Number of found documents: 92
Published from to

Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk
Kouřil, Pavel
2009 - Czech
Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k polskému teritoriu, a to od paleolitu až po vrcholný středověk. This work presents a summary of the monographs, studies, articles and selected reviews with an archaeological theme written in the last decade of the second millennium by Czech and, to a certain extent, Polish authors, relating to the territory of Poland, from the Palaeolithic to the High Middle Ages. Keywords: Bohemian lands; Poland; archaeology; Palaeolithic to High Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk

Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k ...

Kouřil, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2009

Horizont nálezů z období markomanských válek na příkladu terry sigillaty z Hradiska u Mušova
Klanicová, Soňa
2008 - Czech
Článek pojednává o zpracování terry sigillaty nalezené na lokalitě Hradisko u Mušova do roku 2006. Nejpočetnější jsou výrobky ze střední Gallie (59,1 %), v menší míře se vyskytuje terra sigillata z nejstarší fáze výroby hrnčířské dílny v Rheinzabernu (11,4 %). Většina středogalských výrobků byla vyrobena po roce 150/160 n.l., podstatný pro datování lokality Hradisko u Mušova je přítomnost mistra Cerialise II (Rheinzabern), jehož výrobky se začínají vyskytovat až po roce 175 n.l. The article presents the file of Samian ware from the locality Hradisko near Mušov found till 2006. The biggest part of the Samian ware originates from Central Gaulish (59,1 %), only 11,4 % representing the oldest period production of Rheinzabern. The majority of Central Gaulish pottery was made after the year 150/160 A.D. Samian ware by Cerialis II (Rheinzabern), which was manufactured after the year 175 A.D. is significant for dating the locality Hradisko near Mušov. Keywords: Samian ware; pottery; Marcomannic wars; hrnčířina Available at various institutes of the ASCR
Horizont nálezů z období markomanských válek na příkladu terry sigillaty z Hradiska u Mušova

Článek pojednává o zpracování terry sigillaty nalezené na lokalitě Hradisko u Mušova do roku 2006. Nejpočetnější jsou výrobky ze střední Gallie (59,1 %), v menší míře se vyskytuje terra sigillata z ...

Klanicová, Soňa
Archeologický ústav, Brno, 2008

Janova zátoka. Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici
Svoboda, Jiří
2008 - Czech
Přehled nových skalních převisů a radiokarbonových datování, které doplňují dosavadní obraz mezolitu Českého Švýcarska. Doplněny jsou úvahy o způsobu života v mezolitu (lov, rybolov – zvláště lov lososů, členění sídelní struktury podél dvou toků, Kamenice a Křinice). Overview of new rockshelter sites and radiocarbon datings that complete the previous ideas on the Bohemian Switzerland Mesolithic. In addition, there is a discussion of Mesolithic lifestyles (hunting, fishing – namely of salmons, diversification of the settlement structure along the two main rivers, Kamenice and Křinice). Keywords: Bohemian Switzerland; settlement structure; fishing; dating; Mesolithic; rybaření; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
Janova zátoka. Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici

Přehled nových skalních převisů a radiokarbonových datování, které doplňují dosavadní obraz mezolitu Českého Švýcarska. Doplněny jsou úvahy o způsobu života v mezolitu (lov, rybolov – zvláště lov ...

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2008

Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi
Vlach, Marek
2008 - Czech
V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského krátkodobého tábora v Charvátské Nové Vsi. Zároveň byly zpřesněny polohové informace o táboře prostřednictvím pedologických sondáží, které poskytly podklad pro sestavení jednoduchého profilu příkopu tábora. In year 2006 during the testing phase of a predictive model project (Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University) were encountered traces of the Germanic activities in vicinity of the Roman temporary camp in Charvátská Nová Ves. Using the method of geological probing it was possible to spatially specify exact position of the temporary camp, discovered previously during the aerial survey. The probing also provided information for buildup of simple profile of temporary camp ditch. Keywords: Roman tempory camp; Roman Period; Barbarian settlement; Charvatská Nová Ves; otáčení; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi

V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského ...

Vlach, Marek
Archeologický ústav, Brno, 2008

Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)
Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
2008 - Czech
Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomanských válek. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv. The book is dealing with various aspects of research on problems of settlements and settlement finds from the Roman period and the Great migration period on the territory of Germanic tribes north of the Middle Danube and on the territory of Przeworsk culture. One of the chapters is dealing with the theme of Roman military impact in the time of Marcomannic wars. This volume includes the results of the recent research undertaken by scholars from Czech Republic, Slovakia and Poland and presents new ideas looking this topic from individual methodological perspectives. Keywords: Roman period; Great Migration Period; Roman archaeology; settlement; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti ...

Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
2008 - Czech
Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou pouze nečetné nálezy archeologické. Ty dovolují položit vznik těchto objektů do průběhu 14. století, když jejich trvání nebylo dlouhé a nejspíše nepřežily husitské tažení do Slezska v roce 1428 (?). In this contribution, the authors asses what little remains of minor medieval fortifications (motts) in the cadastre of the village of Skorošice in Czech Silesia. There are no written records of the two fortifications, only sparse archaeological finds. These enable the dating of the constructions to the 14th century; they did not last long and probably did not survive the Hussite military campaign in Silesia in 1428 (?). Keywords: Minor medieval fortifications; Czech Silesia; history; archaeology; historie; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku

Autoři ve svém příspěvku hodnotí dnes již neexistující drobná středověká opevnění na katastru vsi Skorošice v českém Slezsku. K oběma fortifikacím chybí jakékoliv písemné prameny, k dispozici jsou ...

Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
Archeologický ústav, Brno, 2008

Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje
Tejral, Jaroslav
2008 - Czech
Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího historického kontextu od období markomannských válek až do počátku doby stěhování národů. The study examines changes of the settlement pattern during the first four centuries A. D. Interpreting the discontinuity of the sites as an archaeological reflection of their succesive extinction attemts to place it in the wider context of historical events from the Marcomannics wars in 2. century A. D. to the beginning of the Migrations Period at the end of 4. century. Keywords: barbarian settlement; Roman Period; chronology; chronologie Available at various institutes of the ASCR
Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje

Studie zkoumá změny sídlištních struktur v průběhu prvních čtyř století n. l. Diskontinuitu sídlišť vysvětluje jako archeologický odraz jejich postupného zanikání, které se pokouší zasadit do širšího ...

Tejral, Jaroslav
Archeologický ústav, Brno, 2008

Poznámky ke vztahu historie a archeologie
Poláček, Lumír
2008 - Czech
Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie. Contribution search for a solution of the relation between archaeology and history on the bases of selected paradigms from archaeology of the Great Moravia and Mikulčice. Keywords: Early Medieval Ages; methodology; comparison Available at various institutes of the ASCR
Poznámky ke vztahu historie a archeologie

Příspěvek řeší na základě vybraných příkladů z archeologie Velké Moravy a Mikulčic vztah oborů archeologie a historie....

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Pohan data server. Digitální datový sklad archeologické organizace
Dresler, P.; Kučera, M.; Macháček, J.; Petrželka, R.; Vlach, Marek; Žídek, O.
2008 - Czech
Článek seznamuje s datovým serverem Ústavu archeologie a muzeologie DATA SERVER/PDS, na kterém je ukládána dokumentace z dlouhodobých systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Datový server je prezentován formou manuálu k jeho obsluze, na jehož základě si čtenář může udělat kompletní obrázek o funkčnosti a efektivitě celého řešení. The article introduces the POHAN DATA SERVER/PDS of the Institute of Archaelogy and Museology used to store documentation from the long-term excavations of the Institute of Archaeology and Museology at the Faculty of Arts of the Masaryk University. The data server is presented via a manual of instructions for its use which provides the reader with an overview of the server functionality and the efficiency of the solution as a whole. Keywords: archeology; data warehouse; data server; datové sklady; teorie dat Available at various institutes of the ASCR
Pohan data server. Digitální datový sklad archeologické organizace

Článek seznamuje s datovým serverem Ústavu archeologie a muzeologie DATA SERVER/PDS, na kterém je ukládána dokumentace z dlouhodobých systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. ...

Dresler, P.; Kučera, M.; Macháček, J.; Petrželka, R.; Vlach, Marek; Žídek, O.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007
Komoróczy, Balázs
2008 - Czech
Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Hradisko u Mušova. Detailní rozbory opevnění a vnitřní zástavby a jejich komparace s archeologickými strukturami z území římských provincií jsou doprovázeny shrnutím nejdůležitějších datujících historických a archeologických pramenů. Výpověď objektů vnitřní zástavby Mušova, ale i fortifikačního zařízení a nálezového souboru, ukazuje, že se zde nacházelo nejvýznamnější římské zařízení v době markomanských válek v barbariku. Nebyl koncipován jako klasický tábor pro ubytování velkých vojenských kontingentů. Toto praesidium poskytovalo dostatečně chráněný prostor mj. pro veškeré potřebné řemeslné aktivity, pro uskladnění a distribuci zásobování, pro koordinaci v širokém okolí operujících vojenských jednotek a pro ubytování mimořádně významných návštěvníků. The essay analyses archaeological structures founded at locality Hradisko at Mušov. Detailed analysis of the fortification and internal buildings and their comparison with parallels from the territory of roman provinces are accompanied with summary of historical and archaeological evidence of the dating of these objects. Testimonies of the objects of the internal buildings at Mušov, but also the fortification and the collection of finds show that the Roman installation occurring here has been the most important in the barbaricum at the time of the Marcomannic wars. It was not conceived as a classical camp for the accommodation of large military units. This praesidium has provided a sufficiently protected space for, inter alia, all the craftsmen activities required, for the storage and distribution of supplies, for the coordination of the troops operating in the broad surroundings and for the accommodation of high-ranking visitors. Keywords: Roman archaeology; Marcomannic wars; roman military; Mušov; archeologie; armáda Available at various institutes of the ASCR
Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007

Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Hradisko u Mušova. Detailní rozbory opevnění a vnitřní zástavby a jejich komparace s archeologickými strukturami z území ...

Komoróczy, Balázs
Archeologický ústav, Brno, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases