce Argentinská armáda jako ekonomický faktor se zabývá problematikou vojensko-civilních vztahů, které jsou klíčové pro pochopení historie, vývoje moderní společnosti, a to včetně reality současné Argentiny. Hlavním mýtem provázejícím argentinskou historii je, že vývoj demokratizačních procesů byl násilně přerušen zásahy armády. V argentinské společnosti podobně jako u světové veřejnosti převládá jednoznačně negativní názor na argentinskou armádu, zvláště v důsledku poslední vojenské diktatury, jejíž dopad dodnes narušuje morální a kulturní tvář argentinské společnosti. Tato práce nabízí jiný pohled na argentinskou armádu a snaží se přispět nějakou formou k rozbití extrémně zjednodušeného vnímání a z toho plynoucích předsudků vůči argentinským vojákům. První část práce analyzuje vznik vojenské moci a rysy politického sytému první poloviny 20. století. Ukazuje příčiny, které vedly argentinskou armádu k opuštění svých specifických funkcí a k vstupu na politickou scénu. Druhá část se zabývá argentiským ekonomickým sytémem a jeho charakteristikami, od včlenění země do světového trhu a jejího vývoje prostřednictvím ekonomických vládních politik. Tato sekce se soustředí na otázku, proč země nebyla schopna uskutečnit industrializační proces. Třetí část dokazuje zájem vojáků o průmysl a vývoj... Keywords: Historie Argentiny; vojenská moc; argentinský průmysl; industrializace; Manuel N. Savio; vojenské továrny; D.G.F.M; Argentine history; military power; Argentine industry; industrialization; Manuel N. Savio; military factories; D.G.F.M Available in a digital repository NRGL
Argentinská armáda jako ekonomický faktor

The doctoral thesis The Argentine Army as an Economic Factor focuses on civil-military relations that are key to understanding the history, the development of modern society, and even the reality of ...

Daříčková, Eva; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
Univerzita Karlova, 2014

Československo a Cono Sur 1945-1989
Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
2014 - Spanish
The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the southernmost area of South America - Argentina, Chile and Uruguay - during the Cold War. The main objective of the thesis is to interpret unpublished Czech and foreign archives. The first chapter outlines Czechoslovak policy towards Latin America in the period under consideration. The following sections describe the relations between Czechoslovakia and the individual countries of the Southern Cone. These chapters are divided according to the nature of relations into political, economic and cultural contacts. Each of these three parts is further divided into subsections which correspond to important milestones of mutual relations. The thesis ends with an interview with Stanislav Svoboda, a senior diplomat of communist Czechoslovakia. His observations shed new light on the archive documents. Without abandoning the effort of presenting foreign researchers with the value of Czech archives, whose importance is further increased by the limited accessibility of Russian archives, the paper attempts to analyse the issue in the broader context of international politics. In a bipolar world, each of these countries had... Disertační práce Československo a Cono Sur 1945-1989 je věnována analýze politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi významnou zemí východního bloku a třemi státy, které se nacházejí v nejjižnější části jihoamerického subkontinentu - Argentinou, Chile a Uruguayí - v období studené války. Hlavním cílem studie je interpretace nepublikovaných dokumentů z českých a zahraničních archivů. První kapitola se věnuje politice Československa vůči Latinské Americe ve sledovaném období. Další části pak popisují samotné vztahy Československa s jednotlivými státy Cono Sur. Texty věnované každé zemi jsou rozděleny tematicky, tj. na kontakty politické, ekonomické a kulturní. Každá z těchto částí je pak dále rozdělena na podkapitoly, jež vymezují významné mezníky vzájemné relace. Práce je zakončena rozhovorem se Stanislavem Svobodou, vysokým diplomatem komunistického Československa. Jeho postřehy umožňují interpretovat archivní dokumenty v jiném úhlu pohledu. Aniž by bylo opuštěno od snahy ukázat zahraničním badatelům hodnotu českých archivů, jejichž význam je navíc znásoben obtížnou dostupností archivů ruských, práce se pokouší o analýzu v širším kontextu mezinárodní politiky. V bipolárním světě byly možnosti každého z těchto států jednat nezávisle značně omezené. Protože se každá z oblastí nacházela během... Keywords: Československo; Latinská Amerika; Argentina; Chile; Uruguay; Studená válka; mezinárodní politika; vztahy; Czechoslovakia; Latin America; Argentina; Chile; Uruguay; Cold War; International Politics; Relations Available in a digital repository NRGL
Československo a Cono Sur 1945-1989

The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the ...

Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
Univerzita Karlova, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases