Number of found documents: 542131
Published from to

Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
2019 -
PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ODDĚLENÉ ČÁSTI KYJSKÉHO RYBNÍKA. HMOTA KRYTÉHO BAZÉNU JE INSPIROVÁNA LEDOVCEM VYSTUPUJÍCÍM Z KER. PRO LEPŠÍ DOSTUPNOST A PROSTUPNOST ÚZEMÍM, JE OBJEKT PROŘÍZNUT TUNELEM, KTERÝ SAHÁ AŽ DO 2.NP. PRO ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU JE NA BAZÉNU POUŽITO VÍCEÚČELOVÉ ZASTŘEŠENÍ SLOUŽÍCÍ JAK PRO REKREACI, TAK I JAKO LYŽAŘSKÝ SVAH. SVAHEM JE CELÁ BUDOVA NATOČENA NA SEVEROZÁPAD, ABY BYLO V CHLADNĚJŠÍM OBDOBÍ ZAMEZENO NADMĚRNÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE PŘI ZASNĚŽOVÁNÍ SVAHU. V ZIMĚ SE V PARTERU BAZÉNU VYSKYTUJE LEDOVÁ BRUSLÍCÍ PLOCHA, KTERÁ SE V LÉTĚ PROMĚNÍ V KOUPACÍ BAZÉNEK. MATERIÁLOVĚ SE JEDNÁ O ŽELEZOBETONOVÝ SKELET, DOPLNĚNÝ O ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ JÁDRA A OCELOVÉ NOSNÍKY, PŘEVÁŽNĚ PODEPÍRAJÍCÍ STŘECHU. OBJEKT JE ZALOŽEN NA PILOTÁCH NAD HLADINOU RYBNÍKA. CELÁ TATO KONSTRUKCE JE DO 4.NP SKRYTA ZA PŘEDSAZENOU FASÁDOU Z PERFOROVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. VÝŠE JE PŘIZNÁNA ZA PROSKLENÝM LOP SYSTÉMEM, KTERÝ ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ PROSVĚTLENÍ PROSTORU BAZÉNU VE 4.NP A VÝHLED Z BUDOVY PRO NÁVŠTĚVNÍKY.THE SUBJECT OF DIPLOMA THESIS IS A DESIGN OF A COVERED SWIMMING POOL IN THE AREA OF KYJSKY POND IN PRAGUE 14TH. IT WAS BASED ON THE URBANISTIC PLAN PLAN FROM THE PRE-DIPLOMA PROJECT. THE BUILDING IS LOCATED OVER THE LEVEL OF THE SEPARATED PART OF THE KYJSKY POND. THE MATTER OF THE COVERED POOL IS INSPIRED BY GLACIER GETTINF OFF LAYER OF ICE FLOES. FOR BETTER AVAILABILITY AND PERMEABILITY, THE OBJECT IS CUTTED BY A TUNNEL WHICH COMES UP TO THE 2ND FLOOR. FOR THE CONSERVATION OF THE NATURAL CHARACTER, THE POOL IS COVERED BY THE MULTI-PURPOSE ROOF WHICH IS USED FOR RECREATION AND AS A SKI SLOPE. THE WHOLE BUILDING IS TURNED TO NORTHWEST BY THE SLOPE TO PREVENT ENERGY FROM EXCESSIVE CONSUMPTION FROM OVER - SNOWING IN COOL PERIOD. IN WINTER THERE OCCUR THE ICE SKATING RING IN THE PARTERR OF THE SWIMMING POOL, WHICH IS TURNED INTO THE BATHING POOL IN THE SUMMER. MATERIALALLY IT IS ABOUT REINFORCED CONCRETE SKELETON, COMPLETED BY STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE CORE AND STEEL GIRDERS MOSTLY SUPPORTING THE ROOF. THE OBJECT IS BASED ON STILTS OVER THE POND LEVEL. THIS WHOLE STRUCTURE IS HIDDEN UP TO FOURTH FLOOR BY THE "IN FRONT PLANT" FACADE FROM THE PERFORATED ALUMINUM SHEET. ABOVE 4TH FLOOR, THE STRUCTURE IS RECOGNIZED BEHIND THE GLASSED LIGHT PERIPHERAL SYSTEM WHICH PROVIDES SUFFICIENT LIGHTING OF THE POOL HALL IN THE 4TH FLOOR AND A VIEW FOR VISITORS. Keywords: KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN; LYŽAŘSKÝ SVAH; PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH; BRUSLÍCÍ PLOCHA; COVERED SWIMMING POOL; SKI SLOPE; PERFORATED ALUMINIUM SHEET; ICE SKATING RING Available at various departments of the ČVUT.
Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14

PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ...

Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
2019 -
Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která spojuje tři odlišná centra sportovních aktivit (každé navrženo jednou autorkou urbanistického plánu) a trvalých občanských staveb. Tato pohledová osa je také důležitá pro návštěvníky, neboť park Čihadla jako takový je poměrně rozsáhlý a momentálně nepřehledný. Vstup do areálu, je možný ze všech tří center pro lepší rozprostření davu lidí v době konání olympijských her nebo větších sportovních utkání. Hlavní vstup je koncipován na východní straně parku, kde se nachází objekty občanské vybavenosti a k nim přidružené víceúčelové fotbalové hřiště/hokejová ledová plocha. Linie hlavní cesty se od vstupní části dál line k objektu sportovní haly a plaveckého areálu a různými venkovními hřišti. Odtud dále prostřednictvím lávky pro pěší pokračuje ke Kyjskému rybníku. Zde formou rampy schází k přidruženému molu, kde se v době letních olympijských her odehrávají vodní sportovní aktivity. Navrhovaný objekt se nachází v centru řešeného území a jeho hlavní náplní je krytý plavecký bazén s wellness prostory a víceúčelovou sportovní halou. Všechny zmíněné provozy se spojují v jediném objektu, který je přirozenou formou zakomponován do stávajícího kopce a společně s ním vytváří nenásilný a zároveň výrazný prvek v okolní krajině. Nad objektem bazénu se tyčí tři světlovody, které slouží jako hlavní zdroj přirozeného světla pro wellness provozy. K objektu ze západu přiléhá velká slunící terasa, opět hlavně pro potřeby bazénu a wellness. Fasáda hlavního objektu je zhotovena jako prosklená fasáda s pravidelným rastrem svislých rámů, které jsou v přímém kontrastu tří světlovodů, které jsou zhotoveny z pohledového betonu. Zmíněné světlovody jsou inspirované podmořskými živočichy - pláštěnci. Veřejný prostor v nejbližším okolí projektu je doplněn o pobytové schody, které jsou vepsány do druhé části přítomného kopce. Jejich umístění dovoluje sledování sportovních klání během olympijských her na velkoplošném plátně, které se nachází na fasádě hlavního objektu s víceúčelovou sportovní halou. Západní část téhož kopce lze během zimních měsíců proměnit na perfektní místo pro bobování. V blízkém okolí na přilehlém náměstí se nachází vodní prvek, který by měl zpříjemnit pobyt hlavně během letních měsíců. Jako další prvky sportovního vyžití můžeme zmínit skatepark, tenisové kurty, streetball a hřiště pro beach volejbal. Velká část náměstí a pobytových schodů je zastřešena lehkou konstrukcí.Project and connected urbanistic design create an Olympic complex situated in Prague 14, Čihadla neighbourhood. The main concept behind the urbanistic solution is to develop a principal axis which will connect three centres for sports activities (each designed by one of the three authors of the urbanistic concept) and permanent public buildings. The axis serves mainly to visitors for more natural orientation in the spread area. Although there are three main entrances which can be used during more significant events, the main entry point lays on the East part of the area where one can find administrative buildings, football pitch and hockey field. The central axis with a road goes from the main entrance on the east to the sports hall and indoor swimming pool. It continues through the pedestrian bridge to Kyjský pond. There, in the form of a ramp, it goes down to the pier where one can find water sports activities during summer Olympic games. The designed building is located in the very centre of the area, and it serves as indoor swimming with wellness capacities and multipurpose sports hall. All parts mentioned are accommodated in a single object, which is blending into the surrounding landscape. A simple form of the main object is highlighted with three huge skylights, which brings natural light for the wellness part. There is a big sunbathing terrace attached to the building from the west side. Façade of the main volume is made of glass with a strict raster of vertical window frames. Such a solution creates contrast with the three skylights, which are made of exposed concrete. These skylights have a very organic shape, and they are inspired by a sea animal called tunicate. The public space surrounding the building is equipped with an outdoor auditorium, which is placed in the second part of the present hill. Visitors can watch sports matches there during Olympic games which are broadcasted on a large screen placed on the part of the facade with the multipurpose sports hall. During winter the west part of the same hill can be used for bobbing. On the square in front of the building, there is a water element which should be used primarily during hot summer days. A significant part of the square is shaded with lightweight shading structure. Among other activities surrounding the building we can find skatepark, tennis court, streetball and beach volleyball. Keywords: krytý plavecký areál; víceúčelový bazén; sport; wellness; Praha; olympiáda; plavecký bazén; rekreační bazén; příroda; pohledový beton; sklo; světlovod; volnočasové aktivity; vodní sportovní aktivity; pravidelný; organický; krajina; urbanismus; pláštěnec; indoor swimming area; polyfunctional pool; sport; wellness; Prague; olympics; swimming pool; recreational pool; nature; architectural concrete; glass; skylight; leisure activity; water sports activities; regular; organic; landscape; urban planning; tunicate Available at various departments of the ČVUT.
Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14

Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která ...

Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav
Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového administrativního centra Mladé Boleslavy a řešení dopravy v okolí areálu Škoda Auto. Budova je jak svou filozofií tak svou koncepcí v území spojnicí mezi závodem Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Je tedy umístěn na pomezí dvou náměstí, kdy na jedné straně je dominanta Hlavní administrativní budovy Škoda Auto a na druhé je dominantou budova Radnice. Hlavním cílem bylo navrhnout budovu s krátkodobě i dlouhodobě pronajímatelnými jednotkami pro práci a jednání. Celková filozofie budovy je maximální variabilita pracovních, jednacích a relaxačních prostor pro zvenku příchozí osoby. Další doplňkové funkce jsou zde výstavní a prezentační prostory a kavárna. Interiér je koncipován tak, aby umožňoval výběr prostředí dle specifických požadavků příchozích. Koncept návrhu je ukončení námi navrženého zelného pásu, který prochází územím a navazuje na pomyslný zelený prstenec kolem města Mladá Boleslav. Ukončení je navrženo konceptem "zelené koule", tedy budovy kulatých a lehkých tvarů s ocelovou fasádou porostlou zelení. Tvoří kontrast k okolním ostrým hranám formálních administrativních budov.This Master´s thesis deals the design Inovation centre in Mladá Boleslav. It based on urbanistic study elaborated in framework pre-diploma project. The urbanistic study deals the design new administrative centre in Mladá Boleslav and solution transport solutions around Škoda Auto areal. Building is is both its philosophy and its end in the area connecting line between Škoda Auto and city Mladá Boleslav. It is situated the border of two squares, where in the one side is dominant of the Main office Building Škoda Auto and in the second side is dominant of the town hall. The main goal was to design building with rentable units in the short and long term for work and meetings. Overall philosophyof building is the maximum variability of working, meeting and relaxing spaces for the outside of the incoming person. Other additional functions are showcasing and presentation spaces and cafe. The interier is designed to allow environment according to specific requirements of incoming. The concept of design is the end of the green belt, which passes through the area and follows the imaginary green ring around the city Mladá Boleslav. The end is designed by the "green ball" concept, hus, a round-shaped building with a steel façade with green. it forms a contrast to the surrounding sharp edges of formal office buildings. Keywords: administrativní budova; zelená fasáda; ocelová fasáda; kavárna; betonová stavba; město Mladá Boleslav; Administration building; green facade; steel facade; cafe; concrete building; city Mladá Boleslav Available at various departments of the ČVUT.
INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového ...

Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny
Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, které je v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a nachází se mezi Vltavou, ulicí Partyzánská a Výstavištěm. Již řadu let se řeší otázky Národní knihovny České republiky. Nároky na knihovnu se v posledních letech poměrně pozměnily. Předmětem diplomové práce je návrh moderního, otevřeného a příjemného prostoru, jako zásobárny dostupných informací v nejrůznějších formách a zároveň místo pro setkávání a další volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity. Mezi další proměny moderní knihovny patří například automatické sklady a celková dostupnost značné části informací v elektronické podobě.The thesis deals with the design of the National Library in the area of the former Holešovice power plant. As part of a pre-diploma project, we designed a new urban concept in this area. It is an area that is in the immediate vicinity of the Nádraží Holešovice metro station and is located between Vltava, Partyzánská street and Výstaviště Holešovice exhibition grounds. For many years state the National Library is a subject of discussion. The subject of the thesis is the design of a modern, open and pleasant space, as a store of available information in various forms and at the same time a place for meetings and other leisure activities. Another example of metamorphosis is, for example, fully automated bookstores and the overall availability of a significant amount of information in electronic form. Keywords: Holešovice; Národní knihovna; konverze území; conversion of the area; National library; Holešovice Available at various departments of the ČVUT.
Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny

Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, ...

Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Základní škola Malešice
Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
2019 -
V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola poblíž bytové zástavby. Cílem návrhu je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky i jejich učitele, které nabízí kromě ideálních podmínek pro vzdělávání také prostory pro odpočinek a trávení volného času. Nová škola je koncipována jako kompaktní blok s vnitřním centrálním atriem, které nabízí propojení interiéru s exteriérem. Ke škole náleží tělocvična, školní jídelna a základní atletická dráha. Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto portfolia. V další části zahrnují architektonickou studii a vybrané technické aspekty stavebního díla. Důležitou součástí práce je závěrečný seznam zdrojů a literatury.Within the solved estate Teplárny Malešice, a brand new modern urban quarter has been designed, which has the potential to become a new center of the area Prague - Malešice. For this reason, a new elementary school near the residential development is proposed here. The main goal of this design is creating a safe and pleasant environment for both, students and their teachers, which offers not only ideal conditions for learning but for a leisure time as well. The new school is designed as a compact block with an inner central atrium, which offers interior interconnection with the exterior. The school has a gym, a school canteen and a basic athletic track. The design builds on the pre-diploma project, which is presented in the introduction of this portfolio. The following part includes the architectural study, and the selected technical aspects of the structure. The work also includes a bibliography a literature and resources used. Keywords: škola; atrium; skelet; beton; příroda; school; atrium; framework; concrete; nature Available at various departments of the ČVUT.
Základní škola Malešice

V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola ...

Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10
Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
2019 -
Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti exitu 14 dálnice D10, na severovýchodní hranici města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Navržené varianty byly porovnány podle skupiny kritérií a nejvhodnější varianta byla dále rozpracována do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení.The aim of this thesis is to create a set of preliminary designs of an intersection connecting the relocation of the road II/331 to current road network. The structure is situated close to D10 highway exit number 14, at the north-east border of Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. The designs were later evaluated and compared through a set of criteria. The most suitable design was further detailed to fit the standards of a building permit documentation. Keywords: Křižovatka; okružní křižovatka; turbo-okružní křižovatka; rekonstrukce; variantní řešení; Intersection; roundabout; turbo-roundabout; reconstruction; variant solution Available at various departments of the ČVUT.
Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10

Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v ...

Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel
Zykan Radek; Martin Uličný; Rauš Jan
2019 -
Předmětem diplomové práce je návrh konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projek, který prověřil využití areálu Branických ledáren. Cílem práce je především architektonická studie nového významného bodu ve čtvrti Braník a vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební řízení včetně konceptů technických řešení.The topic of this diploma work is the proposal of conversion of the former icebox Branický ledáren into a hotel. The work is elaborated in connection with the pre-diploma project, which verified the utilization of the area of ​Branický ledáren. The aim of the work is mainly an architectural study of a new important point in the district of Braník and elaboration of selected parts of the building permit documentation including the concepts of technical solutions. Keywords: konverze hotel braník branické ledárny; conversion hotel branik branicke ledarny Available at various departments of the ČVUT.
Konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel

Předmětem diplomové práce je návrh konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projek, který prověřil využití areálu Branických ledáren. ...

Zykan Radek; Martin Uličný; Rauš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výukové metody a řešení slovních úloh
FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výukové metody a řešení slovních úloh

FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Základní problémy II. biblické redakce
KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
2019 - Czech
Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují (III. redakce). Bylo analyzováno celkem 31 dostupných a z větší části zachovaných textů druhoredakčních biblí a také 3 rukopisy první redakce a 3 rukopisy třetí redakce. Rozbor textů využil analýzu textových sond, zahrnujících jak knihy starozákonní (13 sond v rozmezí 1-2 kapitol, vždy 25-50 veršů), tak knihy novozákonní (25 sond v rozmezí 1-5 kapitol, vždy 30-120 veršů). Práce poskytuje podklad pro hlubší pochopení vztahů mezi širokým okruhem druhoredakčních památek a vztahu mezi druhou a třetí redakcí staročeského biblického překladu. Doplňující pohled na problematiku druhé redakce poskytla analýza Klementinského Nového zákona glosovaného dokumentující blíže vývoj překladu druhé redakce. The work documents the relations between the texts of the second Old Czech biblical translation and their dependence on the previous translation (1st translation) and the relation to the following (3rd translation). A total of 31 available and largely preserved texts of the second translation of the Bible as well as 3 manuscripts of the first translation and 3 manuscripts of the third translation were analyzed. The analysis of the texts used the text probes, including both Old Testament books (13 probes in 1-2 chapters, 25-50 verses each), and New Testament books (25 probes in 1-5 chapters, each 30-120 verses). The work provides a background for a deeper understanding of the relationship between a wide range of texts of the second translation and the relationship between the second and third editors of the Old Czech Bible translation. An additional view of the issue of the second editorial was provided by an analysis of the Klementinum New Testament, which documents the development of the second editor's translation. Keywords: stará čeština; Bible; překlad; old Czech; Bible; translation Available in digital repository of UPOL.
Základní problémy II. biblické redakce

Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují ...

KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza složení asfaltového R-materiálu a jeho využití v asfaltové směsi
Mondschein Petr; Filip Hlávka; Hýzl Petr
2019 -
Teoretická část se zabývá obecně R-materiálem, jeho získáním, použitím a uplatněním v asfaltových směsích. Dalším tématem jsou obalovny, které jsou rozlišeny dle způsobu výroby směsí s obsahem R-materiálu. Následně je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a potřeba oživování R-materiálů, přičemž je zde odkázáno na rejuvenátor ANOVATM 1817, který je v práci využit. V praktické části je cílem zanalyzovat dostupný R-materiál, oživit ho pomocí rejuvenátoru, využít ho při návrhu asfaltové směsi ACL 16 S, zjistit vlastnosti směsi a porovnat je s vlastnostmi referenční směsi. Analýza R-materiálu spočívá v určení složení kameniva a vlastností obsaženého asfaltového pojiva. Zkoušené vlastnosti směsí jsou náchylnost k trvalým deformacím, odolnost vůči vodě a mrazu, moduly tuhosti a odolnost vůči šíření trhlin.The theoretical part is mainly about RAP (Reclaimed asphalt pavement), its acquisition, use and application in asphalt mixtures. Next topic describes types of asphalt plants which are differentiated according to the method of production of mixtures containing RAP. The following describes aging of asphalt binders and need to rejuvenate RAP. The same chapter also refers to rejuvenator ANOVATM 1817 which is used in the thesis. The practical part is devoted to analyzing the available RAP, to rejuvenate it using a rejuvenator, to use it in the design of asphalt mixture ACL 16 S, to determine the properties of the mixture and to compare them with properties of a reference mixture. The analysis of RAP consists in determining the aggregate composition and the properties of the asphalt binder contained. The tested properties of the mixtures are susceptibility to permanent deformations, water and frost sensitivity, stiffness modules and crack propagation resistance. Keywords: R-materiál; Recyklace; Asfaltové pojivo; Asfaltová směs; Rejuvenátor; Asfaltový beton; RAP (Reclaimed asphalt pavement); Recycling; Asphalt binder; Asphalt mixtures; Rejuvenator; Asphalt concrete Available at various departments of the ČVUT.
Analýza složení asfaltového R-materiálu a jeho využití v asfaltové směsi

Teoretická část se zabývá obecně R-materiálem, jeho získáním, použitím a uplatněním v asfaltových směsích. Dalším tématem jsou obalovny, které jsou rozlišeny dle způsobu výroby směsí s obsahem ...

Mondschein Petr; Filip Hlávka; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases