Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 55
Published from to

CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Marek, Michal V.
2008 - Czech
Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh atmosféra je zúžený na problematiku vývojových scénářů a okruh ekosystém na problematiku lesa. Je pojednána nová funkce lesa jako úložiště uhlíku. Byly získány unikátní výsledky s velmi cennou vypovídající hodnotou, které jsou využitelné pro lesnický a krajinářský výzkum i praxi. Kapitoly: Globální změna klimatu, Scénáře vývoje globální klimatické změny, Ekofyziologické předpoklady úložiště uhlíku ve fytomase, Toky uhlíku mezi ekosystémem a atmosférou, Les, uhlík a lesnictví ČR v podmínkách měnícího se prostředí, Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny, Vnímání globálních ekologických změn ve společnosti, Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Keywords: Moravskoslezské Beskydy; Česká republika; výzkum sociologický; teplota vzduchu; modelování; srážky; využívání krajiny; ekosystém horský; ekosystém lesní; ekosystém travní; důsledek sociální; důsledek ekonomický; plyny skleníkové; emise plynů skleníkových; emise oxidu uhličitého; protokol Kjótský; oxid uhličitý; ekosystém terestrický; vývoj klimatický; změna klimatu; klima; uhlík, cyklus uhlíku; Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic; sociological research; air temperature; modelling; wet deposition; landuse; highland ecosystem; forest ecosystem; grassland ecosystem; social consequence; economic consequence; greenhouse gases; emission of greenhouse gases; carbon dioxide emission; Kyoto Protocol; carbon dioxide; terrestrial ecosystem; climate development; climate change; climate; carbon cycle; carbon; uhlíkový cyklus; klima; oxid uhličitý; teplota vzduchu; sociologický výzkum; modely Available in the Ministry of the Environment
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR

Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh ...

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice; Marek, Michal V.
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Čistší produkce v zemědělství
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Publikace se věnuje metodám čistší produkce a jejich využití v zemědělství. Svou koncepcí a obsahem, který zahrnuje i případové studie, představuje návod na zefektivnění zemědělské produkce a snížení negativních dopadů zemědělské prvovýroby na životní prostředí. Keywords: čistší produkce; cleaner production branch; životní prostředí; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Čistší produkce v zemědělství

Publikace se věnuje metodám čistší produkce a jejich využití v zemědělství. Svou koncepcí a obsahem, který zahrnuje i případové studie, představuje návod na zefektivnění zemědělské produkce a snížení ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

Odpovědné nakupování
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Publikace se zabývá principy a přínosy odpovědného nakupování a předkládá návod na jejich aplikaci firmám, úřadům a dalším institucím, kterým záleží na jejich udržitelném provozu. Tipy a doporučení, které obsahuje, snadno využije i běžný spotřebitel ve své domácnosti. Keywords: životní prostředí; prodej Available in a digital repository NRGL
Odpovědné nakupování

Publikace se zabývá principy a přínosy odpovědného nakupování a předkládá návod na jejich aplikaci firmám, úřadům a dalším institucím, kterým záleží na jejich udržitelném provozu. Tipy a doporučení, ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

Informační technologie – prostor pro ženy
Jachanová Doleželová, A.; Fialová, K.; Hozová, L.; Konečná, J.; Kristová, M.; Tichý, M.; Valouchová, A.; Zemanová, L.; Sokačová, L.
2007 - Czech
Keywords: fundraising; fundraising; podnikání; sexismus; andragogika; rodičovská dovolená; mateřská dovolená; výpočetní technika Available in a digital repository NRGL
Informační technologie – prostor pro ženy

Jachanová Doleželová, A.; Fialová, K.; Hozová, L.; Konečná, J.; Kristová, M.; Tichý, M.; Valouchová, A.; Zemanová, L.; Sokačová, L.
Gender Studies, o.p.s., 2007

Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007)
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2007 - Czech
Publikace informuje o životním prostředí ČR a o faktorech, které ho ovlivňují. V srozumitelné a přehledné formě s častým využitím grafických prvků publikace zpřístupňuje závěry Zprávy o životním prostředí ČR. Strukturu publikace tvoří pět kapitol pojednávajících o zásadních aspektech životního prostředí ČR – silniční dopravě, kvalitě ovzduší, energetické náročnosti, odpadovém hospodářství a rozvoji měst. V každé kapitole jsou informace poskytnuty v širších hospodářských souvislostech se zdůrazněním specifik ČR a v mezinárodním kontextu. Je pojednáno o stavu a vývoji antropogenních vlivů na životní prostředí, dále o tom, jak se tyto zátěže promítají do ukazatelů stavu životního prostředí, jaká rizika pro lidské zdraví a ekosystémy jsou s tím spojena, a závěrem i o opatřeních na ochranu životního prostředí. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007)

Publikace informuje o životním prostředí ČR a o faktorech, které ho ovlivňují. V srozumitelné a přehledné formě s častým využitím grafických prvků publikace zpřístupňuje závěry Zprávy o životním ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2007

Rovné příležitosti jakou součást společenské odpovědnosti firem
Trnková, Jana; Gordon-Smith, Rostya; Jurajda, Štěpán
2006 - Czech
Keywords: firemní právo; firma; zaměstnavatelé; profese; právo obchodních společností; společnost Available in a digital repository NRGL
Rovné příležitosti jakou součást společenské odpovědnosti firem

Trnková, Jana; Gordon-Smith, Rostya; Jurajda, Štěpán
Gender Studies, o.p.s., 2006

Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha; Procházka, Ondřej; Řezníček, Tomáš
2006 - Czech
Úkolem průvodce je informovat malé a střední podnikatele, jak se mají chovat, aby se nedostali do sporu se státní správou při řešení svých odpadových problémů. Průvodce je rozdělen do částí: Poslání, Úvod, Pojmy a definice, Obecné povinnosti, Hlavní povinnosti původců, Další povinnosti, Nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, Zpětný odběr některých výrobků, Odpadová evidence, Plány odpadového hospodářství, Pokuty ukládané za nedostatky v souvislosti s nakládáním s odpady, Význam vodního práva, O starých ekologických zátěžích, Dobrovolné nástroje v odpadovém, hospodářství, Orgány státní správy v odpadovém hospodářství, správní řád, Judikatura a Slovo na závěr. Keywords: správa státní; původce odpadů; zákon vodní; zákon o odpadech; odběr zpětný; evidence odpadů; nakládání s odpady; povinnost podnikatele; podnikatel; internet; hospodářství odpadové; vzdělávání environmentální; informace pro veřejnost; state administration; waste producer; water act; waste act; take-back system; waste registration; waste handling; enterpriser's duty; businessman; internet; waste management; environmental training; public information; internet Available in the Ministry of the Environment
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky

Úkolem průvodce je informovat malé a střední podnikatele, jak se mají chovat, aby se nedostali do sporu se státní správou při řešení svých odpadových problémů. Průvodce je rozdělen do částí: Poslání, ...

CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha; Procházka, Ondřej; Řezníček, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2006

Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava; Luzar, Tomáš; Gálková, Helena; Mičaník, Tomáš; Trdlica, Luděk; Šlouf, Vladimír; Sezima, Tomáš; Durčák, Martin; Řehánek, Tomáš; Soldán, Přemysl; Šajer, Jiří
2006 - Czech
Projekt zkoumal vliv bodových, plošných a difuzních zdrojů znečištění na hydrosféru povodí Odry, včetně hodnocení vývoje těchto vlivů v návaznosti na požadavky Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním i na požadavky dané spoluprací na hraničních vodách mezi Českou a Polskou republikou. Publikace shrnuje výsledky projektu v kapitolách: Komunální zdroje znečištění, Semipermeabilní membrány, Sledování pesticidů, Vypouštění rtuti v severomoravské části povodí Odry, Stav biologické kvality. Keywords: pesticid; povodí Labe; systém zpracování dat; databáze; zátěž ekologická; skládka; povodí Odry; řízení povodí; analýza hydrobiologická; voda povrchová; voda podzemní; kvalita vody říční; pesticid; čistírna OV; znečištění řeky; pesticide; Elbe river basin; data processing system; database; environmental burden; landfill; Oder river basin; watershed management; hydrobiological analysis; surface water; groundwater; river water quality; pesticide; purification plant; river pollution; datová základna; databázové systémy Available in the Ministry of the Environment
Projekt Odra III

Projekt zkoumal vliv bodových, plošných a difuzních zdrojů znečištění na hydrosféru povodí Odry, včetně hodnocení vývoje těchto vlivů v návaznosti na požadavky Mezinárodní komise pro ochranu Odry před ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava; Luzar, Tomáš; Gálková, Helena; Mičaník, Tomáš; Trdlica, Luděk; Šlouf, Vladimír; Sezima, Tomáš; Durčák, Martin; Řehánek, Tomáš; Soldán, Přemysl; Šajer, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2006

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha; Vojáček, Ondřej; Urbanová, Tereza; Prchal, Jaroslav; Medková, Marcela; Lisa, Aleš; Kovář, Jaromír; Klusák, Jaroslav; Geuss, Erik; Dvořák, Antonín; Šauer, Petr
2005 - Czech
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory. Keywords: Jizerské hory; Třeboňsko; Natura 2000; organizace nezisková; domácnost; spotřebitel; správa veřejná; podpora veřejná; výdaje z prostředků veřejných; politika ŽP; náklady investiční; nástroj ekonomický; výdaje na ŽP; investice na ochranu ŽP; ekonomie environmentální; náklady na ochranu ŽP; Jizerské Mountains; Třeboň region; Natura 2000; non-profit organisation; household; consumer; renewable energy source; public support; public administration; public expenditure; environmental policy; capital cost; economic instrument; environmental expenditure; environmental protection investment; environmental economics; environmental protection cost; politika životního prostředí; veřejná správa; domácnost Available in the Ministry of the Environment
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí

Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha; Vojáček, Ondřej; Urbanová, Tereza; Prchal, Jaroslav; Medková, Marcela; Lisa, Aleš; Kovář, Jaromír; Klusák, Jaroslav; Geuss, Erik; Dvořák, Antonín; Šauer, Petr
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Životní prostředí v České republice 1989–2004
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2005 - Czech
Publikace hodnotí vývoj životního prostředí na území České republiky během porevolučních patnácti let a poukazuje na zásadní změnu stavu životního prostředí během tohoto období. Pro pochopení výchozího stavu na konci 80. let 20. století bylo nicméně nezbytné zařadit sledovanou problematiku do širších historických souvislostí. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Životní prostředí v České republice 1989–2004

Publikace hodnotí vývoj životního prostředí na území České republiky během porevolučních patnácti let a poukazuje na zásadní změnu stavu životního prostředí během tohoto období. Pro pochopení ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases