Number of found documents: 538
Published from to

Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ
NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
2019 - Czech
Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ve výuce může být přínosné, nebo zda naopak poezii škodí. This theses deals with poetry set to music and its use in literature lessons at secondary schools. The theses includes qualitative research which aims at finding out if the use of poetry set to music in lessons helps or damages the poetry. Keywords: Poezie; hudba; zhudebněná poezie; didaktika literatury.; Poetry; music; poetry set to music; didactics of literature. Available in digital repository of UPOL.
Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ

Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ...

NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ
KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny možné metody práce s textem románu. Na konkrétních výňatcích textu je představeno jejich didaktické využití v hodinách literatury na střední škole, včetně návrhu pracovního listu k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V závěru jsou zmíněny možnosti mimoškolních aktivit spjatých s daným dílem. The first part of the thesis presents the personality and work of the author Kateřina Tučková, describes the historical context of the work. In the other parts, methods of working with the text of the novel are presented. The concrete selection texts include ideas about their application in literature lessons at secondary school, including the draft worksheet for the oral part of the school-leaving examination in Czech language and literature. In the conclusion there are mentioned possibilities of extracurricular activities connected with the given work. Keywords: Kateřina Tučková; Vyhnání Gerty Schnirch; druhá světová válka; odsun německých obyvatel; kolektivní vina; výukové metody; metody kritického myšlení; čtenářské strategie; literární výchova; střední škola; ústní maturitní zkouška; pracovní listy.; Kateřina Tučková; The Expulsion of Gerta Schnirch; the second world war; the expulsion of German inhabitants; collective guilt; teaching methods; the methods of critical thinking; reading strategies; teaching of literature; secondary school; oral school-leaving exam; worksheets. Available in digital repository of UPOL.
Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ

První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny ...

KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pedagogicko-psychologické aspekty stravovacích návyků u dětí do 3 let
PILNÁ, Kateřina; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Práce se zabývá stravovacími návyky dětí do 3 let a povědomí jejich rodičů o přínosu zdravého stravování souběžně s pohybem dětí. This work focuses on the eating habits of children under 3 years of age and their parents awareness of the benefits of healthy eating habits as well as on the importance of regular physical activity of children. Keywords: kojení; umělé mléko; mléčné banky; dětská obezita; pohybová aktivita; zdraví; breastfeeding; artificial milk; milk banks; childhood obesity; physical activity; health Available in the UPOL Library.
Pedagogicko-psychologické aspekty stravovacích návyků u dětí do 3 let

Práce se zabývá stravovacími návyky dětí do 3 let a povědomí jejich rodičů o přínosu zdravého stravování souběžně s pohybem dětí....

PILNÁ, Kateřina; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce asistenta s dítětem ADHD
TUREČKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou ADHD u dětí obecně a na základní škole. Teoretická část obsahuje základní terminologické pojmy ADHD a práce asistenta pedagoga. Praktická část obsahuje poznatky z praxe a doporučení pro práci s dětmi ADHD. The thesis deals with the issue of ADHD in children in general and in primary school. Keywords: ADHD; asistent pedagoga; ADHD; teaching assistant Available in digital repository of UPOL.
Práce asistenta s dítětem ADHD

Práce se zabývá problematikou ADHD u dětí obecně a na základní škole. Teoretická část obsahuje základní terminologické pojmy ADHD a práce asistenta pedagoga. Praktická část obsahuje poznatky z praxe a ...

TUREČKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybrané aspekty zdravého životního stylu studentů středních škol (výživa, pohyb).
DROZDOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Práce je založena pouze na teoretických poznatcích. Cílem práce je popsat aspekty, které ovlivňují životní styl adolescentů, jako je pohyb a jejich výživa. The work is based only on theoretical knowledge. The objective of this work is to describe the aspects that influence the lifestyle of adolescents, such as the movement and their nutrition. Keywords: Adolescent; zdraví; životní styl; výživa; obezita; pohybová aktivita; volný čas; živiny.; Adolescent; health; lifestyle; nutrition; obesity; physical activity; leisure time; nutrients. Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty zdravého životního stylu studentů středních škol (výživa, pohyb).

Práce je založena pouze na teoretických poznatcích. Cílem práce je popsat aspekty, které ovlivňují životní styl adolescentů, jako je pohyb a jejich výživa....

DROZDOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tradice a zvyky obce Milotice nad Bečvou a jejich proměny v čase
FRYDRYCHOVÁ, Eliška; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Tradice a zvyky obce Milotice nad Bečvou a jejich proměny v čase

FRYDRYCHOVÁ, Eliška; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ADAPTACE KONKRÉTNÍHO ŽÁKA SE SVP A SPU VE VYMEZENÉM OBDOBÍ PO ZMĚNĚ ŠKOLY
POŽIVILOVÁ, Anna; TOMANOVÁ, Danuška
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou adaptace a současně integrace. Je rozdělena do tří částí. V první části je pojmenovaná problematika spojená s adaptací a integrací uváděná v odborné literatuře, ve druhé části jsou problémy specifikované u konkrétního chlapce. Ve třetí části jsou zmíněné problémy konkrétního chlapce, které jsou spojeny s jeho diagnózou. Chlapec je žákem 4. až 7. třídy základní školy; je zaznamenáván na základě dostupné dokumentace vývoj. The thesisdeals with the topic of adaption as well as integration. It is divided into three parts. The first part defines the issue of adaption and integration presented in specialized literature, in the second part we focuse on described problems based on one concrete individual. The third part mentions the issue of this person related to his diagnosis. The individual is student of 4th and 7th grade of primary school. His development is described on the grounds of available documentation. Keywords: adaptace; integrace; škola; vývoj; asistent pedagoga; adaption; integration; school; development; assistant of the pedagogue Available in digital repository of UPOL.
ADAPTACE KONKRÉTNÍHO ŽÁKA SE SVP A SPU VE VYMEZENÉM OBDOBÍ PO ZMĚNĚ ŠKOLY

Práce se zabývá problematikou adaptace a současně integrace. Je rozdělena do tří částí. V první části je pojmenovaná problematika spojená s adaptací a integrací uváděná v odborné literatuře, ve druhé ...

POŽIVILOVÁ, Anna; TOMANOVÁ, Danuška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

English grammar on the Internet
HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2019 - English
Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického jevu s využitím Internetu jako hlavního zdroje informací, pracovních listů, cvičení a her. Závěrečná práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje nezbytnou roli gramatiky v procesu učení, rozlišuje induktivní a deduktivní přístup ve výuce, vysvětluje rozdíl mezi gramatikou psanou a mluvenou a zabývá se její výukou na základních školách. Dále jsou zde uvedeny rady pro efektivní plánování hodiny a faktory, které je vhodné dodržovat při vysvětlování gramatiky. Práce také uvádí obtíže, které mohou nastat při výuce a procvičování minulého a předpřítomného času. Poslední kapitola této části uvádí možnosti využití Internetu v hodinách anglického jazyka. Praktická část obsahuje příklady tří plánů hodin, které jsou zaměřeny na minulý a předpřítomný čas. Zahrnut je také krátký dotazník, který byl využit pro získání zpětné vazby od žáků. This final project deals with English grammar on the Internet. The thesis is focused on learning and teaching grammar, especially on tenses - past simple and present perfect, with the aid of the Internet as the main source of information, worksheets, exercises and games. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the essential role of grammar in the learning process. It explains the difference between the written and spoken grammar, as well as between deductive and inductive approach. Basic principles for effective lesson planning are included. The thesis also provides factors which should be followed by a teacher when explaining new grammar. Finally, specific difficulties presented by teaching tenses and the potential of the Internet in teaching English grammar are described. The practical part of the thesis brings examples of three lesson plans. In the end, a short questionnaire, which was used as a feedback from pupils, is included. Keywords: důležitá role gramatiky; gramatika psaná a mluvená; deduktivní přístup; induktivní přístup; princip účinnosti; princip přiměřenosti; minulý čas; předpřítomný čas; Internet; interaktivní online cvičení; procvičování; webové stránky; sociální sítě;; the importance of grammar; spoken and written grammar; deductive approach; inductive approach; efficiency principle; appropriacy principle; past simple; present perfect simple; the Internet; interactive online exercises; practice; websites; social software; Available in digital repository of UPOL.
English grammar on the Internet

Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického ...

HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Moderní nákladní vozidla
CRHÁK, Radovan; HAVELKA, Martin
2019 - Czech
Odborný učební text Moderní nákladní automobily Technical teaching text Modern trucks Keywords: rám; nápravy; motory; Common Rail; PPC; frame; axles; engine; Common Rail; PPC Available in digital repository of UPOL.
Moderní nákladní vozidla

Odborný učební text Moderní nákladní automobily


Technical teaching text Modern trucks

CRHÁK, Radovan; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

E-learning jako doplňkové médium ve vzdělávání na ZŠ Hluk
ANGEROVÁ, Eliška; KLEMENT, Milan
2019 - Czech
Závěrečná práce, která má své hlavní zaměření na téma e-learning, přináší základní pojednání o tomto termínu, jeho definici, historii a rozdělení. Ve své praktické části se zaměřuje na analýzu jeho využití na základních školách v okrese Uherské Hradiště a zároveň zjišťuje potencionální zájem mezi žáky a pedagogy Základní školy Hluk. Výstupem práce je návrh e-learningového systému nejvhodnějšího pro naši základní školu s ohledem na provedené průzkumy a potřeby školy. Thesis with its key focus on the e-learning subject provides basic understanding of the term, its definition, history and distribution. In the practical part the focus is on the analysis of its usage at the elementary schools of the district of Uherske Hradiste and the thesis ascertains potential interest of pupils and teachers of elementary school of Hluk. Outcome of the thesis is a proposal of the e-learning system with best fit for to elementary school with regard to the research done and school needs. Keywords: e-learning; základní škola; Hluk; Uherské Hradiště; Moodle; Learnis LMS; e-learning; elementary school; Hluk; Uherske Hradiste; Moodle; Learnis LMS Available in digital repository of UPOL.
E-learning jako doplňkové médium ve vzdělávání na ZŠ Hluk

Závěrečná práce, která má své hlavní zaměření na téma e-learning, přináší základní pojednání o tomto termínu, jeho definici, historii a rozdělení. Ve své praktické části se zaměřuje na analýzu jeho ...

ANGEROVÁ, Eliška; KLEMENT, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases