Number of found documents: 92
Published from to

Oddělení archeologické prospekce a mezioborové spolupráce Archeologického ústavu AV ČR v Brně, zaměření a hlavní výsledky prací
Hašek, Vladimír
2005 - Czech
V roce 1994 bylo při Archeologickém ústavu AVČR v Brně založeno nové oddělení "Archeologické prospekce a mezioborové spolupráce", které se v kooperaci s různými externími institucemi podílí za pomoci řady přírodovědeckých a technických metod na průzkumu a metodickém výzkumu v oblast pravěké až raně novověké archeologie. Článek shrnuje hlavní výsledky a poznatky, které byly dosaženy při řešení na různých lokalitách ČR i zahraničí. In 1994 the Institute of Archaeology of Czech Academy of Sciences Brno founded a new department focused on archaeological surveys and interdisciplinary cooperation. This department established partnership with a number of other institution, and participates on numerous archaeological projects. This article presents the most significant results and achievements of this department, both in the Czech Republic and abroad. Keywords: archaeology; interdisciplinary cooperation; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Oddělení archeologické prospekce a mezioborové spolupráce Archeologického ústavu AV ČR v Brně, zaměření a hlavní výsledky prací

V roce 1994 bylo při Archeologickém ústavu AVČR v Brně založeno nové oddělení "Archeologické prospekce a mezioborové spolupráce", které se v kooperaci s různými externími institucemi podílí za pomoci ...

Hašek, Vladimír
Archeologický ústav, Brno, 2005

Nové archeologické poznatky z výšinné lokality púchovské kultury na Okrouhlé u Staříče blízko Frýdku-Místku
Stabrava, Pavel
2005 - Czech
Příspěvek přináší informace o historii zkoumání výšinné lokality púchovské kultury na kopci Okrouhlá a nové poznatky, které zde byly získány během záchranného archeologického výzkumu v roce 2001. Výzkum byl prováděn v souvislosti s výstavbou základnové telekomunikační stanice sítě Paegas. Plocha zkoumané ohrazené polohy činila asi 0,5 ha. Uvnitř ohrazení byly zjištěny stopy po stavbě kůlové konstrukce, pravděpodobně velkých rozměrů. Všechny archeologické nálezy, získané během výzkumu, mluví spíše pro interpretaci lokality jako ohrazeného hospodářského dvorce či refugia, než pro klasické hradisko. The paper brings a story of archaeological recognition of the Púchov culture hillsite at the Okrouhlá hill and the new pieces of knowledge obtained in the course of archaeological rescue excavation in 2001. The excavation was connected with construction of a sender for the mobile telecommunication net Paegas. The fortified place had an area about 0,5 ha. Inside the fortification there was found a posthole construction, probably of big dimmensions. All archaeological finds give evidence rather for a fortified farmstead or a refuge than for a stronghold. Keywords: Moravia; Púchov culture; hillsite; archeologie; kultura Available at various institutes of the ASCR
Nové archeologické poznatky z výšinné lokality púchovské kultury na Okrouhlé u Staříče blízko Frýdku-Místku

Příspěvek přináší informace o historii zkoumání výšinné lokality púchovské kultury na kopci Okrouhlá a nové poznatky, které zde byly získány během záchranného archeologického výzkumu v roce 2001. ...

Stabrava, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2005

Archeogeofyzikální výzkum příkopových ohrazení Kyjov I
Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Tomešek, J.
2005 - Czech
Lokalita s dvěma příkopovými ohrazeními byla zjištěna během leteckého průzkumu asi 1000 - 1200m JZZ od okraje města Kyjov. K vlastní geofyzikální prospekci byl použit kontinuálně pracující gradiometr (OVERHAUSER GSM - 19 SYSTEMS) kanadské výroby s přesností 0,01 nT/m. Rondeloid se skládá ze dvou asymetricky umístěných, různě velkých a širokých příkopů vyplněných zeminou tmavé barvy o zvýšených hodnotách magnetické susceptibility. Podstatnou část archeologický nálezů tvoří zlomky keramiky ze starší doby bronzové. Inventář z povrchového sběru je předběžně zařazen do klasické fáze únětické kultury. A site with two ditch enclosures by an aerial survey approximately 1000 - 1200 meters due south-west from the town Kyjov. The actual geophysical survey of the site focused on an area of some 180 x 150 m; a Canadian gradiometer OVERHAUSER GSM-19 (sensitivity 0,01 nT/m) continuous data acquisition. Our results showed that this structure includes two ditches of different sizes, filed with dark soil with higher magnetic susceptibility. Finds from this site include mostly fragment of pottery from Early Bronze Age. We also list a tool made of speckled silicate - the finds can be specified as the classical phase of Únětice culture. Keywords: Moravia Kyjov; archaeo-geophysical survey; doba bronzová; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Archeogeofyzikální výzkum příkopových ohrazení Kyjov I

Lokalita s dvěma příkopovými ohrazeními byla zjištěna během leteckého průzkumu asi 1000 - 1200m JZZ od okraje města Kyjov. K vlastní geofyzikální prospekci byl použit kontinuálně pracující gradiometr ...

Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Tomešek, J.
Archeologický ústav, Brno, 2005

Fauna z gravettských lokalit
Nývltová Fišáková, Miriam
2005 - Czech
Byly prozkoumány pozůstatky fauny z několika moravských gravettských lokalit, z Dolních Věstonic (DV II a DV III), Pavlova, Předmostí, Jarošova a Spytihněvi. Faunal remains were studied from Gravettian localities from Dolní Věstonice (DV II and DV III), Pavlov, Předmostí, Jarošov and Spytihněv. Keywords: paleolithic, gravettian; vertebrate palaeontology; živočichové; paleontologie Available at various institutes of the ASCR
Fauna z gravettských lokalit

Byly prozkoumány pozůstatky fauny z několika moravských gravettských lokalit, z Dolních Věstonic (DV II a DV III), Pavlova, Předmostí, Jarošova a Spytihněvi....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2005

Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie
Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
2005 - Czech
Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze. This article presents the finds of the Bell Beaker culture from Rousínov (Vyškov district) and the results of raw material analysis. Keywords: Moravia Vyškov; Bell Beaker culture; raw material; kultura; služby Available at various institutes of the ASCR
Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie

Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze....

Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
Archeologický ústav, Brno, 2005

The Gravettian along the Danube
2004 -
The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers on Gravettian chronology and dating are followed by regional contributions ordered from the west to the east: south Germany, Austria, Moravia, Poland, Slovakia, and the Balkans. The concluding papers focus on interregional comparisons (Italy), technology and cultural contexts. Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, soustřeďující nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext. Keywords: Gravettian; Danube river; stratigraphy, chronology, culture; mezinárodní konference; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian along the Danube

The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers ...

Archeologický ústav, Brno, 2004

The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area
Škrdla, Petr
2004 - English
Práce presentuje jeden z dosud méně známých gravettských mikroregionů a podává předběžné informace. The aim of this paper is to present one of the important and hitherto little known Gravettian microregions, and provides preliminary information. Keywords: Uherské Hradiště area; Gravettian; settlement pattern; hradiště; osídlení Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area

Práce presentuje jeden z dosud méně známých gravettských mikroregionů a podává předběžné informace....

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2004

Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza). The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. The research included osteological, osteometrical, taphonomical and palaeopathological analyses. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice; neolit; keramika Available at various institutes of the ASCR
Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)

Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza)....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
2004 - Czech
V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť). Paper analyses the use of knapped industry raw materials during the Early Bronze Age in Moravia. Keywords: Moravia; Early Bronze Age; knapped industry raw materials; doba bronzová; suroviny Available at various institutes of the ASCR
Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie

V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť)....

Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha
Stuchlík, Stanislav
2004 - Czech
Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě. The article presents conspectus of the finds from Hallstatt cemeteries in Mohelnice (Central Moravia). Keywords: Mohelnice, Central Moravia; Old Iron Age; cemeteries; pohřebiště Available at various institutes of the ASCR
Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha

Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě....

Stuchlík, Stanislav
Archeologický ústav, Brno, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases